Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral"

Transkript

1 Bekendtgørelse nr. 925 af 17. oktober 1996 Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral I medfør af 55, stk. 4, 65, stk. 1 og 2, 72, stk. 1, 75, stk. 3, og 76, stk. 3, i lov nr af 20. december 1995 om værdipapirhandel m.v., som ændret ved lov nr. 376 af 22. maj 1996, fastsættes: Kapitel 1 Udstedelse 1. Udstedelse af omsættelige dematerialiserede værdipapirer som fondsaktiver skal registreres i en værdipapircentral, som indskriver rettigheder over fondsaktiverne. Stk. 2. Den enkelte værdipapircentral fastsætter regler, om hvilke værdipapirer der kan optages til registrering som fondsaktiver. Reglerne skal sikre alle berørte en ligelig behandling og skal godkendes af Finanstilsynet. Stk. 3. En værdipapircentral kan efter bestyrelsens beslutning registrere udstedelse af ikkeomsættelige dematerialiserede værdipapirer som fondsaktiver og indskrive rettigheder over disse. Stk. 4. Ved indkaldelse af allerede udstedte værdipapirer til registrering som fondsaktiver, som angivet i stk. 1 og 3, skal der tages hensyn til rettighedshavere. Stk. 5. En værdipapircentral kan efter bestyrelsens beslutning og på begæring af ejere af fondsaktiver optage disse til registrering, når de pågældende fondsaktiver er udstedt gennem en anden dansk værdipapircentral eller er registreret i en udlandscentral, med hvilken den pågældende værdipapircentral har forbindelse, jf. lov om værdipapirhandel m.v. (værdipapirhandelsloven) Ved udstedelse af fondsaktiver indsætter udstederen dem enten på en konto, der tilhører udstederen selv, eller på en konto, som den første ejer af fondsaktiverne udpeger. Stk. 2. Ved udstedelse af fondsaktiver, som skal tilfalde ejerne af allerede registrerede fondsaktiver, indsættes disse på de konti, hvorpå de fondsaktiver, der giver ret til de nye fondsaktiver, er registreret. 3. Udstedere af udenlandske fondsaktiver er forpligtet til i et særlig sikret depot til fordel for en værdipapircentral at deponere værdipapirer, som modsvarer de registrerede fondsaktiver i den pågældende værdipapircentral. Stk. 2. De deponerede værdipapirer må kun frigives, når det kontoførende institut, jf. 18, stk. 3, giver tilladelse. Stk. 3. Såfremt udstedelsen alene sker gennem en værdipapircentral eller gennem en udlandscentral, med hvilken værdipapircentralen har forbindelse, jf. værdipapirhandelslovens 63, finder stk. 1 og 2 ikke anvendelse. 4. Fondsaktiver skal udstedes i andele med samme nominelle beløb inden for samme serie, aktieklasse eller lignende og kan angives ved antal stykker af det nominelle beløb. I ganske særlige tilfælde kan udstederen i samråd med den pågældende værdipapircentral fastsætte undtagelser herfra, herunder sammenlægning af andele eller andre foranstaltninger i forbindelse med omlægninger af teknisk karakter. Andelenes nominelle beløb fastsættes for den enkelte aktividentifikation af udstederen i samråd med værdipapircentralen.

2 Stk. 2. Aktividentifikationen skal entydigt angive udstederen og de yderligere oplysninger, der er nødvendige for at identificere fondsaktivets art, f.eks. aktieklasse, serieangivelse, afdelingsangivelse, forrentning og udløbsår. 5. Fondsaktiver forbliver registreret i en værdipapircentral, så længe de af udstederen fastsatte betingelser overholder kravene i værdipapirhandelsloven og denne bekendtgørelse, og det er teknisk foreneligt med registreringssystemet, medmindre udstederen begærer ophør, eller andre af de i kapitel 2 nævnte forhold medfører ophør. Kapitel 2 Ophør med registrering 6. Udstederen af fondsaktiver kan i overensstemmelse med betingelserne for fondsaktivet foretage udslettelse eller ombytning af fondsaktiver, som udstederen er kontoførende for, og som enten tilhører udstederen selv eller er overført til udstederen med henblik på udslettelse eller ombytning. 7. Fondsaktiver, der i overensstemmelse med betingelserne for fondsaktivet er udløbet eller ophørt, kan af den registrerende værdipapircentral udslettes fra registrering. 8. Udslettelse af obligationer i forbindelse med udtrækning og forfald foretages af den registrerende værdipapircentral. Stk. 2. Udtrækning foretages i andele svarende til den for den pågældende aktividentifikation gældende andelsstørrelse. Stk. 3. Ved udtrækning opdeles det for hver aktividentifikation cirkulerende beløb i lige store andele, jf. stk. 2. Den pågældende værdipapircentral identificerer de udtrukne andele på grundlag af en fra udstederen for hver enkelt aktividentifikation til hver enkelt udtrækningstermin modtagen trækningsspecifikation. Meddelelse om udtrækning gives af den pågældende værdipapircentral, evt. af det kontoførende institut efter aftale, til den eller de efter registret berettigede, jf. 53, stk Reglerne i 23 finder tilsvarende anvendelse på en værdipapircentral ved anvendelse af værdipapirhandelslovens 75, stk. 2, og på det kontoførende institut ved anvendelse af Ophører registreringen efter ønske fra udstederen af fondsaktiver, eller opfylder fondsaktiverne ikke længere betingelserne for registrering, jf. 1, udslettes fondsaktiverne fra registrering. 11. Ved tvangsindløsning kan den registrerende værdipapircentral efter aftale med udstederen fortsætte registreringen, indtil deponering er sket i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler. 12. Ved konkurs, likvidation, fusion eller spaltning kan den registrerende værdipapircentral efter aftale med udstederen fortsætte registreringen, indtil den udstedende virksomhed er endelig opløst eller omlagt. Stk. 2. Bortfalder en udstedelse, kan den registrerende værdipapircentral efter aftale med udstederen fortsætte registreringen, indtil udstedelsen er endelig bortfaldet. 13. Er rettigheder i henhold til værdipapiret ophørt i forbindelse med udslettelsen fra registrering, udsendes kundemeddelelser i henhold til 49. Stk. 2. Fortsætter rettigheder i henhold til værdipapiret i forbindelse med udslettelsen, finder anvendelse, medmindre fondsaktiverne overføres til registrering i en anden værdipapircentral.

3 14. De fastsatte tidspunkter for ophør meddeles de registrerede kontohavere og andre rettighedshavere for de pågældende fondsaktiver samt de kontoførende institutter og bekendtgøres endvidere af den registrerende værdipapircentral i Statstidende mindst 4 uger forud for ophøret. Udleveres dokumenter til erstatning for de registrerede fondsaktiver, skal meddelelsen og bekendtgørelsen i Statstidende indeholde oplysninger om fremgangsmåden. 15. Senest 8 hverdage, jf. 17, efter ophøret med registrering tilsender den pågældende værdipapircentral de enkelte institutter 1) en fortegnelse over de af instituttets kontohavere, der på deres konto ved ophøret havde registreret de udslettede fondsaktiver, 2) kontoudtog vedrørende de udslettede fondsaktiver for hver enkelt af de berørte kontohavere pr. ophørstidspunktet, 3) et bevis for hver konto ført gennem instituttet med angivelse af antallet af fondsaktiver og 4) vejledning til det kontoførende institut om fremgangsmåden ved udlevering af beviserne. Stk. 2. De under nr. 3 nævnte beviser udskrives af værdipapircentralen. 16. Det kontoførende institut skal senest 8 hverdage, jf. 17, efter materialets modtagelse skriftligt underrette de efter kontoudtogene berettigede om fremgangsmåden og afhentning af beviserne. Kapitel 3 De tilsluttede deltageres rettigheder og pligter Fællesbestemmelser 17. Kontoførende institutter skal som minimum være åbne for modtagelse af anmeldelser og værdipapircentraler for modtagelse af indrapporteringer fra de kontoførende institutter i en daglig ekspeditionstid på alle hverdage undtagen lørdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Stk. 2. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde fritage de kontoførende institutter og værdipapircentraler for pligten til at holde åbent efter stk. 1. Stk. 3. Tidspunkter efter denne bekendtgørelse angives i dansk lokaltid. Kontoførende institut 18. Et kontoførende institut, som har indgået tilslutningsaftale med en værdipapircentral, er i det omfang, som fastsættes i tilslutningsaftalen, eneberettiget og forpligtet til at foretage registreringer i værdipapircentralen for så vidt angår konti, for hvilke det pågældende institut er registreret som kontoførende institut, jf. dog 20. Stk. 2. Det kontoførende institut kan i instituttets generelle depotbetingelser begrænse såvel antallet af anmeldelsessteder under instituttet som de grupper af fondsaktiver, for hvilke det ønsker at være kontoførende. Der kan ikke foretages begrænsninger med hensyn til arten af de rettigheder, som instituttet skal registrere. Stk. 3. Udstedere af fondsaktiver, der ikke har tilslutningsaftale som kontoførende institut, skal indgå aftale med et kontoførende institut, som har tilslutningsaftale med en værdipapircentral, om, at dette træder i udstederens sted som kontoførende institut for så vidt angår disse fondsaktiver. 19. Medmindre andet følger af lov eller bestemmelser udstedt i henhold til lov, kan indehaveren af et fondsaktiv vælge, hvilket af de institutter, som har indgået tilslutningsaftale med den værdipapircentral, der har registreret fondsaktivet, han ønsker som kontoførende. Et af 18, stk. 3, omfattet institut kan ikke afvise en anmodning i henhold til 1. pkt.

4 Stk. 2. Kontohaveren kan til enhver tid forlange sine fondsaktiver overført til et andet kontoførende institut, som har indgået tilslutningsaftale med den værdipapircentral, der har registreret de pågældende fondsaktiver. Reglerne for anmeldelse finder tilsvarende anvendelse på anmodninger om overførsel. Stk. 3. Stk. 2, 1. pkt., gælder dog ikke for fondsaktiver, for hvilke der 1) er foretaget en registrering med frist, jf. 44, eller en foreløbig registrering, jf. 45, 2) er registreret en ikke udløbet frist for panteret eller købesummens betaling, jf. 33, eller 3) er registreret en klage efter Ethvert institut, der er omfattet af værdipapirhandelslovens 62, stk. 1, og som har indgået tilslutningsaftale med en værdipapircentral, kan indrapportere tilgang af fondsaktiver samt i forbindelse hermed eventuelt notering på navn til konti, der føres i den pågældende værdipapircentral, selv om instituttet ikke er noteret som kontoførende institut på kontoen. Stk. 2. Et kontoførende institut skal efter kontohaverens anmodning give et andet institut, der er omfattet af værdipapirhandelslovens 62, stk. 1, adgang til at indrapportere salg og til at indhente oplysninger vedrørende kontoen. Stk. 3. Andre indrapporteringer end de i stk. 1 og 2 nævnte kan kun ske gennem det kontoførende institut. Stk. 4. Tilladelse efter stk. 2 har virkning fra det tidspunkt, hvor det kontoførende institut har givet meddelelse herom til værdipapircentralen. Tilladelsen skal efter kontohaverens anmodning tilbagekaldes af det kontoførende institut. Tilbagekaldelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor det kontoførende institut giver meddelelse om tilbagekaldelsen til værdipapircentralen. 21. Ved oprettelse af en konto skal det kontoførende institut have sikret sig kontohaverens navn og adresse samt, hvor dette kræves, CPR- eller SE-nummer, jf. dog 22. Indgår der fondsaktiver på en konto, hvor CPR-/SE-nummer ikke er registreret, og til hvis besiddelse oplysning om CPR-/SEnummer kræves, skal det kontoførende institut straks indhente dette. Dette kan ske ved, at der forelægges identitetskort udstedt af en bank eller sparekasse eller et fra en offentlig myndighed hidrørende dokument med fortrykt CPR- eller SE-nummer enten i original eller i kopi med en sådan bekræftelse, som det kontoførende institut finder tilstrækkelig. Det kontoførende institut skal endvidere have sikret sig underskrift af kontohaveren eller de for denne tegningsberettigede. Stk. 2. Ved anmeldelse af en rettighed til registrering skal instituttet have sikret sig rettighedshaverens navn og adresse. Dette kan ske som anført i stk. 1 eller ved anden efter det kontoførende instituts skøn betryggende legitimation. Stk. 3. Såfremt kontohaveren eller rettighedshaveren er et selskab m.v., der er indført i et offentligt register, skal der fremlægges bekræftet udskrift af dets registrerede tegningsregler. Det kontoførende institut kan kræve yderligere oplysning i det omfang, det skønnes fornødent. Stk. 4. Kontohavere eller rettighedshavere, der ikke har bopæl eller hjemsted her i landet, og som ikke har et CPR- eller et SE-nummer, skal som legitimation forevise pas eller anden efter det kontoførende instituts skøn betryggende legitimation. 22. Såfremt en konto oprettes gennem et andet institut, der er omfattet af værdipapirhandelslovens 62, kan sikring af identitet efter 21 ske gennem dette. Det kontoførende institut kan dog kræve yderligere oplysninger. 23. Et kontoførende institut skal til enhver tid over for en værdipapircentral kunne redegøre for, 1) at fornøden kontrol af identitet er foretaget, 2) at det fornødne bevis for rettigheden er forelagt, 3) på hvilket tidspunkt anmeldelse til registrering er modtaget, 4) rettelser efter værdipapirhandelslovens 74 og

5 5) instituttets depotbetingelser om begrænsninger i antallet af anmeldelsessteder under instituttet og grupper af fondsaktiver, for hvilke det ønsker at være kontoførende, jf. 18, stk. 2. Stk. 2. Dokumentation, der omfattes af stk. 1, skal opbevares i mindst 5 år. 24. Ønsker det kontoførende institut i henhold til værdipapirhandelslovens 74 at berigtige en fejl vedrørende et fondsaktiv, skal instituttet, inden rettelsen foretages, underrette de ifølge registeret berettigede og give de berettigede lejlighed til at udtale sig. Når rettelsen er foretaget, udsendes meddelelse herom i henhold til værdipapirhandelslovens Har en konto i mere end 1 år ikke indeholdt fondsaktiver, kan det kontoførende institut foranledige kontoen slettet af registeret. Storkunder 26. Ret til at indhente oplysninger om egne konti direkte i en værdipapircentral og overføre meddelelser om salg gennem værdipapircentralen til de kontoførende institutter eller en clearingcentral samt foretage anmeldelser om registrering på egne konti direkte til en værdipapircentral tilkommer de værdipapirhandlere, institutionelle investorer og andre storkunder, som har indgået en tilslutningsaftale herom med en værdipapircentral, jf. 62, stk. 2, i værdipapirhandelsloven. Stk. 2. Bestyrelsen i en værdipapircentral fastsætter reglerne for tilslutning som storkunde til den pågældende værdipapircentral. Værdipapircentraler 27. Den enkelte værdipapircentral fastsætter et dagligt tidsrum på alle hverdage, jf. 17, hvor indrapportering til registrering kan foretages. Registreringens retsvirkning regnes fra den endelige prøvelse i værdipapircentralen, jf. 31, stk. 3, og 46 og værdipapirhandelslovens 66, stk. 3. Stk. 2. Den pågældende værdipapircentral fastsætter med Finanstilsynets godkendelse tidspunkter på alle hverdage, jf. 17, hvor retsvirkningen indtræder for registrering af: 1) Handler, der indgår i en efterfølgende nettoafvikling. 2) Handler, der straksafvikles i en bruttoafvikling. 3) Tilskrivningen af renter, udbytte og andre af udstederen af de pågældende fondsaktiver foranledigede registreringer. Stk. 3. En værdipapircentral kan i særlige tilfælde udskyde eller annullere en eller flere af de i stk. 2, nr. 1, nævnte nettoafviklinger og dermed udskyde eller annullere retsvirkningens indtræden for de pågældende handler. Stk. 4. Den enkelte værdipapircentral fastsætter med Finanstilsynets godkendelse den mindste tidsenhed, hvormed andre end de i stk. 2, nr. 1 og 3, nævnte registreringer gives retsvirkning. For registreringer, der er endeligt prøvet inden for tidsenheden, anses den først registrerede at have ret forud for den senere registrerede. Godkendelse af personer 28. De med registrering m.v. forbundne opgaver kan kun udføres af godkendte personer, der har gennemgået den i 30 omhandlede uddannelse. Personer, der som ansatte i et kontoførende institut udfører registreringsopgaver, godkendes af dette. Personer, der som ansatte i en værdipapircentral udfører registreringsopgaver, godkendes af den pågældende værdipapircentral. Stk. 2. Godkendelsen skal meddeles forud for registreringsarbejdets udførelse og skal angive, hvilke registreringsopgaver den pågældende må udføre. Stk. 3. Godkendelsen kan til enhver tid tilbagekaldes.

6 29. En værdipapircentral og et kontoførende institut skal efter anmodning fra Finanstilsynet eller Registertilsynet give oplysning om, hvem de har godkendt efter 28. Oplysningerne skal omfatte de i 28, stk. 2, nævnte forhold. Stk. 2. Finanstilsynet eller Registertilsynet kan i medfør af værdipapirhandelslovens 90 eller 91, stk. 4, forlange en godkendelse efter 28 tilbagekaldt eller begrænset. 30. Uddannelse af de i 28, stk. 1, nævnte personer tilrettelægges således, at den er egnet til at bibringe de pågældende personer et tilfredsstillende kendskab til de retlige forhold, der har betydning for den pågældende værdipapircentrals registreringssystem og til anvendelse og betjening af systemet. Uddannelsen skal tilrettelægges således, at den enkelte får de fornødne kundskaber for dennes funktionsområde og funktionsniveau. Stk. 2. Det påhviler et kontoførende institut at sikre sig, at de personer, det godkender, har fulgt uddannelsen med et sådant udbytte, at det er forsvarligt at lade de pågældende udføre de opgaver vedrørende registrering m.v., der pålægges dem, jf. 28. Kapitel 4 Registerets indretning og førelse 31. En værdipapircentrals registre indrettes således, at ethvert fondsaktiv registreres på en konto. En konto skal i det mindste angive 1) det kontoførende institut, 2) aktividentifikation og den pålydende værdi af fondsaktiverne, 3) kontohaverens navn og adresse samt CPR- eller SE-nummer, hvor dette kræves, og 4) den eller de, til hvem værdipapircentralen kan betale med frigørende virkning. Stk. 2. Hvis kontohaver ikke er ejer af de på kontoen registrerede fondsaktiver, eller hvis kontoen føres på vegne af flere ejere, skal kontoen angive dette. Stk. 3. Tidspunktet for retsvirkningen af registreringen af de i stk. 1 nævnte oplysninger skal fremgå af den pågældende værdipapircentrals registre. 32. Ved registrering af aftaler om pant og ved registrering af udlæg og arrest registreres oplysninger om tidspunktet for retsvirkningens indtræden, panterettens art, de pantsatte aktiver, panthaverens navn og adresse samt den eller de, til hvem værdipapircentralen kan betale med frigørende virkning, samt for aktiers og investeringsforeningsandeles vedkommende oplysning om notering på navn, såfremt anmelderen begærer det. Oplysning om den pantsikrede fordrings størrelse og prioritetsstilling kan ikke registreres. Stk. 2. Ved registrering af andre begrænsede rettigheder end de i stk. 1 nævnte registreres rettighedens art, angivelse af de fondsaktiver, der omfattes af rettigheden, tidspunktet for retsvirkningens indtræden og rettighedshaverens navn og adresse, samt den eller de, til hvem den pågældende værdipapircentral kan betale med frigørende virkning, samt for aktiers og investeringsforeningsandeles vedkommende notering på navn, såfremt anmelderen begærer det. Det samme gælder ved registrering af rådighedsindskrænkninger og konkurs samt ved registrering af betingede rettigheder. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse ved registrering af pantsætning efter værdipapirhandelslovens 55, stk. 2 og 3, og betalingsforhold efter værdipapirhandelslovens 72, stk. 1, jf Den enkelte værdipapircentral fastsætter den nærmere fremgangsmåde ved registrering af pantsætning efter værdipapirhandelslovens 55, stk. 2 og 3, og betalingsforbehold efter værdipapirhandelslovens 72, stk. 1. De tidsfrister, inden for hvilke hver af de pågældende rettigheder skal gøres gældende, fastsættes af Finanstilsynet for hver enkelt clearingcentral.

7 Kapitel 5 Fremgangsmåden ved registrering Anmeldelse 34. Anmodning om registrering rettes til det kontoførende institut. Såfremt anmelderen i forbindelse med anmeldelsen begærer det, skal det kontoførende institut skriftligt bekræfte, på hvilket tidspunkt anmeldelsen er modtaget. Stk. 2. Ved anmeldelse til registrering af rettigheder over fondsaktiver skal det kontoførende institut sikre sig, at den anmeldte rettighed hidrører fra rette vedkommende, og at de fornødne oplysninger som grundlag for registrering foreligger, enten ved at kræve forevisning af de i 21 nævnte legitimationspapirer eller på anden betryggende måde. 35. Anmeldelse til registrering af rettigheder over fondsaktiver skal i det mindste angive 1) rettighedshaverens navn og adresse samt CPR- eller SE-nummer, hvor dette kræves, 2) de fondsaktiver, som anmeldelsen angår, 3) det kontoførende institut, 4) rettighedens art og 5) den eller de, til hvem den pågældende værdipapircentral kan betale med frigørende virkning. 36. En privat stiftet ret skal for at kunne registreres gå ud på at fastslå, stifte, forandre eller ophæve en ret over nærmere angivne fondsaktiver og hidrøre fra den efter registret berettigede. 37. Ønsker en kontohaver, at aktier eller investeringsforeningsandele skal noteres på navn hos udstederen, skal den værdipapircentral, hvori fondsaktiverne er registreret, på kontohavers begæring over for det kontoførende institut give udstederen meddelelse om navn og adresse på den, som kontohaver ønsker indført i udstederens bøger, datoen herfor, den beholdning noteringen angår, samt eventuelt andre nødvendige oplysninger. Den meddelte anmodning skal fremgå af kontoen. Såfremt kontohaver begærer det, skal det skriftligt bekræftes, at anmodning om navnenotering er registreret på kontoen samt datoen herfor. Stk. 2. Afhændes aktier eller investeringsforeningsandele, som er noteret på navn hos udstederen, giver den pågældende værdipapircentral på kontohavers begæring over for det kontoførende institut meddelelse til udstederen om sletning af navnenoteringen for så vidt angår den afhændede beholdning. Stk. 3. De nærmere regler om meddelelser til og fra udstederen om navnenotering fastsættes i den mellem udstederen og værdipapircentralen indgåede tilslutningsaftale. Særlige regler om anmeldelse af offentligretlige dokumenter m.v. 38. Ved registrering af udlæg, dom eller anden offentlig retshandling skal der fremlægges en erklæring fra den myndighed, der har foretaget handlingen, eller en af denne bekræftet udskrift af dens bøger. 39. Registrering af umyndiggørelse, værgemål og samværgemål sker på grundlag af retsafgørelsen. Stk. 2. Registrering af offentligt skifte og konkurs sker på grundlag af en erklæring fra skifteretten eller eksekutorbevilling. 40. Ved privat skifte og ved en ægtefælles hensidden i uskiftet bo registreres ændringen i ejerforholdet på grundlag af skifteudskrift eller erklæring fra skifteretten.

8 Prøvelsen i det kontoførende institut 41. Forinden indrapportering til en værdipapircentral foretager det kontoførende institut prøvelse af de anmeldte rettigheder, herunder at anmeldelsen opfylder kravene i Anmodning om registrering afvises af det institut, hvortil anmeldelsen er indgivet, såfremt 1) anmeldelsen vedrører et aktiv, som ikke er registreret eller ikke kan registreres i den pågældende værdipapircentral, 2) det ikke er kontoførende institut for den konto, anmeldelsen vedrører, 3) det anmeldte efter sit indhold ikke kan registreres, 4) anmodningen ikke indeholder de oplysninger, der kræves efter 35, eller 5) det anmeldte allerede er registreret. Stk. 2. Instituttet underretter selv den, der har fremsat begæringen, om afvisningen og årsagen dertil samt oplyser om adgang til klage i henhold til værdipapirhandelslovens , stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. 43. Omfatter registrering efter 32 alene en del af de fondsaktiver, der er registreret på en konto, registreres dette på kontoen. De pågældende fondsaktiver kan udskilles på en ny konto. 44. Såfremt der ikke over for det kontoførende institut fremlægges den fornødne dokumentation, jf. 21, 34, stk. 2, eller 38-40, eller såfremt de oplysninger, der kræves efter 35, nr. 1 eller 5, er mangelfulde, kan det kontoførende institut give anmelderen en frist på indtil 14 dage til at fremskaffe den fornødne dokumentation eller oplysninger. Anmeldelsen registreres da i en værdipapircentral med angivelse af registreringens foreløbige karakter og fristens længde. Det kontoførende institut kan efter anmelderens begæring forlænge fristen med indtil 14 dage. Stk. 2. Berigtiges forholdet ikke inden fristens udløb, slettes registreringen. 45. Såfremt det kontoførende institut er i tvivl med hensyn til faktiske eller retlige forhold af betydning for en registrering, jf. værdipapirhandelslovens 67, skal instituttet foretage indrapportering af en foreløbig registrering af det anmeldte. Stk. 2. Det kontoførende institut underretter værdipapircentralen om den foreløbige registrering. Stk. 3. En værdipapircentral kan til brug for afgørelse af registreringen efter stk. 1 fra det kontoførende institut indhente de fornødne oplysninger. Værdipapircentralen skal fremme afgørelsen mest muligt. Prøvelse og registrering i værdipapircentralen 46. Registrering på en konto i en værdipapircentral gennemføres, når indrapportering og endelig prøvelse i den pågældende værdipapircentral er afsluttet , stk. 2, finder tilsvarende anvendelse, såfremt en anmeldelse afvises efter indrapportering til en værdipapircentral. 48. Er der tidligere registreret rettigheder over det fondsaktiv, som den anmeldte rettighed vedrører, gennemføres registreringen med anmærkning herom. Kundemeddelelser 49. Ved enhver registrering af en ret over et fondsaktiv, ved enhver ændring heraf samt ved ændring af kontoførende institut skal der gives meddelelse herom efter værdipapirhandelslovens 68. Meddelelsen skal angive den registrerende værdipapircentral, det kontoførende institut og oplysning

9 om indholdet af registreringen, tidspunktet for retsvirkningen, samt om der forud er registreret andre rettigheder over fondsaktivet. Stk. 2. Har en værdipapircentral fastsat regler herom, sendes meddelelse efter værdipapirhandelslovens 68 dog ikke, når 1) der registreres automatisk pant, jf. 33, og værdipapirhandelslovens 55, stk. 2 og 3, 2) rettighedshaveren har fravalgt ændringsmeddelelser helt eller delvist, og fravalget er registreret på den enkelte konto, 3) den pågældende værdipapircentral efter anmodning fra det kontoførende institut har besluttet, at der ikke skal udsendes meddelelser om ændringer i det registrerede, når oplysning herom på anden måde forinden er tilgået rettighedshaveren, eller 4) indholdet af meddelelsen i anden forbindelse allerede er tilgået rettighedshaver, eller det af andre grunde skønnes, at indholdet af meddelelsen er åbenbart betydningsløst. Stk. 3. Meddelelse efter stk. 1 skal afsendes snarest muligt og senest to hverdage, jf. 17, efter at registreringen har fundet sted. Berettigede kan dog, hvis en værdipapircentral har fastsat regler herom, vælge i stedet at modtage meddelelser periodisk. Stk. 4. En værdipapircentrals regler om afgivelse af kundemeddelelser efter værdipapirhandelslovens 68 godkendes af Finanstilsynet. 50. Ophører en registrering i overensstemmelse med 13, stk. 1, skal meddelelsen, jf. 49, indeholde oplysninger om baggrunden for ophøret samt om en eventuel udbetaling af beløb i form af dividende eller tilbagebetaling af indbetalte beløb og lignende, eller helt eller delvist vederlag i fondsaktiver udstedt af den fortsættende udsteder eller tilsvarende. 51. Kontohaveren skal mindst en gang årligt have udskrift af kontoen. Medmindre andet er aftalt med kontohaveren, skal kontoudskrift udsendes i januar måned og angive det på kontoen pr. 31. december det foregående år registrerede. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på registrerede indehavere af begrænsede rettigheder over fondsaktiver. 52. En kontoudskrift skal indeholde oplysning om udskrivningsdatoen, samt hvad der på denne dato er registreret på kontoen om 1) fondsaktivernes art og pålydende værdi, 2) rådighedsindskrænkninger og begrænsede rettigheder, 3) den registrerende værdipapircentral og det kontoførende instituts navn og adresse, 4) tilladelser efter 20, stk. 2, 5) betaling af renter, udbytte og kapital og 6) navnenotering. 53. Det skal i tilslutningsaftalen fastlægges, om udskrivningen af kundemeddelelser efter 49, kontoudskrifter efter 51 og 52 eller meddelelser om udtrukne obligationer efter 8 foretages af det kontoførende institut eller af værdipapircentralen. Stk. 2. Når det kontoførende institut udskriver en kundemeddelelse, skal det lægge den fra den pågældende værdipapircentral i denne anledning modtagne information til grund. Det kontoførende institut kan dog tilføje yderligere oplysninger til brug for modtageren.

10 Kapitel 6 Registrering af klage 54. Såfremt der til Klagenævnet for Værdipapircentraler indgives en klage, kan Klagenævnet på begæring eller af egen drift lade klagen registrere på den eller de konti, som klagen vedrører, hvis en sådan registrering findes særligt påkrævet. Stk. 2. Registreringen skal angive klagerens navn og adresse, datoen for klagens modtagelse samt det forhold, der er genstand for klagen. Kapitel 7 Ikrafttrædelsesbestemmelser 55. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. oktober Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 109 af 26. februar 1996 om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral. Finanstilsynet, den 17. oktober 1996 P. SYLVEST LARSEN / Sonja Martensen-Larsen

Bekendtgørelse for Færøerne om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Bekendtgørelse for Færøerne om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral Bekendtgørelse nr. 199 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral I medfør af 65, stk. 1 og 2, 75, stk. 3, og 76, stk. 3, i kongelig anordning

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral BEK nr 819 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 Basisbanks almindelige forretningsbetingelser gælder ved ethvert mellemværende mellem dig og Basisbank A/S, medmindre andet er

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot regler For opbevaring af værdipapirer i Depot For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale med BankenPFA Bank (herefter Banken). Banken er legitimeret og bemyndiget til at

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Oprettelse af depot Ved oprettelse af et depot skal banken have oplyst depothaverens/vp-depotkontohaverens (i det følgende kaldet deponenten) navn, adresse

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapir

Regler for opbevaring af værdipapir Regler for opbevaring af værdipapir 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Hvidbjerg Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Hvidbjerg

Læs mere

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven.

VP s bemærkninger er knyttet dels til de foreslåede ændringer i Skattekontrolloven, dels til ændringerne i Selskabsloven. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, 27. februar 2015 Lovforslag til implementering af skattelypakken på erhvervsområdet Med henvisning til Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 OPRETTELSE AF DEPOT... 2 TILKNYTTET KONTO... 2 OPBEVARING... 2 UDSKRIFTER OG INFORMATION.... 3 KONVERTERING OG OMBYTNING... 3

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Vedtægter Sparekassen Sjælland-Fyn A/S 1 Navn og hjemsted 1.1 Sparekassens navn er Sparekassen Sjælland-Fyn A/S. 1.2 Sparekassen driver tillige virksomhed under de i pkt. 22.1 nævnte binavne. 1.3 Sparekassens

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR DEPOTFORVALTNING Saxo Bank A/S serious trading. worldwide. Forretningsbetingelser for depotforvaltning Saxo Bank A/S Disse Forretningsbetingelser for depotforvaltning består

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Dets hjemsted er Albertslund

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. J.nr. 020122-0053 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRD. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn og formål Selskabets navn er Brd. Klee A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive ingeniør-, handels- og produktionsvirksomhed.

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

VP'S CLEARINGREGLER. Senest redigeret 11. november 2013

VP'S CLEARINGREGLER. Senest redigeret 11. november 2013 Senest redigeret 11. november 2013 VP SECURITIES WEIDEKAMPSGADE 14 P.O. BOX 4040 DK-2300 COPENHAGEN S P: +45 4358 8800 F: +45 4358 8810 E: CUSTOMERR@VP.DK W: VP.DK Indhold Regler om VP's clearing og afvikling...

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S). 2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S 1. GENERELT Saxo Privatbanks depotbetingelser indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted:

Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 107 4. oktober 2010 Til aktionærerne i Comendo A/S Aktionærerne i Comendo A/S, CVR-nr. 26 68 56 21 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der finder sted: tirsdag, den

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Sønderhå - Hørsted Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection Systems A/S () 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 VEDTÆGTER April 2016 for PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er PFA Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design BEK nr 1099 af 20/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/836 Senere ændringer

Læs mere

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste. Blankettype: Spærreliste Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 1. Generelt Lægernes Pensionsbanks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes Pensionsbank,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding Udkast Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding I medfør af 4, 5, stk. 3 og 10, 3. pkt. i lov om begravelse og ligbrænding, jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 19. juni 2008, fastsættes: Kapitel 1. Anmodning

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Side 1 af 5 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i LOL- LANDS BANK indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer LOLLANDS BANK

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S).

nov~zyme~ @~'~~TÆGTER N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). ,~ nov~zyme~ @~'~~TÆGTER ~- N~~/O~YMES A/S 1. IVA1/N 1.1 Selskabets navn er Novozymes A/S. 1.2 Selskabets binavn er Novo Enzymes A/S (Novozymes A/S). 2. BORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive forskning,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen Herved bekendtgøres lov om udstykning og anden registrering i

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Jutlander Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 5, 4, stk. 8, 5, stk. 3, 10 og 14, stk. 2, jf. 2, stk. 4, i lov nr. xx af xx om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede,

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Sparekassen Fyn indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49 V E D T Æ G T E R for Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr. 27 49 26 49 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er "Danmarks Skibskredit A/S". 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Spilleregler for. BingoBoxen

Spilleregler for. BingoBoxen Spilleregler for BingoBoxen gældende fra 05. marts 2014 1 Generelt 1. BingoBoxen er betegnelsen på et talspil, hvor de vindende kombinationer fremkommer ved udtrækningen af en talrække. Trækningen eller

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regler for opbevaring i depot

Regler for opbevaring i depot Regler for opbevaring i depot Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, i det følgende kaldet Merkur. 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Merkur indeholder en generel orientering

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark 1. Generelt herunder ændring af betingelser Nedenstående regler for opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark, filial af Banque Internationale à

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot for kunder i Indhold 1. Generelt... 3 Oprettelse af depot... 3 Opbevaring og ansvar... 3 Fasters erstatningsansvar... 3 Samledepot... 4 Investorgarantiordning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG AKTIESELSKAB

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG AKTIESELSKAB V E D T Æ G T E R for GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG AKTIESELSKAB Vedtaget på selskabets generalforsamling den 13. juli 1918 med ændringer senest på generalforsamlingen den 29. april 2004 Første

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift Forslag til vedtægt for kirkegård med graver Ringsted kommune.doc VEDTÆGT for X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer vi dine værdipapirer og yder

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere