Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 6/2020 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-20:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 6/2020 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-20:00"

Transkript

1 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 6/2020 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-20:00 Mødested: Skypemøde Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line Lynnerup (lily) V Mazlum Øz (maoz) V Sadik Topcu (hjsato) A Torben Lollike (tlo) B Andreas Karlsen (akar) C Jan Jakobsen (jja) Ø Fraværende Bemærkninger Mødet starter med budgetseminar.

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 19. maj Forberedelse af årligt fællesmøde med Frivilligrådet Forlængelse af driftsaftale med Landsbyhuset Gyrstinge Ringsted IF-herrefodbold anmoder om køb af markedsføring til kamp mellem krigsveteraner (genoptaget) Orientering om Pilotnaturpark Ringsted Anlægsoversigt Orientering fra formand og direktør maj Status, videre proces og indhold i eventuel ny organisering af Ringsted Kongrescenter (genoptaget) (KFU) Kultur, foreningsliv og outdoor Budgetrapport 1 - pr. 31. marts

3 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 19. maj 2020 Åben sag Sagsid: 17/24261 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt.

4 Side 3 2. Forberedelse af årligt fællesmøde med Frivilligrådet Åben sag Sagsid: 18/13733 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag: 1 Frivilligrådet Vedtægter gældende fra (96357/18) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Med denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte dagsorden for fællesmøde med Frivilligrådet 16. juni Beskrivelse af sagen Det daværende Kultur- og Trivselsudvalg besluttede i november 2015 en model for udvalgets møder med råd og nævn. Udvalget besluttede bl.a., at udvalget på dets forudgående møde før mødet med det enkelte råd udpeger konkrete ønsker til dialogen med det enkelte råd. I modellen for møder med råd og nævn er følgende form for møder mellem udvalget og rådene besluttet: Der afholdes ét årligt møde mellem udvalget og hhv. Folkeoplysningsrådet, Frivilligrådet samt Aftenskolernes samråd hver for sig. Dagsorden for møderne vil som udgangspunkt være: 1. Gensidig orientering 2. Ønsker og idéer til udmøntningen af gældende politikker for området og identifikation af særlige indsatsområder, fremadrettet i forhold til Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitikken 3. Budget og økonomi 4. Eventuelt I henhold til Frivilligrådets vedtægter (bilag) er Frivilligrådets kompetencer og pligter følgende: x Frivilligrådet rådgiver Byrådet i spørgsmål om frivilligt socialt arbejde, og formidler synspunkter mellem borgere og Byrådet omkring frivilligt socialt arbejde. Frivilligrådet beskæftiger sig bredt med emner og temaer indenfor frivillighed og frivilligt socialt arbejde. Frivilligrådet skal høres i de af Byrådets sager, der vedrører frivilligt socialt arbejde. Det skal tilstræbes at høringen foregår inden Byrådets behandling af sagen. Frivilligrådet skal gennem dialog med Kultur- og Trivselsudvalget være med til fortsat at udvikle rammer og muligheder for det frivillige sociale arbejde i kommunen. Dialogen tager afsæt i Ringsted Kommunes Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitik.

5 Side 4 Frivilligrådet skal inddrages aktivt i forbindelse med fastsættelse af rammer og indsatsområder for Ringsted Kommunes 18 tilskud. På den baggrund foreslår administrationen følgende dagsorden for mødet med Frivilligrådet i juni 2020: 1. Gensidig orientering 2. Ønsker og idéer til udmøntningen af indsatser inden for Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitikkens område 3. Budget og økonomi 4. Eventuelt Udvalget kan pege på øvrige emner, der skal drøftes på mødet. Inddragelse og høring Ingen Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at den foreslåede dagsorden vil danne et godt udgangspunkt for dialogen med Frivilligrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at dagsorden for mødet med Frivilligrådet godkendes. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Mødet med Frivilligrådet udsættes til efter sommerferien. Forslag til dagsorden godkendt og desuden skal der et punkt på vedr. coronasituationen og håndteringen af denne på frivilligområdet.

6 Side 5 3. Forlængelse af driftsaftale med Landsbyhuset Gyrstinge Åben sag Sagsid: 20/4348 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 BILAG, Underskrevet driftsaftale pdf (31230/20) 2 BILAG - Udkast til ny driftsaftale, Landsbyhuset Gyrstinge (31214/20) 3 Bilag, Samling af de to svar fra Kildeskolen og Gyrstinge IF (74092/20) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet beslutte om man ønsker at indgå en ny 10-årig driftsaftale med Landsbyhuset Gyrstinge. Beskrivelse af sagen Landsbyhuset i Gyrstinge er etableret som en selvejende institution, og drives af en fondsbestyrelse. Den nuværende driftsaftale udløber den 31. december 2020, og har virket i 10 år. Jf. kommunalfuldmagten, så kan kommunen stille lokaler til rådighed for borgere til kultur- og fritidsaktiviteter, så længe timerne der købes kun går til kommunale formål (i dette tilfælde til undervisning af Kildeskolens elever og til foreningslivet). I 2009 besluttede det daværende Kultur- og Fritidsudvalg at sikre en minimumsramme for driften af huset i forhold til fritidsdelen. De 600 timer som der ifølge driftsaftalen er købt til fritidsdelen benyttes i dag af Gyrstinge IF. Alle idrætsforeninger har dog mulighed for at søge om timer i hallen i forbindelse med sæsonfordelingen. I 2011 da byggeriet af Landsbyhuset stod færdigt, indgik det daværende Børne- og Undervisningsudvalg en lignende aftale i forbindelse med betaling for brug af Landsbyhuset til idrætsundervisning og SFO-aktiviteter. Administrationen har bedt skolelederen på Kildeskolen og formanden for Gyrstinge IF om en kort evaluering af benyttelsen af Landsbyhuset. Svarene vedlægges som bilag. Skolelederen oplyser, at undervisningen er højnet, da både skole og SFO benytter sig af idrætsfaciliteterne i Landsbyhuset ligesom fordelen ved at eleverne kan gå direkte fra skolen til hallen undervisningstid frem for at skulle fragte sig til en af de øvrige skolehaller fremhæves.

7 Side 6 Kildeskolens daværende gymnastiksal kan ikke længere benyttes, da den bruges til depot, og omklædningsfaciliteterne er nedlagt. Skolelederen oplyser endvidere, at brugen af Landsbyhuset har fremmet åben skole-samarbejdet mellem skole, foreningsliv og lokalmiljøet. Formanden for Gyrstinge IF vurderer, at Landsbyhusets gode faciliteter har højnet undervisningen af foreningens medlemmer. Afstanden for medlemmerne til Landsbyhuset vægtes også her som en stor fordel, og endelig fremhæver formanden det gode samarbejde der er mellem foreningen og Landsbyhusets bestyrelse. Økonomien i aftalerne mellem Ringsted Kommune og Landsbyhuset finansieres af to bevillinger, der administreres af Skolecenteret og Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenteret. Skolecenterets andel i 2020 er på kroner, og Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenterets andel er på kroner i Beløbene prisfremskrives årligt. Administrationen har været i dialog med Landsbyhuset Gyrstinge. Landsbyhuset Gyrstinge ønsker en genforhandling på samme vilkår som den nuværende aftale. Den nuværende aftale samt udkast til ny aftale vedlægges som bilag. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er vurderingen, at aftalen er med til at understøtte livet i lokalesamfundet både hvad angår skoledelen og fritidsdelen. Skoledelen i forhold til at stille faciliteter til rådighed for Kildeskolens undervisning og for fritidsdelen i forhold til at tilbyde gode og moderne faciliteter til rådighed for foreningslivet. Indstilling Direktionen indstiller, at administrationen at der indgås en ny 10-årig driftsaftale jf. bilaget. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales godkendt.

8 Side 7 4. Ringsted IF-herrefodbold anmoder om køb af markedsføring til kamp mellem krigsveteraner (genoptaget) Åben sag Sagsid: 20/157 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag: 1 Bilag, Veteranfodbold.pdf (21821/20) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Kultur- og Fritidsudvalget beslutte om man vil købe markedsføring i forbindelse med en velgørenhedskamp mellem landsholdet for krigsveteraner og RIFs almindelige veteranhold. Beskrivelse af sagen Lørdag, den 2. maj 2020 kl. 11 afvikler Ringsted IF-herrefodbold en velgørenhedskamp mellem landsholdet for krigsveteraner og RIFs veteranhold. RIF har på sit veteranhold to spillere som også er på krigsveteranlandsholdet, og disse to spillere spiller en halvleg for begge hold. Foreningen ønsker at indgå et partnerskab med Dagbladet, ligesom alle øvrige medier inviteres til eventen. Foreningen angiver, at de har forespurgt om H.K.H. Kronprins Frederik ønsker at deltage i begivenheden. Foreningen forventer selv, at der vil deltage mellem publikummer. Markedsføringsperioden vil være fra den 15. april 10. maj Foreningen tilbyder Kultur- og Fritidsudvalget markedsføring på Foreningens hjemmeside De medier som foreningen indgår aftale med Logo på trøjerne Mulighed for at Ringsted Kommune får en stand Foreningen fremsender pris for placering af logo på trøjer: Ærmetryk på ét hold 2.500,00 Rygtryk på ét hold 5.000,00 Brysttryk på ét hold ,00 Ærmetryk på begge hold 4.500,00 Rygtryk på begge hold 9.500,00 Brysttryk på begge hold ,00 X

9 Side 8 Foreningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget køber markedsføring på begge holds bryst, og dermed køber markedsføring for kroner. Der resterer kroner på kontoen for køb af intern markedsføring. Ansøgningen vedlægges som bilag. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne. Det er endvidere vurderingen, at værdifastsættelsen af markedsføringsværdien hos foreningen er meget høj, da der alene er tale om én kamp. Markedsføringsværdien af eventen vurderes at være begrænset i forhold til markedsføring af Ringsted Kommune og dermed, at det foreslåede markedsføringskøb på kr er for højt. Indstilling Direktionen indstiller, at der købes markedsføring gennem ærmetryk på ét holds trøjer til kr Supplerende sagsfremstilling Ringsted IF-herrefodbold har i mail af 26. marts 2020 meddelt, at velgørenhedsarrangementet flyttes til senere på årets grundet Covid19. Der arbejdes i øjeblikket på at arrangementet afholdes primo september Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Udsættes med bemærkning om, at RIF-fodbold bedes om at uddybe ansøgningen bl.a. ift. hvem der konkret er indgået aftale om deltagelse med. Ej til stede: Sadik Topcu Supplerende sagsfremstilling Foreningen har meddelt, at man forventer at kampen afvikles lørdag, den 12. september DBU kan først primo august give et endeligt svar på om kampen kan afvikles den 12 september Når foreningen ønsker at få tilbuddet behandlet i udvalget nu, så er det af hensyn til at nå at få produceret kamptrøjer, som skal bruges til kampen. Foreningen har ikke på nuværende tidspunkt konkrete tilsagn om hvem der deltager i overværelsen af kampen. Foreningen meddeler, at Borgmester Henrik Hvidesten, HKH Kronprins Frederik, Forsvarsminister Trine Bramsen og formand for Venstre Jacob Ellemann Jensen inviteres. Foreningen oplyser endvidere, at de har indgået en aftale med sn.dk om at eventen markedsføres på bannere med visninger. Dette sker når dato for eventen er fastlagt. Foreningen foreslår endvidere, at udvalget køber markedsføring for kroner, hvilket indebærer: Boldsponsor for kampen

10 Side 9 Logo på lay-over banneret på sn.dk Logo på plakater som bliver markedsført på klubbens hjemmeside, klubbens facebookside, veterancenterets hjemmeside, krigsveteranlandsholdets hjemmeside, krigsveteranlandsholdets facebook-side. Rettigheden til at benytte logo med Ringsted Kommune støtter krigsveteranlandsholdet i perioden op til kampen. Foreningen foreslår også en anden pakke, hvor Ringsted Kommune bliver kampsponsor. Her er prisen kroner. Markedsføringen er på samme platforme som på var man boldsponsor, men man markedsføres mere synligt og får bedre placeringer. Foreningen tilbyder kommunen at komme på det ene holds venstre bryst uden beregning ved tegning af et kampsponsorat. Dette koster normalt kroner. Foreningen meddeler endvidere, at Dagbladet har lovet en redaktionel omtale af arrangementet før og efter. DR P4 Sjælland har lovet omtale af arrangementet i ugen op til, eventuelt med interview sammen med en veteran. TV2 Øst har lovet at lave noget redaktionelt inden eventen. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Andreas Karlsen stiller forslag om, at Ringsted Kommune køber markedsføring for kr Forslaget faldt efter afstemning. O Daniel Nørhave V Line Lynnerup V Mazlum Øz A Sadik Topcu B Torben Lollike C Ø Andreas Jan Karlsen Jakobsen X For Imod X X X X X X Undlod Ringsted Kommune køber markedsføring som beskrevet i sagen for kr under forudsætning af, at kampen gennemføres i 2020.

11 Side Orientering om Pilotnaturpark Ringsted Åben sag Sagsid: 17/18639 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 BILAG 1. Ansøgningsskema til Danske Naturparker (Pilotnaturpark Ringsted) 4.0.pdf (74890/20) 2 BILAG 2. (BILAG 1) Projektbeskrivelse og udviklingsstrategi (Pilotnaturpark Ringsted).pdf (74891/20) 3 BILAG 3. (BILAG 3) Budget og finansieringsplan for Pilotnaturpark Ringsted.pdf (74856/20) 4 BILAG 4 Tidsplan for pilotnaturpark, NATUR.pdf (74858/20) 5 BILAG 5 Tidsplan for pilotnaturpark, FRILUFTSLIV.pdf (74860/20) 6 BILAG 6 Tidsplan for pilotnaturpark, FORMIDLING.pdf (74863/20) 7 BILAG 7 Tidsplan for pilotnaturpark KULTUR, ERHV, TURIS- ME.pdf (74866/20) 8 BILAG 8. (BILAG 11) Kort over Pilotnaturpark Ringsted.pdf (74886/20) 9 BILAG 9. (BILAG 8) Vedtaget Kommissorium for Brugerråd for Haraldsted Sø.pdf (74867/20) 10 BILAG 10. (BILAG 9) Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø.pdf (74876/20) 11 BILAG 11. (BILAG 9A) Naturplan for Gyrstinge Sø.pdf (74882/20) 12 BILAG 12 (BILAG 10) Helhedsplan for Ringsted Ådal.pdf (74885/20) 13 BILAG 13. (BILAG 12) Kort over beskyttet natur og Natura 2000.pdf (74887/20) 14 BILAG 14. (BILAG 13) Kort med de største vandløb.pdf (74888/20) 15 BILAG 15 (BILAG 14) Kort over fredninger.pdf (74889/20) 16 BILAG 16. (BILAG 2) Areal-analyse (Pilotnaturpark Ringsted).pdf (74855/20) Indledning Sagsgang: BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Orientering x x x x x Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag orienteres der om oprettelsen af Pilotnaturpark Ringsted. Klima- og Miljøudvalget blev på udvalgsmødet den 20. juni 2019 præsenteret for mulighederne, for at oprette en naturpark/pilotnaturpark efter Friluftsrådets koncept Danske Naturparker. Sagen overgik efterfølgende til budgetforhandlingerne og der blev i budget 2020 afsat kr. årligt til arbejdet med at oprette en naturpark via et pilotprojekt.

12 Side 11 Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune ansøgte pr. 1. marts 2020 Friluftsrådet om at oprette en pilotnaturpark og den 18. marts 2020 godkendte Friluftsrådet kommunens ansøgning. Pilotnaturpark Ringsted er dermed godkendt og oprettet. Ansøgningsmaterialet bestod af et ansøgningsskema (bilag 1) med tilhørende bilag (bilag 2-16). De vigtigste bilag er projektbeskrivelsen (bilag 2), budget- og finansieringsplanen (bilag 3) og tidsplanerne (bilag 4-7). Disse bilag indeholder en oversigt over nuværende og fremtidige opgaver og projekter inden for temaerne natur, formidling, friluftsliv, turisme, erhverv og kulturarv. De væsentligste opgaver i pilotperioden er: 1. at fastlægge den geografiske afgrænsning af naturparken. Pilotnaturparken er oprettet uden en fast afgrænsning. Der er ansøgt på baggrund af et udpeget potentiel naturparkområde (bilag 8), og det område vil være udgangspunktet for afgrænsningen. Men den endelige afgrænsning kan blive anderledes og vil være helt afhængig af lodsejernes interesse og velvilje. Afgrænsningen skal indarbejdes i kommuneplanen og skal fastlæggelse på baggrund af lodsejerinddragelse. 2. at udarbejde en naturparkplan, der beskriver udviklingsplanerne inden for natur, formidling, friluftsliv, turisme, erhverv og kulturarv i naturparken. Planen skal udarbejdes i samarbejde med lodsejere, borgere og brugere af naturparken. Naturparkplanen skal politisk godkendes før den kan vedlægges en ansøgning om oprettelse af en certificeret naturpark. 3. at nedsætte et naturparkråd. Naturparkrådet skal nedsættes af Byrådet og bestå af lodsejere og relevante interessenter. Friluftsrådet anbefaler, at formandsposten varetages af en politiker. Naturparkrådet skal være nedsat, før der kan ansøges om oprettelse af en certificeret naturpark. Rådet skal inddrages i naturparkplanen, være rådgivende og inspirere til nye projekter og udvikling af naturparken. 4. at oprette en hjemmeside og tilhørende app med markedsføring og formidling om naturparken og de muligheder, der er for natur-, kultur- og friluftsoplevelser. Der vil blive sat fokus på fortællinger, der kan skabe lokal idensitet samt udarbejdelse af kortmateriale og visning af flotte fotos. 5. at indhente fondsmidler. Der skal i første omgang skabes overblik over mulighederne for fondsansøgninger. I forbindelse med fondsansøgninger og evt. tildeling af fondsmidler kan der blive stillet forslag om, at kommunen understøtter fondsmidler med egenfinansiering til for eksempel nye anlæg. 6. at gennemføre lodsejer- og borgerinddragelse. Inddragelse og høring Kommunen har orienteret de 9 største lodsejere inden for det potentielle naturparkområde, om oprettelsen af pilotnaturparken. Det samme gælder for Grønt råd, Brugerrådene for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø, Øvre Suså vandløbslaug, Landsbyklyngen Søskovlandet, Landbyforum og lokalrådene. Disse interessenter vil sammen med pilotnaturparkens øvrige lodsejere, brugere og foreninger mv. blive en del af pilotprojektets borgerinddragelsesproces. Friluftsrådet og Ringsted Kommune udsendte i forbindelse med godkendelsen af pilotnaturparken pressemeddelelser. Friluftsrådet varetager en del af markedsføringen af pilotnaturparken.

13 Side 12 Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at det første og vigtigste i pilotprojektet er at få involveret pilotnaturparkens lodsejere og få den geografiske afgrænsning på plads. Store dele af det potentielle naturparkområde består af private arealer og lodsejernes rettigheder og interesser skal respekteres. Flere lodsejere er bekymrede for, at en naturpark vil føre til øget færdsel og dermed forstyrrelse af dyrelivet i deres skove og naturarealer. Administrationen vurderer derfor, at det er vigtigt, at der ikke kun er fokus på benyttelse af pilotnaturparken, men også og ikke mindst på beskyttelse af naturen. I starten af pilotprojektet vil der endvidere være fokus på formidling og på etablering af samarbejde mellem kommunen og pilotnaturparkens interessenter om pilotnaturparkens udviklingsplaner. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen om oprettelsen af Pilotnaturpark Ringsted tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Taget til efterretning.

14 Side Anlægsoversigt 2020 Åben sag Sagsid: 20/912 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 BILAG 1 - Anlægsoversigten marts 2020 Total (72567/20) 2 BILAG 2 - PBU - Anlægsoversigten marts (72568/20) 3 BILAG 3 - KMU - Anlægsoversigten marts (72569/20) 4 BILAG 4 - BUU - Anlægsoversigten marts (72571/20) 5 BILAG 5 - KFU - Anlægsoversigten marts (72573/20) 6 BILAG 6 - SAMU - Anlægsoversigten marts (72565/20) 7 BILAG 7 - ØK-BY - Anlægsoversigten marts (72566/20) 8 BILAG 8 - ÆGU - Anlægsoversigten marts (81827/20) Indledning Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling X X X X X X X Beslutning X BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal der tages stilling til en anlægsoversigt for 2020 over alle nye og tidligere vedtagne projekter. Beskrivelse af sagen Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der skal fremlægges et administrativt forslag til en tidsplan for, hvornår de enkelte anlægsprojekter gennemføres og afsluttes. Samtidig besluttede Byrådet i forbindelse med genopretningsplanen for anlægsområdet den 25. juni 2019, pkt. 14, at senest tre måneder efter budgetvedtagelsen fremlægges en tidsplan for Planog Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne anlægsprojekter. Administrationen udarbejder derfor en anlægsoversigt til politisk behandling hvert kvartal. Her vil være en status på fremdriften, nye milepæle samt administrationens vurdering af økonomien i de enkelte projekter. Det fremgår af anlægsoversigten, hvilke anlægssager, der arbejdes på i 2020, se bilag 1 Anlægsoversigten marts 2020 total. Anlægsprojekterne er ligeledes delt op i anlægsoversigter pr. udvalg, der kan ses i følgende bilag: bilag 2 Plan- og Boligudvalget bilag 3 Klima- og Miljøudvalget bilag 4 Børne- og Undervisningsudvalget bilag 5 Kultur- og Fritidsudvalget bilag 6 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bilag 7 Økonomiudvalget og Byrådet bilag 8 Ældre- og Genoptræningsudvalget

15 Side 14 Anlægsoversigten dækker anlægssager, som er påbegyndt før 2020, men som der stadig arbejdes på i Anlægsoversigten dækker endvidere anlægssager, som starter op i 2020 og færdiggøres i 2020 eller fortsætter efter år I anlægsoversigten er der markeret med krydser, i hvilke kvartaler i 2020 der arbejdes på anlægssagerne. Tidsangivelserne for anlægssagerne er vurderet ud fra den viden, der er til rådighed om de pågældende sager på nuværende tidspunkt, de administrative ressourcer der er til rådighed og brugen af eksterne rådgivere. Anlæg der etableres under en overordnet ramme (fx Cykelstier, Fortove, Genopretning af bygninger, Efterslæb af vedligehold på skoler) oprettes med særskilt anlægsnummer, når sagen for det enkelte anlæg er fremlagt og godkendt i Byrådet. Anlægget fremgår herefter i anlægsoversigten med en selvstændig linje med eget rådighedsbeløb, og den overordnede ramme nedskrives samtidigt med et beløb, svarende til det godkendte. Herved vil der være overblik over, hvor meget af rammen, der er disponeret, og hvordan status er i den pågældende sag. Anlægsoversigten er dynamisk, og der kan derfor ske justeringer i formen i de kommende behandlinger, som følge af politiske eller administrative ønsker. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at der med fremlæggelse af anlægsoversigten skabes et godt overblik over, hvilke anlægssager der er forventes at starte op i 2020, hvilke anlægssager der forventes gennemført og afsluttet i 2020 og hvilke anlægssager der fortsætter efter år 2020, samt hvad status er. Med udgangspunkt i den viden der er til rådighed om de pågældende anlæg på nuværende tidspunkt og de administrative og eksterne ressourcer, der står til rådighed, vurderes det, at anlægsprojekterne kan gennemføres i henhold til den fremlagte anlægsplan. Indstilling Direktionen indstiller, at anlægsoversigten for 2020 godkendes. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales godkendt.

16 Side Orientering fra formand og direktør maj 2020 Åben sag Sagsid: 17/26456 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Intet.

17 Side Status, videre proces og indhold i eventuel ny organisering af Ringsted Kongrescenter (genoptaget) (KFU) Åben sag Sagsid: 19/6648 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Notat vedr. kongressen i erhvervsdrivende fond (144980/19) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Med denne sag gives der en status på arbejdet med eventuel ny organisering af Ringsted Kongrescenter. Der fremlægges endvidere en proces- og tidsplan for det videre arbejde. Beskrivelse af sagen Ringsted Kongrescenters hovedopgaver er i dag todelte; 1) drift og udvikling af kongrescentret, og 2) turisme- og eventsekretariatsfunktion for Ringsted Kommune. Byrådet besluttede i juni 2019, at der skulle arbejdes videre med oplæg til organisering af Ringsted Kongrescenter i en model, hvor der kan indgås en driftsaftale kommunen og en erhvervsdrivende fond. På baggrund af Byrådets beslutning har administrationen indhentet erfaringer fra andre kommuner om processen ved og indholdet af lignende organiseringsmodeller for musik/kulturhuse. Administrationen har derudover også gennemført indledende drøftelser med mulige aktører bag en eventuelt lokalt forankret fond ift. vilje til at etablere erhvervsdrivende fond, der vil indgå en driftsaftale omkring Ringsted Kongrescenter. Med denne sag er der udarbejdet et notat (bilag 1). Notatet gennemgår kortfattet, hvilke forhold der politisk vil skulle tages stilling til i forbindelse med, at driften af Ringsted Kongrescenter eventuelt skal overgå til en erhvervsdrivende fond. Notatet består af 7 dele: 1) Oplæg/rammer for leje- og driftsaftale vedr. bygning med erhvervsdrivende fond 2) Overblik over udestående anlægs- og genopretningsopgaver i de nærmeste år 3) Oplæg/rammer for driftsaftale ift. kultur 4) Oplæg/rammer for driftsaftale ift. event og turisme 5) Oplæg/rammer for vedtægter for en erhvervsdrivende fond 6) Budgetestimat for Ringsted Kongrescenter i erhvervsdrivende fond 7) Vilkår for medarbejdere og ledere ved overgang fra kommune til fond Notatet indeholder ikke udtømmende redegørelser for ovenstående eller færdige oplæg til dokumenter, men skitserer på overordnet plan fx via overblik, hovedtal eller en fortegnelse over hovedpunkter, hvilke forhold og beslutninger, der vil skulle indgå i og træffes beslutning om, såfremt driften af Ringsted Kongrescenter skal overgå til en erhvervsdrivende fond.

18 Side 17 Notatets indhold og overblik skal desuden anvendes i den videre dialog med en erhvervsdrivende fond, idet endeligt indhold i driftsaftale og lejeaftale vil blive fastlagt efter dialog/forhandling med den erhvervsdrivende fond. Administrationen gør særligt opmærksom på fire forhold: 1. At overblikket over de udestående genopretningsopgaver i de kommende år samlet set vurderes at udgøre kr , som der ikke er afsat budget til. Genopretningsopgaverne prioriteres i øjeblikket af Byrådet i den samlede pulje af genopretningsopgaver i kommunen, men i forbindelse med en eventuel drifts- og lejeaftale med en erhvervsdrivende fond vurderer administrationen, at fonden vil ønske en aftale om udbedring af genopretningsopgaver fx over en 3-5 årig periode 2. At der er planlagt anlægsopgaver (zinktag) til kr. 2,1 mio. kr., hvor der er afsat budget til At der er gennemført besigtigelse og vurdering af årligt huslejeniveau ved to uafhængige mæglere i oktober Mæglerne vurderer, at markedsprisen for det årlige huslejeniveau for udleje af Ringsted Kongrescenter er: Mægler 1: Mægler 2: Markedsvurderingen for udleje ligger dermed i spændet kr Udlejen vil endeligt blive fastlagt efter forhandling med eventuel erhvervsdrivende fond, og udlejeniveauet vil blive fastlagt efter rammerne for en konkret lejeaftale er kendt. Administrationen gør opmærksom på, at budgettet til drift af Ringsted Kongrescenter i dag i regi af Ringsted Kommune ikke indeholder de samlede udgifter til husleje. Det må derfor forventes, at en fremadrettet driftsaftale med en erhvervsdrivende fond vil skulle indeholde et beløb, der kan dække huslejebetaling. 4. At Ringsted Kongrescenter har beregnet, at der er et indtægtspotentiale for Ringsted Kongrescenter i en erhvervsdrivende fond omkring kultur-og kongresarrangementerne fra år 2021 og frem på kr Vurderingen er dermed, at der er et indtægtspotentiale, som Ringsted Kommune og fonden vil skulle forhandle om ift. at merindtægterne fx kan anvendes til at reducere et kommunalt driftstilskud til en fond bag Ringsted Kongrescenter ift. det nuværende budget for Ringsted Kongrescenter eller at merindtægterne kan anvendes til at højne aktivitetsniveau eller kvalitet i Ringsted Kongrescenter. I forhold til, at Ringsted Kongrescenter kan overgå til drift i en erhvervsdrivende fond fra 1. januar 2021 vil proces- og tidsplanen for det videre arbejde være: 1. kvartal 2020 Videre dialog med aktører bag eventuel fond om indhold/rammer for driftsaftale Dannelse af fond (vedtægter) inkl. rejsning af fondskapital (ikke kommunalt) Udarbejdelse af oplæg til: 1) Leje- og driftsaftale for erhvervsdrivende fond vedr. bygning, Nørretorv 55 2) Igangsættelse/prioritering af anlægs- og genopretningsop-

19 Side 18 gaver i de nærmeste år for Ringsted Kongrescenter 3) Driftsaftale ift. kultur ml. kommune og erhvervsdrivende fond 4) Driftsaftale ift. event og turisme ml. kommune og erhvervsdrivende fond 2. kvartal 2020 Politisk beslutning vedr. ovenstående samt endelig beslutning om Ringsted Kongrescenter i fond eller ej Hvis ja til fond: Planlægning af overgang fra kommune til fond Varsling af medarbejdere ift. virksomhedsoverdragelse fra Ringsted Kommune/Ringsted Kongrescenter til ansættelse hos fond Hvis nej til fond: Ringsted Kongrescenter fortsætter i eksisterende kommunal organisering 3. og 4. kvartal 2020 Hvis ja til fond: Forberedelse og endelig klargøring af overgang fra kommune til fond, herunder: - Udskillelse/overtagelse af administrative systemer - Overtagelse af forpligtigelser mv. - Detailplanlægning af samarbejde ml. kommune og fond om drift, aktiviteter mv. - Osv. Inddragelse og høring Ingen. Ringsted Kongrescenters LMU er orienteret om status på processen, ligesom kongrescentrets LMU vil blive hørt i forbindelse med, at der foreligger konkret oplæg til organisering af Ringsted Kongrescenter i regi af erhvervsdrivende fond, såfremt der skal arbejdes videre med dette. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering I forhold til aktuelt status samt fremadrettet indhold i eventuelle aftaler med en erhvervsdrivende fond vurderer administrationen, at det med det foreliggende notat og de indledende sonderinger fortsat er muligt at arbejde i retning af drift af Ringsted Kongrescenter i regi af en erhvervsdrivende fond. Det er administrationens vurdering, at der lokalt er interesse for etablering af en erhvervsdrivende fond til formålet. Og det er administrationens vurdering, at hovedpunkterne i den fremadrettede dialog og forhandling med en eventuel erhvervsdrivende fond er identificeret. Som det fremgår af sagen, er det også administrationens vurdering, at en erhvervsdrivende fond vil ønske en aftale om udbedring af genopretningsopgaver fx over en 3-5 årig periode budgettet til driftsaftalen med en erhvervsdrivende fond skal indeholde et beløb til huslejebetaling

20 Side 19 der er et indtægtspotentiale for en erhvervsdrivende fond, som kan bruges til reduktion af driftstilskuddet fra kommunen eller flere aktiviteter/højere kvalitet i Ringsted Kongrescenter Men administrationen vurderer også, at disse punkter vil skulle forhandles med den erhvervsdrivende fond. Administrationen vurderer også i forlængelse af proces- og tidsplanen, at arbejdet og drøftelserne med en eventuel erhvervsdrivende fond nu går ind i en fase, hvor en fond vil skulle anvende tid og økonomi til dannelsen af en erhvervsdrivende fond. Dermed vil fonden have en forventning om, at Byrådets intention er at arbejde for indgåelsen af en driftsaftale for Ringsted Kongrescenter fremadrettet om end indgåelsen formelt først vil ske, når der foreligger et endeligt aftalegrundlag, som Byrådet kan tage stilling til. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Orientering om status tages til efterretning 2. Proces- og tidsplan godkendes Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales godkendt. Ej til stede: Sadik Topcu Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt Ej til stede: Mette Ahm-Petersen Supplerende sagsfremstilling Administrationen har arbejdet efter den tidsplan, som Byrådet vedtog i januar 2020 for det videre arbejde med muligheden for driften af Ringsted Kongrescenter i en erhvervsdrivende fond, herunder løbende dialog med aktører bag eventuel fond. Arbejdet har været sat i bero af den aktuelle corona/covid-19-situation og bl.a. har den aktørgruppe, som arbejder på at etablere en erhvervsrivende fond, aflyst et planlagt informationsmøde for virksomheder og interesserede medio april 2020 pga. forsamlingsforbuddet. Ringsted Kongrescenter har været lukket ned for aktiviteter siden corona/covid-19-situationens begyndelse i marts Den 7. og 8. maj 2020 fremlagde Folketingets partier de aktuelle planer for den trinvise genåbning af Danmark i de såkaldte faser 2 og 3. Disse betyder, at Ringsted Kongrescenter fortsat ikke er i drift, og at det aktuelt ikke er muligt at få en konkret vurdering af, hvornår der igen må gennemføres hverken større eller mindre kulturarrangementer i Ringsted Kongrescenter. Forventeligt vil forsamlingsforbuddet blive fastholdt på niveauet personer fra den 8. juni og frem til og med august På den baggrund har Ringsted Kongrescenter aflyst og flyttet en lang række aktiviteter fra foråret og forsommeren 2020 til efterår 2020 samt vinter og forår 2021, men det er fortsat uklart, om og hvordan mulighederne bliver for gennemførelse af koncerter, konferencer, stand up mv. resten af 2020 samt ind i 2021.

21 Side 20 Ringsted Kongrescenter er bl.a. derfor også kommet med i de statslige kompensationsordninger vedr. løn, som administrationen pt. arbejder på at afklare den præcise afdækning af for Ringsted Kongrescenters vedkommende via den fælles organisation for de største danske kultur- og kongreshuse, DKK. I alt er vurderingen pt. (primo maj 2020), at de økonomiske konsekvenser for Ringsted Kongrescenter for 2020 bliver et tab på kr. 1,5 mio. kr. i 2020, såfremt en fuld genåbning er mulig fra 1. september Hvis dette ikke bliver tilfældet vil det økonomiske tab blive større. Vurderingen fra administrationen er således, at den aktuelle og fremadrettede driftssituation for Ringsted Kongrescenter i øjeblikket gør det vanskeligt at sikre både et klart overblik over aktivitetsmuligheder samt økonomi i driften af Ringsted Kongrescenter i 2020 og fremadrettet, der kan danne et sikkert grundlag for både en erhvervsdrivende fonds igangsættelse og Byrådets beslutning om vilkår for en driftsaftale mellem Ringsted Kommune og en erhvervsdrivende fond. Administrationen har ligeledes været i dialog med aktørgruppen, som har arbejdet på at forberede en erhvervsdrivende fond, og de angiver, at de ikke mener, at det er tiden lige nu til at danne en erhvervsdrivende fond til drift af kongrescentret. Gruppen anbefaler således en time out i arbejdet. Administrationen tilslutter sig denne vurdering og anbefaler, at sagen genoptages, når der er klarhed omkring de fremadrettede driftsforhold for Ringsted Kongrescenter. Administrationens vurdering er således, at det ikke er realistisk at have en målsætning om etablering af fond samt indgåelse af driftsaftale mellem Ringsted Kommune og en erhvervsdrivende fond omkring driften af Ringsted Kongrescenter fra årsskiftet 2020/2021. Direktionen indstiller, at sagen genoptages, når der er klarhed omkring de fremadrettede driftsforhold for Ringsted Kongrescenter. Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales godkendt.

22 Side Kultur, foreningsliv og outdoor 2020 Åben sag Sagsid: 20/7655 Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget Bilag: 1 Hovedaktiviteter - kultur foreningsliv og outdoor 2020.docx (81540/20) Indledning Sagsgang: Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Med denne sag fremlægges oplæg om muligheder for kultur, foreningsliv og outdoor i Ringsted Kommune 2020 med fokus på, hvordan Ringsted Kommune kan understøtte dette under situationen med coronavirus. Beskrivelse af sagen Kultur- og Fritidsudvalget bestilte på mødet i april 2020 en sag med et oplæg om muligheder for kultur, foreningsliv og outdoor i Ringsted Kommune 2020 med fokus på, hvordan Ringsted Kommune kan understøtte dette. Folketingets partier indgik den 7. og 8. maj aftaler om genåbningen af Danmark fase 2, 3 og 4. I disse aftaler indgik også en række aftaler, der har betydning for kultur, foreningsliv og outdoor i Ringsted Kommune og dermed for, hvordan Ringsted Kommune kan understøtte disse resten af Genåbningens fase 2 indeholder bl.a.: Idræts- og foreningsliv udendørs. Der kan, under de gældende regler, gennemføres sundhedsmæssigt forsvarlige aktiviteter udendørs (11. maj) Ind- og udlån på biblioteker (18. maj) Genåbningens fase 3 fra 8. juni 2020 forventes at indeholde: Forbuddet mod forsamlinger hæves til Genåbning af kultur og aktiviteter, herunder o Fx museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier o Udendørs forlystelsesparker o Øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg mv. o Sommeraktiviteter for børn og unge Genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv (fx aftenskoler) I øjeblikket er arbejdet i de såkaldte sektorpartnerskaber ledet af Kulturministeriet i gang med at vurdere præcist, hvilke aktiviteter der kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt, og det forventes, at der vil komme retningslinjer for ovenstående. x

23 Side 22 Der er desuden en række restriktioner, der fastholdes frem til start august 2020, herunder at spillesteder og yderligere dele af indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv. (fx fitnesscentre, badelande, legelande og svømmehaller) fortsat holdes lukket. Desuden fastholdes forbuddet mod arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende (fx festivaler, byfester mv.), hvor der er flere end 500 personer tilstede, til minimum 31. august Samlet set er der altså en igangværende, delvis genåbning af foreningsliv og kulturliv i fase 2 som løbende forventes at blive udvidet i fase 3. Administrationen har på dette grundlag udarbejdet et notat (bilag 1), der samlet set giver et overblik over, hvad og hvordan der i øvrigt tænkes arbejdet med kultur, foreningsliv og outdoor i 2020 pt. med de forventninger, der lige nu er til fortsat forsamlingsforbud for større forsamlinger samt begrænsninger ift. kulturinstitutioner mv. Kulturområdet Notatet viser allerede igangsatte og planlagte aktiviteter på kulturområdet herunder hvordan Sommer i Ringsted og events forventes at kunne gennemføres, hvordan Ringsted Bibliotek har gennemført digitale tilbud og planlægger kommende aktiviteter, hvordan Ringsted Musikog Kulturskole gennemfører en række aktiviteter digitalt formidlet mv. Notatet viser også, at en række aktiviteter forventes gennemført i let revideret form fx Kunstdage i Pinsen, Sommersjov mv. En lang række af disse aktiviteter gennemføres inden for den enkelte institutions eller bevillings eksisterende budget. I notatet fremgår ligeledes en idéliste, der er en oversigt over idéer som administrationen løbende arbejder på at kvalificere og løbende vil vurdere muligheden for at gennemføre herunder i samarbejde med foreninger, kommercielle partnere mv. På idélisten fremgår desuden tre forslag fra Museum Vestsjælland, der alle vil kræve betaling til museet for at udvikle de pågældende digitale tilbud. Det drejer sig om: 1. Museum Vestsjælland udarbejder en digital rundvisning og historiefortælling i Sct. Bendts kirke med fokus på jubilæet kr Museum Vestsjælland udarbejder en podcast om Skt. Bendts kirke og jubilæet kr Museum Vestsjælland udarbejder en lokation ved Sct. Bendts kirke i museets app Tidslommen med udgangspunkt i branden i 1806 kr Administrationen har været i kontakt med Museum Vestsjælland, der oplyser, at de forudsat at de skal prioritere gerne ser udarbejdelse af digital rundvisning og historiefortælling i Sct. Bendts Kirke prioriteret. Foreningsområdet Foreningsområdet er, som det fremgår ovenfor, i stigende grad under genåbning under nye sundhedsmæssige vilkår og rammer. Fra 11. maj 2020 kan udendørs idræt- og foreningsaktivitet gennemføres og forventningen er, der åbnes for indendørs foreningsaktivitet fra den 8. juni 2020 efter nærmere retningslinjer. Administrationen følger dette arbejde og vil understøtte foreningernes genåbning med lokaler, sparring mv.

24 Side 23 Administrationen har desuden indledt en drøftelse med Folkeoplysningsrådet om, hvilke behov de ser på foreningsområdet ift. understøttelse i Folkeoplysningsområdet har i forlængelse heraf tilkendegivet, at de kan se, at der muligvis bliver et behov for at understøtte foreningslivet i at rekruttere flere/nye medlemmer ikke mindst efter sommer 2020, når foreningslivet kan se, om de har oplevet medlemstilbagegang efter coronakrisen i 1. halvdel af Administrationen foreslår, at dialogen med Folkeoplysningsrådet fortsættes samt at Folkeoplysningsrådet opfordres til at udpege indsatsområder ift. understøttelse af foreningslivet samt igangsætte initiativer i forlængelse af dette inden for Folkeoplysningsområdets økonomi. Outdoor Administrationen har fra coronakrisens start taget initiativ til løbende at formidle muligheder for outdoor-aktiviteter i Ringsted Kommune via en række kommunale Facebook-sider og annonce for at understøtte borgernes brug af kommunens udearealer herunder mulighederne på og omkring Ringsted Oplevelsessti, skove, cykelruter, fortidsminder mv. Kommunens grønne guide arbejder bl.a. med natur- og friluftsvejledning samt outdoor-events for borgerne. Natur- og Friluftsvejledning er løbende ved at blive igangsat igen under hensyntagen til de sundhedsmæssige retningslinjer bl.a. så skoler og institutioner kan anvende outdoor-muligheder. I forhold til outdoor-events er enkelte aktiviteter udsat fra foråret 2020 til forventet afholdelse i efteråret 2020 herunder fx Vi cykler til arbejde-kampagnen samt cykeltur på nye MTB-spor. En lang række arrangementer forventes dog at blive gennemført i let ændret form eller som normalt fx Vandrefestivallen, aften- og overnatningsarrangementer, Naturens Dag, blå flag-ture mv. Se bilag 1 for komplet oversigt. Administrationen gør i øvrigt opmærksom på, at der løbende arbejdes på at synliggøre mulighederne for outdooraktiviteter i Ringsted Kommune mere. Aktuelt arbejder administrationen bl.a. på at få sheltere, vandreruter o.a. i lokalområdet med på landsdækkende hjemmesider og apps. I regi af Pilotnaturparken arbejdes der også med formidling af kommunens natur- og friluftsmuligheder via hjemmeside og app. Hidtil har det ikke været muligt at overføre indhold fra den ene database til den anden, men forventningen er at det bliver muligt fra juni 2020, hvor den valgte grundplatform Friluftsguiden får lov til at dele oplysninger med Naturstyrelsens Udinaturen.dk. Inddragelse og høring Ingen Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer på baggrund af de seneste planer for delvis genåbning, at kulturområdet og foreningslivet er under genåbning dog efter nye forhold og de løbende, gældende retningslinjer. Administrationen vurderer også, at der er planlagt og kan gennemføres aktiviteter i anderledes omfang og på andre måder end sædvanligt bl.a. i mindre forsamlinger, digitalt mv. Samtidig vurderer administrationen, at der såfremt der genåbnes yderligere fra 1. september og frem for endnu større forsamlinger og for flere indendørs koncerter mv., at efterår og vinter 2020/2021 kan forventes at have et stort udbud af kulturelle og foreningsmæssige aktiviteter, da en lang række koncerter, arrangementer, stævner mv. er blevet udsat til dette tidspunkt.

25 Side 24 Der kan med andre ord være en risiko for, at der kan opstå en vis mæthed i forhold til mange aktiviteter. Tværtimod er det også administrationens vurdering vigtigt, at Ringsted Kommune løbende er opmærksom på, hvordan de statslige retningslinjer for forenings- og kulturliv samt forsamlinger udvikler sig ift. løbende tilpasning af arrangementer og aktiviteter. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at oplægget (bilag 1) tages til efterretning. 2. at Ringsted Kommune køber udarbejdelse en digital rundvisning og historiefortælling i Sct. Bendts kirke med fokus på jubilæet hos Museum Vestsjælland for kr finansieret af bevilling til kulturelle arrangementer 3. at Folkeoplysningsrådet opfordres til at udpege indsatsområder ift. understøttelse af foreningslivet samt igangsætte initiativer i forlængelse af dette inden for Folkeoplysningsområdets økonomi Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt.

26 Side Budgetrapport 1 - pr. 31. marts 2020 Åben sag Sagsid: 20/7035 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Bilag 1 - Budgetrapport 1. kvt pdf (82355/20) 2 Bilag 2 - Skattefinansieret drift.pdf (81955/20) 3 Bilag 3 - Foreslåede budgetændringer 1. kvt pdf (81951/20) 4 Bilag 4 - Byudvikling marts 20.pdf (82000/20) 5 Bilag 5 - Detaljeret anlægsoversigt marts 2020.pdf (81953/20) Indledning Sagsgang: Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KFU SAMU Indstilling x x x x x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Hermed forelægges kommunens budgetrapport for 1. kvartal Rapporten dækker perioden 1. januar 2020 til 31. marts Beskrivelse af sagen Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 3 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2020 inkl. overførsler fra Overførslerne er medtaget som de er indstillet til Byrådet med forbehold for endelig godkendelse den 11. maj Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se bilag 1. Selve afrapporteringen på tabelform fremgår på laveste bevillingsniveau delt i indtægter og udgifter i bilag 2. I bilag 3 fremgår detaljerne vedr. de tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og som søges godkendt i forbindelse med sagen. Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden fremgår af bilag 4. Den specificerede anlægsoversigt fremgår af bilag 5. COVID-19 Som følge af den aktuelle situation omkring COVID-19 er flere af de forventede forbrugstal behæftet med en ekstraordinær usikkerhed. KL og kommunerne er ved at skabe klarhed over hvilke udgifter er bliver påvirket heraf i både opadgående og nedadgående retning, og der vil i den kommende tid være en tæt dialog mellem KL og kommunerne om omfanget af de merudgifter COVID-19 medfører. Regeringen har tilkendegivet at merudgifterne vil blive undtaget fra servicerammen i 2020 og at den ønsker at kompensere for finansiering af merudgifterne, således at serviceniveauet på de borgernære velfærdsområder ikke bliver påvirket. Budgetrapporten er baseret på nedenstående Corona-forudsætninger : De resterende skolebørn kommer tilbage i skole efter sommerferien 2020

27 Side 26 Store forsamlinger tillades først efter 1. september 2020 Svømmehal åbnes først efter 1. september 2020 Værnemidler bruges i samme omfang som nu resten af 2020 Ældreplejen køre på samme måde som nu resten af 2020 Merudgifter til rengøring er på samme niveau som nu resten af Resultat af ordinær drift Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 47,5 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2019 og andre reguleringer. Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 33,2 mio. kr. hvilket er 14,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Det forventede driftsoverskud på 33,2 mio. kr. inkludere: Et forventet mindreforbrug på tekniske serviceudgiftspulje på 15,5 mio. kr. Et forventet mindreforbrug på den sociale inveseringsfond 6,6 mio. kr. Et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 11,6 mio. kr. Til sammen giver disse tre områder et forventet mindreforbrug på 33,7 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Hvis man korrigere for mindreforbruget på de tre ovenstående områder vil det forventede resultat af den ordinære drift være -0,5 mio. kr. og det forventede resultat af den ordinære drift vil være 48,0 mio. kr. lavere end budgetteret. Det forventes, at kommunen bliver helt eller delvist kompenseret for merudgifter til beskæftigelse, ligesom der forventes kompensation for de merudgifter der relaterer sig til COVID-19. Serviceudgifter Der forventes serviceudgifter i 2020 på 1.645,1 mio. kr., hvilket er 17,1 mio. kr. over servicerammen, der udgør 1.628,0 mio. kr. Servicerammen opgøres som det oprindeligt vedtagne budget for skattefinansierede drift excl. udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, overførsler til personer samt indtægter vedrørende statsrefusioner. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede serviceramme bliver overskredet.

28 Side 27 Det bemærkes at Regeringen har tilkendegivet at merudgifterne vedrørende COVID-19 vil blive undtaget fra servicerammen i 2020 og at den ønsker at kompensere for finansiering af merudgifterne, således at serviceniveauet på de borgernære velfærdsområder ikke bliver påvirket. Finansiering Kommunens finansieringsindtægt forventes samlet set at blive 2.326,8 mio. kr. i 2020, hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Skattefinansieret drift For den skattefinansierede drift er det samlede korrigerede budget 2.277,1 mio. kr., og der forventes et samlet merforbrug på 12,7 mio. kr. Det forventede merforbrug på den skattefinansierede drift inkludere: Et forventet mindreforbrug på tekniske serviceudgiftspulje på 15,5 mio. kr. Et forventet mindreforbrug på den sociale inveseringsfond 6,6 mio. kr. Et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 11,6 mio. kr. Til sammen giver disse tre områder et forventet mindreforbrug på 33,7 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Hvis man korrigere for mindreforbruget på de tre ovenstående områder vil det forventede merforbrug på den skattefinansierede drift være 46,4 mio. kr. Det forventes, at kommunen bliver helt eller delvist kompenseret for merudgifter til beskæftigelse, ligesom der forventes kompensation for de merudgifter der relaterer sig til COVID-19 Økonomiudvalget

29 Side 28 På økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 18,3 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til den tekniske serviceudgiftspulje med et forventet mindreforbrug på 15,5 mio. kr. og den sociale inveseringesfond med et forventet mindreforbrug på 6,6 mio. kr. I henhold til den økonomiske politik er der i det korrigerede budget 2020 en teknisk serviceudgiftspulje med henblik på at reservere serviceramme til at håndtere overførsel af uforbrugte budgetbeløb mellem budgetår. Puljen udgør i ,5 mio. kr. og kan ikke benyttes til at finansiere andre formål. I de foreslåede budgetændringer der fremgår af bilag 3 foreslås det, at puljen tilbageføres til likvide aktiver, idet den nu har optjent sit formål. Der forventes et merforbrug på Ledelse og Personale på 4,0 mio. kr. Klima- og Miljøudvalget På Klima- og Miljøudvalgets område ventes et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på Glatførebekæmpelse. Plan- og Boligudvalget På Plan- og Boligudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 15,0 mio. kr. Merforbruget kan henføres til Ejendomsstaben. 7 mio. kr.af det forventede merforbrug skyldes den politiske beslutning om at samle udgifter til rengøring og indvendig vedligehold i Ejendomsstaben. Udgifterne er således medregnet, mens indtægterne først tilgår området med de foreslåede budgetændringer i denne sag. Hvis de foreslåede budgetændringer vedtages, forventes der et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbrug til ekstrarengøring som konsekvens af COVID-19 forventes at blive 7 mio. kr. Børne- og Undervisningsudvalget På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes der et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. På området Skoler forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr., på området Dagtilbud til børn forventes der et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. På Børn og unge forventes der et merforbrug på 1,1 mio. kr. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes samlet set et merforbrug på 7,9 mio. kr.

30 Side 29 Det forventede mindreforbrug på Sundhed kan henføres til et forventede mindreforbrug på 11,6 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering i 2020 som først betales i På Handicap, social og psykiatri området forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. På området Unge social under 25 år (under/over 18) forventes et samlet merforbrug på 5,6 mio. kr., hvoraf de 3,5 mio. kr. kan henføres til en ny dyr handicapsag. På beskæftigelsesområdet forventes et samlet merforbrug på 15,5 mio. kr. som primært er en konsekvens af Corona-krisen. Ældre- og Genoptræningsudvalget På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr., hvoraf de 5,1 mio. kr. kan henføres til det forventet merforbrug i hjemmeplejen. Kultur og Fritidsudvalget På Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes et merforbrug på 5,3 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. i Ringsted Sportscenter som har været lukket pga. restriktioner om forsamlingsforbud og store forsamlinger samt et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. i Ringsted Kongrescenter, hvor alle kulturarrangementer i perioden 7. marts til 1. september er flyttet eller aflyst pga. COVID-19. Skattefinansierede anlæg Forbruget på de skattefinansierede anlæg pr. 31. marts er 27,5 mio. kr. ud af budgettet på 347,5 mio. kr. svarende til en forbrugs-% på 8 %. Der forventes et forbrug på 266 mio. kr. i 2020, hvilket udgør et forventet mindreforbrug på 80,9 mio. kr. Likviditet Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage er pr. 31. marts 293,9 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var den gennemsnitlige likviditet 308,1 mio. kr. Finansiel strategi Kommunen har p.t. lån for i alt 440,4 mio. kr. Heraf udgør ustøttede lån til ældreboliger 92,4 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 36,3 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 61 %. Det er en overholdelse af den

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Fredag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Fredag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Fredag den 26-01-2018 Mødedato: Tirsdag den 23-01-2018 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Fredag den 25-10-2019 Mødedato: Torsdag den 24-10-2019 Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan)

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 2/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 2/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 2/2018 Dannet den: Onsdag den 21-02-2018 Mødedato: Tirsdag den 20-02-2018 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Ringsted Sportcenter Medlemmer Daniel Nørhave

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 11/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 11/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 11/2017 Dannet den: Onsdag den 20-12-2017 Mødedato: Tirsdag den 19-12-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Rønnedevej Medlemmer Per Nørhave (hjpen) O

Læs mere

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 10/2018 Dannet den: Tirsdag den 23-10-2018 Mødedato: Mandag den 22-10-2018 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Gråt, Amtstue Alle Medlemmer Benny Christensen

Læs mere

Social Investeringsfond (ØK)

Social Investeringsfond (ØK) Social Investeringsfond (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26308 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2388035 Åben: Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) 2) 2336260 Åben: Underskrevet budgetaftale 2018 Indledning

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 7/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:24

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 7/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:24 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 7/2017 Dannet den: Onsdag den 23-08-2017 Mødedato: Tirsdag den 22-08-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:24 Mødested: Ringsted Sportscenter Medlemmer Per Nørhave

Læs mere

Referat. Frivilligrådsmøde

Referat. Frivilligrådsmøde Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådsmøde Dannet den: Tirsdag den 02-05-2017 Mødedato: Torsdag den 27-04-2017 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Medlemmer

Læs mere

Referat. Frivilligrådsmøde

Referat. Frivilligrådsmøde Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådsmøde Dannet den: Torsdag den 07-12-2017 Mødedato: Onsdag den 06-12-2017 Mødetidspunkt: - 19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9. 4100 Ringsted Medlemmer Jan

Læs mere

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 3/2019 Dannet den: Tirsdag den 19-02-2019 Mødedato: Mandag den 18-02-2019 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Gråt, Amtstue Alle Medlemmer Benny Christensen

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 9/2017 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 9/2017 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 9/2017 Dannet den: Fredag den 03-11-2017 Mødedato: Torsdag den 02-11-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Rønnedevej Medlemmer Per Nørhave (hjpen) O Torben

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 12/2013 Dannet den: Mandag den 27-01-2014 Mødedato: Mandag den 16-12-2013 Mødetidspunkt: 17:00-17:40 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HH)

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet

Referat. Folkeoplysningsrådet Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Møde i Folkeoplysningsrådet Dannet den: Onsdag den 14-03-2018 Mødedato: Tirsdag den 13-03-2018 Mødetidspunkt: 16:30-17:15 Mødested: Harhoff BEMÆRK at mødet afholdes

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Onsdag den 25-04-2018 Mødedato: Tirsdag den 24-04-2018 Mødetidspunkt: 17:30-19:30 Mødested: Ringsted Bibliotek og Borgerservice, Tværalle

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 1/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 1/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 1/2019 Dannet den: Onsdag den 23-01-2019 Mødedato: Tirsdag den 22-01-2019 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 8/2012 Dannet den: Tirsdag den 21-08-2012 Mødedato: Mandag den 20-08-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU)

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU) Åben sag Sagsid: 17/1898 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2210693 Åben: Bilag 1 - løsningsmuligheder_samlet

Læs mere

Fraværende Per Petersen (Røde Kors Ringsted), Mikkel Benzner (Kirkens Korshær og Cafe Dagmar)

Fraværende Per Petersen (Røde Kors Ringsted), Mikkel Benzner (Kirkens Korshær og Cafe Dagmar) Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådet Dannet den: Torsdag den 26-04-2018 Mødedato: Onsdag den 25-04-2018 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Medlemmer Jan

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet

Referat. Folkeoplysningsrådet Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Møde i Folkeoplysningsrådet Dannet den: Onsdag den 12-09-2018 Mødedato: Tirsdag den 11-09-2018 Mødetidspunkt: 16:30-17:15 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Jørgen Ellekjær

Læs mere

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 16/27767 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1) 2217534 Åben: Søjlediagrammer- regnskab- 2015.pdf

Læs mere

Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud

Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud Skolernes medfinansiering af vidtgående specialundervisningstilbud Åben sag Sagsid: 15/7366 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x

Læs mere

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget

Referat. Ældre- og Genoptræningsudvalget Referat Ældre- og Genoptræningsudvalget Møde nr.: 5/2018 Dannet den: Fredag den 20-04-2018 Mødedato: Torsdag den 19-04-2018 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Borgerstuen på Solbakken Medlemmer Benny

Læs mere

Budgetproces for Budget (ØK)

Budgetproces for Budget (ØK) Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 5/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 5/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 5/2019 Dannet den: Onsdag den 22-05-2019 Mødedato: Tirsdag den 21-05-2019 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line

Læs mere

Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Møde nr.: 2/2019 Dannet den: Tirsdag den 05-02-2019 Mødedato: Mandag den 04-02-2019 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Britta Nielsen (hjbrni)

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Møderum 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Møderum 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Dannet den: Onsdag den 11-10-2017 Mødedato: Tirsdag den 10-10-2017 Mødetidspunkt: - 19:00 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) Palle

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Dannet den: Tirsdag den 27-06-2017 Mødedato: Torsdag den 08-06-2017 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES)

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 8/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30

Referat. Byrådet. Møde nr.: 8/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Referat Byrådet Møde nr.: 8/2019 Dannet den: Fredag den 05-07-2019 Mødedato: Torsdag den 04-07-2019 Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) Klaus Hansen (hjkh)

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:30 Mødested: Møderum 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:30 Mødested: Møderum 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Dannet den: Onsdag den 15-11-2017 Mødedato: Tirsdag den 14-11-2017 Mødetidspunkt: 16:30-18:30 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES)

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet

Referat. Folkeoplysningsrådet Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Møde i Folkeoplysningsrådet Dannet den: Onsdag den 10-10-2018 Mødedato: Tirsdag den 09-10-2018 Mødetidspunkt: 16:30-17:45 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9, 4100 Ringsted

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 2/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 2/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 2/2017 Dannet den: Onsdag den 22-02-2017 Mødedato: Tirsdag den 21-02-2017 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Hermansen, Ringsted Rådhus Medlemmer Per Nørhave

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet

Referat. Folkeoplysningsrådet Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Møde i Folkeoplysningsrådet Dannet den: Onsdag den 17-01-2018 Mødedato: Tirsdag den 16-01-2018 Mødetidspunkt: 16:30-17:15 Mødested: Møderum 5 Medlemmer Erik Schaumann

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2017 Dannet den: Onsdag den 14-06-2017 Mødedato: Tirsdag den 13-06-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Rønnedevej Medlemmer Per Nørhave (hjpen) O Torben

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Dannet den: Tirsdag den 09-05-2017 Mødedato: Tirsdag den 09-05-2017 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES)

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Birgit Thomsen Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen. Fraværende Jørgen Larsen Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2013 Dannet den: Tirsdag den 27-08-2013 Mødedato: Torsdag den 22-08-2013 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Udvikling af boligområde i Kaserneområdet

Udvikling af boligområde i Kaserneområdet Udvikling af boligområde i Kaserneområdet Lukket sag Sagsid: 18/2784 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1) 2422467 Lukket: Bilag 1- Lokalplan 291.pdf 2) 2421834 Lukket: Bilag 2 - StøjrapportNiras.pdf

Læs mere

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30.

Referat. Integrationsråd. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30. Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsråd Dannet den: Torsdag den 08-11-2012 Mødedato: Onsdag den 07-11-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Johnny

Læs mere

Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Møde nr.: 5/2018 Dannet den: Fredag den 20-04-2018 Mødedato: Onsdag den 18-04-2018 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Regnbuen, Frejasvej 27-31 Medlemmer Britta

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2018 Dannet den: Tirsdag den 23-10-2018 Mødedato: Mandag den 22-10-2018 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Klaus Hansen (hjkh) V

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: Konstituerende møde Dannet den: Torsdag den 07-12-2017 Mødedato: Onsdag den 06-12-2017 Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Mødested: Rådhuset Medlemmer Per Flor (pefl) A

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 3/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 3/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 3/2018 Dannet den: Onsdag den 20-06-2018 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2018 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line

Læs mere

Servicemål på byggesager i Ringsted Kommune

Servicemål på byggesager i Ringsted Kommune Servicemål på byggesager i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 18/3543 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1) 2419056 Åben: Bilag 1 - Servicemålaftale mellem KL og Regeringen december 2015 2)

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 3/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 3/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 3/2019 Dannet den: Onsdag den 20-03-2019 Mødedato: Tirsdag den 19-03-2019 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line

Læs mere

Referat. Frivilligrådet

Referat. Frivilligrådet Referat Frivilligrådet Møde nr.: Frivilligrådet Dannet den: Onsdag den 05-12-2018 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2018 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Møderum 1 Rønnedevej 9, 4100 Ringsted Medlemmer Jan

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 20:00-20:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 20:00-20:30 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2019 Dannet den: Fredag den 05-07-2019 Mødedato: Torsdag den 04-07-2019 Mødetidspunkt: 20:00-20:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Per Flor (pefl) A Timo Jensen

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af Slagteriet (bygningerne)

Forslag til fremtidig organisering af Slagteriet (bygningerne) Forslag til fremtidig organisering af Slagteriet (bygningerne) Baggrund Holstebro Kommune købte og overtog Slagterigrunden i december 2015, efter at Danish Crown havde afsluttet de sidste slagteriaktiviteter

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Autocamperparkeringsplads i Ringsted by

Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Autocamperparkeringsplads i Ringsted by Åben sag Sagsid: 14/7014 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 1697606 Åben: Bilag 1 Dyrskueplads ) autocamperpplads 2 1697615 Åben: Bilag 2 Tværallé.pdf ) autocamperpplads

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Dannet den: Onsdag den 5-4-217 Mødedato: Tirsdag den 4-4-217 Mødetidspunkt: - 17:3 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) Palle Rasmussen

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Torsdag den 21-03-2019 Mødedato: Mandag den 18-03-2019 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Per Flor (pefl) A Timo Jensen (tije)

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-18:35 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget PROTOKOL Onsdag den 21 april 2010 kl 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Byhistorisk Samling,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 20/2012 Dannet den: Tirsdag den 11-12-2012 Mødedato: Mandag den 10-12-2012 Mødetidspunkt: 18:30-18:35 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Dannet den: Torsdag den Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: Konstituerende møde Dannet den: Torsdag den 07-12-2017 Mødedato: Onsdag den 06-12-2017 Mødetidspunkt: 21:00-21:30 Mødested: Rådhuset Medlemmer Torben Lollike (tlo)

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 4/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 4/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 4/2017 Dannet den: Onsdag den 01-03-2017 Mødedato: Tirsdag den 28-02-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Sadik Topcu

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Peter Sebastian Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hanne Grangaard Fraværende: Torsten Sonne Petersen Bemærkninger:

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Dagsorden. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Mandag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00

Dagsorden. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Mandag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 4/2019 Dannet den: Mandag den 08-04-2019 Mødedato: Tirsdag den 23-04-2019 Mødetidspunkt: 16:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line Lynnerup

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

Møde i Udvalget for Idræt og Sundhed

Møde i Udvalget for Idræt og Sundhed Møde i Udvalget for Idræt og Sundhed Åben Referat Dato: Mandag den 8. januar 2018 Tidspunkt: 15:30 Sted: Seglet Hillerød Kommune Møde i Udvalget for Idræt og Sundhed / 08-01-2018 Sagsoversigt: 1. Valg

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:35 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Bygnings- og Arkitekturudvalget 17-12-2018 17:35 1 (Åben)

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget

Referat. Plan- og Boligudvalget Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2018 Dannet den: Tirsdag den 30-10-2018 Mødedato: Mandag den 29-10-2018 Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Mødested: Rønnedevej 9 - Møderum 1 Medlemmer Per Flor (pefl)

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 20:00-21:30

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 20:00-21:30 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 10/2012 Dannet den: Tirsdag den 25-09-2012 Mødedato: Mandag den 24-09-2012 Mødetidspunkt: 20:00-21:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. maj 2012 Lokale: Brønderslev Bibliotek, Pejsestuen Tidspunkt: Kl. 14:00-17:20 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget REFERAT

Folkeoplysningsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320 Lejre Dato: Torsdag den 3. maj 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Anne Lauridsen (Medlem) Torben Olsen (Medlem) Jørgen Olsen (Medlem)

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 15. januar 2009 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 15. januar 2009 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 15. januar 2009 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Aars BMX Klub - foretræde om indkøb af Safe-gate 3 002. Dans for børn - workshop

Læs mere

Referat. Integrationsrådet. Møde i Integrationsrådet Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30. Amtstue Alle Ringsted

Referat. Integrationsrådet. Møde i Integrationsrådet Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:30. Amtstue Alle Ringsted Referat Integrationsrådet Møde nr.: Møde i Integrationsrådet Mødedato: onsdag den 02-11-2011 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt mødelokale Amtstue Alle 71 4100 Ringsted Medlemmer Johnny Dahlgaard

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 3/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 3/2018 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 3/2018 Dannet den: Onsdag den 21-03-2018 Mødedato: Tirsdag den 20-03-2018 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Ringsted Kongrescenter Medlemmer Daniel Nørhave

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

I dette notat følger en overordnet beskrivelse og introduktion til Kultur- og Trivselsudvalgets område. Notatet er struktureret på følgende måde:

I dette notat følger en overordnet beskrivelse og introduktion til Kultur- og Trivselsudvalgets område. Notatet er struktureret på følgende måde: Notat med introduktion til Kultur- og Trivselsudvalgets område I dette notat følger en overordnet beskrivelse og introduktion til Kultur- og Trivselsudvalgets område. Notatet er struktureret på følgende

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2013 Dannet den: Onsdag den 29-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 28-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:10 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 28. april 2011 Tid 16:30 18.30 Sted NB. Fraværende ML-FRE-Rådhus 0.23 Presse, borger, VIP rum Ordinært møde Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Referat Byrådet Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den 03-09-2007 Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

Protokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017

Protokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017 Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 6/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget. Møde nr.: 6/2019 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Møde nr.: 6/2019 Dannet den: Onsdag den 19-06-2019 Mødedato: Tirsdag den 18-06-2019 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Daniel Nørhave (hjdan) O Line

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 10/2018 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-22:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 10/2018 Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Referat Byrådet Møde nr.: 10/2018 Dannet den: Tirsdag den 09-10-2018 Mødedato: Mandag den 08-10-2018 Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Henrik Hvidesten (hjhehv) V Klaus Hansen

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 7/2017 Dannet den: Tirsdag den 22-08-2017 Mødedato: Mandag den 21-08-2017 Mødetidspunkt: 17:30-18:30 Mødested: Kongrescentret - Diamanten Medlemmer Sadik

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 5/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:30

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 5/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 5/2017 Dannet den: Onsdag den 17-05-2017 Mødedato: Tirsdag den 16-05-2017 Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Mødested: Rønnedevej Medlemmer Per Nørhave (hjpen) O Torben

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune.

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune. , version 1.0 - august 2014 MASTERPLAN proces for etablering et nyt kommunalt museum. Aktivitet Opgave Startdato Slutdato Kommentar: Hvem gør det? 1.0 Fastsættelse dato for ophør den nuværende samdriftstale

Læs mere