KORROSION INHIBITOR XLI / IBC 1058 KG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORROSION INHIBITOR XLI / IBC 1058 KG"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 6.0 Trykdato Revisionsdato / gyldig fra PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : PR-nr. : Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Korrosions hæmmende Frarådede anvendelser : For øjeblikket har vi ikke identificeret nogle anvendelser, der advares imod Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma : LC Glad & Co A/S Vallensbækvej 65, 2625 Vallensbæk CVR Telefon : Telefax : adresse : Ansvarlig/udsteder : Environment & Quality 1.4. Nødtelefon Nødtelefon : til Giftlinien, Bispebjerg Hospital PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 Fareklasse Farekategori Målorganer Faresætninger Reproduktionstoksicitet Kategori H361d For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. Vigtigste skadelige virkninger /15 DA

2 Menneskers sundhed : Mistænkes for at skade det ufødte barn. Fysiske og kemiske farer Potentielle miljømæssige virkninger : Stabil under normale forhold. : Ifølge tilgængelige data er dette produkt ikke skadelig for miljøet Mærkningselementer Mærkning i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 Faresymboler : Signalord : Advarsel Faresætninger : H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn. Sikkerhedssætninger Generelt : P201 Indhent særlige anvisninger før brug. Forebyggelse : P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Reaktion : P308 + P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Bortskaffelse : P501 Destruer indholdet/beholderen ifølge lokale/regionale/internationale regler. Farebestemmende komponent(er) for etikettering: natrium-2-ethylhexanoat imidazol 2.3. Andre farer Resultater af PBT og vpvb bedømmelser står i sektion PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Farlige komponenter Koncentration (%) Fareklasse / Farekategori Faresætninger natrium-2-ethylhexanoat / Udgave 6.0 2/15 DA

3 CAS-Nr. : EF-Nr. : >= 10 - <= 30 Repr.2 H361d methyl-1h-benzotriazol CAS-Nr. : EF-Nr. : EU REACH- : xxxx Reg.nr. >= 1 - < 2,5 Acute Tox.4 Aquatic Chronic2 H302 H411 imidazol CAS-Nr. : EF-Nr. : EU REACH- : xxxx Reg.nr. >= 0,1 - < 0,3 Acute Tox.4 Skin Corr.1C Eye Irrit.1 Repr.1B H302 H314 H318 H360 For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelle anvisninger Hvis det indåndes I tilfælde af hudkontakt I tilfælde af øjenkontakt Ved indtagelse. : Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen. : Søg frisk luft. Søg læge. : Tag øjeblikkeligt alt forurenet tøj af. Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge. Vask forurenet tøj før genbrug. : Skyl omhyggeligt med rigeligt vand også under øjenlågene. Fjern kontaktlinser efter nogle minutter og fortsæt med at skylle. Søg læge. : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Fremprovoker IKKE opkastning. Søg læge Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer Effekter : Se punkt 11 for mere detaljeret information om helbredseffekter og symptomer. : Se punkt 11 for mere detaljeret information om helbredseffekter og symptomer Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling : Behandles symptomatisk / Udgave 6.0 3/15 DA

4 PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler : Vandtåge, skum, pulver eller kuldioxid. Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. Uegnede slukningsmidler : Ingen information tilgængelig Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Specifikke farer ved brandbekæmpelse Farlige forbrændingsprodukter : Ufuldstændig forbrænding kan medføre dannelse af giftige pyrolyseprodukter. : Kulilte, Kulsyre (CO2), Natriumoxid, organiske nedbrydningsprodukter 5.3. Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet Yderligere råd : Afkøl lukkede beholdere i nærheden af branden med vandtåge. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sikkerhedsforanstaltninge r til beskyttelse af personer : Alle antændelseskilder fjernes eller sikres 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstalt ninger : Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. I tilfælde af større spild, kontakt redningstjenesten. Ved større udslip i vand, kontakt vandværk eller rensningsanlæg Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning : Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13) Henvisning til andre punkter Se punkt 1 for kontaktinformation ved nødstilfælde. Se punkt 8 for information om personlige værnemidler. Se punkt 13 for information om affaldshåndtering. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring / Udgave 6.0 4/15 DA

5 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Råd om sikker håndtering Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Undgå kontakt med huden og øjnene. Sørg for god almen ventilation. Procesventilation kan være påkrævet. Rygning forbudt. Gravide og ammende må ikke udsættes for produktet. Tag hensyn til de nationale regulativer. : Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lager og beholdere : Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares frostfrit 7.3. Særlige anvendelser Særlige anvendelser : Ingen information tilgængelig. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Komponent: methyl-1h-benzotriazol CAS-Nr Derived No Effect Level (DNEL)/Derived Minimal Effect Level (DMEL) DNEL Arbejdstagere, Langtidssystemiske effekter, Indånding : 8,8 mg/m3 DNEL Arbejdstagere, Langtidssystemiske effekter, Hudkontakt : 0,5 mg/kg legemsvægt/dag DNEL Forbrugere, Langtidssystemiske effekter, Indånding : 4,4 mg/m3 DNEL Forbrugere, Langtidssystemiske effekter, Hudkontakt : 0,25 mg/kg legemsvægt/dag DNEL Forbrugere, Langtidssystemiske effekter, Indtagelse : 0,25 mg/kg legemsvægt/dag Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) Ferskvand : 0,008 mg/l / Udgave 6.0 5/15 DA

6 Havvand : 0,008 mg/l Sporadiske udslip : 0,086 mg/l Ferskvandssediment : 0,0025 mg/kg Havsediment : 0,0025 mg/kg Rensningsanlæg : 39,4 mg/l Jord : 0,0024 mg/kg 8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Sørg for god almen ventilation. Procesventilation kan være påkrævet. Der skal være mulighed for øjenskylning ved arbejdsstedet. Personlige værnemidler Åndedrætsværn Anbefaling : Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Filtertype : Organiske dampe Beskyttelse af hænder Anbefaling : Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Materiale : butylgummi Materiale : Nitrilgummi Beskyttelse af øjne Anbefaling : Beskyttelsesbriller Beskyttelse af hud og krop Anbefaling : Brug særligt arbejdstøj. Vask forurenet tøj før genbrug. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Generelle anvisninger : Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. I tilfælde af større spild, kontakt redningstjenesten. Ved større udslip i vand, kontakt vandværk eller rensningsanlæg. PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Form : væske / Udgave 6.0 6/15 DA

7 Farve : gennemsigtig Lugt : mild Lugttærskel : ingen data tilgængelige ph-værdi : 7,8-8,5 (5 g/l ; 20 C) Frysepunkt : ca. -5 C (OECD test guideline 102) Kogepunkt : 100 C (Skønsmæssig) Flammepunkt : Ikke anvendelig Fordampningshastighed : ingen data tilgængelige Antændelighed (fast stof, luftart) : ingen data tilgængelige Højeste eksplosionsgrænse : ingen data tilgængelige Laveste eksplosionsgrænse : ingen data tilgængelige Damptryk : ingen data tilgængelige Relativ dampvægtfylde : ingen data tilgængelige Massefylde : 1,058 g/cm3 (20 C) Vandopløselighed : blandbar Fordelingskoefficient: n- oktanol/vand : ingen data tilgængelige Selvantændelsestemperatur : ingen data tilgængelige Termisk spaltning : ingen data tilgængelige Viskositet, dynamisk : ingen data tilgængelige Eksplosionsfare : ingen data tilgængelige Oxiderende egenskaber : ingen data tilgængelige 9.2. Andre oplysninger Ingen yderligere information er tilgængelig. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Anbefaling : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold / Udgave 6.0 7/15 DA

8 10.2. Kemisk stabilitet Anbefaling : Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaktioner Farlige reaktioner : Kan reagere med stærke syrer og stærke oxidationsmidler Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås : Ingen information tilgængelig Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås : Stærke syrer og oxidationsmidler, nitrater, Peroxider, Chlorater Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter : Ved forhøjede temperaturer: Ketoner, aldehyder PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Data for produktet Estimat for akut toksicitet Akut toksicitet Oralt : > 2000 mg/kg ) (Beregningsmetode) Indtagelse kan resultere i opkast, mavesmerter og symptomer som ved inhalation., Produktet indeholder natrium 2-ethylhexanoat, som har givet anledning til fosterskader for rotter efter oral indtagelse af høje koncentrationer. Indånding Indånding af høje dampkoncentrationer kan give symptomer som hovedpine, svimmelhed, træthed, kvalme og opkastning. Hud ingen data tilgængelige Irritation Hud Resultat : Længerevarende hudkontakt kan forårsage hudirritation. Øjne / Udgave 6.0 8/15 DA

9 Resultat : Stænk i øjnene kan give ubehag. Sensibilisering ingen data tilgængelige CMR-virkninger CMR egenskaber Carcinogenicitet : ingen data tilgængelige Mutagenicitet : ingen data tilgængelige Reproduktionstoksicit et : Mistænkes for at skade det ufødte barn. Specifik målorgantoksisitet Engangspåvirkning ingen data tilgængelige Gentagen påvirkning ingen data tilgængelige Andre toksikologiske egenskaber Toksicitet ved gentagen dosering ingen data tilgængelige Aspirationsfare ingen data tilgængelige Komponent: methyl-1h-benzotriazol CAS-Nr Akut toksicitet Oralt LD50 oral : 720 mg/kg (Rotte) (OECD test guideline 401) Komponent: imidazol CAS-Nr Akut toksicitet Oralt LD50 : 970 mg/kg (Rotte) (OECD test guideline 401) PUNKT 12: Miljøoplysninger / Udgave 6.0 9/15 DA

10 12.1. Toksicitet Komponent: methyl-1h-benzotriazol CAS-Nr Akut toksicitet Fisk LC50 : 55 mg/l (Cyprinodon variegatus (Fårehovedtandkarpe); 96 h) (OECD test guideline 203) LC mg/l (Brachydanio rerio; 96 h) (OECD test guideline 203) Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr EC50 : 51,6 mg/l (Daphnia magna (Stor dafnie); 48 h) (Statisk test; OECD TG 202) EC50 8,85 mg/l (Daphnia galeata; 48 h) (Statisk test; OECD TG 202) alger EC50 : 75 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalge); 72 h) (OECD TG 201) Bakterier : 1060 mg/l (aktiveret slam) (ISO 8192) Kronisk toksicitet Vandlevende hvirvelløse dyr LOEC 37,6 mg/l (Daphnia magna (Stor dafnie); 21 d) ErC10 0,97 mg/l (Daphnia galeata; 21 d) NOEC 0,4 mg/l (Daphnia galeata; 21 d) (OECD TG 211) Komponent: imidazol CAS-Nr Akut toksicitet Fisk LC50 : 283,6 mg/l (Leuciscus idus (Guldemde), dodlighed; 48 h) (Statisk test) / Udgave /15 DA

11 Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr EC50 : 341,5 mg/l (Daphnia magna (Stor dafnie), Ubevægelighed; 48 h) (Statisk test; Forordning (EF) nr. 440/2008, bilag, C.2) alger EC50 : 133 mg/l (Desmodesmus subspicatus (grønalger); 72 h) (Statisk test; End point DA: Vækstrate) NOEC 25 mg/l (Desmodesmus subspicatus (grønalger); 72 h) (Statisk test; End point DA: Vækstrate) Persistens og nedbrydelighed Data for produktet Persistens og nedbrydelighed Persistens Resultat : ingen data tilgængelige Komponent: methyl-1h-benzotriazol CAS-Nr Persistens og nedbrydelighed Biologisk nedbrydelighed Resultat : 4 % (Eksponeringstid: 28 d)(oecd TG 301 C)Ikke bionedbrydelig. Komponent: imidazol CAS-Nr Persistens og nedbrydelighed Biologisk nedbrydelighed Resultat : % (aerob; Aktiverat slam, husholdning; Relateret til: Oploest organisk kulstof (DOC); Eksponeringstid: 18 d)(oecd TG 301 A)Let bionedbrydeligt Bioakkumuleringspotentiale Komponent: methyl-1h-benzotriazol CAS-Nr Bioakkumulering Resultat : log Pow 1,079-1,081 (25 C; ph-værdi 7-8) (OECD TG 117) : BCF: 2,4; Anses ikke for at være bioakkumulerbar. Komponent: imidazol CAS-Nr Bioakkumulering / Udgave /15 DA

12 Resultat : log Pow -0,02 (25 C) (OECD test guideline 107) : Anses ikke for at være bioakkumulerbar Mobilitet i jord Data for produktet Mobilitet Resultat : Produktet er vandopløseligt Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Komponent: methyl-1h-benzotriazol CAS-Nr Resultat : Ikke anvendelig Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Komponent: imidazol CAS-Nr Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Resultat : Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt (PBT)., Dette stof anses ikke for at være meget persistent og meget bioakkumulerbart (vpvb) Andre negative virkninger Data for produktet Yderligere økotoksikologisk information Resultat : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. PUNKT 13: Bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Produkt : Bortskaf affald i henhold til lokale regulativer. Opbevar affald i egnede beholdere. Udled ikke i afløb. Forurenet emballage : Bortskaf affald på samme måde som produktet. Europæisk Affaldskatalog nummer : Affaldskode i henhold til det Europæiske Affaldskatalog kan ikke generelt tildeles dette produkt, idet brugsformålet dikterer tildelingen. Affaldskoden findes i samråd med det regionale renovationsfirma. Affaldskort nr. : H / Udgave /15 DA

13 PUNKT 14: Transportoplysninger Ikke farligt gods i henhold til ADR, RID, IMDG og IATA UN-nummer Ikke relevant UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Ikke relevant Transportfareklasse(r) Ikke relevant Emballage gruppe Ikke relevant Miljøfarer Ikke relevant Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden IMDG : Ikke relevant. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Data for produktet Andre regulativer : Arbejde med stoffet må kun udføres af personer, der er nøje instrueret i stoffets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette stof. Gravide og ammende må ikke udsættes for produktet. Tag hensyn til de nationale regulativer Kemikaliesikkerhedsvurdering ingen data tilgængelige / Udgave /15 DA

14 PUNKT 16: Andre oplysninger Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3. H302 H314 H318 H360 H361d H411 Farlig ved indtagelse. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Mistænkes for at skade det ufødte barn. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forkortelser og akronymer BCF BOD CAS CLP CMR COD DNEL EINECS ELINCS GHS LC50 LOAEC LOAEL LOEL NLP NOAEC NOAEL NOEC NOEL OECD OEL PBT REACH Auth. Nr. REACH AuthAppC. Nr. PNEC STOT SVHC UVCB biokoncentrationsfaktor biokemisk iltforbrug Chemical Abstracts Service klassificering, mærkning og emballering kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk kemisk iltforbrug afledt nuleffektniveau den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer den europæiske liste over anmeldte stoffer globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier median lethal concentration Lowest Observed Adverse Effect Concentration Lowest Observed Adverse Effect Level laveste koncentration med observeret effekt No-Longer Polymer No Observed Adverse Effect Concentration No Observed Adverse Effect Level nuleffektkoncentration No Observed Effect Level Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering persistent, bioakkumulerende og toksisk REACH - Autorisationsnummer REACH Høringsnummer på ansøgning om autorisation beregnet nuleffektkoncentration specifik målorgantoksicitet særligt problematisk stof stoffer af ukendt eller variabel sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologiske materialer / Udgave /15 DA

15 vpvb Yderligere oplysninger Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder Metoder til produktklassificering Information om uddannelse meget persistent og meget bioakkumulerende : Information fra leverandøren samt data fra "Database af registrerede stoffer" fra det europæiske kemikalieagentur (ECHA) er anvendt til udarbejdelse af dette sikkerhedsdatablad. : Klassificeringen for sundheds-, fysiske og kemiske samt miljøfarer er bestemt ud fra en kombination af beregningsmetoder og testdata, hvor de er tilgængelige. : Medarbejderne skal regelmæssigt trænes i sikker håndtering af produkterne baseret på informationerne givet i sikkerhedsdatabladet og de lokale forhold på arbejdspladsen. National lovgivning for uddannelse af medarbejderes håndtering af farlige materialer skal overholdes. Andre oplysninger : Informationen i dette sikkerhedsdatablad er ifølge vores kendskab korrekt på revideringsdatoen. Oplysningerne beskriver kun produktet med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger og skal ikke opfattes som en garanti eller kvalitetsspecification og udgør heller ikke en del af et kontraktmæssigt retligt forhold. Angiver opdateret afsnit. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad angår kun det specificerede materiale og er ikke gyldigt for materialet brugt i kombination med andre materialer eller processer, medmindre det er specificeret i teksten / Udgave /15 DA

CORROSION INHIBITOR XLI / BULK

CORROSION INHIBITOR XLI / BULK SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 CORROSION INHIBITOR XLI / BULK Udgave 5.0 Trykdato 18.05.2018 Revisionsdato / gyldig fra 17.05.2018 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

VAND DEM +7,5% XLI INHIBITOR / BULK

VAND DEM +7,5% XLI INHIBITOR / BULK SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 VAND DEM +7,5% XLI INHIBITOR / BULK Udgave 2.1 Trykdato 28.10.2017 Revisionsdato / gyldig fra 03.07.2017 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

RODALON SPRAY / KRT 8 x 750 ML BP

RODALON SPRAY / KRT 8 x 750 ML BP SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON SPRAY / KRT 8 x 750 ML BP Udgave 2.2 Trykdato 30.08.2016 Revisionsdato / gyldig fra 07.03.2016 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

RODALON SKIMMEL RTU/KOLLI 8 x 750 ML BP

RODALON SKIMMEL RTU/KOLLI 8 x 750 ML BP SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON SKIMMEL RTU/KOLLI 8 x 750 ML BP Udgave 1.1 Trykdato 16.11.2016 Revisionsdato / gyldig fra 15.11.2016 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

GLYCERIN 99,5% VEG. / DUNK 20 KG

GLYCERIN 99,5% VEG. / DUNK 20 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Stoffets navn : Glycerin CAS-Nr. : 56-81-5 EF-Nr. : 200-289-5 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

XXRODALON SPRAY / KOLLI 6 x 750 ML BP

XXRODALON SPRAY / KOLLI 6 x 750 ML BP SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 XXRODALON SPRAY / KOLLI 6 x 750 ML BP Udgave 3.0 Trykdato 19.05.2018 Revisionsdato / gyldig fra 18.05.2018 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

GLAD LONGLIFE PROPYLENGLYKOL

GLAD LONGLIFE PROPYLENGLYKOL SIKKERHEDSTABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 R23910 Side 1/11 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHED 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn PR-nr. 2310644

Læs mere

RODALON INDENDØRS V.2 / BULK

RODALON INDENDØRS V.2 / BULK SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON INDENDØRS V.2 / BULK Udgave 1.1 Printdato 02.06.2015 Revisionsdato / gyldig fra 04.05.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Glad XLI vand + 7.5% inhibitor

SIKKERHEDSDATABLAD. Glad XLI vand + 7.5% inhibitor Afsnit 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1. Produktidentifikator Handelsnavn: Glad XLI vand + 7.5% inhibitor 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MPG-VARMETRANS BS RØD/BULK Pr nr. 2310644 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

ZITREC FC / IBC 1050 KG

ZITREC FC / IBC 1050 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 ZITREC FC / IBC 1050 KG Udgave 4.2 Trykdato 14.12.2016 Revisionsdato / gyldig fra 13.12.2016 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PR-nr Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes.

SIKKERHEDSDATABLAD. PR-nr Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes. GLAD INHIBITOR XLI Side 1 af 11 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: PR-nr. 2233255 Glad Inhibitor XLI 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AquaDes Jod Udgave 2.0 Printdato 29.11.2012 Revisionsdato / gyldig fra 28.11.2012 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/

Læs mere

DYSOL FLUORESCEINE LTP / KRT 1 KG

DYSOL FLUORESCEINE LTP / KRT 1 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 4.1 Printdato 30.08.2016 Revisionsdato / gyldig fra 06.06.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Læs mere

GLYCERIN VEG. 86,5% /IBC 1000

GLYCERIN VEG. 86,5% /IBC 1000 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : industrielt brug Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere

PROCESS OIL 876 / TRL 180 KG

PROCESS OIL 876 / TRL 180 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PROCESS OIL 876 / TRL 180 KG Udgave 4.1 Trykdato 30.08.2016 Revisionsdato / gyldig fra 02.11.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

GLYCERIN VEG. 99,5% / TRL 250 KG

GLYCERIN VEG. 99,5% / TRL 250 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 GLYCERIN VEG. 99,5% / TRL 250 KG Udgave 4.1 Printdato 04.11.2014 Revisionsdato / gyldig fra 26.06.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

GLYCERINE 99,5% VEG. E422/TRL 250 KG FD

GLYCERINE 99,5% VEG. E422/TRL 250 KG FD SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 5.1 Trykdato 01.03.2019 Revisionsdato / gyldig fra 28.11.2017 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

NATRIUMTHIOSULFAT PENTAHYDRAT /SK 25 KG

NATRIUMTHIOSULFAT PENTAHYDRAT /SK 25 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NATRIUMTHIOSULFAT PENTAHYDRAT /SK 25 KG Udgave 3.2 Printdato 03.11.2014 Revisionsdato / gyldig fra 22.08.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

ZITREC FC / IBC 1050 KG

ZITREC FC / IBC 1050 KG SIKKERHEDSTABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 R22626 Side 1/11 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHED 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante

Læs mere

Udgave 2.0 Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 2.0 Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 ASIL 200 / SK 10 KG Udgave 2.0 Trykdato 03.11.2015 Revisionsdato / gyldig fra 02.11.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og

Læs mere

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

DISPLAY RODALON SPORTSVASK / 54 x 1L

DISPLAY RODALON SPORTSVASK / 54 x 1L SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 DISPLAY RODALON SPORTSVASK / 54 x 1L Udgave 3.0 Trykdato 18.12.2015 Revisionsdato / gyldig fra 17.12.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MPG-varmetrans rød/bulk. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad MPG-varmetrans rød/bulk. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn PR-nr. 2310644 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.1 Printdato 20.06.2015 Revisionsdato / gyldig fra 20.06.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

GLYCERINE 99,5% VEG. E422/TRL 250 KG FD

GLYCERINE 99,5% VEG. E422/TRL 250 KG FD SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 GLYCERINE 99,5% VEG. E422/TRL 250 KG FD Udgave 5.0 Trykdato 28.11.2017 Revisionsdato / gyldig fra 27.11.2017 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER 4 FIRE UV 6 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

NATRIUMBENZOAT EDF FD / BAG 25 KG

NATRIUMBENZOAT EDF FD / BAG 25 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 NATRIUMBENZOAT EDF FD / BAG 25 KG Udgave 2.1 Printdato 18.06.2014 Revisionsdato / gyldig fra 18.02.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Revision 07.06.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante

Læs mere

MPG-VARMETRANS RØD / DK 20 KG

MPG-VARMETRANS RØD / DK 20 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : PR-nr. : 2310644 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

DESON (DK, GB, IS) / KRT 4 x 5 L

DESON (DK, GB, IS) / KRT 4 x 5 L 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : PR-nr. : 325797 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

RODALON INDENDØRS V.2 / 8 X 1 L

RODALON INDENDØRS V.2 / 8 X 1 L SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON INDENDØRS V.2 / 8 X 1 L Udgave 1.0 Printdato 29.06.2013 Revisionsdato / gyldig fra 28.06.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/

Læs mere

PROPYLENGLYCOL /DK 25

PROPYLENGLYCOL /DK 25 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PROPYLENGLYCOL /DK 25 Udgave 6.2 Printdato 11.09.2015 Revisionsdato / gyldig fra 10.09.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. På nuværende har vi ingen information om anvendelsesbegrænsninger. De vil blive inkluderet når de er tilgængelige.

Sikkerhedsdatablad. På nuværende har vi ingen information om anvendelsesbegrænsninger. De vil blive inkluderet når de er tilgængelige. 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktet: Handelsnavn: Vare: CAS-nr:; 8002-13-9 EINIC-nr: 232-299-0 REACH Ikke registreringspligtig Anvendelsesområde og begrænsninger: Foder eller

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Trinol Hvepselokkemiddel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

RODALON INDENDØRS V.2 / 8 X 1 L BP

RODALON INDENDØRS V.2 / 8 X 1 L BP SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON INDENDØRS V.2 / 8 X 1 L BP Udgave 2.0 Trykdato 07.06.2018 Revisionsdato / gyldig fra 06.06.2018 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL)

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 192525 Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SØLVPUDDERGRAFIT 285 /SK 25

SØLVPUDDERGRAFIT 285 /SK 25 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 2.2 Printdato 04.01.2014 Revisionsdato / gyldig fra 03.01.2014 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Læs mere

RODALON INDENDØRS V.2 / 8 X 1 L

RODALON INDENDØRS V.2 / 8 X 1 L SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON INDENDØRS V.2 / 8 X 1 L Udgave 1.3 Trykdato 15.06.2016 Revisionsdato / gyldig fra 14.06.2016 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

SNOWTOP NY SPRINKLERVÆSKE / DK 60 L

SNOWTOP NY SPRINKLERVÆSKE / DK 60 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2174099 Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

AMMONIUMSULFAT, TEKN / SK 25 KG

AMMONIUMSULFAT, TEKN / SK 25 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AMMONIUMSULFAT, TEKN / SK 25 KG Udgave 1.0 Printdato 07.04.2016 Revisionsdato / gyldig fra 23.12.2013 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 19122017 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Demineraliseret vand Produktnr.:

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Demineraliseret vand

Demineraliseret vand Demineraliseret vand - Version 1 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Demineraliseret vand Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af

Læs mere

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG

: CALCIUMCHLORID 77% I SKÆL /SK 25 KG 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn Leverandør Ansvarlig afdeling Telefon : +45 43 29 28 00 Telefax : +45 43 29 27 00 : : Brenntag Nordic A/S

Læs mere

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Brug : Rensevæske, fødevareprodukt, Klæbemiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver 1 Sikkerhedsdatablad Bivokslasurmaling BIVOKSLASURMALING Revideret: 2017.10.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Bivokslasurmaling 1.2.

Læs mere

RODALON UDENDØRS V.2 / 8 X 1 L BP

RODALON UDENDØRS V.2 / 8 X 1 L BP SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON UDENDØRS V.2 / 8 X 1 L BP Udgave 2.3 Trykdato 28.02.2017 Revisionsdato / gyldig fra 16.03.2016 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Udgave 3.0 Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Trykdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 3.0 Trykdato 28.10.2017 Revisionsdato / gyldig fra 14.06.2016 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

SACHTOKLAR / DK 24 KG

SACHTOKLAR / DK 24 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : PR-nr. : 2143217 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Tømiddel vej

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Tømiddel vej SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 19.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Viaform Stofnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0 Revision 24.04.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP Identifikation af produkt / Materiale og virksomhed: Markedsføres af: E Marker A/S Padborgvej 3, Bov DK 6330 Padborg +45 74670808 Nødtelefon: Giftlinjen

Læs mere

RODALON UDENDØRS V.2 / 8 X 1 L BP

RODALON UDENDØRS V.2 / 8 X 1 L BP SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON UDENDØRS V.2 / 8 X 1 L BP Udgave 3.0 Trykdato 08.06.2018 Revisionsdato / gyldig fra 07.06.2018 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer:. 6699 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

RODALON UDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL)

RODALON UDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 1890632 Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver 1 Sikkerhedsdatablad Vævklæber VÆVKLÆBER Revideret: 2017.10.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Vævklæber 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

HOCUT 795SC. Under anmeldelse. Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. Indeholder organisk opløsningsmiddel.

HOCUT 795SC. Under anmeldelse. Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. Indeholder organisk opløsningsmiddel. Udstedelsesdato: 30.06.2009 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 12022018 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand produkt nr.: 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

HOSP. SPRIT PROBE WIPE /BOX 36 x 100 STK

HOSP. SPRIT PROBE WIPE /BOX 36 x 100 STK 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. I-VAX Impregnering utan parfym

SIKKERHEDSDATABLAD. I-VAX Impregnering utan parfym I-VAX Impregnering utan parfym Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD I-VAX Impregnering utan parfym SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/06/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 9FG001B 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Borup Komposit Imprægnering

Borup Komposit Imprægnering Borup Komposit Imprægnering - Version 1 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Komposit Imprægnering Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015

Læs mere

Mega Truck 15W SIKKERHEDSDATABLAD

Mega Truck 15W SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Mega Truck 15W-40 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Hybran Bio 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere