Ansøgning om midler til kompetenceudvikling for Hovedstaden og Bornholm, 2015

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om midler til kompetenceudvikling for Hovedstaden og Bornholm, 2015"

Transkript

1 Ansøgning om midler til kompetenceudvikling for Hovedstaden og Bornholm, 2015 Formål med ansøgningen Beskriv det overordnede formål med ansøgningen til kompetenceudvikling Jobcenter Herlev samt a-kasserne XX og FOA ønsker at etablere et kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere. Forløbet vil temamæssigt ligge inden for det første tema Den borgerrettede indsats, herunder samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser og have et todelt formål. Det overordnede formål med forløbet er, at medarbejderne trænes i konkrete tilgange og teknikker i samtalen samt metoder til aktivt at understøtte borgerens ejerskab i ledighedsforløbet med henblik på at hjælpe ledige i job. Metoder, tilgange og teknikker i samtalen vil være målrettet såvel at tackle særlige udfordringer og tabuer i samtalen som at skabe progression i samtalen og i forløbet med den ledige. Via forløbet skabes fælles sprog både blandt nære kollegaer og på tværs af jobcenter og a-kasser omkring metoder og tilgang til at føre motiverende og anerkendende samtaler. Oplysninger om ansøger(e) Hvem er hovedansøger? (Angiv jobcenter eller a-kasse og kontaktperson samt regnskabsansvarlig) - Jobcenter Herlev - Herlev Bygade Herlev - Indsæt regnskabsansvarlig Hvilke jobcentre og/eller a-kasser indgår i ansøgningen? - Jobcenter Herlev - FOA - Yderligere a-kasser Angiv det antal medarbejdere, der forventes at deltage i forløbet (pr. jobcenter/a-kasse) Det er ambitionen, at kompetenceudviklingsforløbet skal være relevant for og udbydes til alle medarbejdere, der afholder samtaler med ledige dagpengemodtagere i jobcentre og a-kasser i de tre kommuner. Der er en samlet forventning om, at ca. 20 personer deltager i kompetenceudviklingsforløbet. Disse fordeler sig som følger: - Jobcenter Herlev : 9 - FOA: 4 - Yderligere a-kasser: 7. Der arbejdes i tilsagnsfasen på at opnå yderligere bindende tilkendegivelser fra a-kasser om deltagelse. Disse tilkendegivelser er ikke endeligt på plads endnu, om end der er positive meldinger, som dog d.d. mangler endelig chefgodkendelse. Oplysninger om kompetenceudviklingsforløbet Hvem forestår kompetenceudviklingen? 1

2 Rambøll Management Consulting Beskriv hvilke forudsætninger udbyderen har for at forestå kompetenceudviklingen (relevant dokumentation for undervisernes forudsætninger vedlægges, herunder CV er samt referencer, hvis disse er indhentet) Rambøll har bl.a. følgende udvalgte referencer ifm. udvikling af kompetencer og samarbejdsrelationer: STAR: Jobrettede samtaler i 16 jobcentre, træning i viden om arbejdsmarkedet samt samtaleteknik, 2015 STAR: Udvikling af håndbog i jobrettede samtaler, 2015, STAR: Kompetenceudvikling i forhold til Empowerment i 32 jobcentre, Københavns Kommune, BIF: Træneruddannelse i forbindelse med projektet 'Borgeren ved Roret', Frederikshavns Kommune: Uddannelse i coachende samtaler, KL: Implementeringsstøtte og evaluering af integrerede indsatser på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, Hvordan er undervisningsform og -metoder? Kompetenceudviklingsforløbet tilrettelægges over tre dage samt et kick off seminar for ledere. Forløbet tager afsæt i en praksisnær og handlingsorienteret tilgang, som inddrager medarbejdernes eksisterende erfaringer og de dilemmaer, de møder i det daglige arbejde. Igennem forløbet introduceres deltagerne til udvalgte samtaleteknikker. Der vil bl.a. blive sat fokus på gamemastermodellen, nøgleord, motiverende samtale, UGU-modellen, dobbeltrollemodellen mv. Undervisningen vil foregå i en vekselvirkning med kobling af teori og praksis, hvor igennem der etableres en fælles værktøjskasse af samtaleteknikker og tilgange til arbejdet, som samtidig spilles op ad eksisterende erfaringer og konkrete cases fra dagligdagen. Undervisningen differentieres til de sagsbehandlere, der har arbejdet systematisk med udvalgte samtaleteknikker, og de sagsbehandlere, der har mindre systematisk kendskab til udvalgte samtaleteknikker. Dette sker dels ved, at medarbejdernes forskellige udgangspunkt og erfaringsniveau aktiveres til at skabe erfaringsudveksling, fælles sprog og målsætninger og en samarbejdsorienteret og refleksiv tilgang til egen praksis dels via rammesætning af forløbet og via differentierede øvelser. Forløbet vil foregå ud fra en aktionslæringstilgang, hvor teori og teknikker fra undervisningsdage omsættes til praksis igennem arbejde med fælles aktionslæringsprojekter mellem kursusdagene. Aktionslæringsprojekterne har til formål at arbejde med afprøvning af konkrete elementer i kurset. Igennem forløbet introduceres deltagerne til konkrete teknikker og metoder, som efterfølgende afprøves både gennem øvelser på kursusdagene og efterfølgende i dagligdagen derhjemme i forbindelse med aktionslæringsprocesserne. Forskning i transfer af viden fra kompetenceudvikling til praksis viser, at det har en væsentlig positiv effekt, når undervisning følges op med etablering af afprøvningsarenaer, hvor det tillærte efterfølgende testes og bliver genstand for fælles refleksion. På denne måde tillæres konkrete teknikker, som samtidig tilpasses de konkrete forhold, hvorunder arbejdet foregår. Desuden er processen med til at skabe et fælles sprog på tværs af de deltagende organisationer om samtalerne, de lediges forløb og de samarbejdsstrukturer, der rammesætter dem. Undervisningsdagene gennemføres i hold af deltagere. En holdopdelt proces giver optimale mulighe- 2

3 der for at opbygge tættere relationer til de øvrige deltagere på tværs af organisationerne. Forløbsbeskrivelse Fase 1: Etablering af fundament 1. Opstartsmøde mellem leverandør (Rambøll) og repræsentanter for a-kasser og jobcenter. Formålet er at tilpasse tidsplan og indhold i forløbet, sikre gode kommunikationskanaler undervejs i forløbet, sikre klarhed om forventninger til aktionslæring samt sikre udvikling af strategisk intention. 2. Kick off seminar for ledelse og teamledere. På kick off seminaret deltager ledelsen i jobcenter, a-kasserne og de relevante teamledere. På kick off mødet drøftes den strategiske intention med kompetenceudviklingsforløbet, dvs. ledelsens overordnede formål med at tilrettelægge forløbet, samt de organisatoriske faktorer for transfer, dvs. hvilke rammer der skal være for at sikre overføring af læring fra kompetenceudviklingsforløbet til praksis. Dette gøres med det formål, at lederne er klædt på til den forestående proces, herunder til at sikre drøftelser med medarbejderne om forløbet. Mellem kick off seminaret og undervisningsdagen præsenterer teamlederne de relevante medarbejdere for den strategiske intention med forløbet samt de forventninger, de har til medarbejderne i forbindelse med forløbet. Yderligere initierer teamlederne, at medarbejderne formulerer målsætninger for deres deltagelse i forløbet med henblik på at skabe motivation, og for at medarbejderne tydeligere bliver opmærksomme på, hvad de potentielt kan få ud af forløbet. Dette gøres med udgangspunkt i tilsendt materiale fra Rambøll. Fase 2: Undervisning og opfølgning 3. Selve undervisningen består af tre undervisningsdage: Dag 1: Samtalestyring og feed back Dag 2: Den motiverende og anerkendende samtale Dag 3: Den udfordrende samtale og de digitale redskaber Alle tre dage vil have fokus på at skabe et fælles grundlag i jobcentre og a-kasser, som der kan bygges et samarbejde op omkring. Dag 1 vil have fokus på samtalestyring og feed back. Der vil arbejdes med at styrke medarbejdernes samtalefærdigheder ved at introducere dem til helt konkrete samtaleværktøjer, som de hver især og sammen kan bringe ind i samtalen med de ledige. Formålet er at skabe et fælles metodisk afsæt til at styrke borgerens motivation og at sætte borgerens ressourcer og ønsker i centrum til understøttelse af den jobrettede samtale. Der stilles skarpt på medarbejdernes dobbeltrolle som både myndighedsperson og som bemyndigende samtalepartner. Med afsæt i empowermenttankegangen arbejdes med, hvordan borgeren kan inddrages og myndiggøres. Vi vil ligeledes stifte bekendtskab med UGU-modellen som redskab til at inddrage borgeren. Dag 2 vil have fokus den motiverende og anerkendende samtale. Der vil arbejdes med at styrke medarbejdernes samtalefærdigheder ved at introducere dem til helt konkrete samtaleværktøjer, som de hver især og sammen kan bringe ind i samtalen med de ledige. Formålet er at skabe et fælles metodisk afsæt til at styrke borgerens motivation og at sætte borgerens ressourcer og ønsker i centrum til understøttelse af den jobrettede samtale. Deltagerne får en grundlæggende forståelse af ånden og principperne i at føre anerkendende og motiverende samtaler. Vi vil særligt arbejde med 3

4 redskaber, der understøtter opbygningen af en positiv og tillidsfuld relation mellem borger og medarbejder. Her vil fokus bl.a. være på at bruge sproget aktivt i samtalen. Herudover vil vi arbejde med redskaber til at afklare borgerens forandringsparathed gennem udforskning af ambivalens samt arbejdet med borgerens forandringsudsagn. Dag 3 vil dels sætte fokus på de udfordrende samtaler. Dette er de samtaler, som ikke går helt efter bogen, fx fordi borgeren er vred, havde andre forventninger til samtalen, el. lign. Vi vil arbejde med modstand i samtalerne, og hvad der sker, når borger og sagsbehandler går i forsvar og hvad man kan gøre for at undgå dette. Dels vil der blive sat fokus på, hvordan der kan sikres en øget fælles forståelse af og tilgang til brugen af de digitale redskaber, der er til rådighed for medarbejderne. Der vil bl.a. blive drøftet en konkret anvendelse af ABC-jobplanen? Hvad kan den? Hvordan anvendes den? Hvordan sikres progression i samtalerne, herunder med udgangspunkt i progressionsværktøjer, samtalekoncepter og Håndbogen i jobrettede samtaler. Hvordan samtaler vi med den ledige om Joblog, og hvordan forbereder vi os til samtalen med udgangspunkt heri? Og hvordan bruger vi Arbejdsmarkedsbalancen, herunder koblingen til Jobnet og UG? Mv. 4. Tæt ledelsesinvolvering før, under og efter forløbet nødvendig. Rambøll ønsker at understøtte, at ledelsen undervejs kan følge op på resultater af forløbet, og til det formål udarbejder Rambøll en tjekliste, som udfyldes af teamlederne. Tjeklisten anvendes også som datagrundlag for den erfaringsopsamling/(evaluering), som Rambøll gennemfører efter forløbet. Teamlederne skal undervejs i og efter forløbet tage stilling til, hvorvidt de opfylder punkterne i tjeklisten. 5. Aktionslæring gennemføres af de enkelte medarbejdere og læringsgruppemøder faciliteres af teamledere. Teamledere og eventuelle tovholdere har til ansvar at motivere medarbejderne til at anvende det lærte i praksis samt at følge op og motivere. Der opfordres til, at medarbejderne deltager i hinandens samtaler med henblik på efterfølgende refleksion og feedback. Ligeledes vil der opfordres til, at også teamlederne deltager i samtaler som led i aktionslæringen. Rambøll vil skriftligt materiale til at understøtte aktionslæringen med henblik på, at rammerne er klare for deltagere og teamledere. Endvidere vil der blive udarbejdet en guide til feedback med henblik på en rammesætning af øvelsen. 6. For at sikre at aktionslæring og undervisning forløbet optimalt tilbydes løbende processtøtte undervejs. Teamlederne får mulighed for at have en hotline til Rambølls konsulenter med henblik på at understøtte aktionslæringsprocessen. Der er lagt op til en proces, hvor teamlederne får en væsentlig rolle i understøttelsen af forløbet. Det kan generere spørgsmål undervejs, som hensigtsmæssigt kan afklares med det samme. Yderligere understøtter Rambøll processen med skriftligt materiale, som kan anvendes af den enkelte teamleder. Fase 3: Erfaringsopsamling /(evaluering) 7. Formålet med erfaringsopsamlingen er at sikre, at læring og erfaringer fra kompetenceudviklingsforløbet opsamles og kan videreformidles til de relevante parter. Som følge af opstartsmødet og kick off seminaret udarbejder Rambøll den tjekliste (jf. punkt 4), som teamlederne løbende skal udfylde for at følge op på, om resultaterne opnås. Rambøll bearbejder data og udarbejder et kort notat, der opsamler erfaringer og læring med henblik på fremadrettet anvendelse. Hvad er varigheden af forløbet? Forløbet vil strække sig over en 5-6 måneders periode, hvor kursusdagene spredes med mellemliggende aktionslæringsprojekter af ca. 1 måneds varighed. Beskriv tidsplanen for forløbet 4

5 Fase 1: Etablering af fundament Sep./okt. 2015: Opstartsmøde med ledelsen Sep. /okt. 2015: Forberedelse og udvikling af undervisningsmateriale Okt./nov. 2015: Kick off for ledelse og teamledere Okt./nov. 2015: Motivations- og bevidstgørelsesproces i kommuner og a-kasser Fase 2: Undervisning og opfølgning Nov. 2015: Første undervisningsdag Nov./dec. 2015: Aktionslæring og læringsgruppemøde Jan., 2016: Anden undervisningsdag Jan./feb. 2016: Aktionslæring og læringsgruppemøde Feb. 2016: Tredje undervisningsdag feb./mar. 2016: Aktionslæring og læringsgruppemøde Fase 3: Erfaringsopsamling/(evaluering) Mar. 2016: Erfaringsopsamlingsnotat Temaer i kompetenceudviklingsforløbet Beskriv i hvilket omfang og hvordan følgende prioriterede temaer indgår i kompetenceudviklingsforløbet og hvordan intentionerne med forløbet søges realiseret: Fælles tilgang til fællessamtalerne med de ledige, herunder at udvikle indhold, metoder og progression i samtalerne Større viden om situationen og udviklingen på arbejdsmarkedet, herunder arbejdsgiveres efterspørgsel efter generelle og specifikke kompetencer hos medarbejdere, jobmuligheder m.m. Fælles forståelse af og tilgang til brugen af de digitale redskaber, der er til rådighed for medarbejderne Joblog, Arbejdsmarkedsbalancen, Min Jobplan m.fl. Viden om og træning i at motivere ledige til uddannelse, herunder viden om uddannelsesløftordningen og om kortere kurser, bl.a. efter positivlisterne Forløbet tager bl.a. afsæt i Håndbog i jobrettede samtaler, som Rambøll udarbejdede for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i maj 2015 og vil med baggrund heri samt i medarbejdernes egne erfaringer fra konkrete cases skabe praksisnær læring. Fælles tilgang til fællessamtalerne Jobcentrene og a-kasserne står under hensyntagen til implementeringen af reformarbejdet over for forandringer i samtalefrekvens, i rammerne for samt tilgange til samtalerne. Det betyder, at et endnu tættere samarbejde mellem jobcentre og a-kasser er motiveret. Forløbet sætter i den forbindelse fokus på tilgange og metoder i den professionelle samtale med henblik på at skabe fælles sprog og forventningsafstemning jobcentre og a-kasser imellem samt progression i borgernes ledighedsforløb. Det er også et særskilt formål, at deltagerne i løbet af kursusdagene og aktionslæringsprocessen får talt sammen og lærer hinanden at kende, så det allerede eksisterende netværk styrkes og udbredes på tværs af jobcentre og a-kasser. Dette formål vil blive indfriet igennem valget af inkluderende processer, hvor dialog og drøftelse af erfaringer i tværgående grupper og sammenhænge vil blive vægtet højt. Tilsvarende vil det tværgående samarbejde blive understøttet igennem aktionslæringen, som løbende giver anledning for deltagerne til at erfaringsudveksle, evaluere og justere arbejdet med implementering i praksis. Viden om og træning i at motivere ledige til uddannelse I forhold til motivationsdelen bliver deltagerne bl.a. præsenteret for en del forskellige teknikker, der alle 5

6 har til formål at frembringe motivation og ejerskab hos den ledige. Teknikkerne har bl.a. afsæt i gamemastering, den motiverende samtale (i bred forstand), samtale- og forløbsstyring, det at håndtere de forskellige roller myndighed vs. coach mv. Endvidere vil deltagerne få lejlighed til at arbejde med cases, hvor motivation til uddannelse bliver en integreret del. Fælles forståelse af og tilgang til brugen af de digitale redskaber Dette tema indgår på Dag 3, hvor medarbejderne dels introduceres til it-værktøjerne dels får lejlighed til at drøfte anvendelsen heraf med henblik på at sætte fokus på en hensigtsmæssig anvendelse, som også sikrer vidensdeling imellem møderne ift. aftalte skridt mv. Beskriv eventuelle øvrige temaer, der indgår i kompetenceudviklingsforløbet Organisatorisk forankring af kompetenceudviklingen Beskriv hvilke specifikke kompetencer forløbet vil tilføre medarbejderne Forløbet vil bl.a. øge medarbejdernes kendskab til og anvendelse af følgende konkrete redskaber: Dobbeltrollemodellen Gamemastermodellen og samtalestyring Nysgerrighed ABC-modellen Spørgeteknik UGU-modellen Den motiverende samtale Relationsopbygning Ambivalens og +/- listen Forandringsudsagn Reflekterende lytning Sproglige reformuleringer Anerkendelse Skalaspørgsmål It-værktøjer, herunder Arbejdsmarkedsbalancen, Joblog mv. Medarbejderne vil på baggrund af forløbet opleve, at de: Er bedre rustet til samtalerne, herunder at sikre progression i samtalerne Har nemmere at understøtte empowerment hos borgeren Har nemmere ved at tage den svære samtale Har et øget fælles sprog omkring anvendelsen af metoder og tilgange med de øvrige deltagere fra hhv. jobcentre og a-kasser Har nemmere ved at erfaringsudveksle grundet øget fælles sprog og træningen i refleksion via aktionslæringen Beskriv hvordan ledelsen involveres i kompetenceudvikling af medarbejderne Ledelsen har en væsentlig rolle i kompetenceudviklingen af medarbejderne. Der iværksættes et kickoff seminar for dels ledelse og teamledere. Ledelse og teamledere bidrager til at formulere den strategiske intention med kompetenceudviklingsforløbet igangsætter en målsætnings- og motivationsproces blandt deltagerne. Teamlederne deltager på undervisningsdagene med henblik på at opnå indsigt i indholdet i undervisningen. 6

7 Teamleder holder løbende fokus på udviklingen og faciliterer læringsgruppemøderne, som samler op på undervisningsindholdet og aktionslæringen hos de enkelte medarbejdere. Der opfordres til, at teamlederne deltager i medarbejdernes samtaler med de ledige med henblik på at identificere og støtte op om det, der er svært og få et ledelsesmæssigt input til, hvad der bør blive prioriteret at få talt om på læringsgruppemøderne. Beskriv hvordan læringen fra kompetenceudviklingen omsættes til handling i dagligdagen og hvordan der sikres varig forankring Med henblik på at sikre, at læringen fra kompetenceudviklingen omsættes til handling og bliver varigt forankret, er undervisningen bygget op om et forløb med aktionslæring, hvor deltagerne i forlængelse af selve undervisningen afprøver og eksperimenterer med den jobrettede samtale lokalt, herunder helt specifikke metoder, teknikker eller særlige udfordringer. Essensen i aktionslæring er, at deltagerne forpligter sig på at eksperimentere med og observere deres egen praksis, hvorefter de mødes i mindre grupper og reflekterer i fællesskab over erfaringerne med eksperimenterne. Aktionslæringen forpligter deltagerne til følgende opgaver mellem undervisningsgangene: De skal afprøve forskellige færdigheder og metoder i samtalerne med borgerne De skal omhyggeligt observere effekterne af de nye metoder og færdigheder De skal bede borgeren om feedback De skal invitere deres teamleder eller en kollega til at deltage i samtaler med henblik på at give feedback på i forvejen aftalte emner De skal selv deltage i mindst samtale med en kollega som observatør og give feedback efter ovenstående model De skal deltage i et 2-timers møde i aktionslæringsgruppen mellem hver kursusgang, hvor teamlederen faciliterer en fælles refleksion og læring baseret på observationer og feedback. Beskriv hvordan læringen fra kompetenceudviklingen videreformidles til medarbejdere, der ikke har deltaget i forløbet Aktionslæringsprojekterne kan inddrage eventuelle medarbejdere, som ikke har deltaget i kompetenceudviklingen. På denne måde vil der opstå faglige dialoger undervejs, som vil videreformidle væsentlige dele af kompetenceudviklingens teknikker og metoder, ligesom medarbejderne igennem afprøvningen i praksis bidrages med erfaringer, som vil gøre det muligt at indgå i redefineringen af aktionslæringsprojekterne på lige fod med de øvrige medarbejdere. Beskriv succeskriterier for kompetenceudviklingsforløbet Kompetenceudviklingsforløbet har følgende succeskriterier. Medarbejderne tilkendegiver, at de via forløbet har fået kendskab til eller fået opfrisket kendskab til metoder og tilgange til føre motiverende og anerkendende samtaler. Medarbejderne oplever, at forløbet har medført et øget fælles sprog omkring metoder og tilgange til at føre motiverende og anerkendende samtaler. Medarbejderne oplever, at de på baggrund af forløbet i øget grad håndterer de udfordrende samtaler med borgerne på hensigtsmæssig vis. Medarbejderne oplever, at de har en ramme for og fået skabt øget fokus på progression i borgerens ledighedsforløb ifm. samtalerne Ledige tilkendegiver, at der i samtaler bliver taget udgangspunkt i deres ønsker, behov og kompetencer, og at de selv har haft indflydelse på, hvilke aktiviteter der sættes i værk 7

8 Beskriv hvordan kompetenceudviklingsforløbet planlægges evalueret, jf. kompetenceudvalgets krav hertil Formålet med erfaringsopsamlingen er at sikre, at læring og erfaringer fra kompetenceudviklingsforløbet opsamles og videreformidles. Som følge af opstartsmødet og kick off seminaret udarbejder Rambøll med udgangspunkt i den strategiske intention en tjekliste, jf. punkt 4 i forløbsbeskrivelsen, som teamlederne løbende skal udfylde for at følge op på, om resultaterne opnås. Rambøll bearbejder data og udarbejder et kort notat, der opsamler erfaringer og læring med henblik på fremadrettet anvendelse. 8

Ansøgningsskema til regional kompetenceudvikling

Ansøgningsskema til regional kompetenceudvikling Ansøgningsskema til regional kompetenceudvikling Der kan ansøges om midler til kompetenceudviklingsforløb inden for to overordnede temaer: 1. Den borgerrettede indsats, herunder samarbejdet mellem jobcentre

Læs mere

OPSTARTSMØDE PROJEKT JOBRETTET SAMTALE

OPSTARTSMØDE PROJEKT JOBRETTET SAMTALE OPSTARTSMØDE PROJEKT JOBRETTET SAMTALE FORMÅL OG PRÆSENTATIONSRUNDE Formålet med opstartsmødet er: At skabe et fælles fundament for det videre projektforløb, herunder At få input og ønsker til Rambølls

Læs mere

JOBRETTET SAMTALE LOGBOG. Navn: Jobcenter:

JOBRETTET SAMTALE LOGBOG. Navn: Jobcenter: JOBRETTET SAMTALE LOGBOG Navn: Jobcenter: INTRODUKTION Velkommen til projekt Jobrettet samtale. Denne logbog indeholder værktøjer, skabeloner og ark, som du vil få brug for i forløbet. Medbring logbogen

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

jobfokus PROGRAM 8.30-9.00 Ankomst og morgenmad 9.00 Velkomst og oplæg til CAMP-dagene Formål med og program for modul 2 præsenteres 29/09/14 21.

jobfokus PROGRAM 8.30-9.00 Ankomst og morgenmad 9.00 Velkomst og oplæg til CAMP-dagene Formål med og program for modul 2 præsenteres 29/09/14 21. Program - modul 2 Dag 2 i forløbet Formålet med andet modul er, at deltagerne får ny inspiration til det fortsatte arbejde med de faglige og ledelsesudfordringer gennem en yderligere konkretisering af

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Ansøgning om midler til kompetenceudvikling for Sjælland, 2015

Ansøgning om midler til kompetenceudvikling for Sjælland, 2015 Ansøgning om midler til kompetenceudvikling for Sjælland, 2015 Formål med ansøgningen Beskriv det overordnede formål med ansøgningen til kompetenceudvikling Tre vestsjællandske kommuner bestående af Holbæk,

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Håndbog i jobrettede samtaler. Inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

Håndbog i jobrettede samtaler. Inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Håndbog i jobrettede samtaler Inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Samtalehåndbogen Opslagsværk der henvender sig til konsulenter i a- kasser og jobcentre, som skal gennemføre jobrettede

Læs mere

Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere

Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere Ansøgningsskema for Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere Finanslovskonto 17.46.41.85 Projektets navn: Motivation som drivkraft til job Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson

Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson Projekttitel Skole Projektleder og projektdeltagere Håndværk og design - nyt fag med ny didaktik Skolen ved Bülowsvej Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson Ekstern

Læs mere

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan?

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan? Den 17.1-2013 Notat om: Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan? Af lektor Albert Astrup Christensen Dette notat indeholder idéer til styrkelse af transfer i forbindelse med planlægning og gennemførelse

Læs mere

Forankring af forandringer. Når Styrk Sproget indsatsen skal forankres David Karstensen, Spark

Forankring af forandringer. Når Styrk Sproget indsatsen skal forankres David Karstensen, Spark Forankring af forandringer Når Styrk Sproget indsatsen skal forankres David Karstensen, Spark Forankring af forandringer Fra projekter og indsats til kultur Hvad kan vi lære af hinandens erfaringer og

Læs mere

Praksisnær trivselsforløb på din skole

Praksisnær trivselsforløb på din skole Invitation til deltagelse i: Praksisnær trivselsforløb på din skole - Den pædagogiske Trivselsvejlederuddannelse Hold 1 Forår 2016 Hvad får skolen ud af at deltage? Forståelse af hvordan de lokale trivselsmålinger

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP)

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) FÅ VÆRKTØJERNE TIL AT VÆRE BLANDT DE BEDSTE SALGSLEDERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Du kommer på en rejse, hvor du får tilført praksisnære værktøjer og redskaber

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Udfordringer, muligheder og de første erfaringer

Udfordringer, muligheder og de første erfaringer Udfordringer, muligheder og de første erfaringer Afdelingsleder Susanne Nielsen, Jobcenter Ringkøbing-Skjern A-kasse konsulent Lisbeth Kiilerich, HK, Midt Vest Vi er glade for vores fælles samtaler Skaber

Læs mere

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014

Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 Erfaringer med praksisnær pædagogisk ledelse, Hvad og hvordan? 3. December 2014 At gøre uddannelse til undervisning Strategi Kompetenceudvikling Undervisningen At skabe forudsætninger for at gøre undervisning

Læs mere

Det nødvendige samarbejde mellem a-kasser og jobcentre - Opstartskonference om beskæftigelsesreformen Mandag den 2. marts 2015

Det nødvendige samarbejde mellem a-kasser og jobcentre - Opstartskonference om beskæftigelsesreformen Mandag den 2. marts 2015 Det nødvendige samarbejde mellem a-kasser og jobcentre - Opstartskonference om beskæftigelsesreformen Mandag den 2. marts 2015 V/ a-kasseleder Lone Nielsen, FOA, og arbejdsmarkedschef Søren Nielsen, Jobcenter

Læs mere

Min plan Gnanasekar Hierzmann

Min plan Gnanasekar Hierzmann Min plan Gnanasekar Hierzmann Denne plan er oprettet fredag den 3. juni 2016 PDF er dannet fredag den 3. juni 2016 Din sagsbehandlers kommentarer til dig Trin 3: Søg ind på uddannelse(r) Det næste skridt

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

NOTAT - SAMARBEJDSPROJEKT OM DET GODE RESSOURCEFORLØB. Indledning. Kompetenceudvikling af jobcentrets medarbejdere om empowerment

NOTAT - SAMARBEJDSPROJEKT OM DET GODE RESSOURCEFORLØB. Indledning. Kompetenceudvikling af jobcentrets medarbejdere om empowerment NOTAT - SAMARBEJDSPROJEKT OM DET GODE RESSOURCEFORLØB Indledning Kompetenceudvikling af jobcentrets medarbejdere om empowerment Myndighedsperson Kontrolfunktion Skemaer og journaler Informere om ret og

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Handleplan. CKSK LAKS Handleplan (11. marts 2016) 1. Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade 10 2300 København S. post@sundbynetvaerket.

Handleplan. CKSK LAKS Handleplan (11. marts 2016) 1. Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade 10 2300 København S. post@sundbynetvaerket. Handleplan ALG Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring Beskriv målgruppen Antal afholdte møder i aktionslæringsgruppe Tid brugt i alt Center for Kræft og

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgfagspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og

Læs mere

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering 2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering Projekt:_Fra ufaglært til_faglært Glostrup Projektansvarlig: Heine Hansen Slutevalueringen består af følgende dele: Et skema som

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Projektforløb for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer

ANSØGNINGSSKEMA Projektforløb for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer ANSØGNINGSSKEMA Projektforløb for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk i én samlet pdf-fil med udfyldt

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Kurset. Udbytte. Styrk teamsamarbejdet. Hvem deltager? På kurset arbejder du med:

Kurset. Udbytte. Styrk teamsamarbejdet. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Teamledelse Styrk teamsamarbejdet På dette lederkursus får du styrket din rolle som teamleder. Du lærer at opbygge, understøtte samt udvikle dit team, og du får redskaber til at motivere til et godt teamsamarbejde.

Læs mere

Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering

Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering Borgerdefineret tovholder-funktion - og medarbejderspecificeret realisering Udarbejdet af: Niels Henrik Kolmos Anne Cecilie Andersen Chris Tollak Olesen Kia Madsen Pernille Pedersen (Borgerrepræsentanter)

Læs mere

Dit personlige lederskab

Dit personlige lederskab Dit personlige lederskab Fokus på din person og dit lederskab Nøglen til god ledelse ligger i dig selv. Du er dit eget vigtigste ledelsesværktøj, og derfor er det afgørende, at du lærer dig selv, dine

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Ansøgning A. P. Møller Fonden.

Ansøgning A. P. Møller Fonden. Punkt 8. Ansøgning A. P. Møller Fonden. 2014-20298. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgtes orientering og bekræftelse ansøgning til A. P. Møller Fonden. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken

Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken HJ03_3 Flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsstyrken Tag udfordringen op Der hersker stadig for stor forskel på flygtninge og indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet i forhold til danskeres -

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau en styrke i dit barns hverdag 2 Kultur og særkende: Professionsteam 13.16 består ud af skoler beliggende i Odder kommune. I Odder kommune

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Grundelementerne i forløbene under MUS med værdi 2

Grundelementerne i forløbene under MUS med værdi 2 11.11.2015 Grundelementerne i forløbene under MUS med værdi 2 Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ved OK13 og OK15 aftalt at iværksætte en særlig indsats for at styrke

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Ledige dagpengemodtagere har altid skullet søge arbejde og bliver løbende rådighedsvurderet

Ledige dagpengemodtagere har altid skullet søge arbejde og bliver løbende rådighedsvurderet P r o j e k t b e s k r i v e l s e Jobrettet samtale 14. november 2014 J.nr. IMPL Baggrund Et gennemgående træk ved reformerne på beskæftigelsesområdet er fokus på job og uddannelse samt et ønske om,

Læs mere

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4 Indhold Indledning og baggrund... 2 Mission... 2 Vision... 3 It i den pædagogiske praksis... 3 It i arbejdet med inklusion... 4 It i arbejdet med: At lære at lære... 4 It i dokumentationsarbejdet... 5

Læs mere

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)

1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Handlingsplan... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Effektiviseringer i det lille fællesskab (institutionsniveau)... 2 1.2.1 Systematisk videndeling... 2 1.2.2 Implementering

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

den jobrettede samtale Metodehåndbog om Case ledelsesopgaven Spørgsmål til

den jobrettede samtale Metodehåndbog om Case ledelsesopgaven Spørgsmål til Metodehåndbog om den jobrettede samtale - guide til ledere om forandringsledelse og best practice, når den jobrettede samtale skal implementeres To træk træder tydeligt frem i de senere års reformer på

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices GENEREL INDLEDNING Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter Servicestyrelsen, Skibhusvej 52 B, 5000 Odense C Ansøgningsskema Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter 1 Ansøger:

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Storbylandsby på tegnebrættet. 11 anbefalinger

Storbylandsby på tegnebrættet. 11 anbefalinger Storbylandsby på tegnebrættet 11 anbefalinger 1 11 Storbylandsbyen på Marienlystvangen i Aarhus er den første af sin slags i Danmark. Det er et boligområde, der bygger på tanker om inklusion, fællesskab

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Evaluering af projektet Sprogstimulering af tosprogede småbørn med fokus på inddragelse af etniske minoritetsforældre - om inddragelse af etniske minoritetsforældre og deres ressourcer i børnehaven 1 Indhold

Læs mere

Styrkelse af lærernes it-kompetencer

Styrkelse af lærernes it-kompetencer Styrkelse af lærernes it-kompetencer Målsætning Forbedre og udvikle forudsætningerne for, at skolerne kan udnytte de læringsmæssige, pædagogiske og organisatoriske muligheder ved de digitale medier. Resultatkrav

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

COOL BEANS. For madglade børn og unge i Herning Kommune

COOL BEANS. For madglade børn og unge i Herning Kommune COOL BEANS For madglade børn og unge i Herning Kommune Herning Kommune som foregangskommune Herning Kommune er forgangskommune for etableringen af et nationalt undervisningskoncept Med lokale kræfter skal

Læs mere

Pointer og tip fra deltagerne på kurset Styrket samarbejde om kontaktforløbet (SOKO)

Pointer og tip fra deltagerne på kurset Styrket samarbejde om kontaktforløbet (SOKO) Pointer og tip fra deltagerne på kurset Styrket samarbejde om kontaktforløbet (SOKO) Pointer og tip fra deltagerne på kurset Styrket samarbejde om kontaktforløbet (SOKO) Om kurset Styrket samarbejde om

Læs mere

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne.

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne. Proces i forb. med rekrutteringssamarbejdet på Sjælland På baggrund af politisk fokus i KKR samt RAR på Sjælland om fælleskommunalt samarbejde om rekruttering til virksomheder blev alle 17 jobcenterchefer

Læs mere

Projektkoordinering - Lærerkvalificeringsdelen

Projektkoordinering - Lærerkvalificeringsdelen Projektkoordinering - Lærerkvalificeringsdelen Ledelsesakademiet, EAAA er ansvarlig for og varetager den koordinerende funktion for projekt praksisnær lederuddannelse lærerkvalificeringsdelen. EAAA og

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Mål Forløbet blev iværksat som en videreudvikling af konsulentuddannelsen med flersidede mål:

Mål Forløbet blev iværksat som en videreudvikling af konsulentuddannelsen med flersidede mål: Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: 4. december 2012 Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Innovationskraft... et praksisforløb for konsulenter - evalueringsnotat Notat sendes/sendt til: Direktionen

Læs mere

JOBRETTEDE SAMTALER VELKOMMEN TIL TREDJE OG SIDSTE MODUL UNDERVISNINGSFORLØBET

JOBRETTEDE SAMTALER VELKOMMEN TIL TREDJE OG SIDSTE MODUL UNDERVISNINGSFORLØBET JOBRETTEDE SAMTALER VELKOMMEN TIL TREDJE OG SIDSTE MODUL UNDERVISNINGSFORLØBET 1 PROGRAM Velkomst og program Opsamling på aktionslæring. Hvordan er det gået med deltagelse i hinandens samtaler, feedback

Læs mere

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet.

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet. N OTAT Invitation Implementering af modeller for bedre sammenhæng KL inviterer kommuner til at indgå i afprøvning af modeller for bedre sammenhæng mellem beskæftigelses-, sundheds- og social området. Modellerne

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere