Årsrapport regnskabsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 50. regnskabsår"

Transkript

1 BC Hospitality Group A/S Center Boulevard 5, 2300 København S CVR-nr Årsrapport regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj dirigent

2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om selskabet og koncernen 1 Ledelsesberetning Oplysninger om selskabet og koncernen 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige revisors erklæringer 10 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse, Koncern 15 Egenkapitalopgørelse, Moderselskab 16 Pengestrømsopgørelse 17 Noter 18

3 Oplysninger om selskabet og koncernen BC Hospitality Group A/S Center Boulevard København S CVR-nr Telefon: Fax: Bestyrelse Oscar Claudius Crohn Mette Kapsch David Robson Overby Arne Bang Mikkelsen Jesper Juul Hansen * Jimmi Smidt * Michael D. Andersen * * Medarbejdervalgte repræsentanter Direktion Allan Linneberg-Agerholm Allan Christian Holtzer Aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalen eller 5% af stemmerne Bella Solstra A/S, c/o Solstra Capital Partners A/S, Lautrupsgade 7, 2100 København Ø. Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø. Tilknyttede virksomheder Forum København ApS, CVR-nr Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg Hovedbankforbindelse Nordea Bank Danmark A/S 1

4 Hoved- og nøgletal Koncernens udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således: Resultat (t.kr) Nettoomsætning Primær indtjening fra drift Værdiregulering af investeringsejendomme Af- og nedskrivninger 1) Resultat før finansielle poster 1) Resultat før skat 1) Resultat efter skat Balance (t.kr.) Balancesum Egenkapital Produktionsejendom Hotelejendom Investeringsejendom Gæld til kreditinstitutter / bankgæld Deklareret udbytte Pengestrømme (t.kr.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Medarbejdere Antal medarbejdere Nøgletal Primær indtjening fra drift/nettoomsætning 14,7% 10,7% 15,7% 8,0% 16,5% Aktiver/egenkapital 3,2 3,3 4,3 4,1 3,5 Egenkapitalforrentning (gns. 2 år/egenkapital) 11,1% 0,6% -2,4% -31,0% 3,6% 1) Der er i årets resultat før finansielle poster og resultat før skat for 2011 foretaget nedskrivning af ejendom med 250 mdkk. I 2014 tilbageføres nedskrivning med 127 mdkk (posten Af- og nedskrivninger). Fra og med 2013 indregnes værdireguleringer af finansielle instrumenter i resultatopgørelsen under finansielle poster. 2

5 Ledelsesberetning BC Hospitality Group koncernen Det har været et skelsættende år, hvor BC Hospitality Group bliver til har stået i forandringens tegn, og det har været begyndelsen på en transformation af koncernen med opkøb og rebranding. Målsætningen er at forbedre virksomhedens profitabilitet og ekspansion, og strategien er klar: BC Hospitality Group skal være markedsledende hospitality operatør med flere indflydelsesrige, internationale og anerkendte brands. Derfor er Bella Center A/S medio 2014 omdannet til BC Hospitality Group A/S. I november 2014 lancerede BC Hospitality Group i samarbejde med Comwell det nye Comwell Conference Center Copenhagen, som nu er Danmarks største konferencecenter med ultramoderne og effektive faciliteter. Lanceringen omfatter en betydelig udvidelse og modernisering af cafeer, restauranter, konference- og kongreslokalerne i Bella Centers tidligere Copenhagen Congres Center. Det hele er nu åbnet op og en integreret del af AC Hotel Bella Sky Copenhagen. På den måde giver BC Hospitality Group muligheden for en helt ny konferenceoplevelse og koncept, også set i lyset af, at Comwell er prisvindende inden for møde- og konferencemarkedet. Det ny konferencekoncept er med til at tiltrække såvel danske som udenlandske kunder, og vi forstærker oplevelsen at være gæst hos os med kvalitetsforplejning. Det sker i tråd med BC Hospitality Groups stærke CSR-profil og en holistisk tilgang til bæredygtig hospitality. Koncernen serverer egen bæredygtig, økologisk, fairtrade Orang Utan kaffe og vi sikrer, at kaffebønderne arbejder under ordnede forhold. Forplejningen er baseret på lokalproducerede råvarer og økologisk, når det giver mening. Mod slutningen af året blev Bella Sky Comwell Hotel rebrandet til AC Hotel Bella Sky Copenhagen. Hotellet vil indgå i det nye, moderne og internationalt ekspanderende AC by Marriott brand, der er helt nyt i Danmark. BC Hospitality Group føjede i 2014 også driften af det 5-stjernede Marriott Hotel til. Et hotel på en af Københavns bedste adresser, som ligger langs kanalen i København og midt i centrum af hovedstaden. Porteføljen af stærke hospitality brands tæller dermed Bella Center Copenhagen, Marriott Copenhagen Hotel, Crowne Plaza Copenhagen Towers, AC Hotel Bella Sky Copenhagen, Comwell Conference Center Copenhagen, Copenhagen International Fashion Fair og Forum Copenhagen. De samlede faciliteter på etagemeter, som BC Hospitality Group råder over, omfatter hotelværelser, 165 moderne indrettede møde- og konferencelokaler, 5 store kongres- og udstillingshaller samt en multiarena. BC Hospitality Group kan nu bane vejen for hovedstaden Københavns muligheder i kampen om de store internationale kongresser, møder og events. Ultimo 2014 har Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune godkendt en lokalplan om at skabe et nyt attraktivt kvarter omkring Bella Center. BC Hospitality Groups intention er, at Bella Center-området bliver mere integreret i Ørestaden. 3

6 Ledelsesberetning fortsat Koncernresultat for året Årets resultat før skat udviser et overskud på 131 mdkk i 2014, hvilket skal sammenholdes med et underskud på 9 mdkk i Koncernens omsætning er på 619 mdkk i 2014 mod 592 mdkk i Primær indtjening af drift stiger med 27 mdkk til 91 mdkk i Fremgangen har tilknytning til en markant stigning i antallet af solgte værelser og væsentlige driftseffektiviseringer. Der er en god fremgang for de tilbagevendende store fagmesser og de internationale kongresarrangementer. De øvrige forretninger er under ét på samme niveau som sidste år. Fremgangen i den primære indtjening er dog under forventning - jf. årsrapport på mindst 45 mdkk. De betydelige selskabsmæssige aktivitetsudvidelser i 2014 nævnt i indledningen er i forening med en totalrenovering af Bella Center ejendommens restaurant- og mødefaciliteter den betydende årsag hertil. Resultat før renter og afskrivninger er på 201 mdkk i 2014 (EBITDA). I resultatet indgår værdiforøgelse af byggeretter på 102 mdkk. Værditilvæksten har tilknytning til lokalplanens forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 70 til 170 samt forestående bebyggelser med almennyttige boliger og rækkehuse. Den planlagte bebyggelse af koncernens jordbesiddelser afstedkommer, at anvendelsen af arealerne omkring koncernens bestående ejendomme begrænses. Produktionsejendommene nedjusteres som følge heraf med 130 mdkk, hovedsagelig som følge af reducerede parkeringsindtægter. Beløbet efter skat fragår egenkapitalen via totalindkomstopgørelsen. Hoteldriften viser en fortsat god fremgang i hotelværelsesbelægningen. Rebrandingen til AC Hotel Bella Sky Copenhagen hotellet forventes yderligere at øge belægningsprocenten. Som følge heraf tilbageføres 139 mdkk af den i 2011 foretagne nedskrivning af hotelejendommen på 250 mdkk. Ordinære afskrivninger af anlægsaktiver stiger med 3 mdkk til 47 mdkk i Tillagt førnævnte tilbageførsel af nedskrivninger på 139 mdkk er af- og nedskrivninger i alt i resultatopgørelsen således positiv med 92 mdkk i De finansielle indtægter falder fra 74 mdkk i 2013 til 1 mdkk i Det skyldes, at der i 2013 var en indtægt på 73 mdkk pga en positiv udvikling i den negative dagsværdi af rentesikring som følge af en stigende rente. Finansielle omkostninger i alt i 2014 udgør 163 mdkk. Posten sammensættes af rente af bankgæld på 60 mdkk (-2 mdkk), dagsværdiregulering af rentesikring på 66 mdkk (pga. faldende rente) samt reklassifikation fra totalindkomstopgørelsen til resultatopgørelsen af på 37 mdk. Den finansielle omkostning på 37 mdkk opvejes af en indtægt på 37 mdkk reklassifikation over totalindkomstopgørelsen. Reklassifikationen har sammenhæng til den ændrede regnskabspraksis i 2013, fra hvilket år ændringer i markedsværdi af rentesikring føres over resultatopgørelsen. Frem til 31/ blev udviklingen i negativ markedsværdi af rentesikring ført via totalindkomstopgørelsen. Fra 2013 amortiseres den negative markedsværdi over rentesikringens restløbetid på 20 år. Derved skifter tidligere års indplacering i totalindkomstopgørelsen successivt plads til resultatopgørelsen. Årets resultat før skat stiger således samlet med 140 mdk til 131 mdkk. Årets resultat efter skat stiger med 93 mdkk til 97 mdkk. 4

7 Ledelsesberetning fortsat Skat af årets resultat udgør i alt 34 mdkk i 2014 (2013: +14 mdkk). Den positive skat i 2013 skyldes reduktion i udskudt skat som følge af nedsættelsen af selskabsskatten fra 25% til 22% over en årrække. Balance Efter kapitalforhøjelse på 51 mdkk i 2014 og efter tillæg af årets totalindkomstoverførsel på 28 mdkk stiger egenkapitalen fra 835 mdkk i 2013 til 915 mdkk i Soliditeten udgør 31% i 2014 (2013:30%). Koncernbalancen stiger fra mdkk i 2013 til mdkk i Ejendomme med tilhørende driftsmateriel/inventar stiger med 140 mdkk til i alt mdkk. Hotelejendommens balanceværdi er på mdkk i 2014 mod mdkk i Værdien af investeringsejendomme er på 794 mdkk i 2014 mod 675 mdkk i 2013, inklusive værdi af byggeretter. Projekterede/kontraherede bebyggelser på ca etagemeter og byggeret på ca etagemeter er opgjort til 135 mdkk (2013: 33 mdkk). Værdi af haller og mødefaciliteter i Bella Center inkl. tilhørende grundareal er på 454 mdkk mod 570 mdkk i Usikkerhed ved indregning og måling Ejendomme er i balancen opgjort til den kapitaliserede værdi af den forventede pengestrøm. Ejendomme i balancen er opgjort til dagsværdi ved tilbagediskontering af den forventede driftsudvikling til de fastsatte diskonteringsrenter. Udsving i værdi af ejendomme knytter sig således til ændringer i driften og diskonteringsrenten. For en yderligere uddybning henvises til note 1, 2 og 10. Finansiering I 2014 blev der vedtaget tilførsel af ny kapital på 51 mdkk for at styrke koncernens kapitalgrundlag i relation til selskabets udvikling. I 2014 er planmæssigt indbetalt aktiekapital på 28 mdkk. Koncernens gæld til pengeinstitutter udgør mdkk mod mdkk i Finansieringen er overvejende optaget som realkreditlån. Den rentesikrede andel af gælden udgør 750 mdkk ultimo 2014 (2013: 907 mdkk). Pengestrøm Koncernens pengestrøm af drift udgør 91 mdkk mod 63 mdkk i Betaling af finansielle omkostninger udgør 60 mdkk. Der er betalt selskabsskat til tidligere sambeskatningskreds på 7 mdkk. Der er anvendt 42 mdkk til ordinære investeringer, herunder hovedsagelig fornyelse af restaurations- og mødefaciliteterne i det nye Comwell Copenhagen Conference Center. I 2014 er der betalt 8 mdkk af den i 2013 påbegyndte totalrenovering af permanente showrooms. Endelig er der anvendt ca. 18 mdkk forbundet med lokalplanen som øger bebyggelsesprocenten. Forøgelse af nettogæld til pengeinstitutter er på 14 mdkk i

8 Ledelsesberetning fortsat Moderselskabets regnskab Årets resultat før skat udgør 126 mdkk mod -9 mdkk i Omsætningen udgør 557 mdkk (2013: 512 mdkk). Indtægter i BC Hospitality Group A/S fra datterselskabet Forum København ApS indgår i moderselskabets regnskab, når der er udloddet udbytte. Der er ikke udloddet udbytte fra Forum til moderselskabet i 2014 (2013: 5 mdkk). BC Hospitality Group A/S forestår gennem en management aftale driften af Crowne Plaza Copenhagen Towers Hotel og Marriott Hotel Copenhagen. Den samlede omsætning for gruppen af selskaber er på ca. 1 mia. kr. i Hotellernes omsætning og resultat indgår ikke i regnskabet for BC Hospitality Group. 6

9 Ledelsesberetning fortsat Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR, Corporate Social Responsibilty) iht. Årsregnskabsloven 99a Det er koncernens politik at agere ansvarligt og med høj etik. Over for kunder, medarbejdere, leverandører og deres medarbejdere og produktion. Over for koncernens leverandører arbejdes der obligatorisk med et Code of Conduct som er et etisk regelsæt med en række mindstekrav. Koncernen har særskilte politikker for miljø og sikkerhed. Det er koncernens politik at anvende energi, vand og råvarer så effektivt som muligt. Koncernen anvender bl.a. materialer med mindst mulig miljøpåvirkning, både når det gælder fremstilling og genbrug. Ved opbygning af arrangementer er der stor fokus på sikkerhed og miljø i respekt for arrangementernes karakter. Affaldssorteringen i koncernen omfatter hele 16 fraktioner (affaldssorteringer). Koncernen er miljøcertificeret med Green Key en international miljømærkningsordning, som er repræsenteret i 13 lande. Med certificeringen efterlever koncernen krav til, at der arbejdes med miljøledelse, miljøinformation samt miljøtiltag. BC Hospitality Group er partner i DSEI, Danish Sustainable Event Initiative. Koncernen er medlem af UN Global Compact og efterlever derigennem en række hovedprincipper for behandling af medarbejdere, menneskerettigheder, miljømæssig bæredygtig drift af virksomheden, arbejdsklima samt anti-korruption. Koncernen vil tilstræbe at opnå certificering efter DS og ISO Koncernen har ved udgangen af 2014 reduceret CO 2 udledningen med ca. 21%, hvilket er på samme niveau som i Det er målsætningen at reducere den samlede CO 2 udledning med 25%, senest i slutningen af I 2015 overgår koncernen til Grøn Mobilitets Certificering gennem Trafikstyrelsen. Derigennem forventes CO 2 udledningen fra vognparken at blive reduceret med op til 14%. Koncernen har forlænget driften af Vestas vindmølle ud for Bella Center, hvis placering stod til udløb medio Vindmøllen yder en effekt svarende til ca. 8% af koncernens strømforbrug. For at afhjælpe Ørestadens økosystem har koncernen aftale med den socioøkonomiske organisation Bybi. Det betyder, at bier har bo på Bella Centers tag. Koncernen serverer egen bæredygtig økologisk fairtrade Orang Utan kaffe. Det sikres, at kaffebønderne arbejder under ordnede forhold. Overalt hvor det er muligt, anvendes LED lamper og automatik i styringen af belysning og varme. Koncernen har medarbejdere i skånejob og giver hjælp til jobskifte gennem indslusningsjob. Lovpligtig redegørelse for kønsmæssig sammensætning af ledelsen iht. Årsregnskabsloven 99b Koncernen arbejder for mangfoldighed og for, at ledelsen og ledelsens sammensætning skal afspejle det omkringliggende samfund. Koncernen overvåger løbende, at der, som tilfældet er i 2014, ikke er en repræsentation på under 40% af det ene køn i koncernens driftsledelse. Koncernens bestyrelse i 2014 har været sammensat på en kønsmæssigt mangfoldig måde, idet andelen af det mindst repræsenterede køn udgør 25% af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vil opfordre aktionærerne til om muligt, at vælge repræsentanter til bestyrelsen, der tilgodeser en mere ligelig fordelt repræsentation. 7

10 Ledelsesberetning fortsat Forventninger til fremtiden På markedet for kongresser koncentrerer vi os om at tiltrække de helt store internationale kongresser og virksomheders events. Det vil sige store og højtprofilerede arrangementer, der foruden omsætning på mange forretningsområder også skal profilere Bella Center Copenhagen og Danmark ude i verden. Derfor skal attraktionsværdien for arrangørerne være i top blandt andet ved flere betydende internationale hoteller og anerkendte brands i porteføljen. BC Hospitality Group vil fortsætte med at styrke sin position som Nordens og Europas mest toneangivende og fleksible udstillings- og kongrescentre. De tre stærke hotelbrands med i alt værelser giver synergi for arrangører som har adgang til et udvalg af internationalt anerkendte hotelbrands og interne synergier i form af en mere effektiv drift. Fordoblingen af antallet af disponible hotelværelser giver ligeledes nye muligheder for at tiltrække arrangementer. Hotelsamarbejdet understøtter, at vi kan tilbyde kunderne muligheder for overnatning mange steder, og det øger værelsesbelægningen for alle hotellerne. De store og indflydelsesrige fagmesser i Bella Center Copenhagen vil fortsat blive prioriteret og der investeres i at udvikle. Rebrandingen til AC Hotel Bella Sky Copenhagen samt lanceringen af Comwell Conference Center Copenhagen forventes at tiltrække flere arrangementer. Organisatorisk og investeringsmæssigt vil koncernen fokusere på at opnå stordriftsfordele fra en fuld integreret drift, og vi vil samtidig skabe yderligere aktivitet inden for salg og markedsføring. Det er på den baggrund forventningen, at koncernen vil øge den primære indtjening før finansielle poster, værdiregulering af ejendomme, salg af aktiver og skat med mdkk i For yderligere at understøtte den udvikling ser koncernen efter flere relevante ekspansionsmuligheder i Københavnsregionen. I samarbejde med Københavns Kommune har koncernen planer om at skabe et nyt attraktivt bykvarter samt at videreudvikle konference-, møde-, kontor-, hotel og showroomfaciliteterne. Udviklingen af et nyt bykvarter muliggør, at Bella Center området bliver et mere integreret og levende byrum. Til gavn for koncernens kunder og områdets godt nye boliger og arbejdspladser. Godkendelsen af lokalplan 508 ultimo 2014 giver Bella Center mulighed for at opføre etagemeter byggeri på Bella Centers matrikel. Der kan opføres etagemeter bolig og etagemeter erhverv. Med Bella Centers bebyggelse på etagemeter bliver det samlede etageareal på etagemeter. Allerede i 2015 påbegynder koncernen i samarbejde med FSB opførelsen af etagemeter familieboliger og ungdomsboliger. Dertil påbegyndes ejerboliger, i første omgang en rækkehusbebyggelse på ca etagemeter. I løbet af 2015 forventes projekteret flere byggerier. 8

11 Ledelsesberetning fortsat Efterfølgende begivenheder I april 2015 er det besluttet med virkning pr. 1. januar 2015 at fusionere datterselskabet Forum København ApS med BC Hospitality Group A/S og med BC Hospitality Group A/S som fortsættende selskab. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af koncernens eller selskabets finansielle stilling. Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 31. december 2014 for BC Hospitality Group A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 12. maj 2015 Direktionen:. Allan Linneberg-Agerholm Chief Hospitality Officer. Allan Christian Holtzer Økonomidirektør Bestyrelsen:... Oscar Claudius Crohn Mette Kapsch David Robson Overby Formand... Arne Bang Mikkelsen Jesper Juul Hansen Jimmi Smidt. Michael D. Andersen 9

12 Den uafhængige revisors erklæringer Til aktionærerne i BC Hospitality Group A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for BC Hospitality Group A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. 10

13 Den uafhængige revisors erklæringer - fortsat Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 12. maj 2015 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Carsten Collin statsautoriseret revisor 11

14 Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. januar december Koncern Moderselskab Resultatopgørelse Note t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Nettoomsætning Vareforbrug mv Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Primær indtjening fra drift Værdiregulering af investeringsejendomme Resultat før renter og afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster (EBIT) Udbytte fra datterselskaber Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Totalindkomst: Tilbageførsel af tidligere opskrivning på produktionsejendomme Skat af tilbageførsel Anden totalindkomst, der i senere år reklassificeres til resultatopgørelsen: Reklassifikation af tidligere dagsværdireguleringer vedr. finansielle instrumenter (sikring) Skat af reklassifikation Anden totalindkomst Årets totalindkomst Resultat pr. 1 kr. aktie. 0,08 0,02 Udvandet resultat pr. 1 kr. aktie 0,08 0,02 12

15 Balance pr. 31. december Koncern Moderselskab Aktiver Langfristede aktiver Note t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Indretning af lejede lokaler Produktionsejendomme Hotelejendom Investeringsejendomme Driftsmateriel og inventar Anlæg under opførsel Materielle aktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Deposita Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Omkostninger for kommende arrangementer Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende kapitalindskud fra ejere Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

16 Balance pr. 31. december Koncern Moderselskab Passiver Egenkapital Note t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Aktiekapital Reserve for ej indbetalt selskabskapital Overkurs ved emission Henlæggelse til særlig reserve Reserve for investeringsaktiver Reserve for opskrivninger Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Udskudt skat Kreditinstitutter Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Bankgæld Faktureret for kommende arrangementer Deposita Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Dagsværdi renteswap Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt

17 Egenkapitalopgørelse, Koncern Reserve for ej indbetalt Henlæggelse Reserve for Reserve for selskabs- Overkurs til særlig investe- Reserve for sikrings- Overført (t.kr.) Aktiekapital kapital ved emission reserve ringsaktiver opskrivning transaktioner resultat I alt Egenkapital pr. 1/ Årets resultat Rekl. af dagsværdireg. vedr. finansielle instrumenter Årets totalindkomst Kapitalnedsættelse Kapitalforhøjelse Transaktioner med ejerne i alt Egenkapital pr. 1/ Årets resultat Tilbageførsel af tidl. opskrivning Rekl. af dagsværdireg. vedr. finansielle instrumenter Årets totalindkomst Kapitalforhøjelse Udbytte Transaktioner med ejerne i alt Egenkapital pr. 31/

18 Egenkapitalopgørelse, Moderselskab Reserve for ej indbetalt Henlæggelse Reserve for Reserve for selskabs- Overkurs til særlig investe- Reserve for sikrings- Overført (t.kr.) Aktiekapital kapital ved emission reserve ringsaktiver opskrivning transaktioner resultat I alt Egenkapital pr. 1/ Årets resultat Rekl. af dagsværdireg. vedr. finansielle instrumenter Årets totalindkomst Kapitalnedsættelse Kapitalforhøjelse Transaktioner med ejerne i alt Egenkapital pr. 31/ Årets resultat Tilbageførsel af tidligere opskrivning Rekl. af værdireg. vedr. finansielle instrumenter Årets totalindkomst ,911 Kapitalforhøjelse Udbytte Transaktioner med ejerne i alt Egenkapital pr. 31/ Overkurs ved emission, henlæggelse til særlig reserve, reserve for investeringsaktiver, reserve for sikringstransaktioner og overført resultat kan anvendes til udbytte til moderselskabets aktionærer. 16

19 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Koncern Moderselskab t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Resultat før finansielle poster Værdireguleringer på investeringsaktiver Af- og nedskrivninger på langfristede aktiver Pengestrømme før forskydninger Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Omkostninger for kommende arrangementer Andre tilgodehavender Faktureret for kommende arrangementer Deposita Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld mv Pengestrømme fra driftsaktiviteten før finansielle poster Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Betaling af selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktiviteten Køb af materielle aktiver Køb af finansielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Afdrag på fremmedfinansiering Optagelse af fremmedfinansiering Kapitalindskud Udbytter Mellemværende med tilknyttede virksomheder Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Årets pengestrøm Likvide beholdninger Likvide beholdninger pr. 1/ Årets pengestrøm Likvide beholdninger pr. 31/ Ovenstående kan ikke udledes direkte fra resultatopgørelse og balance. 17

20 Note 1. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for BC Hospitality Group A/S for 2014 aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter, jf. IFRS bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år med undtagelse af ændringer i standarder og fortolkningsbidrag beskrevet nedenfor. Sammenligningstal for sidste år er ændret som følge af fusion med datterselskaberne Bella Sky hotel A/S og Bella Center Services A/S fra 1/ Som følge af overgang til uniform standard for hoteller, er resultatposternes sammentælling i resultatopgørelsen ændret. Sammenligningsposter til sidste år er ændret tilsvarende. Nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag BC Hospitality Group A/S har i regnskabsåret implementeret alle nye IFRS standarder, ændringer til eksisterende standarder og IFRIC fortolkningsbidrag, som er godkendt af EU og har ikrafttræden i regnskabsåret Nedenfor er beskrevet de standarder, ændringer til eksisterende standarder og fortolkningsbidrag, som har relevans for BC Hospitality Group A/S og har haft indvirkning på årsregnskabet for 2014: IFRS 10 Koncernregnskaber IFRS 12 Oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder Flere amendments to IFRS 10 og 12 Annual improvements to IFRS cycle i relation til IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse og IFRS 3 virksomhedssammenslutninger. Ændringerne til IFRS 2 og IFRS 3 er gældende for transaktioner, hvor tildelingstidspunktet henholdsvis overtagelsestidspunktet er 1. juli 2014 eller derefter. Disse dele af Annual Improvements to IFRSs er derfor implementeret i regnskabsåret 2014, men har ikke været relevante at anvende for BC Hospitality Group A/S Ud over nye oplysningskrav, har ingen af de nye standarder og fortolkningsbidrag påvirket indregning og måling i 2014 og dermed heller ikke resultat og udvandet resultat pr. aktie. Ny regnskabsregulering IASB har udsendt følgende nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der ikke er obligatoriske for BC Hospitality Group A/S ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2014: IFRS 9 og efterfølgende amendments to IFRS 9, IFRS 7 og IAS 39, IFRS 14, IFRS 15, amendments to IAS 16 og 38, amendments to IAS 1, amendments to IAS 16 og IAS 41, amendments to IAS 19, amendments to IAS 27 samt amendments to IFRS 11, annual improvements to IFRS cycle, dog med undtagelse af improvements to IFRS 2 og IFRS 3, som er obligatoriske ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2014, annual improvements to IFRS cycle samt annual improvements to IFRS cycle. Af disse er amendment to IAS 19, annual improvements to IFRS cycle samt annual improvements to IFRS cycle godkendt af EU med virkning for regnskabsår som starter 1. Juli 2014 og er således ikke implementeret I årsrapporten for Dog er annual improvements to IFRS 2 og IFRS 3 fra cycle obligatoriske ved udarbejdelsen af årsrapporten 2014 og er således implementeret. De godkendte ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag implementeres i takt med, at de bliver obligatoriske for BC Hospitality Group A/S. Ingen af de nye standarder eller fortolkningsbidrag forventes at få væsentlig indvirkning på indregning og måling for BC Hospitality Group A/S, idet analysen af den forventede effekt af implementeringen af IFRS 9 og IFRS 15 dog endnu ikke er færdig, jf. nedenfor. 18

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår)

N.E.M.A. Holding ApS. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr (6. regnskabsår) N.E.M.A. Holding ApS CVR-nr. 29 41 02 24 Årsrapport for 2011/12 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09 2012 Nicolai Bakkegaard-Olesen Dirigent

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr CVR-nr. 25 16 21 61 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.03.13 Jesper Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS CVR 10 07 78 18 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 14. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 10. marts 2015. Dirigent: Arne Jakobsen c/o Fynske

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

PTH Gruppen ApS. Årsrapport for 2013

PTH Gruppen ApS. Årsrapport for 2013 Industrivangen 17 7730 Hanstholm CVR-nr. 32937861 Årsrapport for 2013 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12. juni 2014 Morten Stampe Dirigent

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012 Over Bølgen 2 C 2 2670 Greve CVR-nr. 41115815 Årsrapport for 2011/2012 40. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2012 Carl Frode Andersen

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere