Årsrapport regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 50. regnskabsår"

Transkript

1 BC Hospitality Group A/S Center Boulevard 5, 2300 København S CVR-nr Årsrapport regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj dirigent

2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om selskabet og koncernen 1 Ledelsesberetning Oplysninger om selskabet og koncernen 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige revisors erklæringer 10 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 12 Balance 13 Egenkapitalopgørelse, Koncern 15 Egenkapitalopgørelse, Moderselskab 16 Pengestrømsopgørelse 17 Noter 18

3 Oplysninger om selskabet og koncernen BC Hospitality Group A/S Center Boulevard København S CVR-nr Telefon: Fax: Bestyrelse Oscar Claudius Crohn Mette Kapsch David Robson Overby Arne Bang Mikkelsen Jesper Juul Hansen * Jimmi Smidt * Michael D. Andersen * * Medarbejdervalgte repræsentanter Direktion Allan Linneberg-Agerholm Allan Christian Holtzer Aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalen eller 5% af stemmerne Bella Solstra A/S, c/o Solstra Capital Partners A/S, Lautrupsgade 7, 2100 København Ø. Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø. Tilknyttede virksomheder Forum København ApS, CVR-nr Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg Hovedbankforbindelse Nordea Bank Danmark A/S 1

4 Hoved- og nøgletal Koncernens udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således: Resultat (t.kr) Nettoomsætning Primær indtjening fra drift Værdiregulering af investeringsejendomme Af- og nedskrivninger 1) Resultat før finansielle poster 1) Resultat før skat 1) Resultat efter skat Balance (t.kr.) Balancesum Egenkapital Produktionsejendom Hotelejendom Investeringsejendom Gæld til kreditinstitutter / bankgæld Deklareret udbytte Pengestrømme (t.kr.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Medarbejdere Antal medarbejdere Nøgletal Primær indtjening fra drift/nettoomsætning 14,7% 10,7% 15,7% 8,0% 16,5% Aktiver/egenkapital 3,2 3,3 4,3 4,1 3,5 Egenkapitalforrentning (gns. 2 år/egenkapital) 11,1% 0,6% -2,4% -31,0% 3,6% 1) Der er i årets resultat før finansielle poster og resultat før skat for 2011 foretaget nedskrivning af ejendom med 250 mdkk. I 2014 tilbageføres nedskrivning med 127 mdkk (posten Af- og nedskrivninger). Fra og med 2013 indregnes værdireguleringer af finansielle instrumenter i resultatopgørelsen under finansielle poster. 2

5 Ledelsesberetning BC Hospitality Group koncernen Det har været et skelsættende år, hvor BC Hospitality Group bliver til har stået i forandringens tegn, og det har været begyndelsen på en transformation af koncernen med opkøb og rebranding. Målsætningen er at forbedre virksomhedens profitabilitet og ekspansion, og strategien er klar: BC Hospitality Group skal være markedsledende hospitality operatør med flere indflydelsesrige, internationale og anerkendte brands. Derfor er Bella Center A/S medio 2014 omdannet til BC Hospitality Group A/S. I november 2014 lancerede BC Hospitality Group i samarbejde med Comwell det nye Comwell Conference Center Copenhagen, som nu er Danmarks største konferencecenter med ultramoderne og effektive faciliteter. Lanceringen omfatter en betydelig udvidelse og modernisering af cafeer, restauranter, konference- og kongreslokalerne i Bella Centers tidligere Copenhagen Congres Center. Det hele er nu åbnet op og en integreret del af AC Hotel Bella Sky Copenhagen. På den måde giver BC Hospitality Group muligheden for en helt ny konferenceoplevelse og koncept, også set i lyset af, at Comwell er prisvindende inden for møde- og konferencemarkedet. Det ny konferencekoncept er med til at tiltrække såvel danske som udenlandske kunder, og vi forstærker oplevelsen at være gæst hos os med kvalitetsforplejning. Det sker i tråd med BC Hospitality Groups stærke CSR-profil og en holistisk tilgang til bæredygtig hospitality. Koncernen serverer egen bæredygtig, økologisk, fairtrade Orang Utan kaffe og vi sikrer, at kaffebønderne arbejder under ordnede forhold. Forplejningen er baseret på lokalproducerede råvarer og økologisk, når det giver mening. Mod slutningen af året blev Bella Sky Comwell Hotel rebrandet til AC Hotel Bella Sky Copenhagen. Hotellet vil indgå i det nye, moderne og internationalt ekspanderende AC by Marriott brand, der er helt nyt i Danmark. BC Hospitality Group føjede i 2014 også driften af det 5-stjernede Marriott Hotel til. Et hotel på en af Københavns bedste adresser, som ligger langs kanalen i København og midt i centrum af hovedstaden. Porteføljen af stærke hospitality brands tæller dermed Bella Center Copenhagen, Marriott Copenhagen Hotel, Crowne Plaza Copenhagen Towers, AC Hotel Bella Sky Copenhagen, Comwell Conference Center Copenhagen, Copenhagen International Fashion Fair og Forum Copenhagen. De samlede faciliteter på etagemeter, som BC Hospitality Group råder over, omfatter hotelværelser, 165 moderne indrettede møde- og konferencelokaler, 5 store kongres- og udstillingshaller samt en multiarena. BC Hospitality Group kan nu bane vejen for hovedstaden Københavns muligheder i kampen om de store internationale kongresser, møder og events. Ultimo 2014 har Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune godkendt en lokalplan om at skabe et nyt attraktivt kvarter omkring Bella Center. BC Hospitality Groups intention er, at Bella Center-området bliver mere integreret i Ørestaden. 3

6 Ledelsesberetning fortsat Koncernresultat for året Årets resultat før skat udviser et overskud på 131 mdkk i 2014, hvilket skal sammenholdes med et underskud på 9 mdkk i Koncernens omsætning er på 619 mdkk i 2014 mod 592 mdkk i Primær indtjening af drift stiger med 27 mdkk til 91 mdkk i Fremgangen har tilknytning til en markant stigning i antallet af solgte værelser og væsentlige driftseffektiviseringer. Der er en god fremgang for de tilbagevendende store fagmesser og de internationale kongresarrangementer. De øvrige forretninger er under ét på samme niveau som sidste år. Fremgangen i den primære indtjening er dog under forventning - jf. årsrapport på mindst 45 mdkk. De betydelige selskabsmæssige aktivitetsudvidelser i 2014 nævnt i indledningen er i forening med en totalrenovering af Bella Center ejendommens restaurant- og mødefaciliteter den betydende årsag hertil. Resultat før renter og afskrivninger er på 201 mdkk i 2014 (EBITDA). I resultatet indgår værdiforøgelse af byggeretter på 102 mdkk. Værditilvæksten har tilknytning til lokalplanens forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 70 til 170 samt forestående bebyggelser med almennyttige boliger og rækkehuse. Den planlagte bebyggelse af koncernens jordbesiddelser afstedkommer, at anvendelsen af arealerne omkring koncernens bestående ejendomme begrænses. Produktionsejendommene nedjusteres som følge heraf med 130 mdkk, hovedsagelig som følge af reducerede parkeringsindtægter. Beløbet efter skat fragår egenkapitalen via totalindkomstopgørelsen. Hoteldriften viser en fortsat god fremgang i hotelværelsesbelægningen. Rebrandingen til AC Hotel Bella Sky Copenhagen hotellet forventes yderligere at øge belægningsprocenten. Som følge heraf tilbageføres 139 mdkk af den i 2011 foretagne nedskrivning af hotelejendommen på 250 mdkk. Ordinære afskrivninger af anlægsaktiver stiger med 3 mdkk til 47 mdkk i Tillagt førnævnte tilbageførsel af nedskrivninger på 139 mdkk er af- og nedskrivninger i alt i resultatopgørelsen således positiv med 92 mdkk i De finansielle indtægter falder fra 74 mdkk i 2013 til 1 mdkk i Det skyldes, at der i 2013 var en indtægt på 73 mdkk pga en positiv udvikling i den negative dagsværdi af rentesikring som følge af en stigende rente. Finansielle omkostninger i alt i 2014 udgør 163 mdkk. Posten sammensættes af rente af bankgæld på 60 mdkk (-2 mdkk), dagsværdiregulering af rentesikring på 66 mdkk (pga. faldende rente) samt reklassifikation fra totalindkomstopgørelsen til resultatopgørelsen af på 37 mdk. Den finansielle omkostning på 37 mdkk opvejes af en indtægt på 37 mdkk reklassifikation over totalindkomstopgørelsen. Reklassifikationen har sammenhæng til den ændrede regnskabspraksis i 2013, fra hvilket år ændringer i markedsværdi af rentesikring føres over resultatopgørelsen. Frem til 31/ blev udviklingen i negativ markedsværdi af rentesikring ført via totalindkomstopgørelsen. Fra 2013 amortiseres den negative markedsværdi over rentesikringens restløbetid på 20 år. Derved skifter tidligere års indplacering i totalindkomstopgørelsen successivt plads til resultatopgørelsen. Årets resultat før skat stiger således samlet med 140 mdk til 131 mdkk. Årets resultat efter skat stiger med 93 mdkk til 97 mdkk. 4

7 Ledelsesberetning fortsat Skat af årets resultat udgør i alt 34 mdkk i 2014 (2013: +14 mdkk). Den positive skat i 2013 skyldes reduktion i udskudt skat som følge af nedsættelsen af selskabsskatten fra 25% til 22% over en årrække. Balance Efter kapitalforhøjelse på 51 mdkk i 2014 og efter tillæg af årets totalindkomstoverførsel på 28 mdkk stiger egenkapitalen fra 835 mdkk i 2013 til 915 mdkk i Soliditeten udgør 31% i 2014 (2013:30%). Koncernbalancen stiger fra mdkk i 2013 til mdkk i Ejendomme med tilhørende driftsmateriel/inventar stiger med 140 mdkk til i alt mdkk. Hotelejendommens balanceværdi er på mdkk i 2014 mod mdkk i Værdien af investeringsejendomme er på 794 mdkk i 2014 mod 675 mdkk i 2013, inklusive værdi af byggeretter. Projekterede/kontraherede bebyggelser på ca etagemeter og byggeret på ca etagemeter er opgjort til 135 mdkk (2013: 33 mdkk). Værdi af haller og mødefaciliteter i Bella Center inkl. tilhørende grundareal er på 454 mdkk mod 570 mdkk i Usikkerhed ved indregning og måling Ejendomme er i balancen opgjort til den kapitaliserede værdi af den forventede pengestrøm. Ejendomme i balancen er opgjort til dagsværdi ved tilbagediskontering af den forventede driftsudvikling til de fastsatte diskonteringsrenter. Udsving i værdi af ejendomme knytter sig således til ændringer i driften og diskonteringsrenten. For en yderligere uddybning henvises til note 1, 2 og 10. Finansiering I 2014 blev der vedtaget tilførsel af ny kapital på 51 mdkk for at styrke koncernens kapitalgrundlag i relation til selskabets udvikling. I 2014 er planmæssigt indbetalt aktiekapital på 28 mdkk. Koncernens gæld til pengeinstitutter udgør mdkk mod mdkk i Finansieringen er overvejende optaget som realkreditlån. Den rentesikrede andel af gælden udgør 750 mdkk ultimo 2014 (2013: 907 mdkk). Pengestrøm Koncernens pengestrøm af drift udgør 91 mdkk mod 63 mdkk i Betaling af finansielle omkostninger udgør 60 mdkk. Der er betalt selskabsskat til tidligere sambeskatningskreds på 7 mdkk. Der er anvendt 42 mdkk til ordinære investeringer, herunder hovedsagelig fornyelse af restaurations- og mødefaciliteterne i det nye Comwell Copenhagen Conference Center. I 2014 er der betalt 8 mdkk af den i 2013 påbegyndte totalrenovering af permanente showrooms. Endelig er der anvendt ca. 18 mdkk forbundet med lokalplanen som øger bebyggelsesprocenten. Forøgelse af nettogæld til pengeinstitutter er på 14 mdkk i

8 Ledelsesberetning fortsat Moderselskabets regnskab Årets resultat før skat udgør 126 mdkk mod -9 mdkk i Omsætningen udgør 557 mdkk (2013: 512 mdkk). Indtægter i BC Hospitality Group A/S fra datterselskabet Forum København ApS indgår i moderselskabets regnskab, når der er udloddet udbytte. Der er ikke udloddet udbytte fra Forum til moderselskabet i 2014 (2013: 5 mdkk). BC Hospitality Group A/S forestår gennem en management aftale driften af Crowne Plaza Copenhagen Towers Hotel og Marriott Hotel Copenhagen. Den samlede omsætning for gruppen af selskaber er på ca. 1 mia. kr. i Hotellernes omsætning og resultat indgår ikke i regnskabet for BC Hospitality Group. 6

9 Ledelsesberetning fortsat Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR, Corporate Social Responsibilty) iht. Årsregnskabsloven 99a Det er koncernens politik at agere ansvarligt og med høj etik. Over for kunder, medarbejdere, leverandører og deres medarbejdere og produktion. Over for koncernens leverandører arbejdes der obligatorisk med et Code of Conduct som er et etisk regelsæt med en række mindstekrav. Koncernen har særskilte politikker for miljø og sikkerhed. Det er koncernens politik at anvende energi, vand og råvarer så effektivt som muligt. Koncernen anvender bl.a. materialer med mindst mulig miljøpåvirkning, både når det gælder fremstilling og genbrug. Ved opbygning af arrangementer er der stor fokus på sikkerhed og miljø i respekt for arrangementernes karakter. Affaldssorteringen i koncernen omfatter hele 16 fraktioner (affaldssorteringer). Koncernen er miljøcertificeret med Green Key en international miljømærkningsordning, som er repræsenteret i 13 lande. Med certificeringen efterlever koncernen krav til, at der arbejdes med miljøledelse, miljøinformation samt miljøtiltag. BC Hospitality Group er partner i DSEI, Danish Sustainable Event Initiative. Koncernen er medlem af UN Global Compact og efterlever derigennem en række hovedprincipper for behandling af medarbejdere, menneskerettigheder, miljømæssig bæredygtig drift af virksomheden, arbejdsklima samt anti-korruption. Koncernen vil tilstræbe at opnå certificering efter DS og ISO Koncernen har ved udgangen af 2014 reduceret CO 2 udledningen med ca. 21%, hvilket er på samme niveau som i Det er målsætningen at reducere den samlede CO 2 udledning med 25%, senest i slutningen af I 2015 overgår koncernen til Grøn Mobilitets Certificering gennem Trafikstyrelsen. Derigennem forventes CO 2 udledningen fra vognparken at blive reduceret med op til 14%. Koncernen har forlænget driften af Vestas vindmølle ud for Bella Center, hvis placering stod til udløb medio Vindmøllen yder en effekt svarende til ca. 8% af koncernens strømforbrug. For at afhjælpe Ørestadens økosystem har koncernen aftale med den socioøkonomiske organisation Bybi. Det betyder, at bier har bo på Bella Centers tag. Koncernen serverer egen bæredygtig økologisk fairtrade Orang Utan kaffe. Det sikres, at kaffebønderne arbejder under ordnede forhold. Overalt hvor det er muligt, anvendes LED lamper og automatik i styringen af belysning og varme. Koncernen har medarbejdere i skånejob og giver hjælp til jobskifte gennem indslusningsjob. Lovpligtig redegørelse for kønsmæssig sammensætning af ledelsen iht. Årsregnskabsloven 99b Koncernen arbejder for mangfoldighed og for, at ledelsen og ledelsens sammensætning skal afspejle det omkringliggende samfund. Koncernen overvåger løbende, at der, som tilfældet er i 2014, ikke er en repræsentation på under 40% af det ene køn i koncernens driftsledelse. Koncernens bestyrelse i 2014 har været sammensat på en kønsmæssigt mangfoldig måde, idet andelen af det mindst repræsenterede køn udgør 25% af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vil opfordre aktionærerne til om muligt, at vælge repræsentanter til bestyrelsen, der tilgodeser en mere ligelig fordelt repræsentation. 7

10 Ledelsesberetning fortsat Forventninger til fremtiden På markedet for kongresser koncentrerer vi os om at tiltrække de helt store internationale kongresser og virksomheders events. Det vil sige store og højtprofilerede arrangementer, der foruden omsætning på mange forretningsområder også skal profilere Bella Center Copenhagen og Danmark ude i verden. Derfor skal attraktionsværdien for arrangørerne være i top blandt andet ved flere betydende internationale hoteller og anerkendte brands i porteføljen. BC Hospitality Group vil fortsætte med at styrke sin position som Nordens og Europas mest toneangivende og fleksible udstillings- og kongrescentre. De tre stærke hotelbrands med i alt værelser giver synergi for arrangører som har adgang til et udvalg af internationalt anerkendte hotelbrands og interne synergier i form af en mere effektiv drift. Fordoblingen af antallet af disponible hotelværelser giver ligeledes nye muligheder for at tiltrække arrangementer. Hotelsamarbejdet understøtter, at vi kan tilbyde kunderne muligheder for overnatning mange steder, og det øger værelsesbelægningen for alle hotellerne. De store og indflydelsesrige fagmesser i Bella Center Copenhagen vil fortsat blive prioriteret og der investeres i at udvikle. Rebrandingen til AC Hotel Bella Sky Copenhagen samt lanceringen af Comwell Conference Center Copenhagen forventes at tiltrække flere arrangementer. Organisatorisk og investeringsmæssigt vil koncernen fokusere på at opnå stordriftsfordele fra en fuld integreret drift, og vi vil samtidig skabe yderligere aktivitet inden for salg og markedsføring. Det er på den baggrund forventningen, at koncernen vil øge den primære indtjening før finansielle poster, værdiregulering af ejendomme, salg af aktiver og skat med mdkk i For yderligere at understøtte den udvikling ser koncernen efter flere relevante ekspansionsmuligheder i Københavnsregionen. I samarbejde med Københavns Kommune har koncernen planer om at skabe et nyt attraktivt bykvarter samt at videreudvikle konference-, møde-, kontor-, hotel og showroomfaciliteterne. Udviklingen af et nyt bykvarter muliggør, at Bella Center området bliver et mere integreret og levende byrum. Til gavn for koncernens kunder og områdets godt nye boliger og arbejdspladser. Godkendelsen af lokalplan 508 ultimo 2014 giver Bella Center mulighed for at opføre etagemeter byggeri på Bella Centers matrikel. Der kan opføres etagemeter bolig og etagemeter erhverv. Med Bella Centers bebyggelse på etagemeter bliver det samlede etageareal på etagemeter. Allerede i 2015 påbegynder koncernen i samarbejde med FSB opførelsen af etagemeter familieboliger og ungdomsboliger. Dertil påbegyndes ejerboliger, i første omgang en rækkehusbebyggelse på ca etagemeter. I løbet af 2015 forventes projekteret flere byggerier. 8

11 Ledelsesberetning fortsat Efterfølgende begivenheder I april 2015 er det besluttet med virkning pr. 1. januar 2015 at fusionere datterselskabet Forum København ApS med BC Hospitality Group A/S og med BC Hospitality Group A/S som fortsættende selskab. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af koncernens eller selskabets finansielle stilling. Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 31. december 2014 for BC Hospitality Group A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 12. maj 2015 Direktionen:. Allan Linneberg-Agerholm Chief Hospitality Officer. Allan Christian Holtzer Økonomidirektør Bestyrelsen:... Oscar Claudius Crohn Mette Kapsch David Robson Overby Formand... Arne Bang Mikkelsen Jesper Juul Hansen Jimmi Smidt. Michael D. Andersen 9

12 Den uafhængige revisors erklæringer Til aktionærerne i BC Hospitality Group A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for BC Hospitality Group A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. 10

13 Den uafhængige revisors erklæringer - fortsat Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 12. maj 2015 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Carsten Collin statsautoriseret revisor 11

14 Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. januar december Koncern Moderselskab Resultatopgørelse Note t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Nettoomsætning Vareforbrug mv Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Primær indtjening fra drift Værdiregulering af investeringsejendomme Resultat før renter og afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster (EBIT) Udbytte fra datterselskaber Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Totalindkomst: Tilbageførsel af tidligere opskrivning på produktionsejendomme Skat af tilbageførsel Anden totalindkomst, der i senere år reklassificeres til resultatopgørelsen: Reklassifikation af tidligere dagsværdireguleringer vedr. finansielle instrumenter (sikring) Skat af reklassifikation Anden totalindkomst Årets totalindkomst Resultat pr. 1 kr. aktie. 0,08 0,02 Udvandet resultat pr. 1 kr. aktie 0,08 0,02 12

15 Balance pr. 31. december Koncern Moderselskab Aktiver Langfristede aktiver Note t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Indretning af lejede lokaler Produktionsejendomme Hotelejendom Investeringsejendomme Driftsmateriel og inventar Anlæg under opførsel Materielle aktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Deposita Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Omkostninger for kommende arrangementer Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende kapitalindskud fra ejere Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

16 Balance pr. 31. december Koncern Moderselskab Passiver Egenkapital Note t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Aktiekapital Reserve for ej indbetalt selskabskapital Overkurs ved emission Henlæggelse til særlig reserve Reserve for investeringsaktiver Reserve for opskrivninger Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Udskudt skat Kreditinstitutter Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Bankgæld Faktureret for kommende arrangementer Deposita Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Dagsværdi renteswap Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt

17 Egenkapitalopgørelse, Koncern Reserve for ej indbetalt Henlæggelse Reserve for Reserve for selskabs- Overkurs til særlig investe- Reserve for sikrings- Overført (t.kr.) Aktiekapital kapital ved emission reserve ringsaktiver opskrivning transaktioner resultat I alt Egenkapital pr. 1/ Årets resultat Rekl. af dagsværdireg. vedr. finansielle instrumenter Årets totalindkomst Kapitalnedsættelse Kapitalforhøjelse Transaktioner med ejerne i alt Egenkapital pr. 1/ Årets resultat Tilbageførsel af tidl. opskrivning Rekl. af dagsværdireg. vedr. finansielle instrumenter Årets totalindkomst Kapitalforhøjelse Udbytte Transaktioner med ejerne i alt Egenkapital pr. 31/

18 Egenkapitalopgørelse, Moderselskab Reserve for ej indbetalt Henlæggelse Reserve for Reserve for selskabs- Overkurs til særlig investe- Reserve for sikrings- Overført (t.kr.) Aktiekapital kapital ved emission reserve ringsaktiver opskrivning transaktioner resultat I alt Egenkapital pr. 1/ Årets resultat Rekl. af dagsværdireg. vedr. finansielle instrumenter Årets totalindkomst Kapitalnedsættelse Kapitalforhøjelse Transaktioner med ejerne i alt Egenkapital pr. 31/ Årets resultat Tilbageførsel af tidligere opskrivning Rekl. af værdireg. vedr. finansielle instrumenter Årets totalindkomst ,911 Kapitalforhøjelse Udbytte Transaktioner med ejerne i alt Egenkapital pr. 31/ Overkurs ved emission, henlæggelse til særlig reserve, reserve for investeringsaktiver, reserve for sikringstransaktioner og overført resultat kan anvendes til udbytte til moderselskabets aktionærer. 16

19 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Koncern Moderselskab t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Resultat før finansielle poster Værdireguleringer på investeringsaktiver Af- og nedskrivninger på langfristede aktiver Pengestrømme før forskydninger Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Omkostninger for kommende arrangementer Andre tilgodehavender Faktureret for kommende arrangementer Deposita Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld mv Pengestrømme fra driftsaktiviteten før finansielle poster Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Betaling af selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktiviteten Køb af materielle aktiver Køb af finansielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Afdrag på fremmedfinansiering Optagelse af fremmedfinansiering Kapitalindskud Udbytter Mellemværende med tilknyttede virksomheder Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Årets pengestrøm Likvide beholdninger Likvide beholdninger pr. 1/ Årets pengestrøm Likvide beholdninger pr. 31/ Ovenstående kan ikke udledes direkte fra resultatopgørelse og balance. 17

20 Note 1. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for BC Hospitality Group A/S for 2014 aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter, jf. IFRS bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år med undtagelse af ændringer i standarder og fortolkningsbidrag beskrevet nedenfor. Sammenligningstal for sidste år er ændret som følge af fusion med datterselskaberne Bella Sky hotel A/S og Bella Center Services A/S fra 1/ Som følge af overgang til uniform standard for hoteller, er resultatposternes sammentælling i resultatopgørelsen ændret. Sammenligningsposter til sidste år er ændret tilsvarende. Nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag BC Hospitality Group A/S har i regnskabsåret implementeret alle nye IFRS standarder, ændringer til eksisterende standarder og IFRIC fortolkningsbidrag, som er godkendt af EU og har ikrafttræden i regnskabsåret Nedenfor er beskrevet de standarder, ændringer til eksisterende standarder og fortolkningsbidrag, som har relevans for BC Hospitality Group A/S og har haft indvirkning på årsregnskabet for 2014: IFRS 10 Koncernregnskaber IFRS 12 Oplysninger om kapitalandele i andre virksomheder Flere amendments to IFRS 10 og 12 Annual improvements to IFRS cycle i relation til IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse og IFRS 3 virksomhedssammenslutninger. Ændringerne til IFRS 2 og IFRS 3 er gældende for transaktioner, hvor tildelingstidspunktet henholdsvis overtagelsestidspunktet er 1. juli 2014 eller derefter. Disse dele af Annual Improvements to IFRSs er derfor implementeret i regnskabsåret 2014, men har ikke været relevante at anvende for BC Hospitality Group A/S Ud over nye oplysningskrav, har ingen af de nye standarder og fortolkningsbidrag påvirket indregning og måling i 2014 og dermed heller ikke resultat og udvandet resultat pr. aktie. Ny regnskabsregulering IASB har udsendt følgende nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der ikke er obligatoriske for BC Hospitality Group A/S ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2014: IFRS 9 og efterfølgende amendments to IFRS 9, IFRS 7 og IAS 39, IFRS 14, IFRS 15, amendments to IAS 16 og 38, amendments to IAS 1, amendments to IAS 16 og IAS 41, amendments to IAS 19, amendments to IAS 27 samt amendments to IFRS 11, annual improvements to IFRS cycle, dog med undtagelse af improvements to IFRS 2 og IFRS 3, som er obligatoriske ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2014, annual improvements to IFRS cycle samt annual improvements to IFRS cycle. Af disse er amendment to IAS 19, annual improvements to IFRS cycle samt annual improvements to IFRS cycle godkendt af EU med virkning for regnskabsår som starter 1. Juli 2014 og er således ikke implementeret I årsrapporten for Dog er annual improvements to IFRS 2 og IFRS 3 fra cycle obligatoriske ved udarbejdelsen af årsrapporten 2014 og er således implementeret. De godkendte ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag implementeres i takt med, at de bliver obligatoriske for BC Hospitality Group A/S. Ingen af de nye standarder eller fortolkningsbidrag forventes at få væsentlig indvirkning på indregning og måling for BC Hospitality Group A/S, idet analysen af den forventede effekt af implementeringen af IFRS 9 og IFRS 15 dog endnu ikke er færdig, jf. nedenfor. 18

BELLA CENTER A/S. Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår

BELLA CENTER A/S. Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår BELLA CENTER A/S Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger om selskabet og koncernen 4 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Hoved- og nøgletal 13 Ledelsesberetning

Læs mere

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08 IDdesign A/S Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. september 2013 Som dirigent:... Jesper Aabenhus Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Regnskab for 2013/2014. CVR-nr. 19 56 02 01

ATHENA IT-GROUP A/S. Regnskab for 2013/2014. CVR-nr. 19 56 02 01 ATHENA IT-GROUP A/S Regnskab for 2013/2014 CVR-nr. 19 56 02 01 INDHOLD Selskabsoplysninger m.v. 2 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 9 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Årsrapport 2013 for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Indholdsfortegnelse Påtegninger 3 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent R, s Jens Baggesens Vej

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 DANTAX A/S CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 1/7 2013 30/6 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE - Ledelsesberetning... 1-6 Ledelsens regnskabspåtegning... 7 Den uafhængige revisors erklæringer... 8 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889 we materialize ideas SELSKABSINFORMATION Navn Stensdal Group A/S Adresse Rentemestervej 14 DK-2400 København NV. Telefon (+45) 33

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere