Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer"

Transkript

1 Retningslinier for udarbejdelse af DKV-planer Københavns Brandvæsen Forebyggende Afdeling H. C. Andersens Boulevard København V Telefon , Telefax Juni 2009 En virksomhed i Københavns Kommune 1

2 Denne folder er baseret på de erfaringer, der på nuværende tidspunkt er høstet i forbindelse med udarbejdelse af Drifts- og vedligeholdelsesplaner. Folderne skal alene ses som retningsgivende, og kan således ikke betragtes som værende dækkende for alle sager, idet der naturligvis altid i forbindelse med sagsbehandlingen skal foretages individuelle skøn. Nærværende folder er et resultat af et samarbejde mellem: Dansk Bygningsinspektørforening Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Beredskabscenter Aalborg Odense Brandvæsen Århus Brandvæsen Københavns Brandvæsen Disse retningslinier er dog kun gældende for sager i Københavns Kommune. Det må derfor forventes at folderen skal tilrettes i takt med øget erfaring som opnås på området. Vil du vide mere om Københavns Brandvæsen, kan du læse om os på hvorfra denne folder også kan downloades. juni 2009 KØBENHAVNS BRANDVÆSEN Forebyggende Afdeling H C Andersens Boulevard København V Telefon: Fax: Spørgsmål vedr. byggelovmæssige forhold henvises til: CENTER FOR BYGGERI Byggesagsafdelingen Njalsgade København S Postadresse: Postboks København V Telefon:

3 Indhold 1 INDLEDNING DE KOMMUNALE MYNDIGHEDER DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN VIRKSOMHEDSORGANISATION VIRKSOMHEDEN MED FÅ ANSATTE DEN MELLEMSTORE VIRKSOMHED DEN STORE VIRKSOMHED INDHOLD AF DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLANEN TEGNINGSMATERIEL SÅKALDTE BRANDPLANER OVERSIGT OVER BRANDTEKNISKE INSTALLATIONER OPGAVEFORDELING KONTROL OG VEDLIGEHOLD SÆRLIGE DRIFTSFORHOLD KONTROL OG OPFØLGNING MYNDIGHEDSKONTROL EKSTERN KONTROL INTERN BRANDSIKKERHEDSKONTROL BYGNINGER SOM IKKE ER OMFATTET AF BRANDSYNSBEKENDTGØRELSEN VIRKSOMHEDENS DAGLIGE ANSVARLIGE LEDER UDDANNELSE ANSVARLIG LEDER ANSATTE OG VIKARER BRANDØVELSER 12 3 GENERELLE FORHOLD 13 3

4 1 Indledning I BR08 stilles der mulighed for Kommunalbestyrelsen for at kræve en Drifts- og vedligeholdelsespian i henhold til kapitel stk. 3 i reglementet. Her stå, at Kommunalbestyrelsen kan forlange dokumentation for, hvordan kontrol og vedligeholdelse af de brandtekniske installationer og bygningsdele gennemføres. I de to vejledninger Eksempelsamling og brandsikring af byggeri og Information om brandteknisk dokumentation uddybes kravet i BR08. Her beskrives, at der bør etableres et system til sikring af drift og vedligeholdelse af eksempelvis aktive og passive brandsikringstiltag. Det er ligeledes i denne dokumentation, at det angives, hvorledes brandsikkerheden forventes opretholdt i hele bygningens levetid. Drifts- og vedligeholdelsesplanen er en del af den brandtekniske dokumentation og er således en del af brandmanualen. Læs mere om brandmanualen i folderen Sagsgangen ved brandteknisk dimensionering. Krav om drifts- og vedligeholdelsesplan kan ligeledes være pålagt ejer af en bygning i medfør af 3 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 174, Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Der kan ikke gives en fuldstændig løsning på organiseringen af brandsikkerhedsaspekter i en virksomhed, idet både plan og organisering skal tilpasses den enkelte virksomhed individuelt. I denne folder angives områder, der kan virke som inspiration i processen blandt bygherre og myndigheder ved fastlæggelsen af Drifts- og vedligeholdelsesplan samt organisation til varetagelse af denne. Med organisering og drift menes organisatoriske tiltag som ansvarsfordeling og kontrolrutiner. Ejer skal skriftlig dokumentere, at alle forhold vedrørende brandsikkerheden er varetaget og på opfordring fremlægge denne dokumentation for brandmyndigheden. Ansvaret for det forebyggende arbejde ligger normalt ved ejeren af en bygning, som skal sørge for: at bygningen er bygget, udstyret og vedligeholdt i henhold til gældende love og regler at der etableres tilsyns- og samarbejdsordninger, som sikrer efterlevelse af gældende love og regler Det er ikke altid ejeren der har det daglige ansvar, idet bygningen kan være udlejet til en eller flere lejere. Da en ejer normalt ikke vil begrænse en lejers råderet over et udlejet område, er det af afgørende betydning, at ejeren orienteres om evt. ombygninger eller andre former for ændringer, som kan have betydning for bygningens brandsikkerhed. Ejeren bør derfor etablere de samarbejdsaftaler med evt. lejere, som er nødvendige for at efterleve de for byggeriet gældende drift- og vedligeholdelsesplaner. Lejer bør: indrette sin virksomhed således, at brand undgås føre tilsyn med, at de aktive og passive brandsikringsforanstaltninger ikke forringes have pligt til at rapportere til ejer om alle forhold som har betydning for brandsikkerheden Det skal præciseres, at der her alene er beskrevet byggesagens relationer til brand. 1.1 De kommunale myndigheder Center for Byggeri, Byggesagsafdelingen, er Københavns Kommunes byggemyndighed, og står til ansvar overfor Teknik- og Miljøudvalget vedrørende forvaltningen af alle sager der hører under byggelovens bestemmelser. 4

5 Spørgsmål vedrørende byggelovmæssige forhold henvises derfor til Center for Byggeri, Byggesagsafdelingen, Njalsgade 15, 2300 København S, telefon Det skal overfor Byggesagsafdelingen dokumenteres, at kravene til sikkerheden i relation til brand er opfyldt. Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling er rådgiver for Byggesagsafdelingen i alle brandtekniske spørgsmål der hører under byggelovens bestemmelser. Forebyggende Afdeling vil derfor i en lang række forhold vedr. brand varetage Byggesagsafdelingens brandkrav i henhold til Byggeloven, herunder krav til Drifts- og vedligeholdelsesplan. 2 Drifts- og vedligeholdelsesplan Formålet med en Drifts- og vedligeholdelsesplan er primært, at bygningen anvendes i overensstemmelse med hvad den er godkendt til. Med Drifts- og vedligeholdelsesplanen etableres et system til sikring af drift og vedligeholdelse af eksempelvis aktive og passive brandsikringstiltag. Med aktive brandsikringstiltag menes her dynamiske, elektriske, hydrauliske, pneumatiske eller mekaniske komponenter, såsom ABA- og AVS-anlæg, varslingsanlæg, automatisk brandventilationsanlæg, ABDL fastholdte døre og porte o. lign. Tilsvarende menes der med passive brandsikringstiltag faste komponenter, såsom røg- og brandadskillende konstruktioner samt beklædninger og overflader. Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal som minimum indeholde: En beskrivelse af planens formål Hvis hele eller dele af byggeriet er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter, eller Beredskabslovens 35, stk. 4, skal dette fremgå af planen Navn på og underskrift fra bygningens ejer, som overfor lovgivningen er den ansvarlige person for drift og vedligeholdelse, samt evt. navn og telefonnummer på kontaktperson Plan for hvad der skal kontrolleres Terminer for kontrol Checkskema med angivelse af hvem der har kontrolleret hvad og hvornår Beskrivelse af tiltag for at undgå eventuelle gentagelser af uhensigtsmæssig drift I det efterfølgende vil disse punkter nærmere uddybes og forhold omkring håndtering af drift og vedligehold i den enkelte virksomhed beskrives. 2.1 Virksomhedsorganisation Virksomhedsorganisationer der kan videreudvikles til at håndtere ansvarsområdet omkring virksomhedens sikkerhed findes i de fleste større virksomheder i form af sikkerhedsorganisationer i virksomheder med 5 eller flere ansatte, bedriftsværnorganisation i særlig udvalgte virksomheder, virksomheders frivilligt oprettede brand-, sund- og sikkerhedsorganisationer, herunder Eget Beredskab og/eller hjælperøgdykkere etc. I forbindelse med organiseringen af drift og vedligehold på brandområdet, vil det være naturligt at tage afsæt i eksisterende organisationer, hvis der i en virksomhed er lovkrav om en sådan organisation (fx sikkerhedsorganisation), eller hvis virksomheden selv har ønske herom. Virksomheder har en stor variation i den måde hvorpå de organisere sig, og dette styres ofte af virksomhedens størrelse, antal ansatte, risikobillede m.v. Anvendelseskategorierne som nævnt i Bygningsreglement 2008, kap , vil ligeledes have stor betydning for risikobilledet. 5

6 Den angivne organisation skal alene indeholde stillingsbetegnelser og ikke navne på personer. En liste over navne på personer kan fremgå af bilag og således udskiftes løbende uden at planen skal godkendes på ny, hver gang en stilling skifter medarbejder. De tre følgende kategorier vil dække størsteparten af disse virksomhedstyper Virksomheden med få ansatte Her kan være tale om virksomheder der ejer og udlejer bygninger til andre virksomheder f.eks. indenfor kontor og handel. Virksomheder af denne type vil ofte kun have få ansatte i bygningen hvis opgave er at varetage den daglige drift og vedligeholdelse af bygningen. Der vil typisk være ansat en ejendomsinspektør der har et uddelegeret ansvar fra bygningens ejer til at varetage alle dagligt forekomne opgaver. Denne person vil være at betragte som Den daglige ansvarlige leder for virksomheden på den aktuelle adresse. Denne person vil være bygningens nøgleperson i relation til brandsikkerhed idet alle bygningsmæssige ændringer, vedligeholdelsesarbejder, afprøvning og kontrol af installationer, arrangementer i fællesarealer og driftsmæssige forhold i øvrigt vil skulle godkendes/igangsættes af ejendomsinspektøren. I bygningen kan der meget vel være virksomheder, der har en del ansatte og dermed er omfattet af arbejdsministeriets krav om en sikkerhedsorganisation. Den pågældende sikkerhedsleder/-repræsentant vil naturlig være lejemålets kontaktperson (den daglige ansvarlige leder) til ejendomsinspektøren i brandsikkerhedsspørgsmål, herunder information om virksomhedens eventuelle arrangementsplaner der kræver speciel lejlighedstilladelse m.v., ændringer i indretning der kræver reviderede inventaropstillings- og flugtvejsplaner (etageplaner hvor disse er krævet), særlig brandfarlige oplag (fyrværkeri, f-gas, brandfarlige væsker) m.v Den mellemstore virksomhed Virksomheder der har 10 eller flere ansatte er omfattet af 6 i arbejdsmiljøloven, der stiller krav om en sikkerhedsorganisation. Sikkerhedsorganisationen bør varetage alle sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold der vedrører virksomhedens ansatte, herunder også forhold omkring brandsikkerhed og redningsmuligheder i tilfælde af brand og ulykke. Sikkerhedsorganisationen i virksomheder af denne type vil med fordel kunne inddrages eller helt varetage ansvaret for brandsikkerhedsarbejdet. Sikkerhedslederen vil dog ikke nødvendigvis være personen der har ansvar for alle aktiviteter der har med bygningsmæssige ændringer, vedligeholdelsesarbejder, kontrol af installationer, brugsændringer og andre driftsforhold i øvrigt. Derfor er der i virksomheder af denne størrelse behov for en mere formaliseret organisationsstruktur, der bør sikre at brandsikkerhedsorganisationen inddrages i alle væsentlige forhold der kan have indflydelse på bygningens brandstrategi og tilhørende kontrolplaner. Visse typer virksomheder kan være omfattet af krav om bedriftsværn jf. 1 i bekendtgørelse nr. 348 af 11. juni Kravet om bedriftsværn er ikke længere personantalsbestemt, men fastlægges udelukkende af Kommunalbestyrelsen ud fra en vurdering om hvorvidt: Virksomheden er af væsentlig betydning for samfundets funktion. Virksomheden opbevarer, anvender eller fremstiller faste, flydende eller luftformige brandfarlige eller eksplosivstoffer der kan medføre væsentlig risiko for personer, ejendom eller miljø. 6

7 5 J V BD-30 ABDL (p) 5 A BD-30 M 27 db A J V BD-30 M 27 db BD-30 M 27 db BD-30 M 37 db 18M J A BD-30 M 27 db A BD-30 ABDL (p) 5 BS-60 VÆG J V BD-30 ABDL (p) 5 Virksomheden er af en væsentlig størrelse der kan udgøre risiko på grund af beliggenheden i tæt bebyggede områder med blandet bolig og industri. I Københavns Kommune kan bedriftværn være erstattet af en aftale med kommunen om et Eget Beredskab (hjælperøgdykkere), der kan assistere i fredstid eller eventuelt et egentlig virksomhedsbrandvæsen som nævnt i afsnit Den store virksomhed Virksomheder i denne kategori kan være: virksomheder med mange ansatte eller med særlig brandfarlig produktion eller ekstreme risici i form af brand, eksplosion, toksiske og/eller miljøuheld. Disse virksomheder kan have både sikkerhedsorganisation, Eget Beredskab (hjælperøgdykkere), bedriftsværn og/eller virksomhedsbrandvæsen. Organisationerne som her nævnt har i forvejen fællesnævnere i lovgivningen og drift og vedligehold på brandområdet vil med fordel helt eller delvis kunne sammensmeltes med disse. Også i den sammenhæng vil det være særdeles vigtigt at få udpeget en ansvarlig person der bør tage ansvar for brandsikkerheden, eksempelvis sikkerhedslederen. 2.2 Indhold af Drifts- og vedligeholdelsesplanen For at sikre at ejer af en bygning har gennemtænkt brandsikkerheden for sin virksomhed og organiseret det brandforebyggende arbejde på en hensigtsmæssig måde med hensyn til at værne om personsikkerheden og de materielle værdier, bør ejeren kunne fremlægge dokumentation for alle forhold vedrørende brandsikkerheden i bygningens Drifts- og vedligeholdelsesplan. I modsætning til byggeloven, er der i beredskabslovgivningen krav om en drifts- og vedligeholdelsesplan, i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen tillader, at de driftsmæssige forskrifter ikke overholdes. I disse tilfælde skal de krav som fremgår af 3, stk. 4 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 25. februar 2008 iagttages. Dokumentationen bør bygge på det daglige arbejde og tjene som styringsværktøj for virksomheden. Krav og omfang af dokumentationen bør ske ud fra en vurdering af virksomhedens art, størrelse og risiko, styringssystemet for kontrollen kan eventuelt udføres digitalt. Dokumentationskravet er selvfølgelig individuelt og skal vurderes i det enkelte tilfælde, men generelt bør følgende dokumentation foreligge og fremvises på forlangende: Tegningsmateriel såkaldte brandplaner Der bør være ajourførte tegninger, der angiver bygningsmæssige forhold som flugtveje, anvendelseskategorier, brandsektioner, brandceller, branddøre m.v. BS-60 VÆG fc.2.x BS-60 VÆG fc.2.03 fritidshjem grupperum gang f.c.2.07 fc.2.04 fritidshjem grupperum BS-60 VÆG BS-60 VÆG Tegningerne bør endvidere vise placering af slukningsudstyr, røgventilation samt områder, der er dækket af f.eks. ABA- og/eller AVS-anlæg, placering af varslingstryk. Der henvises til brandvæsenets folder vedr. retningslinier for udførelse af etageplaner, der kan hentes på brandvæsenets hjemmeside: 7

8 2.2.2 Oversigt over brandtekniske installationer Systembeskrivelser og vedligeholdelsesinstrukser for bl.a. ABA-, AVS-anlæg, røgventilation, sikkerhedsbelysning, varslingsanlæg, ABDL-anlæg m.m. Styring af ventilation, regulering af lys og lyd (i et forsamlingslokale kan det fx være aktuelt at tænde almenbelysningen og slukke for evt. musikanlæg) m.v. i forbindelse med brand, bør fremgå af dokumentationen Opgavefordeling For at sikkerheden i bygningen opretholdes, er det vigtigt at alle i brandsikkerhedsorganisationen har klare instrukser og retningslinier for de opgaver den enkelte skal varetage. Der bør udarbejdes en oversigt over intern fordeling af opgaver i forbindelse med brandsikkerhedsarbejdet samt fordeling af opgaver og de instrukser som gælder for den enkelte i organisationen. Punktet bør også indeholde en plan for uddannelse af personalet i anvendelse af slukningsudstyr, evakuering af personer m.m. samt dokumentation for gennemført uddannelse. Nyansatte og vikarer bør, før de sættes i arbejde, gives nødvendig information om hvordan de skal forholde sig i en brandsituation Kontrol og vedligehold For at hindre forfald bør der være rutiner for egenkontrol/serviceaftaler. Der bør jævnligt foretages eftersyn og kontrol af brandtekniske installationer, konstruktioner m.m. Punktet bør indeholde en mere indgående beskrivelse af bygningens brandmæssige bygningsdele og deres funktioner. Der bør jævnligt foretages kontrol og eftersyn af brandsektions- og brandcelleafgrænsninger, branddøre, flugtveje, sikkerhedsbelysning, slukningsudstyr. Krav til vedligehold af tekniske installationer bør dokumenteres gennem protokolleret oversigt over eget rutinemæssigt vedligehold, samt gennem vedligeholdelseskontrakter for brandtekniske installationer som ABA-, AVS-, varslingsanlæg, røgventilation m.m. Egenkontrol er kontrol af f.eks. flugtveje, sikkerhedsbelysning, slukningsudstyr, afprøvning af AVS-/ABAanlæg og bygningsdele. Serviceaftaler er aftaler med godkendt installatør om jævnlig service af f.eks. ABA- og AVS-anlæg Særlige driftsforhold Der bør udarbejdes brandinstrukser og instrukser for varme arbejder og for særlige driftsforhold (f.eks. hvis AVS- og ABA-anlæg sættes ud af drift, kan der kræves udsat brandvagt). Ved drifts- og brugsforhold som kan medføre en markant forøgelse af brandrisikoen, bør ejeren gennemføre ekstraordinære tiltag som kan sikre at den forøgede risiko reduceres. 8

9 Ved normale driftsforhold der følger korrekte, indarbejdede, rutiner vil risikoen for brand være relativt lille. Risikoen vil imidlertid øges betragteligt under ombygninger, reparations- og vedligeholdelsesarbejder hvor der udføres varmt arbejde. Under disse forhold bør der udvises stor forsigtighed og der bør gennemføres tiltag for at forebygge mod brand. Tilsvarende gælder, såfremt brandtekniske installationer/konstruktioner som ABA-, AVS-anlæg, bygningsdele, branddøre m.v. for en periode sættes ud af funktion. Brandsikringen bør gives stor opmærksomhed, såfremt der opstår forhold som gør, at en brand ikke vil blive detekteret, eller en brand, på grund af de specielle forhold, kan få en hurtig spredning i byggeriet. Eksempler på sådanne forhold kan være: hele eller dele af brandsikringssystemet er udkoblet om- eller tilbygninger hvor brandadskillende bygningsdele er fjernet eller gennembrudt vandtilførselen er stærkt reduceret eller lukket (sprinkleranlæg, vandfyldte slangevinder) Særlige driftsforhold kan også være særlig udsmykning, arrangementer som basarer, udstillinger, messer m.m. Det bør undersøges, om det påtænkte arrangement eller udsmykning er i strid med forudsætningerne for byggeriet og om det kræver tilladelse fra den lokale brandmyndighed. Efter en brand eller brandtilløb, som kan være varsel om, at brandsikkerheden ikke er tilfredsstillende, bør ejeren iværksætte nødvendige undersøgelser for at afdække evt. mangler i det brandforebyggende arbejde. 2.3 Kontrol og opfølgning For at sikre, at det lovbestemte brandsikkerhedsniveau fastholdes gennem hele bygningens levetid, er det nødvendigt at udføre kontrol og opfølgning. Afhængig af forudsætningerne for byggeriet, vil der være flere kontrolinstanser. Disse beskrives i det efterfølgende Myndighedskontrol Myndighedskontrol er den kontrol der gennemføres af tilsynsmyndigheden som i disse sager kan være både bygge- og brandmyndigheden indenfor det kommunale system, såvel som Erhvervs- & byggestyrelsen og Beredskabsstyrelsen indenfor det statslige system. En bygning er altid omfattet af Byggeloven, men jf. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008, 1, skal der kun foretages brandsyn af : Brandfarlige virksomheder og oplag m.v., der er omfattet af 34 i beredskabsloven Bygninger m.v., der er omfattet af 35, stk. 1 og 3 i beredskabsloven Fredede bygninger Endvidere kan kommunalbestyrelsen i det konkrete tilfælde og under de betingelser, der er angivet i beredskabslovens 35, stk. 4, beslutte, at der skal træffes driftsmæssige foranstaltninger. 9

10 Kommunalbestyrelsen foretager brandtilsyn i henhold til beredskabsloven med heraf afledede bekendtgørelser. Fejl og mangler skal påtales under brandsynet og følges op med påbud/forbud i en brandsynsrapport Ekstern kontrol Ekstern kontrol er den kontrol virksomheden enten ikke kan, må eller ønsker at udføre selv. Ekstern kontrol udføres på ejerens foranledning og i øvrigt under ejerens ansvar. For visse brandtekniske installationers vedkommende bør den almindelige tekniske kontrol og vedligeholdelse udføres af et firma der har autorisation på det pågældende område. Som eksempel herpå kan nævnes sprinkleranlæg, brandalarmanlæg, varslingsanlæg, branddørslukningsanlæg, etc. Desuden er sprinkleranlæg og brandalarmanlæg omfattet af krav om ekstern kontrol af et akkrediteret firma, som gennemfører inspektioner og på dette grundlag udsteder etårige godkendelser af anlæggene Intern brandsikkerhedskontrol Intern brandsikkerhedskontrol er den kontrol, der gennemføres løbende af virksomheden selv. Denne kontrol er et forebyggende tiltag, som kan forhindre brand og brandskader på personer og bygninger. Den interne kontrol kan være en systematisk kontrol af brandtekniske installationer og passive brandsikringstiltag samt organisatoriske tiltag som oplæring, ansvarsfordeling, brandinstrukser m.v. Bygningerne og personerne, der opholder sig i bygningerne, bør være godt forberedt på evt. brandtilløb som måtte komme Bygninger, eller dele af bygninger, som ikke er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen Ved bygninger der ikke er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen, men der jævnfør byggetilladelse er stillet krav om en drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, kan der blive stillet krav om at bygningsejer indsender attest/dokumentation over de forhold som DKV-planen omhandler. De nærmere omstændigheder omkring dette aftales med brandvæsenet. 2.4 Virksomhedens daglige ansvarlige leder Den af ejeren udpegede ansvarlige leder for det brandforebyggende arbejde bør være den øverste ansvarlige for det forebyggende arbejde. Den ansvarlige leder bør repræsentere ejer overfor brandmyndigheden og bør have de nødvendige kvalifikationer og økonomiske/juridiske fuldmagter til at tage de nødvendige beslutninger. Den ansvarlige leder kan også være ejer eller bruger selv. Det er vigtigt, at brandsikkerheden i dagligdagen er forankret i virksomhedens øverste ledelse. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis den daglige ansvarlige leder har en skriftlig instruks/aftale fra ejer, som mindst bør indeholde følgende: Tidsforbrug Specifikation af arbejdet der bør udføres Budget Rutiner for rapportering til ejer Myndighed overfor lejere/brugere 10

11 Uddannelsesplan samt indkøb af nødvendig litteratur Det er ejers ansvar, at den ansvarlige leder får den nødvendige uddannelse. For at den ansvarlige leder kan tage de rigtige og nødvendige beslutninger, er det af afgørende betydning, at han/hun har tilstrækkelig viden om: Gældende love og forskrifter Det er vigtigt, at den ansvarlige leder har sat sig ind i de for byggeriet gældende love og regler samt på hvilket grundlag og forudsætninger bygningen er godkendt (Byggetilladelse). Kendskab til de brandmæssige krav Den ansvarlige leder skal have indgående kendskab til bygningens brandtekniske dokumentation, herunder bygningens alarmeringsplan, placering af slukningsudstyr, de aktive brandsikringssystemers funktion, placering og funktion af de passive brandsikringssystemer, samt service- og kontrolrutiner af disse. Brandbekæmpelse Den ansvarlige leder bør have kundskaber om brandbekæmpelse. Varslingsprocedurer, ansvarsfordeling og ledelse i en brandsituation Den ansvarlige leder bør medvirke i planlægning, organisering og gennemføring af det forebyggende arbejde og evt. brandøvelser. 2.5 Uddannelse Uddannelse af personalet i relation til brand er meget vigtigt for at få en velfungerende drifts- og vedligeholdelsesplan. Det er endvidere vigtigt, at der jævnligt afholdes øvelser, dels for at træne personalet, dels for at afprøve beredskabsplaner mv. Det skal her bemærkes, at de tekniske og driftsmæssige forskrifter indeholder lovkrav om instruktion af personale Ansvarlig leder Uddannelse af den ansvarlige leder bør indeholde emner som vil gøre den ansvarlige leder i stand til at udarbejde interne kontrolrutiner, brandstrategidokumentation, øvelser og oplæring, brandinstrukser m.m. Målsætningen bør være, at den ansvarlige leder bliver i stand til at oprette og vedligeholde en brandsikkerhedsorganisation. Uddannelse af den ansvarlige leder bør som minimum indeholde følgende emner: Love og forskrifter Ejers ansvar Dokumentationskrav Passive og aktive brandbeskyttelsessystemer Installationsgennemføringer Alm. fejl og mangler i bygninger Brandteori Årsager til brand Håndslukningsudstyr Brandvæsenets organisering og indsatsmuligheder/begrænsninger Brandsyn 11

12 Instrukser og beredskabsplaner Førstehjælp Elementær brandbekæmpelse Herudover kan der for nogle virksomheder anbefales, at den ansvarlige leder gennemgår et hjælperøgdykkerkursus, Beredskabsvagtkursus, ABA-kursus, CFPA Brandtekniker diplomkursus, o.a. relevante kurser Ansatte og vikarer For at få brandsikkerhedsorganisationen til at fungere optimalt, er det vigtigt, at alle ansatte og vikarer får tilstrækkelig oplæring i det brandforebyggende arbejde. Oplæringen kan f.eks. udføres af den ansvarlige leder eller eksterne firmaer med viden på området. For at sikre, at alt personale kommer igennem oplæringen, bør der udarbejdes planer og kvitteringslister for gennemført oplæring. Eksempler på emner som bør indgå: Information om brandsikkerhedsorganisationens opbygning og ansvarsopdeling Varslings- og evakueringsinstrukser samt ordensregler Sikkerhedsbestemmelser ved varme arbejder m.v. Indføring i passive og aktive brandsikringssystemer Elementær Brandbekæmpelse Evt. opgaver i en brandsituation Brandøvelser Ejer bør gennemføre regelmæssige brandøvelser, hvor hyppigheden af disse øvelser beror på individuel vurdering af bygningens brandrisici samt anvendelseskategorier, jf. BR08, Øvelsen bør: så vidt muligt omfatte alle ansatte. Ledere og ansatte, som indgår i brandsikkerhedsorganisationen bør deltage hver gang være realistisk omfatte indsats mod brande der er størst risiko for (eks. friturebrand i restaurantkøkken) vise hvordan brandtekniske installationer indgår i brandsikkerheden indeholde en oplysende og motiverende del altid afsluttes med en evaluering og evt. en skriftlig rapport Før en brandøvelse gennemføres, bør det sikres, at alt personale har gennemgået en generel oplæring i hvordan de bør optræde i en brandsituation, om flugtveje, om brug af slukningsmateriel samt evakuering af bygningen. Nøglepersonel, som den ansvarlige leder og andre der indgår i brandsikkerhedsorganisationen, bør have instrukser som klart definerer deres opgaver i en brandsituation. Brandøvelser bør planlægges nøje og udføres af den ansvarlige leder i samarbejde med ejer. I forbindelse med planlægningen af en brandøvelse bør følgende forhold vurderes: Hvem bør planlægge øvelsen Hvem bør deltage i øvelsen (ansatte, vikarer, publikum, brandvæsen, eget brandværn) Målet med øvelsen, f.eks. evakuering, slukningsudstyr, samarbejde med det lokale brandvæsen. Indkøb af materiel til øvelsen, f.eks. håndildslukkere, markeringsudstyr, etc.. Aftaler med eksterne deltagere 12

13 En øvelse bør altid afsluttes med en evaluering, hvor det gennemgås, hvad der fungerer godt og hvad der fungerer mindre godt. Fejl og mangler, herunder på teknisk udstyr registreres og følges op! Inden evaluering af øvelsen bør deltagerne oplyses om, hvilken situation man har øvet og hvilke momenter, der er lagt vægt på og hvorfor. Der bør også informeres om forebyggende brandsikring, hvilke pligter man har og hvordan dette øger brandsikkerheden. 3 Generelle forhold Forebyggende Afdeling har den primære kontakt til bygherres brandtekniske rådgiver, og varetager eventuelle møder og tilkendegivelser om brandmæssige forhold. Hvis Forebyggende Afdeling vurderer, at byggeriet er eller vil blive omfattet af Beredskabslovens kap. 7, orienteres bygherre og Center for Byggeri herom. Dette er i praksis regler om brandfarlig virksomhed driftsmæssige eftersyn. Forhold omfattet af de Tekniske Forskrifter behandles af Forebyggende Afdeling, og henvendelse herom rettes direkte til denne. Al korrespondance skal, med mindre andet aftales, fremsendes direkte til Center for Byggeri. Korrespondance i forbindelse med udarbejdelse af brandstrategirapport, brandteknisk dokumentation og drifts- og vedligeholdelsesplanen, kan dog foregå direkte til Forebyggende Afdeling. I meget store og komplicerede sager vil det være en fordel at arrangere en række møder dels før byggeandragende fremsendes (se folderen Sagsgangen ved brandteknisk dimensionering udarbejder af forebyggende Afdeling) samt op mod dato for ønsket ibrugtagning. dette for at sikre, at alle løse ender bliver samlet op i tide. 13

FORORD. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling:

FORORD. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling: Drift og vedligehold i forbindelse med funktionsbaserede brandkrav December 2004 30-12-2004 Side: 1 Nærværende folder er et resultat af et samarbejde mellem: Dansk Bygningsinspektørforening Foreningen

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling:

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet 2 foldere til støtte for den kommunale brandtekniske byggesagsbehandling: Sagsgangen ved brandteknisk dimensionering December 2004 Side 1 FORORD Nærværende folder er et resultat af et samarbejde mellem: Dansk Bygningsinspektørforening Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling Guideline nr. 1 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral

Læs mere

Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune

Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune Funktionsbaseret brandteknisk byggesagsbehandling i Lejre Kommune Lejre Brandvæsen, Lejre Kommune Vintapperbuen 2, 4070 Kr. Hyllinge. Brandst., Syd: Horseager 6, 4330 Hvalsø. Brandst. Nord: Vintapperbuen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil??

Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Funktionsbaserede brandkrav - hvordan forholder myndighederne sig hertil?? Dansk Forening for Passiv Brandsikring ROCKWOOL Jakob Andersen Afdelingsleder Århus Brandvæsen Funktionsbaserede brandkrav Nye

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Vejledning om udførelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om udførelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner 1. udgave April 2010 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentral (døgnåben) Ådalsvej 52, 2970

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1 HORESTA Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 Hvilke regler gælder? Lovbundne regler Bygningsreglementet Driftsmæssige forskrifter Ikke lovbundne

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner.

Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. Tillæg 1 Byggesagsbehandling til Samarbejdsaftale mellem Brand & Redning Sønderjylland og Haderslev, Aabenraa og Tønder Kommuner. 1.1 Parter og myndighedsforhold Denne aftale omhandler samarbejdet mellem

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen

Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen Brandsikkerhed på hoteller Gældende regler i beredskabslovgivningen IDA Brandteknik 6. december 2016 Allan Thomsen, Brandforebyggelse, bfo@brs.dk Beredskabsloven 33, stk. 6, nr. 2 Forsvarsministeren fastsætter

Læs mere

Værd at vide om brandsyn

Værd at vide om brandsyn Værd at vide om brandsyn Formålet med brandsyn Brandsyn skal medvirke til, at krav til brandværnsforanstaltninger overholdes således: at risikoen for, at brande opstår og breder sig formindskes mest muligt,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale.

Rammerne for samarbejdet mellem beredskabet og de 6 kommuners byggeriafdelinger er fastlagt med baggrund i nedenstående aftale. Notat vedrørende den forebyggende myndighedsdel. Nedenstående notat er udarbejdet med baggrund i de ønskede kvalitets krav til model 2. EKSEMPEL Samarbejdsaftale mellem beredskabet og de 6 kommuners byggesagsafdelinger.

Læs mere

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning om Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 2 1. Generelle oplysninger... 3 2. Organisering og ansvarsfordeling... 3

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Byggetilladelse. Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg

Byggetilladelse. Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg Miljø, Teknik og Plan Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg Byggetilladelse På baggrund af din ansøgning modtaget den 10-03-2009 vedrørende ejendommen: Mr. nr. : 8 d, Glamsbjerg By,

Læs mere

Østjyllands brandvæsen, september Version 2. Vejledning om. Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan

Østjyllands brandvæsen, september Version 2. Vejledning om. Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Østjyllands brandvæsen, september 2017 Version 2. Vejledning om Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 2 Bygningens anvendelse... 2 Driftsorganisationens opbygning

Læs mere

BRANDSIKRING AF BYGGERI

BRANDSIKRING AF BYGGERI RESUME Brandsikkerhed er vigtigt, men hvordan kan vi øge fokus på brandsikkerheden i nye og ældre bygninger? Og hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved brand? Martin Bach Kofoed Gummesen Bygningskonstruktør

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Retningslinje 001-006 Konference, 24-09-2014 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 24-09-2014 / AFJ / Møde Præskriptive krav Funktions- krav

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension

Februar 2002. Vejledning. Særlige. sikringsforanstaltninger. mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder. Forsikring & Pension Februar 2002 Særlige Vejledning sikringsforanstaltninger mod brand i erhvervs- og industrivirksomheder Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse 000 Indledning 3 10 Alment 3 100 Forskrifter og regler 6

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport

Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport Brandteknisk projektopgave ved Master i brandsikkerhed Personsikkerhed ved brand i ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. Brandteknisk projektopgave Hovedrapport Kursist: s012286 (X), Svend Voss Brandteknisk

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK 6.00/017 8. udgave Januar 2014 Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Lovhjemmel: Telt til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse på over

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo Branddokumentation Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger At-cirkulæreskrivelse CIR-15-1 Arbejdsmiljøemne: Bygherrer, udbydere mv. Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 21. september 1998 Senest

Læs mere

Forord... 3. Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5

Forord... 3. Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Lov og vejledningsgrundlag for tilsyn i dag- og klubtilbud... 5 Tilsyn med det pædagogiske indhold i Ballerup Kommunes dag- og klubtilbud... 6 1. Løbende og personlige

Læs mere

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Lars Anton Pedersen Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Bygningens udformning... 3 1.2. Byggemetode og materialevalg... 3 1.3. Personbelastning... 3 2. Bygningens

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 1. februar 2008, j.nr. 07/07401 BBR-tilsynsrapport for Lyngby- Taarbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

Uhensigtsmæssighederne ved udbud og udlicitering af brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn

Uhensigtsmæssighederne ved udbud og udlicitering af brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn ! NOTAT Forum for Samfundets Beredskab (FSB) Dok. nr. PB20160316-DB01 København den 16. marts 2016 Uhensigtsmæssighederne ved udbud og udlicitering af brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn ATT:

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

At borgerne får den hjælp, som de har ret til ifølge loven og ifølge de beslutninger, som byrådet har truffet på dagtilbudsområdet

At borgerne får den hjælp, som de har ret til ifølge loven og ifølge de beslutninger, som byrådet har truffet på dagtilbudsområdet NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Dagtilbudsområdet Procedure for tilsyn på sområdet Dette afsnit beskriver Køge Kommunes retningslinjer i forhold til tilsyn med ifølge kommunernes tilsynsforpligtelse,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Indstilling. Brandsikring af Århus Rådhus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø. Ejendomsforvaltningen. Den 25.

Indstilling. Brandsikring af Århus Rådhus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø. Ejendomsforvaltningen. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten og Miljø Den 25. juni 2008 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Århus Kommune Brandsikring af Århus Rådhus H.H. Seedorffs Stræde 3-5 8100 Århus C 1. Resume

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner Vejledning om Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner 1 Indhold HVORFOR SKAL DER LAVES FLUGTVEJSPLANER M.V.? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner, inventarplaner og belægningsplaner udgør

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Opfølgning på brandsyn m.v.

Opfølgning på brandsyn m.v. Opfølgning på brandsyn m.v. Program 1. Velkomst og baggrund 2. Vigtigste punkter i forhold til Instruks for Brandsikkerhed SVS Arbejdsmiljøgruppens og portørens opgaver Dokumentation for gennemført uddannelse

Læs mere

Overnatning i skurvogne på byggepladser

Overnatning i skurvogne på byggepladser Overnatning i skurvogne på byggepladser Når der er behov for at indrette skure (skurby) til egentlig beboelse med overnatning, kommer spørgsmålet om brandsikkerhed på banen. Hvordan skal man gøre? Lovgivning

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Anne-Christine Edda Friis Jørgensen

Anne-Christine Edda Friis Jørgensen Side af 7 Anne-Christine Edda Friis Jørgensen Fra: Anne-Christine Edda Friis Jørgensen Sendt: 2. oktober 2008 6:30 Til: Louise Frevert Cc: Karina Langhoff de Thurah Emne: VS: Spørgsmål fra Louise Frevert

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Myndighedsopgaver. Analyseplan og administrationsgrundlag. Rev.:. februar 2015. Udarbejdet af:

Myndighedsopgaver. Analyseplan og administrationsgrundlag. Rev.:. februar 2015. Udarbejdet af: Rev.:. februar 2015 Analyseplan og administrationsgrundlag Myndighedsopgaver Udarbejdet af: Tovholder: Mikael Nørgaard Gam Holbæk (MG) Jan Clausen Kalundborg (JC) Kurt Andersen Lejre (KA) Mette Waldorff

Læs mere

Frederiksborgcentret - træningsafsnit

Frederiksborgcentret - træningsafsnit Bilag 04-1 Side 1 Frederiksborgcentret A/S Frederiksborgcentret - træningsafsnit Rev. 1 Juli 2015 Udgivelsesdato : 12. november 2014, Rev. 1: 14. juli 2015 Projekt nr. : 16.7000.01 Udarbejdet : Gitte Reng

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg)

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg) Nærværende notat indeholder brandmæssige afsnit og en overordnet beskrivelse af disse, som indgå som bilag til lejerhåndbogen. Da beskrivelserne er overordnet skal lejer sikre, at den brandmæssige indretning

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 82 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 14:30 Sluttidspunkt: 15:45 Mødelokale: Fraværende: Rådhuset Else Højsager, Henrik Nørgaard GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune

BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune BBR-tilsynsrapport for Hjørring Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 15. december 2008, j.nr. 08/00538 BBR-tilsynsrapport for Hjørring kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Hjørring kommune...

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Holbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 25. juni 2008, j.nr. 07/07405 BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Holbæk kommune... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning af 27. september 2011.

Vejledning af 27. september 2011. Vejledning af 27. september 2011. Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke v/jens Bendix, Slagelse 09.05-2012 Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.2 Sikkerhedsgrupper og sikkehedsrepræsentanter September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsgruppens opgaver, funktion og oprettelse. Vej ledningen informerer desuden

Læs mere

Fremtidens Byggesagsbehandling

Fremtidens Byggesagsbehandling Fremtidens Byggesagsbehandling Kompetent og Ubureaukratisk Hvordan? Regeringens lovforslag om certificering betyder følgende: Teknisk sagsbehandling skal ikke længere foretages af kommunerne, men skal

Læs mere

National brandforebyggelsesstrategi

National brandforebyggelsesstrategi National brandforebyggelsesstrategi 27. sep. 2012: Forsvarsudvalget og Brandbevægelsen afholdt høringen Brandsikkerheden i Danmark bør vi opsætte nationale mål? Svaret blev JA og derfor: 12. nov. 2012:

Læs mere

Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik.

Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik. Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik. Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2014 Denne vejledning

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Vejledning i udførelse af. Drift- og vedligeholdelsesplan. Marts 2005 (rev. marts 2006)

Vejledning i udførelse af. Drift- og vedligeholdelsesplan. Marts 2005 (rev. marts 2006) Vejledning i udførelse af Drift- og vedligeholdelsesplan Marts 2005 (rev. marts 2006) Indledning I henhold til kapitel 6. 1, stk. 2 i tillæg 8 til Bygningsreglement 1995, skal brandsikkerheden opretholdes

Læs mere

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Beredskab Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Furesø Kommune 1. udgave 3/2013 2 Ordensreglerne i

Læs mere

Delplan for Gullestrup Skole

Delplan for Gullestrup Skole Forord... 2 1.0 Indledning... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens opbygning.. 3 1.3 Opgaver... 4 1.4 Ansvar... 4 1.5 Gyldighedsområde... 4 1.6 Offentliggørelse og opbevaring af

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner Driftsmæssige forskrifter for Daginstitutioner STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december

Læs mere

Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner

Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner Vejledning om pladsfordelingsplaner og inventaropstillingsplaner Med til at skabe tryghed i hverdagen VEJLEDNING om pladsfordelingsplaner og inventaropstilling Pladsfordelingsplaner og inventarplaner udgør

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere