ETU Forsikring A/S CVR. NR Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014"

Transkript

1 ETU Forsikring A/S CVR. NR Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2015 Dirigent

2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning... side 4 Den uafhængige revisors erklæringer... side 5 Ledelsesberetning... side 7 REGNSKAB Resultatopgørelse... side 14 Anden totalindkomst... side 15 Balance... side 16 Egenkapitalopgørelse... side 18 NOTER, HERUNDER ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS side 19 2

3 SELSKABSFORHOLD SELSKAB ETU Forsikring A/S Hærvejen Rødekro CVR. NR DIREKTION Peer Heitmann Madsen, adm. direktør BESTYRELSE Henrik Nordam, formand Jens Løgstrup, næstformand Henrik Holm Michael Albrechtslund PENGEINSTITUT Nordea Bank Danmark A/S REVISOR Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab City Tower Værkmestergade Aarhus C EJERFORHOLD Lindbjerggård Invest ApS 40,1 procent FM Ejendomsinvest ApS 28,2 procent PHM 2013 ApS 19,5 procent LMT Aabenraa ApS 7,2 procent PHM 2010 ApS 4,4 procent Ilse Heitmann Madsen 0,6 procent KONCERNFORHOLD Koncernen består af følgende selskaber: ETU Forsikring A/S, moderselskab, cvr. nr ETU Ejendomme ApS, 100 % ejet datterselskab, cvr. nr PM Ejendomme A/S, 100 % ejet datterselskab, cvr. nr PM Ejendomme II ApS, 100 % ejet datterselskab, cvr. nr PHM 2014 ApS, 100 % ejet datterselskab, cvr. nr

4 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for ETU Forsikring A/S. Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for ETU Forsikring A/S. Årsrapporten aflægges efter Lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rødekro, den 30. april 2015 Direktionen Peer Heitmann Madsen Adm. direktør Bestyrelsen Henrik Nordam, formand Jens Løgstrup, næstformand Henrik Holm Michael Albrechtslund 4

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejerne i ETU Forsikring A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for ETU Forsikring A/S for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for henholdsvis koncernen og selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på omtalen omkring usikkerhed vedrørende indregning og måling i note 1. Heraf fremgår det, at der er usikkerhed omkring tidspunktet for salg af ubebyggede grunde i 2 datterselskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. 5

6 Aarhus, den 30. april 2015 Deloitte Statsautoriserede Revisionspartnerselskab Lone Møller Olsen statsautoriseret revisor Flemming Ravnsbæk statsautoriseret revisor 6

7 LEDELSESBERETNING Årets resultat Årets resultat er et overskud på t.kr. mod 198 t.kr. i Koncernregnskabet for perioden 1. januar til 31. december 2014 (8. regnskabsår) udviser et overskud før skat på t.kr. mod 503 t.kr. i Resultatet består af et forsikringsteknisk resultat på t.kr. ( t.kr. i 2013) og et investeringsafkast på t.kr. ( t.kr. i 2013). Bestyrelsen og direktionen betegner det forsikringstekniske resultat som meget tilfredsstillende og investeringsafkastet som ikke-tilfredsstillende. Selskabet har kunnet fastholde sin markedsandel. Porteføljesammensætningen er forbedret i løbet af de sidste år, idet selskabet med succes fortsat har øget antallet af helkundeforhold og dermed bevæger sig bort fra en kundesammensætning med enkeltstående forsikringer. Selskabet har i 2014 lanceret 2 nye produkter en bilejerskifteforsikring og en elektronikforsikring. Det forsikringstekniske resultat er positivt påvirket af 2 overordnede forhold, nemlig markant faldende erstatningsudgifter og en ændring i selskabets genforsikringsprogram. Selskabet har med virkning for 2014 indgået non-proportionale genforsikringskontrakter på motorbrancherne mod tidligere proportionale genforsikringskontrakter. Det har medført et væsentligt fald i afgivne præmier, et fald som mere end opvejer faldende udbetalinger fra genforsikringsselskaberne og derfor bidrager positivt til forsikringsresultatet. Resultat af afgiven forretning er forbedret med 3,4 mio. kr. og udgør 10,6 mio. kr. ( 14,0 mio. kr. i 2013). De forsikringsmæssige driftsomkostninger er faldet med 75 t.kr. Erhvervelsesomkostninger er steget med 237 t.kr. og administrationsomkostninger er faldet med 312 t.kr. Provisioner fra genforsikringsselskaber er faldet med 5,6 mio. kr. som følge af overgangen til nonproportionale genforsikringskontrakter, hvortil der ikke er knyttet provisioner. Bruttoerstatningsprocenten er faldet med 13,5 % - point og udgør 54,2 % mod 67,7 % i Udgifter til uvejrsskader i 2014 har udgjort 250 t.kr. og har ikke påvirket erstatningsudgifterne nævneværdigt. Bruttoomkostningsprocenten er steget med 0,4 % - point og udgør 25,3 % mod 24,9 % i Nettogenforsikringsprocenten er faldet med 2,8 % - point og udgør 9,7 % mod 12,5 % i fjor. Som følge af udviklingen i ovennævnte nøgletal er Combined Ratio forbedret med 15,8 % - point fra 105,1 % i 2013 til 89,3 % i Den forbedrede bonitet af forsikringsporteføljen, som er et resultat af den fortsat målrettede indtegning af policer med lav risiko og selskabets fokus på at etablere helkundeforhold, er sammen med en faldende skadesfrekvens medvirkende årsager til, at erstatningsudgifterne er faldet. Stigningen i bruttoomkostningsprocenten skyldes primært større udgifter til eksterne rådgivere og større udgifter til provision. Selskabet har i begyndelsen af 2015 udvidet salgskorpset med henblik på at øge præmieindtægterne med fokus på kvalitet og effektivitet pr. præmiekrone. Investeringsresultatet på t.kr. er faldet fra t.kr. i 2013 eller et fald på t.kr. Den primære årsag hertil er et påbud fra Finanstilsynet om at nedskrive koncernens domicilejendom med 10,7 mio. kr. Den konservative investeringspolitik for rente- og aktieprodukter er fortsat uændret med henblik på at minimere investeringsrisikoen. Selskabets beskedne aktieinvestering har givet et negativt afkast på 20 t.kr. Selskabet har en større eksponering mod ejendomme via ejendomsdatterselskaberne i det syd-østlige hjørne af Jylland. Ledelsen har en betydelig og mangeårig erfaring med den type investeringer og kapitalforvaltning. Selskabets kapitalforhold er forbedret i årets løb som et resulat af den i 2014 gennemførte genopretningsplan som sammen med den væsentligt forbedrede drift medfører, at selskabets tilstrækkelige basiskapital pr overstiger solvensbeholvet med 2,1 mio. kr. 7

8 Egenkapitalen pr. 31. december 2014 udgør 30,4 mio. kr. Den tilstrækkelige basiskapital udgør pr ,5 mio.kr. og pr ,3 mio. kr. Der henvises til note 18 for en nærmere opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital. Minimumskapitalkravet udgør 27,5 mio. kr. (2013: 27,6 mio. kr.) Kapitalkravet efter Solvens I udgør minimumskravet 27,5 mio. kr. (2013: 27,6 mio. kr.) Solvenskravet efter Solvens II udgør 45,2 mio. kr. Selskabets væsentligste aktivitetsområder Selskabets hovedaktivitet er at drive skadesforsikringsvirksomhed inden for de af Finanstilsynet tilladte forsikringsklasser. Forsikringsdriften består dels af den tekniske forsikringsdrift i form af beregning og opkrævning af præmier i forhold til risiko samt skadebehandling, dels af forvaltning af indbetalte præmier, hensættelser og øvrige finansielle aktiviteter. Selskabets kernekompetencer ligger hovedsageligt inden for den tekniske forsikringsdrift samt drift og udvikling af ejendomme, hvorfor finansforvaltning og investeringsaktiviteter i øvrigt foregår konservativt. Selskabet tegner forsikringer i Danmark gennem agenturaftaler, hovedsageligt via Dansk Forsikringsagentur ApS, E-Forsikringer A/S og selvstændige forsikringsmæglere. Selskabet har hovedfokus på at totalforsikre private samt små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Aktiviteterne er koncentreret om det danske marked. Efterfølgende tal i parentes er sidste års tal. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægter udgør 108,9 mio. kr. mod 112,4 mio. kr. i fjor og er faldet med 3,5 mio. kr. eller 3,1 % som en konsekvens af den hårde priskonkurrence i markedet på især bilforsikringer. Øvrige brancher viser stigende porteføljer. Erstatningsudgifter Der er udbetalt erstatninger (5.462 stk.) med en total skadeudgift inkl. direkte og indirekte skadebehandlingsomkostninger på 59,0 mio. kr. (76,1 mio. kr.), hvoraf uvejrsskader udgør 250 t.kr. Sammenholdt med den optjente præmie udgør bruttoerstatningsprocenten 54,2 % (67,7 %). Uvejrsskader har kun haft en marginal indflydelse på bruttoerstatningsprocenten. Antal anmeldte skader i 2014 andrager stk. (4.469 stk.). Bruttoerstatningsprocenten ligger på et absolut tilfredsstillende niveau. Selskabet fastholder et konservativt genforsikringsprogram, der sikrer selskabet mod storskader og større skadesudsving med udgangspunkt i lave selvbehold (egendækning) og en maksimal dækning, der er fastsat med udgangspunkt i selskabets porteføljer og den forventede udvikling. Omkostninger Bruttoomkostningsprocenten udgør 25,3 % (24,9 %) og ligger fortsat over det af bestyrelsen fastsatte mål på ca. 23 %. Selskabet foretager løbende tilpasninger af ressourcer og omkostninger til den forventede aktivitet. Bruttoomkostningsprocenten skal ses i lyset af porteføljens sammensætning med mange private forsikringer, der er dyrere at indtegne og servicere end erhvervsforsikringer. Til gengæld er risikospredningen større og skadeprocenterne mindre. 8

9 Genforsikring Selskabet anvender i dag 10 reassurandører, som alle har en A-rating jf. Standard & Poors. Resultatet af de seneste års positive udvikling på selskabets motorportefølje har bevirket, at selskabet har været i stand til at ændre reassurance-strukturen uden væsentlig forøgelse af selskabets risiko. Selskabet er blandt andet gået fra kontrakter med proportional reassurance dækning til kontrakter med non-proportional dækning og disse ændringer har bidraget positivt til selskabets resultat. Hensættelser til skader Selskabet gennemfører en nøje sag-til-sag vurdering af erstatningshensættelserne for at sikre, at der er reserveret tilstrækkelige beløb til dækning af de anmeldte skader. Derudover afsættes beløb til ikke tilstrækkelige hensættelser (IBNER) og ikke kendte skader (IBNR). Disse beløb beregnes under anvendelse af aktuarmodeller med udgangspunkt i skadeshistorik samt forventninger til den forventede udvikling i skadesudgifterne. Selskabet har i 2014 realiseret en positiv afløbsgevinst for egen regning på 1,7 mio. kr. (1,0 mio. kr. i 2013). Selskabets målsætning om en mindre positiv afløbsgevinst er således nået. Investeringsvirksomheden Investeringsaktiviteterne i obligationer og aktier er begrænsede. Investeringsmidlerne er placeret i indlån i danske pengeinstitutter og en mindre post aktier samt i ejendomme via ejendomsdatterselskaber. Investeringsafkastet udgør 5,7 mio. kr. ( 1,1 mio. kroner). Årsagen til det markant lavere investeringsafkast er et påbud fra Finanstilsynet om at nedskrive koncernens domicilejendom med 10,7 mio.kr. Heraf er 5,2 mio. kr. tilbageførte opskrivningshenlæggelser fra tidligere år. Selskabet har betydelige midler placeret i ejendomme via 4 ejendomsselskaber baseret på forventninger om et øget fremtidigt afkast på porteføljen. Selskabet har i 2014 øget investeringen i ejendomme ved tilførsel af 1 nyt ejendomsdatterselskab. Risikostyring Der henvises til note 29 for en beskrivelse af selskabets risikostyring. Kapitalkrav Pr opfylder selskabet ikke de daværende solvensregler, idet selskabets individuelle solvensbehov er opgjort til 45,2 mio. kr., mens basiskapitalen udgør 41,5 mio. kr. Kapitalkravet opgjort som minimumskapitalkravet udgør 27,5 mio. kr. Efter den dagældende bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital kunne supplerende kapital maksimalt medregnes med 50 % af minimumskapitalkravet. Pr kan supplerende kapital medregnes med 50 % af det individuelle solvensbehov. Pr udgør den tilstrækkelige basiskapital 47,3 mio. kr. og overstiger dermed det individuelle solvensbehov med 2,1 mio. kr. og solvensdækningen udgør 1,1. Ved indgangen til 2014, hvor Finanstilsynets nye solvenskrav trådte i kraft, opfyldte selskabet ikke de nye regler for solvens jf. standardformlen. I løbet af året er der tilført selskabet ny ansvarlig lånekapital på 7,4 mio. kr. ligesom selskabets resultat i 2014 bidrager positivt til den tilstrækkelige basiskapital. Selskabet har overholdt de tidligere gældende kapitalkrav med god margin. Forventninger til 2015 Selskabet har i 1. kvartal 2015 realiseret et nul-resultat med et positivt afløb f.e.r. på 551 t.kr. Der forventes et positivt resultat for Der forventes en mindre stigning i bruttopræmieindtægterne i forhold til det nuværende niveau. Antallet af agenturer er udvidet, senest i begyndelsen af Erstatningsprocenten forventes at ligge over det nuværende meget lave niveau på ca. 54 procent uden stormskader. Der forventes herunder ikke afløbstab. Driftsomkostningerne forventes ikke at stige relativt, idet der er fortsat fokus på at gennemføre yderligere effektiviseringer og omkostningsbesparelser samt gennemføre omlægninger, der vil styrke salgsprocessen. 9

10 Selskabet tilpasser løbende organisationen, således at der på alle niveauer er foretaget tilpasninger for at opnå de fastsatte mål i Ledelsen vil fortsat fokusere på en rentabel drift og samtidig have selskabets målsætning - høj service, fleksibilitet og handlekraft for øje i det daglige arbejde. Selskabet vil fortsætte med uddannelsesplaner til sikring af øget forsikringsmæssig kompetence. Kapitalgrundlaget skal fortsat styrkes gennem øget indtjening og ledelsen vil have fokus på den interne organisering (det interne kontrolsystem) som følge af Solvens II - reglerne. Selskabet opretter i 2015 en compliancefunktion, som skal sikre overensstemmelse mellem lovgivningens krav, selskabets forretningsgange og politikker i forhold til de forsikrede. Ledelsen ser også 2015 som et år med gode muligheder i markedet. Selskabet vil markedsføre nye produkter og øge indtegningen gennem en øget målrettet salgsindsats. Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtrådt hændelser efter regnskabsårets udløb som væsentligt påvirker årets resultat og egenkapital. I et 100% ejet datterselskab er der efter regnskabets udløb solgt 6 grunde til beløb, der væsentligt overstiger den bogførte værdi. Usikkerheder. Koncernen besidder i 2 datterselskaber to ubebyggede grunde bestående af henholdsvis 102 grunde og 67 grunde med henblik på byggemodning og videresalg til opførelse af ejerboliger. I henhold til selskabets anvendte regnskabspraksis indregnes grundene til dagsværdi. Ledelsen har, baseret på kvalificerede skøn, indregnet grundene til en forventet salgspris på nuværende tidspunkt på t.kr. efter afholdte omkostninger. Der kan i relation hertil være usikkerhed omkring tidspunktet for salg af grundene. Budgetterne for udstykningerne og salget af grundene udviser et større provenu, når grundene er solgt. Herudover er årsregnskabet efter ledelsens bedste skøn ikke påvirket af usædvanlige forhold, og der har herud over ikke foreligget usikkerhed omkring regnskabet eller dele heraf. Forslag til resultatdisponering Bestyrelsen foreslår årets resultat fordelt således: kr Henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført til næste år I alt disponeret Koncernen Koncernen består af moderselskabet ETU Forsikring A/S samt 4 helejede datterselskaber bestående af ejendoms- og it-selskabet ETU Ejendomme ApS og de 3 ejendomsselskaber PM Ejendomme A/S, PM Ejendomme II ApS og PHM 2014 ApS jf. i øvrigt afsnittet Koncernforhold på side 3 i årsrapporten. Datterselskaber ETU Ejendomme ApS. Selskabets formål er at erhverve, eje og udleje udlejningsejendomme og it-software samt anden hermed beslægtet virksomhed. Selskabet har i 2014 realiseret et underskud på t.kr. ( 0,2 mio. kr.). Egenkapitalen udgør 8,7 mio. kr. (17,2 mio. kr.). Selskabet har i regnskabsåret dagsværdireguleret investeringsejendomme med 11,8 mio. kr. (+4,3 mio. kr.). Heraf er 10,7 mio. kr. sket efter påbud fra Finanstilsynet jf. ovenfor. PM Ejendomme A/S. Selskabets formål er at drive virksomhed med administration og udlejning af egne ejendomme. Selskabet har i 2014 realiseret et overskud på 291 t.kr. (9,6 mio. kr.). Egenkapitalen udgør pr ,9 mio. kr. (6,6 mio. kr.). 10

11 PM Ejendomme II ApS. Selskabets formål er at drive udlejnings- og investeringsvirksomhed med faste ejendomme samt aktiviteter i tilknytning hertil. Selskabet har i 2014 realiseret et overskud på 1,5 mio. kr. (11,7 mio. kr.). Egenkapitalen udgør pr ,5 mio. kr. (3,1 mio. kr.). PHM 2014 ApS. Selskabet er erhvervet i Selskabets formål er at drive udlejnings- og investeringsvirksomhed med faste ejendomme samt aktiviteter i tilknytning hertil. Egenkapitalen udgør pr ,1 mio. kr. 11

12 Bestyrelses- og ledelseserhverv i andre danske selskaber Peer Heitmann Madsen, adm. direktør Formand for bestyrelsen og direktør i: Heitmann Madsen Holding A/S, Aabenraa cvr. nr Heitmann Madsen A/S, Aabenraa cvr. nr Formand for bestyrelsen i: E-Forsikringer A/S, Brøndby cvr. nr PM Ejendomme A/S, Aabenraa cvr. nr Direktør i: PM Ejendomme II ApS, Aabenraa - cvr. nr Nordic Invest Aabenraa ApS, Aabenraa cvr. nr ETU Ejendomme ApS, Aabenraa - cvr. nr PHM 2010 ApS, Aabenraa - cvr. nr PHM 2013 ApS, Aabenraa - cvr. nr PHM 2014 ApS, Aabenraa - cvr. nr Lindbjerggaard Invest ApS - cvr.nr Henrik Nordam, bestyrelsesformand Direktør i: Hertz & Nordam ApS, Holte - cvr.nr Jens Dalsgaard Løgstrup, næstformand Direktør i: Jelø Finans ApS - cvr.nr Expon ApS - cvr.nr J. Løgstrup ApS - cvr.nr Formand for bestyrelsen i: Bornholms A/S, cvr.nr Hald & Halberg A/S - cvr.nr Carl J. Nielsen A/S - cvr.nr Linderberg Group A/S - cvr.nr FBG-1 A/S - cvr.nr FBG-2 A/S - cvr.nr ApS SMBK nr cvr.nr Modum Holding ApS - cvr.nr M.L. Finans Invest A/S - cvr.nr M.L. Industrimaskiner A/S - cvr.nr M.L. Technology A/S - cvr.nr M.L. Ejendomme ApS - cvr.nr Præstegårdsvej 1 ApS - cvr.nr Næstformand for bestyrelsen i: Bøttcher : Fog A/S - cvr.nr Bestyrelsesmedlem i: Lastas Trucks Danmark A/S - cvr.nr Nyfjordbo ApS - cvr.nr Union Engeneering Holding A/S - cvr.nr Union Engineering A/S - cvr.nr Brd. Klee A/S, cvr.nr Vejlefjord-Fondens Ejendomsselskab A/S - cvr.nr Vejlefjord-Fondens Ejendomsselskab II A/S - cvr.nr Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S - cvr.nr Vejlefjord-Fonden - cvr.nr Hotel Vejlefjord A/S - cvr.nr Kel-Berg Scandinavia A/S - cvr.nr Venstrupparken 8B A/S - cvr.nr Industribo af 1991 A/S - cvr.nr HH Intellitech ApS - cvr.nr DKF Invest A/S - cvr.nr

13 Peter Michael Albrechtslund Formand for bestyrelsen i: Lind Capital A/S - cvr.nr Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S - cvr.nr Bestyrelsesmedlem i: Basisbank A/S - cvr.nr Forza Leasing A/S - cvr.nr Forza Car A/S - cvr.nr Seren Forsikringsmægler ApS - cvr.nr Direktør i: Inveso - cvr.nr

14 REGNSKAB 80= RESULTATOPGØRELSE 1/1-31/ Note: Koncern Moderselskab Koncern Moderselskab kroner kroner kroner kroner Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser PRÆMIEINDTÆGTER FOR EGEN REGNING, I ALT ) FORSIKRINGSTEKNISK RENTE Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser ERSTATNINGSUDGIFTER FOR EGEN REGNING, I ALT Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner fra genforsikringsselskaber ) FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER FOR EGEN REGNING, I ALT FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra investeringsejendomme ) Renteindtægter og udbytter m.v ) Kursreguleringer ) Renteudgifter INVESTERINGSAFKAST FORRENTNING AF FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER INVESTERINGSAFKAST EFTER FORSIKRINGSTEKNISK RENTE Andre indtægter RESULTAT FØR SKAT ) Skat ÅRETS RESULTAT Minoritetsaktionærers andel af dattervirksomheds resultat ÅRETS RESULTAT EFTER MINORITETSANDELE OVERSKUDSDISPONERING: Årets resultat Henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført til næste år

15 ANDEN TOTALINDKOMST 1/1-31/ Koncern Moderselskab Koncern Moderselskab kroner kroner kroner kroner Værdiregulering af sikringsinstrument til sikring af betalingsstrømme i datterselskab Værdiregulering af domicilejendom i datterselskab Nedskrivning af domicilejendom Udskudt skat heraf Nettoindtæg/omkostning indregnet direkte i egenkapitalen Periodens resultat Totalindkomst

16 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 AKTIVER Koncern Moderselskab Koncern Moderselskab kroner kroner kroner kroner Note: Goodwill Andre immaterielle aktiver ) IMMATERIELLE AKTIVER, I ALT Driftsmidler Domicilejendomme ) MATERIELLE AKTIVER, I ALT ) Investeringsejendomme ) Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ) Udlån til tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Aktier Obligationer Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder ) Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER I ALT ) Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger ANDRE AKTIVER I ALT Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT AKTIVER I ALT

17 BALANCE PR. 31/ PASSIVER Note: Koncern Moderselskab Koncern Moderselskab kroner kroner kroner kroner Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser vedr. ejendomme Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat tidligere år Overført resultat for perioden ) EGENKAPITAL ) Ansvarlig lånekapital ANSVARLIG LÅNEKAPITAL I ALT Præmiehensættelser ) Erstatningshensættelser HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS OG INVESTERINGSKONTRAKTER I ALT GENFORSIKRINGSDEPOTER Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld ) GÆLD I ALT PASSIVER I ALT ) EVENTUALFORPLIGTELSER OG SIKKERHEDSSTILLELSER.. 22) ANSVARLIG LÅNEKAPITAL.. 23) AKTIVER TIL FYLDESTGØRELSE AF FORSIKRINGSTAGERE.. 24) KONCERNINTERNE TRANSAKTIONER.. 25) ØVRIGE OPLYSNINGER.. 26) NÆRTSTÅENDE PARTER.. 27) FØLSOMHEDSOPLYSNINGER.. 28) ØVRIGE NOTEOPLYSNINGER.. 29) RISIKOSTYRING. 30) AKTIEKAPITAL.. 17

18 EGENKAPITALOPGØRELSE 2014 Moderselskab Aktiekapital Opskrivningshen læggelser vedr. ejendomme Henlæggelse til reserver for nettoopskrivning efter indre værdis metode Værdiregulering af sikringsinstrumen ter ved sikring af betalingsstrømme Overført resultat I alt Egenkapital pr Periodens resultat Egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder Kapitalnedsættelse Egenkapital pr Koncern Egenkapital pr Periodens resultat Kapitalnedsættelse Egenkapital pr

19 2013 Moderselskab Aktiekapital Opskrivningshen læggelser vedr. ejendomme Henlæggelse til reserver for nettoopskrivning efter indre værdis metode Værdiregulering af sikringsinstrumen ter ved sikring af betalingsstrømme Overført resultat I alt Egenkapital pr Periodens resultat Egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder Kapitalforhøjelse Egenkapitalbevægelser 0 Egenkapital pr Koncern Egenkapital pr Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til resultatopgørelse ved ophør med sikring Kapitalforhøjelse Egenkapitalbevægelser 0 Egenkapital pr NOTER 2014 Note 1. Usikkerhed vedrørende indregning og måling. Usikkerhed vedrørende indregning og måling Udover almindelig usikkerhed i relation til værdiansættelse af koncernens og selskabets hensættelser til forsikringskontrakter indgår følgende aktiver med skøn i koncernregnskabet og årsregnskabet: Koncernen besidder i 2 datterselskaber to ubebyggede grunde med henblik på byggemodning og videresalg til opførelse af ejerboliger. I henhold til selskabets anvendte regnskabspraksis indregnes grundene til dagsværdi. Ledelsen har, baseret på kvalificerede skøn, indregnet grundene til en forventet salgspris på nuværende tidspunkt på t.kr. efter afholdte omkostninger. Der kan i relation hertil være usikkerhed omkring tidspunktet for salg af grundene. Budgetterne for udstykningerne og salget af grundene udviser et større provenu, når grundene er solgt. 19

20 NOTER Note 2 - Branchefordeling - Moderselskab Motorkøretøjer Ansvar Motorkøretøjer Kasko Ejendomme og Familie forsikring Anden forsikring 2014 kroner I alt Bruttopræmier Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttodriftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente for egen regning Forsikringsteknisk resultat Antal erstatninger Erstatningsfrekvens i procent. 8% 15% 18% 8% 15% Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader Da omkostningsregistreringen ikke er brancheopdelt, er ovennævnte bruttodriftsomkostninger fordelt efter bruttopræmieindtægter. Geografisk fordeling Danmark EU Øvrige lande I alt Bruttopræmier Bruttopræmieindtægter Oplysningerne i note 1 angives ikke for koncernen, fordi datterselskaberne ikke driver skadesforsikringsvirksomhed. NOTER Note 2 - Branchefordeling - Moderselskab Motorkøretøjer Ansvar Motorkøretøjer Kasko Ejendomme og Familie forsikring Anden forsikring 2013 kroner I alt Bruttopræmier Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttodriftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente for egen regning Forsikringsteknisk resultat Antal erstatninger Erstatningsfrekvens i procent. 8% 17% 20% 9% 12% Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader Da omkostningsregistreringen ikke er brancheopdelt, er ovennævnte bruttodriftsomkostninger fordelt efter Geografisk fordeling Danmark EU Øvrige lande (Norge) I alt Bruttopræmier Bruttopræmieindtægter Oplysningerne i note 1 angives ikke for koncernen, fordi datterselskaberne ikke driver skadesforsikringsvirksomhed. 20

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Halvårsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning... side 4 Ledelsesberetning... side 5 REGNSKAB Resultatopgørelse...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2013

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2013 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Halvårsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning... side 4 Ledelsesberetning... side 5 REGNSKAB Resultatopgørelse...

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 B o r n h o l m s B R A N D f o r s i k r i n g A / S C V R n r. 1 5 4 6 5 9 7 2 T o r n e g a d e 8 3 7 0 0 R ø n n e w w w. b o r n h o l m s b r a n d. d k i n f o @ b o

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2011 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2014 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5-10 Den uafhængige revisors erklæringer 11-12 Resultatopgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere