ETU Forsikring A/S CVR. NR Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014"

Transkript

1 ETU Forsikring A/S CVR. NR Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2015 Dirigent

2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning... side 4 Den uafhængige revisors erklæringer... side 5 Ledelsesberetning... side 7 REGNSKAB Resultatopgørelse... side 14 Anden totalindkomst... side 15 Balance... side 16 Egenkapitalopgørelse... side 18 NOTER, HERUNDER ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS side 19 2

3 SELSKABSFORHOLD SELSKAB ETU Forsikring A/S Hærvejen Rødekro CVR. NR DIREKTION Peer Heitmann Madsen, adm. direktør BESTYRELSE Henrik Nordam, formand Jens Løgstrup, næstformand Henrik Holm Michael Albrechtslund PENGEINSTITUT Nordea Bank Danmark A/S REVISOR Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab City Tower Værkmestergade Aarhus C EJERFORHOLD Lindbjerggård Invest ApS 40,1 procent FM Ejendomsinvest ApS 28,2 procent PHM 2013 ApS 19,5 procent LMT Aabenraa ApS 7,2 procent PHM 2010 ApS 4,4 procent Ilse Heitmann Madsen 0,6 procent KONCERNFORHOLD Koncernen består af følgende selskaber: ETU Forsikring A/S, moderselskab, cvr. nr ETU Ejendomme ApS, 100 % ejet datterselskab, cvr. nr PM Ejendomme A/S, 100 % ejet datterselskab, cvr. nr PM Ejendomme II ApS, 100 % ejet datterselskab, cvr. nr PHM 2014 ApS, 100 % ejet datterselskab, cvr. nr

4 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for ETU Forsikring A/S. Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for ETU Forsikring A/S. Årsrapporten aflægges efter Lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rødekro, den 30. april 2015 Direktionen Peer Heitmann Madsen Adm. direktør Bestyrelsen Henrik Nordam, formand Jens Løgstrup, næstformand Henrik Holm Michael Albrechtslund 4

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejerne i ETU Forsikring A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for ETU Forsikring A/S for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for henholdsvis koncernen og selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på omtalen omkring usikkerhed vedrørende indregning og måling i note 1. Heraf fremgår det, at der er usikkerhed omkring tidspunktet for salg af ubebyggede grunde i 2 datterselskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. 5

6 Aarhus, den 30. april 2015 Deloitte Statsautoriserede Revisionspartnerselskab Lone Møller Olsen statsautoriseret revisor Flemming Ravnsbæk statsautoriseret revisor 6

7 LEDELSESBERETNING Årets resultat Årets resultat er et overskud på t.kr. mod 198 t.kr. i Koncernregnskabet for perioden 1. januar til 31. december 2014 (8. regnskabsår) udviser et overskud før skat på t.kr. mod 503 t.kr. i Resultatet består af et forsikringsteknisk resultat på t.kr. ( t.kr. i 2013) og et investeringsafkast på t.kr. ( t.kr. i 2013). Bestyrelsen og direktionen betegner det forsikringstekniske resultat som meget tilfredsstillende og investeringsafkastet som ikke-tilfredsstillende. Selskabet har kunnet fastholde sin markedsandel. Porteføljesammensætningen er forbedret i løbet af de sidste år, idet selskabet med succes fortsat har øget antallet af helkundeforhold og dermed bevæger sig bort fra en kundesammensætning med enkeltstående forsikringer. Selskabet har i 2014 lanceret 2 nye produkter en bilejerskifteforsikring og en elektronikforsikring. Det forsikringstekniske resultat er positivt påvirket af 2 overordnede forhold, nemlig markant faldende erstatningsudgifter og en ændring i selskabets genforsikringsprogram. Selskabet har med virkning for 2014 indgået non-proportionale genforsikringskontrakter på motorbrancherne mod tidligere proportionale genforsikringskontrakter. Det har medført et væsentligt fald i afgivne præmier, et fald som mere end opvejer faldende udbetalinger fra genforsikringsselskaberne og derfor bidrager positivt til forsikringsresultatet. Resultat af afgiven forretning er forbedret med 3,4 mio. kr. og udgør 10,6 mio. kr. ( 14,0 mio. kr. i 2013). De forsikringsmæssige driftsomkostninger er faldet med 75 t.kr. Erhvervelsesomkostninger er steget med 237 t.kr. og administrationsomkostninger er faldet med 312 t.kr. Provisioner fra genforsikringsselskaber er faldet med 5,6 mio. kr. som følge af overgangen til nonproportionale genforsikringskontrakter, hvortil der ikke er knyttet provisioner. Bruttoerstatningsprocenten er faldet med 13,5 % - point og udgør 54,2 % mod 67,7 % i Udgifter til uvejrsskader i 2014 har udgjort 250 t.kr. og har ikke påvirket erstatningsudgifterne nævneværdigt. Bruttoomkostningsprocenten er steget med 0,4 % - point og udgør 25,3 % mod 24,9 % i Nettogenforsikringsprocenten er faldet med 2,8 % - point og udgør 9,7 % mod 12,5 % i fjor. Som følge af udviklingen i ovennævnte nøgletal er Combined Ratio forbedret med 15,8 % - point fra 105,1 % i 2013 til 89,3 % i Den forbedrede bonitet af forsikringsporteføljen, som er et resultat af den fortsat målrettede indtegning af policer med lav risiko og selskabets fokus på at etablere helkundeforhold, er sammen med en faldende skadesfrekvens medvirkende årsager til, at erstatningsudgifterne er faldet. Stigningen i bruttoomkostningsprocenten skyldes primært større udgifter til eksterne rådgivere og større udgifter til provision. Selskabet har i begyndelsen af 2015 udvidet salgskorpset med henblik på at øge præmieindtægterne med fokus på kvalitet og effektivitet pr. præmiekrone. Investeringsresultatet på t.kr. er faldet fra t.kr. i 2013 eller et fald på t.kr. Den primære årsag hertil er et påbud fra Finanstilsynet om at nedskrive koncernens domicilejendom med 10,7 mio. kr. Den konservative investeringspolitik for rente- og aktieprodukter er fortsat uændret med henblik på at minimere investeringsrisikoen. Selskabets beskedne aktieinvestering har givet et negativt afkast på 20 t.kr. Selskabet har en større eksponering mod ejendomme via ejendomsdatterselskaberne i det syd-østlige hjørne af Jylland. Ledelsen har en betydelig og mangeårig erfaring med den type investeringer og kapitalforvaltning. Selskabets kapitalforhold er forbedret i årets løb som et resulat af den i 2014 gennemførte genopretningsplan som sammen med den væsentligt forbedrede drift medfører, at selskabets tilstrækkelige basiskapital pr overstiger solvensbeholvet med 2,1 mio. kr. 7

8 Egenkapitalen pr. 31. december 2014 udgør 30,4 mio. kr. Den tilstrækkelige basiskapital udgør pr ,5 mio.kr. og pr ,3 mio. kr. Der henvises til note 18 for en nærmere opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital. Minimumskapitalkravet udgør 27,5 mio. kr. (2013: 27,6 mio. kr.) Kapitalkravet efter Solvens I udgør minimumskravet 27,5 mio. kr. (2013: 27,6 mio. kr.) Solvenskravet efter Solvens II udgør 45,2 mio. kr. Selskabets væsentligste aktivitetsområder Selskabets hovedaktivitet er at drive skadesforsikringsvirksomhed inden for de af Finanstilsynet tilladte forsikringsklasser. Forsikringsdriften består dels af den tekniske forsikringsdrift i form af beregning og opkrævning af præmier i forhold til risiko samt skadebehandling, dels af forvaltning af indbetalte præmier, hensættelser og øvrige finansielle aktiviteter. Selskabets kernekompetencer ligger hovedsageligt inden for den tekniske forsikringsdrift samt drift og udvikling af ejendomme, hvorfor finansforvaltning og investeringsaktiviteter i øvrigt foregår konservativt. Selskabet tegner forsikringer i Danmark gennem agenturaftaler, hovedsageligt via Dansk Forsikringsagentur ApS, E-Forsikringer A/S og selvstændige forsikringsmæglere. Selskabet har hovedfokus på at totalforsikre private samt små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Aktiviteterne er koncentreret om det danske marked. Efterfølgende tal i parentes er sidste års tal. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægter udgør 108,9 mio. kr. mod 112,4 mio. kr. i fjor og er faldet med 3,5 mio. kr. eller 3,1 % som en konsekvens af den hårde priskonkurrence i markedet på især bilforsikringer. Øvrige brancher viser stigende porteføljer. Erstatningsudgifter Der er udbetalt erstatninger (5.462 stk.) med en total skadeudgift inkl. direkte og indirekte skadebehandlingsomkostninger på 59,0 mio. kr. (76,1 mio. kr.), hvoraf uvejrsskader udgør 250 t.kr. Sammenholdt med den optjente præmie udgør bruttoerstatningsprocenten 54,2 % (67,7 %). Uvejrsskader har kun haft en marginal indflydelse på bruttoerstatningsprocenten. Antal anmeldte skader i 2014 andrager stk. (4.469 stk.). Bruttoerstatningsprocenten ligger på et absolut tilfredsstillende niveau. Selskabet fastholder et konservativt genforsikringsprogram, der sikrer selskabet mod storskader og større skadesudsving med udgangspunkt i lave selvbehold (egendækning) og en maksimal dækning, der er fastsat med udgangspunkt i selskabets porteføljer og den forventede udvikling. Omkostninger Bruttoomkostningsprocenten udgør 25,3 % (24,9 %) og ligger fortsat over det af bestyrelsen fastsatte mål på ca. 23 %. Selskabet foretager løbende tilpasninger af ressourcer og omkostninger til den forventede aktivitet. Bruttoomkostningsprocenten skal ses i lyset af porteføljens sammensætning med mange private forsikringer, der er dyrere at indtegne og servicere end erhvervsforsikringer. Til gengæld er risikospredningen større og skadeprocenterne mindre. 8

9 Genforsikring Selskabet anvender i dag 10 reassurandører, som alle har en A-rating jf. Standard & Poors. Resultatet af de seneste års positive udvikling på selskabets motorportefølje har bevirket, at selskabet har været i stand til at ændre reassurance-strukturen uden væsentlig forøgelse af selskabets risiko. Selskabet er blandt andet gået fra kontrakter med proportional reassurance dækning til kontrakter med non-proportional dækning og disse ændringer har bidraget positivt til selskabets resultat. Hensættelser til skader Selskabet gennemfører en nøje sag-til-sag vurdering af erstatningshensættelserne for at sikre, at der er reserveret tilstrækkelige beløb til dækning af de anmeldte skader. Derudover afsættes beløb til ikke tilstrækkelige hensættelser (IBNER) og ikke kendte skader (IBNR). Disse beløb beregnes under anvendelse af aktuarmodeller med udgangspunkt i skadeshistorik samt forventninger til den forventede udvikling i skadesudgifterne. Selskabet har i 2014 realiseret en positiv afløbsgevinst for egen regning på 1,7 mio. kr. (1,0 mio. kr. i 2013). Selskabets målsætning om en mindre positiv afløbsgevinst er således nået. Investeringsvirksomheden Investeringsaktiviteterne i obligationer og aktier er begrænsede. Investeringsmidlerne er placeret i indlån i danske pengeinstitutter og en mindre post aktier samt i ejendomme via ejendomsdatterselskaber. Investeringsafkastet udgør 5,7 mio. kr. ( 1,1 mio. kroner). Årsagen til det markant lavere investeringsafkast er et påbud fra Finanstilsynet om at nedskrive koncernens domicilejendom med 10,7 mio.kr. Heraf er 5,2 mio. kr. tilbageførte opskrivningshenlæggelser fra tidligere år. Selskabet har betydelige midler placeret i ejendomme via 4 ejendomsselskaber baseret på forventninger om et øget fremtidigt afkast på porteføljen. Selskabet har i 2014 øget investeringen i ejendomme ved tilførsel af 1 nyt ejendomsdatterselskab. Risikostyring Der henvises til note 29 for en beskrivelse af selskabets risikostyring. Kapitalkrav Pr opfylder selskabet ikke de daværende solvensregler, idet selskabets individuelle solvensbehov er opgjort til 45,2 mio. kr., mens basiskapitalen udgør 41,5 mio. kr. Kapitalkravet opgjort som minimumskapitalkravet udgør 27,5 mio. kr. Efter den dagældende bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital kunne supplerende kapital maksimalt medregnes med 50 % af minimumskapitalkravet. Pr kan supplerende kapital medregnes med 50 % af det individuelle solvensbehov. Pr udgør den tilstrækkelige basiskapital 47,3 mio. kr. og overstiger dermed det individuelle solvensbehov med 2,1 mio. kr. og solvensdækningen udgør 1,1. Ved indgangen til 2014, hvor Finanstilsynets nye solvenskrav trådte i kraft, opfyldte selskabet ikke de nye regler for solvens jf. standardformlen. I løbet af året er der tilført selskabet ny ansvarlig lånekapital på 7,4 mio. kr. ligesom selskabets resultat i 2014 bidrager positivt til den tilstrækkelige basiskapital. Selskabet har overholdt de tidligere gældende kapitalkrav med god margin. Forventninger til 2015 Selskabet har i 1. kvartal 2015 realiseret et nul-resultat med et positivt afløb f.e.r. på 551 t.kr. Der forventes et positivt resultat for Der forventes en mindre stigning i bruttopræmieindtægterne i forhold til det nuværende niveau. Antallet af agenturer er udvidet, senest i begyndelsen af Erstatningsprocenten forventes at ligge over det nuværende meget lave niveau på ca. 54 procent uden stormskader. Der forventes herunder ikke afløbstab. Driftsomkostningerne forventes ikke at stige relativt, idet der er fortsat fokus på at gennemføre yderligere effektiviseringer og omkostningsbesparelser samt gennemføre omlægninger, der vil styrke salgsprocessen. 9

10 Selskabet tilpasser løbende organisationen, således at der på alle niveauer er foretaget tilpasninger for at opnå de fastsatte mål i Ledelsen vil fortsat fokusere på en rentabel drift og samtidig have selskabets målsætning - høj service, fleksibilitet og handlekraft for øje i det daglige arbejde. Selskabet vil fortsætte med uddannelsesplaner til sikring af øget forsikringsmæssig kompetence. Kapitalgrundlaget skal fortsat styrkes gennem øget indtjening og ledelsen vil have fokus på den interne organisering (det interne kontrolsystem) som følge af Solvens II - reglerne. Selskabet opretter i 2015 en compliancefunktion, som skal sikre overensstemmelse mellem lovgivningens krav, selskabets forretningsgange og politikker i forhold til de forsikrede. Ledelsen ser også 2015 som et år med gode muligheder i markedet. Selskabet vil markedsføre nye produkter og øge indtegningen gennem en øget målrettet salgsindsats. Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtrådt hændelser efter regnskabsårets udløb som væsentligt påvirker årets resultat og egenkapital. I et 100% ejet datterselskab er der efter regnskabets udløb solgt 6 grunde til beløb, der væsentligt overstiger den bogførte værdi. Usikkerheder. Koncernen besidder i 2 datterselskaber to ubebyggede grunde bestående af henholdsvis 102 grunde og 67 grunde med henblik på byggemodning og videresalg til opførelse af ejerboliger. I henhold til selskabets anvendte regnskabspraksis indregnes grundene til dagsværdi. Ledelsen har, baseret på kvalificerede skøn, indregnet grundene til en forventet salgspris på nuværende tidspunkt på t.kr. efter afholdte omkostninger. Der kan i relation hertil være usikkerhed omkring tidspunktet for salg af grundene. Budgetterne for udstykningerne og salget af grundene udviser et større provenu, når grundene er solgt. Herudover er årsregnskabet efter ledelsens bedste skøn ikke påvirket af usædvanlige forhold, og der har herud over ikke foreligget usikkerhed omkring regnskabet eller dele heraf. Forslag til resultatdisponering Bestyrelsen foreslår årets resultat fordelt således: kr Henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført til næste år I alt disponeret Koncernen Koncernen består af moderselskabet ETU Forsikring A/S samt 4 helejede datterselskaber bestående af ejendoms- og it-selskabet ETU Ejendomme ApS og de 3 ejendomsselskaber PM Ejendomme A/S, PM Ejendomme II ApS og PHM 2014 ApS jf. i øvrigt afsnittet Koncernforhold på side 3 i årsrapporten. Datterselskaber ETU Ejendomme ApS. Selskabets formål er at erhverve, eje og udleje udlejningsejendomme og it-software samt anden hermed beslægtet virksomhed. Selskabet har i 2014 realiseret et underskud på t.kr. ( 0,2 mio. kr.). Egenkapitalen udgør 8,7 mio. kr. (17,2 mio. kr.). Selskabet har i regnskabsåret dagsværdireguleret investeringsejendomme med 11,8 mio. kr. (+4,3 mio. kr.). Heraf er 10,7 mio. kr. sket efter påbud fra Finanstilsynet jf. ovenfor. PM Ejendomme A/S. Selskabets formål er at drive virksomhed med administration og udlejning af egne ejendomme. Selskabet har i 2014 realiseret et overskud på 291 t.kr. (9,6 mio. kr.). Egenkapitalen udgør pr ,9 mio. kr. (6,6 mio. kr.). 10

11 PM Ejendomme II ApS. Selskabets formål er at drive udlejnings- og investeringsvirksomhed med faste ejendomme samt aktiviteter i tilknytning hertil. Selskabet har i 2014 realiseret et overskud på 1,5 mio. kr. (11,7 mio. kr.). Egenkapitalen udgør pr ,5 mio. kr. (3,1 mio. kr.). PHM 2014 ApS. Selskabet er erhvervet i Selskabets formål er at drive udlejnings- og investeringsvirksomhed med faste ejendomme samt aktiviteter i tilknytning hertil. Egenkapitalen udgør pr ,1 mio. kr. 11

12 Bestyrelses- og ledelseserhverv i andre danske selskaber Peer Heitmann Madsen, adm. direktør Formand for bestyrelsen og direktør i: Heitmann Madsen Holding A/S, Aabenraa cvr. nr Heitmann Madsen A/S, Aabenraa cvr. nr Formand for bestyrelsen i: E-Forsikringer A/S, Brøndby cvr. nr PM Ejendomme A/S, Aabenraa cvr. nr Direktør i: PM Ejendomme II ApS, Aabenraa - cvr. nr Nordic Invest Aabenraa ApS, Aabenraa cvr. nr ETU Ejendomme ApS, Aabenraa - cvr. nr PHM 2010 ApS, Aabenraa - cvr. nr PHM 2013 ApS, Aabenraa - cvr. nr PHM 2014 ApS, Aabenraa - cvr. nr Lindbjerggaard Invest ApS - cvr.nr Henrik Nordam, bestyrelsesformand Direktør i: Hertz & Nordam ApS, Holte - cvr.nr Jens Dalsgaard Løgstrup, næstformand Direktør i: Jelø Finans ApS - cvr.nr Expon ApS - cvr.nr J. Løgstrup ApS - cvr.nr Formand for bestyrelsen i: Bornholms A/S, cvr.nr Hald & Halberg A/S - cvr.nr Carl J. Nielsen A/S - cvr.nr Linderberg Group A/S - cvr.nr FBG-1 A/S - cvr.nr FBG-2 A/S - cvr.nr ApS SMBK nr cvr.nr Modum Holding ApS - cvr.nr M.L. Finans Invest A/S - cvr.nr M.L. Industrimaskiner A/S - cvr.nr M.L. Technology A/S - cvr.nr M.L. Ejendomme ApS - cvr.nr Præstegårdsvej 1 ApS - cvr.nr Næstformand for bestyrelsen i: Bøttcher : Fog A/S - cvr.nr Bestyrelsesmedlem i: Lastas Trucks Danmark A/S - cvr.nr Nyfjordbo ApS - cvr.nr Union Engeneering Holding A/S - cvr.nr Union Engineering A/S - cvr.nr Brd. Klee A/S, cvr.nr Vejlefjord-Fondens Ejendomsselskab A/S - cvr.nr Vejlefjord-Fondens Ejendomsselskab II A/S - cvr.nr Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S - cvr.nr Vejlefjord-Fonden - cvr.nr Hotel Vejlefjord A/S - cvr.nr Kel-Berg Scandinavia A/S - cvr.nr Venstrupparken 8B A/S - cvr.nr Industribo af 1991 A/S - cvr.nr HH Intellitech ApS - cvr.nr DKF Invest A/S - cvr.nr

13 Peter Michael Albrechtslund Formand for bestyrelsen i: Lind Capital A/S - cvr.nr Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S - cvr.nr Bestyrelsesmedlem i: Basisbank A/S - cvr.nr Forza Leasing A/S - cvr.nr Forza Car A/S - cvr.nr Seren Forsikringsmægler ApS - cvr.nr Direktør i: Inveso - cvr.nr

14 REGNSKAB 80= RESULTATOPGØRELSE 1/1-31/ Note: Koncern Moderselskab Koncern Moderselskab kroner kroner kroner kroner Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser PRÆMIEINDTÆGTER FOR EGEN REGNING, I ALT ) FORSIKRINGSTEKNISK RENTE Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser ERSTATNINGSUDGIFTER FOR EGEN REGNING, I ALT Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner fra genforsikringsselskaber ) FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER FOR EGEN REGNING, I ALT FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra investeringsejendomme ) Renteindtægter og udbytter m.v ) Kursreguleringer ) Renteudgifter INVESTERINGSAFKAST FORRENTNING AF FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER INVESTERINGSAFKAST EFTER FORSIKRINGSTEKNISK RENTE Andre indtægter RESULTAT FØR SKAT ) Skat ÅRETS RESULTAT Minoritetsaktionærers andel af dattervirksomheds resultat ÅRETS RESULTAT EFTER MINORITETSANDELE OVERSKUDSDISPONERING: Årets resultat Henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført til næste år

15 ANDEN TOTALINDKOMST 1/1-31/ Koncern Moderselskab Koncern Moderselskab kroner kroner kroner kroner Værdiregulering af sikringsinstrument til sikring af betalingsstrømme i datterselskab Værdiregulering af domicilejendom i datterselskab Nedskrivning af domicilejendom Udskudt skat heraf Nettoindtæg/omkostning indregnet direkte i egenkapitalen Periodens resultat Totalindkomst

16 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 AKTIVER Koncern Moderselskab Koncern Moderselskab kroner kroner kroner kroner Note: Goodwill Andre immaterielle aktiver ) IMMATERIELLE AKTIVER, I ALT Driftsmidler Domicilejendomme ) MATERIELLE AKTIVER, I ALT ) Investeringsejendomme ) Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ) Udlån til tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Aktier Obligationer Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder ) Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER I ALT ) Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger ANDRE AKTIVER I ALT Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT AKTIVER I ALT

17 BALANCE PR. 31/ PASSIVER Note: Koncern Moderselskab Koncern Moderselskab kroner kroner kroner kroner Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser vedr. ejendomme Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat tidligere år Overført resultat for perioden ) EGENKAPITAL ) Ansvarlig lånekapital ANSVARLIG LÅNEKAPITAL I ALT Præmiehensættelser ) Erstatningshensættelser HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS OG INVESTERINGSKONTRAKTER I ALT GENFORSIKRINGSDEPOTER Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld ) GÆLD I ALT PASSIVER I ALT ) EVENTUALFORPLIGTELSER OG SIKKERHEDSSTILLELSER.. 22) ANSVARLIG LÅNEKAPITAL.. 23) AKTIVER TIL FYLDESTGØRELSE AF FORSIKRINGSTAGERE.. 24) KONCERNINTERNE TRANSAKTIONER.. 25) ØVRIGE OPLYSNINGER.. 26) NÆRTSTÅENDE PARTER.. 27) FØLSOMHEDSOPLYSNINGER.. 28) ØVRIGE NOTEOPLYSNINGER.. 29) RISIKOSTYRING. 30) AKTIEKAPITAL.. 17

18 EGENKAPITALOPGØRELSE 2014 Moderselskab Aktiekapital Opskrivningshen læggelser vedr. ejendomme Henlæggelse til reserver for nettoopskrivning efter indre værdis metode Værdiregulering af sikringsinstrumen ter ved sikring af betalingsstrømme Overført resultat I alt Egenkapital pr Periodens resultat Egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder Kapitalnedsættelse Egenkapital pr Koncern Egenkapital pr Periodens resultat Kapitalnedsættelse Egenkapital pr

19 2013 Moderselskab Aktiekapital Opskrivningshen læggelser vedr. ejendomme Henlæggelse til reserver for nettoopskrivning efter indre værdis metode Værdiregulering af sikringsinstrumen ter ved sikring af betalingsstrømme Overført resultat I alt Egenkapital pr Periodens resultat Egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder Kapitalforhøjelse Egenkapitalbevægelser 0 Egenkapital pr Koncern Egenkapital pr Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til resultatopgørelse ved ophør med sikring Kapitalforhøjelse Egenkapitalbevægelser 0 Egenkapital pr NOTER 2014 Note 1. Usikkerhed vedrørende indregning og måling. Usikkerhed vedrørende indregning og måling Udover almindelig usikkerhed i relation til værdiansættelse af koncernens og selskabets hensættelser til forsikringskontrakter indgår følgende aktiver med skøn i koncernregnskabet og årsregnskabet: Koncernen besidder i 2 datterselskaber to ubebyggede grunde med henblik på byggemodning og videresalg til opførelse af ejerboliger. I henhold til selskabets anvendte regnskabspraksis indregnes grundene til dagsværdi. Ledelsen har, baseret på kvalificerede skøn, indregnet grundene til en forventet salgspris på nuværende tidspunkt på t.kr. efter afholdte omkostninger. Der kan i relation hertil være usikkerhed omkring tidspunktet for salg af grundene. Budgetterne for udstykningerne og salget af grundene udviser et større provenu, når grundene er solgt. 19

20 NOTER Note 2 - Branchefordeling - Moderselskab Motorkøretøjer Ansvar Motorkøretøjer Kasko Ejendomme og Familie forsikring Anden forsikring 2014 kroner I alt Bruttopræmier Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttodriftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente for egen regning Forsikringsteknisk resultat Antal erstatninger Erstatningsfrekvens i procent. 8% 15% 18% 8% 15% Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader Da omkostningsregistreringen ikke er brancheopdelt, er ovennævnte bruttodriftsomkostninger fordelt efter bruttopræmieindtægter. Geografisk fordeling Danmark EU Øvrige lande I alt Bruttopræmier Bruttopræmieindtægter Oplysningerne i note 1 angives ikke for koncernen, fordi datterselskaberne ikke driver skadesforsikringsvirksomhed. NOTER Note 2 - Branchefordeling - Moderselskab Motorkøretøjer Ansvar Motorkøretøjer Kasko Ejendomme og Familie forsikring Anden forsikring 2013 kroner I alt Bruttopræmier Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttodriftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente for egen regning Forsikringsteknisk resultat Antal erstatninger Erstatningsfrekvens i procent. 8% 17% 20% 9% 12% Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader Da omkostningsregistreringen ikke er brancheopdelt, er ovennævnte bruttodriftsomkostninger fordelt efter Geografisk fordeling Danmark EU Øvrige lande (Norge) I alt Bruttopræmier Bruttopræmieindtægter Oplysningerne i note 1 angives ikke for koncernen, fordi datterselskaberne ikke driver skadesforsikringsvirksomhed. 20

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2015

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2015 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Halvårsrapport 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning... side 4 Ledelsesberetning... side 5 REGNSKAB Resultatopgørelse...

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Halvårsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning... side 4 Ledelsesberetning... side 5 REGNSKAB Resultatopgørelse...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2013

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2013 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Halvårsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning... side 4 Ledelsesberetning... side 5 REGNSKAB Resultatopgørelse...

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr. 26204224

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk PBC Finans ApS CVR-nr. 19394476 Dybbølvej 18

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr CJ Holding II ApS CVR-nr. 35 24 19 22 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/08 2014 Torben Jørgensen Dirigent CJ Holding II ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LIND HAMBURG APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsrapporten er

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Atea Danmark Holding A/S CVR-nr Lautrupvang Ballerup. Årsrapport 2015

Atea Danmark Holding A/S CVR-nr Lautrupvang Ballerup. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Atea Danmark Holding A/S CVR-nr.

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Rekom Norge Invest ApS. Lavendelstræde 17 C, København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport 2015/16. Rekom Norge Invest ApS. Lavendelstræde 17 C, København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Rekom Norge Invest ApS Lavendelstræde

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere