ETU Forsikring A/S CVR. NR Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014"

Transkript

1 ETU Forsikring A/S CVR. NR Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2015 Dirigent

2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning... side 4 Den uafhængige revisors erklæringer... side 5 Ledelsesberetning... side 7 REGNSKAB Resultatopgørelse... side 14 Anden totalindkomst... side 15 Balance... side 16 Egenkapitalopgørelse... side 18 NOTER, HERUNDER ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS side 19 2

3 SELSKABSFORHOLD SELSKAB ETU Forsikring A/S Hærvejen Rødekro CVR. NR DIREKTION Peer Heitmann Madsen, adm. direktør BESTYRELSE Henrik Nordam, formand Jens Løgstrup, næstformand Henrik Holm Michael Albrechtslund PENGEINSTITUT Nordea Bank Danmark A/S REVISOR Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab City Tower Værkmestergade Aarhus C EJERFORHOLD Lindbjerggård Invest ApS 40,1 procent FM Ejendomsinvest ApS 28,2 procent PHM 2013 ApS 19,5 procent LMT Aabenraa ApS 7,2 procent PHM 2010 ApS 4,4 procent Ilse Heitmann Madsen 0,6 procent KONCERNFORHOLD Koncernen består af følgende selskaber: ETU Forsikring A/S, moderselskab, cvr. nr ETU Ejendomme ApS, 100 % ejet datterselskab, cvr. nr PM Ejendomme A/S, 100 % ejet datterselskab, cvr. nr PM Ejendomme II ApS, 100 % ejet datterselskab, cvr. nr PHM 2014 ApS, 100 % ejet datterselskab, cvr. nr

4 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for ETU Forsikring A/S. Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for ETU Forsikring A/S. Årsrapporten aflægges efter Lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rødekro, den 30. april 2015 Direktionen Peer Heitmann Madsen Adm. direktør Bestyrelsen Henrik Nordam, formand Jens Løgstrup, næstformand Henrik Holm Michael Albrechtslund 4

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til kapitalejerne i ETU Forsikring A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for ETU Forsikring A/S for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for henholdsvis koncernen og selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på omtalen omkring usikkerhed vedrørende indregning og måling i note 1. Heraf fremgår det, at der er usikkerhed omkring tidspunktet for salg af ubebyggede grunde i 2 datterselskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. 5

6 Aarhus, den 30. april 2015 Deloitte Statsautoriserede Revisionspartnerselskab Lone Møller Olsen statsautoriseret revisor Flemming Ravnsbæk statsautoriseret revisor 6

7 LEDELSESBERETNING Årets resultat Årets resultat er et overskud på t.kr. mod 198 t.kr. i Koncernregnskabet for perioden 1. januar til 31. december 2014 (8. regnskabsår) udviser et overskud før skat på t.kr. mod 503 t.kr. i Resultatet består af et forsikringsteknisk resultat på t.kr. ( t.kr. i 2013) og et investeringsafkast på t.kr. ( t.kr. i 2013). Bestyrelsen og direktionen betegner det forsikringstekniske resultat som meget tilfredsstillende og investeringsafkastet som ikke-tilfredsstillende. Selskabet har kunnet fastholde sin markedsandel. Porteføljesammensætningen er forbedret i løbet af de sidste år, idet selskabet med succes fortsat har øget antallet af helkundeforhold og dermed bevæger sig bort fra en kundesammensætning med enkeltstående forsikringer. Selskabet har i 2014 lanceret 2 nye produkter en bilejerskifteforsikring og en elektronikforsikring. Det forsikringstekniske resultat er positivt påvirket af 2 overordnede forhold, nemlig markant faldende erstatningsudgifter og en ændring i selskabets genforsikringsprogram. Selskabet har med virkning for 2014 indgået non-proportionale genforsikringskontrakter på motorbrancherne mod tidligere proportionale genforsikringskontrakter. Det har medført et væsentligt fald i afgivne præmier, et fald som mere end opvejer faldende udbetalinger fra genforsikringsselskaberne og derfor bidrager positivt til forsikringsresultatet. Resultat af afgiven forretning er forbedret med 3,4 mio. kr. og udgør 10,6 mio. kr. ( 14,0 mio. kr. i 2013). De forsikringsmæssige driftsomkostninger er faldet med 75 t.kr. Erhvervelsesomkostninger er steget med 237 t.kr. og administrationsomkostninger er faldet med 312 t.kr. Provisioner fra genforsikringsselskaber er faldet med 5,6 mio. kr. som følge af overgangen til nonproportionale genforsikringskontrakter, hvortil der ikke er knyttet provisioner. Bruttoerstatningsprocenten er faldet med 13,5 % - point og udgør 54,2 % mod 67,7 % i Udgifter til uvejrsskader i 2014 har udgjort 250 t.kr. og har ikke påvirket erstatningsudgifterne nævneværdigt. Bruttoomkostningsprocenten er steget med 0,4 % - point og udgør 25,3 % mod 24,9 % i Nettogenforsikringsprocenten er faldet med 2,8 % - point og udgør 9,7 % mod 12,5 % i fjor. Som følge af udviklingen i ovennævnte nøgletal er Combined Ratio forbedret med 15,8 % - point fra 105,1 % i 2013 til 89,3 % i Den forbedrede bonitet af forsikringsporteføljen, som er et resultat af den fortsat målrettede indtegning af policer med lav risiko og selskabets fokus på at etablere helkundeforhold, er sammen med en faldende skadesfrekvens medvirkende årsager til, at erstatningsudgifterne er faldet. Stigningen i bruttoomkostningsprocenten skyldes primært større udgifter til eksterne rådgivere og større udgifter til provision. Selskabet har i begyndelsen af 2015 udvidet salgskorpset med henblik på at øge præmieindtægterne med fokus på kvalitet og effektivitet pr. præmiekrone. Investeringsresultatet på t.kr. er faldet fra t.kr. i 2013 eller et fald på t.kr. Den primære årsag hertil er et påbud fra Finanstilsynet om at nedskrive koncernens domicilejendom med 10,7 mio. kr. Den konservative investeringspolitik for rente- og aktieprodukter er fortsat uændret med henblik på at minimere investeringsrisikoen. Selskabets beskedne aktieinvestering har givet et negativt afkast på 20 t.kr. Selskabet har en større eksponering mod ejendomme via ejendomsdatterselskaberne i det syd-østlige hjørne af Jylland. Ledelsen har en betydelig og mangeårig erfaring med den type investeringer og kapitalforvaltning. Selskabets kapitalforhold er forbedret i årets løb som et resulat af den i 2014 gennemførte genopretningsplan som sammen med den væsentligt forbedrede drift medfører, at selskabets tilstrækkelige basiskapital pr overstiger solvensbeholvet med 2,1 mio. kr. 7

8 Egenkapitalen pr. 31. december 2014 udgør 30,4 mio. kr. Den tilstrækkelige basiskapital udgør pr ,5 mio.kr. og pr ,3 mio. kr. Der henvises til note 18 for en nærmere opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital. Minimumskapitalkravet udgør 27,5 mio. kr. (2013: 27,6 mio. kr.) Kapitalkravet efter Solvens I udgør minimumskravet 27,5 mio. kr. (2013: 27,6 mio. kr.) Solvenskravet efter Solvens II udgør 45,2 mio. kr. Selskabets væsentligste aktivitetsområder Selskabets hovedaktivitet er at drive skadesforsikringsvirksomhed inden for de af Finanstilsynet tilladte forsikringsklasser. Forsikringsdriften består dels af den tekniske forsikringsdrift i form af beregning og opkrævning af præmier i forhold til risiko samt skadebehandling, dels af forvaltning af indbetalte præmier, hensættelser og øvrige finansielle aktiviteter. Selskabets kernekompetencer ligger hovedsageligt inden for den tekniske forsikringsdrift samt drift og udvikling af ejendomme, hvorfor finansforvaltning og investeringsaktiviteter i øvrigt foregår konservativt. Selskabet tegner forsikringer i Danmark gennem agenturaftaler, hovedsageligt via Dansk Forsikringsagentur ApS, E-Forsikringer A/S og selvstændige forsikringsmæglere. Selskabet har hovedfokus på at totalforsikre private samt små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Aktiviteterne er koncentreret om det danske marked. Efterfølgende tal i parentes er sidste års tal. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægter udgør 108,9 mio. kr. mod 112,4 mio. kr. i fjor og er faldet med 3,5 mio. kr. eller 3,1 % som en konsekvens af den hårde priskonkurrence i markedet på især bilforsikringer. Øvrige brancher viser stigende porteføljer. Erstatningsudgifter Der er udbetalt erstatninger (5.462 stk.) med en total skadeudgift inkl. direkte og indirekte skadebehandlingsomkostninger på 59,0 mio. kr. (76,1 mio. kr.), hvoraf uvejrsskader udgør 250 t.kr. Sammenholdt med den optjente præmie udgør bruttoerstatningsprocenten 54,2 % (67,7 %). Uvejrsskader har kun haft en marginal indflydelse på bruttoerstatningsprocenten. Antal anmeldte skader i 2014 andrager stk. (4.469 stk.). Bruttoerstatningsprocenten ligger på et absolut tilfredsstillende niveau. Selskabet fastholder et konservativt genforsikringsprogram, der sikrer selskabet mod storskader og større skadesudsving med udgangspunkt i lave selvbehold (egendækning) og en maksimal dækning, der er fastsat med udgangspunkt i selskabets porteføljer og den forventede udvikling. Omkostninger Bruttoomkostningsprocenten udgør 25,3 % (24,9 %) og ligger fortsat over det af bestyrelsen fastsatte mål på ca. 23 %. Selskabet foretager løbende tilpasninger af ressourcer og omkostninger til den forventede aktivitet. Bruttoomkostningsprocenten skal ses i lyset af porteføljens sammensætning med mange private forsikringer, der er dyrere at indtegne og servicere end erhvervsforsikringer. Til gengæld er risikospredningen større og skadeprocenterne mindre. 8

9 Genforsikring Selskabet anvender i dag 10 reassurandører, som alle har en A-rating jf. Standard & Poors. Resultatet af de seneste års positive udvikling på selskabets motorportefølje har bevirket, at selskabet har været i stand til at ændre reassurance-strukturen uden væsentlig forøgelse af selskabets risiko. Selskabet er blandt andet gået fra kontrakter med proportional reassurance dækning til kontrakter med non-proportional dækning og disse ændringer har bidraget positivt til selskabets resultat. Hensættelser til skader Selskabet gennemfører en nøje sag-til-sag vurdering af erstatningshensættelserne for at sikre, at der er reserveret tilstrækkelige beløb til dækning af de anmeldte skader. Derudover afsættes beløb til ikke tilstrækkelige hensættelser (IBNER) og ikke kendte skader (IBNR). Disse beløb beregnes under anvendelse af aktuarmodeller med udgangspunkt i skadeshistorik samt forventninger til den forventede udvikling i skadesudgifterne. Selskabet har i 2014 realiseret en positiv afløbsgevinst for egen regning på 1,7 mio. kr. (1,0 mio. kr. i 2013). Selskabets målsætning om en mindre positiv afløbsgevinst er således nået. Investeringsvirksomheden Investeringsaktiviteterne i obligationer og aktier er begrænsede. Investeringsmidlerne er placeret i indlån i danske pengeinstitutter og en mindre post aktier samt i ejendomme via ejendomsdatterselskaber. Investeringsafkastet udgør 5,7 mio. kr. ( 1,1 mio. kroner). Årsagen til det markant lavere investeringsafkast er et påbud fra Finanstilsynet om at nedskrive koncernens domicilejendom med 10,7 mio.kr. Heraf er 5,2 mio. kr. tilbageførte opskrivningshenlæggelser fra tidligere år. Selskabet har betydelige midler placeret i ejendomme via 4 ejendomsselskaber baseret på forventninger om et øget fremtidigt afkast på porteføljen. Selskabet har i 2014 øget investeringen i ejendomme ved tilførsel af 1 nyt ejendomsdatterselskab. Risikostyring Der henvises til note 29 for en beskrivelse af selskabets risikostyring. Kapitalkrav Pr opfylder selskabet ikke de daværende solvensregler, idet selskabets individuelle solvensbehov er opgjort til 45,2 mio. kr., mens basiskapitalen udgør 41,5 mio. kr. Kapitalkravet opgjort som minimumskapitalkravet udgør 27,5 mio. kr. Efter den dagældende bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital kunne supplerende kapital maksimalt medregnes med 50 % af minimumskapitalkravet. Pr kan supplerende kapital medregnes med 50 % af det individuelle solvensbehov. Pr udgør den tilstrækkelige basiskapital 47,3 mio. kr. og overstiger dermed det individuelle solvensbehov med 2,1 mio. kr. og solvensdækningen udgør 1,1. Ved indgangen til 2014, hvor Finanstilsynets nye solvenskrav trådte i kraft, opfyldte selskabet ikke de nye regler for solvens jf. standardformlen. I løbet af året er der tilført selskabet ny ansvarlig lånekapital på 7,4 mio. kr. ligesom selskabets resultat i 2014 bidrager positivt til den tilstrækkelige basiskapital. Selskabet har overholdt de tidligere gældende kapitalkrav med god margin. Forventninger til 2015 Selskabet har i 1. kvartal 2015 realiseret et nul-resultat med et positivt afløb f.e.r. på 551 t.kr. Der forventes et positivt resultat for Der forventes en mindre stigning i bruttopræmieindtægterne i forhold til det nuværende niveau. Antallet af agenturer er udvidet, senest i begyndelsen af Erstatningsprocenten forventes at ligge over det nuværende meget lave niveau på ca. 54 procent uden stormskader. Der forventes herunder ikke afløbstab. Driftsomkostningerne forventes ikke at stige relativt, idet der er fortsat fokus på at gennemføre yderligere effektiviseringer og omkostningsbesparelser samt gennemføre omlægninger, der vil styrke salgsprocessen. 9

10 Selskabet tilpasser løbende organisationen, således at der på alle niveauer er foretaget tilpasninger for at opnå de fastsatte mål i Ledelsen vil fortsat fokusere på en rentabel drift og samtidig have selskabets målsætning - høj service, fleksibilitet og handlekraft for øje i det daglige arbejde. Selskabet vil fortsætte med uddannelsesplaner til sikring af øget forsikringsmæssig kompetence. Kapitalgrundlaget skal fortsat styrkes gennem øget indtjening og ledelsen vil have fokus på den interne organisering (det interne kontrolsystem) som følge af Solvens II - reglerne. Selskabet opretter i 2015 en compliancefunktion, som skal sikre overensstemmelse mellem lovgivningens krav, selskabets forretningsgange og politikker i forhold til de forsikrede. Ledelsen ser også 2015 som et år med gode muligheder i markedet. Selskabet vil markedsføre nye produkter og øge indtegningen gennem en øget målrettet salgsindsats. Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtrådt hændelser efter regnskabsårets udløb som væsentligt påvirker årets resultat og egenkapital. I et 100% ejet datterselskab er der efter regnskabets udløb solgt 6 grunde til beløb, der væsentligt overstiger den bogførte værdi. Usikkerheder. Koncernen besidder i 2 datterselskaber to ubebyggede grunde bestående af henholdsvis 102 grunde og 67 grunde med henblik på byggemodning og videresalg til opførelse af ejerboliger. I henhold til selskabets anvendte regnskabspraksis indregnes grundene til dagsværdi. Ledelsen har, baseret på kvalificerede skøn, indregnet grundene til en forventet salgspris på nuværende tidspunkt på t.kr. efter afholdte omkostninger. Der kan i relation hertil være usikkerhed omkring tidspunktet for salg af grundene. Budgetterne for udstykningerne og salget af grundene udviser et større provenu, når grundene er solgt. Herudover er årsregnskabet efter ledelsens bedste skøn ikke påvirket af usædvanlige forhold, og der har herud over ikke foreligget usikkerhed omkring regnskabet eller dele heraf. Forslag til resultatdisponering Bestyrelsen foreslår årets resultat fordelt således: kr Henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført til næste år I alt disponeret Koncernen Koncernen består af moderselskabet ETU Forsikring A/S samt 4 helejede datterselskaber bestående af ejendoms- og it-selskabet ETU Ejendomme ApS og de 3 ejendomsselskaber PM Ejendomme A/S, PM Ejendomme II ApS og PHM 2014 ApS jf. i øvrigt afsnittet Koncernforhold på side 3 i årsrapporten. Datterselskaber ETU Ejendomme ApS. Selskabets formål er at erhverve, eje og udleje udlejningsejendomme og it-software samt anden hermed beslægtet virksomhed. Selskabet har i 2014 realiseret et underskud på t.kr. ( 0,2 mio. kr.). Egenkapitalen udgør 8,7 mio. kr. (17,2 mio. kr.). Selskabet har i regnskabsåret dagsværdireguleret investeringsejendomme med 11,8 mio. kr. (+4,3 mio. kr.). Heraf er 10,7 mio. kr. sket efter påbud fra Finanstilsynet jf. ovenfor. PM Ejendomme A/S. Selskabets formål er at drive virksomhed med administration og udlejning af egne ejendomme. Selskabet har i 2014 realiseret et overskud på 291 t.kr. (9,6 mio. kr.). Egenkapitalen udgør pr ,9 mio. kr. (6,6 mio. kr.). 10

11 PM Ejendomme II ApS. Selskabets formål er at drive udlejnings- og investeringsvirksomhed med faste ejendomme samt aktiviteter i tilknytning hertil. Selskabet har i 2014 realiseret et overskud på 1,5 mio. kr. (11,7 mio. kr.). Egenkapitalen udgør pr ,5 mio. kr. (3,1 mio. kr.). PHM 2014 ApS. Selskabet er erhvervet i Selskabets formål er at drive udlejnings- og investeringsvirksomhed med faste ejendomme samt aktiviteter i tilknytning hertil. Egenkapitalen udgør pr ,1 mio. kr. 11

12 Bestyrelses- og ledelseserhverv i andre danske selskaber Peer Heitmann Madsen, adm. direktør Formand for bestyrelsen og direktør i: Heitmann Madsen Holding A/S, Aabenraa cvr. nr Heitmann Madsen A/S, Aabenraa cvr. nr Formand for bestyrelsen i: E-Forsikringer A/S, Brøndby cvr. nr PM Ejendomme A/S, Aabenraa cvr. nr Direktør i: PM Ejendomme II ApS, Aabenraa - cvr. nr Nordic Invest Aabenraa ApS, Aabenraa cvr. nr ETU Ejendomme ApS, Aabenraa - cvr. nr PHM 2010 ApS, Aabenraa - cvr. nr PHM 2013 ApS, Aabenraa - cvr. nr PHM 2014 ApS, Aabenraa - cvr. nr Lindbjerggaard Invest ApS - cvr.nr Henrik Nordam, bestyrelsesformand Direktør i: Hertz & Nordam ApS, Holte - cvr.nr Jens Dalsgaard Løgstrup, næstformand Direktør i: Jelø Finans ApS - cvr.nr Expon ApS - cvr.nr J. Løgstrup ApS - cvr.nr Formand for bestyrelsen i: Bornholms A/S, cvr.nr Hald & Halberg A/S - cvr.nr Carl J. Nielsen A/S - cvr.nr Linderberg Group A/S - cvr.nr FBG-1 A/S - cvr.nr FBG-2 A/S - cvr.nr ApS SMBK nr cvr.nr Modum Holding ApS - cvr.nr M.L. Finans Invest A/S - cvr.nr M.L. Industrimaskiner A/S - cvr.nr M.L. Technology A/S - cvr.nr M.L. Ejendomme ApS - cvr.nr Præstegårdsvej 1 ApS - cvr.nr Næstformand for bestyrelsen i: Bøttcher : Fog A/S - cvr.nr Bestyrelsesmedlem i: Lastas Trucks Danmark A/S - cvr.nr Nyfjordbo ApS - cvr.nr Union Engeneering Holding A/S - cvr.nr Union Engineering A/S - cvr.nr Brd. Klee A/S, cvr.nr Vejlefjord-Fondens Ejendomsselskab A/S - cvr.nr Vejlefjord-Fondens Ejendomsselskab II A/S - cvr.nr Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S - cvr.nr Vejlefjord-Fonden - cvr.nr Hotel Vejlefjord A/S - cvr.nr Kel-Berg Scandinavia A/S - cvr.nr Venstrupparken 8B A/S - cvr.nr Industribo af 1991 A/S - cvr.nr HH Intellitech ApS - cvr.nr DKF Invest A/S - cvr.nr

13 Peter Michael Albrechtslund Formand for bestyrelsen i: Lind Capital A/S - cvr.nr Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S - cvr.nr Bestyrelsesmedlem i: Basisbank A/S - cvr.nr Forza Leasing A/S - cvr.nr Forza Car A/S - cvr.nr Seren Forsikringsmægler ApS - cvr.nr Direktør i: Inveso - cvr.nr

14 REGNSKAB 80= RESULTATOPGØRELSE 1/1-31/ Note: Koncern Moderselskab Koncern Moderselskab kroner kroner kroner kroner Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser PRÆMIEINDTÆGTER FOR EGEN REGNING, I ALT ) FORSIKRINGSTEKNISK RENTE Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser ERSTATNINGSUDGIFTER FOR EGEN REGNING, I ALT Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner fra genforsikringsselskaber ) FORSIKRINGSMÆSSIGE DRIFTSOMKOSTNINGER FOR EGEN REGNING, I ALT FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra investeringsejendomme ) Renteindtægter og udbytter m.v ) Kursreguleringer ) Renteudgifter INVESTERINGSAFKAST FORRENTNING AF FORSIKRINGSMÆSSIGE HENSÆTTELSER INVESTERINGSAFKAST EFTER FORSIKRINGSTEKNISK RENTE Andre indtægter RESULTAT FØR SKAT ) Skat ÅRETS RESULTAT Minoritetsaktionærers andel af dattervirksomheds resultat ÅRETS RESULTAT EFTER MINORITETSANDELE OVERSKUDSDISPONERING: Årets resultat Henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført til næste år

15 ANDEN TOTALINDKOMST 1/1-31/ Koncern Moderselskab Koncern Moderselskab kroner kroner kroner kroner Værdiregulering af sikringsinstrument til sikring af betalingsstrømme i datterselskab Værdiregulering af domicilejendom i datterselskab Nedskrivning af domicilejendom Udskudt skat heraf Nettoindtæg/omkostning indregnet direkte i egenkapitalen Periodens resultat Totalindkomst

16 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 AKTIVER Koncern Moderselskab Koncern Moderselskab kroner kroner kroner kroner Note: Goodwill Andre immaterielle aktiver ) IMMATERIELLE AKTIVER, I ALT Driftsmidler Domicilejendomme ) MATERIELLE AKTIVER, I ALT ) Investeringsejendomme ) Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ) Udlån til tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Aktier Obligationer Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder ) Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER I ALT ) Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger ANDRE AKTIVER I ALT Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER I ALT AKTIVER I ALT

17 BALANCE PR. 31/ PASSIVER Note: Koncern Moderselskab Koncern Moderselskab kroner kroner kroner kroner Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser vedr. ejendomme Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat tidligere år Overført resultat for perioden ) EGENKAPITAL ) Ansvarlig lånekapital ANSVARLIG LÅNEKAPITAL I ALT Præmiehensættelser ) Erstatningshensættelser HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS OG INVESTERINGSKONTRAKTER I ALT GENFORSIKRINGSDEPOTER Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld ) GÆLD I ALT PASSIVER I ALT ) EVENTUALFORPLIGTELSER OG SIKKERHEDSSTILLELSER.. 22) ANSVARLIG LÅNEKAPITAL.. 23) AKTIVER TIL FYLDESTGØRELSE AF FORSIKRINGSTAGERE.. 24) KONCERNINTERNE TRANSAKTIONER.. 25) ØVRIGE OPLYSNINGER.. 26) NÆRTSTÅENDE PARTER.. 27) FØLSOMHEDSOPLYSNINGER.. 28) ØVRIGE NOTEOPLYSNINGER.. 29) RISIKOSTYRING. 30) AKTIEKAPITAL.. 17

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk Årsrapport 2014 Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83 www.nemforsikring.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 2014... 3 7 Hoved og nøgletal... 8 Regnskabspåtegninger...

Læs mere

Årsrapport 2012. Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt

Årsrapport 2012. Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt Årsrapport 2012 Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt SELSKABSOPLYSNINGER Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt Tæbyvej 15-17 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 03 30 Fax: 36 73 03 73 e-mail: trafik@trafikgs.dk

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Indholdsfortegnelse Selskabets navn, ledelse og revision 1 Side Femårsoversigt

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Miljø, medarbejdere og kompetenceudvikling 9 Risikostyring

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028 Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 3018 6028 2 ÅRS RAPPORT 2014 Din pensionskasse er en del af administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes

Læs mere

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer DE SYDLIGE FARVANDES g!f FOR FISKEFARTØJER De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer CVR-nr. 154350 11 0 Arsrapport for tiden 01.01.10 31.12.10 Årsrapporten er fremlagt og god kendt ~r~i

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 2 PÅTEGNINGER... 3 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

ka.dk Årsrapport 2008

ka.dk Årsrapport 2008 ka.dk Årsrapport 2008 4 10 18 Dette er Kommunernes Arbejdsskadeforsikring 5 Om selskabet 6 Året der gik 7 Nøgletal 8 Forventninger til 2009 Kapitalstruktur, ejere og ledelse 11 Bestyrelse og direktion

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere