Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade Ringkøbing. Ansvar og erklæringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer"

Transkript

1 Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade Ringkøbing Ansvar og erklæringer Indledning Nærværende prospekt er udarbejdet af bestyrelsen af Mylius-Erichsen Bryghus A/S, i forbindelse med aktie udvidelse. Formålet med dette prospekt er at give interesserede investorer et fyldestgørende indblik i selskabets fremtidige aktiviteter samt det forventede økonomiske resultat heraf. Selskabet Bestyrelsen bag Mylius-Erichsen Bryghus A/S, Nygade 26, 6950 Ringkøbing, er ansvarlige for prospektet. Nærværende prospekt er udarbejdet af bestyrelsen af Mylius-Erichsen Bryghus A/S. Bestyrelsen erklærer, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet efter vores overbevisning indeholder de oplysninger, der anses for fornødne for, at investorerne og deres investeringsrådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over Mylius-Erichsen Bryghus A/S aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter samt over en eventuel garant og over de rettigheder, der er knyttet til de værdipapirer, der udbydes i offentligheden. Prospektet er udarbejdet i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr.222 af 10 marts Bestyrelsen for Mylius-Erichsen Bryghus A/S: Rene Vindum Martinsen Jens Schøsler Beier Direktør og Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Butiksbestyrer Selvstændig Holmene 9 N J Fjordsvej 1B 6950 Ringkøbing 6950 Ringkøbing Tlf.: Tlf.: Harald Hagde Christian Estrup Ebbe Bøgh-Dahl Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Formand Assurandør Selvstændig Konsulent Stenaldervej 40 Nørresande 16 Reberbanen Ringkøbing 6960 Hvide Sande 6950 Ringkøbing Tlf.: Tlf.: Tlf.: Budgetter

2 Tusinde kr. 01/ / Omsætning Årets resultat 98 Egenkapital Balance Budget 2013/2014 Budgettet tager udgangspunkt i, at der sælges liter øl, hvilket svarer til 100 % af anlæggets kapacitet. Budgettet kan rekvireres ved formanden og bliver vedlagt prospektet. Budgettet er bilag 1. Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen d. 31 januar 2014, den kan rekvireres ved formand og bliver vedlagt prospektet. Regnskab er bilag 2. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING ER Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger Uden at det har påvirket vor konklusion skal vi henvise til ledelsesberetningens omtale omkring kapitalberedskab og den forventede udvikling. Ledelsen har derfor aflagt årsrapporten med fortsat drift for øje. Vi henviser i øvrigt til regnskabet. Ringkøbing, den 30. januar 2014 Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Tegningsbetingelser

3 Navn, adresse og hjemsted: Mylius-Erichsen Bryghus A/S. Nygade 26, 6950 Ringkøbing. Selskabet er hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern Kommune. Stiftelsesdato: Selskabet er stiftet på en stiftende generalforsamling den 23. maj Formål: Selskabet er åbnet d , brygger og sælger øl, og dermed beslægtet virksomhed, formålet med udvidelsen er at blive økonomisk uafhængig og sikre fremtidig investeringer, så som ny brygge anlæg på 3000 liter, filteranlæg, tapper anlæg, mm. Lovgivning: Selskabet er underlagt reglerne i den danske Aktieselskabslovgivning. Mylius-Erichsen Bryghus A/S er registreret i Erhvervs og Selskabsstyrelsen, CVR- nr og der ingen der er omfattet af selskabslovens 55. Ledelse: Selskabets bestyrelse er valgt på generalforsamling. Vedtægter: Der er udarbejdet vedtægter for Mylius-Erichsen Bryghus A/S. Vedtægterne vil være fremlagt til gennemsyn på tegningsstederne. Aktierne: Aktierne, som er ikke-omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. Aktierne er frit omsættelige, og ingen aktier har særlige rettigheder. Betalingen bliver effektueret idet tegningsblanketten afleveres underskrevet påført køberens Bank reg.nr. og konto nr. Aktiebevis kan afhentes efter d Stemmerettigheder: 1 aktie 1 stemme, 5 aktie 2 stemmer, 10 aktie 3 stemmer, 15 aktie 4 stemmer og 20 aktie og opad 5 stemmer. Ingen aktionær kan for egne eller andres aktier afgive mere end 5 stemmer. Der er ingen ejerskabsbegrænsning. Pengeinstitut: Vestjysk Bank, Torvet 2, 6950 Ringkøbing Revisor: Statsautoriseret Revisor Søren H. Andersen, Partner Revision, Hugborgvej 18, 6950 Ringkøbing. Tegningsbeløb: Med nærværende prospekt udbydes op til aktier a 200 kr. svarende til nominelt kr. i fri tegning og uden fortegningsret. Udbuddet sker til fast kurs. Selskabets aktiekapital vil efter fuldtegning udgøre nominelt kr. Ved overtegning vil der ske reduktion, ved at sidst indkomne tegningsordrer ikke vil blive opfyldt. Det samlede udbud kan tilbagekaldes, såfremt forholdene tilsiger det. Tegningskurs: Aktierne udbydes til kurs 525. Mindste tegningsbeløb udgør kr ,00 og multipla heraf. Det betyder, at en aktie nominelt kr. 200,00 koster kr ,00, fordelt på følgende måde.kr ,00 for aktie og kr. 50,00 i gebyr for trykning af aktiebevis. Aktiebevis kan afhentes på bryggeriet efter d. 1.marts Udbytte:

4 Aktierne giver ret til udbytte og rente det næste regnskabsår( ). Ved udbetaling af udbytte tilbageholdes i henhold til gældende lovgivning 28 % udbytteskat. En evt. udbytte og rente udbetales 1. februar 2015, efter generalforsamlingen i januar Tegningsdage: Fra den 15. Februar 2014 til den 14. Februar 2015, begge dage inkl. Tegningssteder: Vestjysk Bank, Torvet 2, 6950 Ringkøbing Elektronisk overførsel: Kan foretages til Vestjysk Bank Konto. nr Aktierne: Navnenotering: Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiehavefortegnelse. Vederlag: Der gives ikke vederlag til bestyrelsen og direktion ved udbuddet. Investering: Der er ingen store investeringer i gang lige nu. Bryggeriet kører efter budget som blev godkendt på generalforsamling og kan rekvireres hos formanden. Udviklingen i bryggeriet siden starten den , er meget stabil, produktionen køre optimalt, men er blevet for lille. I fremtiden vil aktieudvidelsen sikre en bedre produktion af øl. Øllene fra Bryghuset Mylius-Erichsen har i år solgt så godt, at vi ikke længere kan følge med efterspørgslen. Særligt salget af fadøl til fester og events rundt om i lokalområdet har set stærk vækst. Det er en udvikling, som vi i bryghusets bestyrelse både er stolte af og tilfredse med. Den øgede efterspørgsel stiller os imidlertid også over for en udfordring: Enten må vi lade rammerne begrænse os og risikere at sende potentielle øl kunder andre steder hen, eller også må vi foretage de udvidelser af kapaciteten, som er nødvendige for at sikre fortsat vækst. Vi vil gribe muligheden for at blive hele Vestjyllands bryghus! Derfor vil vi på den kommende generalforsamling, der finder sted fredag d. 31. januar, opfordre vores aktionærer til at vedtage en aktieudvidelse, der skal danne grundlaget for en fremadrettet investering på i alt 7 millioner kroner. Pengene skal skydes i et komplet flasketapperi og en tredobling af produktionskapaciteten fra liter til liter pr. bryg. Syv millioner kroner er mange penge, og vi sælger ikke skindet, før bjørnen er skudt. Efterspørgslen findes dog, en udvidelse medfører stordriftsfordele, finansiering er hentet, hvis hver nuværende aktionær køber to ekstra aktie i bryghuset eller finder 2 nye aktionæren.

5 Selvom en kapacitetsudvidelse vil gøre det nødvendigt at flytte i nye og større lokaler, ligger det fast, at Bryghuset Mylius-Erichsen er hjemhørende i Ringkøbing og fortsat vil være det. Fra årsskiftet står der Vestjylland på bryghusets etiketter. Vores Skonnertøl, der er lanceret sammen med Stauning Whisky og Holmsland Klit Turistforening, sælger allerede forrygende i Hvide Sande, og vores Skjern Å Ale sælger godt i Skjernområdet. Der er bestemt intet til hinder for, at der i fremtiden vil kunne etableres satellitbryggerier og indgås yderligere samarbejdsaftaler i Vestjylland. Der henvises i øvrigt til forslag nedenfor. Bestyrelsens forslag vedrørende Mylius-Erichsen Bryghus A/S CVR-nr FORSLAG FRA BESTYRELSEN Forslag Mylius-Erichsen Bryghus A/S udbyder aktier til nytegning i perioden indtil 14. februar 2015 med indtil nominelt kr ,00 ved udstedelse af stk. aktier á nominel værdi kr. 200,00 til kurs 525, svarende til en pris pr. aktie på kr ,00 dog minimum markedskursen. Aktietegningen sker ved kontant indbetaling. Seneste frist for indbetaling er 14. februar Nuværende aktionærer skal ikke have fortegningsret. Fordeling ved overtegning overlades til bestyrelsen. Aktierne tegnes som ikke-omsætningspapirer og skal lyde på navn. Bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre aktietegningen af flere gange. Omkostningen ved aktieudvidelsen anslås til maksimalt kr ,00. Der vil være følgende fordele for aktiehaverne i bryggeriet: Modtager informationer via om hvad Mylius-Erichsen Bryghus går og brygger på. Inviteres til prøvesmagning før lancering af et nyt bryg. Kan bestille eller reservere nye og nuværende bryg før alle andre. Kan købe Mylius-Erichsen Bryghus produkter med sin helt egen designede etiket mod betaling af omkostningerne. Kan købe Mylius-Erichsen Bryghus produkter med aktionær rabat som er 10 %. Kan leje fadølsanlæg med Mylius-Erichsen Bryghus produkter til specialpris i forbindelse med fester, receptioner m.v. TEGNINGSBLANKET

6 Udbud Der udbydes i alt op til aktier af nominelt kr. 200,00 svarende til Op til nominelt kr ,00 i fri tegning til kurs 525. Mylius-Erichsen Bryghus A/S, Ringkøbing. Tegningsperiode Tegningsperioden løber fra den 15.februar til den 14.februar Investeringsbeløb (kr.1.050,00 pr. aktie) Tegningsoplysninger Tegning sker på vilkår, som er angivet i prospekt af 30 januar Såfremt de samlede købsordrer overstiger det fastsatte maksimum på stk., vil der ske reduktion efter retnings linjer, der er fastsat i prospektet. Antal stk. Aktionæroplysninger (skriv med blokbogstaver) Evt. firmanavn Reg.nr. + Konto nr. Navn Adresse Telefon Postnr. /By Ønsker De at modtage informationer fra selskabet via Ja. Nej. Mere information om prospektet kan rekvireres ved formanden. Vestjysk Bank: Konto nr Ved denne tegningsblanket giver disse banken fuldmagt til at gennemføre ovenstående aktietegning. Betaling Betaling finder sted ved tegning. Undertegnede tegner aktier i Mylius-Erichsen Bryghus A/S til kurs (kr ,00 pr. aktie) Dato Underskrift Ved aflevering af blanketten, vil det være, først til mølle princippet der gælder, ved køb af aktier. Tegningsblanketten sendes til: Mylius-Erichsen Bryghus A/S - Nygade 26, 6950 Ringkøbing, tlf.: , Sælger Mylius-Erichsen Bryghus A/S - Nygade Ringkøbing - tlf.:

1. Aktieemission i Midtfyns Bryghus A/S 3

1. Aktieemission i Midtfyns Bryghus A/S 3 AKTIE-EMISSION Indholdsfortegnelse 1. Aktieemission i Midtfyns Bryghus A/S 3 Formålet med udstedelsen 3 Selskabets hovedaktiviteter og betydningsfulde hændelser 4 Selskabets økonomiske stilling 5 Yderligere

Læs mere

Halsnæs Bryghus A/S, Nordre Beddingsvej 35, kontakt@halsbryg.dk, 26 16 70 46, www.halsbryg.dk

Halsnæs Bryghus A/S, Nordre Beddingsvej 35, kontakt@halsbryg.dk, 26 16 70 46, www.halsbryg.dk Halsnæs Bryghus A/S, Nordre Beddingsvej 35, kontakt@halsbryg.dk, 26 16 70 46, www.halsbryg.dk 1 Da en kreds af ildsjæle i 2007 præsenterede visionerne for et bryghus på Hundested Havn, var der i lokalområdet

Læs mere

Prospekt for Danventures A/S

Prospekt for Danventures A/S Prospekt for Danventures A/S Introduktion af Danventures A/S på First North Godkendt Rådgiver for Danventures A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet selskabet

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

Det sikre valg til din opsparing

Det sikre valg til din opsparing Det sikre valg til din opsparing DK Formuepleje A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til nye investorer Selskabets historie og baggrund Selskabets vision og strategi Selskabets ledelse

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00 CVR-nr. 24257843 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007

esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007 esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007 Introduktion af esoft systems a/s på FIRSTNORTH Godkendt Rådgiver:: Dahl-Sørensen og Partners, Virksomhedsmæglere A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Prospekt Nordjyske Bank A/S

Prospekt Nordjyske Bank A/S Prospekt Nordjyske Bank A/S (under navneændring fra A/S Egnsbank Nord) Meddelelse til aktionærerne om tildeling af nominelt 32.200.000 kr. fondsaktier i Nordjyske Bank A/S (A/S Egnsbank Nord) i perioden

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Prospekt for investering i Global Forest A/S

Prospekt for investering i Global Forest A/S Prospekt for investering i Global Forest A/S Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Udbuddet... 3 Ansvar og erklæring:... 3 Tidsplan... 4 Global Forest A/S... 4 Risikofaktorer... 8 Driftsomkostninger... 9 Ledelse...

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15.

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15. Til aktionærerne i CVR-nr. 30 21 43 15 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S onsdag den 29. april 2015 kl. 15.00 på Marienlystvej 65, 7800 Skive Dagsordenen for generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere