INDHOLDSFORTEGNELSE. Selskabsoplysninger. Fynske Bank A/S Centrumpladsen Svendborg CVR: Hjemsted: Svendborg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Selskabsoplysninger. Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg CVR: 2580 2888. Hjemsted: Svendborg."

Transkript

1 Årsrapport 2013

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 4 Fusionen Fynske Bank Side 5 Fynske Bank s hovedaktiviteter Side 6 Året 2013 i overskrifter Side 6 Regnskabet 2013 Side 6 Kapitalgrundlag Side 8 Solvensbehov og solvens Side 8 Forventninger til 2014 Side 9 Risikoforhold og risikostyring Side 10 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Side 11 Nærtstående parter Side 12 Koncern Side 13 Bestyrelse og direktion Side 14 Selskabsledelse, vedtægter og socialt ansvar Side 17 Bankens vedtægter Side 17 Revisionsudvalg Side 18 Vedlagsudvalg Side 18 Udbyttepolitik Side 18 Redegørelse vedr. god selskabsledelse Side 18 Samfundsansvar Side 18 Ledelsespåtegning Side 20 Revisionspåtegninger Side Årsregnskab: Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Side 24 Balance Side 25 Egenkapitalopgørelse Side 26 Pengestrømsopgørelse Side 27 Noter Side års hoved- og nøgletal Side Nøgletalsdefinitioner Side 53 Bankens repræsentantskab Side 54 Selskabsoplysninger Fynske Bank A/S Centrumpladsen Svendborg CVR: Hjemsted: Svendborg Grundlagt 1852 Telefon Telefax

4 LEDELSESBERETNING FYNSKE BANK KONCERN / HOVED- OG NØGLETAL 5-års oversigt (1000 kr.) Resultatopgørelse: Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter... (2013: excl. badwill) Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver... Andre driftsudgifter... (excl. udgifter til Indskydergarantifonden samt udgifter vedr. fusion og skift af IT-leverandør) Basisresultat Kursreguleringer Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Bidrag til Indskydergarantifonden Indtægtsført badwill Udgifter til fusion og skift af IT-leverandør Resultat før skat Skat Årets resultat Balance: Udlån Indlån og anden gæld Egenkapital Balance Ikke-balanceførte poster: Garantier Nøgletal: Solvensprocent... 19,7% 22,1% 21,5% 20,6% 19,2% Kernekapitalprocent... 19,7% 22,1% 21,1% 19,9% 18,1% Egenkapitalforrentning før skat... 0,5% 2,9% 4,2% 7,8% 5,2% Egenkapitalforrentning efter skat... 2,2% 2,1% 3,8% 5,6% 4,4% Udlån i forhold til indlån... 75,8% 79,5% 87,2% 84,6% 92,1% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet ,1% 287,4% 255,1% 361,8% 223,7% 4

5 LEDELSESBERETNING FYNSKE BANK - en fusion af Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank Den 5. december 2013 fusionerede Svendborg Sparekasse med Vestfyns Bank og med Svendborg Sparekasse som det fortsættende selskab. Samtidig ændredes navnet til Fynske Bank. Formålet med fusionen Fynske Bank er at skabe et større fynsk pengeinstitut, der kan følge kunderne længere og med flere ydelser, kan sikre en fortsat kompetenceudvikling og tiltrækning af medarbejdere, har kapacitet til markedsmæssig vækst, har plads til yderligere konsolideringer, hvis muligheden byder sig, har konkurrencekraft på en finansiel markedsplads, der de kommende år vil være i stigende forandring, og kan begrænse omkostningerne til administration. De primære markedsområder er Fyn og Trekantområdet. Filialdækningen i de to banker supplerer hinanden, ligesom der vurderes at være plads til yderligere filialplaceringer både på Fyn og i Trekantområdet. Fynske Bank vil efter fusionen have 14 filialer fordelt på Fyn og i Trekantområdet. I løbet af 2014 etableres en ny centralt beliggende filial i Odense. Fynske Bank beskæftiger efter fusionen i alt ca. 150 medarbejdere. Der er tale om en fusion mellem to selvstændige, børsnoterede banker med dybe rødder i lokalsamfundet og en stærk position inden for såvel privatkundesegmentet som segmentet for mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Fusionen er initieret af ønsket om at fremtidssikre en stærkere fynsk lokalbank og opnå forventede synergieffekter, såvel markedsmæssigt, omkostningsmæssigt og indtjeningsmæssigt. Efter fusionen er Fynske Bank en stærkere lokal aktør med et større og bredere forretningsgrundlag, en solid kapitalbase og med et stort markedspotentiale. Fynske Bank vil i fremtiden bygge på de samme sunde og solide forretningsprincipper, som de fusionerende banker hidtil har drevet bankvirksomhed efter. Fusionen bygger på en vækststrategi blandt andet med etablering af en filial i Odense med både privatkunde-, erhvervskunde- og investerings/formuekunde-afdelinger samt en styrkelse af bankens vækst i Trekantområdet. Fynske Bank s idégrundlag, vision og strategi Fynske Banks idegrundlag er at drive en velkonsolideret lokalbank på Fyn og i Trekantområdet, med udbud af alle almindelige bankprodukter og services og hermed beslægtede ydelser og rådgivning til privatkundemarkedet og til de mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. medarbejdere samt være værdiskabende for både kunder og aktionærer. Fynske Banks strategi bygger på et solidt fundament og en stærk kapitalbase med stor vilje til at skabe rentabel vækst. Væksten forventes blandt andet at ske med filialetableringer - først og fremmest i Odense - og med styrkelse af Fynske Banks indsatser i bankens eksisterende filialnet ved udnyttelse og styrkelse af bankens forskellige kompetencer på såvel erhvervskunde- og investeringsområdet som på privatkundeområdet. Væksten forventes afbalanceret i forhold til Fynske Banks fundament og evne til at fastholde kundernes tillid med et styret og målrettet forløb, hvor Fynske Banks centrale nøgletal og soliditet til enhver tid forventes at have en komfortabel margin til lovens rammer og krav til kapital, likviditet og øvrige risikofaktorer. Det er målet at fastholde en indtjeningskraft, der skaber plads til såvel udlodning som konsolidering med henblik på at skabe værdi for Fynske Banks aktionærer. Indtjeningsmålet forventes at være den til enhver tid værende risikofrie rente med tillæg af en markedskonform risikopræmie. Fynske Bank s værdigrundlag Troværdighed: Vi er troværdige og ordholdende overfor vores kunder, leverandører, kollegaer og det omgivende samfund. Vi tænker os om før vi handler. Enhver, der møder og indgår aftaler med os, vil blive mødt med tillid, åbenhed og troværdighed og vil blive behandlet ordentligt. Nærvær: Vi er med på hver enkelt kundes virkelighed og aktuelle livssituation. Derfor har vi hjertet med i vores rådgivning. Det er nemt at få kontakt med sin personlige rådgiver, ligesom vi altid giver hurtige svar på kundernes spørgsmål. Vi er gode til at lytte, til at tale samme sprog og til at tilpasse rådgivningen og løsningen efter kundens behov. Vi har altid fingeren på pulsen! Vi engagerer os i Fyn og trekantområdet, og støtter og understøtter lokale initiativer både i erhvervslivet og i forenings- og kulturlivet. Købmandskab: Vi har en forretningsskabende adfærd, der sikrer at alle aftaler er til gensidig fordel for både banken og kunden. Vi opsøger proaktivt vækstmuligheder i markedet, og præsterer derved tilfredsstillende økonomiske resultater på kort og på lang sigt. Vi er initiativrige, engagerede og tager ansvar for egen handling. Derved udviser vi den største handlekraft. Fremsyn: Vi er med på, hvad der sker i verden omkring os. Vi forstår at tilpasse os selv og vores virksomhed, og vi er forandringsparate. Vi tænker nyt, udfordrer det eksisterende og opdaterer hele tiden vores viden så vores kunder altid sikres den mest kompetente rådgivning. Visionen for Fynske Bank er at blive kundernes foretrukne pengeinstitut i bankens markedsområder, at være kendt som en seriøs, troværdig og ligeværdig leverandør af finansielle ydelser i et samspil med kompetente og engagerede 5

6 LEDELSESBERETNING FYNSKE BANKS HOVEDAKTIVITETER Fynske Banks hovedaktivitet er traditionel bankdrift, hovedsagelig bestående af indlåns-, udlåns- og valutaprodukter, pension, investering, forsikring og realkredit samt hermed beslægtede aktiviteter. Fynske Banks primære markedsområde er Fyn og Trekantområdet, og med mindre og mellemstore virksomheder samt privatkunder som målgruppe. Gennem datterselskabet Leasing Fyn Svendborg A/S udbydes produkter inden for finansiel leasing rettet mod erhvervsvirksomheder i hele landet. ÅRET 2013 I OVERSKRIFTER Fusion og navneændring til Fynske Bank For 2013 har Fynske Bank realiseret et resultat på 14,9 mio.kr. efter skat. Resultatet før kursreguleringer, nedskrivninger, fusionsomkostninger og skat stemmer overens med de udmeldte forventninger og betragtes af ledelsen som tilfredsstillende. Årets nedskrivninger anses dog for værende på et højt og mindre tilfredsstillende niveau. Resultatet er ekstraordinært påvirket af en gennemført fusion med Vestfyns Bank i december Der er indtægtsført beregnet badwill med 40,6 mio.kr. og der er som fusionsomkostninger i alt udgiftsført 33,8 mio.kr. Yderligere fusionsrelaterede omkostninger i niveauet 5-10 mio.kr. forventes at påvirke resultatet for Resultat før skat er påvirket af nedskrivninger på 33,0 mio.kr. efter Finanstilsynets generelle privatkundeundersøgelse, som Svendborg Sparekasse også var en del af. Indlånsoverskud på knap 1,3 mia. kr. og likviditetsoverdækning på 306,1% Solvensprocent på 19,7%. REGNSKABET 2013 Som følge af fusionen af Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank i december 2013 (til Fynske Bank) udgøres regnskabet for 2013 af det fortsættende selskab (hidtidige Svendborg Sparekasse) for hele regnskabsperioden 1. jan. 31. dec samt det ophørende selskab (hidtidige Vestfyns Bank) for perioden fra fusionsdatoen 5. dec. til 31. dec Med mindre andet er nævnt refereres i årsrapporten til koncernregnskabet, som indeholder driften af moderselskabet Fynske Bank (jf. foranstående) samt datterselskabet Leasing Fyn Svendborg A/S og endvidere bankens ejendomsselskaber, som indeholder driften af flere af bankens domicil-ejendomme. Fusionen har ikke medført ændringer i sammenligningstal for 2012, som derfor hidrører fra daværende Svendborg Sparekasse. Der er ikke efter regnskabsperiodens udløb indtruffet hændelser af væsentlig betydning for bankens eller koncernens drift eller af væsentlig betydning for bedømmelse af regnskabet. 4. kvartal 2013 Koncernens basisresultat for 4. kvartal (resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og skat) udgør 19,4 mio.kr. Basisresultatet for 4. kvartal 2013 er isoleret set på et tilfredsstillende og forventet niveau. Korrigeret for fusionsrelateret badwill og fusionsomkostninger samt bidrag til sektorløsninger udgør basisresultatet 22,3 mio.kr. Nedskrivningerne for 4. kvartal beløber sig til 4,5 mio.kr., som udgør under halvdelen af nedskrivningerne for 4. kvartal Udlån er i løbet af 4. kvartal øget med 1,1 mia.kr. I forbindelse med fusion er tilført 1,2 mia.kr. Bortses herfra er udlån faldet med 72 mio.kr. i kvartalet. Indlån er i løbet af 4. kvartal øget med 1,7 mia.kr. I forbindelse med fusion er tilført godt 1,6 mia.kr. Basisindtægter 2013 Fynske Banks nettorenteindtægter udgjorde i ,1 mio.kr. mod 121,4 mio.kr. i Udbytte af aktier m.v. udgør 1,8 mio.kr. mod knap 1,4 mio. kr. i Gebyrer og provisionsindtægter udgør i alt 44,4 mio.kr. og er øget med godt 2,0 mio.kr. eller 4,8% i forhold til 42,3 mio. kr. i Stigningen kan væsentligst henføres til øget aktivitet med værdipapirhandel. Andre driftsindtægter udgør 44,8 mio.kr., hvoraf 40,6 mio. kr. er indtægtsført beregnet badwill i forbindelse med fusionen, idet identificerede nettoaktiver ved fusionen har oversteget børsværdien af de i forbindelse med fusionen udstedte aktier. 7,7 mio.kr af basisindtægter hidrører fra tidligere Vestfyns Bank. Kursreguleringer Kursreguleringer udgør i alt +6,8 mio.kr. mod +2,5 mio.kr. året før. Årets kursregulering fordeles med -3,1 mio.kr. hidrørende fra obligationsbeholdningen, +15,6 mio.kr. vedrørende beholdningen af aktier samt -5,7 mio.kr. fra øvrige reguleringer, hvoraf -4,3 mio.kr. vedrører risikoafdækning. Såvel renterisiko som aktierisiko har året igennem været holdt på et begrænset niveau. Omkostninger De samlede omkostninger til personale og administration m.v. udgør i alt 107,8 mio.kr. mod 101,4 mio.kr. for Stigningen svarer til 6,4 mio.kr., hvoraf 4,6 mio.kr. hidrører fra perioden 5/12-31/12 for tidligere Vestfyns Bank. 6

7 LEDELSESBERETNING Samlet udgør lønninger/vederlag 64,7 mio.kr. som i forhold til 2012 er forøget med 4,7 mio.kr., heraf 2,9 fra tidligere Vestfyns Bank. Øvrige administrationsomkostninger er øget med 1,7 mio. kr. til i alt 43,1 mio.kr. Andre driftsudgifter Andre driftsudgifter udgør 41,6 mio.kr. mod 10,8 mio.kr. for året før. I 2013 indgår 5,9 mio.kr. som betaling til Indskydergarantifonden samt 33,8 mio.kr. vedrørende den gennemførte fusion, herunder nettoudgifter til skift af IT-leverandør. I 2012 udgiftsførtes foruden 3,7 mio.kr. til indskydergarantifonden - tillige 7,1 mio.kr. vedrørende en endnu ikke afklaret tvist om moms og lønsumsafgift. Nedskrivninger på udlån m.v. Årets nedskrivninger udgør 62,1 mio.kr. mod 41,1 mio.kr. i Årets nedskrivninger er væsentligt påvirket af nedskrivninger foretaget i 1. kvartal på samlet 33 mio.kr. med direkte relation til privatkunde-engagementer. Øvrige nedskrivninger er hovedsagelig erhvervsrelaterede og overvejende nedskrivninger på allerede identificerede problemengagementer, hvor udviklingen - specielt i relation til værdien af sikkerhedsstillelser har været ugunstig. Periodens nedskrivningsprocent udgør 1,6% og de akkumulerede nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier udgør pr. 31. december 2013 i alt 242,6 mio.kr., svarende til 6,2% af udlån og garantier. Resultat Resultatet før skat udgør 3,5 mio.kr. mod 17,0 mio. for Efter skat udgør resultatet 14,9 mio.kr. mod 11,9 mio.kr. i Skat Skat udgør -11,4 mio.kr. Skatteeffekt i forhold til årets resultat er væsentligt påvirket af tidligere omtalte badwillindtægt, som ikke påvirker årets skat. Balancen Fynske Banks balance udgør knapt 5,4 mia.kr. og er i forhold til ultimo 2012 forøget med 2,2 mia.kr. Hovedårsagen hertil er den gennemførte fusion i december Likvide midler, bestående af kassebeholdning, tilgodehavende i Nationalbanken og hos øvrige kreditinstitutter, udgør 311,6 mio.kr. ved udgangen af december 2013 og er således øget med 197,3 mio.kr. fra 114,3 mio.kr. ultimo Udlån udgør 2,9 mia.kr. ved udgangen af 2013 mod 1,9 mia. kr. ultimo Årsagen hertil er tilgang ved fusionen på knap 1,2 mia. samt reduktioner i øvrigt på 116 mio.kr. Beholdning af obligationer og aktier er ultimo 2013 bogført til mio.kr. mod 860,1 mio.kr. ultimo Beholdning er øget med 691,0 mio.kr. fra fusionen. Gæld til andre kreditinstitutter udgør 102,2 mio.kr. mod 57,3 ultimo Indlån (inkl. puljeordninger) udgør 4,2 mia.kr. efter tilgang på 1,7 mia.kr fra fusion. Eventualforpligtelser Består væsentligst af garantier og udgør ved årets udgang i alt 752,2 mio.kr. Øvrige eventualforpligtelser: Ultimo 2011 har SKAT rejst krav om regulering af momsbetaling på i alt 2,9 mio.kr. med relation til bankens leasingaktiviteter for Banken er ikke enig i anvendelse af reglerne bag dette krav, og sagen er derfor indbragt for landsskatteretten med forventet afklaring medio Verserende sag med SKAT Udover momskrav som anført under eventualforpligtelser har SKAT tillige rejst tvivl om fortolkning af bestemmelser for beregning af lønsumsafgift i relation til pengeinstitutters leasingaktiviteter. Banken er ikke enig i SKATs ændringer af hidtil anvendte fortolkninger, og SKATs afgørelse er derfor indbragt for landsskatteretten. SKATs ændrede fortolkning har medført et krav om efterregulering på 7,1 mio.kr. i lønsumsafgift, som vedrører perioden Beløbet er udgiftsført i Afgørelse fra landsskatteretten forventes omkring medio Egne aktier Bankens beholdning af egne aktier udgjorde ved årets udgang stk. svarende til 0,93 pct. af aktiekapitalen. Jf. regnskabsbestemmelserne er dagsværdien på anskaffelsestidspunktet på 6,0 mio.kr. fragået i egenkapitalen. Finanstilsynets kontrolbesøg Finanstilsynet har som led i en større undersøgelse af privatkundeområdet i danske pengeinstitutter også gennemført en undersøgelse i tidligere Svendborg Sparekasse. Undersøgelsen gennemførtes i 1. kvartal Såfremt principper og konklusioner fra Finanstilsynets undersøgte population opskaleres, kunne yderligere nedskrivninger i niveauet 33 mio.kr. beregnes. Disse nedskrivninger blev indregnet i resultatet for 1. kvartal 2013, overvejende som et ledelsesmæssigt skøn. Efterfølgende er disse i det væsentlige individualiseret. Undersøgelsen medførte tillige påbud om at foretage ændringer i forretningsgange og arbejdsprocesser. Dette er sket og undersøgelsen er afsluttet. Ny IT-leverandør Fynske Bank aftager i dag sine it-ydelser fra henholdsvis SDC og Bankdata. Derfor har banken helt naturligt haft behov for at beslutte, hvilken it-platform bankens kunder og medarbejdere skal benytte sig af fremadrettet. Efter grundige overvejelser af markedets mulige it-løsninger og de vilkår, der er forbundet med dem, har Fynske Bank fundet, at BEC kan tilbyde den bedste løsning for banken. Banken har ud over en vurdering af funktionalitet også analyseret prisniveau og bindingsvilkår og 7

8 LEDELSESBERETNING har, med baggrund heri indgået aftale med BEC om, at banken bliver kunde og medlem i BEC a.m.b.a. Tidspunktet for konverteringer af bankens to it-systemer til BEC er endnu ikke aftalt. KAPITALGRUNDLAG Aktiekapitalen udgjorde primo året nominelt kr , fordelt på aktier á kr. 100 pr. stk. I forbindelse med fusionen med Vestfyns Bank i december 2013 er gennemført et aktiesplit i forholdet 1:10 fra nominelt 100 kr. til nominelt 10 kr. Ligeledes i forbindelse med nævnte fusion er der til vederlæggelsen af aktionærerne i Vestfyns Bank gennemført en kapitalforhøjelse på nominelt kr ved udstedelse af aktier á 10 kr. Ved udgangen af 2013 udgør aktiekapitalen derved kr , som er fordelt på aktier á kr. 10 pr. stk. Jf. vedtægterne er bestyrelsen bemyndiget til uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer at forhøje aktiekapitalen ved kontant indskud á en eller flere gange ved tegning af nye aktier med indtil nominelt 1 mio. kr. til en kurs fastsat af bestyrelsen. Udstedelsen kan ske som favøraktier eller fondsaktier. Aktierne kan alene udstedes til bankens medarbejdere. Bemyndigelsen gælder indtil 5. december Bestyrelsen er bemyndiget til, med fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at forhøje aktiekapitalen ved kontant indskud á en eller flere gange ved tegning af nye aktier med indtil nominelt 20 mio. kr. til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen. Bemyndigelsen gælder indtil 5. december Bestyrelsen kan indtil næste ordinære generalforsamling lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital. Siden 1. januar 2013 forudsættes dog Finanstilsynets godkendelse såfremt beholdningen af egne aktier overstiger 3% af aktiekapitalen. Finanstilsynet har 19. februar 2013 meddelt tilladelse hertil. Den samlede egenkapital udgør ultimo ,2 mio.kr. mod 580,1 mio.kr. ved udgangen af I forbindelse med fusionen indtræder Fynske Bank i Vestfyns Banks hybride lånekapital på 50 mio.kr., der indgår i bankens basiskapital. Fra 1. januar 2014 kan den hybride lånekapital ikke medregnes fuldt ud ved opgørelse af basiskapitalen. Første mulige indfrielse er 30/ Lånet forventes indfriet pr. denne dato. Fynske Bank har fra Fonden for Fynske Bank (tidl. Fonden for Svendborg Sparekasse) modtaget et bindende tilsagn om på anmodning at ville tilføre banken kapital med op til 50 mio.kr. Tilsagnet gælder indtil 17/ Ledelsen i Fynske Bank vurderer løbende bankens samlede kapitalstruktur i forhold til bankens forretningsomfang. Børsnotering Fynske Bank har kun én aktieklasse og hele aktiekapitalen, og dermed alle aktier, er optaget til notering på Nasdaq OMX Copenhagen med fondskode DK Der gælder ingen begrænsninger i aktiernes omsættelighed. Stemmerettigheder Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme. Ingen aktionær kan dog for sit eget vedkommende afgive stemmer for mere end 20 % af bankens til enhver tid værende stemmeberettigede aktiekapital. Aktier, der ifølge notering i bankens ejerbog tilhører forskellige ejere, anses i henhold til stemmerettighed, som tilhørende én aktionær, såfremt der mellem ejerne består en sådan særlig forbindelse, at udøvelsen af stemmeretten på aktierne må anses for bestemt af samme interessegruppe, herunder i tilfælde, hvor ejerne gennem aktiebesiddelse eller på anden måde er knyttet til en fælles koncern eller andet interessefællesskab. SOLVENSBEHOV OG SOLVENS Til beregning af solvensbehov anvender banken kreditreservationsmetoden. Den anvendte model er udarbejdet af Lokale Pengeinstitutter og tager udgangspunkt i Finanstilsynets Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter. Metoden tager udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af de risikovægtede poster (søjle I-kravet) med tillæg for risici og forhold, som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster. I Finanstilsynets vejledning opstilles målepunkter for, hvornår Finanstilsynet som udgangspunkt vurderer, at søjle I ikke er tilstrækkeligt indenfor de enkelte risikoområder, hvorfor der skal afsættes tillæg i solvensbehovet. Endvidere er der i udpræget grad opstillet metoder til beregning af tillæggets størrelse indenfor de enkelte risikoområder. Selvom Finanstilsynet opstiller målepunkter på de fleste områder, vurderer banken på alle områder om de angivne målepunkter i tilstrækkelig grad tager hensyn til bankens risici, og om nødvendigt foretages individuelle tilpasninger. Solvensbehovet er for Fynske Bank koncernen opgjort til 9,4 pct. For moderselskabet udgør solvensbehovet 9,5 pct. Koncernens solvens er opgjort til 19,7 pct. som medfører en overdækning på 10,3 pct. point i forhold til solvensbehovet. For moderselskabet Fynske Bank A/S udgør solvensprocenten 20,4. Overdækningen udgør således 10,9 pct. point. Den fulde redegørelse for bankens solvensbehov findes på: Anvendelse af overskuddet / fastsættelse af udbytte Med baggrund i resultatet for 2013 indstiller bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for Årets resultat overføres til Overført resultat. Likviditet Fynske Bank råder over et betydeligt likviditetsberedskab. 8

9 LEDELSESBERETNING Overdækningen i forhold til lovens krav er på 306,1 pct. Bankens forventede likviditetsbehov for det kommende år er fuldt dækket. Tilsynsdiamanten Finanstilsynet har under begrebet Tilsynsdiamanten opstillet 5 pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt må anses som værende pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Tilsynsdiamanten fastlægger særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som pengeinstitutterne som udgangspunkt bør ligge inden for. Fynske Bank opfylder grænseværdierne således: Pejlemærke Summen af store engagementer FynskeBank (Moderselskab) 11,9% Finanstilsynets græseværdi <125% Udlånsvækst 56,4% < 20% Ejendomseksponering 13,3% < 25% Funding ratio 0,61 < 1 Likviditetsoverdækning 316,4% > 50 Udlånsvæksten skyldes fusionen pr. 5/ For nærmere definitioner og beregninger henvises til Finanstilsynets hjemmeside: Ledelse Pr. 1. marts 2013 tiltrådte Petter Blondeau som ny administrerende direktør samtidig med at administrerende direktør Svend Erik Kracht fratrådte for at gå på pension. Pr. 21. marts 2013 udtrådte kunderådgiver Rasmus Stougaard Jensen af bestyrelsen (medarbejdervalgt). Samtidig indtrådte afdelingschef Steffen Grønbech Jakobsen (f. 1982) og afdelingsdirektør Steen Vinum (f. 1964) som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Som en konsekvens af fusionen tiltrådte Arne Jakobsen som bankdirektør pr. fusionsdatoen og udgør sammen med adm. direktør Petter Blondeau Fynske Banks direktion. Ligeledes som konsekvens af fusionen indvalgte repræsentantskabet den 10. december 2013 yderligere følgende i bestyrelsen: Direktør, cand.agro., HD, Peter Cederfeld de Simonsen, direktør Bent Jensen, malermester Vagn Kamp Larsen, divisionsdirektør John Svane Hansen, direktør Finn Boel Pedersen, kreditrådgiver Steen Borring Sørensen (medarbejderrepræsentant) og pensionsrådgiver Ole Rasmussen (medarbejderrepræsentant). Bestyrelsen udgøres herefter af 15 medlemmer. Bestyrelsen konstitueredes med direktør cand.agro., HD, Peter Cederfeld de Simonsen som formand og advokat Arne Knudsen som næstformand. FORVENTNINGER TIL ÅR 2014 Året 2014 bliver et spændende, udfordrende og usædvanligt år. Eksternt skal det nye navn, Fynske Bank, for alvor præsenteres og promoveres, både overfor nuværende og for kommende kunder. Forberedelser til etablering af en ny afdeling i Odense er påbegyndt. Internt skal de organisatoriske ændringer af fusionen afsluttes og et betydeligt antal arbejdsprocesser skal gennemgås, vurderes og tilpasses den nye situation. Der forventes ikke afgørende ændringer i det kommende år i de generelle samfundsøkonomiske forhold og låneefterspørgslen forventes fortsat at være yderst begrænset. Til gengæld forventes konkurrencen at stige med et generelt pres på pengeinstitutternes rentemarginal til følge. Den gennemførte fusion medfører også i 2014 engangsudgifter, disse anslåes til 5-10 mio.kr. Bankens basis indtjening, dvs. indtjeningen før nedskrivninger, kursreguleringer, udgifter til sektorløsninger samt fusionsomkostninger og skat, forventes at udgøre i niveauet mio.kr. Det forventes, at tab og nedskrivninger vil blive reduceret i forhold til Udsigterne for såvel national som international økonomi er fortsat forbundet med betydelig usikkerhed, hvilket også medfører at Fynske Banks forventninger er behæftet med en vis usikkerhed. RISIKOFORHOLD OG RISIKOSTYRING Kapitalstyring Banken anvender standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Det er bankens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af solvensen. Banken vil løbende vurdere behovet for, at der i risikostyringen indføres gradvist mere avancerede modeller. Basiskapitalen udgør ultimo 2013 i alt 767,3 mio. kr., der sammenholdt med de risikovægtede poster på i alt 3,9 mia. kr. giver en solvens på 19,7 pct. Bankens interne målsætning om en solvens på dels min. 16,0 pct. og dels min. 5 pct. point over solvensbehovet er således rigeligt opfyldt. Kernekapitalprocenten var ultimo 2013 på 19,7. Banken skal - udover at opgøre sin solvens - også opgøre sit individuelle solvensbehov. Banken vurderer løbende sin metode til opgørelse af det individuelle solvensbehov. Det individuelle solvensbehov for Fynske Bank koncernen er opgjort til 9,4 pct. For moderselskabet Fynske Bank alene udgør det beregnede individuelle solvensbehov 9,5 pct. Koncernens solvens på 19,7 pct. er således 10,3 pct. point højere end det individuelle solvensbehov. Moderselskabets solvens udgør 20,4 pct., som er 10,9 pct. point over det individuelle solvensbehov. På den baggrund vurderer ledelsen, at solvensen er tilstrækkelig til at dække den risiko, der påhviler bankens aktiviteter. 9

10 LEDELSESBERETNING Fynske Bank er kapitalmæssigt særdeles velpolstret og nye fælles europæiske regler CRD-IV-forordningen, som indfases over de kommende år opfyldes allerede på nuværende tidspunkt. Der er i bankens kapitalplan indregnet indfrielse af den hybride lånekapital på 50 mio.kr. ultimo Fynske Banks individuelle solvensbehovsopgørelse er ikke omfattet af den interne eller den eksterne revisions udførte revision. Banken skal i henhold til kapitaldæknings-bekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger herunder det opgjorte individuelle solvensbehov. Dette sker på hjemmesiden hvortil der henvises. Risikoforhold Det overordnede princip for banken er, at de risici, som opstår i forbindelse med bankens drift nøje overvåges og holdes inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer. De væsentligste risici er: Kreditrisiko, som væsentligst vedrører risikoen for tab på udlån og kreditter som følge af låntagers manglende betalingsevne. Risikoen overvåges løbende og der udarbejdes selvstændige handlingsplaner for engagementer, der udviser utilfredsstillende udvikling. Spredning på bonitetskategorier, samt branchemæssig og geografisk fordeling rapporteres til ledelsen. For at nedbringe kreditrisikoen på udlån optages der som udgangspunkt sikkerheder i form af pant i fast ejendom, driftsaktiver, værdipapirer m.v. og der gennemføres en løbende bonitetsvurdering af hele bankens udlånsportefølje. Kreditafdelingen overvåger løbende udviklingen og ændringerne i samfundsforhold generelt såvel som lokalt og estimerer påvirkninger på bankens drift. Metoder og praksis vedrørende nedskrivninger er anført under anvendt regnskabspraksis. Markedsrisiko, hvorved forstås at markedsværdien af aktiver eller passiver ændres som følge af ændringer i markedsforholdene, specielt for værdipapirer og valuta. Renterisiko opgøres på grundlag af Finanstilsynets regler og rapporteres løbende tillige med valutapositioner og aktierisiko til ledelsen. Afledte finansielle instrumenter anvendes udelukkende til afdækning. Dels til afdækning mod tab som følge af renteændringer på fastforrentede udlån samt til markeds- og valutarisiko på obligationer/aktier mv. Likviditetsrisiko opgøres løbende efter såvel interne regler som iflg. Finanstilsynets bestemmelser om krav til likvide aktiver. Den generelle likviditetsrisiko styres ud fra rammer fastsat af ledelsen, og opgøres på baggrund af kendte fremtidige ind- og udbetalinger. sigt sikrer et tilstrækkeligt og stabilt likviditetsberedskab. Kontrol- og risikostyringssystemer Bestyrelse og direktion har det overordnede ansvar for bankens kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Bankens kontrol- og risiko-styringssystem kan skabe en rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Bestyrelsen/revisionsudvalget og direktionen vurderer løbende væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med koncernens aktiviteter og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsen. Ansvaret for den daglige opretholdelse af et effektivt kontrolmiljø og interne kontrol og risikostyringssystem i forbindelse med regnskabsaflæggelsen ligger hos direktionen. Ledere er ansvarlige indenfor deres områder. Ansvar og beføjelser er fastlagt i bestyrelsens politikker og procedurer og instruks til direktionen. En uddybende beskrivelse af bankens risikoforhold er indeholdt i solvens- og risikorapport jf. kapitaldækningsbekendtgørelsen. Rapporten offentliggøres på bankens hjemmeside: Antal aktionærer og større aktionærer Ved udgangen af 2013 ejes Fynske Bank af i alt aktionærer. I fortegnelse over større aktionærer er opført: Fonden for Fynske Bank, Alex Gundersen Tobacco Company Aktieselskab Strategic Capital ApS. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 20. marts 2014 kl. 17:30 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån samt værdiansættelsen af finansielle instrumenter. Ledelsen vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til årsrapporten. Børskurs Fynske Bank-aktien blev ved årets udgang noteret til kurs 85,00 pr. aktie á 10 kr. mod 58,20 (omregnet i h.t. split 1:10) ultimo Bankens likviditetsberedskab opgøres efter retningslinjerne i lov om Finansiel Virksomhed, 152. Banken ønsker en balancesammensætning, der såvel på kort som på længere 10

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Året 2014 i overskrifter Side 4 Bankens hovedaktiviteter Side 5 Regnskabet 2014 Side 5 Kapitalgrundlag Side 7 Kapitalstyring,

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Årsrapport 2011. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2011. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2011 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.kvartal 2015

DELÅRSRAPPORT. 1.kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT 1.kvartal 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 5. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 8 Resultatopgørelse side 9-10 Balance side 11

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FYNSKE BANK A/S

VEDTÆGTER FOR FYNSKE BANK A/S VEDTÆGTER FOR FYNSKE BANK A/S CVR-NR. 25802888 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Fynske Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under navnene Svendborg Sparekasse A/S, Vestfyns Bank A/S, Sparekassen

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

FUSIONSREDEGØRELSE. Svendborg Sparekasse A/S. Vestfyns Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSREDEGØRELSE. Svendborg Sparekasse A/S. Vestfyns Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSREDEGØRELSE FOR Svendborg Sparekasse A/S

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FYNSKE BANK A/S

VEDTÆGTER FOR FYNSKE BANK A/S VEDTÆGTER FOR FYNSKE BANK A/S CVRNR. 25802888 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Fynske Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under navnene Svendborg Sparekasse A/S, Vestfyns Bank A/S, Sparekassen

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 5. maj 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2014 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2013

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal Overskud på 12,9 mio. kr. før skat Endnu et solidt og tilfredsstillende resultat, der afspejler bankens stabile indtjeningslinje. Banken fastholder sin udmelding for om at

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Supplerende information til. Årsrapport 2009

Supplerende information til. Årsrapport 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2010/10 17. august 2010 Side 1 af i alt 9. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm.dir. S. E. Kracht, tlf. 6217 6501 Supplerende

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere