INDHOLDSFORTEGNELSE. Selskabsoplysninger. Fynske Bank A/S Centrumpladsen Svendborg CVR: Hjemsted: Svendborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Selskabsoplysninger. Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg CVR: 2580 2888. Hjemsted: Svendborg."

Transkript

1 Årsrapport 2013

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 4 Fusionen Fynske Bank Side 5 Fynske Bank s hovedaktiviteter Side 6 Året 2013 i overskrifter Side 6 Regnskabet 2013 Side 6 Kapitalgrundlag Side 8 Solvensbehov og solvens Side 8 Forventninger til 2014 Side 9 Risikoforhold og risikostyring Side 10 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Side 11 Nærtstående parter Side 12 Koncern Side 13 Bestyrelse og direktion Side 14 Selskabsledelse, vedtægter og socialt ansvar Side 17 Bankens vedtægter Side 17 Revisionsudvalg Side 18 Vedlagsudvalg Side 18 Udbyttepolitik Side 18 Redegørelse vedr. god selskabsledelse Side 18 Samfundsansvar Side 18 Ledelsespåtegning Side 20 Revisionspåtegninger Side Årsregnskab: Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Side 24 Balance Side 25 Egenkapitalopgørelse Side 26 Pengestrømsopgørelse Side 27 Noter Side års hoved- og nøgletal Side Nøgletalsdefinitioner Side 53 Bankens repræsentantskab Side 54 Selskabsoplysninger Fynske Bank A/S Centrumpladsen Svendborg CVR: Hjemsted: Svendborg Grundlagt 1852 Telefon Telefax

4 LEDELSESBERETNING FYNSKE BANK KONCERN / HOVED- OG NØGLETAL 5-års oversigt (1000 kr.) Resultatopgørelse: Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter... (2013: excl. badwill) Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver... Andre driftsudgifter... (excl. udgifter til Indskydergarantifonden samt udgifter vedr. fusion og skift af IT-leverandør) Basisresultat Kursreguleringer Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Bidrag til Indskydergarantifonden Indtægtsført badwill Udgifter til fusion og skift af IT-leverandør Resultat før skat Skat Årets resultat Balance: Udlån Indlån og anden gæld Egenkapital Balance Ikke-balanceførte poster: Garantier Nøgletal: Solvensprocent... 19,7% 22,1% 21,5% 20,6% 19,2% Kernekapitalprocent... 19,7% 22,1% 21,1% 19,9% 18,1% Egenkapitalforrentning før skat... 0,5% 2,9% 4,2% 7,8% 5,2% Egenkapitalforrentning efter skat... 2,2% 2,1% 3,8% 5,6% 4,4% Udlån i forhold til indlån... 75,8% 79,5% 87,2% 84,6% 92,1% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet ,1% 287,4% 255,1% 361,8% 223,7% 4

5 LEDELSESBERETNING FYNSKE BANK - en fusion af Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank Den 5. december 2013 fusionerede Svendborg Sparekasse med Vestfyns Bank og med Svendborg Sparekasse som det fortsættende selskab. Samtidig ændredes navnet til Fynske Bank. Formålet med fusionen Fynske Bank er at skabe et større fynsk pengeinstitut, der kan følge kunderne længere og med flere ydelser, kan sikre en fortsat kompetenceudvikling og tiltrækning af medarbejdere, har kapacitet til markedsmæssig vækst, har plads til yderligere konsolideringer, hvis muligheden byder sig, har konkurrencekraft på en finansiel markedsplads, der de kommende år vil være i stigende forandring, og kan begrænse omkostningerne til administration. De primære markedsområder er Fyn og Trekantområdet. Filialdækningen i de to banker supplerer hinanden, ligesom der vurderes at være plads til yderligere filialplaceringer både på Fyn og i Trekantområdet. Fynske Bank vil efter fusionen have 14 filialer fordelt på Fyn og i Trekantområdet. I løbet af 2014 etableres en ny centralt beliggende filial i Odense. Fynske Bank beskæftiger efter fusionen i alt ca. 150 medarbejdere. Der er tale om en fusion mellem to selvstændige, børsnoterede banker med dybe rødder i lokalsamfundet og en stærk position inden for såvel privatkundesegmentet som segmentet for mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Fusionen er initieret af ønsket om at fremtidssikre en stærkere fynsk lokalbank og opnå forventede synergieffekter, såvel markedsmæssigt, omkostningsmæssigt og indtjeningsmæssigt. Efter fusionen er Fynske Bank en stærkere lokal aktør med et større og bredere forretningsgrundlag, en solid kapitalbase og med et stort markedspotentiale. Fynske Bank vil i fremtiden bygge på de samme sunde og solide forretningsprincipper, som de fusionerende banker hidtil har drevet bankvirksomhed efter. Fusionen bygger på en vækststrategi blandt andet med etablering af en filial i Odense med både privatkunde-, erhvervskunde- og investerings/formuekunde-afdelinger samt en styrkelse af bankens vækst i Trekantområdet. Fynske Bank s idégrundlag, vision og strategi Fynske Banks idegrundlag er at drive en velkonsolideret lokalbank på Fyn og i Trekantområdet, med udbud af alle almindelige bankprodukter og services og hermed beslægtede ydelser og rådgivning til privatkundemarkedet og til de mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. medarbejdere samt være værdiskabende for både kunder og aktionærer. Fynske Banks strategi bygger på et solidt fundament og en stærk kapitalbase med stor vilje til at skabe rentabel vækst. Væksten forventes blandt andet at ske med filialetableringer - først og fremmest i Odense - og med styrkelse af Fynske Banks indsatser i bankens eksisterende filialnet ved udnyttelse og styrkelse af bankens forskellige kompetencer på såvel erhvervskunde- og investeringsområdet som på privatkundeområdet. Væksten forventes afbalanceret i forhold til Fynske Banks fundament og evne til at fastholde kundernes tillid med et styret og målrettet forløb, hvor Fynske Banks centrale nøgletal og soliditet til enhver tid forventes at have en komfortabel margin til lovens rammer og krav til kapital, likviditet og øvrige risikofaktorer. Det er målet at fastholde en indtjeningskraft, der skaber plads til såvel udlodning som konsolidering med henblik på at skabe værdi for Fynske Banks aktionærer. Indtjeningsmålet forventes at være den til enhver tid værende risikofrie rente med tillæg af en markedskonform risikopræmie. Fynske Bank s værdigrundlag Troværdighed: Vi er troværdige og ordholdende overfor vores kunder, leverandører, kollegaer og det omgivende samfund. Vi tænker os om før vi handler. Enhver, der møder og indgår aftaler med os, vil blive mødt med tillid, åbenhed og troværdighed og vil blive behandlet ordentligt. Nærvær: Vi er med på hver enkelt kundes virkelighed og aktuelle livssituation. Derfor har vi hjertet med i vores rådgivning. Det er nemt at få kontakt med sin personlige rådgiver, ligesom vi altid giver hurtige svar på kundernes spørgsmål. Vi er gode til at lytte, til at tale samme sprog og til at tilpasse rådgivningen og løsningen efter kundens behov. Vi har altid fingeren på pulsen! Vi engagerer os i Fyn og trekantområdet, og støtter og understøtter lokale initiativer både i erhvervslivet og i forenings- og kulturlivet. Købmandskab: Vi har en forretningsskabende adfærd, der sikrer at alle aftaler er til gensidig fordel for både banken og kunden. Vi opsøger proaktivt vækstmuligheder i markedet, og præsterer derved tilfredsstillende økonomiske resultater på kort og på lang sigt. Vi er initiativrige, engagerede og tager ansvar for egen handling. Derved udviser vi den største handlekraft. Fremsyn: Vi er med på, hvad der sker i verden omkring os. Vi forstår at tilpasse os selv og vores virksomhed, og vi er forandringsparate. Vi tænker nyt, udfordrer det eksisterende og opdaterer hele tiden vores viden så vores kunder altid sikres den mest kompetente rådgivning. Visionen for Fynske Bank er at blive kundernes foretrukne pengeinstitut i bankens markedsområder, at være kendt som en seriøs, troværdig og ligeværdig leverandør af finansielle ydelser i et samspil med kompetente og engagerede 5

6 LEDELSESBERETNING FYNSKE BANKS HOVEDAKTIVITETER Fynske Banks hovedaktivitet er traditionel bankdrift, hovedsagelig bestående af indlåns-, udlåns- og valutaprodukter, pension, investering, forsikring og realkredit samt hermed beslægtede aktiviteter. Fynske Banks primære markedsområde er Fyn og Trekantområdet, og med mindre og mellemstore virksomheder samt privatkunder som målgruppe. Gennem datterselskabet Leasing Fyn Svendborg A/S udbydes produkter inden for finansiel leasing rettet mod erhvervsvirksomheder i hele landet. ÅRET 2013 I OVERSKRIFTER Fusion og navneændring til Fynske Bank For 2013 har Fynske Bank realiseret et resultat på 14,9 mio.kr. efter skat. Resultatet før kursreguleringer, nedskrivninger, fusionsomkostninger og skat stemmer overens med de udmeldte forventninger og betragtes af ledelsen som tilfredsstillende. Årets nedskrivninger anses dog for værende på et højt og mindre tilfredsstillende niveau. Resultatet er ekstraordinært påvirket af en gennemført fusion med Vestfyns Bank i december Der er indtægtsført beregnet badwill med 40,6 mio.kr. og der er som fusionsomkostninger i alt udgiftsført 33,8 mio.kr. Yderligere fusionsrelaterede omkostninger i niveauet 5-10 mio.kr. forventes at påvirke resultatet for Resultat før skat er påvirket af nedskrivninger på 33,0 mio.kr. efter Finanstilsynets generelle privatkundeundersøgelse, som Svendborg Sparekasse også var en del af. Indlånsoverskud på knap 1,3 mia. kr. og likviditetsoverdækning på 306,1% Solvensprocent på 19,7%. REGNSKABET 2013 Som følge af fusionen af Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank i december 2013 (til Fynske Bank) udgøres regnskabet for 2013 af det fortsættende selskab (hidtidige Svendborg Sparekasse) for hele regnskabsperioden 1. jan. 31. dec samt det ophørende selskab (hidtidige Vestfyns Bank) for perioden fra fusionsdatoen 5. dec. til 31. dec Med mindre andet er nævnt refereres i årsrapporten til koncernregnskabet, som indeholder driften af moderselskabet Fynske Bank (jf. foranstående) samt datterselskabet Leasing Fyn Svendborg A/S og endvidere bankens ejendomsselskaber, som indeholder driften af flere af bankens domicil-ejendomme. Fusionen har ikke medført ændringer i sammenligningstal for 2012, som derfor hidrører fra daværende Svendborg Sparekasse. Der er ikke efter regnskabsperiodens udløb indtruffet hændelser af væsentlig betydning for bankens eller koncernens drift eller af væsentlig betydning for bedømmelse af regnskabet. 4. kvartal 2013 Koncernens basisresultat for 4. kvartal (resultat før kursreguleringer, nedskrivninger og skat) udgør 19,4 mio.kr. Basisresultatet for 4. kvartal 2013 er isoleret set på et tilfredsstillende og forventet niveau. Korrigeret for fusionsrelateret badwill og fusionsomkostninger samt bidrag til sektorløsninger udgør basisresultatet 22,3 mio.kr. Nedskrivningerne for 4. kvartal beløber sig til 4,5 mio.kr., som udgør under halvdelen af nedskrivningerne for 4. kvartal Udlån er i løbet af 4. kvartal øget med 1,1 mia.kr. I forbindelse med fusion er tilført 1,2 mia.kr. Bortses herfra er udlån faldet med 72 mio.kr. i kvartalet. Indlån er i løbet af 4. kvartal øget med 1,7 mia.kr. I forbindelse med fusion er tilført godt 1,6 mia.kr. Basisindtægter 2013 Fynske Banks nettorenteindtægter udgjorde i ,1 mio.kr. mod 121,4 mio.kr. i Udbytte af aktier m.v. udgør 1,8 mio.kr. mod knap 1,4 mio. kr. i Gebyrer og provisionsindtægter udgør i alt 44,4 mio.kr. og er øget med godt 2,0 mio.kr. eller 4,8% i forhold til 42,3 mio. kr. i Stigningen kan væsentligst henføres til øget aktivitet med værdipapirhandel. Andre driftsindtægter udgør 44,8 mio.kr., hvoraf 40,6 mio. kr. er indtægtsført beregnet badwill i forbindelse med fusionen, idet identificerede nettoaktiver ved fusionen har oversteget børsværdien af de i forbindelse med fusionen udstedte aktier. 7,7 mio.kr af basisindtægter hidrører fra tidligere Vestfyns Bank. Kursreguleringer Kursreguleringer udgør i alt +6,8 mio.kr. mod +2,5 mio.kr. året før. Årets kursregulering fordeles med -3,1 mio.kr. hidrørende fra obligationsbeholdningen, +15,6 mio.kr. vedrørende beholdningen af aktier samt -5,7 mio.kr. fra øvrige reguleringer, hvoraf -4,3 mio.kr. vedrører risikoafdækning. Såvel renterisiko som aktierisiko har året igennem været holdt på et begrænset niveau. Omkostninger De samlede omkostninger til personale og administration m.v. udgør i alt 107,8 mio.kr. mod 101,4 mio.kr. for Stigningen svarer til 6,4 mio.kr., hvoraf 4,6 mio.kr. hidrører fra perioden 5/12-31/12 for tidligere Vestfyns Bank. 6

7 LEDELSESBERETNING Samlet udgør lønninger/vederlag 64,7 mio.kr. som i forhold til 2012 er forøget med 4,7 mio.kr., heraf 2,9 fra tidligere Vestfyns Bank. Øvrige administrationsomkostninger er øget med 1,7 mio. kr. til i alt 43,1 mio.kr. Andre driftsudgifter Andre driftsudgifter udgør 41,6 mio.kr. mod 10,8 mio.kr. for året før. I 2013 indgår 5,9 mio.kr. som betaling til Indskydergarantifonden samt 33,8 mio.kr. vedrørende den gennemførte fusion, herunder nettoudgifter til skift af IT-leverandør. I 2012 udgiftsførtes foruden 3,7 mio.kr. til indskydergarantifonden - tillige 7,1 mio.kr. vedrørende en endnu ikke afklaret tvist om moms og lønsumsafgift. Nedskrivninger på udlån m.v. Årets nedskrivninger udgør 62,1 mio.kr. mod 41,1 mio.kr. i Årets nedskrivninger er væsentligt påvirket af nedskrivninger foretaget i 1. kvartal på samlet 33 mio.kr. med direkte relation til privatkunde-engagementer. Øvrige nedskrivninger er hovedsagelig erhvervsrelaterede og overvejende nedskrivninger på allerede identificerede problemengagementer, hvor udviklingen - specielt i relation til værdien af sikkerhedsstillelser har været ugunstig. Periodens nedskrivningsprocent udgør 1,6% og de akkumulerede nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier udgør pr. 31. december 2013 i alt 242,6 mio.kr., svarende til 6,2% af udlån og garantier. Resultat Resultatet før skat udgør 3,5 mio.kr. mod 17,0 mio. for Efter skat udgør resultatet 14,9 mio.kr. mod 11,9 mio.kr. i Skat Skat udgør -11,4 mio.kr. Skatteeffekt i forhold til årets resultat er væsentligt påvirket af tidligere omtalte badwillindtægt, som ikke påvirker årets skat. Balancen Fynske Banks balance udgør knapt 5,4 mia.kr. og er i forhold til ultimo 2012 forøget med 2,2 mia.kr. Hovedårsagen hertil er den gennemførte fusion i december Likvide midler, bestående af kassebeholdning, tilgodehavende i Nationalbanken og hos øvrige kreditinstitutter, udgør 311,6 mio.kr. ved udgangen af december 2013 og er således øget med 197,3 mio.kr. fra 114,3 mio.kr. ultimo Udlån udgør 2,9 mia.kr. ved udgangen af 2013 mod 1,9 mia. kr. ultimo Årsagen hertil er tilgang ved fusionen på knap 1,2 mia. samt reduktioner i øvrigt på 116 mio.kr. Beholdning af obligationer og aktier er ultimo 2013 bogført til mio.kr. mod 860,1 mio.kr. ultimo Beholdning er øget med 691,0 mio.kr. fra fusionen. Gæld til andre kreditinstitutter udgør 102,2 mio.kr. mod 57,3 ultimo Indlån (inkl. puljeordninger) udgør 4,2 mia.kr. efter tilgang på 1,7 mia.kr fra fusion. Eventualforpligtelser Består væsentligst af garantier og udgør ved årets udgang i alt 752,2 mio.kr. Øvrige eventualforpligtelser: Ultimo 2011 har SKAT rejst krav om regulering af momsbetaling på i alt 2,9 mio.kr. med relation til bankens leasingaktiviteter for Banken er ikke enig i anvendelse af reglerne bag dette krav, og sagen er derfor indbragt for landsskatteretten med forventet afklaring medio Verserende sag med SKAT Udover momskrav som anført under eventualforpligtelser har SKAT tillige rejst tvivl om fortolkning af bestemmelser for beregning af lønsumsafgift i relation til pengeinstitutters leasingaktiviteter. Banken er ikke enig i SKATs ændringer af hidtil anvendte fortolkninger, og SKATs afgørelse er derfor indbragt for landsskatteretten. SKATs ændrede fortolkning har medført et krav om efterregulering på 7,1 mio.kr. i lønsumsafgift, som vedrører perioden Beløbet er udgiftsført i Afgørelse fra landsskatteretten forventes omkring medio Egne aktier Bankens beholdning af egne aktier udgjorde ved årets udgang stk. svarende til 0,93 pct. af aktiekapitalen. Jf. regnskabsbestemmelserne er dagsværdien på anskaffelsestidspunktet på 6,0 mio.kr. fragået i egenkapitalen. Finanstilsynets kontrolbesøg Finanstilsynet har som led i en større undersøgelse af privatkundeområdet i danske pengeinstitutter også gennemført en undersøgelse i tidligere Svendborg Sparekasse. Undersøgelsen gennemførtes i 1. kvartal Såfremt principper og konklusioner fra Finanstilsynets undersøgte population opskaleres, kunne yderligere nedskrivninger i niveauet 33 mio.kr. beregnes. Disse nedskrivninger blev indregnet i resultatet for 1. kvartal 2013, overvejende som et ledelsesmæssigt skøn. Efterfølgende er disse i det væsentlige individualiseret. Undersøgelsen medførte tillige påbud om at foretage ændringer i forretningsgange og arbejdsprocesser. Dette er sket og undersøgelsen er afsluttet. Ny IT-leverandør Fynske Bank aftager i dag sine it-ydelser fra henholdsvis SDC og Bankdata. Derfor har banken helt naturligt haft behov for at beslutte, hvilken it-platform bankens kunder og medarbejdere skal benytte sig af fremadrettet. Efter grundige overvejelser af markedets mulige it-løsninger og de vilkår, der er forbundet med dem, har Fynske Bank fundet, at BEC kan tilbyde den bedste løsning for banken. Banken har ud over en vurdering af funktionalitet også analyseret prisniveau og bindingsvilkår og 7

8 LEDELSESBERETNING har, med baggrund heri indgået aftale med BEC om, at banken bliver kunde og medlem i BEC a.m.b.a. Tidspunktet for konverteringer af bankens to it-systemer til BEC er endnu ikke aftalt. KAPITALGRUNDLAG Aktiekapitalen udgjorde primo året nominelt kr , fordelt på aktier á kr. 100 pr. stk. I forbindelse med fusionen med Vestfyns Bank i december 2013 er gennemført et aktiesplit i forholdet 1:10 fra nominelt 100 kr. til nominelt 10 kr. Ligeledes i forbindelse med nævnte fusion er der til vederlæggelsen af aktionærerne i Vestfyns Bank gennemført en kapitalforhøjelse på nominelt kr ved udstedelse af aktier á 10 kr. Ved udgangen af 2013 udgør aktiekapitalen derved kr , som er fordelt på aktier á kr. 10 pr. stk. Jf. vedtægterne er bestyrelsen bemyndiget til uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer at forhøje aktiekapitalen ved kontant indskud á en eller flere gange ved tegning af nye aktier med indtil nominelt 1 mio. kr. til en kurs fastsat af bestyrelsen. Udstedelsen kan ske som favøraktier eller fondsaktier. Aktierne kan alene udstedes til bankens medarbejdere. Bemyndigelsen gælder indtil 5. december Bestyrelsen er bemyndiget til, med fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at forhøje aktiekapitalen ved kontant indskud á en eller flere gange ved tegning af nye aktier med indtil nominelt 20 mio. kr. til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen. Bemyndigelsen gælder indtil 5. december Bestyrelsen kan indtil næste ordinære generalforsamling lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital. Siden 1. januar 2013 forudsættes dog Finanstilsynets godkendelse såfremt beholdningen af egne aktier overstiger 3% af aktiekapitalen. Finanstilsynet har 19. februar 2013 meddelt tilladelse hertil. Den samlede egenkapital udgør ultimo ,2 mio.kr. mod 580,1 mio.kr. ved udgangen af I forbindelse med fusionen indtræder Fynske Bank i Vestfyns Banks hybride lånekapital på 50 mio.kr., der indgår i bankens basiskapital. Fra 1. januar 2014 kan den hybride lånekapital ikke medregnes fuldt ud ved opgørelse af basiskapitalen. Første mulige indfrielse er 30/ Lånet forventes indfriet pr. denne dato. Fynske Bank har fra Fonden for Fynske Bank (tidl. Fonden for Svendborg Sparekasse) modtaget et bindende tilsagn om på anmodning at ville tilføre banken kapital med op til 50 mio.kr. Tilsagnet gælder indtil 17/ Ledelsen i Fynske Bank vurderer løbende bankens samlede kapitalstruktur i forhold til bankens forretningsomfang. Børsnotering Fynske Bank har kun én aktieklasse og hele aktiekapitalen, og dermed alle aktier, er optaget til notering på Nasdaq OMX Copenhagen med fondskode DK Der gælder ingen begrænsninger i aktiernes omsættelighed. Stemmerettigheder Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme. Ingen aktionær kan dog for sit eget vedkommende afgive stemmer for mere end 20 % af bankens til enhver tid værende stemmeberettigede aktiekapital. Aktier, der ifølge notering i bankens ejerbog tilhører forskellige ejere, anses i henhold til stemmerettighed, som tilhørende én aktionær, såfremt der mellem ejerne består en sådan særlig forbindelse, at udøvelsen af stemmeretten på aktierne må anses for bestemt af samme interessegruppe, herunder i tilfælde, hvor ejerne gennem aktiebesiddelse eller på anden måde er knyttet til en fælles koncern eller andet interessefællesskab. SOLVENSBEHOV OG SOLVENS Til beregning af solvensbehov anvender banken kreditreservationsmetoden. Den anvendte model er udarbejdet af Lokale Pengeinstitutter og tager udgangspunkt i Finanstilsynets Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter. Metoden tager udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af de risikovægtede poster (søjle I-kravet) med tillæg for risici og forhold, som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster. I Finanstilsynets vejledning opstilles målepunkter for, hvornår Finanstilsynet som udgangspunkt vurderer, at søjle I ikke er tilstrækkeligt indenfor de enkelte risikoområder, hvorfor der skal afsættes tillæg i solvensbehovet. Endvidere er der i udpræget grad opstillet metoder til beregning af tillæggets størrelse indenfor de enkelte risikoområder. Selvom Finanstilsynet opstiller målepunkter på de fleste områder, vurderer banken på alle områder om de angivne målepunkter i tilstrækkelig grad tager hensyn til bankens risici, og om nødvendigt foretages individuelle tilpasninger. Solvensbehovet er for Fynske Bank koncernen opgjort til 9,4 pct. For moderselskabet udgør solvensbehovet 9,5 pct. Koncernens solvens er opgjort til 19,7 pct. som medfører en overdækning på 10,3 pct. point i forhold til solvensbehovet. For moderselskabet Fynske Bank A/S udgør solvensprocenten 20,4. Overdækningen udgør således 10,9 pct. point. Den fulde redegørelse for bankens solvensbehov findes på: Anvendelse af overskuddet / fastsættelse af udbytte Med baggrund i resultatet for 2013 indstiller bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for Årets resultat overføres til Overført resultat. Likviditet Fynske Bank råder over et betydeligt likviditetsberedskab. 8

9 LEDELSESBERETNING Overdækningen i forhold til lovens krav er på 306,1 pct. Bankens forventede likviditetsbehov for det kommende år er fuldt dækket. Tilsynsdiamanten Finanstilsynet har under begrebet Tilsynsdiamanten opstillet 5 pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt må anses som værende pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Tilsynsdiamanten fastlægger særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som pengeinstitutterne som udgangspunkt bør ligge inden for. Fynske Bank opfylder grænseværdierne således: Pejlemærke Summen af store engagementer FynskeBank (Moderselskab) 11,9% Finanstilsynets græseværdi <125% Udlånsvækst 56,4% < 20% Ejendomseksponering 13,3% < 25% Funding ratio 0,61 < 1 Likviditetsoverdækning 316,4% > 50 Udlånsvæksten skyldes fusionen pr. 5/ For nærmere definitioner og beregninger henvises til Finanstilsynets hjemmeside: Ledelse Pr. 1. marts 2013 tiltrådte Petter Blondeau som ny administrerende direktør samtidig med at administrerende direktør Svend Erik Kracht fratrådte for at gå på pension. Pr. 21. marts 2013 udtrådte kunderådgiver Rasmus Stougaard Jensen af bestyrelsen (medarbejdervalgt). Samtidig indtrådte afdelingschef Steffen Grønbech Jakobsen (f. 1982) og afdelingsdirektør Steen Vinum (f. 1964) som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Som en konsekvens af fusionen tiltrådte Arne Jakobsen som bankdirektør pr. fusionsdatoen og udgør sammen med adm. direktør Petter Blondeau Fynske Banks direktion. Ligeledes som konsekvens af fusionen indvalgte repræsentantskabet den 10. december 2013 yderligere følgende i bestyrelsen: Direktør, cand.agro., HD, Peter Cederfeld de Simonsen, direktør Bent Jensen, malermester Vagn Kamp Larsen, divisionsdirektør John Svane Hansen, direktør Finn Boel Pedersen, kreditrådgiver Steen Borring Sørensen (medarbejderrepræsentant) og pensionsrådgiver Ole Rasmussen (medarbejderrepræsentant). Bestyrelsen udgøres herefter af 15 medlemmer. Bestyrelsen konstitueredes med direktør cand.agro., HD, Peter Cederfeld de Simonsen som formand og advokat Arne Knudsen som næstformand. FORVENTNINGER TIL ÅR 2014 Året 2014 bliver et spændende, udfordrende og usædvanligt år. Eksternt skal det nye navn, Fynske Bank, for alvor præsenteres og promoveres, både overfor nuværende og for kommende kunder. Forberedelser til etablering af en ny afdeling i Odense er påbegyndt. Internt skal de organisatoriske ændringer af fusionen afsluttes og et betydeligt antal arbejdsprocesser skal gennemgås, vurderes og tilpasses den nye situation. Der forventes ikke afgørende ændringer i det kommende år i de generelle samfundsøkonomiske forhold og låneefterspørgslen forventes fortsat at være yderst begrænset. Til gengæld forventes konkurrencen at stige med et generelt pres på pengeinstitutternes rentemarginal til følge. Den gennemførte fusion medfører også i 2014 engangsudgifter, disse anslåes til 5-10 mio.kr. Bankens basis indtjening, dvs. indtjeningen før nedskrivninger, kursreguleringer, udgifter til sektorløsninger samt fusionsomkostninger og skat, forventes at udgøre i niveauet mio.kr. Det forventes, at tab og nedskrivninger vil blive reduceret i forhold til Udsigterne for såvel national som international økonomi er fortsat forbundet med betydelig usikkerhed, hvilket også medfører at Fynske Banks forventninger er behæftet med en vis usikkerhed. RISIKOFORHOLD OG RISIKOSTYRING Kapitalstyring Banken anvender standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Det er bankens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af solvensen. Banken vil løbende vurdere behovet for, at der i risikostyringen indføres gradvist mere avancerede modeller. Basiskapitalen udgør ultimo 2013 i alt 767,3 mio. kr., der sammenholdt med de risikovægtede poster på i alt 3,9 mia. kr. giver en solvens på 19,7 pct. Bankens interne målsætning om en solvens på dels min. 16,0 pct. og dels min. 5 pct. point over solvensbehovet er således rigeligt opfyldt. Kernekapitalprocenten var ultimo 2013 på 19,7. Banken skal - udover at opgøre sin solvens - også opgøre sit individuelle solvensbehov. Banken vurderer løbende sin metode til opgørelse af det individuelle solvensbehov. Det individuelle solvensbehov for Fynske Bank koncernen er opgjort til 9,4 pct. For moderselskabet Fynske Bank alene udgør det beregnede individuelle solvensbehov 9,5 pct. Koncernens solvens på 19,7 pct. er således 10,3 pct. point højere end det individuelle solvensbehov. Moderselskabets solvens udgør 20,4 pct., som er 10,9 pct. point over det individuelle solvensbehov. På den baggrund vurderer ledelsen, at solvensen er tilstrækkelig til at dække den risiko, der påhviler bankens aktiviteter. 9

10 LEDELSESBERETNING Fynske Bank er kapitalmæssigt særdeles velpolstret og nye fælles europæiske regler CRD-IV-forordningen, som indfases over de kommende år opfyldes allerede på nuværende tidspunkt. Der er i bankens kapitalplan indregnet indfrielse af den hybride lånekapital på 50 mio.kr. ultimo Fynske Banks individuelle solvensbehovsopgørelse er ikke omfattet af den interne eller den eksterne revisions udførte revision. Banken skal i henhold til kapitaldæknings-bekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger herunder det opgjorte individuelle solvensbehov. Dette sker på hjemmesiden hvortil der henvises. Risikoforhold Det overordnede princip for banken er, at de risici, som opstår i forbindelse med bankens drift nøje overvåges og holdes inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer. De væsentligste risici er: Kreditrisiko, som væsentligst vedrører risikoen for tab på udlån og kreditter som følge af låntagers manglende betalingsevne. Risikoen overvåges løbende og der udarbejdes selvstændige handlingsplaner for engagementer, der udviser utilfredsstillende udvikling. Spredning på bonitetskategorier, samt branchemæssig og geografisk fordeling rapporteres til ledelsen. For at nedbringe kreditrisikoen på udlån optages der som udgangspunkt sikkerheder i form af pant i fast ejendom, driftsaktiver, værdipapirer m.v. og der gennemføres en løbende bonitetsvurdering af hele bankens udlånsportefølje. Kreditafdelingen overvåger løbende udviklingen og ændringerne i samfundsforhold generelt såvel som lokalt og estimerer påvirkninger på bankens drift. Metoder og praksis vedrørende nedskrivninger er anført under anvendt regnskabspraksis. Markedsrisiko, hvorved forstås at markedsværdien af aktiver eller passiver ændres som følge af ændringer i markedsforholdene, specielt for værdipapirer og valuta. Renterisiko opgøres på grundlag af Finanstilsynets regler og rapporteres løbende tillige med valutapositioner og aktierisiko til ledelsen. Afledte finansielle instrumenter anvendes udelukkende til afdækning. Dels til afdækning mod tab som følge af renteændringer på fastforrentede udlån samt til markeds- og valutarisiko på obligationer/aktier mv. Likviditetsrisiko opgøres løbende efter såvel interne regler som iflg. Finanstilsynets bestemmelser om krav til likvide aktiver. Den generelle likviditetsrisiko styres ud fra rammer fastsat af ledelsen, og opgøres på baggrund af kendte fremtidige ind- og udbetalinger. sigt sikrer et tilstrækkeligt og stabilt likviditetsberedskab. Kontrol- og risikostyringssystemer Bestyrelse og direktion har det overordnede ansvar for bankens kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Bankens kontrol- og risiko-styringssystem kan skabe en rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Bestyrelsen/revisionsudvalget og direktionen vurderer løbende væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med koncernens aktiviteter og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsen. Ansvaret for den daglige opretholdelse af et effektivt kontrolmiljø og interne kontrol og risikostyringssystem i forbindelse med regnskabsaflæggelsen ligger hos direktionen. Ledere er ansvarlige indenfor deres områder. Ansvar og beføjelser er fastlagt i bestyrelsens politikker og procedurer og instruks til direktionen. En uddybende beskrivelse af bankens risikoforhold er indeholdt i solvens- og risikorapport jf. kapitaldækningsbekendtgørelsen. Rapporten offentliggøres på bankens hjemmeside: Antal aktionærer og større aktionærer Ved udgangen af 2013 ejes Fynske Bank af i alt aktionærer. I fortegnelse over større aktionærer er opført: Fonden for Fynske Bank, Alex Gundersen Tobacco Company Aktieselskab Strategic Capital ApS. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 20. marts 2014 kl. 17:30 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån samt værdiansættelsen af finansielle instrumenter. Ledelsen vurderer, at usikkerheden er på et niveau, der er forsvarligt i forhold til årsrapporten. Børskurs Fynske Bank-aktien blev ved årets udgang noteret til kurs 85,00 pr. aktie á 10 kr. mod 58,20 (omregnet i h.t. split 1:10) ultimo Bankens likviditetsberedskab opgøres efter retningslinjerne i lov om Finansiel Virksomhed, 152. Banken ønsker en balancesammensætning, der såvel på kort som på længere 10

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Årsrapport 2011. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2011. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2011 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Året 2014 i overskrifter Side 4 Bankens hovedaktiviteter Side 5 Regnskabet 2014 Side 5 Kapitalgrundlag Side 7 Kapitalstyring,

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2010 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele

Læs mere