Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald"

Transkript

1 Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3 Miljøgodkendelser...3 Hovedaktivitet...3 Biaktivitet...3 Listepunkt...4 Væsentligste ressource- og miljømæssige forhold Modtagestationens aktiviteter...4 Trykflasker Ledelsens redegørelse Miljøforhold...6 Spildevand...6 Tilsyn...7 Ressourcer...7 Affaldsmængder som følge af SMOKAs aktiviteter Arbejdsmiljø og risikoforhold...9 Uheld i Generelle risikoforhold...9 Bilag: Tilsynsmyndighedens udtalelse Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 2 af 9

3 1. Indledning I/S SMOKA forestår indsamling, modtagelse og videreforsendelse af farligt affald (olie- og kemikalieaffald) til bortskaffelse eller genanvendelse. I/S SMOKA er et fælleskommunalt interessentskab med følgende kommuner som interessenter: Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Tårnby Kommune. Modtagestationen er bemandet med en stationsleder og fire faste medarbejdere samt en kontorfunktionær. Den overordnede administration og ledelse sker i samarbejde med I/S Amagerforbrænding. I/S SMOKA har valgt at aflægge frivilligt grønt regnskab. Dette grønne regnskab er udarbejdet efter Bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab (Bkg. nr af 14. december 2006). Dette grønne regnskab for 2008 vedrører I/S SMOKA s aktiviteter på Prøvestenen. I/S SMOKA udarbejdede grønt regnskab første gang for året Formelle oplysninger Navn og beliggenhed Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald, I/S SMOKA. U-vej 7, Prøvestenen, 2300 København S. Telefon CVR-nr.: , P-nr.: Administration: I/S Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S, Telf Miljøtilsynsmyndighed Københavns Kommune, Center for Miljø (CMI). Miljøgodkendelser Vilkårsændring af 7. december 2005 til I/S SMOKA s miljøgodkendelse af 14. september 2001 Vilkårsændring af 18. november 2004 til I/S SMOKA s miljøgodkendelse af 14. september 2001 Vilkårsændring af 2. dec til I/S SMOKA s miljøgodkendelse af 14. september 2001 Miljøgodkendelse af 14. september 2001 for I/S SMOKA på Prøvestenen. Hovedaktivitet Modtagestation for olie- og kemikalieaffald (farligt affald). Biaktivitet Der er ingen biaktiviteter på Prøvestenen. Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 3 af 9

4 Listepunkt I/S SMOKA er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Bkg. nr af 13. december 2006) med senere ændringer (Bkg. nr. 168 af 21. februar 2007, bkg af 12. december 2007 og bkg. 972 af 22. september 2008). I/S SMOKA's aktiviteter hører under bekendtgørelsens bilag 2, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald: K203 Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald. I bekendtgørelsen om grønne regnskaber er affaldsbehandling omfattet af kategorien K, men SMOKAs aktiviteter er ikke omfattet. Derfor aflægger SMOKA frivilligt grønt regnskab. Væsentligste ressource- og miljømæssige forhold I/S SMOKAs ressourceforbrug er især knyttet til forbrug af vand, el og brændstoffer til maskindrift, lys, køretøjer, højtryksrensere og frostsikring af tankinstallationer. Desuden er der et forbrug af kvælstof i forbindelse med trykregulering af oplagringstanke. Eventuelle miljøpåvirkninger kan være knyttet til udledning af overfladevand samt emissioner af opløsningsmidler til luften. Der produceres affald i forbindelse med sortering/omlastning af emballeret affald og i forbindelse med tankrens af slamsugere. 3. Modtagestationens aktiviteter I/S SMOKA modtager farligt affald fra virksomheder og fra kommunale genbrugspladser samt fra andre indsamlinger hos private f.eks. miljøbil-ordninger. Affaldet modtages emballeret i spændelågsfade og tromler eller som pumpbart affald i slamsugere og tankbiler. Desuden sker der en rensning af slamsugeres tanke på olierensepladsen og kemikalierensepladsen. Den største del af affaldet, der modtages på I/S SMOKA, videresendes til Kommunekemi. Pumpbart kemikalieaffald modtages i bundfældningstanken for kemikalieaffald, og viderepumpes til Kommunekemis lagertanke på nabogrunden. Noget kemikalieaffald pumpes dog direkte til Kommunekemis tanke. Den pumpbare del af mineralolieaffaldet pumpes også direkte til Kommunekemi's tanke. Olielagertanken er derfor ikke blevet benyttet i Fast affald fra olierensepladsen og fast affald fra kemikalierensepladsen videresendes til Kommunekemi. Frostvæske, lyskilder mv. afsættes til Kommunekemi, som sender affaldet videre til genanvendelsesanlæg. SMOKA afsætter spraydåser til genanvendelse hos Stena Miljø, og noget af medicinaffaldet afsættes til Special Waste System A/S sammen med en del ukendt affald og pesticidaffald. Affald der sendes til Special Waste System A/S går til forbrænding. SMOKA sender oliefiltre til genanvendelse hos DSA. Hver enkelt leverance følges af en deklaration, som bl.a. beskriver affaldets mængde og sammensætning. Affaldstyperne kan beskrives med Kommunekemis koder (faktureringsgrupper) og EAK-koder. Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 4 af 9

5 Affald modtaget på modtagestationen (ton) Gruppe A Mineralolieaffald Gruppe B Organisk kemisk affald med halogen/svovl Gruppe C Energirigt organisk kemisk aff. u. halogen/svovl Gruppe H Organisk kemisk affald uden halogen/svovl Gruppe K Kviksølvholdigt affald Gruppe O Reaktivt affald Gruppe S Elektriske og elektroniske produkter Gruppe T Bekæmpelsesmidler Gruppe X Uorganisk kemisk affald Gruppe Z Andet affald SMOKA-affald i alt Kommunekemi-affald uemballeret Note Total Note 1: Affald fra Kommunekemis kunder pumpet direkte til Kommunekemis tanke via SMOKAs pumpeanlæg. Tabellen viser, at mængden affald modtaget på SMOKA er stabil i forhold til 2007, men mængden af uemballeret affald er steget væsentligt. De væsentligste ændringer fordeler sig på følgende affaldsgrupper: Mængden af uemballeret affald fra Kommunekemis egne kunder er steget med 600 % Mængderne af H-affald er faldet med 9 % Mængderne af K-affald er steget med 109 ton svarende til 231 % Mængderne af uorganisk kemisk affald (gruppe X) er steget med 17 % Mængden af Z-affald er steget med 14 % Langt størstedelen af affaldet i affaldsgrupperne A, B, C, H og T destrueres ved forbrænding med energiudnyttelse på Kommunekemi. Disse grupper udgør størstedelen af mængderne, der modtages på SMOKA. De resterende mængder sendes hovedsagligt til særlig behandling med efterfølgende oparbejdning, genanvendelse eller kontrolleret deponi. SMOKA har også modtaget uemballeret affald fra Kommunekemis direkte kunder. Affaldet transporteres via SMOKA til opmagasinering på Kommunekemis tankanlæg på Prøvestenen. Mængden udgjorde 602 ton i 2007, og steg i 2008 således med ton. Årsagen til stigningen er, at Kommunekemi ændrede sin modtagelse bl.a. på grund kapacitetsproblemer. Sortering af malingsaffald Malingsaffald (H2-affald), der består af malingsrester i småemballager og tømte olieemballager, indsamles via de kommunale genbrugspladser, miljøbiler og farvehandlere. På modtagestationen kontrolleres malingsaffaldets deklaration. Affaldet omlastes via en truck med containervender til store containere, der anvendes til transporten til Kommunekemi for at spare kørsel. Sortering af malingsaffald (ton) Malingsaffald I alt Udviklingen fra 2007 til 2008 viser en jævn stigning i affaldsmængderne, idet mængderne af malingsaffald er steget med ca. 10 %. Mængden af malingsaffald var ellers faldet i perioden , da ufarligt malingsaffald (kode 00 og 01) de senere år er blevet leveret til forbrænding uden om SMOKA. Trykflasker Modtagelsen af trykflasker er ophørt i løbet af Ophøret skyldes, at genbrugspladserne i Amagerforbrændings opland håndterer trykflasker til anden side, bl.a. til direkte genbrug. Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 5 af 9

6 4. Ledelsens redegørelse I/S SMOKA har valgt de væsentligste miljøpåvirkninger ud fra de miljøparametre, der er reguleret i miljøgodkendelsen. Egenkontrollen i miljøgodkendelsen fra 2001 knytter sig til kontrol af spildevand og driftsjournaler over mængder og typer af affald. Spildevandsprøver fra 2004/2005 viser, at spildevandet renses til et niveau, hvor vilkårene i udledningstilladelsen er overholdt. Der er ikke udtaget prøver siden februar 2005, da tilsynsmyndigheden ikke har anmodet herom. Generelt har de modtagne affaldsmængder været vigende, men siden 2006 har SMOKA ligget på et mere stabilt niveau. Center for Miljø har ikke gennemført miljøtilsyn på SMOKA i 2008 Arbejdstilsynet har i 2008 været på tilsyn hos SMOKA. Tilsynet var en del af deres kampagner om asbest og kviksølv. SMOKA arbejder intenst på en strategi for selskabet, hvor der især er fokus på den organisatoriske og ejerskabsmæssige fremtid i samarbejde med de øvrige affaldsselskaber i regionen SMOKA arbejder bl.a. på at fastholde sine storkunder via samarbejde med andre indsamlere SMOKA har ikke udarbejdet en miljøpolitik og indført miljøledelse i Planerne vil blive taget op igen, når der er ressourcer til det. SMOKA har ikke modtaget klager i 2008 SMOKA har ikke haft uheld i 2008 CMI har som tilsynsmyndighed udarbejdet en udtalelse til det grønne regnskab (bilag). 5. Miljøforhold Spildevand Regnvand og eventuelt brandslukningsvand eller rengøringsvand fra spild af affald opsamles i et buffersystem. Medarbejderne kontrollerer buffersystem og brønde, og olieudskillere tilses og tømmes jævnligt efter gældende retningslinier. Udledning af forurenet overfladevand kan forhindres ved afspærring af modtagestationens forbindelse til kloak. Miljøgodkendelsen fra 2001 beskriver, hvorledes der skal ske prøvetagning af overfladevandet, og at overfladevandet skal overholde fastsatte grænseværdier. Nedenfor er vist prøver som SMOKA fik foretaget i 2004/2005. Spildevand fra SMOKA 2004/2005 Grænseværdi Enhed Bly (Pb) 30 µg/l 1,5 5,9 3,9 12 3,9 Kviksølv (Hg) 3 µg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,22 <0,10 Benzen 20 µg/l <0,20 1,4 <0,20 <0,20 <0,20 Toluen 50 µg/l <0, ,2 <0,20 <0,20 Ethylbenzen 50 µg/l <0, ,6 <0,20 <0,20 Total af kulbrinter 10 mg/l 0,066 2,600 0,340 0,120 0,140 Som det fremgår af ovenstående tabel renses spildevandet, så vilkårene i SMOKAs udledningstilladelse er overholdt. Dog med en enkelt overskridelse af indholdet af toluen i spildevandsprøve udtaget den 10. november Der er ikke udtaget spildevandsprøver i Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 6 af 9

7 Tilsyn CMI har ikke foretaget tilsyn hos SMOKA i I forbindelse med tidligere tilsyn blev det aftalt, at SMOKA skal udarbejde en instruks for, hvordan og hvor ofte der skal tjekkes for slam i bunden af kemikaliebundfældningstanken. SMOKA skal kunne dokumentere at instruksen følges. SMOKA har ikke formuleret en sådan instruks, da betjeningen og benyttelsen af tanken har ændret sig i de seneste par år. Det har medført, at tanken benyttes væsentligt mindre end hidtil. SMOKA overvejer derfor, hvordan en sådan instruks kan udformes. Arbejdstilsynet gennemførte tilsyn på SMOKA som led i deres kampagner om asbest og kviksølv. Tilsynet har ikke ført til ændrede arbejdsgange på SMOKA. Ressourcer Ressourceforbruget er knyttet til forbrug af el, vand samt brændstoffer til køretøjer og højtryksrensere. Der er forbrug af kvælstof i forbindelse med trykregulering af bundfældningstank og olielagertank. Forbrug af ressourcer Enhed Elektricitet note 1 MWh , ,5 Elektricitet note 2 MWh 58,9 65,6 63,9 49,3 57,6 Vand m Brændstof (diesel) 1000 liter 9,1 10,1 11,4 9,9 12,1 Kvælstofforbrug m 3 7,4 6,4 6,3 6,3 6,2 Note 1: Ny beregningsmetode. Se nedenfor. Note 2: Gammel beregningsmetode. Se nedenfor. Indtil det grønne regnskab for 2007 er der anvendt en metode til beregning af elforbruget på SMOKA, der ikke inddrager periodisering (tabel note 2). Eftersom elmåleren ikke er blevet aflæst efter en fast rutine, kan der ske aflæsning på forskellige tider af året. Det er derfor besluttet at anvende en anden beregningsmetode, som i højere grad inddrager variationen i elforbruget henover året (tabel note 1), og der foretages således periodisering. Dette er ganske væsentligt for SMOKAs elforbrug eftersom tanken og rør elopvarmes i kolde perioder. Elforbruget i er beregnet efter både den nye og den gamle beregningsmetode. Konklusioner om udviklingen i elforbruget er baseret på den nye beregningsmetode. Elforbruget steg ca. 4,5 % i forhold til Elforbruget vedrører bl.a. plads- og arbejdspladsbelysning samt SMOKA's elektroniske overvågningssystem og opvarmning/frostsikring af tanke. Alt affald håndteres under overdækning, hvilket medfører et relativt stort elforbrug til belysning, men også energiforbruget til opvarmning af tanken og røranlægget er stort. Elopvarmingen er styret automatisk. Forbruget er derfor også vejrafhængigt. Brændstofforbruget steg i 2008 med ca. 22 %, og vandforbruget steg med ca. 15 %. Forbruget af brændstof går primært til drift af lastvogn, gaffeltruck, lift og damprensere, og det øgede forbrug i 2008 skyldes bl.a., at SMOKA i højere grad er begyndt at afhente affald i egen lastbil. Energi- og brændstofforbruget fremgår af nedenstående diagram. Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 7 af 9

8 El og brændstofforbrug MWh l Elektricitet (Ny metode) Elektricitet (Gl. metode) Brændstof (Diesel) Diagrammet viser, at elforbruget er steget i 2008, men fortsat er væsentligt lavere end de tidligere år. Brændstofforbruget er steget væsentligt i 2008, hvilket som nævnt primært skyldes at SMOKA i højere grad er begyndt at afhente affald i egen lastbil. Derudover bør det bemærkes, at opgørelsen af brændstofforbrug er baseret på indkøbte mængder. Der er således ikke foretaget lageropgørelser og periodisering, hvilket også kan have indflydelse på udviklingen. Det højere elforbrug i 2006 kan bl.a. skyldes den koldere vinterperiode, hvilket belaster forbruget på grund af øget behov for opvarmning af tanken og røranlæg. Som det fremgår af nedenstående tabel over graddage var 2006 set over hele året koldere end 2007 og År Graddage, vindkorrigerede Kilde: DMI. Note 1: Graddage beregnes ud fra den udendørs døgntemperatur og korrigeres for vind og solskin. Graddage kan bruges til at beskrive det sandsynlige forbrug af energi til opvarmning. Affaldsmængder som følge af SMOKAs aktiviteter SMOKAs aktiviteter vedrører som nævnt modtagelse, sortering og omlastning af affald. Der dannes affald i forbindelse med: Tankrensning på olierensepladsen og kemikalierensepladsen H2-omlastning og omlastning af emballeret og uemballeret affald i øvrigt Kontoraktiviteter mv. i mandskabsbygningen Affald Enhed Tankrensning, flydende affald Ton 24,0 1 30,3 39,4 Tankrensning, fast affald Ton 31,8 46,1 48,0 Forbrændingsegnet affald Ton 7,7 3,95 17,6 - heraf kasserede paller Ton 4,5 2,24 16,6 Jern og metal (til genanvendelse) Ton ,6 Papir (til genanvendelse) Kg < 25 < 25 <25 Note 1: Anslået Note 2: Der afsættes ca. 1,5 ton pr. md. Mængden af flydende affald fra tankrensning er steget med ca. 30 %, og det faste affald er steget med ca. 4 %. Affaldet opstår dels, når slamsugernes tanke renses, efter de er tømt for f.eks. A-affald, og dels når bundfældningstankene skal tømmes. Bundfældningstankene tømmes efter behov, og der gennemføres ca. 3-5 rensninger af disse årligt. Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 8 af 9

9 Det brændbare affald består af forbrændingsegnet plastemballage, itugåede paller mv. til forbrænding. Mængden af forbrændingsegnet affald er steget med næsten 350 % i forhold til Den voldsomme stigning består alene af mængden af kasserede paller. Dette skyldes især, at færre af SMOKAs kunder benytter Kommunekemi-paller. SMOKA omemballerer derfor affaldet inden det sendes til Kommunekemi. Dette giver anledning til en større ophobning af EURO-paller på SMOKA, og dermed også en tilsvarende stigning i antallet af kasserede paller. SMOKA genbruger så vidt muligt emballage, og genanvendelige paller returneres til leverandøren. Det er kun ødelagte paller, der kasseres og sendes til forbrænding. Jern- og metalemballage består primært af tømte tromler. Andre dåser mv. udgør en mindre andel. Mængden af jern og metal til genanvendelse er steget med ca. 105 % i forhold til Stigningen skyldes bl.a. at SMOKA er begyndt at modtage flere jerntromler særligt fra Kommunekemis kunder i området. Generelt kan mængden af jern og metalaffald variere en del, da den er afhængig af, hvor meget af det modtagne affald, der håndteres med slamsuger. Dagrenovationslignende affald fra kontorbygningen bortskaffes som dagrenovation via en 800- liters container, der tømmes hver 14. dag. Mængderne kan læses af ovenstående tabel, da de svarer til forskellen mellem de samlede mængder forbrændingsegnet affald og mængden af kasserede paller. Pap fra kontorbygningen frasorteres ikke, da der er tale om meget begrænsede mængder. 6. Arbejdsmiljø og risikoforhold Uheld i 2008 Der er ikke indtruffet uheld i Generelle risikoforhold Håndteringen af farligt affald indebærer en risiko for udslip eller spild. For at undgå uheld uddannes medarbejderne i håndtering af farligt affald på specielle kurser. Uddannelsen ajourføres løbende efter den gældende uddannelsesplan. Efter krav i miljøgodkendelsen fra 2001 og på baggrund af en risikoanalyse foreligger der driftsinstrukser for håndtering og opbevaring af de kritiske stoffer på en sikkerhedsmæssigt acceptabel måde. Endvidere er en medarbejder uddannet sikkerhedsrådgiver i henhold til Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods (Bkg. nr. 665 af 18. august 1999). Ifølge reglerne skal alle virksomheder, der beskæftiger sig med farligt gods, have udpeget en sikkerhedsrådgiver. Sikkerhedsrådgiverens opgave er så vidt muligt at reducere risici for personer, ejendom og miljøet i forbindelse med transport af farligt gods ved hjælp af forebyggelse. SMOKAs sikkerhedsrådgiver var på opdateringskursus i SMOKA ansatte pr. 1. april 2008 en ny medarbejder, der efterfølgende tog kørekort og chaufføruddannelse til transport af farligt gods (ADR-bevis). Derudover var kontorfunktionæren på et sorteringskursus på Kommunekemi. Miljøforholdene ved transport af affald til og fra modtagestationen er ikke medtaget i det grønne regnskab. Det bemærkes dog, at reglerne for kørsel med farligt gods udvikles til stadighed, og således træder et nyt regelsæt i kraft pr. 1. juli Udtalelse fra Center for Miljø Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 9 af 9

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald.

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Emballage katalog Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Indholdsfortegnelse Plast- og jernfade og tromler S.2 Pakkepulver og

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Baggrund Notatet er udarbejdet som en del af projektet Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Roskilde Golf Klub. Grønt Regnskab 2003

Roskilde Golf Klub. Grønt Regnskab 2003 Roskilde Golf Klub Grønt Regnskab 2003 Miljoe_03 Side 1 5/17/2012 Forord... 3 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Adresse... 3 1.2 Matrikel. Nr... 3 1.4 Beliggenhed... 4 1.5 Hovedvirk- somhed... 6 1.6 Bivirksomhed...

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Golfsportens Grønne Regnskab

Golfsportens Grønne Regnskab Golfsportens Grønne Regnskab Basisoplysninger Adresse: Smørum Golfcenter, Skebjergvej 46, 2765 Smørum Matr. Nr.: Egegården, matr.nr. 13a, Ledøje By, Ledøje, 14a, Ledøje By, Ledøje. Ormegården, 6a og 7a,Smørum

Læs mere

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Basisoplysninger Inbicon Kalundborg Asnæsvej 16 4400 Kalundborg CVR-nr.: 27036635 P-nr.: 1016287527 Inbicon er et 100 % DONG Energy ejet datterselskab. Inbicon er

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning

Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Tillæg til at modtage farligt affald (spildolie, lyskilder og småbatterier) Stena Recycling A/S Miljøvej 4 7400 Herning Sagsnr.:09.02.00-p19-20-15 Dato: 26. august. 2015

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg... 2-4 Miljøberetning. Energianlæg... 5-6 Miljødata. Energianlæg...

Læs mere

[ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab

[ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab [ 1. juni 2012-31. maj 2013-16. regnskabsår ] Grønt regnskab 2012 2013 Introduktion Selskabet Hjørring Varmeforsyning er beliggende på Buen 7 i Hjørring. CVR-nr. 64 54 46 16. P-nr. 1003156630 Selskabets

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning

Miljøredegørelse for LOTRA A/S. Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006. LOTRA den grønne løsning Miljøredegørelse for LOTRA A/S Redegørelsen dækker årene 2005 og 2006 LOTRA den grønne løsning Indholdsfortegnelse: 1. Forord:...1 2. Stamdata:...2 3. Virksomhedsbeskrivelse:...3 3.1. Organisationsdiagram:...3

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Golfsportens Grønne Regnskab

Golfsportens Grønne Regnskab Golfsportens Grønne Regnskab Basisoplysninger Adresse: Smørum Golfcenter, Skebjergvej 46, 2765 Smørum Matr. Nr.: Egegården, matr.nr. 13a, Ledøje By, Ledøje, 14a, Ledøje By, Ledøje. Ormegården, 6a og 7a,Smørum

Læs mere

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund

PV VMS. Videnskab Mennesker Samfund PV VMS Videnskab Mennesker Samfund Indhold af dagens kursus Miljøproblemer i dag Miljøbeskyttelsesloven generelt Godkendelse af særligt forurenende virksomheder Grønt regnskab Forebyggelse og styring Renere

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

MODTAGEREGLER FOR FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD

MODTAGEREGLER FOR FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD MODTAGEREGLER FOR FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD Amagerforbrænding ELSAM KARA Nordforbrænding Reno-Nord Vestforbrænding Århus Kommunale Værker Til producenter og transportører af forbrændingsegnet affald Folderen

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere