Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald"

Transkript

1 Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3 Miljøgodkendelser...3 Hovedaktivitet...3 Biaktivitet...3 Listepunkt...4 Væsentligste ressource- og miljømæssige forhold Modtagestationens aktiviteter...4 Trykflasker Ledelsens redegørelse Miljøforhold...6 Spildevand...6 Tilsyn...7 Ressourcer...7 Affaldsmængder som følge af SMOKAs aktiviteter Arbejdsmiljø og risikoforhold...9 Uheld i Generelle risikoforhold...9 Bilag: Tilsynsmyndighedens udtalelse Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 2 af 9

3 1. Indledning I/S SMOKA forestår indsamling, modtagelse og videreforsendelse af farligt affald (olie- og kemikalieaffald) til bortskaffelse eller genanvendelse. I/S SMOKA er et fælleskommunalt interessentskab med følgende kommuner som interessenter: Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Tårnby Kommune. Modtagestationen er bemandet med en stationsleder og fire faste medarbejdere samt en kontorfunktionær. Den overordnede administration og ledelse sker i samarbejde med I/S Amagerforbrænding. I/S SMOKA har valgt at aflægge frivilligt grønt regnskab. Dette grønne regnskab er udarbejdet efter Bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab (Bkg. nr af 14. december 2006). Dette grønne regnskab for 2008 vedrører I/S SMOKA s aktiviteter på Prøvestenen. I/S SMOKA udarbejdede grønt regnskab første gang for året Formelle oplysninger Navn og beliggenhed Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald, I/S SMOKA. U-vej 7, Prøvestenen, 2300 København S. Telefon CVR-nr.: , P-nr.: Administration: I/S Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S, Telf Miljøtilsynsmyndighed Københavns Kommune, Center for Miljø (CMI). Miljøgodkendelser Vilkårsændring af 7. december 2005 til I/S SMOKA s miljøgodkendelse af 14. september 2001 Vilkårsændring af 18. november 2004 til I/S SMOKA s miljøgodkendelse af 14. september 2001 Vilkårsændring af 2. dec til I/S SMOKA s miljøgodkendelse af 14. september 2001 Miljøgodkendelse af 14. september 2001 for I/S SMOKA på Prøvestenen. Hovedaktivitet Modtagestation for olie- og kemikalieaffald (farligt affald). Biaktivitet Der er ingen biaktiviteter på Prøvestenen. Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 3 af 9

4 Listepunkt I/S SMOKA er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Bkg. nr af 13. december 2006) med senere ændringer (Bkg. nr. 168 af 21. februar 2007, bkg af 12. december 2007 og bkg. 972 af 22. september 2008). I/S SMOKA's aktiviteter hører under bekendtgørelsens bilag 2, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald: K203 Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald. I bekendtgørelsen om grønne regnskaber er affaldsbehandling omfattet af kategorien K, men SMOKAs aktiviteter er ikke omfattet. Derfor aflægger SMOKA frivilligt grønt regnskab. Væsentligste ressource- og miljømæssige forhold I/S SMOKAs ressourceforbrug er især knyttet til forbrug af vand, el og brændstoffer til maskindrift, lys, køretøjer, højtryksrensere og frostsikring af tankinstallationer. Desuden er der et forbrug af kvælstof i forbindelse med trykregulering af oplagringstanke. Eventuelle miljøpåvirkninger kan være knyttet til udledning af overfladevand samt emissioner af opløsningsmidler til luften. Der produceres affald i forbindelse med sortering/omlastning af emballeret affald og i forbindelse med tankrens af slamsugere. 3. Modtagestationens aktiviteter I/S SMOKA modtager farligt affald fra virksomheder og fra kommunale genbrugspladser samt fra andre indsamlinger hos private f.eks. miljøbil-ordninger. Affaldet modtages emballeret i spændelågsfade og tromler eller som pumpbart affald i slamsugere og tankbiler. Desuden sker der en rensning af slamsugeres tanke på olierensepladsen og kemikalierensepladsen. Den største del af affaldet, der modtages på I/S SMOKA, videresendes til Kommunekemi. Pumpbart kemikalieaffald modtages i bundfældningstanken for kemikalieaffald, og viderepumpes til Kommunekemis lagertanke på nabogrunden. Noget kemikalieaffald pumpes dog direkte til Kommunekemis tanke. Den pumpbare del af mineralolieaffaldet pumpes også direkte til Kommunekemi's tanke. Olielagertanken er derfor ikke blevet benyttet i Fast affald fra olierensepladsen og fast affald fra kemikalierensepladsen videresendes til Kommunekemi. Frostvæske, lyskilder mv. afsættes til Kommunekemi, som sender affaldet videre til genanvendelsesanlæg. SMOKA afsætter spraydåser til genanvendelse hos Stena Miljø, og noget af medicinaffaldet afsættes til Special Waste System A/S sammen med en del ukendt affald og pesticidaffald. Affald der sendes til Special Waste System A/S går til forbrænding. SMOKA sender oliefiltre til genanvendelse hos DSA. Hver enkelt leverance følges af en deklaration, som bl.a. beskriver affaldets mængde og sammensætning. Affaldstyperne kan beskrives med Kommunekemis koder (faktureringsgrupper) og EAK-koder. Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 4 af 9

5 Affald modtaget på modtagestationen (ton) Gruppe A Mineralolieaffald Gruppe B Organisk kemisk affald med halogen/svovl Gruppe C Energirigt organisk kemisk aff. u. halogen/svovl Gruppe H Organisk kemisk affald uden halogen/svovl Gruppe K Kviksølvholdigt affald Gruppe O Reaktivt affald Gruppe S Elektriske og elektroniske produkter Gruppe T Bekæmpelsesmidler Gruppe X Uorganisk kemisk affald Gruppe Z Andet affald SMOKA-affald i alt Kommunekemi-affald uemballeret Note Total Note 1: Affald fra Kommunekemis kunder pumpet direkte til Kommunekemis tanke via SMOKAs pumpeanlæg. Tabellen viser, at mængden affald modtaget på SMOKA er stabil i forhold til 2007, men mængden af uemballeret affald er steget væsentligt. De væsentligste ændringer fordeler sig på følgende affaldsgrupper: Mængden af uemballeret affald fra Kommunekemis egne kunder er steget med 600 % Mængderne af H-affald er faldet med 9 % Mængderne af K-affald er steget med 109 ton svarende til 231 % Mængderne af uorganisk kemisk affald (gruppe X) er steget med 17 % Mængden af Z-affald er steget med 14 % Langt størstedelen af affaldet i affaldsgrupperne A, B, C, H og T destrueres ved forbrænding med energiudnyttelse på Kommunekemi. Disse grupper udgør størstedelen af mængderne, der modtages på SMOKA. De resterende mængder sendes hovedsagligt til særlig behandling med efterfølgende oparbejdning, genanvendelse eller kontrolleret deponi. SMOKA har også modtaget uemballeret affald fra Kommunekemis direkte kunder. Affaldet transporteres via SMOKA til opmagasinering på Kommunekemis tankanlæg på Prøvestenen. Mængden udgjorde 602 ton i 2007, og steg i 2008 således med ton. Årsagen til stigningen er, at Kommunekemi ændrede sin modtagelse bl.a. på grund kapacitetsproblemer. Sortering af malingsaffald Malingsaffald (H2-affald), der består af malingsrester i småemballager og tømte olieemballager, indsamles via de kommunale genbrugspladser, miljøbiler og farvehandlere. På modtagestationen kontrolleres malingsaffaldets deklaration. Affaldet omlastes via en truck med containervender til store containere, der anvendes til transporten til Kommunekemi for at spare kørsel. Sortering af malingsaffald (ton) Malingsaffald I alt Udviklingen fra 2007 til 2008 viser en jævn stigning i affaldsmængderne, idet mængderne af malingsaffald er steget med ca. 10 %. Mængden af malingsaffald var ellers faldet i perioden , da ufarligt malingsaffald (kode 00 og 01) de senere år er blevet leveret til forbrænding uden om SMOKA. Trykflasker Modtagelsen af trykflasker er ophørt i løbet af Ophøret skyldes, at genbrugspladserne i Amagerforbrændings opland håndterer trykflasker til anden side, bl.a. til direkte genbrug. Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 5 af 9

6 4. Ledelsens redegørelse I/S SMOKA har valgt de væsentligste miljøpåvirkninger ud fra de miljøparametre, der er reguleret i miljøgodkendelsen. Egenkontrollen i miljøgodkendelsen fra 2001 knytter sig til kontrol af spildevand og driftsjournaler over mængder og typer af affald. Spildevandsprøver fra 2004/2005 viser, at spildevandet renses til et niveau, hvor vilkårene i udledningstilladelsen er overholdt. Der er ikke udtaget prøver siden februar 2005, da tilsynsmyndigheden ikke har anmodet herom. Generelt har de modtagne affaldsmængder været vigende, men siden 2006 har SMOKA ligget på et mere stabilt niveau. Center for Miljø har ikke gennemført miljøtilsyn på SMOKA i 2008 Arbejdstilsynet har i 2008 været på tilsyn hos SMOKA. Tilsynet var en del af deres kampagner om asbest og kviksølv. SMOKA arbejder intenst på en strategi for selskabet, hvor der især er fokus på den organisatoriske og ejerskabsmæssige fremtid i samarbejde med de øvrige affaldsselskaber i regionen SMOKA arbejder bl.a. på at fastholde sine storkunder via samarbejde med andre indsamlere SMOKA har ikke udarbejdet en miljøpolitik og indført miljøledelse i Planerne vil blive taget op igen, når der er ressourcer til det. SMOKA har ikke modtaget klager i 2008 SMOKA har ikke haft uheld i 2008 CMI har som tilsynsmyndighed udarbejdet en udtalelse til det grønne regnskab (bilag). 5. Miljøforhold Spildevand Regnvand og eventuelt brandslukningsvand eller rengøringsvand fra spild af affald opsamles i et buffersystem. Medarbejderne kontrollerer buffersystem og brønde, og olieudskillere tilses og tømmes jævnligt efter gældende retningslinier. Udledning af forurenet overfladevand kan forhindres ved afspærring af modtagestationens forbindelse til kloak. Miljøgodkendelsen fra 2001 beskriver, hvorledes der skal ske prøvetagning af overfladevandet, og at overfladevandet skal overholde fastsatte grænseværdier. Nedenfor er vist prøver som SMOKA fik foretaget i 2004/2005. Spildevand fra SMOKA 2004/2005 Grænseværdi Enhed Bly (Pb) 30 µg/l 1,5 5,9 3,9 12 3,9 Kviksølv (Hg) 3 µg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,22 <0,10 Benzen 20 µg/l <0,20 1,4 <0,20 <0,20 <0,20 Toluen 50 µg/l <0, ,2 <0,20 <0,20 Ethylbenzen 50 µg/l <0, ,6 <0,20 <0,20 Total af kulbrinter 10 mg/l 0,066 2,600 0,340 0,120 0,140 Som det fremgår af ovenstående tabel renses spildevandet, så vilkårene i SMOKAs udledningstilladelse er overholdt. Dog med en enkelt overskridelse af indholdet af toluen i spildevandsprøve udtaget den 10. november Der er ikke udtaget spildevandsprøver i Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 6 af 9

7 Tilsyn CMI har ikke foretaget tilsyn hos SMOKA i I forbindelse med tidligere tilsyn blev det aftalt, at SMOKA skal udarbejde en instruks for, hvordan og hvor ofte der skal tjekkes for slam i bunden af kemikaliebundfældningstanken. SMOKA skal kunne dokumentere at instruksen følges. SMOKA har ikke formuleret en sådan instruks, da betjeningen og benyttelsen af tanken har ændret sig i de seneste par år. Det har medført, at tanken benyttes væsentligt mindre end hidtil. SMOKA overvejer derfor, hvordan en sådan instruks kan udformes. Arbejdstilsynet gennemførte tilsyn på SMOKA som led i deres kampagner om asbest og kviksølv. Tilsynet har ikke ført til ændrede arbejdsgange på SMOKA. Ressourcer Ressourceforbruget er knyttet til forbrug af el, vand samt brændstoffer til køretøjer og højtryksrensere. Der er forbrug af kvælstof i forbindelse med trykregulering af bundfældningstank og olielagertank. Forbrug af ressourcer Enhed Elektricitet note 1 MWh , ,5 Elektricitet note 2 MWh 58,9 65,6 63,9 49,3 57,6 Vand m Brændstof (diesel) 1000 liter 9,1 10,1 11,4 9,9 12,1 Kvælstofforbrug m 3 7,4 6,4 6,3 6,3 6,2 Note 1: Ny beregningsmetode. Se nedenfor. Note 2: Gammel beregningsmetode. Se nedenfor. Indtil det grønne regnskab for 2007 er der anvendt en metode til beregning af elforbruget på SMOKA, der ikke inddrager periodisering (tabel note 2). Eftersom elmåleren ikke er blevet aflæst efter en fast rutine, kan der ske aflæsning på forskellige tider af året. Det er derfor besluttet at anvende en anden beregningsmetode, som i højere grad inddrager variationen i elforbruget henover året (tabel note 1), og der foretages således periodisering. Dette er ganske væsentligt for SMOKAs elforbrug eftersom tanken og rør elopvarmes i kolde perioder. Elforbruget i er beregnet efter både den nye og den gamle beregningsmetode. Konklusioner om udviklingen i elforbruget er baseret på den nye beregningsmetode. Elforbruget steg ca. 4,5 % i forhold til Elforbruget vedrører bl.a. plads- og arbejdspladsbelysning samt SMOKA's elektroniske overvågningssystem og opvarmning/frostsikring af tanke. Alt affald håndteres under overdækning, hvilket medfører et relativt stort elforbrug til belysning, men også energiforbruget til opvarmning af tanken og røranlægget er stort. Elopvarmingen er styret automatisk. Forbruget er derfor også vejrafhængigt. Brændstofforbruget steg i 2008 med ca. 22 %, og vandforbruget steg med ca. 15 %. Forbruget af brændstof går primært til drift af lastvogn, gaffeltruck, lift og damprensere, og det øgede forbrug i 2008 skyldes bl.a., at SMOKA i højere grad er begyndt at afhente affald i egen lastbil. Energi- og brændstofforbruget fremgår af nedenstående diagram. Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 7 af 9

8 El og brændstofforbrug MWh l Elektricitet (Ny metode) Elektricitet (Gl. metode) Brændstof (Diesel) Diagrammet viser, at elforbruget er steget i 2008, men fortsat er væsentligt lavere end de tidligere år. Brændstofforbruget er steget væsentligt i 2008, hvilket som nævnt primært skyldes at SMOKA i højere grad er begyndt at afhente affald i egen lastbil. Derudover bør det bemærkes, at opgørelsen af brændstofforbrug er baseret på indkøbte mængder. Der er således ikke foretaget lageropgørelser og periodisering, hvilket også kan have indflydelse på udviklingen. Det højere elforbrug i 2006 kan bl.a. skyldes den koldere vinterperiode, hvilket belaster forbruget på grund af øget behov for opvarmning af tanken og røranlæg. Som det fremgår af nedenstående tabel over graddage var 2006 set over hele året koldere end 2007 og År Graddage, vindkorrigerede Kilde: DMI. Note 1: Graddage beregnes ud fra den udendørs døgntemperatur og korrigeres for vind og solskin. Graddage kan bruges til at beskrive det sandsynlige forbrug af energi til opvarmning. Affaldsmængder som følge af SMOKAs aktiviteter SMOKAs aktiviteter vedrører som nævnt modtagelse, sortering og omlastning af affald. Der dannes affald i forbindelse med: Tankrensning på olierensepladsen og kemikalierensepladsen H2-omlastning og omlastning af emballeret og uemballeret affald i øvrigt Kontoraktiviteter mv. i mandskabsbygningen Affald Enhed Tankrensning, flydende affald Ton 24,0 1 30,3 39,4 Tankrensning, fast affald Ton 31,8 46,1 48,0 Forbrændingsegnet affald Ton 7,7 3,95 17,6 - heraf kasserede paller Ton 4,5 2,24 16,6 Jern og metal (til genanvendelse) Ton ,6 Papir (til genanvendelse) Kg < 25 < 25 <25 Note 1: Anslået Note 2: Der afsættes ca. 1,5 ton pr. md. Mængden af flydende affald fra tankrensning er steget med ca. 30 %, og det faste affald er steget med ca. 4 %. Affaldet opstår dels, når slamsugernes tanke renses, efter de er tømt for f.eks. A-affald, og dels når bundfældningstankene skal tømmes. Bundfældningstankene tømmes efter behov, og der gennemføres ca. 3-5 rensninger af disse årligt. Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 8 af 9

9 Det brændbare affald består af forbrændingsegnet plastemballage, itugåede paller mv. til forbrænding. Mængden af forbrændingsegnet affald er steget med næsten 350 % i forhold til Den voldsomme stigning består alene af mængden af kasserede paller. Dette skyldes især, at færre af SMOKAs kunder benytter Kommunekemi-paller. SMOKA omemballerer derfor affaldet inden det sendes til Kommunekemi. Dette giver anledning til en større ophobning af EURO-paller på SMOKA, og dermed også en tilsvarende stigning i antallet af kasserede paller. SMOKA genbruger så vidt muligt emballage, og genanvendelige paller returneres til leverandøren. Det er kun ødelagte paller, der kasseres og sendes til forbrænding. Jern- og metalemballage består primært af tømte tromler. Andre dåser mv. udgør en mindre andel. Mængden af jern og metal til genanvendelse er steget med ca. 105 % i forhold til Stigningen skyldes bl.a. at SMOKA er begyndt at modtage flere jerntromler særligt fra Kommunekemis kunder i området. Generelt kan mængden af jern og metalaffald variere en del, da den er afhængig af, hvor meget af det modtagne affald, der håndteres med slamsuger. Dagrenovationslignende affald fra kontorbygningen bortskaffes som dagrenovation via en 800- liters container, der tømmes hver 14. dag. Mængderne kan læses af ovenstående tabel, da de svarer til forskellen mellem de samlede mængder forbrændingsegnet affald og mængden af kasserede paller. Pap fra kontorbygningen frasorteres ikke, da der er tale om meget begrænsede mængder. 6. Arbejdsmiljø og risikoforhold Uheld i 2008 Der er ikke indtruffet uheld i Generelle risikoforhold Håndteringen af farligt affald indebærer en risiko for udslip eller spild. For at undgå uheld uddannes medarbejderne i håndtering af farligt affald på specielle kurser. Uddannelsen ajourføres løbende efter den gældende uddannelsesplan. Efter krav i miljøgodkendelsen fra 2001 og på baggrund af en risikoanalyse foreligger der driftsinstrukser for håndtering og opbevaring af de kritiske stoffer på en sikkerhedsmæssigt acceptabel måde. Endvidere er en medarbejder uddannet sikkerhedsrådgiver i henhold til Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods (Bkg. nr. 665 af 18. august 1999). Ifølge reglerne skal alle virksomheder, der beskæftiger sig med farligt gods, have udpeget en sikkerhedsrådgiver. Sikkerhedsrådgiverens opgave er så vidt muligt at reducere risici for personer, ejendom og miljøet i forbindelse med transport af farligt gods ved hjælp af forebyggelse. SMOKAs sikkerhedsrådgiver var på opdateringskursus i SMOKA ansatte pr. 1. april 2008 en ny medarbejder, der efterfølgende tog kørekort og chaufføruddannelse til transport af farligt gods (ADR-bevis). Derudover var kontorfunktionæren på et sorteringskursus på Kommunekemi. Miljøforholdene ved transport af affald til og fra modtagestationen er ikke medtaget i det grønne regnskab. Det bemærkes dog, at reglerne for kørsel med farligt gods udvikles til stadighed, og således træder et nyt regelsæt i kraft pr. 1. juli Udtalelse fra Center for Miljø Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 9 af 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Bagsværd Maj 2014 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Bagsværd... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S Miljøledelse, forside side 1 Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S 20. september 2013 Ver 1.03 Bemærk: Udskrevne eksemplarer af dette miljøledelsessystem er ikke gyldige, og kan kun bruges til orientering.

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2012 2013 Grønt regnskab 2012/2013 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2012/2013 (1. maj 2012 30. april 2013) er det sekstende grønne regnskab

Læs mere

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Copyright 2006 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Asfaltindustrien i et samarbejde med Mikkel Dybdal, Forlaget Dybdal. Materialet kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2013 07.03.2014 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Grønt Regnskab 2011 01.03.2012. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2011 01.03.2012. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2011 01.03.2012 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012.

Grønt Regnskab 2012. April 2013. Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. April 2013 Den nye valsestol fra SMS Siemag blev sat op på 60 dage og den første plade blev valset den 16. oktober 2012. NLMK DanSteel A/S is a company of NLMK Group NLMK DanSteel A/S, Havnevej 33 Telefon:

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr. Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.: 2014-70008 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere