Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald"

Transkript

1 Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3 Miljøgodkendelser...3 Hovedaktivitet...3 Biaktivitet...3 Listepunkt...4 Væsentligste ressource- og miljømæssige forhold Modtagestationens aktiviteter...4 Trykflasker Ledelsens redegørelse Miljøforhold...6 Spildevand...6 Tilsyn...7 Ressourcer...7 Affaldsmængder som følge af SMOKAs aktiviteter Arbejdsmiljø og risikoforhold...9 Uheld i Generelle risikoforhold...9 Bilag: Tilsynsmyndighedens udtalelse Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 2 af 9

3 1. Indledning I/S SMOKA forestår indsamling, modtagelse og videreforsendelse af farligt affald (olie- og kemikalieaffald) til bortskaffelse eller genanvendelse. I/S SMOKA er et fælleskommunalt interessentskab med følgende kommuner som interessenter: Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Tårnby Kommune. Modtagestationen er bemandet med en stationsleder og fire faste medarbejdere samt en kontorfunktionær. Den overordnede administration og ledelse sker i samarbejde med I/S Amagerforbrænding. I/S SMOKA har valgt at aflægge frivilligt grønt regnskab. Dette grønne regnskab er udarbejdet efter Bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab (Bkg. nr af 14. december 2006). Dette grønne regnskab for 2008 vedrører I/S SMOKA s aktiviteter på Prøvestenen. I/S SMOKA udarbejdede grønt regnskab første gang for året Formelle oplysninger Navn og beliggenhed Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald, I/S SMOKA. U-vej 7, Prøvestenen, 2300 København S. Telefon CVR-nr.: , P-nr.: Administration: I/S Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S, Telf Miljøtilsynsmyndighed Københavns Kommune, Center for Miljø (CMI). Miljøgodkendelser Vilkårsændring af 7. december 2005 til I/S SMOKA s miljøgodkendelse af 14. september 2001 Vilkårsændring af 18. november 2004 til I/S SMOKA s miljøgodkendelse af 14. september 2001 Vilkårsændring af 2. dec til I/S SMOKA s miljøgodkendelse af 14. september 2001 Miljøgodkendelse af 14. september 2001 for I/S SMOKA på Prøvestenen. Hovedaktivitet Modtagestation for olie- og kemikalieaffald (farligt affald). Biaktivitet Der er ingen biaktiviteter på Prøvestenen. Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 3 af 9

4 Listepunkt I/S SMOKA er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Bkg. nr af 13. december 2006) med senere ændringer (Bkg. nr. 168 af 21. februar 2007, bkg af 12. december 2007 og bkg. 972 af 22. september 2008). I/S SMOKA's aktiviteter hører under bekendtgørelsens bilag 2, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald: K203 Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald. I bekendtgørelsen om grønne regnskaber er affaldsbehandling omfattet af kategorien K, men SMOKAs aktiviteter er ikke omfattet. Derfor aflægger SMOKA frivilligt grønt regnskab. Væsentligste ressource- og miljømæssige forhold I/S SMOKAs ressourceforbrug er især knyttet til forbrug af vand, el og brændstoffer til maskindrift, lys, køretøjer, højtryksrensere og frostsikring af tankinstallationer. Desuden er der et forbrug af kvælstof i forbindelse med trykregulering af oplagringstanke. Eventuelle miljøpåvirkninger kan være knyttet til udledning af overfladevand samt emissioner af opløsningsmidler til luften. Der produceres affald i forbindelse med sortering/omlastning af emballeret affald og i forbindelse med tankrens af slamsugere. 3. Modtagestationens aktiviteter I/S SMOKA modtager farligt affald fra virksomheder og fra kommunale genbrugspladser samt fra andre indsamlinger hos private f.eks. miljøbil-ordninger. Affaldet modtages emballeret i spændelågsfade og tromler eller som pumpbart affald i slamsugere og tankbiler. Desuden sker der en rensning af slamsugeres tanke på olierensepladsen og kemikalierensepladsen. Den største del af affaldet, der modtages på I/S SMOKA, videresendes til Kommunekemi. Pumpbart kemikalieaffald modtages i bundfældningstanken for kemikalieaffald, og viderepumpes til Kommunekemis lagertanke på nabogrunden. Noget kemikalieaffald pumpes dog direkte til Kommunekemis tanke. Den pumpbare del af mineralolieaffaldet pumpes også direkte til Kommunekemi's tanke. Olielagertanken er derfor ikke blevet benyttet i Fast affald fra olierensepladsen og fast affald fra kemikalierensepladsen videresendes til Kommunekemi. Frostvæske, lyskilder mv. afsættes til Kommunekemi, som sender affaldet videre til genanvendelsesanlæg. SMOKA afsætter spraydåser til genanvendelse hos Stena Miljø, og noget af medicinaffaldet afsættes til Special Waste System A/S sammen med en del ukendt affald og pesticidaffald. Affald der sendes til Special Waste System A/S går til forbrænding. SMOKA sender oliefiltre til genanvendelse hos DSA. Hver enkelt leverance følges af en deklaration, som bl.a. beskriver affaldets mængde og sammensætning. Affaldstyperne kan beskrives med Kommunekemis koder (faktureringsgrupper) og EAK-koder. Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 4 af 9

5 Affald modtaget på modtagestationen (ton) Gruppe A Mineralolieaffald Gruppe B Organisk kemisk affald med halogen/svovl Gruppe C Energirigt organisk kemisk aff. u. halogen/svovl Gruppe H Organisk kemisk affald uden halogen/svovl Gruppe K Kviksølvholdigt affald Gruppe O Reaktivt affald Gruppe S Elektriske og elektroniske produkter Gruppe T Bekæmpelsesmidler Gruppe X Uorganisk kemisk affald Gruppe Z Andet affald SMOKA-affald i alt Kommunekemi-affald uemballeret Note Total Note 1: Affald fra Kommunekemis kunder pumpet direkte til Kommunekemis tanke via SMOKAs pumpeanlæg. Tabellen viser, at mængden affald modtaget på SMOKA er stabil i forhold til 2007, men mængden af uemballeret affald er steget væsentligt. De væsentligste ændringer fordeler sig på følgende affaldsgrupper: Mængden af uemballeret affald fra Kommunekemis egne kunder er steget med 600 % Mængderne af H-affald er faldet med 9 % Mængderne af K-affald er steget med 109 ton svarende til 231 % Mængderne af uorganisk kemisk affald (gruppe X) er steget med 17 % Mængden af Z-affald er steget med 14 % Langt størstedelen af affaldet i affaldsgrupperne A, B, C, H og T destrueres ved forbrænding med energiudnyttelse på Kommunekemi. Disse grupper udgør størstedelen af mængderne, der modtages på SMOKA. De resterende mængder sendes hovedsagligt til særlig behandling med efterfølgende oparbejdning, genanvendelse eller kontrolleret deponi. SMOKA har også modtaget uemballeret affald fra Kommunekemis direkte kunder. Affaldet transporteres via SMOKA til opmagasinering på Kommunekemis tankanlæg på Prøvestenen. Mængden udgjorde 602 ton i 2007, og steg i 2008 således med ton. Årsagen til stigningen er, at Kommunekemi ændrede sin modtagelse bl.a. på grund kapacitetsproblemer. Sortering af malingsaffald Malingsaffald (H2-affald), der består af malingsrester i småemballager og tømte olieemballager, indsamles via de kommunale genbrugspladser, miljøbiler og farvehandlere. På modtagestationen kontrolleres malingsaffaldets deklaration. Affaldet omlastes via en truck med containervender til store containere, der anvendes til transporten til Kommunekemi for at spare kørsel. Sortering af malingsaffald (ton) Malingsaffald I alt Udviklingen fra 2007 til 2008 viser en jævn stigning i affaldsmængderne, idet mængderne af malingsaffald er steget med ca. 10 %. Mængden af malingsaffald var ellers faldet i perioden , da ufarligt malingsaffald (kode 00 og 01) de senere år er blevet leveret til forbrænding uden om SMOKA. Trykflasker Modtagelsen af trykflasker er ophørt i løbet af Ophøret skyldes, at genbrugspladserne i Amagerforbrændings opland håndterer trykflasker til anden side, bl.a. til direkte genbrug. Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 5 af 9

6 4. Ledelsens redegørelse I/S SMOKA har valgt de væsentligste miljøpåvirkninger ud fra de miljøparametre, der er reguleret i miljøgodkendelsen. Egenkontrollen i miljøgodkendelsen fra 2001 knytter sig til kontrol af spildevand og driftsjournaler over mængder og typer af affald. Spildevandsprøver fra 2004/2005 viser, at spildevandet renses til et niveau, hvor vilkårene i udledningstilladelsen er overholdt. Der er ikke udtaget prøver siden februar 2005, da tilsynsmyndigheden ikke har anmodet herom. Generelt har de modtagne affaldsmængder været vigende, men siden 2006 har SMOKA ligget på et mere stabilt niveau. Center for Miljø har ikke gennemført miljøtilsyn på SMOKA i 2008 Arbejdstilsynet har i 2008 været på tilsyn hos SMOKA. Tilsynet var en del af deres kampagner om asbest og kviksølv. SMOKA arbejder intenst på en strategi for selskabet, hvor der især er fokus på den organisatoriske og ejerskabsmæssige fremtid i samarbejde med de øvrige affaldsselskaber i regionen SMOKA arbejder bl.a. på at fastholde sine storkunder via samarbejde med andre indsamlere SMOKA har ikke udarbejdet en miljøpolitik og indført miljøledelse i Planerne vil blive taget op igen, når der er ressourcer til det. SMOKA har ikke modtaget klager i 2008 SMOKA har ikke haft uheld i 2008 CMI har som tilsynsmyndighed udarbejdet en udtalelse til det grønne regnskab (bilag). 5. Miljøforhold Spildevand Regnvand og eventuelt brandslukningsvand eller rengøringsvand fra spild af affald opsamles i et buffersystem. Medarbejderne kontrollerer buffersystem og brønde, og olieudskillere tilses og tømmes jævnligt efter gældende retningslinier. Udledning af forurenet overfladevand kan forhindres ved afspærring af modtagestationens forbindelse til kloak. Miljøgodkendelsen fra 2001 beskriver, hvorledes der skal ske prøvetagning af overfladevandet, og at overfladevandet skal overholde fastsatte grænseværdier. Nedenfor er vist prøver som SMOKA fik foretaget i 2004/2005. Spildevand fra SMOKA 2004/2005 Grænseværdi Enhed Bly (Pb) 30 µg/l 1,5 5,9 3,9 12 3,9 Kviksølv (Hg) 3 µg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,22 <0,10 Benzen 20 µg/l <0,20 1,4 <0,20 <0,20 <0,20 Toluen 50 µg/l <0, ,2 <0,20 <0,20 Ethylbenzen 50 µg/l <0, ,6 <0,20 <0,20 Total af kulbrinter 10 mg/l 0,066 2,600 0,340 0,120 0,140 Som det fremgår af ovenstående tabel renses spildevandet, så vilkårene i SMOKAs udledningstilladelse er overholdt. Dog med en enkelt overskridelse af indholdet af toluen i spildevandsprøve udtaget den 10. november Der er ikke udtaget spildevandsprøver i Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 6 af 9

7 Tilsyn CMI har ikke foretaget tilsyn hos SMOKA i I forbindelse med tidligere tilsyn blev det aftalt, at SMOKA skal udarbejde en instruks for, hvordan og hvor ofte der skal tjekkes for slam i bunden af kemikaliebundfældningstanken. SMOKA skal kunne dokumentere at instruksen følges. SMOKA har ikke formuleret en sådan instruks, da betjeningen og benyttelsen af tanken har ændret sig i de seneste par år. Det har medført, at tanken benyttes væsentligt mindre end hidtil. SMOKA overvejer derfor, hvordan en sådan instruks kan udformes. Arbejdstilsynet gennemførte tilsyn på SMOKA som led i deres kampagner om asbest og kviksølv. Tilsynet har ikke ført til ændrede arbejdsgange på SMOKA. Ressourcer Ressourceforbruget er knyttet til forbrug af el, vand samt brændstoffer til køretøjer og højtryksrensere. Der er forbrug af kvælstof i forbindelse med trykregulering af bundfældningstank og olielagertank. Forbrug af ressourcer Enhed Elektricitet note 1 MWh , ,5 Elektricitet note 2 MWh 58,9 65,6 63,9 49,3 57,6 Vand m Brændstof (diesel) 1000 liter 9,1 10,1 11,4 9,9 12,1 Kvælstofforbrug m 3 7,4 6,4 6,3 6,3 6,2 Note 1: Ny beregningsmetode. Se nedenfor. Note 2: Gammel beregningsmetode. Se nedenfor. Indtil det grønne regnskab for 2007 er der anvendt en metode til beregning af elforbruget på SMOKA, der ikke inddrager periodisering (tabel note 2). Eftersom elmåleren ikke er blevet aflæst efter en fast rutine, kan der ske aflæsning på forskellige tider af året. Det er derfor besluttet at anvende en anden beregningsmetode, som i højere grad inddrager variationen i elforbruget henover året (tabel note 1), og der foretages således periodisering. Dette er ganske væsentligt for SMOKAs elforbrug eftersom tanken og rør elopvarmes i kolde perioder. Elforbruget i er beregnet efter både den nye og den gamle beregningsmetode. Konklusioner om udviklingen i elforbruget er baseret på den nye beregningsmetode. Elforbruget steg ca. 4,5 % i forhold til Elforbruget vedrører bl.a. plads- og arbejdspladsbelysning samt SMOKA's elektroniske overvågningssystem og opvarmning/frostsikring af tanke. Alt affald håndteres under overdækning, hvilket medfører et relativt stort elforbrug til belysning, men også energiforbruget til opvarmning af tanken og røranlægget er stort. Elopvarmingen er styret automatisk. Forbruget er derfor også vejrafhængigt. Brændstofforbruget steg i 2008 med ca. 22 %, og vandforbruget steg med ca. 15 %. Forbruget af brændstof går primært til drift af lastvogn, gaffeltruck, lift og damprensere, og det øgede forbrug i 2008 skyldes bl.a., at SMOKA i højere grad er begyndt at afhente affald i egen lastbil. Energi- og brændstofforbruget fremgår af nedenstående diagram. Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 7 af 9

8 El og brændstofforbrug MWh l Elektricitet (Ny metode) Elektricitet (Gl. metode) Brændstof (Diesel) Diagrammet viser, at elforbruget er steget i 2008, men fortsat er væsentligt lavere end de tidligere år. Brændstofforbruget er steget væsentligt i 2008, hvilket som nævnt primært skyldes at SMOKA i højere grad er begyndt at afhente affald i egen lastbil. Derudover bør det bemærkes, at opgørelsen af brændstofforbrug er baseret på indkøbte mængder. Der er således ikke foretaget lageropgørelser og periodisering, hvilket også kan have indflydelse på udviklingen. Det højere elforbrug i 2006 kan bl.a. skyldes den koldere vinterperiode, hvilket belaster forbruget på grund af øget behov for opvarmning af tanken og røranlæg. Som det fremgår af nedenstående tabel over graddage var 2006 set over hele året koldere end 2007 og År Graddage, vindkorrigerede Kilde: DMI. Note 1: Graddage beregnes ud fra den udendørs døgntemperatur og korrigeres for vind og solskin. Graddage kan bruges til at beskrive det sandsynlige forbrug af energi til opvarmning. Affaldsmængder som følge af SMOKAs aktiviteter SMOKAs aktiviteter vedrører som nævnt modtagelse, sortering og omlastning af affald. Der dannes affald i forbindelse med: Tankrensning på olierensepladsen og kemikalierensepladsen H2-omlastning og omlastning af emballeret og uemballeret affald i øvrigt Kontoraktiviteter mv. i mandskabsbygningen Affald Enhed Tankrensning, flydende affald Ton 24,0 1 30,3 39,4 Tankrensning, fast affald Ton 31,8 46,1 48,0 Forbrændingsegnet affald Ton 7,7 3,95 17,6 - heraf kasserede paller Ton 4,5 2,24 16,6 Jern og metal (til genanvendelse) Ton ,6 Papir (til genanvendelse) Kg < 25 < 25 <25 Note 1: Anslået Note 2: Der afsættes ca. 1,5 ton pr. md. Mængden af flydende affald fra tankrensning er steget med ca. 30 %, og det faste affald er steget med ca. 4 %. Affaldet opstår dels, når slamsugernes tanke renses, efter de er tømt for f.eks. A-affald, og dels når bundfældningstankene skal tømmes. Bundfældningstankene tømmes efter behov, og der gennemføres ca. 3-5 rensninger af disse årligt. Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 8 af 9

9 Det brændbare affald består af forbrændingsegnet plastemballage, itugåede paller mv. til forbrænding. Mængden af forbrændingsegnet affald er steget med næsten 350 % i forhold til Den voldsomme stigning består alene af mængden af kasserede paller. Dette skyldes især, at færre af SMOKAs kunder benytter Kommunekemi-paller. SMOKA omemballerer derfor affaldet inden det sendes til Kommunekemi. Dette giver anledning til en større ophobning af EURO-paller på SMOKA, og dermed også en tilsvarende stigning i antallet af kasserede paller. SMOKA genbruger så vidt muligt emballage, og genanvendelige paller returneres til leverandøren. Det er kun ødelagte paller, der kasseres og sendes til forbrænding. Jern- og metalemballage består primært af tømte tromler. Andre dåser mv. udgør en mindre andel. Mængden af jern og metal til genanvendelse er steget med ca. 105 % i forhold til Stigningen skyldes bl.a. at SMOKA er begyndt at modtage flere jerntromler særligt fra Kommunekemis kunder i området. Generelt kan mængden af jern og metalaffald variere en del, da den er afhængig af, hvor meget af det modtagne affald, der håndteres med slamsuger. Dagrenovationslignende affald fra kontorbygningen bortskaffes som dagrenovation via en 800- liters container, der tømmes hver 14. dag. Mængderne kan læses af ovenstående tabel, da de svarer til forskellen mellem de samlede mængder forbrændingsegnet affald og mængden af kasserede paller. Pap fra kontorbygningen frasorteres ikke, da der er tale om meget begrænsede mængder. 6. Arbejdsmiljø og risikoforhold Uheld i 2008 Der er ikke indtruffet uheld i Generelle risikoforhold Håndteringen af farligt affald indebærer en risiko for udslip eller spild. For at undgå uheld uddannes medarbejderne i håndtering af farligt affald på specielle kurser. Uddannelsen ajourføres løbende efter den gældende uddannelsesplan. Efter krav i miljøgodkendelsen fra 2001 og på baggrund af en risikoanalyse foreligger der driftsinstrukser for håndtering og opbevaring af de kritiske stoffer på en sikkerhedsmæssigt acceptabel måde. Endvidere er en medarbejder uddannet sikkerhedsrådgiver i henhold til Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods (Bkg. nr. 665 af 18. august 1999). Ifølge reglerne skal alle virksomheder, der beskæftiger sig med farligt gods, have udpeget en sikkerhedsrådgiver. Sikkerhedsrådgiverens opgave er så vidt muligt at reducere risici for personer, ejendom og miljøet i forbindelse med transport af farligt gods ved hjælp af forebyggelse. SMOKAs sikkerhedsrådgiver var på opdateringskursus i SMOKA ansatte pr. 1. april 2008 en ny medarbejder, der efterfølgende tog kørekort og chaufføruddannelse til transport af farligt gods (ADR-bevis). Derudover var kontorfunktionæren på et sorteringskursus på Kommunekemi. Miljøforholdene ved transport af affald til og fra modtagestationen er ikke medtaget i det grønne regnskab. Det bemærkes dog, at reglerne for kørsel med farligt gods udvikles til stadighed, og således træder et nyt regelsæt i kraft pr. 1. juli Udtalelse fra Center for Miljø Grønt regnskab 2008 SMOKA Veksebo Miljørådgivning ApS Side 9 af 9

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Herlev Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og afaftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Ishøj Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt udløber

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg

Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og behandlingsanlæg som Frederikssund Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012: Kategori Anlæg Behandlingsform Kontrakt

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007

Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007 Grønt Regnskab 2007 Ressourceforbrug på kommunens ejendomme i 2007 Grønt Regnskab 2007 Indledning Det grønne regnskab 2007 for Greve Kommune præsenterer ressourceforbruget i bygninger, der administreres

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet

Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Konkret sagsbehandlingstider for virksomheder omfattet af servicedirektivet Fastsættelse af sagsbehandlingstider er et krav i Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1447 af den 2 december 2015 Aalborg Kommunes

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr.

Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning Forbrænding I/S Vestforbrænding Ejbymosevej 219 2600 Glostrup CVR. Nr. 1 Kontrakter og aftaler med Deponerings-, sorterings- og sanlæg Som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. april 2014 Kategori Anlæg Behandlingsform Ordning Fraktion Bemærkning

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 Aktivitet for indsamling, sortering og opbevaring af ikke-farligt affald samt elektrisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse på ejendommen

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BRØNDBY KOMMUNE

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BRØNDBY KOMMUNE BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BRØNDBY KOMMUNE 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Vestforbrænding og Brøndby Kommune har indgået aftaler

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om miljøforhold i autobranchen. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om miljøforhold i autobranchen Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Marts 2012 Forord Denne vejledning henvender sig primært til autobranchen

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle 46 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 4-3-2016 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-16 CVR-nr. 86476819

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/031800 CVR-nummer 25926196 Virksomhed Adresse Samsø Grønt A/S Industrivej 10, 8305 Samsø

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

/2008 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG

/2008 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG /2008 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

/2008 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2008 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2008 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Workshop Bioaffald, plast & metal

Workshop Bioaffald, plast & metal Workshop Bioaffald, plast & metal DET GRØNNE HUS 11. april 2013 Udarbejdet af: Martin Damgaard Lehmann Vægtbaseret afregning af dagrenovation Eksempel fra Holbæk kommune I 2008 etablerede Holbæk Kommune

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger D R I F T S J O U R N A L, F R E D E R I K S S U N D 2012 Indledning Generelle oplysninger Virksomhedens oplysninger CVR-nr. 10866111 P-nummer Frederikssund: 1002718878 I/S Vestforbrænding Frederikssund,

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. 13/ (Miljøsagsnr.: 2968 og 2969 (Kystpromenaden) 13/026243 Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15. september 2016 CVR-nummer 55 13 30 18 edoc TS-journal nr. edoc GS-journal nr. 13/020988 (Miljøsagsnr.: 2968

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som XX Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar 2012

Læs mere

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll

DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll DHB-Teknik ApS De hvide Busser A/S Att.: Tim Valbøll Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 18.02.2016 Sagsnr.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skagen Auto Service Hans Baghs Vej Skagen Att.: Kurt Larsen. Sendt via mail:

Skagen Auto Service Hans Baghs Vej Skagen Att.: Kurt Larsen. Sendt via mail: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Auto Service Hans Baghs Vej 30 9990 Skagen Att.: Kurt Larsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald.

Emballage katalog. Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Emballage katalog Vi har et bredt udvalg af emballager specielt til brug af opbevaring, transport og bortskaffelse af farligt affald. Indholdsfortegnelse Plast- og jernfade og tromler S.2 Pakkepulver og

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december 2009 2. Regnskabsår

Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december 2009 2. Regnskabsår Årsberetning og Årsrapport 1. januar 31. december 2009 2. Regnskabsår Modtagestation Syddanmark I/S Vejlbyvej 21 7000 Fredericia 2 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2009...3

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008 Grønt regnskab 2008 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen

Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Att.: Anne Dorthe Iversen E-mail: andi@forsyningen.dk Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Bilagsrapport 3: Systembeskrivelse for farligt affald Århus Kommune

Bilagsrapport 3: Systembeskrivelse for farligt affald Århus Kommune Bilagsrapport 3: Systembeskrivelse for farligt affald Århus Kommune 16. juli, 2007 Anna Warberg Larsen Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet awl@er.dtu.dk Indhold

Læs mere

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk]

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk] Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att:

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

CO 2 -opgørelse 2007/08/09

CO 2 -opgørelse 2007/08/09 CO 2 -opgørelse 2007/08/09 Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald til vejmaterialer 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads

Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads 2014 Esbjerg Kommune Affald 01-10-2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Love, regler og myndighedskrav... 6 1.2 Energi, vand og varme...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg 5. september 2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1565 bv, Silkeborg Markjorder CVR-nummer: 31.85.77.91 P-nummer: 1.015.572.511 Listepunkt

Læs mere