BELLA CENTER A/S ÅRSRAPPORT 2013 / 49. REGNSKABSÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BELLA CENTER A/S ÅRSRAPPORT 2013 / 49. REGNSKABSÅR"

Transkript

1 BELLA CENTER A/S ÅRSRAPPORT 213 / 49. REGNSKABSÅR 1

2 INDHOLDS- FORTEGNELSE Oplysninger om selskabet og koncernen 4 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletal 11 Ledelsesberetning 13 Regnskaber, indholdsfortegnelse 19 Noter, indholdsfortegnelse 27 Layout: Wicki Jørgensen, Bella Center A/S Fotos: Andreas Mikkelsen, Flemming Leitorp og Claus Starup 2 3

3 OPLYSNINGER OM SELSKABET Selskabet Bella Center A/S Center Boulevard 5 23 København S CVR-nr Telefon: Fax: Bestyrelse Oscar Claudius Crohn Mette Kapsch David Robson Overby Bo Faarborg Christensen* Jesper Juul Hansen* Jimmi Smidt* * Medarbejdervalgte repræsentanter Direktion Allan Linneberg-Agerholm Allan Christian Holtzer Aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalen eller 5% af stemmerne Bella Solstra A/S, c/o Solstra Capital Partners A/S, Lautrupsgade 7, 21 København Ø. Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen 7, 21 København Ø. Tilknyttede virksomheder Forum København ApS, CVR-nr Bella Center Services A/S, CVR-nr Bella Sky Hotel A/S, CVR-nr Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Gyngemose Parkvej Søborg Hovedbankforbindelse Nordea Bank Danmark A/S 4 5

4 LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 31. december 213 for Bella Center A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 213. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 1. april 214 Direktionen:. Allan Linneberg-Agerholm Adm. direktør. Allan Christian Holtzer Økonomidirektør Bestyrelsen:. Oscar Claudius Crohn Formand. Mette Kapsch. David Robson Overby. Bo Faarborg Christensen. Jesper Juul Hansen. Jimmi Smidt 6 7

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING til aktionærerne i Bella Center A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Bella Center A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 213, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 213 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesbereningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 1. april 214 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Carsten Collin statsautoriseret revisor 8 9

6 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal Koncernens udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således: Resultat (t.kr) Nettoomsætning Dækningsbidrag Værdiregulering af investeringsejendomme Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster 1) Resultat før skat 1) Resultat efter skat Balance (t.kr.) Balancesum Egenkapital Produktionsejendom Hotelejendom Investeringsejendom Gæld til kreditinstitutter / bankgæld Deklareret udbytte Pengestrømme (t.kr.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Medarbejdere Antal medarbejdere Nøgletal Bruttomargin 46,% 47,8% 45,6% 54,5% 51,2% Aktiver/egenkapital 3,3 4,3 4,1 3,5 2,7 Egenkapitalforrentning -2,1% -2,4% -31,% 3,6% 16,1% 1) Der er i årets resultat før finansielle poster og resultat før skat for 211 foretaget nedskrivning af ejendom med 25 mdkk. Fra og med 213 indregnes værdireguleringer af finansielle instrumenter i resultatopgørelsen, idet bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring ikke længere anvendes. Tidligere blev værdireguleringer på instrumenter hvor sikringen ansås at være effektiv, indregnet i anden totalindkomst. 1 11

7 LEDELSESBERETNING Bella Center koncernen påbegyndte i starten af 213 en omfattende forandringsproces rettet mod at forbedre virksomhedens profitabilitet og samtidig gøre virksomheden klar til yderligere ekspansion. Processen baseres på en langsigtet strategi om at skabe en markedsledende operatør med flere betydende internationale, anerkendte brands, herunder ikke mindst Bella Centers eget brand. Organisatorisk blev der i 213 gennemført en restrukturering, hvor en række funktioner blev outsourcet til underleverandører. Herved er den fastansatte medarbejderstab reduceret med 6 medarbejdere. På investeringssiden har Bella Center blandt andet foretaget en omfattende fornyelse og renovering af de ca. 3. etagemeter permanente showrooms inden for design og mode. Ved årsskiftet til 214 overtog Bella Center og Bella Sky Comwell Hotel et af verdens mest bæredygtige hoteller - Crowne Plaza Copenhagen Towers som er placeret ca. 8 meter fra Bella Center. Den igangsatte forandringsproces er herefter fortsat med fornyet styrke ind i 214 under selskabets nye administrerende direktør Allan L. Agerholm. Dette har allerede resulteret i, at en ny organisationsstruktur er implementeret, hvor alle selskaber i koncernen; Bella Center, Bella Sky, Crowne Plaza og Forum Copenhagen er smeltet sammen til én samlet virksomhed. Organisatorisk og investeringsmæssigt vil fokus også i 214 være rettet mod at opnå stordriftsfordele fra en fuld integreret drift samt ikke mindst at skabe yderligere aktivitet indenfor salg og markedsføring. Den samlede koncern fremstår nu som én slagkraftig enhed med hotelværelser, 15 moderne indrettede møde- og konferencelokaler samt 4 store kongres- og udstillingshaller. Medtælles koncernens multiarena Forum Copenhagen på Frederiksberg råder møde- og konferencegiganten nu over mere end 2. etagemeter faciliteter. Dette giver hovedstaden København et endnu stærkere kort på hånden i kampen om de store internationale kongresser, møder og events samt for at fastholde Københavns position på top 1 listen over de mest benyttede kongresbyer i verden (International Congress & Convention Association (ICCA) liste for 212, offentliggjort maj 213). På top ti listen foran København optræder byer som Wien, Paris, Berlin, Madrid, Barcelona og Singapore. Koncernresultat for året Årets resultat før skat af Bella Center koncernen (efterfølgende koncernen ) udviser et underskud på 9 mdkk, hvilket skal sammenholdes med et underskud på 2 mdkk i 212. Koncernens omsætning er på 591 mdkk i 213 mod 65 mdkk i 212. Resultatet i 213 er negativt påvirket af enkeltstående udgifter forbundet med dels ny finansiering (ca. 5 mdkk), dels en restrukturering af organisationen i 2. halvår (ca. 2 mdkk). I udgiften til restrukturering er inkluderet fratrædelsesordning for selskabets direktør gennem 21 år, som i en alder af 7 år trådte tilbage ved årets udgang. Korrigeret for de enkeltstående poster, er årets resultat på niveau med forventningen jf. årsrapport 212, herunder et lidt højere ordinært resultat end tidligere år. Årets resultat efter skat er positivt påvirket med 2 mdkk som følge af, at koncernen med virkning fra 1. januar 213 ikke længere anvender bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring. Dette har bevirket, at værdireguleringer til markedsværdi af renteswap føres i resultatopgørelsen, og ikke som hidtil via anden totalindkomst. Ændringen har derfor alene en effekt på fordelingen 12 imellem resultat og anden totalindkomst og påvirker ikke egenkapitalen. 13

8 Som konsekvens af nedsættelsen af selskabsskatten fra 25% til 22% over de kommende år indtægtsføres en reduktion i udskudt skat på 15 mdkk. Årets overskud efter skat udgør herefter 4 mdkk. Efter kapitaltilførsel på 15 mdkk i 213 er egenkapitalen således i 213 samlet steget med 187 mdkk til 835 mdkk. Soliditeten udgør derved 3% i 213 mod 23% i 212. Årets aktiviteter Koncernen havde i alt 163 store arrangementer i 213. Det er en stigning på 5%, sammenholdt med året før. Koncernen blev i 213 besøgt af gæster mod sidste år. I 213 blev der i Bella Center afviklet det højeste antal internationale arrangementer nogensinde. Tilkomsten af gode hotelfaciliteter i nærhed til kongrescentret tiltrak hele 33 større udenlandske kongresarrangører mod 24 i 212, med tilsammen 39. delegerede. I alt blev der i 213 afviklet 57 store kongresarrangementer mod 69 året før, med tilsammen 91. delegerede mod 94. i 212. Værelsesbelægningen i Bella Sky Comwell Hotel udviklede sig planmæssigt med en stigning på 19%. Udviklingen for hotellet og for kongresforretningen har basis i, at Bella Center hører til blandt de bedste oversøiske kongrescentre. Bella Center modtog i 214 bronzemedaljen i den ældst etablerede prisuddeling i branchen Meetings & Incentive Travel Industry Awards. Kunderne har udvalgt Bella Center og Bella Sky Comwell Hotel som finalist på baggrund af det høje serviceniveau samt det store detaljefokus, de oplever i forbindelse med mødeafholdelse. Med den omfattende renovering af permanente showrooms inden for design og mode fremstår CIFF Fashion House i et nyt og innovativt designudtryk til gavn for udstillere, indkøbere og besøgende. Udlejningsgraden for de permanente showrooms stiger som følge heraf betydeligt. Den samme fornyelse gør sig gældende for Bella Centers største messeaktivitet, de halvårlige modemesser CIFF, Copenhagen International Fashion Fair. Messerne, som afvikles samtidigt med Gallery modemesserne i Forum på Frederiksberg, er tilført et fornyet udtryk og en ny identitet, som er blevet vel modtaget af kunderne og derved understøtter modebranchens salgsbestræbelser. Koncernens publikumsbaserede udstillinger for bil- og bådbranchen er negativt påvirket af dels konjunkturerne, dels tilkomsten af nye showroomfaciliteter hos flere virksomheder / webbaseret facilitering. Koncernens øvrige faste portefølje af fagmesser udvikler sig synkront med markedsudviklingen for de aktuelle brancher og er forskelligt påvirket af eftervirkningerne af finans- og gældkrisen. I koncernens multiarena Forum på Frederiksberg blev der i 213 afviklet hele 77 teaterarrangementer, koncerter og firmaevents (212:52). Udviklingen besegler, at Forum er blandt de foretrukne samarbejdspartnere for teater- og eventarrangører. Balance Koncernbalancen i 213 på mdkk er på samme niveau som 212 og består hovedsagelig af ejendomme på mdkk. Bella Centers grundareal udgør kvadratmeter med en samlet byggeret på etagemeter, modsvarende en bebyggelsesprocent på 7. Det bebyggede areal er på i alt etagemeter. Ubenyttet byggeret er på etagemeter. Ejendomme er i balancen opgjort til den kapitaliserede værdi af den forventede pengestrøm. Hotelejendommens balanceværdi er på mdkk i 213 mod mdkk i 212. Værdien af investeringsejendomme m.v. er på 675 mdkk i 213 mod 641 mdkk i 212. Værdi af haller og mødefaciliteter i Bella Center inkl. tilhørende grundareal er på 57 mdkk mod 578 mdkk i 212. Usikkerhed ved indregning og måling Ejendomme i balancen er opgjort til dagsværdi ved tilbagediskontering af den forventede driftsudvikling til de fastsatte diskonteringsrenter. Udsving i værdi af ejendomme knytter sig således til ændringer i driften og diskonteringsrenten. For en yderligere uddybning henvises til note 1, 2 og 1. Finansiering Som det nærmere er beskrevet i årsrapporten for 212, blev der tilført ny kapital på 15 mdkk i februar 213 for at styrke Bella Centers kapitalgrundlag. Koncernens gæld til pengeinstitutter udgør 1.48 mdkk mod mdkk i 212. Finansieringen er overvejende optaget som realkreditlån. Den rentesikrede andel af gælden udgør 97 mdkk ultimo 213 (212: 98 mdkk). Pengestrøm Koncernens pengestrøm af drift udgør 63 mdkk mod 95 mdkk i 212. Balanceforskydninger i kundetilgodehavender/leverandørgæld m.v. er på netto +28 mdkk. Betaling af finansielle omkostninger udgør 62 mdkk. Der er anvendt 45 mdkk til ordinære investeringer, herunder hovedsagelig fornyelse af permanente showrooms. Reduktion af nettogæld til pengeinstitutter er på 134 mdkk i 213 (nettogæld: ændring i rentebærende bankgæld i alt minus ændring i bankindeståender). ets regnskab Årets resultat efter skat udgør 32 mdkk mod 2 mdkk i 212. Omsætningen udgør 317 mdkk (212: 348 mdkk). Indtægter fra datterselskaber indgår i moderselskabets regnskab, når der er udloddet udbytte fra datterselskaber. Der er i 213 udloddet 15 mdkk i udbytte (212: mdkk). Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR, Corporate Social Responsibilty) iht. Årsregnskabsloven 99a Det er koncernens politik at agere ansvarligt og med høj etik. Over for kunder, medarbejdere, leverandører og disses medarbejdere og produktion. Over for Bella Centers leverandører arbejdes der obligatorisk med et Code of Conduct som er et etisk regelsæt med en række mindstekrav

9 Koncernen har særskilte politikker for miljø og sikkerhed. Det er koncernens politik at anvende energi, vand og råvarer så effektivt som muligt. Koncernen anvender bl.a. materialer med mindst mulig miljøpåvirkning, både når det gælder fremstilling og genbrug. Ved opbygning af arrangementer er der stor fokus på sikkerhed og miljø i respekt for arrangementernes karakter. Affaldssorteringen i Bella Center omfatter hele 16 fraktioner (affaldssorteringer). Koncernen er miljøcertificeret med Green Key en international miljømærkningsordning, som er repræsenteret i 13 lande. Med certificeringen efterlever koncernen krav til, at der arbejdes med miljøledelse, miljøinformation samt miljøtiltag. Bella Center er partner i DSEI, Danish Sustainable Event Initiative. Bella Center er medlem af UN Global Compact og efterlever derigennem en række hovedprincipper for behandling af medarbejdere, miljømæssig bæredygtig drift af virksomheden, arbejdsklima samt anti-korruption. Bella Center vil tilstræbe at opnå certificering efter DS 491 og ISO Bella Center har ved udgangen af 213 reduceret CO2 udledningen med ca. 21%, hvilket er på samme niveau som i 212. Det er målsætningen at reducere den samlede CO2 udledning med 25%, senest i slutningen af 215. Bella Center har forlænget driften af Vestas vindmølle ud for Bella Center, hvis placering stod til udløb medio 212. Vindmøllen yder en effekt svarende til ca. 8% af Bella Centers strømforbrug. For at afhjælpe Ørestadens økosystem har Bella Center aftale med den socioøkonomiske organisation Bybi. Det betyder, at 3.. bier har bo på Bella Centers tag. Overalt hvor det er muligt, anvendes LED lamper og automatik i styringen af belysning og varme. Bella Center har medarbejdere i skånejob og giver hjælp til jobskifte gennem indslusningsjob. Lovpligtig redegørelse for kønsmæssig sammensætning af ledelsen iht. Årsregnskabsloven 99b Bella Center arbejder for mangfoldighed og for, at ledelsen og ledelsens sammensætning skal afspejle det omkringliggende samfund. Bella Center overvåger løbende, at der, som tilfældet er i 213, ikke er en repræsentation på under 4% af det ene køn i Bella Centers driftsledelse. Bella Centers bestyrelse i 213 har været sammensat på en kønsmæssigt mangfoldig måde, idet andelen af det mindst repræsenterede køn udgør 25% af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vil opfordre aktionærerne til om muligt, at vælge repræsentanter til bestyrelsen, der tilgodeser en mere ligelig fordelt repræsentation. Forventninger til fremtiden Koncernens forretninger i 214 inden for messer, udstillinger, permanente showrooms og kongresser m.m. ventes samlet set at stige i 214. Konjunkturerne og markedsbetingelserne, der har betydet pres på priserne for hotelværelser i København, forventes at fortsætte i 214. Belægningsprocenten forventes at stige også i hotellets 3. hele driftsår. Det forventes på den baggrund, at indtjeningen af hotelforretningen øges. Der henvises til note 1 vedrørende ejendomme. Gennem samdrift med Crowne Plaza Copenhagen Towers hotel fra 214 vil Bella Center koncernen arbejde for at tiltrække flere større internationale kongresarrangementer. Gennem flere nært beliggende hoteller, vil Bella Centers position som et af Europas betydende og mest fleksible udstillings- og kongrescentre blive styrket. Bestræbelserne flankeres af, at Bella Center koncernens nye adm. direktør med sin mangeårige hotelerfaring tilføjer en stærk kompetence inden for drift af internationale hotel- og konferencehoteller. Gennem også kontinuerlige bestræbelser for optimering af organisation, arbejdsprocesser og omkostninger samt stærke alliancer med samarbejdspartnere, er det forventningen, at koncernen vil give et stigende positivt overskud af driften fra 214. Det er på den baggrund forventningen, at koncernens resultat før finansielle poster, værdiregulering af ejendomme og skat i 214 stiger med mdkk. Bella Center er i samarbejde med Københavns Kommune påbegyndt etablering af en masterplan for Bella Center matriklens samlede bebyggelse, herunder en revidering af gældende lokalplan. Lokalplanforslaget arbejder med en forøgelse af byggeretter, således at Bella Center vil fremstå som et centrum i en mere bymæssig sammenhæng, tilsvarende den øvrige Ørestad. Overfor denne udvikling, vil Bella Centers ejendomme og aktiviteter indgå i et mere levende miljø til gavn for Bella Centers kunder såvel som for indbyggere og besøgende i Ørestaden. Dette er et omfattende projekt, som vil strække sig over en længere årrække. Efterfølgende begivenheder I april 214 er det besluttet med virkning pr. 1. januar 214 at fusionere datterselskaberne Bella Sky Hotel A/S og Bella Center Services A/S med Bella Center A/S og med Bella Center A/S som fortsættende selskab. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af koncernens eller selskabets finansielle stilling

10 REGNSKABER Resultat- og totalindkomsopgørelsen 2 Balance, aktiver 22 Balance, passiver 23 Egenkapitalopgørelse, koncern 24 Egenkapitalopgørelse, moderselskab 24 Pengestrømsopgørelse

11 Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. januar december Koncern Resultatopgørelse Note Nettoomsætning Direkte omkostninger Dækningsbidrag Værdiregulering af investeringsejendomme Kapacitetsomkostninger Ejendomsomkostninger Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Udbytte fra datterselskaber 15. Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Anden totalindkomst, der i senere år reklassificeres til resultatopgørelsen: Reklassifikation af tidligere dagsværdireguleringer vedr. finansielle instrumenter (sikring) Skat af reklassifikation Dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter Skat af dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter Anden totalindkomst Årets totalindkomst Resultat pr. 1 kr. aktie.,2 -,6 Udvandet resultat pr. 1 kr. aktie,2 -,

12 Balance pr. 31. december Aktiver Koncern Note Langfristede aktiver Indretning af lejede lokaler Produktionsejendomme Hotelejendom Investeringsejendomme Driftsmateriel og inventar Materielle aktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Deposita Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Omkostninger for kommende arrangementer Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Balance pr. 31. december Passiver Egenkapital Koncern Note Aktiekapital Overkurs ved emission Henlæggelse til særlig reserve Reserve for investeringsaktiver Reserve for opskrivninger Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Udskudt skat Kreditinstitutter Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Andre pengekreditorer Bankgæld Faktureret for kommende arrangementer Deposita Leverandører af varer og tjenesteydelser Dagsværdi renteswap Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt

13 Egenkapitalopgørelse, Koncern Egenkapitalopgørelse, Koncern Reserve for Reserve for Overkurs Henlæggelse til investe- Reserve for sikrings- Overført (t.kr.) Aktiekapital ved emission særlig reserve ringsaktiver opskrivning transaktioner resultat I alt Pengestrømsopgørelse 1. januar december Reserve for Reserve for Egenkapital pr. 1/ Overkurs Henlæggelse til investe Reserve for sikrings Overført (t.kr.) Aktiekapital ved emission særlig reserve ringsaktiver opskrivning transaktioner resultat I alt Årets resultat Anden totalindkomst Egenkapital pr. 1/ Årets 212 totalindkomst Tilbageførsel Årets resultat af udbytte tidl. år Anden totalindkomst Transaktioner med ejerne i Årets alt totalindkomst Egenkapital Tilbageførsel pr. af udbytte 1/1 tidl. 213 år Årets Transaktioner resultat med ejerne i alt Anden totalindkomst Egenkapital pr Årets 1/1 213 totalindkomst Kapitalnedsættelse Årets resultat Kapitalforhøjelse Anden totalindkomst Transaktioner Årets totalindkomst med ejerne i alt Kapitalnedsættelse Egenkapital pr. 31/12 Kapitalforhøjelse Egenkapitalopgørelse, Transaktioner med ejerne i alt Egenkapitalopgørelse, Egenkapital pr. Reserve for Reserve for 31/ Overkurs Henlæggelse til investe- Reserve for sikrings- Overført (t.kr.) Aktiekapital ved emission særlig reserve ringsaktiver opskrivning transaktioner resultat I alt Reserve for Egenkapital pr. Overkurs Henlæggelse til investe- Reserve for sikrings- Overført 1/1 (t.kr.) 212 Aktiekapital ved emission særlig reserve ringsaktiver opskrivning transaktioner resultat I alt Årets resultat Anden Egenkapital totalindkomst pr / Årets totalindkomst Årets resultat Tilbageførsel af udbytte tidl. Anden år totalindkomst Transaktioner Årets totalindkomst med ejerne i alt Tilbageførsel af udbytte Egenkapital tidl. år pr. 31/ Transaktioner med ejerne Årets i alt resultat Anden Egenkapital totalindkomst pr / Årets totalindkomst Årets resultat Kapitalnedsættelse Anden totalindkomst Kapitalforhøjelse Årets totalindkomst Transaktioner med ejerne i Kapitalnedsættelse alt Egenkapital Kapitalforhøjelse pr / Transaktioner med ejerne i alt Udbytte Egenkapital pr. aktie pr. udgør kr / Overkurs ved emission, henlæggelse til særlig reserve, reserve for investeringsaktiver, reserve for sikringstransaktioner og overført resultat kan anvendes Udbytte til pr. udbytte aktie udgør til moderselskabets kr.. aktionærer. 14 Reserve for 24 Overkurs ved emission, henlæggelse til særlig reserve, reserve for investeringsaktiver, reserve for sikringstransaktioner og overført resultat kan anvendes 25 til udbytte til moderselskabets aktionærer. 16 Koncern Resultat før finansielle poster Opskrivninger på investeringsaktiver Af- og nedskrivninger på langfristede aktiver Pengestrømme før forskydninger Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Omkostninger for kommende arrangementer Andre tilgodehavender Faktureret for kommende arrangementer Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld mv Pengestrømme fra driftsaktiviteten før finansielle poster Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Refusion af selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktiviteten Køb af materielle aktiver Køb af finansielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Afdrag på fremmedfinansiering Optagelse af fremmedfinansiering Kapitalindskud Modtagne udbytter 15. Mellemværende med tilknyttede virksomheder Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Årets pengestrøm Likvide beholdninger Likvide beholdninger pr. 1/ Årets pengestrøm Likvide beholdninger pr. 31/ Ovenstående kan ikke udledes direkte fra resultatopgørelse og balance.

14 NOTER INDHOLDSFORTEGNELSE Note 1 Anvendt regnskabspraksis 28 Note 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger 34 Note 3 Omsætning 36 Note 4 Personaleomkostninger 36 Note 5 Af- og nedskrivninger af langfristede aktiviteter 37 Note 6 Finansielle indtægter 37 Note 7 Finansielle omkostninger 37 Note 8 Skat af årets resultatet 38 Note 9 Indretning af lejede lokaler 38 Note 1 Ejendomme 4 Note 11 Driftsmateriel og inventar 45 Note 12 Kapitalandele i dattervirksomheder 46 Note 13 Deposita 46 Note 14 Varebeholdninger 49 Note 15 Tilgodehavender fra salg 48 Note 16 Aktiekapital 49 Note 17 Egne aktier 49 Note 18 Udskudt skat 5 Note 19 Finansielle aktiver og forpligtelser 52 Note 2 Sikkerhedsstillelser 57 Note 21 Eventualforpligelser samt andre økonomiske forpligtelser 59 Note 22 Finansielle risici 61 Note 23 Segmentoplysninger 62 Note 24 Nærtstående parter 65 Note 25 Honorar til selskabets generalforsamlingsvalgte revisorer

15 Note 1. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Bella Center A/S for 213 aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter, jf. IFRS bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Ledelsen har med virkning fra 1. januar 213 besluttet ikke at anvende bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring. Værdireguleringer af afledte finansielle instrumenter føres herefter i resultatopgørelsen, i modsætning til tidligere på særlig reserve på egenkapitalen. Regnskabspraksis er derudover uændret i forhold til sidste år med undtagelse af ændringer i standarder og fortolkningsbidrag beskrevet nedenfor. Nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag Bella Center A/S har i regnskabsåret implementeret alle nye IFRS standarder, ændringer til eksisterende standarder og IFRIC fortolkningsbidrag, som er godkendt af EU og har ikrafttræden i regnskabsåret 213. Nedenfor er beskrevet de standarder, ændringer til eksisterende standarder og fortolkningsbidrag, som har relevans for Bella Center A/S og har haft indvirkning på årsregnskabet for 213: Ændring til IAS 1 om præsentation af årsregnskabet. Ændringen medfører ændringer til totalindkomstopgørelsen, hvor anden totalindkomst fremover skal opdeles i anden totalindkomst, som skal reklassificeres til resultatopgørelsen i et senere regnskabsår og anden totalindkomst, som ikke senere skal reklassificeres til resultatopgørelsen. (Godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der begynder den 1. juli 212 eller senere). Ændringen har alene medført en ændret præsentation af anden totalindkomst, men har ikke haft effekt på resultatopgørelsen eller balancen. IAS 27 omfatter herefter alene separate regnskaber. (Godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der begynder den 1. januar 213 eller senere). Standarden forventes ikke at få effekt for koncernen. IFRS 12 om oplysninger om kapitalandele. Standarden indeholder oplysningskravene knyttet til kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures. I forbindelse med udstedelsen af IFRS 1 og 11 er tilføjet en række yderligere oplysningskrav. (Godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der begynder den 1. januar 213 eller senere). Implementeringen af den nye standard vil medføre enkelte yderligere oplysninger i årsrapporten, men vil ikke have effekt på resultatopgørelsen eller balancen. Bella Center A/S forventer at implementere ovenstående, når de har ikrafttræden. Hvor ikrafttrædelsesdatoen i EU er en anden end hos IASB, påtænkes ændringerne implementeret på basis af EU ikrafttræden. Herudover har IASB vedtaget yderligere en række nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag, der ikke er relevante for virksomheden og ikke forventes at få indvirkning på fremtidige årsrapporter. Præsentationsvaluta samt funktionel valuta Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Den funktionelle valuta er danske kroner. Konsolideringspraksis Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Bella Center A/S og de 1 % ejede dattervirksomheder Bella Center Services A/S, Forum København ApS og Bella Sky Hotel ApS. Dattervirksomhedernes regnskaber er udarbejdet efter den samme regnskabspraksis, som er benyttet i moderselskabet. IFRS 13 om opgørelse af dagsværdi. Standarden opsamler bestemmelserne om opgørelse af dagsværdi fra en række forskellige standarder og præciserer oplysningskravene vedrørende aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi. (Godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der begynder den 1. januar 213 eller senere). Implementering af den nye standard har medført yderligere oplysninger i årsregnskabet, men har ikke påvirket dagsværdiopgørelserne væsentligt og dermed ikke haft væsentlig effekt på resultatopgørelsen balancen. Nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft IASB har vedtaget en række nye standarder og ændringer til eksisterende standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft, men har ikrafttræden i regnskabsåret 214 eller senere. Nedenstående standarder, ændringer og fortolkningsbidrag forventes at få indvirkning på årsrapporten: IFRS 9 om finansielle instrumenter, som ændrer på den regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter, herunder klassifikation og måling af finansielle aktiver og forpligtelser samt bestemmelserne for regnskabsmæssig sikring (Ikke godkendt af EU, ikrafttræden er endnu ikke fastlagt). Standarden kan medføre en ændret klassifikation af koncernens finansielle aktiver og forpligtelser. IFRS 1 om koncernregnskab og ændring til IAS 27 om separate regnskaber. IFRS 1 erstatter en del af den eksisterende IAS 27 og ændrer på definitionen af kontrol og bestemmende indflydelse. Koncernregnskabet er udarbejdet på grundlag af de enkelte selskabers regnskaber ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter og med efterfølgende eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Urealiserede tab elimineres på samme måde som urealiserede fortjenester, i det omfang der ikke sker værdiforringelse. ets kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens dagsværdi af identificerbare nettoaktiver og indregnede eventualforpligtelser på overtagelsestidspunktet. Valutaomregning For hver af de rapporterende virksomheder i koncernen fastsættes en funktionel valuta. Den funktionelle valuta er den valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori den enkelte rapporterende virksomhed opererer. Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta er transaktioner i fremmed valuta. Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til den funktionelle valuta efter transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter eller omkostninger. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til den funktionelle valuta til balancedagens va

16 lutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller kursen i den seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning består i hovedtræk af indtægter fra værelsessalg, afholdelse af konferencer, standlejeindtægter, lejeindtægter, indtægter for opbygning og indretning af stande og mødefaciliteter, EL-, IT-, TELE- og AV-leverancer, serviceydelser (parkering, vagt, billettering m.m.), samt restaurations- og cateringsleverancer. Indtægter indgår som hovedregel i nettoomsætningen på tidspunktet for afholdelse af arrangementer og møder. Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som nettoomsætning i takt med levering af ydelsen. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter, bidrag til medleverandører og rabatter. Værdiregulering af investeringsejendomme Selskabets investeringsejendomme måles til dagsværdi, og værdireguleringerne indregnes i resultatopgørelsen. Direkte omkostninger Direkte omkostninger omfatter primært arrangementsomkostninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Kapacitetsomkostninger I kapacitetsomkostninger indregnes omkostninger, der afholdes til gage og administration af selskabet. Ejendomsomkostninger Ejendomsomkostninger indeholder omkostninger til drift og vedligeholdelse af ejendommen, herunder forsikringer, energiforbrug samt ejendomsskatter. Af- og nedskrivninger Afskrivninger på materielle anlægsaktiver beregnes lineært på grundlag af kostpriser, baseret på nedenstående vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstid. De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af brugstiderne: Hotelejendom Udstillings- og kongreshaller, auditorier mv. Driftsmateriel og inventar Brugstid 1 år 1-5 år 1-15 år Indretning af lejede lokaler afskrives over lejemålets restløbetid. Grunde samt investeringsejendomme afskrives ikke. Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets scrapværdi og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Scrapværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger scrapværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. For et materielt anlægsaktiv ophører indregningen ved afhændelse, eller hvor ingen økonomiske fordele forventes at tilflyde koncernen i forbindelse med anvendelse eller afhændelse af aktivet. Eventuelle gevinster eller tab ved ophør af indregning af aktivet (målt som forskellen imellem nettoprovenuet ved salg og den regnskabsmæssige værdi af aktivet) indregnes i resultatopgørelsen ved ophør af indregning af aktivet. Udbytte af kapitalandele i dattervirksomheder Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, aktieudbytter, realiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst samt årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet er sambeskattet med de tilknyttede virksomheder. Selskabsskatten fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling). Selskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at selskabet forestår afregning af skatter mv. til skattemyndighederne. Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet. BALANCEN Materielle aktiver Materielle aktiver omfatter indretning af lejede lokaler, driftsmateriel og inventar, ejendomme samt anlæg under opførelse. Indretning af lejede lokaler samt driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler samt driftsmateriel og inventar, måles til oprindelig anskaffelsesværdi med tillæg af senere tilgange og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Anskaffelsesværdien på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, såfremt brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige. Efterfølgende omkostninger, f.eks. ved udskiftning af bestanddele af et aktiv, indregnes i den regnskabsmæssige værdi af det pågældende aktiv, når det er sandsynligt, at afholdelsen vil medføre fremtidige økonomiske fordele for koncernen. De udskiftede bestanddele ophører med at være indregnet i balancen, og den regnskabsmæssige værdi overføres til resultatopgørelsen. Alle andre omkostninger til almindelig reparation og vedligeholdelse indregnes i resultatopgørelsen ved afholdelsen. Der foretages nedskrivningstest på indretning af lejede lokaler samt driftsmateriel og inventar, såfremt der er indikationer på værdiforringelse. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Ejendomme Ejendomme i balancen klassificeres som investeringsejendom, produktionsejendom eller hotelejendom. Investeringsejendom omfatter showrooms, kontorudlejning og ubebyggede grundarealer. Produktionsejendom omfatter auditorier, mødefaciliteter og haller. Balanceværdien af ejendomme omfatter bygninger med tilhørende grundareal. Ejendomme måles til dagsværdi på grundlag af en kapitaliseret værdi af de forventede pengestrømme ud fra et markedsbestemt afkastningskrav, uden anvendelse af ekstern valuar. Den kapitaliserede værdi (NPV) fordeles på omsættelige aktiver, hovedsagelig ejendomme. Pengestrøm opgøres efter DCF-modellen (Discounted Cash Flow) dvs. før finansieringsudgifter og efter skat. I den forventede pengestrøm fratrækkes investeringer til opretholdelse af bygningernes standard og arbejdskapitalbindinger m.v. Pengestrøm baseres på en driftsprognose udarbejdet af Bella Centers ledelse. Efter en 5-årig prognoseperiode opgøres et terminal driftsår, som fremefter reguleres med en årlig vækstrate på 2% (212: 2%). Diskonteringsrenter angives i regnskabet som en nominel sats før skat og fastsættes i relation til markedsvilkår og risici for ejendomme med tilsvarende aktiviteter. Der er tale om en vægtet rente (WACC), idet renten for egenfinansiering og fremmedfinansiering multipliceres med en kapitalstruktur for egenkapital på 5 % og fremmedkapital på 5% (212:5%/5%). Fremmedfinansieringsrenten fastsættes på niveau med renten på et langt løbende realkreditlån. Egenfinansieringsrenten fastsættes til en risikofri rente med et rentetillæg på 6% (212: 6%). De 6% er det yderligere mindsteafkast, en investor i gennemsnit kan antages at kræve jf. markedsnormer herfor. Den risikofri rente fastsættes til renten på 1-årige statsobligationer. Den fremkomne egenfinansieringsrente multipliceres herefter med en risikofaktor alt efter arten af den konkrete ejendoms aktivitet og baseret på sammenlignelige virksomheder. Opskrivninger eller tilbageførsler heraf efter fradrag af udskudt skat vedrørende produktions- og hotelejendomme indregnes i egenkapitalen under opskrivningsreserve. Nedskrivninger til en værdi under kostpris indregnes i resultatopgørelsen. Værdireguleringer vedrørende investeringsejendomme indregnes i resultatopgørelsen i en særskilt post. Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen nedskrives til denne lavere værdi. Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg mv. måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Hensættelsen er foretaget på grundlag af en individuel vurdering af de fordringer, der skønnes behæftet med risiko for tab. Egenkapital Reserve for investeringsaktiver og reserve for opskrivning opgøres som henholdsvis værdireguleringen af investeringsejendomme efter skat og værdireguleringen af produktionsejendomme efter skat. Frie reserver opgøres som overkurshenlæggelse ifbm. emissioner, henlæggelser til særlig reserve (etableret ved kapitalnedsættelsen i 214), reserve for investeringsaktiver (herunder dagsværdiregulering af udlejningsejendomme) samt overført resultat. Reserve for opskrivninger (dagsværdiregulering af produktionsejendomme) kan konverteres til selskabskapital ved en emission. Reserve for sikringstransaktioner omfatter ændringer i dagsværdien af de afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme. Denne praksis har hidtil været gældende indtil 31. december 212. Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på deklareringstidspunktet. Køb og salg af egne aktier indregnes direkte i egenkapitalen under frie reserver. Betalbar og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for ændring i skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes under andre langfristede aktiver med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. 3 31

17 Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente på låneoptagelsestidspunktet. Øvrige forpligtelser måles efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restgæld. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter, herunder sikring af forventede pengestrømme gennem renteswap efter skat, indregnes til dagsværdi. Amortisation og dagsværdiændring af afledte finansielle instrumenter indregnes via resultatopgørelsen, indtil den sikrede transaktion udløber. Såfremt den sikrede transaktion resulterer i et aktiv eller en forpligtelse, indregnes den akkumulerede kursregulering i kostprisen på aktivet eller forpligtelsen, og såfremt transaktionen resulterer i en indtægt eller en omkostning, indregnes den akkumulerede kursregulering under finansielle poster i resultatopgørelsen sammen med den sikrede post. Akkumulerede værdireguleringer af sikringsinstrumenter (renteswap) indregnet efter sikringsbestemmelserne på særlig reserve på egenkapitalen og ført via totalindkomstopgørelsen, amortiseres i takt med afvikling af renteswappen. Værdiregulering til dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes i resultatopgørelsen. Nøgletal Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 21. Bruttomargin: Bruttofortjeneste (dækningsbidrag) / Nettoomsætning * 1 Aktiver/egenkapital: Samlede aktiver/egenkapital Egenkapitalforrentning: Årets resultat/gnsn. egenkapital * 1 Segmentoplysninger Der gives segmentoplysninger om forretningsområder, som er baseret på de forretningsområder for hvilke der træffes selvstændige beslutninger. Segmentopdelingen er i overensstemmelse med koncernens interne rapportering og ansvarsområder. Resultat af primær drift er opgjort efter fradrag af driftsomkostninger, der direkte kan henføres til forretningsområdet samt en andel af de fælles driftsomkostninger, der på et rimeligt grundlag indirekte kan henføres til forretningsområdet. Segmentaktiver omfatter de aktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder immaterielle og materielle aktiver. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikke-likviditetskrævende driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver og værdipapirer henført til investeringsaktivitet. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter udbyttebetalinger til aktionærer, kapitalforhøjelser og nedsættelser samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer

18 Note 2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Flere regnskabsposter kan ikke måles med sikkerhed, men kun skønnes. Sådanne skøn omfatter vurderinger på baggrund af de seneste oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn på grund af ændringer af de forhold, der lå til grund for skønnet, eller på grund af supplerende information, yderligere erfaring eller efterfølgende begivenheder. I forbindelse med den praktiske anvendelse af den beskrevne regnskabspraksis har ledelsen foretaget følgende væsentlige regnskabsmæssige vurdering, der har haft en betydelig indflydelse på årsregnskabet. Kapitalforhold Ledelsen forventer, at disponere over et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til understøttelse af koncernens ordinære drift, betaling af koncernens økonomiske forpligtelser og ordinære investeringer, og dermed er regnskabet aflagt under forudsætning om en fortsat drift. Likviditetsberedskabet er opgjort efter foreliggende bestyrelsesgodkendte drifts- og likviditetsbudgetter for koncernen. Dagsværdiregulering af ejendomme Bella Center måler investerings- produktions- og hotelejendomme til dagsværdi. Værdiregulering af investeringsejendomme føres over resultatopgørelsen, og værdiregulering af produktionsejendomme føres over egenkapitalen. Målinger til dagsværdi foretages uændret på baggrund af en kapitaliseret værdi af ledelsens opgørelse af de forventede årlige pengestrømme af driften i et on going concern regi ud fra et markedsbestemt afkastkrav. Målingerne indeholder flere elementer, der er baseret på ledelsens skøn over de aktuelle markedsforhold, herunder diskonteringsrente, kapitalstruktur, og vækstrate. For nærmere beskrivelse af de skønsmæssige forudsætninger samt følsomhedsanalyse ved ændringer heri henvises til note

19 Noter Note 3. Omsætning Koncern Salg af serviceydelser Salg af varer Noter Note 4. Personaleomkostninger -fortsat Aflønning af ledende medarbejdere (ekskl. direktion): Koncern Gager og vederlag Bonus Pension Note 4. Personaleomkostninger Personaleomkostninger er opgjort således: Lønninger og gager Pensionsomkostninger Andre omkostninger til social sikring Personaleomkostningerne fordeles således: Direkte omkostninger Kapacitetsomkostninger Ejendomsomkostninger Aktiveret anlægsaktiver Gager og vederlag, bestyrelsen Aflønning af direktion: Gager og vederlag Hensat Bonus Hensat gage vedr. fratrædelse Pension Direktionen er omfattet af en årlig tantiemeordning samt en bonusordning, der afhænger af fremtidige resultater. Selskabets administrerende direktør i 213 er fratrådt primo januar 214 og omfattet af en fratrædelsesordning på 2 års gage og vederlag. Selskabets økonomidirektør er omfattet af en opsigelsesaftale på 1 års gage, vederlag og pension m.v. Gennemsnitligt antal medarbejdere Note 5. Af- og nedskrivninger af langfristede aktiver Indretning af lejede lokaler Produktionsejendomme Hotelejendom Driftsmateriel og inventar Note 6. Finansielle indtægter Finansielle indtægter fra tilgodehavender og anden gæld målt til amortiseret kostpris: Dagsværdiregulering af renteswap (note 19) Renteindtægter, tilknyttede virksomheder Andre renteindtægter, valutakursgevinster og lignende indtægter Note 7. Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger fra finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris: Renteomkostninger, tilknyttede virksomheder Renter af langfristet gæld Reklassifikation af tidligere dagsværdireguleringer af renteswap Renteomkostninger, valutakurstab og lignende omkostninger

20 Noter Koncern Note 8. Skat af årets resultat Skatterefusion sambeskattede selskaber Regulering tidligere år Ændring i afsat udskudt skat Ændring i afsat udskudt skat som følge af nedsat skatteprocent Som fordeler sig således: Skat af årets resultat Skat af anden totalindkomst Den effektive skatteprocent kan opgøres således: Dansk skatteprocent 25, 25, 25, 25, Skattefrit udbytte,, 28,, Ej fradragsberettigede omkostninger -2,8-4, -2,7 18,9 Ej skattepligtige indtægter 1,6, 5,3, Regulering tidligere år -1,8, -6,, Regulering pga. nedsat skatteprocent 41,9, 142,, Effektiv skatteprocent 63,9 21, 191,6 43,9 Note 9. Indretning af lejede lokaler Kostpris Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb 293 Afgang i årets løb -38 Kostpris pr. 31/ Af- og nedskrivninger Saldo pr. 1/ Årets afskrivninger Årets af- og nedskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver -38 Af- og nedskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/

BELLA CENTER A/S. Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår

BELLA CENTER A/S. Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår BELLA CENTER A/S Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger om selskabet og koncernen 4 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Hoved- og nøgletal 13 Ledelsesberetning

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08 IDdesign A/S Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. september 2013 Som dirigent:... Jesper Aabenhus Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Regnskab for 2013/2014. CVR-nr. 19 56 02 01

ATHENA IT-GROUP A/S. Regnskab for 2013/2014. CVR-nr. 19 56 02 01 ATHENA IT-GROUP A/S Regnskab for 2013/2014 CVR-nr. 19 56 02 01 INDHOLD Selskabsoplysninger m.v. 2 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 9 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent R, s Jens Baggesens Vej

Læs mere

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40

Årsrapport 2013. for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Årsrapport 2013 for perioden 1/1 31/12 2013 12. regnskabsår CVR-nr. 26 15 90 40 Indholdsfortegnelse Påtegninger 3 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 DANTAX A/S CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 1/7 2013 30/6 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE - Ledelsesberetning... 1-6 Ledelsens regnskabspåtegning... 7 Den uafhængige revisors erklæringer... 8 Resultatopgørelse

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S.

Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S. Årsrapport for regnskabsåret 2011 Indberettet til GXG Markets den 16. marts 2012 Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S. Vedlagt følger

Læs mere

Sund & Bælt Partner A/S. CVR-nr. 26 01 91 33. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

Sund & Bælt Partner A/S. CVR-nr. 26 01 91 33. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx Sund & Bælt Partner A/S CVR-nr. 26 01 91 33 Årsrapport 2014 \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx 2 Årsrapport Sund & Bælt Partner A/S Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

DSB S-tog a/s 2007* 2008 2009 2010 2011

DSB S-tog a/s 2007* 2008 2009 2010 2011 DSB S-tog a/s årsrapport 2011 Hoved- og nøgletal DSB S-tog a/s 2007* 2008 2009 2010 2011 Resultatopgørelse i mio. kr. Passagerindtægter 1.055 1.031 1.077 1.097 1.206 Indtægt fra trafikkontrakt 1.422 1.355

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere