BELLA CENTER A/S ÅRSRAPPORT 2013 / 49. REGNSKABSÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BELLA CENTER A/S ÅRSRAPPORT 2013 / 49. REGNSKABSÅR"

Transkript

1 BELLA CENTER A/S ÅRSRAPPORT 213 / 49. REGNSKABSÅR 1

2 INDHOLDS- FORTEGNELSE Oplysninger om selskabet og koncernen 4 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletal 11 Ledelsesberetning 13 Regnskaber, indholdsfortegnelse 19 Noter, indholdsfortegnelse 27 Layout: Wicki Jørgensen, Bella Center A/S Fotos: Andreas Mikkelsen, Flemming Leitorp og Claus Starup 2 3

3 OPLYSNINGER OM SELSKABET Selskabet Bella Center A/S Center Boulevard 5 23 København S CVR-nr Telefon: Fax: Bestyrelse Oscar Claudius Crohn Mette Kapsch David Robson Overby Bo Faarborg Christensen* Jesper Juul Hansen* Jimmi Smidt* * Medarbejdervalgte repræsentanter Direktion Allan Linneberg-Agerholm Allan Christian Holtzer Aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalen eller 5% af stemmerne Bella Solstra A/S, c/o Solstra Capital Partners A/S, Lautrupsgade 7, 21 København Ø. Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen 7, 21 København Ø. Tilknyttede virksomheder Forum København ApS, CVR-nr Bella Center Services A/S, CVR-nr Bella Sky Hotel A/S, CVR-nr Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Gyngemose Parkvej Søborg Hovedbankforbindelse Nordea Bank Danmark A/S 4 5

4 LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 31. december 213 for Bella Center A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 213. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 1. april 214 Direktionen:. Allan Linneberg-Agerholm Adm. direktør. Allan Christian Holtzer Økonomidirektør Bestyrelsen:. Oscar Claudius Crohn Formand. Mette Kapsch. David Robson Overby. Bo Faarborg Christensen. Jesper Juul Hansen. Jimmi Smidt 6 7

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING til aktionærerne i Bella Center A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Bella Center A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 213, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 213 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesbereningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 1. april 214 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Carsten Collin statsautoriseret revisor 8 9

6 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal Koncernens udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således: Resultat (t.kr) Nettoomsætning Dækningsbidrag Værdiregulering af investeringsejendomme Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster 1) Resultat før skat 1) Resultat efter skat Balance (t.kr.) Balancesum Egenkapital Produktionsejendom Hotelejendom Investeringsejendom Gæld til kreditinstitutter / bankgæld Deklareret udbytte Pengestrømme (t.kr.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Medarbejdere Antal medarbejdere Nøgletal Bruttomargin 46,% 47,8% 45,6% 54,5% 51,2% Aktiver/egenkapital 3,3 4,3 4,1 3,5 2,7 Egenkapitalforrentning -2,1% -2,4% -31,% 3,6% 16,1% 1) Der er i årets resultat før finansielle poster og resultat før skat for 211 foretaget nedskrivning af ejendom med 25 mdkk. Fra og med 213 indregnes værdireguleringer af finansielle instrumenter i resultatopgørelsen, idet bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring ikke længere anvendes. Tidligere blev værdireguleringer på instrumenter hvor sikringen ansås at være effektiv, indregnet i anden totalindkomst. 1 11

7 LEDELSESBERETNING Bella Center koncernen påbegyndte i starten af 213 en omfattende forandringsproces rettet mod at forbedre virksomhedens profitabilitet og samtidig gøre virksomheden klar til yderligere ekspansion. Processen baseres på en langsigtet strategi om at skabe en markedsledende operatør med flere betydende internationale, anerkendte brands, herunder ikke mindst Bella Centers eget brand. Organisatorisk blev der i 213 gennemført en restrukturering, hvor en række funktioner blev outsourcet til underleverandører. Herved er den fastansatte medarbejderstab reduceret med 6 medarbejdere. På investeringssiden har Bella Center blandt andet foretaget en omfattende fornyelse og renovering af de ca. 3. etagemeter permanente showrooms inden for design og mode. Ved årsskiftet til 214 overtog Bella Center og Bella Sky Comwell Hotel et af verdens mest bæredygtige hoteller - Crowne Plaza Copenhagen Towers som er placeret ca. 8 meter fra Bella Center. Den igangsatte forandringsproces er herefter fortsat med fornyet styrke ind i 214 under selskabets nye administrerende direktør Allan L. Agerholm. Dette har allerede resulteret i, at en ny organisationsstruktur er implementeret, hvor alle selskaber i koncernen; Bella Center, Bella Sky, Crowne Plaza og Forum Copenhagen er smeltet sammen til én samlet virksomhed. Organisatorisk og investeringsmæssigt vil fokus også i 214 være rettet mod at opnå stordriftsfordele fra en fuld integreret drift samt ikke mindst at skabe yderligere aktivitet indenfor salg og markedsføring. Den samlede koncern fremstår nu som én slagkraftig enhed med hotelværelser, 15 moderne indrettede møde- og konferencelokaler samt 4 store kongres- og udstillingshaller. Medtælles koncernens multiarena Forum Copenhagen på Frederiksberg råder møde- og konferencegiganten nu over mere end 2. etagemeter faciliteter. Dette giver hovedstaden København et endnu stærkere kort på hånden i kampen om de store internationale kongresser, møder og events samt for at fastholde Københavns position på top 1 listen over de mest benyttede kongresbyer i verden (International Congress & Convention Association (ICCA) liste for 212, offentliggjort maj 213). På top ti listen foran København optræder byer som Wien, Paris, Berlin, Madrid, Barcelona og Singapore. Koncernresultat for året Årets resultat før skat af Bella Center koncernen (efterfølgende koncernen ) udviser et underskud på 9 mdkk, hvilket skal sammenholdes med et underskud på 2 mdkk i 212. Koncernens omsætning er på 591 mdkk i 213 mod 65 mdkk i 212. Resultatet i 213 er negativt påvirket af enkeltstående udgifter forbundet med dels ny finansiering (ca. 5 mdkk), dels en restrukturering af organisationen i 2. halvår (ca. 2 mdkk). I udgiften til restrukturering er inkluderet fratrædelsesordning for selskabets direktør gennem 21 år, som i en alder af 7 år trådte tilbage ved årets udgang. Korrigeret for de enkeltstående poster, er årets resultat på niveau med forventningen jf. årsrapport 212, herunder et lidt højere ordinært resultat end tidligere år. Årets resultat efter skat er positivt påvirket med 2 mdkk som følge af, at koncernen med virkning fra 1. januar 213 ikke længere anvender bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring. Dette har bevirket, at værdireguleringer til markedsværdi af renteswap føres i resultatopgørelsen, og ikke som hidtil via anden totalindkomst. Ændringen har derfor alene en effekt på fordelingen 12 imellem resultat og anden totalindkomst og påvirker ikke egenkapitalen. 13

8 Som konsekvens af nedsættelsen af selskabsskatten fra 25% til 22% over de kommende år indtægtsføres en reduktion i udskudt skat på 15 mdkk. Årets overskud efter skat udgør herefter 4 mdkk. Efter kapitaltilførsel på 15 mdkk i 213 er egenkapitalen således i 213 samlet steget med 187 mdkk til 835 mdkk. Soliditeten udgør derved 3% i 213 mod 23% i 212. Årets aktiviteter Koncernen havde i alt 163 store arrangementer i 213. Det er en stigning på 5%, sammenholdt med året før. Koncernen blev i 213 besøgt af gæster mod sidste år. I 213 blev der i Bella Center afviklet det højeste antal internationale arrangementer nogensinde. Tilkomsten af gode hotelfaciliteter i nærhed til kongrescentret tiltrak hele 33 større udenlandske kongresarrangører mod 24 i 212, med tilsammen 39. delegerede. I alt blev der i 213 afviklet 57 store kongresarrangementer mod 69 året før, med tilsammen 91. delegerede mod 94. i 212. Værelsesbelægningen i Bella Sky Comwell Hotel udviklede sig planmæssigt med en stigning på 19%. Udviklingen for hotellet og for kongresforretningen har basis i, at Bella Center hører til blandt de bedste oversøiske kongrescentre. Bella Center modtog i 214 bronzemedaljen i den ældst etablerede prisuddeling i branchen Meetings & Incentive Travel Industry Awards. Kunderne har udvalgt Bella Center og Bella Sky Comwell Hotel som finalist på baggrund af det høje serviceniveau samt det store detaljefokus, de oplever i forbindelse med mødeafholdelse. Med den omfattende renovering af permanente showrooms inden for design og mode fremstår CIFF Fashion House i et nyt og innovativt designudtryk til gavn for udstillere, indkøbere og besøgende. Udlejningsgraden for de permanente showrooms stiger som følge heraf betydeligt. Den samme fornyelse gør sig gældende for Bella Centers største messeaktivitet, de halvårlige modemesser CIFF, Copenhagen International Fashion Fair. Messerne, som afvikles samtidigt med Gallery modemesserne i Forum på Frederiksberg, er tilført et fornyet udtryk og en ny identitet, som er blevet vel modtaget af kunderne og derved understøtter modebranchens salgsbestræbelser. Koncernens publikumsbaserede udstillinger for bil- og bådbranchen er negativt påvirket af dels konjunkturerne, dels tilkomsten af nye showroomfaciliteter hos flere virksomheder / webbaseret facilitering. Koncernens øvrige faste portefølje af fagmesser udvikler sig synkront med markedsudviklingen for de aktuelle brancher og er forskelligt påvirket af eftervirkningerne af finans- og gældkrisen. I koncernens multiarena Forum på Frederiksberg blev der i 213 afviklet hele 77 teaterarrangementer, koncerter og firmaevents (212:52). Udviklingen besegler, at Forum er blandt de foretrukne samarbejdspartnere for teater- og eventarrangører. Balance Koncernbalancen i 213 på mdkk er på samme niveau som 212 og består hovedsagelig af ejendomme på mdkk. Bella Centers grundareal udgør kvadratmeter med en samlet byggeret på etagemeter, modsvarende en bebyggelsesprocent på 7. Det bebyggede areal er på i alt etagemeter. Ubenyttet byggeret er på etagemeter. Ejendomme er i balancen opgjort til den kapitaliserede værdi af den forventede pengestrøm. Hotelejendommens balanceværdi er på mdkk i 213 mod mdkk i 212. Værdien af investeringsejendomme m.v. er på 675 mdkk i 213 mod 641 mdkk i 212. Værdi af haller og mødefaciliteter i Bella Center inkl. tilhørende grundareal er på 57 mdkk mod 578 mdkk i 212. Usikkerhed ved indregning og måling Ejendomme i balancen er opgjort til dagsværdi ved tilbagediskontering af den forventede driftsudvikling til de fastsatte diskonteringsrenter. Udsving i værdi af ejendomme knytter sig således til ændringer i driften og diskonteringsrenten. For en yderligere uddybning henvises til note 1, 2 og 1. Finansiering Som det nærmere er beskrevet i årsrapporten for 212, blev der tilført ny kapital på 15 mdkk i februar 213 for at styrke Bella Centers kapitalgrundlag. Koncernens gæld til pengeinstitutter udgør 1.48 mdkk mod mdkk i 212. Finansieringen er overvejende optaget som realkreditlån. Den rentesikrede andel af gælden udgør 97 mdkk ultimo 213 (212: 98 mdkk). Pengestrøm Koncernens pengestrøm af drift udgør 63 mdkk mod 95 mdkk i 212. Balanceforskydninger i kundetilgodehavender/leverandørgæld m.v. er på netto +28 mdkk. Betaling af finansielle omkostninger udgør 62 mdkk. Der er anvendt 45 mdkk til ordinære investeringer, herunder hovedsagelig fornyelse af permanente showrooms. Reduktion af nettogæld til pengeinstitutter er på 134 mdkk i 213 (nettogæld: ændring i rentebærende bankgæld i alt minus ændring i bankindeståender). ets regnskab Årets resultat efter skat udgør 32 mdkk mod 2 mdkk i 212. Omsætningen udgør 317 mdkk (212: 348 mdkk). Indtægter fra datterselskaber indgår i moderselskabets regnskab, når der er udloddet udbytte fra datterselskaber. Der er i 213 udloddet 15 mdkk i udbytte (212: mdkk). Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR, Corporate Social Responsibilty) iht. Årsregnskabsloven 99a Det er koncernens politik at agere ansvarligt og med høj etik. Over for kunder, medarbejdere, leverandører og disses medarbejdere og produktion. Over for Bella Centers leverandører arbejdes der obligatorisk med et Code of Conduct som er et etisk regelsæt med en række mindstekrav

9 Koncernen har særskilte politikker for miljø og sikkerhed. Det er koncernens politik at anvende energi, vand og råvarer så effektivt som muligt. Koncernen anvender bl.a. materialer med mindst mulig miljøpåvirkning, både når det gælder fremstilling og genbrug. Ved opbygning af arrangementer er der stor fokus på sikkerhed og miljø i respekt for arrangementernes karakter. Affaldssorteringen i Bella Center omfatter hele 16 fraktioner (affaldssorteringer). Koncernen er miljøcertificeret med Green Key en international miljømærkningsordning, som er repræsenteret i 13 lande. Med certificeringen efterlever koncernen krav til, at der arbejdes med miljøledelse, miljøinformation samt miljøtiltag. Bella Center er partner i DSEI, Danish Sustainable Event Initiative. Bella Center er medlem af UN Global Compact og efterlever derigennem en række hovedprincipper for behandling af medarbejdere, miljømæssig bæredygtig drift af virksomheden, arbejdsklima samt anti-korruption. Bella Center vil tilstræbe at opnå certificering efter DS 491 og ISO Bella Center har ved udgangen af 213 reduceret CO2 udledningen med ca. 21%, hvilket er på samme niveau som i 212. Det er målsætningen at reducere den samlede CO2 udledning med 25%, senest i slutningen af 215. Bella Center har forlænget driften af Vestas vindmølle ud for Bella Center, hvis placering stod til udløb medio 212. Vindmøllen yder en effekt svarende til ca. 8% af Bella Centers strømforbrug. For at afhjælpe Ørestadens økosystem har Bella Center aftale med den socioøkonomiske organisation Bybi. Det betyder, at 3.. bier har bo på Bella Centers tag. Overalt hvor det er muligt, anvendes LED lamper og automatik i styringen af belysning og varme. Bella Center har medarbejdere i skånejob og giver hjælp til jobskifte gennem indslusningsjob. Lovpligtig redegørelse for kønsmæssig sammensætning af ledelsen iht. Årsregnskabsloven 99b Bella Center arbejder for mangfoldighed og for, at ledelsen og ledelsens sammensætning skal afspejle det omkringliggende samfund. Bella Center overvåger løbende, at der, som tilfældet er i 213, ikke er en repræsentation på under 4% af det ene køn i Bella Centers driftsledelse. Bella Centers bestyrelse i 213 har været sammensat på en kønsmæssigt mangfoldig måde, idet andelen af det mindst repræsenterede køn udgør 25% af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vil opfordre aktionærerne til om muligt, at vælge repræsentanter til bestyrelsen, der tilgodeser en mere ligelig fordelt repræsentation. Forventninger til fremtiden Koncernens forretninger i 214 inden for messer, udstillinger, permanente showrooms og kongresser m.m. ventes samlet set at stige i 214. Konjunkturerne og markedsbetingelserne, der har betydet pres på priserne for hotelværelser i København, forventes at fortsætte i 214. Belægningsprocenten forventes at stige også i hotellets 3. hele driftsår. Det forventes på den baggrund, at indtjeningen af hotelforretningen øges. Der henvises til note 1 vedrørende ejendomme. Gennem samdrift med Crowne Plaza Copenhagen Towers hotel fra 214 vil Bella Center koncernen arbejde for at tiltrække flere større internationale kongresarrangementer. Gennem flere nært beliggende hoteller, vil Bella Centers position som et af Europas betydende og mest fleksible udstillings- og kongrescentre blive styrket. Bestræbelserne flankeres af, at Bella Center koncernens nye adm. direktør med sin mangeårige hotelerfaring tilføjer en stærk kompetence inden for drift af internationale hotel- og konferencehoteller. Gennem også kontinuerlige bestræbelser for optimering af organisation, arbejdsprocesser og omkostninger samt stærke alliancer med samarbejdspartnere, er det forventningen, at koncernen vil give et stigende positivt overskud af driften fra 214. Det er på den baggrund forventningen, at koncernens resultat før finansielle poster, værdiregulering af ejendomme og skat i 214 stiger med mdkk. Bella Center er i samarbejde med Københavns Kommune påbegyndt etablering af en masterplan for Bella Center matriklens samlede bebyggelse, herunder en revidering af gældende lokalplan. Lokalplanforslaget arbejder med en forøgelse af byggeretter, således at Bella Center vil fremstå som et centrum i en mere bymæssig sammenhæng, tilsvarende den øvrige Ørestad. Overfor denne udvikling, vil Bella Centers ejendomme og aktiviteter indgå i et mere levende miljø til gavn for Bella Centers kunder såvel som for indbyggere og besøgende i Ørestaden. Dette er et omfattende projekt, som vil strække sig over en længere årrække. Efterfølgende begivenheder I april 214 er det besluttet med virkning pr. 1. januar 214 at fusionere datterselskaberne Bella Sky Hotel A/S og Bella Center Services A/S med Bella Center A/S og med Bella Center A/S som fortsættende selskab. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af koncernens eller selskabets finansielle stilling

10 REGNSKABER Resultat- og totalindkomsopgørelsen 2 Balance, aktiver 22 Balance, passiver 23 Egenkapitalopgørelse, koncern 24 Egenkapitalopgørelse, moderselskab 24 Pengestrømsopgørelse

11 Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. januar december Koncern Resultatopgørelse Note Nettoomsætning Direkte omkostninger Dækningsbidrag Værdiregulering af investeringsejendomme Kapacitetsomkostninger Ejendomsomkostninger Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Udbytte fra datterselskaber 15. Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Anden totalindkomst, der i senere år reklassificeres til resultatopgørelsen: Reklassifikation af tidligere dagsværdireguleringer vedr. finansielle instrumenter (sikring) Skat af reklassifikation Dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter Skat af dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter Anden totalindkomst Årets totalindkomst Resultat pr. 1 kr. aktie.,2 -,6 Udvandet resultat pr. 1 kr. aktie,2 -,

12 Balance pr. 31. december Aktiver Koncern Note Langfristede aktiver Indretning af lejede lokaler Produktionsejendomme Hotelejendom Investeringsejendomme Driftsmateriel og inventar Materielle aktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Deposita Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Omkostninger for kommende arrangementer Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Balance pr. 31. december Passiver Egenkapital Koncern Note Aktiekapital Overkurs ved emission Henlæggelse til særlig reserve Reserve for investeringsaktiver Reserve for opskrivninger Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Udskudt skat Kreditinstitutter Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Andre pengekreditorer Bankgæld Faktureret for kommende arrangementer Deposita Leverandører af varer og tjenesteydelser Dagsværdi renteswap Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt

13 Egenkapitalopgørelse, Koncern Egenkapitalopgørelse, Koncern Reserve for Reserve for Overkurs Henlæggelse til investe- Reserve for sikrings- Overført (t.kr.) Aktiekapital ved emission særlig reserve ringsaktiver opskrivning transaktioner resultat I alt Pengestrømsopgørelse 1. januar december Reserve for Reserve for Egenkapital pr. 1/ Overkurs Henlæggelse til investe Reserve for sikrings Overført (t.kr.) Aktiekapital ved emission særlig reserve ringsaktiver opskrivning transaktioner resultat I alt Årets resultat Anden totalindkomst Egenkapital pr. 1/ Årets 212 totalindkomst Tilbageførsel Årets resultat af udbytte tidl. år Anden totalindkomst Transaktioner med ejerne i Årets alt totalindkomst Egenkapital Tilbageførsel pr. af udbytte 1/1 tidl. 213 år Årets Transaktioner resultat med ejerne i alt Anden totalindkomst Egenkapital pr Årets 1/1 213 totalindkomst Kapitalnedsættelse Årets resultat Kapitalforhøjelse Anden totalindkomst Transaktioner Årets totalindkomst med ejerne i alt Kapitalnedsættelse Egenkapital pr. 31/12 Kapitalforhøjelse Egenkapitalopgørelse, Transaktioner med ejerne i alt Egenkapitalopgørelse, Egenkapital pr. Reserve for Reserve for 31/ Overkurs Henlæggelse til investe- Reserve for sikrings- Overført (t.kr.) Aktiekapital ved emission særlig reserve ringsaktiver opskrivning transaktioner resultat I alt Reserve for Egenkapital pr. Overkurs Henlæggelse til investe- Reserve for sikrings- Overført 1/1 (t.kr.) 212 Aktiekapital ved emission særlig reserve ringsaktiver opskrivning transaktioner resultat I alt Årets resultat Anden Egenkapital totalindkomst pr / Årets totalindkomst Årets resultat Tilbageførsel af udbytte tidl. Anden år totalindkomst Transaktioner Årets totalindkomst med ejerne i alt Tilbageførsel af udbytte Egenkapital tidl. år pr. 31/ Transaktioner med ejerne Årets i alt resultat Anden Egenkapital totalindkomst pr / Årets totalindkomst Årets resultat Kapitalnedsættelse Anden totalindkomst Kapitalforhøjelse Årets totalindkomst Transaktioner med ejerne i Kapitalnedsættelse alt Egenkapital Kapitalforhøjelse pr / Transaktioner med ejerne i alt Udbytte Egenkapital pr. aktie pr. udgør kr / Overkurs ved emission, henlæggelse til særlig reserve, reserve for investeringsaktiver, reserve for sikringstransaktioner og overført resultat kan anvendes Udbytte til pr. udbytte aktie udgør til moderselskabets kr.. aktionærer. 14 Reserve for 24 Overkurs ved emission, henlæggelse til særlig reserve, reserve for investeringsaktiver, reserve for sikringstransaktioner og overført resultat kan anvendes 25 til udbytte til moderselskabets aktionærer. 16 Koncern Resultat før finansielle poster Opskrivninger på investeringsaktiver Af- og nedskrivninger på langfristede aktiver Pengestrømme før forskydninger Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Omkostninger for kommende arrangementer Andre tilgodehavender Faktureret for kommende arrangementer Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld mv Pengestrømme fra driftsaktiviteten før finansielle poster Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Refusion af selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktiviteten Køb af materielle aktiver Køb af finansielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Afdrag på fremmedfinansiering Optagelse af fremmedfinansiering Kapitalindskud Modtagne udbytter 15. Mellemværende med tilknyttede virksomheder Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Årets pengestrøm Likvide beholdninger Likvide beholdninger pr. 1/ Årets pengestrøm Likvide beholdninger pr. 31/ Ovenstående kan ikke udledes direkte fra resultatopgørelse og balance.

14 NOTER INDHOLDSFORTEGNELSE Note 1 Anvendt regnskabspraksis 28 Note 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger 34 Note 3 Omsætning 36 Note 4 Personaleomkostninger 36 Note 5 Af- og nedskrivninger af langfristede aktiviteter 37 Note 6 Finansielle indtægter 37 Note 7 Finansielle omkostninger 37 Note 8 Skat af årets resultatet 38 Note 9 Indretning af lejede lokaler 38 Note 1 Ejendomme 4 Note 11 Driftsmateriel og inventar 45 Note 12 Kapitalandele i dattervirksomheder 46 Note 13 Deposita 46 Note 14 Varebeholdninger 49 Note 15 Tilgodehavender fra salg 48 Note 16 Aktiekapital 49 Note 17 Egne aktier 49 Note 18 Udskudt skat 5 Note 19 Finansielle aktiver og forpligtelser 52 Note 2 Sikkerhedsstillelser 57 Note 21 Eventualforpligelser samt andre økonomiske forpligtelser 59 Note 22 Finansielle risici 61 Note 23 Segmentoplysninger 62 Note 24 Nærtstående parter 65 Note 25 Honorar til selskabets generalforsamlingsvalgte revisorer

15 Note 1. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Bella Center A/S for 213 aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter, jf. IFRS bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Ledelsen har med virkning fra 1. januar 213 besluttet ikke at anvende bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring. Værdireguleringer af afledte finansielle instrumenter føres herefter i resultatopgørelsen, i modsætning til tidligere på særlig reserve på egenkapitalen. Regnskabspraksis er derudover uændret i forhold til sidste år med undtagelse af ændringer i standarder og fortolkningsbidrag beskrevet nedenfor. Nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag Bella Center A/S har i regnskabsåret implementeret alle nye IFRS standarder, ændringer til eksisterende standarder og IFRIC fortolkningsbidrag, som er godkendt af EU og har ikrafttræden i regnskabsåret 213. Nedenfor er beskrevet de standarder, ændringer til eksisterende standarder og fortolkningsbidrag, som har relevans for Bella Center A/S og har haft indvirkning på årsregnskabet for 213: Ændring til IAS 1 om præsentation af årsregnskabet. Ændringen medfører ændringer til totalindkomstopgørelsen, hvor anden totalindkomst fremover skal opdeles i anden totalindkomst, som skal reklassificeres til resultatopgørelsen i et senere regnskabsår og anden totalindkomst, som ikke senere skal reklassificeres til resultatopgørelsen. (Godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der begynder den 1. juli 212 eller senere). Ændringen har alene medført en ændret præsentation af anden totalindkomst, men har ikke haft effekt på resultatopgørelsen eller balancen. IAS 27 omfatter herefter alene separate regnskaber. (Godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der begynder den 1. januar 213 eller senere). Standarden forventes ikke at få effekt for koncernen. IFRS 12 om oplysninger om kapitalandele. Standarden indeholder oplysningskravene knyttet til kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures. I forbindelse med udstedelsen af IFRS 1 og 11 er tilføjet en række yderligere oplysningskrav. (Godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der begynder den 1. januar 213 eller senere). Implementeringen af den nye standard vil medføre enkelte yderligere oplysninger i årsrapporten, men vil ikke have effekt på resultatopgørelsen eller balancen. Bella Center A/S forventer at implementere ovenstående, når de har ikrafttræden. Hvor ikrafttrædelsesdatoen i EU er en anden end hos IASB, påtænkes ændringerne implementeret på basis af EU ikrafttræden. Herudover har IASB vedtaget yderligere en række nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag, der ikke er relevante for virksomheden og ikke forventes at få indvirkning på fremtidige årsrapporter. Præsentationsvaluta samt funktionel valuta Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Den funktionelle valuta er danske kroner. Konsolideringspraksis Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Bella Center A/S og de 1 % ejede dattervirksomheder Bella Center Services A/S, Forum København ApS og Bella Sky Hotel ApS. Dattervirksomhedernes regnskaber er udarbejdet efter den samme regnskabspraksis, som er benyttet i moderselskabet. IFRS 13 om opgørelse af dagsværdi. Standarden opsamler bestemmelserne om opgørelse af dagsværdi fra en række forskellige standarder og præciserer oplysningskravene vedrørende aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi. (Godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der begynder den 1. januar 213 eller senere). Implementering af den nye standard har medført yderligere oplysninger i årsregnskabet, men har ikke påvirket dagsværdiopgørelserne væsentligt og dermed ikke haft væsentlig effekt på resultatopgørelsen balancen. Nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft IASB har vedtaget en række nye standarder og ændringer til eksisterende standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft, men har ikrafttræden i regnskabsåret 214 eller senere. Nedenstående standarder, ændringer og fortolkningsbidrag forventes at få indvirkning på årsrapporten: IFRS 9 om finansielle instrumenter, som ændrer på den regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter, herunder klassifikation og måling af finansielle aktiver og forpligtelser samt bestemmelserne for regnskabsmæssig sikring (Ikke godkendt af EU, ikrafttræden er endnu ikke fastlagt). Standarden kan medføre en ændret klassifikation af koncernens finansielle aktiver og forpligtelser. IFRS 1 om koncernregnskab og ændring til IAS 27 om separate regnskaber. IFRS 1 erstatter en del af den eksisterende IAS 27 og ændrer på definitionen af kontrol og bestemmende indflydelse. Koncernregnskabet er udarbejdet på grundlag af de enkelte selskabers regnskaber ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter og med efterfølgende eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Urealiserede tab elimineres på samme måde som urealiserede fortjenester, i det omfang der ikke sker værdiforringelse. ets kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens dagsværdi af identificerbare nettoaktiver og indregnede eventualforpligtelser på overtagelsestidspunktet. Valutaomregning For hver af de rapporterende virksomheder i koncernen fastsættes en funktionel valuta. Den funktionelle valuta er den valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori den enkelte rapporterende virksomhed opererer. Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta er transaktioner i fremmed valuta. Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til den funktionelle valuta efter transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter eller omkostninger. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til den funktionelle valuta til balancedagens va

16 lutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller kursen i den seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning består i hovedtræk af indtægter fra værelsessalg, afholdelse af konferencer, standlejeindtægter, lejeindtægter, indtægter for opbygning og indretning af stande og mødefaciliteter, EL-, IT-, TELE- og AV-leverancer, serviceydelser (parkering, vagt, billettering m.m.), samt restaurations- og cateringsleverancer. Indtægter indgår som hovedregel i nettoomsætningen på tidspunktet for afholdelse af arrangementer og møder. Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som nettoomsætning i takt med levering af ydelsen. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter, bidrag til medleverandører og rabatter. Værdiregulering af investeringsejendomme Selskabets investeringsejendomme måles til dagsværdi, og værdireguleringerne indregnes i resultatopgørelsen. Direkte omkostninger Direkte omkostninger omfatter primært arrangementsomkostninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Kapacitetsomkostninger I kapacitetsomkostninger indregnes omkostninger, der afholdes til gage og administration af selskabet. Ejendomsomkostninger Ejendomsomkostninger indeholder omkostninger til drift og vedligeholdelse af ejendommen, herunder forsikringer, energiforbrug samt ejendomsskatter. Af- og nedskrivninger Afskrivninger på materielle anlægsaktiver beregnes lineært på grundlag af kostpriser, baseret på nedenstående vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstid. De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af brugstiderne: Hotelejendom Udstillings- og kongreshaller, auditorier mv. Driftsmateriel og inventar Brugstid 1 år 1-5 år 1-15 år Indretning af lejede lokaler afskrives over lejemålets restløbetid. Grunde samt investeringsejendomme afskrives ikke. Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets scrapværdi og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Scrapværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger scrapværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. For et materielt anlægsaktiv ophører indregningen ved afhændelse, eller hvor ingen økonomiske fordele forventes at tilflyde koncernen i forbindelse med anvendelse eller afhændelse af aktivet. Eventuelle gevinster eller tab ved ophør af indregning af aktivet (målt som forskellen imellem nettoprovenuet ved salg og den regnskabsmæssige værdi af aktivet) indregnes i resultatopgørelsen ved ophør af indregning af aktivet. Udbytte af kapitalandele i dattervirksomheder Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, aktieudbytter, realiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst samt årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet er sambeskattet med de tilknyttede virksomheder. Selskabsskatten fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling). Selskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at selskabet forestår afregning af skatter mv. til skattemyndighederne. Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet. BALANCEN Materielle aktiver Materielle aktiver omfatter indretning af lejede lokaler, driftsmateriel og inventar, ejendomme samt anlæg under opførelse. Indretning af lejede lokaler samt driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler samt driftsmateriel og inventar, måles til oprindelig anskaffelsesværdi med tillæg af senere tilgange og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Anskaffelsesværdien på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, såfremt brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige. Efterfølgende omkostninger, f.eks. ved udskiftning af bestanddele af et aktiv, indregnes i den regnskabsmæssige værdi af det pågældende aktiv, når det er sandsynligt, at afholdelsen vil medføre fremtidige økonomiske fordele for koncernen. De udskiftede bestanddele ophører med at være indregnet i balancen, og den regnskabsmæssige værdi overføres til resultatopgørelsen. Alle andre omkostninger til almindelig reparation og vedligeholdelse indregnes i resultatopgørelsen ved afholdelsen. Der foretages nedskrivningstest på indretning af lejede lokaler samt driftsmateriel og inventar, såfremt der er indikationer på værdiforringelse. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Ejendomme Ejendomme i balancen klassificeres som investeringsejendom, produktionsejendom eller hotelejendom. Investeringsejendom omfatter showrooms, kontorudlejning og ubebyggede grundarealer. Produktionsejendom omfatter auditorier, mødefaciliteter og haller. Balanceværdien af ejendomme omfatter bygninger med tilhørende grundareal. Ejendomme måles til dagsværdi på grundlag af en kapitaliseret værdi af de forventede pengestrømme ud fra et markedsbestemt afkastningskrav, uden anvendelse af ekstern valuar. Den kapitaliserede værdi (NPV) fordeles på omsættelige aktiver, hovedsagelig ejendomme. Pengestrøm opgøres efter DCF-modellen (Discounted Cash Flow) dvs. før finansieringsudgifter og efter skat. I den forventede pengestrøm fratrækkes investeringer til opretholdelse af bygningernes standard og arbejdskapitalbindinger m.v. Pengestrøm baseres på en driftsprognose udarbejdet af Bella Centers ledelse. Efter en 5-årig prognoseperiode opgøres et terminal driftsår, som fremefter reguleres med en årlig vækstrate på 2% (212: 2%). Diskonteringsrenter angives i regnskabet som en nominel sats før skat og fastsættes i relation til markedsvilkår og risici for ejendomme med tilsvarende aktiviteter. Der er tale om en vægtet rente (WACC), idet renten for egenfinansiering og fremmedfinansiering multipliceres med en kapitalstruktur for egenkapital på 5 % og fremmedkapital på 5% (212:5%/5%). Fremmedfinansieringsrenten fastsættes på niveau med renten på et langt løbende realkreditlån. Egenfinansieringsrenten fastsættes til en risikofri rente med et rentetillæg på 6% (212: 6%). De 6% er det yderligere mindsteafkast, en investor i gennemsnit kan antages at kræve jf. markedsnormer herfor. Den risikofri rente fastsættes til renten på 1-årige statsobligationer. Den fremkomne egenfinansieringsrente multipliceres herefter med en risikofaktor alt efter arten af den konkrete ejendoms aktivitet og baseret på sammenlignelige virksomheder. Opskrivninger eller tilbageførsler heraf efter fradrag af udskudt skat vedrørende produktions- og hotelejendomme indregnes i egenkapitalen under opskrivningsreserve. Nedskrivninger til en værdi under kostpris indregnes i resultatopgørelsen. Værdireguleringer vedrørende investeringsejendomme indregnes i resultatopgørelsen i en særskilt post. Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen nedskrives til denne lavere værdi. Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg mv. måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Hensættelsen er foretaget på grundlag af en individuel vurdering af de fordringer, der skønnes behæftet med risiko for tab. Egenkapital Reserve for investeringsaktiver og reserve for opskrivning opgøres som henholdsvis værdireguleringen af investeringsejendomme efter skat og værdireguleringen af produktionsejendomme efter skat. Frie reserver opgøres som overkurshenlæggelse ifbm. emissioner, henlæggelser til særlig reserve (etableret ved kapitalnedsættelsen i 214), reserve for investeringsaktiver (herunder dagsværdiregulering af udlejningsejendomme) samt overført resultat. Reserve for opskrivninger (dagsværdiregulering af produktionsejendomme) kan konverteres til selskabskapital ved en emission. Reserve for sikringstransaktioner omfatter ændringer i dagsværdien af de afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme. Denne praksis har hidtil været gældende indtil 31. december 212. Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på deklareringstidspunktet. Køb og salg af egne aktier indregnes direkte i egenkapitalen under frie reserver. Betalbar og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for ændring i skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes under andre langfristede aktiver med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. 3 31

17 Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente på låneoptagelsestidspunktet. Øvrige forpligtelser måles efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restgæld. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter, herunder sikring af forventede pengestrømme gennem renteswap efter skat, indregnes til dagsværdi. Amortisation og dagsværdiændring af afledte finansielle instrumenter indregnes via resultatopgørelsen, indtil den sikrede transaktion udløber. Såfremt den sikrede transaktion resulterer i et aktiv eller en forpligtelse, indregnes den akkumulerede kursregulering i kostprisen på aktivet eller forpligtelsen, og såfremt transaktionen resulterer i en indtægt eller en omkostning, indregnes den akkumulerede kursregulering under finansielle poster i resultatopgørelsen sammen med den sikrede post. Akkumulerede værdireguleringer af sikringsinstrumenter (renteswap) indregnet efter sikringsbestemmelserne på særlig reserve på egenkapitalen og ført via totalindkomstopgørelsen, amortiseres i takt med afvikling af renteswappen. Værdiregulering til dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes i resultatopgørelsen. Nøgletal Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 21. Bruttomargin: Bruttofortjeneste (dækningsbidrag) / Nettoomsætning * 1 Aktiver/egenkapital: Samlede aktiver/egenkapital Egenkapitalforrentning: Årets resultat/gnsn. egenkapital * 1 Segmentoplysninger Der gives segmentoplysninger om forretningsområder, som er baseret på de forretningsområder for hvilke der træffes selvstændige beslutninger. Segmentopdelingen er i overensstemmelse med koncernens interne rapportering og ansvarsområder. Resultat af primær drift er opgjort efter fradrag af driftsomkostninger, der direkte kan henføres til forretningsområdet samt en andel af de fælles driftsomkostninger, der på et rimeligt grundlag indirekte kan henføres til forretningsområdet. Segmentaktiver omfatter de aktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder immaterielle og materielle aktiver. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikke-likviditetskrævende driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver og værdipapirer henført til investeringsaktivitet. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter udbyttebetalinger til aktionærer, kapitalforhøjelser og nedsættelser samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer

18 Note 2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Flere regnskabsposter kan ikke måles med sikkerhed, men kun skønnes. Sådanne skøn omfatter vurderinger på baggrund af de seneste oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn på grund af ændringer af de forhold, der lå til grund for skønnet, eller på grund af supplerende information, yderligere erfaring eller efterfølgende begivenheder. I forbindelse med den praktiske anvendelse af den beskrevne regnskabspraksis har ledelsen foretaget følgende væsentlige regnskabsmæssige vurdering, der har haft en betydelig indflydelse på årsregnskabet. Kapitalforhold Ledelsen forventer, at disponere over et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til understøttelse af koncernens ordinære drift, betaling af koncernens økonomiske forpligtelser og ordinære investeringer, og dermed er regnskabet aflagt under forudsætning om en fortsat drift. Likviditetsberedskabet er opgjort efter foreliggende bestyrelsesgodkendte drifts- og likviditetsbudgetter for koncernen. Dagsværdiregulering af ejendomme Bella Center måler investerings- produktions- og hotelejendomme til dagsværdi. Værdiregulering af investeringsejendomme føres over resultatopgørelsen, og værdiregulering af produktionsejendomme føres over egenkapitalen. Målinger til dagsværdi foretages uændret på baggrund af en kapitaliseret værdi af ledelsens opgørelse af de forventede årlige pengestrømme af driften i et on going concern regi ud fra et markedsbestemt afkastkrav. Målingerne indeholder flere elementer, der er baseret på ledelsens skøn over de aktuelle markedsforhold, herunder diskonteringsrente, kapitalstruktur, og vækstrate. For nærmere beskrivelse af de skønsmæssige forudsætninger samt følsomhedsanalyse ved ændringer heri henvises til note

19 Noter Note 3. Omsætning Koncern Salg af serviceydelser Salg af varer Noter Note 4. Personaleomkostninger -fortsat Aflønning af ledende medarbejdere (ekskl. direktion): Koncern Gager og vederlag Bonus Pension Note 4. Personaleomkostninger Personaleomkostninger er opgjort således: Lønninger og gager Pensionsomkostninger Andre omkostninger til social sikring Personaleomkostningerne fordeles således: Direkte omkostninger Kapacitetsomkostninger Ejendomsomkostninger Aktiveret anlægsaktiver Gager og vederlag, bestyrelsen Aflønning af direktion: Gager og vederlag Hensat Bonus Hensat gage vedr. fratrædelse Pension Direktionen er omfattet af en årlig tantiemeordning samt en bonusordning, der afhænger af fremtidige resultater. Selskabets administrerende direktør i 213 er fratrådt primo januar 214 og omfattet af en fratrædelsesordning på 2 års gage og vederlag. Selskabets økonomidirektør er omfattet af en opsigelsesaftale på 1 års gage, vederlag og pension m.v. Gennemsnitligt antal medarbejdere Note 5. Af- og nedskrivninger af langfristede aktiver Indretning af lejede lokaler Produktionsejendomme Hotelejendom Driftsmateriel og inventar Note 6. Finansielle indtægter Finansielle indtægter fra tilgodehavender og anden gæld målt til amortiseret kostpris: Dagsværdiregulering af renteswap (note 19) Renteindtægter, tilknyttede virksomheder Andre renteindtægter, valutakursgevinster og lignende indtægter Note 7. Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger fra finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris: Renteomkostninger, tilknyttede virksomheder Renter af langfristet gæld Reklassifikation af tidligere dagsværdireguleringer af renteswap Renteomkostninger, valutakurstab og lignende omkostninger

20 Noter Koncern Note 8. Skat af årets resultat Skatterefusion sambeskattede selskaber Regulering tidligere år Ændring i afsat udskudt skat Ændring i afsat udskudt skat som følge af nedsat skatteprocent Som fordeler sig således: Skat af årets resultat Skat af anden totalindkomst Den effektive skatteprocent kan opgøres således: Dansk skatteprocent 25, 25, 25, 25, Skattefrit udbytte,, 28,, Ej fradragsberettigede omkostninger -2,8-4, -2,7 18,9 Ej skattepligtige indtægter 1,6, 5,3, Regulering tidligere år -1,8, -6,, Regulering pga. nedsat skatteprocent 41,9, 142,, Effektiv skatteprocent 63,9 21, 191,6 43,9 Note 9. Indretning af lejede lokaler Kostpris Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb 293 Afgang i årets løb -38 Kostpris pr. 31/ Af- og nedskrivninger Saldo pr. 1/ Årets afskrivninger Årets af- og nedskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver -38 Af- og nedskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pro Invest Kalundborg ApS

Pro Invest Kalundborg ApS Pro Invest Kalundborg ApS CVR-nr. 29 92 43 41 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Peter Rønnow Olsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Solstra Capital Partners A/S

Solstra Capital Partners A/S Solstra Capital Partners A/S Lautrupsgade 7, 2100 København Ø CVR-nr. 33 96 24 44 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. juni 2014 Som dirigent:... Jakob Bernhoft

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016

Hot N' Tot ApS. Årsrapport 1. oktober september 2016 Råvænget 21 2880 Bagsværd CVR-nr. 27093124 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 13. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. februar 2017

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013

ProNor A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 ProNor A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 Thomas Junker Guldborg Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

Hans Møller Horsens ApS

Hans Møller Horsens ApS Hans Møller Horsens ApS Langelinie 6 B, 8700 Horsens CVR-nr. 29 20 33 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. december Hans Møller Nielsen dirigent 20 14

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

PTH Gruppen ApS. Årsrapport for 2013

PTH Gruppen ApS. Årsrapport for 2013 Industrivangen 17 7730 Hanstholm CVR-nr. 32937861 Årsrapport for 2013 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12. juni 2014 Morten Stampe Dirigent

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012 Over Bølgen 2 C 2 2670 Greve CVR-nr. 41115815 Årsrapport for 2011/2012 40. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2012 Carl Frode Andersen

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr CVR-nr. 25 16 21 61 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.03.13 Jesper Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere