BELLA CENTER A/S ÅRSRAPPORT 2013 / 49. REGNSKABSÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BELLA CENTER A/S ÅRSRAPPORT 2013 / 49. REGNSKABSÅR"

Transkript

1 BELLA CENTER A/S ÅRSRAPPORT 213 / 49. REGNSKABSÅR 1

2 INDHOLDS- FORTEGNELSE Oplysninger om selskabet og koncernen 4 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletal 11 Ledelsesberetning 13 Regnskaber, indholdsfortegnelse 19 Noter, indholdsfortegnelse 27 Layout: Wicki Jørgensen, Bella Center A/S Fotos: Andreas Mikkelsen, Flemming Leitorp og Claus Starup 2 3

3 OPLYSNINGER OM SELSKABET Selskabet Bella Center A/S Center Boulevard 5 23 København S CVR-nr Telefon: Fax: Bestyrelse Oscar Claudius Crohn Mette Kapsch David Robson Overby Bo Faarborg Christensen* Jesper Juul Hansen* Jimmi Smidt* * Medarbejdervalgte repræsentanter Direktion Allan Linneberg-Agerholm Allan Christian Holtzer Aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalen eller 5% af stemmerne Bella Solstra A/S, c/o Solstra Capital Partners A/S, Lautrupsgade 7, 21 København Ø. Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen 7, 21 København Ø. Tilknyttede virksomheder Forum København ApS, CVR-nr Bella Center Services A/S, CVR-nr Bella Sky Hotel A/S, CVR-nr Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Gyngemose Parkvej Søborg Hovedbankforbindelse Nordea Bank Danmark A/S 4 5

4 LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 31. december 213 for Bella Center A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 213. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 1. april 214 Direktionen:. Allan Linneberg-Agerholm Adm. direktør. Allan Christian Holtzer Økonomidirektør Bestyrelsen:. Oscar Claudius Crohn Formand. Mette Kapsch. David Robson Overby. Bo Faarborg Christensen. Jesper Juul Hansen. Jimmi Smidt 6 7

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING til aktionærerne i Bella Center A/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Bella Center A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 213, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 213 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere oplysningskrav i årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesbereningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 1. april 214 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Carsten Collin statsautoriseret revisor 8 9

6 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal Koncernens udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således: Resultat (t.kr) Nettoomsætning Dækningsbidrag Værdiregulering af investeringsejendomme Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster 1) Resultat før skat 1) Resultat efter skat Balance (t.kr.) Balancesum Egenkapital Produktionsejendom Hotelejendom Investeringsejendom Gæld til kreditinstitutter / bankgæld Deklareret udbytte Pengestrømme (t.kr.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Medarbejdere Antal medarbejdere Nøgletal Bruttomargin 46,% 47,8% 45,6% 54,5% 51,2% Aktiver/egenkapital 3,3 4,3 4,1 3,5 2,7 Egenkapitalforrentning -2,1% -2,4% -31,% 3,6% 16,1% 1) Der er i årets resultat før finansielle poster og resultat før skat for 211 foretaget nedskrivning af ejendom med 25 mdkk. Fra og med 213 indregnes værdireguleringer af finansielle instrumenter i resultatopgørelsen, idet bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring ikke længere anvendes. Tidligere blev værdireguleringer på instrumenter hvor sikringen ansås at være effektiv, indregnet i anden totalindkomst. 1 11

7 LEDELSESBERETNING Bella Center koncernen påbegyndte i starten af 213 en omfattende forandringsproces rettet mod at forbedre virksomhedens profitabilitet og samtidig gøre virksomheden klar til yderligere ekspansion. Processen baseres på en langsigtet strategi om at skabe en markedsledende operatør med flere betydende internationale, anerkendte brands, herunder ikke mindst Bella Centers eget brand. Organisatorisk blev der i 213 gennemført en restrukturering, hvor en række funktioner blev outsourcet til underleverandører. Herved er den fastansatte medarbejderstab reduceret med 6 medarbejdere. På investeringssiden har Bella Center blandt andet foretaget en omfattende fornyelse og renovering af de ca. 3. etagemeter permanente showrooms inden for design og mode. Ved årsskiftet til 214 overtog Bella Center og Bella Sky Comwell Hotel et af verdens mest bæredygtige hoteller - Crowne Plaza Copenhagen Towers som er placeret ca. 8 meter fra Bella Center. Den igangsatte forandringsproces er herefter fortsat med fornyet styrke ind i 214 under selskabets nye administrerende direktør Allan L. Agerholm. Dette har allerede resulteret i, at en ny organisationsstruktur er implementeret, hvor alle selskaber i koncernen; Bella Center, Bella Sky, Crowne Plaza og Forum Copenhagen er smeltet sammen til én samlet virksomhed. Organisatorisk og investeringsmæssigt vil fokus også i 214 være rettet mod at opnå stordriftsfordele fra en fuld integreret drift samt ikke mindst at skabe yderligere aktivitet indenfor salg og markedsføring. Den samlede koncern fremstår nu som én slagkraftig enhed med hotelværelser, 15 moderne indrettede møde- og konferencelokaler samt 4 store kongres- og udstillingshaller. Medtælles koncernens multiarena Forum Copenhagen på Frederiksberg råder møde- og konferencegiganten nu over mere end 2. etagemeter faciliteter. Dette giver hovedstaden København et endnu stærkere kort på hånden i kampen om de store internationale kongresser, møder og events samt for at fastholde Københavns position på top 1 listen over de mest benyttede kongresbyer i verden (International Congress & Convention Association (ICCA) liste for 212, offentliggjort maj 213). På top ti listen foran København optræder byer som Wien, Paris, Berlin, Madrid, Barcelona og Singapore. Koncernresultat for året Årets resultat før skat af Bella Center koncernen (efterfølgende koncernen ) udviser et underskud på 9 mdkk, hvilket skal sammenholdes med et underskud på 2 mdkk i 212. Koncernens omsætning er på 591 mdkk i 213 mod 65 mdkk i 212. Resultatet i 213 er negativt påvirket af enkeltstående udgifter forbundet med dels ny finansiering (ca. 5 mdkk), dels en restrukturering af organisationen i 2. halvår (ca. 2 mdkk). I udgiften til restrukturering er inkluderet fratrædelsesordning for selskabets direktør gennem 21 år, som i en alder af 7 år trådte tilbage ved årets udgang. Korrigeret for de enkeltstående poster, er årets resultat på niveau med forventningen jf. årsrapport 212, herunder et lidt højere ordinært resultat end tidligere år. Årets resultat efter skat er positivt påvirket med 2 mdkk som følge af, at koncernen med virkning fra 1. januar 213 ikke længere anvender bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring. Dette har bevirket, at værdireguleringer til markedsværdi af renteswap føres i resultatopgørelsen, og ikke som hidtil via anden totalindkomst. Ændringen har derfor alene en effekt på fordelingen 12 imellem resultat og anden totalindkomst og påvirker ikke egenkapitalen. 13

8 Som konsekvens af nedsættelsen af selskabsskatten fra 25% til 22% over de kommende år indtægtsføres en reduktion i udskudt skat på 15 mdkk. Årets overskud efter skat udgør herefter 4 mdkk. Efter kapitaltilførsel på 15 mdkk i 213 er egenkapitalen således i 213 samlet steget med 187 mdkk til 835 mdkk. Soliditeten udgør derved 3% i 213 mod 23% i 212. Årets aktiviteter Koncernen havde i alt 163 store arrangementer i 213. Det er en stigning på 5%, sammenholdt med året før. Koncernen blev i 213 besøgt af gæster mod sidste år. I 213 blev der i Bella Center afviklet det højeste antal internationale arrangementer nogensinde. Tilkomsten af gode hotelfaciliteter i nærhed til kongrescentret tiltrak hele 33 større udenlandske kongresarrangører mod 24 i 212, med tilsammen 39. delegerede. I alt blev der i 213 afviklet 57 store kongresarrangementer mod 69 året før, med tilsammen 91. delegerede mod 94. i 212. Værelsesbelægningen i Bella Sky Comwell Hotel udviklede sig planmæssigt med en stigning på 19%. Udviklingen for hotellet og for kongresforretningen har basis i, at Bella Center hører til blandt de bedste oversøiske kongrescentre. Bella Center modtog i 214 bronzemedaljen i den ældst etablerede prisuddeling i branchen Meetings & Incentive Travel Industry Awards. Kunderne har udvalgt Bella Center og Bella Sky Comwell Hotel som finalist på baggrund af det høje serviceniveau samt det store detaljefokus, de oplever i forbindelse med mødeafholdelse. Med den omfattende renovering af permanente showrooms inden for design og mode fremstår CIFF Fashion House i et nyt og innovativt designudtryk til gavn for udstillere, indkøbere og besøgende. Udlejningsgraden for de permanente showrooms stiger som følge heraf betydeligt. Den samme fornyelse gør sig gældende for Bella Centers største messeaktivitet, de halvårlige modemesser CIFF, Copenhagen International Fashion Fair. Messerne, som afvikles samtidigt med Gallery modemesserne i Forum på Frederiksberg, er tilført et fornyet udtryk og en ny identitet, som er blevet vel modtaget af kunderne og derved understøtter modebranchens salgsbestræbelser. Koncernens publikumsbaserede udstillinger for bil- og bådbranchen er negativt påvirket af dels konjunkturerne, dels tilkomsten af nye showroomfaciliteter hos flere virksomheder / webbaseret facilitering. Koncernens øvrige faste portefølje af fagmesser udvikler sig synkront med markedsudviklingen for de aktuelle brancher og er forskelligt påvirket af eftervirkningerne af finans- og gældkrisen. I koncernens multiarena Forum på Frederiksberg blev der i 213 afviklet hele 77 teaterarrangementer, koncerter og firmaevents (212:52). Udviklingen besegler, at Forum er blandt de foretrukne samarbejdspartnere for teater- og eventarrangører. Balance Koncernbalancen i 213 på mdkk er på samme niveau som 212 og består hovedsagelig af ejendomme på mdkk. Bella Centers grundareal udgør kvadratmeter med en samlet byggeret på etagemeter, modsvarende en bebyggelsesprocent på 7. Det bebyggede areal er på i alt etagemeter. Ubenyttet byggeret er på etagemeter. Ejendomme er i balancen opgjort til den kapitaliserede værdi af den forventede pengestrøm. Hotelejendommens balanceværdi er på mdkk i 213 mod mdkk i 212. Værdien af investeringsejendomme m.v. er på 675 mdkk i 213 mod 641 mdkk i 212. Værdi af haller og mødefaciliteter i Bella Center inkl. tilhørende grundareal er på 57 mdkk mod 578 mdkk i 212. Usikkerhed ved indregning og måling Ejendomme i balancen er opgjort til dagsværdi ved tilbagediskontering af den forventede driftsudvikling til de fastsatte diskonteringsrenter. Udsving i værdi af ejendomme knytter sig således til ændringer i driften og diskonteringsrenten. For en yderligere uddybning henvises til note 1, 2 og 1. Finansiering Som det nærmere er beskrevet i årsrapporten for 212, blev der tilført ny kapital på 15 mdkk i februar 213 for at styrke Bella Centers kapitalgrundlag. Koncernens gæld til pengeinstitutter udgør 1.48 mdkk mod mdkk i 212. Finansieringen er overvejende optaget som realkreditlån. Den rentesikrede andel af gælden udgør 97 mdkk ultimo 213 (212: 98 mdkk). Pengestrøm Koncernens pengestrøm af drift udgør 63 mdkk mod 95 mdkk i 212. Balanceforskydninger i kundetilgodehavender/leverandørgæld m.v. er på netto +28 mdkk. Betaling af finansielle omkostninger udgør 62 mdkk. Der er anvendt 45 mdkk til ordinære investeringer, herunder hovedsagelig fornyelse af permanente showrooms. Reduktion af nettogæld til pengeinstitutter er på 134 mdkk i 213 (nettogæld: ændring i rentebærende bankgæld i alt minus ændring i bankindeståender). ets regnskab Årets resultat efter skat udgør 32 mdkk mod 2 mdkk i 212. Omsætningen udgør 317 mdkk (212: 348 mdkk). Indtægter fra datterselskaber indgår i moderselskabets regnskab, når der er udloddet udbytte fra datterselskaber. Der er i 213 udloddet 15 mdkk i udbytte (212: mdkk). Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR, Corporate Social Responsibilty) iht. Årsregnskabsloven 99a Det er koncernens politik at agere ansvarligt og med høj etik. Over for kunder, medarbejdere, leverandører og disses medarbejdere og produktion. Over for Bella Centers leverandører arbejdes der obligatorisk med et Code of Conduct som er et etisk regelsæt med en række mindstekrav

9 Koncernen har særskilte politikker for miljø og sikkerhed. Det er koncernens politik at anvende energi, vand og råvarer så effektivt som muligt. Koncernen anvender bl.a. materialer med mindst mulig miljøpåvirkning, både når det gælder fremstilling og genbrug. Ved opbygning af arrangementer er der stor fokus på sikkerhed og miljø i respekt for arrangementernes karakter. Affaldssorteringen i Bella Center omfatter hele 16 fraktioner (affaldssorteringer). Koncernen er miljøcertificeret med Green Key en international miljømærkningsordning, som er repræsenteret i 13 lande. Med certificeringen efterlever koncernen krav til, at der arbejdes med miljøledelse, miljøinformation samt miljøtiltag. Bella Center er partner i DSEI, Danish Sustainable Event Initiative. Bella Center er medlem af UN Global Compact og efterlever derigennem en række hovedprincipper for behandling af medarbejdere, miljømæssig bæredygtig drift af virksomheden, arbejdsklima samt anti-korruption. Bella Center vil tilstræbe at opnå certificering efter DS 491 og ISO Bella Center har ved udgangen af 213 reduceret CO2 udledningen med ca. 21%, hvilket er på samme niveau som i 212. Det er målsætningen at reducere den samlede CO2 udledning med 25%, senest i slutningen af 215. Bella Center har forlænget driften af Vestas vindmølle ud for Bella Center, hvis placering stod til udløb medio 212. Vindmøllen yder en effekt svarende til ca. 8% af Bella Centers strømforbrug. For at afhjælpe Ørestadens økosystem har Bella Center aftale med den socioøkonomiske organisation Bybi. Det betyder, at 3.. bier har bo på Bella Centers tag. Overalt hvor det er muligt, anvendes LED lamper og automatik i styringen af belysning og varme. Bella Center har medarbejdere i skånejob og giver hjælp til jobskifte gennem indslusningsjob. Lovpligtig redegørelse for kønsmæssig sammensætning af ledelsen iht. Årsregnskabsloven 99b Bella Center arbejder for mangfoldighed og for, at ledelsen og ledelsens sammensætning skal afspejle det omkringliggende samfund. Bella Center overvåger løbende, at der, som tilfældet er i 213, ikke er en repræsentation på under 4% af det ene køn i Bella Centers driftsledelse. Bella Centers bestyrelse i 213 har været sammensat på en kønsmæssigt mangfoldig måde, idet andelen af det mindst repræsenterede køn udgør 25% af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vil opfordre aktionærerne til om muligt, at vælge repræsentanter til bestyrelsen, der tilgodeser en mere ligelig fordelt repræsentation. Forventninger til fremtiden Koncernens forretninger i 214 inden for messer, udstillinger, permanente showrooms og kongresser m.m. ventes samlet set at stige i 214. Konjunkturerne og markedsbetingelserne, der har betydet pres på priserne for hotelværelser i København, forventes at fortsætte i 214. Belægningsprocenten forventes at stige også i hotellets 3. hele driftsår. Det forventes på den baggrund, at indtjeningen af hotelforretningen øges. Der henvises til note 1 vedrørende ejendomme. Gennem samdrift med Crowne Plaza Copenhagen Towers hotel fra 214 vil Bella Center koncernen arbejde for at tiltrække flere større internationale kongresarrangementer. Gennem flere nært beliggende hoteller, vil Bella Centers position som et af Europas betydende og mest fleksible udstillings- og kongrescentre blive styrket. Bestræbelserne flankeres af, at Bella Center koncernens nye adm. direktør med sin mangeårige hotelerfaring tilføjer en stærk kompetence inden for drift af internationale hotel- og konferencehoteller. Gennem også kontinuerlige bestræbelser for optimering af organisation, arbejdsprocesser og omkostninger samt stærke alliancer med samarbejdspartnere, er det forventningen, at koncernen vil give et stigende positivt overskud af driften fra 214. Det er på den baggrund forventningen, at koncernens resultat før finansielle poster, værdiregulering af ejendomme og skat i 214 stiger med mdkk. Bella Center er i samarbejde med Københavns Kommune påbegyndt etablering af en masterplan for Bella Center matriklens samlede bebyggelse, herunder en revidering af gældende lokalplan. Lokalplanforslaget arbejder med en forøgelse af byggeretter, således at Bella Center vil fremstå som et centrum i en mere bymæssig sammenhæng, tilsvarende den øvrige Ørestad. Overfor denne udvikling, vil Bella Centers ejendomme og aktiviteter indgå i et mere levende miljø til gavn for Bella Centers kunder såvel som for indbyggere og besøgende i Ørestaden. Dette er et omfattende projekt, som vil strække sig over en længere årrække. Efterfølgende begivenheder I april 214 er det besluttet med virkning pr. 1. januar 214 at fusionere datterselskaberne Bella Sky Hotel A/S og Bella Center Services A/S med Bella Center A/S og med Bella Center A/S som fortsættende selskab. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af koncernens eller selskabets finansielle stilling

10 REGNSKABER Resultat- og totalindkomsopgørelsen 2 Balance, aktiver 22 Balance, passiver 23 Egenkapitalopgørelse, koncern 24 Egenkapitalopgørelse, moderselskab 24 Pengestrømsopgørelse

11 Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. januar december Koncern Resultatopgørelse Note Nettoomsætning Direkte omkostninger Dækningsbidrag Værdiregulering af investeringsejendomme Kapacitetsomkostninger Ejendomsomkostninger Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Udbytte fra datterselskaber 15. Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Anden totalindkomst, der i senere år reklassificeres til resultatopgørelsen: Reklassifikation af tidligere dagsværdireguleringer vedr. finansielle instrumenter (sikring) Skat af reklassifikation Dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter Skat af dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter Anden totalindkomst Årets totalindkomst Resultat pr. 1 kr. aktie.,2 -,6 Udvandet resultat pr. 1 kr. aktie,2 -,

12 Balance pr. 31. december Aktiver Koncern Note Langfristede aktiver Indretning af lejede lokaler Produktionsejendomme Hotelejendom Investeringsejendomme Driftsmateriel og inventar Materielle aktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Deposita Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Råvarer og hjælpematerialer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Omkostninger for kommende arrangementer Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Balance pr. 31. december Passiver Egenkapital Koncern Note Aktiekapital Overkurs ved emission Henlæggelse til særlig reserve Reserve for investeringsaktiver Reserve for opskrivninger Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Udskudt skat Kreditinstitutter Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter Andre pengekreditorer Bankgæld Faktureret for kommende arrangementer Deposita Leverandører af varer og tjenesteydelser Dagsværdi renteswap Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt

13 Egenkapitalopgørelse, Koncern Egenkapitalopgørelse, Koncern Reserve for Reserve for Overkurs Henlæggelse til investe- Reserve for sikrings- Overført (t.kr.) Aktiekapital ved emission særlig reserve ringsaktiver opskrivning transaktioner resultat I alt Pengestrømsopgørelse 1. januar december Reserve for Reserve for Egenkapital pr. 1/ Overkurs Henlæggelse til investe Reserve for sikrings Overført (t.kr.) Aktiekapital ved emission særlig reserve ringsaktiver opskrivning transaktioner resultat I alt Årets resultat Anden totalindkomst Egenkapital pr. 1/ Årets 212 totalindkomst Tilbageførsel Årets resultat af udbytte tidl. år Anden totalindkomst Transaktioner med ejerne i Årets alt totalindkomst Egenkapital Tilbageførsel pr. af udbytte 1/1 tidl. 213 år Årets Transaktioner resultat med ejerne i alt Anden totalindkomst Egenkapital pr Årets 1/1 213 totalindkomst Kapitalnedsættelse Årets resultat Kapitalforhøjelse Anden totalindkomst Transaktioner Årets totalindkomst med ejerne i alt Kapitalnedsættelse Egenkapital pr. 31/12 Kapitalforhøjelse Egenkapitalopgørelse, Transaktioner med ejerne i alt Egenkapitalopgørelse, Egenkapital pr. Reserve for Reserve for 31/ Overkurs Henlæggelse til investe- Reserve for sikrings- Overført (t.kr.) Aktiekapital ved emission særlig reserve ringsaktiver opskrivning transaktioner resultat I alt Reserve for Egenkapital pr. Overkurs Henlæggelse til investe- Reserve for sikrings- Overført 1/1 (t.kr.) 212 Aktiekapital ved emission særlig reserve ringsaktiver opskrivning transaktioner resultat I alt Årets resultat Anden Egenkapital totalindkomst pr / Årets totalindkomst Årets resultat Tilbageførsel af udbytte tidl. Anden år totalindkomst Transaktioner Årets totalindkomst med ejerne i alt Tilbageførsel af udbytte Egenkapital tidl. år pr. 31/ Transaktioner med ejerne Årets i alt resultat Anden Egenkapital totalindkomst pr / Årets totalindkomst Årets resultat Kapitalnedsættelse Anden totalindkomst Kapitalforhøjelse Årets totalindkomst Transaktioner med ejerne i Kapitalnedsættelse alt Egenkapital Kapitalforhøjelse pr / Transaktioner med ejerne i alt Udbytte Egenkapital pr. aktie pr. udgør kr / Overkurs ved emission, henlæggelse til særlig reserve, reserve for investeringsaktiver, reserve for sikringstransaktioner og overført resultat kan anvendes Udbytte til pr. udbytte aktie udgør til moderselskabets kr.. aktionærer. 14 Reserve for 24 Overkurs ved emission, henlæggelse til særlig reserve, reserve for investeringsaktiver, reserve for sikringstransaktioner og overført resultat kan anvendes 25 til udbytte til moderselskabets aktionærer. 16 Koncern Resultat før finansielle poster Opskrivninger på investeringsaktiver Af- og nedskrivninger på langfristede aktiver Pengestrømme før forskydninger Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Omkostninger for kommende arrangementer Andre tilgodehavender Faktureret for kommende arrangementer Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld mv Pengestrømme fra driftsaktiviteten før finansielle poster Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Refusion af selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktiviteten Køb af materielle aktiver Køb af finansielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktiviteten Afdrag på fremmedfinansiering Optagelse af fremmedfinansiering Kapitalindskud Modtagne udbytter 15. Mellemværende med tilknyttede virksomheder Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten Årets pengestrøm Likvide beholdninger Likvide beholdninger pr. 1/ Årets pengestrøm Likvide beholdninger pr. 31/ Ovenstående kan ikke udledes direkte fra resultatopgørelse og balance.

14 NOTER INDHOLDSFORTEGNELSE Note 1 Anvendt regnskabspraksis 28 Note 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger 34 Note 3 Omsætning 36 Note 4 Personaleomkostninger 36 Note 5 Af- og nedskrivninger af langfristede aktiviteter 37 Note 6 Finansielle indtægter 37 Note 7 Finansielle omkostninger 37 Note 8 Skat af årets resultatet 38 Note 9 Indretning af lejede lokaler 38 Note 1 Ejendomme 4 Note 11 Driftsmateriel og inventar 45 Note 12 Kapitalandele i dattervirksomheder 46 Note 13 Deposita 46 Note 14 Varebeholdninger 49 Note 15 Tilgodehavender fra salg 48 Note 16 Aktiekapital 49 Note 17 Egne aktier 49 Note 18 Udskudt skat 5 Note 19 Finansielle aktiver og forpligtelser 52 Note 2 Sikkerhedsstillelser 57 Note 21 Eventualforpligelser samt andre økonomiske forpligtelser 59 Note 22 Finansielle risici 61 Note 23 Segmentoplysninger 62 Note 24 Nærtstående parter 65 Note 25 Honorar til selskabets generalforsamlingsvalgte revisorer

15 Note 1. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Bella Center A/S for 213 aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter, jf. IFRS bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Ledelsen har med virkning fra 1. januar 213 besluttet ikke at anvende bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring. Værdireguleringer af afledte finansielle instrumenter føres herefter i resultatopgørelsen, i modsætning til tidligere på særlig reserve på egenkapitalen. Regnskabspraksis er derudover uændret i forhold til sidste år med undtagelse af ændringer i standarder og fortolkningsbidrag beskrevet nedenfor. Nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag Bella Center A/S har i regnskabsåret implementeret alle nye IFRS standarder, ændringer til eksisterende standarder og IFRIC fortolkningsbidrag, som er godkendt af EU og har ikrafttræden i regnskabsåret 213. Nedenfor er beskrevet de standarder, ændringer til eksisterende standarder og fortolkningsbidrag, som har relevans for Bella Center A/S og har haft indvirkning på årsregnskabet for 213: Ændring til IAS 1 om præsentation af årsregnskabet. Ændringen medfører ændringer til totalindkomstopgørelsen, hvor anden totalindkomst fremover skal opdeles i anden totalindkomst, som skal reklassificeres til resultatopgørelsen i et senere regnskabsår og anden totalindkomst, som ikke senere skal reklassificeres til resultatopgørelsen. (Godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der begynder den 1. juli 212 eller senere). Ændringen har alene medført en ændret præsentation af anden totalindkomst, men har ikke haft effekt på resultatopgørelsen eller balancen. IAS 27 omfatter herefter alene separate regnskaber. (Godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der begynder den 1. januar 213 eller senere). Standarden forventes ikke at få effekt for koncernen. IFRS 12 om oplysninger om kapitalandele. Standarden indeholder oplysningskravene knyttet til kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og joint ventures. I forbindelse med udstedelsen af IFRS 1 og 11 er tilføjet en række yderligere oplysningskrav. (Godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der begynder den 1. januar 213 eller senere). Implementeringen af den nye standard vil medføre enkelte yderligere oplysninger i årsrapporten, men vil ikke have effekt på resultatopgørelsen eller balancen. Bella Center A/S forventer at implementere ovenstående, når de har ikrafttræden. Hvor ikrafttrædelsesdatoen i EU er en anden end hos IASB, påtænkes ændringerne implementeret på basis af EU ikrafttræden. Herudover har IASB vedtaget yderligere en række nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag, der ikke er relevante for virksomheden og ikke forventes at få indvirkning på fremtidige årsrapporter. Præsentationsvaluta samt funktionel valuta Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Den funktionelle valuta er danske kroner. Konsolideringspraksis Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Bella Center A/S og de 1 % ejede dattervirksomheder Bella Center Services A/S, Forum København ApS og Bella Sky Hotel ApS. Dattervirksomhedernes regnskaber er udarbejdet efter den samme regnskabspraksis, som er benyttet i moderselskabet. IFRS 13 om opgørelse af dagsværdi. Standarden opsamler bestemmelserne om opgørelse af dagsværdi fra en række forskellige standarder og præciserer oplysningskravene vedrørende aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi. (Godkendt af EU, ikrafttræden for regnskabsår der begynder den 1. januar 213 eller senere). Implementering af den nye standard har medført yderligere oplysninger i årsregnskabet, men har ikke påvirket dagsværdiopgørelserne væsentligt og dermed ikke haft væsentlig effekt på resultatopgørelsen balancen. Nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft IASB har vedtaget en række nye standarder og ændringer til eksisterende standarder og fortolkningsbidrag, der endnu ikke er trådt i kraft, men har ikrafttræden i regnskabsåret 214 eller senere. Nedenstående standarder, ændringer og fortolkningsbidrag forventes at få indvirkning på årsrapporten: IFRS 9 om finansielle instrumenter, som ændrer på den regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter, herunder klassifikation og måling af finansielle aktiver og forpligtelser samt bestemmelserne for regnskabsmæssig sikring (Ikke godkendt af EU, ikrafttræden er endnu ikke fastlagt). Standarden kan medføre en ændret klassifikation af koncernens finansielle aktiver og forpligtelser. IFRS 1 om koncernregnskab og ændring til IAS 27 om separate regnskaber. IFRS 1 erstatter en del af den eksisterende IAS 27 og ændrer på definitionen af kontrol og bestemmende indflydelse. Koncernregnskabet er udarbejdet på grundlag af de enkelte selskabers regnskaber ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter og med efterfølgende eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Urealiserede tab elimineres på samme måde som urealiserede fortjenester, i det omfang der ikke sker værdiforringelse. ets kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens dagsværdi af identificerbare nettoaktiver og indregnede eventualforpligtelser på overtagelsestidspunktet. Valutaomregning For hver af de rapporterende virksomheder i koncernen fastsættes en funktionel valuta. Den funktionelle valuta er den valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori den enkelte rapporterende virksomhed opererer. Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta er transaktioner i fremmed valuta. Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til den funktionelle valuta efter transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter eller omkostninger. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til den funktionelle valuta til balancedagens va

16 lutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller kursen i den seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning består i hovedtræk af indtægter fra værelsessalg, afholdelse af konferencer, standlejeindtægter, lejeindtægter, indtægter for opbygning og indretning af stande og mødefaciliteter, EL-, IT-, TELE- og AV-leverancer, serviceydelser (parkering, vagt, billettering m.m.), samt restaurations- og cateringsleverancer. Indtægter indgår som hovedregel i nettoomsætningen på tidspunktet for afholdelse af arrangementer og møder. Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som nettoomsætning i takt med levering af ydelsen. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter, bidrag til medleverandører og rabatter. Værdiregulering af investeringsejendomme Selskabets investeringsejendomme måles til dagsværdi, og værdireguleringerne indregnes i resultatopgørelsen. Direkte omkostninger Direkte omkostninger omfatter primært arrangementsomkostninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Kapacitetsomkostninger I kapacitetsomkostninger indregnes omkostninger, der afholdes til gage og administration af selskabet. Ejendomsomkostninger Ejendomsomkostninger indeholder omkostninger til drift og vedligeholdelse af ejendommen, herunder forsikringer, energiforbrug samt ejendomsskatter. Af- og nedskrivninger Afskrivninger på materielle anlægsaktiver beregnes lineært på grundlag af kostpriser, baseret på nedenstående vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstid. De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af brugstiderne: Hotelejendom Udstillings- og kongreshaller, auditorier mv. Driftsmateriel og inventar Brugstid 1 år 1-5 år 1-15 år Indretning af lejede lokaler afskrives over lejemålets restløbetid. Grunde samt investeringsejendomme afskrives ikke. Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets scrapværdi og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Scrapværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger scrapværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. For et materielt anlægsaktiv ophører indregningen ved afhændelse, eller hvor ingen økonomiske fordele forventes at tilflyde koncernen i forbindelse med anvendelse eller afhændelse af aktivet. Eventuelle gevinster eller tab ved ophør af indregning af aktivet (målt som forskellen imellem nettoprovenuet ved salg og den regnskabsmæssige værdi af aktivet) indregnes i resultatopgørelsen ved ophør af indregning af aktivet. Udbytte af kapitalandele i dattervirksomheder Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, aktieudbytter, realiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst samt årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet er sambeskattet med de tilknyttede virksomheder. Selskabsskatten fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling). Selskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at selskabet forestår afregning af skatter mv. til skattemyndighederne. Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet. BALANCEN Materielle aktiver Materielle aktiver omfatter indretning af lejede lokaler, driftsmateriel og inventar, ejendomme samt anlæg under opførelse. Indretning af lejede lokaler samt driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler samt driftsmateriel og inventar, måles til oprindelig anskaffelsesværdi med tillæg af senere tilgange og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Anskaffelsesværdien på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, såfremt brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige. Efterfølgende omkostninger, f.eks. ved udskiftning af bestanddele af et aktiv, indregnes i den regnskabsmæssige værdi af det pågældende aktiv, når det er sandsynligt, at afholdelsen vil medføre fremtidige økonomiske fordele for koncernen. De udskiftede bestanddele ophører med at være indregnet i balancen, og den regnskabsmæssige værdi overføres til resultatopgørelsen. Alle andre omkostninger til almindelig reparation og vedligeholdelse indregnes i resultatopgørelsen ved afholdelsen. Der foretages nedskrivningstest på indretning af lejede lokaler samt driftsmateriel og inventar, såfremt der er indikationer på værdiforringelse. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Ejendomme Ejendomme i balancen klassificeres som investeringsejendom, produktionsejendom eller hotelejendom. Investeringsejendom omfatter showrooms, kontorudlejning og ubebyggede grundarealer. Produktionsejendom omfatter auditorier, mødefaciliteter og haller. Balanceværdien af ejendomme omfatter bygninger med tilhørende grundareal. Ejendomme måles til dagsværdi på grundlag af en kapitaliseret værdi af de forventede pengestrømme ud fra et markedsbestemt afkastningskrav, uden anvendelse af ekstern valuar. Den kapitaliserede værdi (NPV) fordeles på omsættelige aktiver, hovedsagelig ejendomme. Pengestrøm opgøres efter DCF-modellen (Discounted Cash Flow) dvs. før finansieringsudgifter og efter skat. I den forventede pengestrøm fratrækkes investeringer til opretholdelse af bygningernes standard og arbejdskapitalbindinger m.v. Pengestrøm baseres på en driftsprognose udarbejdet af Bella Centers ledelse. Efter en 5-årig prognoseperiode opgøres et terminal driftsår, som fremefter reguleres med en årlig vækstrate på 2% (212: 2%). Diskonteringsrenter angives i regnskabet som en nominel sats før skat og fastsættes i relation til markedsvilkår og risici for ejendomme med tilsvarende aktiviteter. Der er tale om en vægtet rente (WACC), idet renten for egenfinansiering og fremmedfinansiering multipliceres med en kapitalstruktur for egenkapital på 5 % og fremmedkapital på 5% (212:5%/5%). Fremmedfinansieringsrenten fastsættes på niveau med renten på et langt løbende realkreditlån. Egenfinansieringsrenten fastsættes til en risikofri rente med et rentetillæg på 6% (212: 6%). De 6% er det yderligere mindsteafkast, en investor i gennemsnit kan antages at kræve jf. markedsnormer herfor. Den risikofri rente fastsættes til renten på 1-årige statsobligationer. Den fremkomne egenfinansieringsrente multipliceres herefter med en risikofaktor alt efter arten af den konkrete ejendoms aktivitet og baseret på sammenlignelige virksomheder. Opskrivninger eller tilbageførsler heraf efter fradrag af udskudt skat vedrørende produktions- og hotelejendomme indregnes i egenkapitalen under opskrivningsreserve. Nedskrivninger til en værdi under kostpris indregnes i resultatopgørelsen. Værdireguleringer vedrørende investeringsejendomme indregnes i resultatopgørelsen i en særskilt post. Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen nedskrives til denne lavere værdi. Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg mv. måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Hensættelsen er foretaget på grundlag af en individuel vurdering af de fordringer, der skønnes behæftet med risiko for tab. Egenkapital Reserve for investeringsaktiver og reserve for opskrivning opgøres som henholdsvis værdireguleringen af investeringsejendomme efter skat og værdireguleringen af produktionsejendomme efter skat. Frie reserver opgøres som overkurshenlæggelse ifbm. emissioner, henlæggelser til særlig reserve (etableret ved kapitalnedsættelsen i 214), reserve for investeringsaktiver (herunder dagsværdiregulering af udlejningsejendomme) samt overført resultat. Reserve for opskrivninger (dagsværdiregulering af produktionsejendomme) kan konverteres til selskabskapital ved en emission. Reserve for sikringstransaktioner omfatter ændringer i dagsværdien af de afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme. Denne praksis har hidtil været gældende indtil 31. december 212. Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på deklareringstidspunktet. Køb og salg af egne aktier indregnes direkte i egenkapitalen under frie reserver. Betalbar og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for ændring i skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes under andre langfristede aktiver med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. 3 31

17 Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente på låneoptagelsestidspunktet. Øvrige forpligtelser måles efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restgæld. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter, herunder sikring af forventede pengestrømme gennem renteswap efter skat, indregnes til dagsværdi. Amortisation og dagsværdiændring af afledte finansielle instrumenter indregnes via resultatopgørelsen, indtil den sikrede transaktion udløber. Såfremt den sikrede transaktion resulterer i et aktiv eller en forpligtelse, indregnes den akkumulerede kursregulering i kostprisen på aktivet eller forpligtelsen, og såfremt transaktionen resulterer i en indtægt eller en omkostning, indregnes den akkumulerede kursregulering under finansielle poster i resultatopgørelsen sammen med den sikrede post. Akkumulerede værdireguleringer af sikringsinstrumenter (renteswap) indregnet efter sikringsbestemmelserne på særlig reserve på egenkapitalen og ført via totalindkomstopgørelsen, amortiseres i takt med afvikling af renteswappen. Værdiregulering til dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes i resultatopgørelsen. Nøgletal Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 21. Bruttomargin: Bruttofortjeneste (dækningsbidrag) / Nettoomsætning * 1 Aktiver/egenkapital: Samlede aktiver/egenkapital Egenkapitalforrentning: Årets resultat/gnsn. egenkapital * 1 Segmentoplysninger Der gives segmentoplysninger om forretningsområder, som er baseret på de forretningsområder for hvilke der træffes selvstændige beslutninger. Segmentopdelingen er i overensstemmelse med koncernens interne rapportering og ansvarsområder. Resultat af primær drift er opgjort efter fradrag af driftsomkostninger, der direkte kan henføres til forretningsområdet samt en andel af de fælles driftsomkostninger, der på et rimeligt grundlag indirekte kan henføres til forretningsområdet. Segmentaktiver omfatter de aktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder immaterielle og materielle aktiver. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikke-likviditetskrævende driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver og værdipapirer henført til investeringsaktivitet. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter udbyttebetalinger til aktionærer, kapitalforhøjelser og nedsættelser samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer

18 Note 2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Flere regnskabsposter kan ikke måles med sikkerhed, men kun skønnes. Sådanne skøn omfatter vurderinger på baggrund af de seneste oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn på grund af ændringer af de forhold, der lå til grund for skønnet, eller på grund af supplerende information, yderligere erfaring eller efterfølgende begivenheder. I forbindelse med den praktiske anvendelse af den beskrevne regnskabspraksis har ledelsen foretaget følgende væsentlige regnskabsmæssige vurdering, der har haft en betydelig indflydelse på årsregnskabet. Kapitalforhold Ledelsen forventer, at disponere over et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til understøttelse af koncernens ordinære drift, betaling af koncernens økonomiske forpligtelser og ordinære investeringer, og dermed er regnskabet aflagt under forudsætning om en fortsat drift. Likviditetsberedskabet er opgjort efter foreliggende bestyrelsesgodkendte drifts- og likviditetsbudgetter for koncernen. Dagsværdiregulering af ejendomme Bella Center måler investerings- produktions- og hotelejendomme til dagsværdi. Værdiregulering af investeringsejendomme føres over resultatopgørelsen, og værdiregulering af produktionsejendomme føres over egenkapitalen. Målinger til dagsværdi foretages uændret på baggrund af en kapitaliseret værdi af ledelsens opgørelse af de forventede årlige pengestrømme af driften i et on going concern regi ud fra et markedsbestemt afkastkrav. Målingerne indeholder flere elementer, der er baseret på ledelsens skøn over de aktuelle markedsforhold, herunder diskonteringsrente, kapitalstruktur, og vækstrate. For nærmere beskrivelse af de skønsmæssige forudsætninger samt følsomhedsanalyse ved ændringer heri henvises til note

19 Noter Note 3. Omsætning Koncern Salg af serviceydelser Salg af varer Noter Note 4. Personaleomkostninger -fortsat Aflønning af ledende medarbejdere (ekskl. direktion): Koncern Gager og vederlag Bonus Pension Note 4. Personaleomkostninger Personaleomkostninger er opgjort således: Lønninger og gager Pensionsomkostninger Andre omkostninger til social sikring Personaleomkostningerne fordeles således: Direkte omkostninger Kapacitetsomkostninger Ejendomsomkostninger Aktiveret anlægsaktiver Gager og vederlag, bestyrelsen Aflønning af direktion: Gager og vederlag Hensat Bonus Hensat gage vedr. fratrædelse Pension Direktionen er omfattet af en årlig tantiemeordning samt en bonusordning, der afhænger af fremtidige resultater. Selskabets administrerende direktør i 213 er fratrådt primo januar 214 og omfattet af en fratrædelsesordning på 2 års gage og vederlag. Selskabets økonomidirektør er omfattet af en opsigelsesaftale på 1 års gage, vederlag og pension m.v. Gennemsnitligt antal medarbejdere Note 5. Af- og nedskrivninger af langfristede aktiver Indretning af lejede lokaler Produktionsejendomme Hotelejendom Driftsmateriel og inventar Note 6. Finansielle indtægter Finansielle indtægter fra tilgodehavender og anden gæld målt til amortiseret kostpris: Dagsværdiregulering af renteswap (note 19) Renteindtægter, tilknyttede virksomheder Andre renteindtægter, valutakursgevinster og lignende indtægter Note 7. Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger fra finansielle forpligtelser målt til amortiseret kostpris: Renteomkostninger, tilknyttede virksomheder Renter af langfristet gæld Reklassifikation af tidligere dagsværdireguleringer af renteswap Renteomkostninger, valutakurstab og lignende omkostninger

20 Noter Koncern Note 8. Skat af årets resultat Skatterefusion sambeskattede selskaber Regulering tidligere år Ændring i afsat udskudt skat Ændring i afsat udskudt skat som følge af nedsat skatteprocent Som fordeler sig således: Skat af årets resultat Skat af anden totalindkomst Den effektive skatteprocent kan opgøres således: Dansk skatteprocent 25, 25, 25, 25, Skattefrit udbytte,, 28,, Ej fradragsberettigede omkostninger -2,8-4, -2,7 18,9 Ej skattepligtige indtægter 1,6, 5,3, Regulering tidligere år -1,8, -6,, Regulering pga. nedsat skatteprocent 41,9, 142,, Effektiv skatteprocent 63,9 21, 191,6 43,9 Note 9. Indretning af lejede lokaler Kostpris Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb 293 Afgang i årets løb -38 Kostpris pr. 31/ Af- og nedskrivninger Saldo pr. 1/ Årets afskrivninger Årets af- og nedskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver -38 Af- og nedskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014 50. regnskabsår

Årsrapport 2014 50. regnskabsår BC Hospitality Group A/S Center Boulevard 5, 2300 København S CVR-nr. 26 06 77 15 Årsrapport 2014 50. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015... dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

BELLA CENTER A/S. Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår

BELLA CENTER A/S. Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår BELLA CENTER A/S Årsrapport 2011 / 47. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger om selskabet og koncernen 4 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Hoved- og nøgletal 13 Ledelsesberetning

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Årsrapport 2013. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Selskab... 3 Bestyrelse... 3 Direktion... 3 Dirigent... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V. Årsrapport for. CVR-nr. 14 59 61 19

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V. Årsrapport for. CVR-nr. 14 59 61 19 Kirkegade 9 DK-6700 Esbjerg Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Hjerting Transformatorforening A.m.b.a. Bytoften 8, 6710 Esbjerg V Årsrapport for 2012 CVR-nr. 14 59 61

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere