LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER"

Transkript

1 LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

2 Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overstiger to af følgende størrelser: En balancesum på 1½ mio. kr. En nettoomsætning på 3 mio. kr. 12 ansatte Holdingvirksomheder, herunder modervirksomheder, kan ikke anvende undtagelsen og skal således altid uanset størrelse m.v. revideres. Erhvervsdrivende fonde kan heller ikke anvende undtagelsen. Muligheden for at anvende undtagelsen kan fortabes i en periode, hvis man fx som led i en straffesag dømmes for overtrædelse af bl.a. selskabslovgivningen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan endvidere administrativt pålægge revisionspligt. Betingelser for at anvende undtagelsen: 1. regnskabsår Fravalg af revision skal fremgå af stiftelsesdokument

3 2. regnskabsår osv. Fravalg af revision skal være besluttet på en ordinær generalforsamling Fravalget skal fremgå af den forudgående årsrapport Selskabsretlige konsekvensændringer af reduktion af revisionspligten Ikke alle A/S og ApS skal fremover have en revisor registreret Selskabsdokumenter behøver som udgangspunkt ikke at være revideret, fx i forbindelse med ekstraordinært udbytte. Fortsat altid krav om revisorerklæring ved: Stiftelse og kapitalforhøjelse i værdier (Vurderingsberetning) I visse tilfælde også ved fusion og spaltning Vurderingsmandsudtalelser ved fusion og spaltning (vederlagsudtalelse og kreditorerklæring) Kapitalnedsættelse til dækning af underskud, medmindre der samtidig tegnes en tilsvarende forhøjelse Kapitalnedsættelse og udbytte i værdier (vurderingsberetning)

4 Øvrige ændringer i selskabslovene

5 Stiftelse Ikke længere krav om vurderingsberetning, hvis der i forbindelse med en kontantstiftelse er aftalt erhvervelse af andre værdier end kontanter Undtagelsen hertil er erhvervelser fra stiftere, hvor der fortsat vil være krav om vurderingsberetning efter aktieselskabslovens 6 c Mulighed for at ApS, der stiftes til kurs 100, kan afholde stiftelsesomkostningerne A/S kan allerede dette i dag Ophævelse af det absolutte forbud mod modregning ved tegning af anparter i ApS. A/S kan allerede dette i dag Bestyrelsens ansvar

6 Generalforsamling generelt Mulighed for at træffe beslutninger i A/S uden afholdelse af gf Allerede muligt i ApS Krav om enighed Udfyldende regler for ApS om elektronisk bestyrelsesmøde og generalforsamling samt elektronisk dokumentudveksling A/S fik regler herom i 2003.

7 Kapitalforhøjelse Ikke længere krav om vurderingsberetning, hvis der i forbindelse med en kontantstiftelse er aftalt erhvervelse af andre værdier end kontanter Undtagelsen hertil er erhvervelser fra stiftere, hvor der fortsat vil kunne være krav om vurderingsberetning efter aktieselskabslovens 6 c Mulighed for at fravælge dokumentfremlæggelse forud for generalforsamling Vigtigt: dokumenterne skal fortsat udarbejdes Krav: enighed Øges mulighed for fondsforhøjelser De samme midler, der kan anvendes til ekstraordinært udbytte, kan også anvendes til fondsforhøjelser Afskaffelse af revisorerklæring ved kapitalforhøjelse ved gældskonvertering i A/S Kravet gælder allerede i dag ikke for ApS Øget mulighed for tegning af nye aktier i GF-protokol i stedet for på tegningslister

8 Kapitalnedsættelse Afskaffelse af proklama Opfordringen til kreditorerne sker fremover ved vores registrering af beslutningen Afskaffelse af ledelses- og revisorerklæring om, at der ikke er anmeldt krav, som ikke er fyldestgjort, eller som der ikke er stillet betryggende sikkerhed for. Afskaffelse af revisorerklæring om de bundne reservers tilstedeværelse ved kapitalnedsættelse til udbetaling eller henlæggelse til en særlig fond Fortsat krav om revisorerklæring ved kapitalnedsættelser til dækning af underskud, medmindre der samtidigt tegnes en tilsvarende kapitalforhøjelse

9 Ekstraordinært udbytte Mulighed for stående bemyndigelse til udbetaling af ekstraordinært udbytte Skal ikke længere fornyes hvert år. Bemyndigelsen til at udbetale ekstraordinært udbytte kan sættes ind i vedtægten allerede ed selskabets stiftelse Ekstraordinært udbytte kan fortsat først udbetales efter, at den 1. årsrapport er aflagt.

10 Fusion og spaltning Mulighed for at fravælge dokumentfremlæggelse forud for generalforsamling Vigtigt: dokumenterne skal fortsat udarbejdes Krav: enighed Afskaffelse af krav om vurderingsberetning, hvis det modtagende selskab i en spaltning er et ApS. Gælder både spaltninger til nye og eksisterende ApS er Afskaffelse af krav om, at det er generalforsamlingen, der under alle omstændigheder skal træffe beslutningen i det ophørende selskab i en fusion, hvor det fortsættende selskab ejer mindst 90 pct. af aktierne i det ophørende selskab Gælder kun for fusion og ikke spaltning Afskaffelse af krav om fusions- og spaltningsregnskab Hvis det frivilligt udarbejdes, skal det følge kravene i årsregnskabsloven. Der vil dog ikke være krav om revision.

11 Opløsning Afskaffelse af proklama ved likvidation Opfordringen til kreditorerne sker fremover ved vores registrering af, at selskabet træder i likvidation Afskaffelse af det indledende likvidationsregnskab Mulighed for opløsning af A/S ved erklæring 59-opløsning for A/S De samme krav som for ApS

12 Kapitaltab Reglerne for kapitaltab i ApS ændres, så de bliver identisk med reglerne for aktieselskaber. DVS.: Tab fra 40 pct. til 50 pct. Fremover alene krav om, at der skal redegøres for den økonomiske stilling og om fornødent stilles forslag Erstatningsreglerne skrives ind i anpartsselskabsloven

13 Andet Afskaffelse af moderaktieselskabers lovbestemte oplysningspligt over for datterselskaber Tydeliggørelse af hjemmel til opbevaring af personoplysninger i styrelsens offentliggørelsesregistre Samtidig ændres det således, at styrelsens opdatering af den pågældendes adresseoplysninger kun finder sted i 20 år, at den pågældende ophører med at være aktiv. Præcisering af styrelsens mulighed for at kræve dokumentation for anmeldelser og registreringer, herunder evt. revisorerklæringer Etablering af én indgang til selskabsoplysninger Alle selskabsoplysninger vil fremgå af CVR.dk Automatisk overførelse fra Statstidende Mulighed for indberetning til Statstidende fra Webreg Er ikke færdig endnu

14 Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

15 Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV) Mulighed for fusion og spaltning af virksomheder med begrænset ansvar omfattet af LEV Dvs. a.m.b.a., f.m.b.a. og s.m.b.a. Men ikke I/S og K/S Mulighed for opløsning af virksomheder med begrænset ansvar omfattet af LEV ved erklæring 59-opløsning for am.b.a., f.m.b.a. og s.m.b.a. Men ikke I/S og K/S De samme krav som for ApS Mulighed for sletning og genregistrering af I/S og K/S Formålet: rydde op i historiske I/S og K/S i styrelsens register, der i flere år ikke har afleveret regnskab Tydeliggørelse af hjemmel til opbevaring af personoplysninger i styrelsens offentliggørelsesregistre Samtidig ændres det således, at styrelsens opdatering af den pågældendes adresseoplysninger kun finder sted i 20 år, at den pågældende ophører med at være aktiv.

16 Lov om erhvervsdrivende fonde

17 Lov om erhvervsdrivende fonde (LEF) Mulighed for skriftlige og elektroniske bestyrelsesmøder Afskaffelse af moderaktieselskabers lovbestemte oplysningspligt over for datterselskaber Ændringer af en række bekendtgørelser: Afskaffelse af proklama ved kapitalnedsættelse og likvidation Afskaffelse af indledende likvidationsregnskab Ændringerne vedrørende selskabslovenes fusionsregnskaber, herunder afskaffelse af fusionsregnskab, sættes i kraft også for fonde Tydeliggørelse af hjemmel til opbevaring af personoplysninger i styrelsens offentliggørelsesregistre Samtidig ændres det således, at styrelsens opdatering af den pågældendes adresseoplysninger kun finder sted i 20 år, at den pågældende ophører med at være aktiv.

18 SE-loven

19 SE-loven Afskaffelse af proklama ved flytning af hjemsted. Fortsat krav om en flytteplan og derefter anmeldelse om gennemførelse af flytningen Tydeliggørelse af hjemmel til opbevaring af personoplysninger i styrelsens offentliggørelsesregistre Samtidig ændres det således, at styrelsens opdatering af den pågældendes adresseoplysninger kun finder sted i 20 år, at den pågældende ophører med at være aktiv.

20 CVR-loven

21 CVR-loven En række tekniske ændringer Tydeliggørelse af hjemmel til opbevaring af personoplysninger i styrelsens offentliggørelsesregistre Samtidig ændres det således, at styrelsens opdatering af den pågældendes adresseoplysninger kun finder sted i 20 år, at den pågældende ophører med at være aktiv.

22 Øvrige ændringer i årsregnskabsloven

23 Øvrige ændringer i årsregnskabsloven Afskaffelse af krav om ledelsesberetning for B-virksomheder Fortsat udarbejdes, hvis der er sket væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold Virksomhedens hovedaktivitet skal fortsat oplyses Øget mulighed for at undlade at angive nettoomsætning for B-virksomheder og mellemstore C- virksomheder Kravet om undtagelsen alene kan anvendes, når der foreligger særlige konkurrencemæssige hensyn ophæves. Afskaffelse af krav om anlægsnote for B-virksomheder Mulighed for B-virksomheder for at udarbejde en summarisk egenkapitalopgørelse i stedet for den eksisterende deltaljerede egenkapitalopgørelse Afskaffelse af krav om indregning af dattervirksomheder og associerede virksomheder efter den indre værdis metode Afskaffelse af krav indregning af leasingaktiver m.v. i balancen for B-virksomheder Afskaffelse af krav om oplysning om eventualaktiver for B-virksomheder og mellemstore C- virksomheder

24 Afskaffelse af krav om anvendelse af produktionsmetoden for B-virksomheder Afskaffelse af krav om oplysning om nærtstående parter for B-virksomheder Mulighed for underkoncerner af statslige aktieselskaber kan undlade at udarbejde koncernregnskab Øget mulighed for erhvervsdrivende fonde for at undlade at udarbejde koncernregnskab

25 Bogføringsloven

26 Bogføringsloven Mulighed for opbevaring regnskabsmateriale i visse lande i udlandet uden forudgående dispensation fra styrelsen. Udstedes bekendtgørelse herom. Drejer sig om følgende lande Sverige Norge Island Finland Ophævelse af krav om udarbejdelse af systembeskrivelse Krav: anvender et standardsystem uden væsentlige ændringer

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v.

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. WWW.PLESNER.COM Dagens program Årsrapport, revision og granskning JSC kap. 19 Udbytte og

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven. SIDE 3 Leasing og forsikringsdækning

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven. SIDE 3 Leasing og forsikringsdækning STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 2 2004 SIDE 2 Lov om ændring af årsregnskabsloven STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB www.revisam2000.dk E-mail: revi@revisam2000.dk KARLSLUNDE Metalgangen

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere