K/S Eleonora. CVR nr Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K/S Eleonora. CVR nr. 24 25 15 27. Årsrapport 2011"

Transkript

1 CVR nr Årsrapport 2011

2

3 KS Eleonora Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Side Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse 14 Balance pr Pengestrømsopgørelse 16 Pantsætninger og eventualforpligtelser 17 Noter 18 Hovedtal pr. anpart 25

4 Selskabsoplysninger Selskab K/S Eleonora Sønderlandsgade Holstebro CVR nr.: Hjemstedskommune: Holstebro 22. regnskabsår: Selskabets komplementar Komplementarselskabet Eleonora ApS Komplementarens bestyrelse Gårdejer Kim Riis Poulsen, formand Konsulent Peter Stii Nielsen Senior manager Henning Foldager Direktør Per Bilici Sørensen Direktør Thyge C. D. Hansen Komplementarens direktion Senior manager Bendt Mortensen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 4

5 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for K/S Eleonora. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2011 til 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Holstebro, den 21. marts 2012 Som komplementar Komplementarselskabet Eleonora ApS Direktion Bendt Mortensen Bestyrelse Kim Riis Poulsen Peter Stii Nielsen Henning Foldager formand Per Bilici Sørensen Thyge C. D. Hansen Godkendt på selskabets generalforsamling, den 26. april Dirigent 5

6 Den uafhængige revisors erklæringer Til kommanditisterne i K/S Eleonora Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for K/S Eleonora for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 6

7 Den uafhængige revisors erklæringer fortsat Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Århus, den 21. marts 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Buhl Nielsen statsautoriseret revisor Erling Brødbæk statsautoriseret revisor 7

8 Hoved og nøgletal Set over en 5 årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved og nøgletal: Resultatopgørelse (t.kr.) Lejeindtægter Driftsomkostninger Nettoleje Administrationsomkostninger Resultat før værdireg. og finansiering Værdireg. af investeringsejendomme, netto Resultat før finansiering Renter, netto Ordinært resultat Reguleringer og tab, kommanditisttilgodeh Årets resultat Balance pr (t.kr.) Investeringsejendomme Tilgodehavender hos kommanditister Likvide beholdninger Tilgodehavender i øvrigt Aktiver i alt Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Nøgletal Antal anparter Egne anparter Faktisk antal anparter Resultat pr. faktisk anpart (kr.) Egenkapital pr. faktisk anpart (kr.) Nettohandelspris pr. anpart (kr.) ifølge Difko Børs A/S

9 Ledelsesberetning Aktivitet Selskabet ejer og udlejer fire erhvervsejendomme i Danmark. Ejendommene er beliggende i Odense, Fuglebjerg, København og Hillerød. En nærmere beskrivelse af de enkelte ejendomme kan findes på På selskabets ejendom i Bådehavnsgade i København, der omfatter i alt ca m 2, er det fortsat desværre ikke lykkedes at udleje de m 2 kontorarealer, som nu har været ledige gennem længere tid. Af ejendommens øvrige lejemål er to lagerlejemål på i alt ca. 700 m 2 ledige ultimo På selskabets ejendom i Odense er et lejemål på ca. 200 m 2 fortsat ledigt. Selskabets ejendomme i Hillerød og Fuglebjerg er fortsat fuldt udlejede. På ejendommen i Hillerød er et lejemål på 126 m 2 opsagt til fraflytning ultimo Ledelsen overvejer muligheden for eventuelt at ændre lejemålet til beboelse. Ud af selskabets samlede udlejningsarealer på ca m 2 er ca. 85% udlejet. Selskabet indledte i efteråret 2010 salgsbestræbelser på ejendommene, men der har indtil nu ikke været konkrete forhandlinger med interesserede købere. Økonomisk udvikling Årets resultat udviser et underskud på kr. mod et budgetteret overskud på kr. Den negative afvigelse på kr. skyldes, at der er foretaget en negativ værdiregulering af ejendommen på kr. mod en forventet positiv regulering på kr. Den negative værdiregulering skyldes især lavere forventning til lejeindtægter på ejendommen i København, idet markedet for lagerlejemål er meget presset. Endvidere har det været nødvendigt at øge hensættelsen til imødegåelse af tab på tilgodehavende kommanditistindskud med kr. som følge af lavere handelspris på anparterne i selskabet. 9

10 Ledelsesberetning fortsat Økonomisk udvikling (fortsat) Det gennemsnitlige afkastkrav til ejendommene er fastholdt uændret på 7,2%. Konsekvenserne af ændring i ejendomsinvestorers krav til afkastprocenter på ejendommene er illustreret i nedenstående skema. Såfremt investorers krav til årligt afkast af investeringen stiger, medfører det, at den pris, investor vil give for ejendommene, falder. Omvendt stiger værdien, såfremt investors krav til afkast falder. Gennemsnitligt afkastkrav Værdi af ejendommene (kr.) Egenkapital pr. faktisk anpart (kr.) 7,7% ,2% ,7% Det er ledelsens vurdering, at ejendommene er rimeligt værdiansat i forhold til ejendomsinvestorers krav til afkast af ejendomsinvesteringer. Som følge af den seneste tids udvikling på ejendoms og finansmarkedet er der dog større usikkerhed forbundet med opgørelsen af markedsværdierne på ejendommene end tidligere, hvilket der skal tages højde for ved vurderingen af selskabets balance. Ledelsen anser resultatet for ikke tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør pr kr., svarende til kr. pr. anpart (reguleret for egne anparter). For 2012 forventer bestyrelsen et resultat på ca. 1 mio. kr. Valuta og renterisici Selskabet har obligationslån med 17 års løbetid med årlig rentetilpasning. FS Finans A/S har stillet garanti for en del af realkreditlånet. Det er aftalt, at såfremt selskabet på et tidspunkt kan løfte FS Finans A/S ud af denne garantistillelse, som dermed ikke får tab på engagementet, vil selskabet modtage en dekort på 7,5 mio. kr. 10

11 Ledelsesberetning fortsat Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af årsregnskabet. Fremtiden Ledelsen arbejder intenst på mulighederne for refinansiering, således at selskabet kan få udbetalt dekorten fra FS Finans A/S (tidligere Fionia Bank A/S). Ledelsen vil i det kommende år fortsat bestræbe sig på at få genudlejet de ledige lejemål i ejendommen i København og herudover fortsat søge at forbedre den i øvrigt gode drifts og udlejningssituation på selskabets ejendomme for dermed at forøge værdien af ejendommene. Der vil stadig ske en meget aktiv opfølgning over for de kommanditister, der ikke overholder betalingsforpligtelserne til selskabet. Ledelsen foreslår årets underskud, kr., disponeret således: 2011 kr. Underskudskonto

12 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B. Fra regnskabsklasse C er tilvalgt anvendelse af reglerne om en hoved og nøgletalsoversigt for de seneste fem år, beskrivelse af den forventede udvikling i ledelsesberetningen og udarbejdelse af pengestrømsopgørelse. De anvendte regnskabs og vurderingsmetoder, der er uændrede fra sidste år, er som følger: Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Investeringsejendomme og den tilhørende finansiering Ejendomme og tilhørende finansiering måles til dagsværdi, og værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under elementet Værdiregulering af investeringsejendomme, netto. Opgørelsen af dagsværdien foretages af ledelsen. Ejendommene måles individuelt på baggrund af en afkastbaseret dagsværdi. Princippet i måling til dagsværdi indebærer, at den enkelte ejendoms forventede nettoindtægt (mulige lejeindtægter fratrukket de til ejendommen knyttede driftsomkostninger) for det kommende år kapitaliseres med et til ejendommen individuelt fastsat afkastkrav. Afkastkravet til de enkelte ejendomme fremgår af noten til ejendommene. 12

13 Anvendt regnskabspraksis fortsat Tilgodehavender, opkøbte fordringer Tilgodehavender vedrørende opkøbte fordringer indregnes og måles til kostpris med fradrag af indbetalinger i årets løb. Gevinst indgår under reguleringer og tab, kommanditisttilgodehavender. Tilgodehavende hos kommanditister Tilgodehavende hos kommanditister er indregnet til nominel værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab. Ved beregningen af hensættelse til tab foretages der modregning af nettohandelsværdien af anparterne. Egne anparter Køb og salg af egne anparter indregnes direkte på egenkapitalen. Prioritetslån og finanslån Prioritetslån og finanslån indregnes og måles til dagsværdi, og ændringer i målingen indregnes i resultatopgørelsen under elementet Værdiregulering af investeringsejendomme, netto. Skat Der afsættes ikke skat i årsrapporten, idet selskabet ikke er selvstændigt skattepligtigt. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende driftsinvesterings og finansieringsaktivitet samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet før værdiregulering, reguleret for finansiering fra kommanditisterne og ændring i øvrige nettoaktiver. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter køb og salg af egne anparter, optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko med fradrag af kortfristet bankgæld. 13

14 Resultatopgørelse Note Lejeindtægter Driftsomkostninger Nettoleje Administrationsomkostninger Resultat før værdiregulering og finansiering Værdiregulering af investeringsejendomme, netto Resultat før finansiering Finansielle poster, netto Ordinært resultat Reguleringer og tab, kommanditisttilgodehavender Årets resultat Resultatdisponeringen fremgår af ledelsesberetningen. 14

15 Balance pr Note Aktiver Investeringsejendomme Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Tilgodehavende hos kommanditister Tilgodehavender i øvrigt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Kontant andel af stamkapital Underskudskonto Egenkapital i alt Prioritetsgæld Lejedeposita Langfristede gældsforpligtelser i alt Prioritetsgæld Kreditorer Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

16 Pengestrømsopgørelse Resultat før værdiregulering og finansiering Hensættelse til tab på inkassoomkostninger Ændring i nettoaktiver Pengestrømme fra drift før finansielle poster Finansiering ekskl. kommanditister Pengestrømme fra ordinær drift Finansieringsaktiviteter Optagelse af/afdrag på lang gæld Indbetaling fra kommanditister Køb af egne anparter Tilbagebetaling egne anparter Tilbagebetaling til kommanditister 0 0 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Årets likviditetsvirkning Likvide midler Likvide midler

17 Pantsætninger og eventualforpligtelser Pantsætninger Til sikkerhed for den af tidligere finanslångiver stillede garanti for realkreditlånet er håndpantsat: 2011 kr. 1. Likvide beholdninger Det under note 8 anførte tilgodehavende hos kommanditister (Den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavendet andrager kr.) 3. Skadesløsbreve i selskabets ejendomme (Den regnskabsmæssige værdi af ejendommene andrager kr.) 4. Samtlige rettigheder over for lejerne i henhold til lejekontrakterne 5. Transport i samtlige forsikringssummer, herunder ejendomsforsikringer 6. Transport i aftalt kompensation på 7,5 mio. kr. fra finanslångiver stk. egne kommanditanparter i K/S Eleonora Til sikkerhed for realkreditlån er der udstedt pantebreve i selskabets ejendomme på kr. Kontraktlige forpligtelser Selskabet har indgået administrationsaftaler med Difko Administration A/S. Aftalerne er uopsigelige indtil selskabets ophør, og den årlige ydelse andrager p.t. 0,9 mio. kr., som pristalsreguleres. Herudover ingen kontraktlige forpligtelser. Kautions og garantistillelser Ingen. Eventualforpligtelser Ingen. 17

18 Noter Lejeindtægter Bogensevej 36, Odense Byagervej, Fuglebjerg Baadehavnsgade 42 44, Kbh Torvet 1K, Hillerød Øvrige indtægter Tab på lejere Driftsomkostninger Ejendomsskatter Forsikring Renovation Vedligeholdelse Forbrugsafgifter Ejendomsadministration Udlejningsomkostninger Administrationsomkostninger Administrationsvederlag Bestyrelsesvederlag Direktionshonorar Direktions og bestyrelsesansvarsforsikring Revision Regnskabs og skattemæssig assistance Advokat Porto m.v Møder og rejser Omkostninger vedrørende trykning af årsrapporter m.v Inkassoomkostninger, kommanditister Regulering af hensættelse til tab Diverse administrationsomkostninger Selskabet har ingen ansatte 18

19 Noter Værdiregulering af investeringsejendomme, netto Værdiregulering af ejendomme Værdiregulering af prioritetsgæld Finansielle poster, netto Kommanditisttilgodehavender Konstateret tab Regulering af hensættelse til tab Renteindtægter, i øvrigt Finansielle indtægter i alt Renter, prioritetsgæld Låneomkostninger Renteudgifter, øvrige Finansielle omkostninger i alt Reguleringer og tab, kommanditisttilgodehavender Konstaterede tab på kommanditisttilgodehavender Indbetalt på tidligere afskrevne fordringer Regulering af hensættelse til imødegåelse af regnskabsmæssige tab på tilgodehavende indskud hos kommanditister

20 Noter Investeringsejendomme Investeringsejendomme Kostpris Kostpris Værdiregulering Årets værdiregulering Værdiregulering Regnskabsmæssig værdi Samlet ejendomsværdi pr er kr. (kontant), heraf grundværdi kr. Bogensevej 36, Odense Kostpris Kostpris Værdiregulering Årets værdiregulering Værdiregulering Regnskabsmæssig værdi Anvendt afkastprocent ved værdiberegning 8,00% 8,00% Samlet ejendomsværdi pr er kr. (kontant), heraf grundværdi kr. 20

21 Noter Byagervej, Fuglebjerg Kostpris Kostpris Værdiregulering Årets værdiregulering Værdiregulering Regnskabsmæssig værdi Anvendt afkastprocent ved værdiberegning 9,50% 9,50% Ejendomsværdi pr er kr. (kontant), heraf grundværdi kr. Baadehavnsgade 42 44, Kbh. Kostpris Kostpris Værdiregulering Årets værdiregulering Værdiregulering Regnskabsmæssig værdi Anvendt afkastprocent ved værdiberegning 7,00% 7,00% Ejendomsværdi pr er kr. (kontant), heraf grundværdi kr. 21

22 Noter Torvet 1K, Hillerød Kostpris Kostpris Værdiregulering Årets værdiregulering Værdiregulering Regnskabsmæssig værdi Anvendt afkastprocent ved værdiberegning 7,50% 7,50% Ejendomsværdi pr er kr. (kontant), heraf grundværdi kr. 8 Tilgodehavende hos kommanditister Tilgodehavender hos kommanditister Hensættelse til imødegåelse af tab Hele tilgodehavendet er forfaldent. 9 Tilgodehavender i øvrigt Debitorer Forudbetalte omkostninger Mellemregning Difko Inkasso A/S Mellemregning, lejere Øvrige tilgodehavender

23 Noter Kontant andel af stamkapital Saldo Saldo Den hertil svarende stamkapital udgør kommanditistanparter a kr Selskabets beholdning af egne anparter udgør 80 stk., svarende til 6,6 % af stamkapitalen. Anparterne er erhvervet (tilbagetaget) fra kommanditister, som har misligholdt indbetalingsforpligtelserne i henhold til tegningsaftalen, eller som er frigjort fra tegningsaftalen. 11 Underskudskonto Saldo Køb af egne anparter Overført, jf. resultatdisponeringen Prioritetsgæld DLR Nom DLR Nom DLR Nom DLR Nom Heraf forfalder inden for 1 år Efter 5 år eller senere forfalder Nominel restgæld udgør

24 Noter Kreditorer Forudbetaling til istandsættelse af lejemål Forudbetalt leje m.m Skyldig merværdiafgift Revisionshonorar, anslået Skyldig A skat m.m Mellemregning, lejere Øvrige skyldige omkostninger

25 Hovedtal pr. anpart (1/1.218) Udvikling i egenkapital kr. kr. Regnskabsmæssig egenkapital, primo Køb af egne anparter Årets resultat Regnskabsmæssig egenkapital, ultimo Regnskabsmæssig egenkapital, ultimo reguleret for egne anparter Regnskabsmæssig værdi af ejendomme Skattemæssig opgørelse Resultat før værdiregulering og finansiering Resultat egne anparter 0 0 Vedligeholdelse anset for forbedring 0 0 Ikke fradragsberettigede omkostninger Ikke fradragsberettigede låneomkostninger 4 0 Renteindtægter før hensættelse til investorrenter Regulering af hensættelser på investorrenter Renteudgifter Modtagne renter, tilgodehavende opkøbte fordringer Skattepligtigt resultat før skattemæssige afskrivninger Skattemæssige afskrivninger: Bygninger 4% Installationer 4% Tilgang 2009 Bogensevej, 4% af Straksafskrivninger 0 Skattepligtigt resultat før overført underskud m.m Underskud til fremførsel Skattepligtig resultat 0 0 Akkumulerede underskud til fremførsel pr : Regnskabsåret Regnskabsåret

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Sønderjysk Erhvervsinvestering K/S 17 i likvidation. CVR nr. 12 57 08 05

Sønderjysk Erhvervsinvestering K/S 17 i likvidation. CVR nr. 12 57 08 05 Sønderjysk Erhvervsinvestering K/S 17 i likvidation CVR nr. 12 57 08 05 Endeligt likvidationsregnskab pr. 31. marts 2011 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Likvidators påtegning 5 Den uafhængige

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere