ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT"

Transkript

1 j.nr lnk/lmj /U5 Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT 1 PARTERNE 1.1 Mellem Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, i det følgende kaldet udlejer og medundertegnede Den selvejende institution Ugelbølle friskole, c/o bestyrelsesformand Bodil Bach, Overgårdsvej 8A, Ugelbølle, 8410 Rønde, i det følgende kaldet lejer. indgås herved følgende lejekontrakt. 2 DET LEJEDE 2.1 Det lejede omfatter den del af Ugelbølle Skoles bygninger beliggende Århusvej 27, Ugelbølle, 8410 Rønde, som på vedhæftede rids (bilag 1) af er skraveret med blåt klasselokaler og SFO, i alt ca. 540 m 2. I lejemålet indgår endvidere 3 pavilloner indeholdende 3 klasselokaler, entre, garderobe og toilet på i alt ca. 260 m 2. Pavillonerne er også angivet skraveret med blåt på det som bilag 1 vedlagte rids af De på vedhæftede rids af (bilag 1) med rødt markerede lokaler, som består af gymnastiksal, administrationsbygning og klasselokaler i bygningen ved gymnastiksal omfattes ikke af lejemålet, men stilles vederlagsfrit til rådighed for lejer i lejeperioden. 2.3 Det præciseres, at lejer ikke kan rejse krav af nogen art overfor udlejer, såfremt der måtte være mangler ved de lokaler, som benyttes vederlagsfrit. Lejer erklærer sig ved underskrift på nærværende kontrakt bekendt med indholdet af bilag.., der vedhæftes nærværende kontrakt og udgør en integreret del af denne. Lejer er indforstået med,

2 at der ikke kan rejses krav mod udlejer i forbindelse med de i disse bilag omtalte forhold, ligesom lejer accepterer, at eventuelle fremtidige nødvendige foranstaltninger som følge heraf er udlejer uvedkommende. 2.4 Det er endvidere aftalt, at skolegård, legeplads og boldbane, som på vedhæftede bilag 2 er skraveret og afgrænset, stilles vederlagsfrit til rådighed for lejer. Den på vedhæftede rids (bilag 2) afgrænsede daginstitution Uglens udenomsareal kan vederlagsfrit benyttes af friskolen under forudsætning af, at der indgås nærmere aftale med daginstitutionen Uglens personale om vilkårene. På samme måde kan daginstitutionen Uglen vederlagsfrit benytte den del af legepladsen, som stilles til rådighed for friskolen under forudsætning af, at der indgås nærmere aftale med friskolens personale om vilkårene, idet der med hensyn til omfanget er aftalt, at det kan ske i samme omfang som i skoleåret 2009/ Uanset at lejemålet efterfølgende måtte blive opmålt og denne opmåling måtte udvise en afvigelse fra ovenstående arealer, foretages der ikke regulering af betalingerne, herunder leje i henhold til nærværende lejekontrakt. 2.6 Daginstitutionen Uglen kan efter aftale med friskolen anvende gymnastiksalen i samme omfang som i skoleåret 2009/ Syddjurs Kommune kan anvise fritidsbrugere til skolens gymnastiksal i samme omfang, som det før lejemålets ikrafttræden har været praktiseret. Denne ordning administreres af friskolen. 3 DET LEJEDES BENYTTELSE 3.1 Det lejede skal i det væsentlige anvendes til undervisning af skolesøgende børn ved etablering af friskole, herunder fritidsaktiviteter i SFO og klub. Det lejede må endvidere benyttes til børnehave i det eventuelle ændrede krav til indretning i anledning af etablering af børnehave er udlejer uvedkommende, og det præciseres, at udlejers accept af at lokalerne må benyttes til de anførte fritidsaktiviteter og børnehave ikke er en tilladelse for Syddjurs kommunes side til etablering af fritidsaktiviteter og børnehave. Syddjurs kommune er i nærværende kontrakt alene at betragte som udlejer af lokaler, hvorfor lejer i det omfang det efter lovgivning eller andre regler kræves skal ansøge om eventuelle nødvendige tilladelser hos de relevante myndigheder, herunder - 2 -

3 Syddjurs kommune. 3.2 Det lejede må ikke uden udlejers forudgående skriftlige samtykke benyttes til andet formål. 3.3 Udlejer er ansvarlig for, at det lejede lovligt kan anvendes til den i pkt. 3.1 anførte virksomhed. Lejer er ansvarlig for, at den faktiske brug af det lejede sker i overensstemmelse med den herfor gældende lovgivning, andre offentligretlige forskrifter samt med respekt for de på ejendommen tinglyste servitutter, således at ethvert ansvar i så henseende i forhold til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, er udlejer uvedkommende. 3.4 Lejer skal under lejemålets beståen omgås det lejede forsvarligt. Lejer er pligtig at erstatte alle skader, som ved vanrøgt eller forsømmelse forvoldes på det lejede eller ejendommen i øvrigt af lejer, lejers personale eller andre personer, som lejer har givet adgang til ejendommen eller det lejede. 3.5 Lejer er ansvarlig for ødelæggelser på lejemålets vinduer herunder ødelæggelser ved hærværk. 4 LEJEMÅLETS BEGYNDELSE OG OPHØR 4.1 Lejemålet tager sin begyndelse den Det er dog aftalt mellem parterne, at lejer, efter nærmere aftale med SFO og klubleder, 14 dage inden lejemålets påbegyndelse kan foretage nødvendige opstartsforanstaltninger, herunder indflytning af inventar, i lejemålet i det omfang dette ikke strider imod aktiviteter i SFO og klub. 4.2 Lejemålet er tidsbegrænset og ophører uden varsel og opsigelse den Uanset at lejemålet er tidsbegrænset kan det af lejer opsiges med et varsel på 3 måneder til fraflytning den 1. i en måned, såfremt opsigelse sker inden den Fra kan lejemålet af lejer opsiges med et varsel på 1 måned til fraflytning den 1. i en måned. Opsigelse skal ske skriftligt til udlejer. 5 LEJENS STØRRELSE - 3 -

4 5.1 Den årlige leje er aftalt til kr ,00 som betales månedsvis forud hver den første i måneden med kr ,00. Første gang betales den for perioden , dog en leje reduceret fra kr ,00 med kr ,00 til i alt kr ,00, idet det mellem parterne er aftalt, at lejer som kompensation for administration af fritidsbrugere og daginstitutionen Uglens brug af gymnastiksalen reduceres med dette beløb i august måneds leje. 5.2 Da lejemålet er tidsbegrænset til den reguleres lejen ikke i lejeperioden. 5.3 Lov om leje af erhvervslokaler m.v. 17 om regulering til markedsleje finder ikke anvendelse i nærværende lejeforhold. 5.4 Lejen indbetales til udlejer eller et af udlejer anvist betalingssted. 5.5 Den ovenfor anførte leje er fordelt på følgende måde: Klasselokaler 540 m 2 á kr. 300,00 pr. m 2 Kr ,00 Leje af 3 pavilloner Kr ,00 Årlig leje i alt Kr ,00 6 LEJERS BETALING AF ANDRE UDGIFTER HERUNDER DET LEJEDES FORSYNING MED VARME, VARMT VAND, EL/KRAFT SAMT ØVRIGE UDGIFTER 6.1 Udgifter til det lejedes forsyning med el/kraft, vand og varme påhviler lejer udover den årlige leje. Lejer registreres hos el- og vandværk, som selvstændig bruger og betaler dermed direkte til disse forsyningsselskaber for sit forbrug, incl. alle afgifter. 6.2 Lejer skal betale vandafledningsafgift (kloakafgift). Denne opkræves af Syddjurs Spildevand A/S overfor udlejer. Udgiften for 2009 var i størrelsesorden kr ,00, som også udgør det anslåede beløb til denne afgift for lejeperioden For perioden anslås beløbet til kr ,00. Lejer betaler acontobidrag til udlejer for denne vandafledningsafgift (kloakafgift) - 4 -

5 med kr ,00 den og kr ,00 den samt endelig kr ,00 den Efter lejemålets ophør udarbejder udlejer slutopgørelse. 6.3 Vedrørende varme oplyser udlejer, at skolen har egen varmecentral, som leverer varme både til skolen og til børnehaven Uglen. Såvel skolen som børnehaven Uglen har separate varmemålere. Varmeprisen følger den til enhver tid gældende for Tirstrup Varmeværk, p.t. kr. 778,00 pr. MWh. Udlejer udarbejder varmeregnskab efter lejemålets ophør. Lejer betaler acontobidrag hver måned til udlejer, som betales samtidig med lejen kr ,00. Det anslåede årlige beløb (12 måneder) til opvarmning af de lejede lokaler udgør kr , For så vidt angår de lokaler, som lejer vederlagsfrit får stillet til rådighed, præciseres det, at lejer selv skal betale el, vand og varme til disse lokaler. De anslåede beløb til spildevandsafgifter kr ,00 og varme på kr ,00 er således incl. de lokaler, som lejer vederlagsfrit får stillet til rådighed. I det omfang lejer ikke ønsker at benytte lokalerne, sørger udlejer for at varmen i disse lokaler aflukkes helt og der vil ikke være forbrug af el, vand og varme i disse lokaler. 6.5 Lejer skal selv sørge for at betale renovation, idet denne udgift ikke er indeholdt i lejen. 7 DEPOSITUM 7.1 Lejer har ikke indbetalt depositum eller stillet bankgaranti for sine forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt. 8 VEDLIGEHOLDELSE - 5 -

6 8.1 Den indvendige vedligeholdelse af det lejede, herunder fornøden fornyelse, påhviler lejer, der stedse skal omgås det lejede forsvarligt og holde det lejede i god stand. 8.2 Lejers vedligeholdelsespligt omfatter b.la. istandsættelse og fornøden fornyelse af eksempelvis vægbeklædning, gulvbeklædning, indvendige døre, låse, nøgler, vinduer og øvrige døre, dørgreb, elektriske installationer, el-afbrydere, armartur, lyskilder, vandhaner, WC-skåle, cisterner, håndvaske, vandlåse, afløb, radiatorventiler, eventuelle elevatorer, eventuelle køle- og ventilationsanlæg, eventuelle sprinkleranlæg, maskiner og pumper hertil, hårde hvidevarer samt eventuel postkasse. 8.3 Udlejer er berettiget til at besigtige det lejede for konstatering af, om vedligeholdelsesforpligtelsen er opfyldt og såfremt lejer ikke inden for en frist på 8 dage efter at have modtaget udlejers påkrav herom, opfylder vedligeholdelsesforpligtelsen, kan udlejer lade istandsættelsen foretage for lejers regning. Udgifterne betragtes om pligtig ydelse i lejeforholdet. 8.4 Vedligeholdelse af udenomsarealerne påhviler udlejer, dog kun for så vidt angår de faste belægninger og grønne områder, som er skitseret på vedhæftede rids (bilag 1), herunder sædvanlig snerydning og glatførebekæmpelse på fortov og P-plads udenfor skolen, mens lejer selv har forpligtelsen til vedligeholdelse, herunder glatførebekæmpelse og snerydning af skolegård m.v. Der henvises i øvrigt til det nedenfor i pkt. 8.6 anførte bilag 3, hvor opgavefordelingen mellem udlejer og lejer er nærmere beskrevet. Udlejer er forpligtet til at sikre snerydning og glatførebekæmpelse frem til daginstitutionen Uglens hovedindgang. 8.5 For så vidt angår bygningernes udvendige vedligeholdelsesstand accepterer lejer denne som den er og forefindes, og lejer kan ikke kræve istandsættelse med maling af vinduer og døre for så vidt angår den udvendige del af disse, hvor udlejer har vedligeholdelsespligten, idet det præciseres, at lejer har den indvendige vedligeholdelsesforpligtelse af vinduer og døre (herunder yderdøre). 8.6 Opgavefordelingen for så vidt angår vedligeholdelsen er uddybet i det som bilag 3 anførte materiale, som er en opgavefordeling mellem Syddjurs Kommune og friskoler i de af kommunen lejede lokaler. I denne oversigt er henholdsvis lejer og udlejers vedligeholdelsespligt nærmere specificeret

7 8.7 Syddjurs Kommune gennemgår legepladsen i henhold til den senest udarbejdede legepladsinspektionsrapport og fremsender bekræftelse på de fejl og mangler, der er udbedret. Udlejer er forpligtet til at forevise en gyldig inspektionsrapport for legepladsen i forbindelse med lejemålets opstart den Såfremt inspektionsrapporten viser, at der er fejl og mangler ved legepladsen, sørger Syddjurs Kommune for, at disse fejl og mangler er udbedret inden lejemålets begyndelse. 8.8 Lejer har pligt til at føre dagligt tilsyn med legepladsen. Ved konstaterede defekter på legepladsen og / eller legeredskaber præciseres det, at det påhviler lejer at udbedre disse. Da legepladsen er en del af det indgåede lejemål præciseres det tillige, at lejer har ansvaret for legepladsen og selv skal sørge for at tegne ansvarsforsikring. 8.9 Lejer har fået udleveret et notat om den procedure som Team Ejendomme ved Syddjurs Kommune anvender overfor Syddjurs Kommunes skoler og institutioner i forbindelse med legeredskaber og legeområder i forhold til anlæg, renovering, sikkerhed og tilsyn. Lejer er derfor bekendt med, hvad det daglige tilsyn omfatter. Der er alene tale om en vejledning og det præciseres, at Syddjurs Kommune ikke har ansvaret for legeredskaber og legeplads m.v. i lejeperioden, men at dette ansvar alene påhviler lejer. 9 LEJERS RET TIL AT FORETAGE FORANDRINGER AF DET LEJEDE 9.1 Uden særskilt skriftlig forudgående aftale har lejer ikke ret til at foretage ændringer/ombygninger af det lejede i videre omfang end det følger af nærværende kontrakt. 9.2 Lejer har dog ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede med mindre udlejer kan godtgøre, at ejendommens el-installationer og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen. Lejer skal med rimeligt varsel give meddelelse til udlejer, inden lejer foretager installationen

8 9.3 Lejer har desuden, efter udlejers rimeligt begrundede anvisninger, ret til at foretage installationer og ombygninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende lejers kontraktmæssige anvendelse af det lejede. 9.4 Udførelse af installationer efter pkt eller ændringer efter pkt kan først påbegyndes efter at udlejer, med et passende forudgående skriftligt varsel, er orienteret om arbejdets omfang, dets karakter og formål, og der er opnået enighed om, hvor vidt der skal reetableres efter lejemålets ophør. 9.5 Lejer er erstatningsansvarlig for skade, der er forårsaget af installationer, ombygninger og ændringer, lejer har foretaget eller påbegyndt. 9.6 Ændringer af bygningsmæssig karakter skal i alle tilfælde opfylde myndighedernes krav. Det påhviler lejer, for egen regning, at indhente alle nødvendige tilladelser og opfylde ethvert myndighedskrav. Lejer er pligtig til, af egen drift, straks og løbende at holde udlejer orienteret om forløbet af myndighedsbehandlingen og fremsende kopi af ansøgning, tilladelse m.v. 9.7 Har lejer foretaget ombygning, ændringer eller installationer er lejer, ved lejeforholdets ophør, forpligtet til, for egen regning, at reetablere det lejede, såfremt udlejer måtte stille krav herom. Udlejer kan kræve, at lejer stiller særskilt sikkerhed, som nævnt i pkt for opfyldelse af reetableringspligten. 10 SKILTNING 10.1 Lejer har ret til sædvanlig skiltning, der forinden opsætning, på forhånd skal godkendes af udlejer med henblik på udformning og placering Såfremt skiltning m.v. kræver myndighedsgodkendelse er lejer forpligtet til at indhente den nødvendige godkendelse Lejer skal ved sin skiltnings udformning og placering tage tilbørlig hensyn til ejendommen samt øvrig skiltning på ejendommen og skal stedse sørge for, at skiltning fremtræder i pæn og vedligeholdt stand

9 10.4 Ved fraflytning påhviler det lejer at fjerne skiltningen for egen regning, herunder fjerne ethvert spor heraf på bygningen. 11 LEJERS RET TIL ERSTATNING OG/ELLER GODTGØRELSE VED LEJE- MÅLETS OPSIGELSE M.V Ved opsigelse fra udlejers side uanset årsagen hertil tilkommer der ikke lejer ret til erstatning eller anden godtgørelse som følge af opsigelsen Det samme gælder ved lejemålets ophør af andre grunde. 12 FORSIKRINGER 12.1 Udlejer tegner og opretholder sædvanlig ejendomsforsikring og lovpligtig bygningsbrandforsikring excl. glas- og kummeforsikring. Lejer bærer den fulde risiko for glas og sanitet og har, såfremt udlejer skriftligt kræver det, pligt til at tegne en forsikring til afdækning heraf, samt til at dokumentere dette overfor udlejer 12.2 Forsikringer af driftsinventar og varelager og forsikringer i øvrigt vedrørende lejers risiko er udlejer uvedkommende. 13 LEJEMÅLETS OVERTAGELSE OG AFLEVERING 13.1 Det lejede overtages af lejer i den stand, som det er beset og godkendt af lejer med samtlige installationer, herunder også det faste belysningsarmatur Ved lejemålets ophør skal lejer senest kl den dag det lejede skal fraflyttes selv om dette er en helligdag aflevere det lejede i den stand lejer overtog det med undtagelse af den forringelse, som hidrører fra almindeligt slid og ælde. Det er mellem parterne aftalt, at fristen i erhvervslejelovens 74 stk. 2 for udlejers adgang til at gøre krav gældende vedrørende lejemålets stand ved fraflytning er forlænget til 3 måneder Opfylder det lejede på fraflytningsdagen ikke den stand, som er angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Udlejer har i denne sammenhæng ret til at vælge håndværkere til at forestå istandsættelsen

10 13.4 Udlejer kan kræve betaling af leje og andre pengeydelser i h.t. nærværende kontrakt for den periode, der medgår til istandsættelsen, idet det påhviler udlejer at fremme sådanne arbejder mest muligt Lejer er pligtig at aflevere samtlige nøgler til låse i døre og lignende, herunder også sådanne låse, som lejer selv har installeret. 14 AFSTÅELSE OG FREMLEJE 14.1 Lejer har ikke afståelsesret Lejer har ikke fremlejeret. 15 TINGLYSNING 15.1 Lejer er berettiget til at tinglyse nærværende lejeaftale på ejendommen 11 f Ugelbølle by, Mørke. Ved tinglysning af lejekontrakten respekterer denne størst muligt nuværende og fremtidige offentlige lån samt øvrige pantehæftelser og byrder, som var tinglyst ved aftalens anmeldelse til tinglysning Ved lejemålet ophør skal lejers skriftlige opsigelse tjene som tilstrækkelig fuldmagt til at begære lejekontrakten slettet af tingbogen Omkostningerne ved tinglysning afholdes af lejer. 16 OMKOSTNINGER 16.1 Lejer afholder egne omkostninger til eventuel rådgiver / advokat Udlejer afholder egne omkostninger til rådgiver / advokat, som udarbejder lejekontrakten. 17 ØVRIGE FORHOLD 17.1 Den på aftaletidspunktet gældende lov om leje af erhvervslokaler m.v. er gældende for dette lejemål med mindre andet fremgår af denne kontrakts bestemmelser

11 17.2 Lejer er gjort bekendt med Boligministeriets tjekliste Lejer er opfordret til at søge rådgivning i forbindelse med denne lejekontrakts oprettelse, såvel vedrørende vilkår i lejekontrakten, som vedrørende lejens størrelse Team Ejendomme ved Syddjurs Kommune indkalder til bygningssyn i begyndelsen af august måned Det er aftalt mellem parterne, at effekter, inventarer og møbler, der ved Ugelbølle Skoles fraflytning efterlades, frit kan benyttes af lejer Det er aftalt mellem parterne, at tyverialarmen frakobles og afmeldes af udlejer for så vidt angår den del der dækker skolen Det er aftalt, at Ugelbølle Friskole overtager forpligtelsen i henhold til den såkaldte naturfritter, som er beskrevet i Fredningsnævnets tilladelse af 17. juni 2002, som vedlægges som bilag Lejer har fået udleveret rapport vedrørende skimmelsvamp, som er vedlagt nærværende lejekontrakt som bilag 6. Som bilag 7 har lejer fået udleveret en kort beskrivelse af de seneste tiltag i forbindelse med bekæmpelse af skimmelsvamp i bygning med lærerværelse og kontor. 18 TVISTER 18.1 Alle tvister og uoverensstemmelser, som direkte eller indirekte måtte udspringe af nærværende lejekontrakt eller dennes fortolkning skal afgøres ved Retten i Randers efter dansk rets almindelige regler. 19 UNDERSKRIFTER

12 Den Som udlejer: Syddjurs Kommune Borgmester Kirstine Bille. Kommunaldirektør Nich Bendtsen Den Som lejer: Bodil Bach, formand. Lars Lund, næstformand BILAG: 1. Rids af 1. marts Udenomsarealer 3. Opgavefordeling 4. Boligministeriets tjekliste 5. Fredningsnævnets tilladelse af 17. juni Rapport vedrørende skimmelsvamp 7. Kort beskrivelse af bekæmpelse af skimmelsvamp

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Udkast til tidsbegrænset lejekontrakt. 1 Partnerne. 2 Det lejede

Udkast til tidsbegrænset lejekontrakt. 1 Partnerne. 2 Det lejede Dokument nr. 2011-73234 Sags nr. 17.01.00-P20-1-11(2011-3341) Udkast til tidsbegrænset lejekontrakt 1 Partnerne Mellem Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro, idet det følgende kaldet udlejer og

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede)

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Slettet: Dato: 17. august 2000 Side 1 af 10 Mellem Og som udlejer som lejer LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr.nr.: 29190941 (i det følgende kaldet udlejeren) og Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Cvr.nr.:

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Lejekontrakt. Kolding Kommune. Kolding Modeljernbaneklub. mellem

Lejekontrakt. Kolding Kommune. Kolding Modeljernbaneklub. mellem Lejekontrakt mellem Kolding Kommune og Kolding Modeljernbaneklub Mellem Kolding Kommune Senior-, Sundhed- og Fritidsforvaltningen Fritid og Idræt 6000 Kolding (i det følgende kaldet udlejer) og Kolding

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer J. nr. 02-11575/lmj ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem undertegnede NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer og medundertegnede Halsnæs Kommunale Forsyning A/S under

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Vedrørende del af grundareal beliggende Køge Åhavn. Hvorpå fiskerhytten, Vestre havnevej 9, 4600 Køge, er opført. Mellem.

LEJEKONTRAKT. Vedrørende del af grundareal beliggende Køge Åhavn. Hvorpå fiskerhytten, Vestre havnevej 9, 4600 Køge, er opført. Mellem. LEJEKONTRAKT Vedrørende del af grundareal beliggende Køge Åhavn Hvorpå fiskerhytten, Vestre havnevej 9, 4600 Køge, er opført Mellem Køge Kommune og xxxx Indholdsfortegnelse: 1. Det lejede 2. Det lejedes

Læs mere

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt Side 1 af 5 sider Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Lejekontrakt for Rungstedhus

Lejekontrakt for Rungstedhus Dato: xx. xx 2016 Journal nr. NST-xxx Lejekontrakt for Rungstedhus mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Dyrehavehus 6, 2930 Klampenborg, tlf. xx (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR (herefter Lejer)

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard

Andelsboligforeningen Beringsgaard Vedligeholdelsesreglementet baserer sig på standardvedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 29. april 2015 J.nr. NST-5232-00508 Standard lejekontrakt (Halkær Mølle stuehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen, når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Brugsaftale vedrørende ALFA Vesthimmerlands Musikhus

Brugsaftale vedrørende ALFA Vesthimmerlands Musikhus Brugsaftale vedrørende ALFA Vesthimmerlands Musikhus Indholdsfortegnelse Nr. Emne Side 0. Parterne 2 1. Brugsgenstanden 3 2. Anvendelse 3 3. Ikrafttræden/overtagelse 4 4. Opsigelse/ophør 5 5. Fremleje

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By Forpagtningsaftale Mellem Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring (herefter benævnt Bortforpagter) Og Navn Adresse By (herefter benævnt Forpagter) er der indgået følgende forpagtningsaftale

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 25. juni 2014 J.nr. NST-5232-00485 Standard lejekontrakt (Rebild Hedehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet af Køge Boligselskab, juni 2014, efter reglerne i Lov om leje af almene boliger - lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om Vedligeholdelse og Istandsættelse

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Afdeling Birkeparken Dato: 1. Januar 2000 Side 1 af 7 sider din bolig Om hvordan du skal vedligeholde og renholde Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

A ordning kort fortalt.

A ordning kort fortalt. Boligforeningen P.M. Søndergade 1 9700 Brønderslev Tlf. 98821234 Standard Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A ordning kort fortalt. - Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003 Indholdsfortegnelse Side Kort fortalt... 5 Generelt... 5 Overtagelse af boligen ved indflytning... 6 Vedligeholdelse i boperioden... 7 Ved fraflytning... 8 Særlig udvendig vedligeholdelse... 9 Særlige

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Vejledning om tjeneste- og lejeboliger

Vejledning om tjeneste- og lejeboliger Vejledning om tjeneste- og lejeboliger Formålet med denne vejledning er at give en overskuelig gennemgang af rettigheder og pligter vedr. tjeneste- og lejeboliger. Gennemgangen tilsigter ikke at være udtømmende.

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem 11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem Løvbjerg Ejendomsinvest A/S CVR-nr. 35 53 38 18 Strandkærvej 5 8700 Horsens som udlejer og [Navn] [CPR-nr.] [Nuværende adresse] [Mailadresse]

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Lundebjerggård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund)

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Bilag 9 til udbudsvilkår Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Kontraktnr: [??] Lejer: [??] Udlejer: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) HC. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Kontrakt om leje af dele af Egeparken

Kontrakt om leje af dele af Egeparken Kultur Kontrakt om leje af dele af Egeparken Til opførelse og drift af klatrepark i dele af Egeparken 16. febuar 2016 15/34553 1 af 9 Partnere Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Kommune CVR:

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 2. november 2015 Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Hedekrogen mellem Naturstyrelse, Himmerland Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 36, Runddyssen 2-354 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Boligselskabet KØLVRÅ

Boligselskabet KØLVRÅ Vedligeholdelsesreglement. Model A normalistandsættelse Gældende for: Boligselskabet Kølvrå, afdeling 1 A-ordningen kort fortalt. Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer AREALLEJEKONTRAKT Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer og Økonomiforvaltningen Center for Sikker By, Vanløse Lokaludvalg Københavns Rådhus Rådhuspladsen

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Matr.nr. 92 1, Hobro Bygrunde Beliggende: Sdr. Kajgade 18 A, 9500 Hobro ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem undertegnede Karl Jacob Ibsen Morbærvej 9, 9500 Hobro (Kaldet udlejer) og medunderskrivne Himmerlands

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne

Læs mere

Lejeaftale. Projekt musik- og teaterhus og musikkonservatorium i Odense. Dato: 20. juni 2008 36-3204 HAR/GAN. Vimmelskaftet 47 DK-1161 København K

Lejeaftale. Projekt musik- og teaterhus og musikkonservatorium i Odense. Dato: 20. juni 2008 36-3204 HAR/GAN. Vimmelskaftet 47 DK-1161 København K Vimmelskaftet 47 DK-1161 København K Dato: 20. juni 2008 J.nr.: 36-3204 HAR/GAN Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Projekt musik- og teaterhus og musikkonservatorium

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 57, Bautastenen 50 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 15. juli 2019. Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen Kronjylland Vasevej 7, 8920 Randers Nv. (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE...

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund (herefter kaldet udlejer) og Gate 21 Vognporten 2 2620 Albertslund (herefter kaldet lejer) indgår hermed

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr»

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr» VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr» MODEL A - med istandsættelse ved fraflytning.«lejekontrakt_selskab»«lejekontrakt_afdeling» «Lejekontrakt_Lejemål» «Lejekontrakt_Lejernr»

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo-afdeling 218-0 Det Hvide Snit

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo-afdeling 218-0 Det Hvide Snit Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo-afdeling 218-0 Det Hvide Snit Model B med vedligeholdelseskonto LB afdeling 218-0 har på afdelingsmødet d. 14.11.2006 vedtaget at overgå fra den hidtidige A-ordning

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Nærværelse regler er godkendt på det stiftende afdelingsmøde den 19.09.2012. Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 17/06-2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 17/06-2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 606 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge. Godkendt på afdelingsmødet 18.05.2011 Indholdsfortegnelse I Generelt...

Læs mere

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer)

Lejekontrakt Langerumhus. mellem. Naturstyrelsen Himmerland. (herefter Udlejer) (herefter Lejer) Dato: 01-12-2016 J.nr. NST-5232-00554 Lejekontrakt Langerumhus mellem Naturstyrelsen Himmerland (herefter Udlejer) og NN (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Oktober 2017 Journalnr. NST-5232-00572 Standard lejekontrakt Krathus mellem Naturstyrelsen Vestsjælland Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. (herefter Udlejer) og x (herefter Lejer) 1. DET LEJEDE./. 1.1

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggården. Bemærk venligst, at hver afdeling har sit eget vedligeholdelsesreglement. Model A - normalistandsættelse, A-ordningen -

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 01-12-2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 01-12-2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem undertegnede: Ejendomsselskabet Voldbrohus A/S Vestergade 1 8900 Randers (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede: Seniorværkstedet v/svendborg kommune Ramsherred

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer.

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer. LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Affald som udlejer Og Lundeborg Træ som lejer. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Etableringsomkostninger 5. Opsigelse/ophør 6. Fremleje og

Læs mere

Standard - Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Standard - Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT. NN vej by Cpr.nr. (herefter Forpagter )

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT. NN vej by Cpr.nr. (herefter Forpagter ) BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem og Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Prismen, Amagerbro Kultur v/bjarne Fey Jemtelandsgade 3 2300 København S (herefter Bortforpagter

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

UDKAST til. Lejekontrakt

UDKAST til. Lejekontrakt UDKAST til Lejekontrakt Mellem udlejer: Kolding Kommune Nicolai Skolegade 2b, 6000 Kolding Cvr. nr. 29189897 Tlf. 79 79 79 79 Kontaktperson: Lisbet Holten Lambert Tlf. direkte 79 79 66 50 Mail: lilam@kolding.dk

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter)

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter) Udkast af 28. marts 2014. FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem undertegnede Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter) og medundertegnede Fuglsanghallerne

Læs mere

Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE

Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE Lejemålet: Fælleskontor, enkeltmandskontor, mødelokaler og andel af fælleslokaler, garage og p areal ved: Endelavevej 5 8700 Horsens Matr. nr. 858a, Horsens markjorder

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000

Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000 Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000 Model B - med vedligeholdelseskonto I. Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 2000 erstatter

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) Jurist: Sekr: J.nr.: Arne Knudsen Pernille Krogh 5989001 AKN/pkr UDKAST 30. maj 2007 LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) og Den selvejende institution

Læs mere

Grundlejekontrakt. mellem. Part 1: Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 CVR. nr (i det følgende benævnt udlejer ) Part 2:

Grundlejekontrakt. mellem. Part 1: Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 CVR. nr (i det følgende benævnt udlejer ) Part 2: Grundlejekontrakt mellem Part 1: Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 CVR. nr. 31433177 (i det følgende benævnt lejer ) og Part 2: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service Svendborgvej

Læs mere