Nye regler i selskabsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye regler i selskabsloven"

Transkript

1 Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: Mobil: Martin Kristensen Telefon: Mobil: I foråret vedtog folketinget en række ændringer af selskabsloven og det har vi tidligere omtalt i PwC Dialog. I forbindelse med dette årsnyt har vi imidlertid valgt at gentage disse selskabsretlige budskaber og kombinere dem med ikrafttrædelsesbestemmelserne, hvor første fase ifølge Erhvervsstyrelsen vil få virkning fra 1. januar Ikrafttrædelse af de nye bestemmelser er overladt til Erhvervs- og Vækstministeren og der er således ikke noget præcist ikrafttrædelsestidspunkt for lovændringerne. Årsagen hertil er blandt andet, at flere af ændringerne forudsætter, at Erhvervsstyrelsens IT-systemer tilpasses. Hensigten er derfor, at de enkelte ændringer vil træde i kraft ved bekendtgørelse henover en periode. Erhvervsstyrelsen har i en nyhedsmeddelelse meddelt, at de første ændringer træder i kraft med virkning fra 1. januar Bekendtgørelsen forventes offentliggjort i december De væsentligste ændringer af loven vedrører: Ikrafttrædelse Oprettelse af en ny selskabsform - Iværksætterselskaber (IVS) 1/ Nedsættelse af kapitalkravet i anpartsselskaber til kr. 1/ Bedre brug af reglerne om udskudt indbetaling af selskabskapital i anpartsselskaber Fjernelse af kravet om åbningsbalance/overtagelsesbalance ved indskud af en bestemmende kapitalpost Køb af egne kapitalandele kan ikke længere ske ved brug af årets optjente overskud 1/ Regler om grænseoverskridende flytning af hjemsted 1/ Justeringer vedrørende frister m.v. ved fusion og spaltning Andelsselskaber får mulighed for at fravælge omdannelsesplanen Udover ovenstående ændringer, der må betegnes som de væsentligste, og som vi gennemgår nærmere nedenfor, er der en lang række justeringer af selskabsloven, mest af teknisk og præciserende karakter PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af artiklen. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig således intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i artiklen.

2 Ad 1 oprettelse af en ny selskabsform Iværksætterselskaber (IVS) Det bliver nu muligt at stifte et iværksætterselskab med begrænset ansvar, der er en særlig type anpartsselskaber selskabet betegnes ikke som et ApS men som et IVS. Det særlige for iværksætterselskaber er, at der gælder særregler om selskabets kapitalforhold. Der er alene krav om, at et iværksætterselskab har en selskabskapital på 1 kr. ved stiftelsen. Selskabskapitalen skal indbetales kontant bortset fra den kapitalopbygning, som selskabet selv opbygger (se næste afsnit). Det påhviler iværksætterselskabet at henlægge mindst 25 pct. af selskabets overskud til en bunden reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag. Denne opsparing af overskud indebærer, at selskabet på den måde selv sparer op til sin kapital på mindst kr. Når de kr. er nået, kan selskabet således begynde uddelingen af udbytte m.v. for den del af den samlede egenkapital, der overstiger de kr. Indtil der er opsparet kr., kan der således ikke uddeles udbytte. Reserven kan ikke bruges til at dække underskud men kan overføres til selskabskapitalen i forbindelse med en kapitalforhøjelse. Et IVS kan senere omregistreres til et anpartsselskab. Det forudsætter dog, at minimumskapitalen i et anpartsselskab er til stede på omdannelsestidspunktet. Omregistrering til anpartsselskab besluttes på en generalforsamling, hvor også vedtægterne ændres. Ved omregistreringen er der krav om, at der udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand, om at kapitalen er til stede. Iværksætterselskabets primære målgruppe er - som selskabsbetegnelsen indikerer - iværksættersegmentet, der har incitamentet til at igangsætte en virksomhed, men som ikke i opstartsfasen hverken har økonomi eller nødvendigvis behov for et større kapitalgrundlag. Denne målgruppe tilbydes hermed mulighed for at starte virksomhed inden for selskabsretlige rammer med økonomisk begrænset hæftelse. Endvidere medfører selskabsloven, at der stilles krav til ledelse, herunder at der sikres et forsvarligt kapitalberedskab og åbenhed. Endelig indeholder selskabsloven også en række fordele for offentligheden, bl.a. en høj grad af transparens, f.eks. gennem udarbejdelse og offentliggørelse af årsrapporter efter årsregnskabsloven. Iværksætterselskaber er omfattet af selskabslovens almindelige regler om kapitaltab. Dvs. når ledelsen konstaterer, at 50 % af selskabskapitalen er tabt, så skal ledelsen indkalde til generalforsamling, hvor de skal redegøre for selskabets økonomiske stilling og stille nødvendige forslag. Det er direktionens ansvar, at selskabet til enhver tid har et forsvarligt kapitalberedskab. Det skal nævnes, at med etableringen af denne nye selskabsform lukkes der 1. januar 2014 for etableringen af nye SMBA er Selskaber med begrænset ansvar indenfor rammerne af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Sidstnævnte har indtil nu kunnet etableres uden at skulle efterleve kapitalkrav, ledelseskrav, forsvarlighedskrav vedrørende kapital etc. Det nye iværksætterselskab har således til formål at sikre mere formelle rammer for de, der ønsker at stifte et selskab med begrænset hæftelse. 2

3 Ad 2 - nedsættelse af kapitalkravet i anpartsselskaber til kr. I anpartsselskaber skal anpartskapitalen fremover udgøre kr. (mod tidligere ). Det påhviler fortsat ledelsen at vurdere, om selskabet løbende har et forsvarligt kapitalberedskab til at opfylde sine nuværende og fremtidige forpligtelser. Vurderingen af selskabskapitalens størrelse indgår i denne vurdering. Aktieselskaber skal uændret have en selskabskapital på kr. Har et selskab tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen, skal der fortsat senest 6 måneder efter det er konstateret, indkaldes til generalforsamling, men den tidligere regel om mindst kr. i egenkapital er ophævet med virkning fra 1. januar Muligheden for udskudt indbetaling af selskabskapitalen opretholdes, dog således at der skal indbetales mindst 25 pct. af selskabskapitalen og mindst kr. For anpartsselskaber indføres nu en mulighed for, at også indbetaling af eventuel overkurs delvist kan udskydes, jf. nedenfor under nr. 3. Ad 3 - bedre brug af reglerne om udskudt indbetaling af selskabskapital i anpartsselskaber Ved brug af reglerne om udskudt indbetaling af selskabskapital er det fremover muligt i anpartsselskaber også at udskyde indbetalingen af en eventuel overkurs. Udskydelse af indbetaling af overkurs er ikke muligt i aktieselskaber, som således alene kan udskyde indbetaling af selskabskapital. Det betyder i praksis, at hvis der f.eks. stiftes et anpartsselskab ved kontant indskud med en anpartskapital på (minimum er kr.) og en tilhørende overkurs på kr. i alt kr. vil det være muligt at nøjes med at indbetale 25 % af de kr. Efter de hidtidige regler gælder udskydelsesmodellen alene for selskabskapitalen, således at der indtil nu har skullet indbetales mindst kr. Ændringen finder anvendelse både ved stiftelser og kapitalforhøjelser. Ændringen har stor betydning, da et anpartsselskab fremover kan optage nye ejere, uden at de skal indskyde så mange penge for at opnå ejerskab. Det må dog tilrådes, at en manglende indbetaling af egenkapital suppleres med en aftale om forrentning af det pågældende tilgodehavende og eventuelt også sikkerhedsstillelse. De nye regler kan benyttes som alternativ til de eksisterende muligheder for at lade selskabet finansiere, at nye ejere indlemmes i ejerkredsen. Ad 4 - fjernelse af kravet om åbningsbalance / overtagelsesbalance ved indskud af en bestemmende kapitalpost Ved indskud af værdier i forbindelse med stiftelsen eller en senere kapitalforhøjelse (apportindskud), er der krav om en vurderingsberetning. Indskydes en virksomhed eller en bestemmende kapitalpost, skulle vurderingsberetningen efter de hidtidige regler vedhæftes en åbningsbalance (eller overtagel- 3

4 sesbalance ved kapitalforhøjelse). Fremover er der ikke længere krav om en balance i forbindelse med overtagelsen af en bestemmende kapitalpost. Der er fortsat krav om vurderingsberetning. Det skal bemærkes, at muligheden for at tillægge en stiftelse tilbagevirkende kraft fortsat gælder både ved indskud af en virksomhed og en bestemmende kapitalpost. Denne adgang berøres derfor ikke af, at kravet om åbningsbalancen afskaffes. Ad 5 - køb af egne kapitalandele kan ikke længere ske ved brug af årets optjente overskud Ved køb af egne kapitalandele aktier eller anparter kan dette fra 1. januar 2014 alene ske på baggrund af de frie reserver, der var til stede i seneste årsrapport. Efter de hidtidige regler er det muligt at benytte overskud, som er optjent i årets løb og som endnu ikke har vist sig i en aflagt årsrapport til at erhverve egne kapitalandele. De frie reserver i den senest aflagte årsrapport er således maksimumsgrænsen for, hvad der fremover kan benyttes til opkøb af egne kapitalandele, eftersom der fortsat er krav om, at der skal være frie reserver på opkøbstidspunktet. Er de frie reserver således faldet fra balancedagen i den senest aflagte årsrapport og frem til det tidpunkt, hvor opkøbet sker, er det således kun de aktuelle frie reserver, der kan danne grundlag for opkøbet. Er reserverne omvendt steget, er man begrænset af de lavere frie reserver i den senest aflagte årsrapport. Her gælder altså laveste værdis princip. Reglerne om erhvervelse af egne kapitalandele svarer derved til reglerne om lovlig selvfinansiering, hvor selskabet udlåner midler til en køber, der erhverver selskabet. De reserver, der kan udlånes til køberen, er således begrænset efter præcist samme regler. De øvrige regler om erhvervelse af egne kapitalandele er uændrede. Det betyder, at der fortsat er mulighed for at erhverve egne kapitalandele, blot det sker for selskabskapital udover minimumskapitalen. Har et aktieselskab en selskabskapital på kr., kan der således alene erhverves kr. kapitalandele, hvis der vel at mærke er frie reserver til at kunne rumme erhvervelsessummen. Ad 6 - regler om grænseoverskridende flytning af hjemsted Med virkning fra 1. januar 2014 kan kapitalselskaber flytte deres hjemsted til og fra Danmark. En sådan flytning kan i princippet ske i dag ved en grænseoverskridende fusion eller spaltning. Reglerne om flytning af hjemsted tager afsæt i de samme regler som fusioner og spaltninger. Der er indført en række værnsregler i forhold til kreditorer, minoritetsaktionærer og medarbejdere. Modellen er i princippet, at selskabet underskriver en flytteplan, som minder om en fusions- eller spaltningsplan, ligesom der skal laves en flytteredegørelse. Der offentliggøres samtidig en meddelelse overfor kreditorerne, og selskabsdeltagerne skal senere beslutte flytningen. 4

5 Herefter udsteder Erhvervsstyrelsen en attest til kapitalselskabet om, at flytningen er besluttet. Denne attest sendes af selskabet til de relevante udenlandske registreringsmyndigheder, der herefter giver styrelsen besked om den endelige registrering. På dette tidspunkt afregistreres selskabet endeligt i Danmark. Ad 7 - justeringer vedrørende frister m.v. ved fusion og spaltning Der er sket nogle justeringer vedrørende frister og processer i forbindelse med gennemførelsen af en fusion/spaltning, hvor selskabet undlader en kreditorerklæring, eller hvor der er negativ kreditorerklæring. Som udgangspunkt er processen for gennemførelse af fusioner og spaltninger uændret. Det vil også efter de nye regler være muligt at fravælge en kreditorerklæring i forbindelse med gennemførelsen af en fusion eller en spaltning. I praksis ses det ofte i koncerninterne fusioner og spaltninger. Konsekvensen af dette fravalg er, at kreditorerne i op til 4 uger efter vedtagelsen af fusionen eller spaltningen kan anmelde sine krav mod selskabet med anmodning om indfrielse. Et sådant krav om indfrielse kan være særdeles byrdefuldt for selskabet, så fravalget af kreditorerklæringen skal altid ske med forsigtighed. Tilsvarende regler gælder, hvis selskabet har fået udarbejdet en kreditorerklæring, men denne erklæring har en negativ konklusion, dvs. at vurderingsmanden erklærer, at kreditorerne ikke må anses som tilstrækkeligt sikrede i forbindelse med fusionen/spaltningen. Tidsperioden for, hvornår kreditorer kan anmelde deres fordringer, er ændret. Kreditorerne skal fremover anmelde deres krav mod selskabet i de 4 uger, der forløber efter tidspunktet for Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af den påtænkte fusion eller spaltning. Herved kan den vedtagne fusion eller spaltning registreres umiddelbart efter beslutningen om at gennemføre fusionen eller spaltningen. Derved undgås samtidig, at der løber en periode fra det endelige beslutningstidspunkt og fire uger frem, hvor kreditorerne kan anmelde deres krav, hvis der ikke er afgivet kreditorerklæring, eller kreditorerklæringen er negativ. Ved fusioner og spaltninger, hvor der udarbejdes kreditorerklæring, er det præciseret, at det er en ikke-forringelseserklæring. Det betyder, at kreditorerne ikke stilles ringere end deres stilling forud for fusionen / spaltningen. Ordlyden er fremover, at kreditorerne må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen hhv. spaltningen i forhold til selskabets nuværende situation. Det betyder, at det fortsat er muligt at fusionere to selskaber hhv. spalte et selskab med et svagt kapitalberedskab, blot kreditorerne ikke stilles ringere end før fusionen. Det vil imidlertid fortsat være muligt at gennemføre en fusion/spaltning, hvis kreditorerne blot er tilstrækkeligt sikrede. Ad 8 - andelsselskaber får mulighed for at fravælge omdannelsesplanen Ved omdannelse af andelsselskaber til aktieselskaber får disse selskaber fremover mulighed for at fravælge omdannelsesplanen. Hvis planen fravælges, skal beslutningen om at gennemføre omdannelsen opfylde krav, som svarer til de krav, der er gældende ved fusion og spaltning. 5

6 Når omdannelsesplanen er fravalgt, skal det centrale ledelsesorgan oplyse om begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, der er indtruffet i tiden mellem balancedagen i andelsselskabets seneste årsrapport eller undtagelseserklæringen og generalforsamlingen. I forbindelse med vedtagelsen af gennemførelsen af omdannelsen skal der fortsat tages stilling til følgende forhold: Andelsselskabets navn og eventuelle binavne Vederlaget for andelen i det omdannede andelsselskab Tidspunktet, fra hvilket de aktier, der eventuelt ydes som vederlag, giver ret til udbytte Vedtægterne skal tilpasses. 6

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror

CORPORATe. Iværksætterselskaber. Kreditorer får bedre vilkår ved forsinket betaling. - anpartsselskabets nye lillebror JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Iværksætterselskaber - anpartsselskabets

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Fondshåndbogen 2014. Overblik. Inspiration. Viden

Fondshåndbogen 2014. Overblik. Inspiration. Viden Fondsret for erhvervs- og ikke-erhvervsdrivende fonde, regnskab, fondsbeskatning, moms, lønsumsafgift og ejendomsskatter i overbliksform Introduktion s17 / Fondsret for erhvervsdrivende fonde s23 / Fondsret

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven

Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Kontakt Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478 E-mail: mks@pwc.dk Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings

(Håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 04/2009 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR NY SELSKABSLOV: LOVLIG SELVFINANSIERING

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2010

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2010 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2010 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere