ÅRSRAPPORT Foreningen CONNECT Denmark Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø CVR-nr regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012. Foreningen CONNECT Denmark Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø CVR-nr. 25 36 84 44. 13. regnskabsår"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 Foreningen CONNECT Denmark Kalkbrænderiløbskaj 6, 2100 København Ø CVR-nr regnskabsår

2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 10 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Noter /2012/ASN

3 Oplysninger om foreningen Foreningen CONNECT Denmark Kalkbrænderiløbskaj København Ø Tlf.: Bestyrelse Søren Jonas Bruun, formand Per Tønsberg Frandsen Helge Kaltoft Erik Kaae Hans Jakob Walhovd Susanne Kure Torben Faurby Niels Maarbjerg Olesen Direktion Henrik Brorsen Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Tlf.: Fax: Bankforbindelse Nordea A/S 1

4 Ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Foreningen CONNECT Denmark. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 3. april 2013 Direktionen:... Henrik Brorsen Bestyrelsen: Søren Jonas Bruun Per Tønsberg Frandsen Helge Kaltoft formand Erik Kaae Hans Jakob Walhovd Susanne Kure Torben Faurby Niels Maarbjerg Olesen 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i Foreningen CONNECT Denmark Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen CONNECT Denmark for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter anvendt regnskabspraksis. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 3. april 2013 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Carsten Collin statsautoriseret revisor 3

6 Ledelsesberetning Nye medlemstilbud, nye typer sparring og ny hjemmeside og intranet CONNECT Denmarks medlemskreds, antallet af aktiviteter og omsætningen voksede i Efter investering i udvidelse af organisationen i 2011 voksede både antallet af aktiviteter og antallet af medlemmer med mere end 25% og indtægter fra medlemskaber og sponsorater med 16% i I 2012 udbyggede CONNECT Denmark dermed sin førerposition som erhvervslivets instrument til at sætte gang i udviklingen. Der er for få vækstvirksomheder i Danmark. Der er et højt niveau af virksomhedsopstarter, men for få af disse overlever og alt for få skaber vækst. Vi mangler talenter til at skabe vækst. Vi mangler topledertalenter, bestyrelsestalenter, forretningsudviklertalenter og iværksættertalenter. Vi mangler talenter inden for en lang række specialist- og funktionsområder. Vi mangler også mangfoldighed og globalt udsyn blandt talenterne. At skabe vækst kræver ambitioner om at nå langt. Vækst kræver nysgerrighed til at udvikle innovative løsninger. Vækst kræver vedholdenhed og evne til at handle og så kræver vækst åbenhed over for både at modtage og at dele ud af erfaringer med at skabe vækst. Siden 2005 har CONNECT Denmarks strategi været at være for iværksættere, hvad Team Danmark er for eliteidrætsudøvere. Strategien har samtidig været udgangspunkt for udviklingen af tilbud til virksomheder i sparringforløb, men har ikke svaret på, hvad CONNECT Denmark er for medlemmerne. I løbet af 2012 blev der gennemført en række initiativer, der sigter på at skabe endnu bedre oplevelser for medlemmerne. En analyse var med til at understrege, hvad paneldeltagere får ud af et Springboard og nye mødetyper blev afprøvet for at skærpe og træne deltagernes kompetencer yderligere. Iværksættere er, som led i deres eget sparringforløb, blevet inviteret til at være med i andre Springboards, både for at byde ind med egne erfaringer og for at tage inspiration med hjem til at håndtere muligheder og udfordringer i egen virksomhed. Præsentationstræning i event-form har givet medlemmer mulighed for at møde virksomhederne tidligere i sparringsforløb, sikret flere øjne på virksomhedens situation, men også bragt flere talenter og deres virksomheder tættere på et af de eftertragtede sparringsforløb. Erfaringer fra disse og flere andre aktiviteter samt en stor indsats fra bestyrelse, direktion, medarbejdere og inviterede medlemmer var med til at skabe en ny vision for CONNECT Denmark: Din bedste connection til innovation og udvikling. 4

7 Ledelsesberetning - fortsat CONNECT Denmark samler de visionære, innovative og forretningsorienterede personer, der skaber og udvikler vækstvirksomheder. Medlemmerne kommer fra opstartsvirksomheder, fra små og mellemstore virksomheder, fra store koncerner, fra uddannelsesinstitutioner, rådgivermiljøer, etc. De samles på tværs af brancher, udviklingsstadier og titler. I løbet af 2013 vil der, som led i strategien, blive introduceret en række nye og varierede medlemstilbud, som sætter det enkelte medlem i centrum og som giver mulighed for at man udfordrer, inspirerer og connecter med hinanden. Desuden vil der blive introduceret nye tilbud til virksomheder og organisationer, både for at skabe specifikke aktiviteter og for at give yderligere muligheder for at sponsorere CONNECT Denmark. I slutningen af 2012 blev en ny hjemmeside og næste generation af foreningens intranet taget i brug. Opstarten var præget af børnesygdomme, men platformen forventes at være i fuld drift inden udgangen af 1. halvår Intranettet Mit CONNECT er med til at give yderligere synlighed blandt medlemmerne og muligheder for at kontakte hinanden, i sparringsforløb eller i forbindelse med andre events. Den enkelte kan profilere sig på kompetencer, men også på hvad der kunne være interessant at lære mere om. Det betyder at man for eksempel kan signalere at man gerne vil være med i et Springboard for at lære mere om en anden branche eller om nye forretningsmodeller. Med udgangen af 2012 ophørte den kontraktopgave med Vækstfonden, som CONNECT Denmark første gang vandt i 2007 og senere igen i 2010, og som i perioden har betydet Proof-of-Business-sparringsforløb til mere end 600 virksomheder. Indtægterne i CONNECT Denmark er dermed igen primært baseret på medlemmernes kontingenter og sponsorater. Regnskabet for 2012 viser en omsætning på 11,9 millioner kroner (2011: 10,9 millioner kroner) og et overskud på 0,7 millioner kroner (2011: 0,7 millioner kroner). De seneste års resultater har skabt en samlet egenkapital på 3,2 millioner kroner. Det er ledelsens overordnede vurdering, at de opnåede resultater for 2012 er tilfredsstillende, men foreningens likviditet er unødigt belastet af udeståender og af et højt omkostningsniveau, som endnu ikke er fuldt dækket af medlemsindtægter. 5

8 Ledelsesberetning - fortsat Medlemmer og netværket Ved udgangen af 2012 var i alt 386 virksomheder medlemmer af foreningen mod 337 året før. 22% af samtlige medlemsvirksomheder er samtidig sponsorer Platinsponsorer Guldsponsorer Sølvsponsorer Virksomheder Private Antallet af deltagere i netværket er 922 mod 892 året før. CONNECT Denmark aktiviteter Sparringsforløb I 2012 blev der blandt mere end 400 henvendelser fra opstartsvirksomheder og unge vækstvirksomheder identificeret 194 kandidater til nye eller genoptagede sparringsforløb med CONNECT Denmark. Et sparringsforløb er et individuelt sammensat program tilpasset kandidaternes udviklingsstadium. Sparringsforløbet indeholder et eller flere elementer, for eksempel præsentationstræning, Springboard, bestyrelsesøgning, deltagelse i finansieringsevents eller coaching vedrørende kapitalrejsning. CONNECT Denmark kontakter løbende virksomheder, som har været i sparringsforløb, dels for at få et overblik over, hvordan det siden er gået og dels for at vurdere om der er behov for at genoptage sparring med fokus på nye muligheder og udfordringer. Springboards I 2012 gennemførte CONNECT Denmark på landsplan 144 Springboards, hvilket er en vækst på 27% i forhold til Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

9 Ledelsesberetning - fortsat CONNECT Denmark Prisuddelingen I forbindelse med foreningens generalforsamling 2012 holdt CONNECT Denmark Prisuddelingen CONNECT Denmark Prisen gik til Webstech ApS, CONNECT Denmark Ambassadøren til Morten Sandlykke, Targit A/S og CONNECT Denmark Vækstinitiativet til Vækstfabrikkerne i Sjælland. Prisuddelingen vil være på programmet ved generalforsamlingen igen i Springboard Pitch Event I december blev otte virksomheder inviteret til at præsentere på Springboard Pitch Event. Dagen blev indledt med pitch-træning for de konkurrerende virksomheder. Senere samledes over 100 gæster hos Udenrigsministeriet / Eksportrådet for at overvære og kåre dagens bedste pitch. Vinder blev Brainreader ApS, som fik overrakt præmiechecken på kroner sponsoreret af CONNECT Denmarks platinsponsorer. Konceptudvikling CONNECT Denmarks aktiviteter er baseret på eller inspireret af best practises fra egne og andre CONNECT-organisationers aktiviteter. I forlængelse af at både medlemmer og virksomheder i sparringsforløb øger deres forventninger til mulighederne og udbyttet af foreningens aktiviteter, er der en opgave i at videreudvikle aktiviteterne. Til dette formål har CONNECT Denmark tidligere dedikeret seks programmanagers, som fokuserer på: sparringsforløb, matchmaking, finansieringsevents, medlemmer, iværksættere i netværket og dialog med sponsorer. En programmanagers centrale opgave er at dokumentere, vedligeholde og udvikle de principles og practises, CONNECT Denmark anvender i hele landet. En programmanager vil hente inspiration internationalt, hos vækstvirksomheder samt hos medlemmer og deltagere i netværket, eventuelt ved at etablere advisory boards for programmet. En del af programmanageropgaverne blev i 2012 på hold, dels grundet et stort antal aktiviteter og dels grundet prioritering af opgaven med at udvikle den fremtidige strategi. Det forventes at programmanagerorganisationen træder i kraft igen i løbet af

10 Ledelsesberetning - fortsat Organisation Ved udgangen af 2012 er vi tretten medarbejdere i CONNECT Denmark. Hovedkontoret håndterer de centrale opgaver og stiller ressourcer til rådighed for de regionale kontorer, hvor den daglige dialog med medlemsvirksomheder og sparringen med opstarts- og unge vækstvirksomheder foregår. Hovedkontor Teamleder og marketingchef: Ane Holck. Eventmanager: Joanne Flower. Kommunikationschef: Nicholas Parking. Medlemsservice: Jessica Leisner/Mia Rynkjøb (barsel). Ansvarlig for strategi og implementering: Jens Christian Foged. Team Vestdanmark Teamleder Vest og regionschef Midtjylland: Steffen Vestergaard. Regionschef Nordjylland: Lasse Jensen. Regionschef Syddanmark: Michael Hansen. Programmanager: Kim Winther. Formand, Advisory Board Midtjylland: Per T. Frandsen, Senior Manager, KPMG. Formand, Advisory Board Nordjylland: Niels M. Olesen, sekretariatsleder, Aalborg Universitet. Formand, Advisory Board Syddanmark: p.t. ingen. Team Østdanmark Teamleder Øst og regionschef Hovedstaden: Mirja Bang Hansen. Programmanager og regionschef Sjælland: André Elm. Programmanager: Nicholas Hawtin. Formand, Advisory Board Hovedstaden: Torben Faurby, Faurby Consult & Invest. Formand, Advisory Board Sjælland: Hans Jakob Walhovd, CEO, Surveillance Group ApS 8

11 Ledelsesberetning - fortsat Kommentarer til regnskabet Regnskabsprincip Regnskabet for CONNECT Denmark er i 2012 og i tidligere år opgjort efter kontantprincippet. Nettoomsætningen I regnskabet for 2012 er nettoomsætningen steget med cirka 1,0 millioner kroner i forhold til året før. Personaleomkostninger I regnskabet for 2012 er personaleomkostninger steget med cirka 1,0 millioner kroner. Stigningen skyldes primært, at teamene i regionerne blev udvidet med 35% i løbet af 2011 og den fulde effekt af dette først ses på personaleomkostningerne i Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2012-regnskabet afsluttedes med 4,2 millioner kroner i tilgodehavende. Dette tal er steget med cirka 1,1 millioner kroner siden På trods af indsatser for at sikre rettidig betaling af opkrævede kontingenter og sponsorater har antallet af debitordage i 2012 vist en stigende tendens i forhold til En række virksomheder forsætter med at stramme deres betalingspolitik, hvilket rammer CONNECT Denmarks likviditet. Likvide beholdninger I regnskabet for 2012 udgør likvide beholdninger 2,3 millioner kroner. Dette er et fald på 0,2 millioner kroner siden årets start. Det betyder at cirka 1,1 millioner kroner af foreningens egenkapital på 3,2 millioner kroner er placeret hos medlemmerne, og dermed med til at forstærke det løbende pres på likviditeten. CONNECT Denmark og Springboard er varemærker ejet af CONNECT Denmark. 9

12 Anvendt regnskabspraksis Foreningen CONNECT Denmark er ikke forpligtet til at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven. Årsrapporten er derfor aflagt i overensstemmelse med nedenstående anvendte regnskabspraksis. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Valutaomregning Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster. Offentlige tilskud Offentlige tilskud givet til dækning af omkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når det er sandsynligt, at alle betingelser for opnåelse af tilskuddet er opfyldt. Tilskud, der skal tilbagebetales under visse omstændigheder, indregnes kun i det omfang, de ikke forventes tilbagebetalt. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Indtægter indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for fakturering. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter mv. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstiderne: Brugstid Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 år Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst fra omsætning med ikkemedlemmer af foreningen med fradrag af omkostninger i forbindelse med denne omsætning. Der afsættes ikke udskudt skat. 10

13 Anvendt regnskabspraksis - fortsat Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfatter andet driftsmateriel. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris som i al væsentlighed svarer til det nominelle tilgodehavende eller en lavere nettorealisationsværdi opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. 11

14 Resultatopgørelse 1. januar december Note kr. kr. Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Resultatdisponering Det disponible beløb udgør: Overført fra tidligere år Årets resultat Til disposition foreslås af bestyrelsen disponeret således: Overført resultat Disponeret

15 Balance pr. 31. december Aktiver Omsætningsaktiver Note kr. kr. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 5 13

16 Noter Note 1. Personaleomkostninger Personaleomkostninger er opgjort således: kr. kr. Lønninger og gager Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger Note 2. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Note 3. (kr.) Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar I alt Kostpris Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb 0 0 Afgang i årets løb 0 0 Kostpris pr. 31/ Af- og nedskrivninger Saldo pr. 1/ Årets afskrivninger 0 0 Af- og nedskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/

17 Noter Note 4. (kr.) Egenkapitalopgørelse Overført resultat Egenkapital pr. 1/ Overført i året Egenkapital pr. 31/ Note 5. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Der er en eventualforpligtelse pr. 31. december 2012 på t.kr. 108 omhandlende lejemålet Kalkbrænderiløbskaj 6. 15

18

Medicon Valley Alliance f.m.b.a.

Medicon Valley Alliance f.m.b.a. Medicon Valley Alliance f.m.b.a. Arne Jacobsens Allé 15, 2. sal, 2300 København S CVR-nr. 25 66 82 94 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. april 2014 Som dirigent:...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24 Capevo A/S C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 28 00 24 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2014 Som dirigent:... Carsten Møllekilde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent Groupcare A/S CVR-nr. 29 52 15 49 Årsrapport for 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Athos Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nimbusparken

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr.

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

BabySam A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 31 37 04 50. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BabySam A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 31 37 04 50. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... BabySam A/S CVR-nr. 31 37 04 50 Årsrapport 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

pwc Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18

pwc Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18 Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 70 82 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår

Shoe-d-vision Amba. Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Shoe-d-vision Amba Grenåvej 637, 8541 Skødstrup CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport for 2011 56. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent R, s Jens Baggesens Vej

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011

Aarhus Lufthavn A/S. Årsrapport 2011 Aarhus Lufthavn A/S CVR nr. 25 44 97 46 Årsrapport 2011 (12. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45)

Læs mere