ParaTest ApS CVR-nr Årsrapport 2010/11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ParaTest ApS CVR-nr. 27 95 88 69. Årsrapport 2010/11"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax ParaTest ApS CVR-nr Årsrapport 2010/11 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 ParaTest ApS Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis 10 Balance pr Egenkapitalopgørelse for 2010/11 15 Side Noter 16

3 ParaTest ApS 1 Selskabsoplysninger Selskab: ParaTest ApS Lyngsø Alle Hørsholm CVR-nr.: Hjemstedskommune: Hjemmeside: Hovedaktivitet: Direktion: Bestyrelse: Hørsholm Selskabets formål er at drive virksomhed ved udvikling og salg af højteknologisk analyseudstyr samt dermed beslægtede aktiviteter. Leif Dalum Christian Moliin Outzen Kapel, formand Jens Michael Carstensen Leif Dalum Ejerforhold: Kapel Holding ApS, 40% ProInvent Group Holding A/S, 30% Maintec ApS, 30% Revision: Bankforbindelse: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nykredit Bank Godkendt på selskabets generalforsamling, den Dirigent

4 ParaTest ApS 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober september 2011 for ParaTest ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hørsholm, den 10. januar 2012 Direktion Leif Dalum Bestyrelse Christian Moliin Outzen Kapel Jens Michael Carstensen Leif Dalum formand

5 ParaTest ApS 3 Den uafhængige revisors påtegning Til anpartshaverne i ParaTest ApS Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for ParaTest ApS for regnskabsåret 1. oktober september 2011 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober september 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

6 ParaTest ApS 4 Den uafhængige revisors påtegning Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 10. januar 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Keld Danielsen statsautoriseret revisor

7 ParaTest ApS 5 Ledelsesberetning Forretningsgrundlag ParaTest ApS er specialiseret i kontroludstyr til forbedring af fødevaresikkerhed, hvad angår slagterikontrol, mod forekomsten af trikiner i svinekød. ParaTest ApS' idégrundlag er at udvikle, markedsføre og sælge automatisk udstyr til test af svinekød for trikiner. Se mere på Trikiner er parasitter i form af indvoldsorme, hvis larver findes indkapslet i kød fra visse svin og bjørne, og som kan forårsage alvorlige sygdomme hos mennesker, hvis man indtager kød med trikiner i større mængder. Trikinen sætter sig i muskler og indre organer og kan give alvorlige kliniske symptomer som tarmbetændelse, allergiske reaktioner, muskelsmerter, væskeansamlinger og ødemer i ansigtet. Ved indtagelse af et stort antal trikinlarver kan det være nødvendigt at lægge patienten i respirator. Dødsfald kan også indtræffe. Nuværende manuelle test I dag foregår kontrollen på slagterierne manuelt ved, at såkaldte trikinsøgere laboratorietester kødet, før det går videre. Det nuværende laboratoriearbejde er meget ensformigt og dermed ikke særligt motiverende. Manuelle metoder indebærer altid risiko for fejl og vurderes derfor relativt usikre. De manuelle metoder i Danmark vurderes endvidere usikre, idet trikinsøgerene i Danmark kun har set trikiner på uddannelsen og ikke på slagterierne, da der ikke er fundet trikiner i svinekød i Danmark gennem mange år. Automatisk testmetode ParaTest ApS har udviklet en metode til automatisering af manuel slagterikontrol for trikiner. Metoden omfatter automatisk udtagning af muskelprøver individuelt fra alle slagtesvin, enzymatisk opløsning af pools af kødprøver, isolering af eventuelle trikinlarver og visionbaseret multispektral undersøgelse for disse larver. Det planlægges dels at markedsføre et semiautomatisk udstyr, der består af den visionbaserede multispektrale analyse samt et fuldautomatisk anlæg. Når det nye system kommer på markedet, vil det reducere omkostningsniveauet til slagterikontrollen, forbedre påvisningsnøjagtigheden af trikiner, øge fødevaresikkerheden og forbedre arbejdsmiljøet på slagterierne. Den væsentligste værdi i forbindelse med det nye system er forbedring af fødevaresikkerheden, idet en valideret teknologi vil komme til at overtage de nuværende relative usikre manuelle metoder. EU's lovgivning om trikintest EU-lovgivningen foreskriver undersøgelse af alle slagtesvin individuelt for trikiner. Selv om sygdommen er relativt sjældent forekommende blandt de ældre EU-medlemsstater (ca. 350 tilfælde årligt), er situationen alvorlig i de nye medlemsstater ( tilfælde årligt). Ud over omkostningerne forbundet med sygdomsbehandling og tabt arbejdsfortjeneste blandt mennesker er udgifterne til kødkontrol af svin meget betydelige. Alene blandt de gamle EU-lande er omkostningerne til trikinkødkontrol anslået til over 2 mia.kr. årligt, og omkostningerne i de nye medlemsstater anslås at være tilsvarende.

8 ParaTest ApS 6 Ledelsesberetning Et af de væsentligste problemer forbundet med trikinkontrol, er forskelle i, hvilke metoder der anvendes til kødkontrol i Øst- og Vest-EU. Således vil den stærkt stigende handel med kød til videre forarbejdning, de nye og gamle lande indbyrdes, indebære en øget risiko for, at kødet indeholder patogener, bl.a. trikiner. EU søger derfor gennem ny lovgivning at tvinge de nye medlemslande til at foretage trikinkontrol efter et nyt samlet regelsæt. De meget store udgifter forbundet med trikinkontrol i EU har medført, at EU har iværksat flere initiativer vedrørende trikintestning. Fælles for initiativerne er ønsket om at udvikle strategier til at øge påvisningsnøjagtighed i kødkontrollen, at undersøge sygdomspresset i forskellige dele af EU og at pege på nye alternative måder til påvisning. EU-forskningsprojekterne har bl.a. vist, at der er et massivt behov for standardisering af kødkontrollen i EU, hvor særligt sporbarhed og omkostningsniveau skal have høj prioritet. Danmark har trikin-særstatus EU-Kommissionens videnskabelige komité for husdyrproduktion og dyresundhed (SCoFCAH) har givet Danmark særstatus som det eneste land i verden, der har ubetydelig risiko for trikiner, idet der ikke i Danmark er registreret tilfælde siden Den danske svinesektor har gjort en kæmpe indsats for at komme problemet til livs, bl.a. gennem stor trikinhygiejne og test af mere end 20 mio. svin årligt. Denne særstatus er en gevinst for de danske svineslagterier, der i dag tager trikin-prøver af hver eneste gris, der slagtes. Med den nye status kan dette tal reduceres betragteligt, men der vil fortsat være et overvågningsprogram, der sikrer, at trikinerne opdages, hvis de imod forventning igen skulle forekomme i dansk svinekød. Det indgår i den danske særstatus, at de danske slagterier skal holde et vågent øje med problemet og fortsat tage en del prøver, så man hurtigt kan gribe ind, hvis det usandsynlige skulle ske. ParaTest ApS' primære marked I Østeuropa og Kina er trikinforekomster et betydeligt problem, hvorfor ParaTest ApS ser et betydeligt marked for testudstyr her. I Vesteuropa finder man fortsat trikiner i spansk, tysk og fransk svinekød. I Vesteuropa er problemet varierende problematisk, og ParaTest ApS ser også et marked her, måske lige bortset fra Danmark. I Danmark stammer den primære risiko for at blive smittet med trikiner fra indtagelse af importeret svinekød. Med ParaTest ApS' metode vil der opnås en væsentlig forbedret ensartethed i udførelsen af trikinkontrollen, som tillige kan danne grundlaget for en egentlig validering og kvalitetssikring. Af de eksisterende testmetoder, beskrevet i EU-lovgivningen, er ingen valideret. Metodens høje følsomhed vil betyde, at den vil kunne danne grundlag for en fortsat effektiv forebyggelse af fødevarebåren smitte med trikiner.

9 ParaTest ApS 7 Ledelsesberetning Patent ParaTest ApS har i 2004 indgivet prioritetsskabende patentansøgning med følgende data: Patenttager: ParaTest ApS, nr.: PA A method and a system for detection of Trichinella larvae in meat samples eller på dansk: En metode og et system til optisk detektion af trikinlarver i slagtekødprøver. ParaTest ApS' patent læner sig op ad Videometers internationale patent fra 1999 med U. S. Patent No og European Patent No Videometer har i en samarbejdsaftale med ParaTest ApS sikret ParaTest ApS en licensfri udnyttelse af relateret teknik (software). ParaTest ApS har i 2005 indleveret en PCT-ansøgning, WO , med prioritet fra den danske patentansøgning fra PCT-ansøgningen er videreført som en EP-ansøgning, EP ParaTest ApS har videreført EP-ansøgningen i 2010/11 i Europa under ansøgnings No og forventer, at den snart bliver godkendt som egentligt patent. Årets primære aktiviteter i ParaTest ApS ParaTest har i samarbejde med Videometer og Institut for Jordbrug og Økologi (IJØ) på Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) på Københavns Universitet udviklet en prototype af et instrument til spektral analyse af kødparasitter. Ejerskabet af prototypeinstrumentet er 80% til ParaTest ApS og 20% til IJØ. Instrumentet testes i øjeblikket af IJØ, der bl.a. udfører forskning vedrørende påvisning af molekylær bestemmelse af trikiner og deltager i uddannelse af trikinsøgere. Der er på IJØ gennemført en række test med prototypen af instrumentet. Testene foregår ved, at muskelprøver med podede trikinlarver opløses enzymatisk og larver samt rester af muskelfibre isoleres på et filter lavet af plast net. Der kigges herefter på dette net, dels med det visionbaserede multispektrale instrument og dels via manuelt optælling under mikroskop. De manuelt optalte trikiner sammenlignes med det som instrumentet detekterer. Resultaterne viser at der er en tæt korrelation mellem det manuelt optalte antal af trikinlarver i mikroskop og antallet af pixels der detekteres som positive af instrumentet. Instrumentet er i stand til at opdage enkelte larver, selv med tilstedeværelse af muskelfibre på nettet. Der forekommer et mindre antal falsk positive men dette kompromitterer ikke forbrugernes sikkerhed. Det vigtigste er, at instrumentet har opdaget alle trikinlarver ind til nu. Sagt med andre ord: med det nuværende statistiske materiale er der ikke forekommet falsk negative. Prototypen af analyseinstrumentet blev under stor interesse præsenteret på trikinkonferencen ICT13 på Jilin University i Kina i august ICT13 står for The Thirteenth International Conference on Trichinellosis. ParaTest ApS deltager i et udvalg under Den Internationale Trikinkommission og synliggør derigennem den patentanmeldte teknologi i relevante sammenhænge.

10 ParaTest ApS 8 Ledelsesberetning Resultater og nøgletal Årets resultat efter skat udgør kr. mod kr. året før. Selskabets balance viser en samlet aktivmasse på kr. mod kr. året før. Af den samlede aktivmasse udgør aktiveret udvikling og patentomkostninger kr. Anpartskapitalen er på kr. som året før. Egenkapitalen er på kr. mod kr. året før. Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets stilling, periodens resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten samt af denne beretning. Vurdering af resultatet I betragtning af at ParaTest ApS' teknologi fortsat er under udvikling og aftestning, er resultatet tilfredsstillende. Den forventede udvikling ParaTest og IJØ fortsætter testen af instrumentets detektionsnøjagtighed og grundlæggende anvendelighed. Aftalen med IJØ indebærer, at ParaTest ApS forventer at bruge begrænsede ressourcer på denne aktivitet selv. Herudover er der planlagt at anvende yderligere midler på at forfine ParaTest ApS' teknologi, validering af systemet og videreførelse af patentet. ParaTest og IFØ diskuterer i øjeblikket muligheden for at gennemføre et fælles validering program for instrumentet med forskellige laboratorier, herunder Canadian Food Inspection Agency ved Dr. Alvin Gajadhar, formand for Den Internationale Trikinkommission (The International Commission on Trichinellosis), og leder af det canadiske OIE trikin referencelaboratorium (The Canadian OIE Reference Laboratory on Trichinellosis). Historie og ejerforhold ParaTest ApS blev stiftet i 2004 af Christian Kapel (Kapel Holding ApS), Leif Dalum (ProInvent Group Holding A/S) og Jens Michael Carstensen (Maintec ApS). Ejerforhold: Kapel Holding ApS ProInvent Group Holding A/S Maintec ApS 40% - Hørsholm kommune 30% - Hørsholm kommune 30% - Køge kommune

11 ParaTest ApS 9 Ledelsesberetning Samarbejdspartnere Selskabet har indgået samarbejdsaftaler med Kapel Consulting, Parasite Technologies A/S, ProInvent A/S Teknologiudvikling og Videometer A/S.

12 ParaTest ApS 10 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Bruttofortjeneste Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning, produktionsomkostninger og andre driftsindtægter. Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter.

13 ParaTest ApS 11 Anvendt regnskabspraksis Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Udviklings- og patentomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsperioden for patenter er 5 år og påbegyndes, når projekterne er klar til kommercialisering. Udviklings- og patentomkostninger nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

14 ParaTest ApS 12 Resultatopgørelse for 2010/ / /10 Note kr. t.kr. Bruttofortjeneste (31.827) (118) Andre eksterne omkostninger (51.728) (11) Driftsresultat (83.555) (129) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 2 (500) 0 Resultat før skat (80.657) (121) Skat af årets resultat Årets resultat (60.493) (90) Forslag til resultatdisponering Overført til næste år (60.493) (90) (60.493) (90)

15 ParaTest ApS 13 Balance pr Note kr. t.kr. Udviklings- og patentomkostninger Immaterielle anlægsaktiver Udskudte skatteaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

16 ParaTest ApS 14 Balance pr Note kr. t.kr. Anpartskapital Overført resultat Egenkapital Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Nærtstående parter 6 Pantsætninger og eventualforpligtelser 7

17 ParaTest ApS 15 Egenkapitalopgørelse for 2010/11 Anparts- Overført kapital resultat I alt t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital Årets resultat 0 (90) (90) Egenkapital Årets resultat 0 (60) (60) Egenkapital

18 ParaTest ApS 16 Noter 1. Personaleomkostninger Der har ikke i regnskabsåret været ansat lønnet personale. Der er ikke ydet vederlag til direktionen eller bestyrelse. 2. Finansielle poster 2010/ /10 kr. t.kr. Renteindtægter Gebyrer mv. (500) Skat af årets resultat Regulering udskud skat (20.164) (31) 4. Immaterielle anlægsaktiver (20.164) (31) Udviklingsog patentomkostninger kr. Kostpris Tilgang Kostpris Regnskabsmæssig værdi Anpartskapitalen Anpartskapitalen består af 540 anparter á 250 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser. Ændringer i anpartskapital de seneste 5 regnskabsår: 2011 kr. Stiftelse Anpartsudvidelse Anpartskapital

19 ParaTest ApS 17 Noter 6. Nærtstående parter Øvrige nærtstående parter, som ParaTest ApS har haft transaktioner med i 2010/11: Videometer A/S, Hørsholm ProInvent A/S Teknologoudvikling, Hørsholm Kapel Holding ApS, Rungsted Kyst 7. Pantsætninger og eventualforpligtelser Ingen. 6488TISC/ip b T:\Data\11\129823\129823re11-01.doc

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013

Akademisk Boldklub A/S CVR-nr. 29217238. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S CVR-nr.

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent Groupcare A/S CVR-nr. 29 52 15 49 Årsrapport for 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Athos Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nimbusparken

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT

SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN BRYGHUS AIS ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CVR 29 63 11 23. årsrapport 2010/11. front-safe årsrapport 2010/11

CVR 29 63 11 23. årsrapport 2010/11. front-safe årsrapport 2010/11 CVR 29 63 11 23 årsrapport 2010/11 2 Årets Cloud Partner 2010 IBM Software Group Danmark 2 indhold 4 Selskabsoplysninger Stamoplysninger Ejerskab Bestyrelse og ledelse 8 Direktionens indledning Vækst og

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere