Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013"

Transkript

1 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013

2 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468 af 17. juni 2008) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU s 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger på årsregnskaber m.v. med interesse for offentligheden skal offentliggøre en årlig rapport om gennemsigtighed. Rapporten skal offentliggøres inden tre måneder efter regnskabsårets udløb på virksomhedens hjemmeside. Revisionsvirksomhedens øverste ansvarlige ledelse har ansvaret for korrektheden og fuldstændigheden af oplysningerne. Rapporten skal indeholde følgende: En beskrivelse af den juridiske struktur og ejerskabet En beskrivelse af revisionsvirksomhedens ledelsesstruktur Hvis revisionsvirksomheden tilhører et netværk, en beskrivelse af netværket og revisionsvirksomhedens retlige og strukturelle aftaler med netværket Oplysninger om grundlaget for partnernes vederlag En beskrivelse af revisionsvirksomhedens interne kvalitetsstyringssystem, herunder en angivelse af politikkerne for henholdsvis uafhængighed og efteruddannelse

3 Rapport om gennemsigtighed for 2013 (fortsat) En angivelse af, hvornår den seneste kvalitetskontrol, jf. 29, fandt sted, En erklæring fra revisionsvirksomhedens øverste ansvarlige ledelse om, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt og uafhængighedspolitikken overholdes, Regnskabsoplysninger, der viser revisionsvirksomhedens størrelse, herunder samlet omsætning fordelt på honorarer for revision af regnskaber, honorarer for andre erklæringsopgaver med sikkerhed, skatterådgivning og andre ydelser. En liste over virksomheder omfattet af 21, stk. 3. for hvilke revisionsvirksomheden i det foregående regnskabsår har udført opgaver efter 1, stk. 2. Denne rapport indeholder en gennemgang af ovenstående punkter.

4 Juridisk struktur og ejerskab Siden 1. oktober 2011 har Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab været drevet i partnerselskabsform som et statsautoriseret revisionspartnerselskab. Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er ultimativt ejet og ledet af selskabets partnere. Ledelsen varetages af en bestyrelse bestående af fire partnere, der alle er kapitalejere og en direktion bestående af to partnere, der begge tillige er kapitalejere. Hovedaktiviteten i Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er at udøve revisions- og rådgivningsvirksomhed i Danmark inden for de rammer, der følger af revisorlovgivningen. Aktiviteten udøves fra lejede domicillokaler beliggende på Østerbro i København.

5 Juridisk struktur og ejerskab (fortsat) Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er struktureret på følgende måde: Kapitalejere 100% 100% Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR.nr Grant Thornton 2011 ApS CVR.nr Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ejer 10,00% af RT Holding ApS, CVR.nr , der igen ejer 40,00% af Revitax A/S, CVR.nr

6 Juridisk struktur og ejerskab (fortsat) Pr. 1. januar 2014 ejes kapitalen i Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab af følgende kapitalejere, hvis ultimative ejere er statsautoriserede revisorer: GTP Holding ApS, CVR.nr , 100% ejet af 3P Invest ApS, CVR.nr , 100% ejet af Søren Henrik Thestrup Poulsen GTN Holding ApS, CVR.nr , 100% ejet af JAN Holding af 30/9 2007, CVR.nr , 100% ejet af Jørgen Anker Nielsen John Michael Winther Rasmussen Claus Carlsen Ove Alex Frederiksen Carsten Mønster Steen Kofod Bager GTOS ApS, CVR.nr , 100% ejet af Ole Skou ApS, CVR.nr ,100% ejet af Ole Skou GTI Holding ApS, CVR.nr , 100% ejet af Dajo Invest ApS, CVR.nr , 100% ejet af Per Lundahl Dissing & Beuchert ApS, CVR.nr , 100% ejet af Michael Beuchert. GTUBS ApS, CVR.nr , 100% ejet af Esma Holding ApS, CVR.nr , 100% ejet af Ulrik Bloch-Sørensen GTH Holding 2012 ApS, CVR.nr , 100% ejet af CSMP ApS, CVR.nr , 100% ejet af Peder Christian Haarbye

7 Ledelsesstrukturen hos Grant Thornton Ledelsen i Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab består af følgende kapitalejere: Bestyrelse Jørgen Anker Nielsen Michael Winther Rasmussen Ole Skou Ove Frederiksen Direktion Søren Poulsen Claus Carlsen Medlemmerne af bestyrelse og direktion er alle statsautoriserede revisorer og partnere i Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Der afholdes årligt generalforsamling i Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med Selskabsloven. På generalforsamlingen godkendes årsrapporten, bestyrelse og revision vælges, og eventuelle vedtægtsændringer m.v. vedtages. Opgaver og ansvar i bestyrelsen og direktionen er fordelt i henhold til Selskabslovens samt nærmere definerede interne retningslinier. Direktionen har som primær opgave at varetage den daglige ledelse og sørge for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres i virksomheden.

8 Grant Thorntons netværk herunder retlige og strukturelle aftaler Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er medlem af Revisor- Gruppen Danmark, der er et dansk netværk af statsautoriserede revisionsvirksomheder. RevisorGruppen Danmark omfatter 24 revisionsvirksomheder i Danmark, Grønland og Færøerne. Der beskæftiges i alt ca personer. RevisorGruppen Danmark er juridisk etableret som en indkøbsforening. Denne struktur medfører, at de enkelte medlemmer af RevisorGruppen Danmark er selvstændige juridiske enheder, der ikke hæfter for hinanden eller har ansvaret for hinandens arbejde. RevisorGruppen Danmark varetager opgaver, der praktisk kan løses i fællesskab. Dette gælder blandt andet: Intern kvalitetskontrol, hvor sekretariatet årligt udfører efterfølgende kvalitetskontrol af den enkelte statsautoriserede revisors arbejde. Uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere på alle niveauer i medlemsfirmaerne.

9 Grant Thorntons netværk herunder retlige og strukturelle aftaler (fortsat) Udarbejdelse og vedligeholdelse af processer og værktøjer til brug for revision, gennemgang og andet arbejde i medlemsvirksomhederne. Udarbejdelse af opdaterede modeller for regnskaber og andre produkter. Informationer til brug for kunder og medarbejdere. RevisorGruppen Danmark ledes af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, hvor hver medlemsvirksomhed har én stemme. Læs mere på

10 Grant Thorntons netværk herunder retlige og strukturelle aftaler (fortsat) Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er medlem af Grant Thornton International - én af verdens førende paraplyorganisationer af selvstændigt ejede og drevne revisions- og rådgivningsvirksomheder. Medlemsfirmaerne leverer ydelser inden for revision og erklæringer, regnskab, skat og økonomisk rådgivning. Alle medlemsfirmaer i Grant Thornton International er forpligtet til at levere samme høje kvalitet og service til kunden, uanset hvor i verden virksomheden opererer. Medlemsvirksomhederne har cirka ansatte i mere end 125 lande. Alle medlemsfirmaer er underkastet høje kvalitetskrav, der godkendes af Grant Thornton International s kvalitetskontrol. Medlemsfirmaerne i Grant Thornton International er uafhængige firmaer, der er ejet og ledet lokalt. Der eksisterer dermed ikke noget partnerskab mellem medlemsfirmaerne, men de bestræber sig på at arbejde sammen og dele informationer, ekspertiser og knowhow. Læs mere på

11 Grundlaget for partnernes vederlag Grundlaget for partnernes vederlag Partnernes vederlag fastsættes på grundlag af fast grundvederlag samt nærmere aftalt resultatfordeling baseret på nærmere fastsatte performancebaserede aflønningspolitikker, der medvirker til at sikre en høj kvalitet i det udførte arbejde. Den endelige vederlæggelse fastsættes på den årlige generalforsamling, som godkendes endeligt af generalforsamlingen.

12 Grant Thornton s interne kvalitetsstyringssystem og politikker for uafhængighed og efteruddannelse Lov om godkendte revisorer bestemmer, at revisionsvirksomheder skal have et kvalitetsstyringssystem, der dækker afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber og afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed. Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er medlem af Grant Thornton International Ltd. som på tilsvarende vis har etableret regelsæt for alle medlemmer i GTI. Regelsættet regulerer blandt andet høj faglig standard og kvalitet i alle vores ydelser, og at både national og international lovgivning efterleves. Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er lige som alle andre revisionsvirksomheder underlagt bestemmelser i lovgivning, etiske regler og internationale revisionsstandarder, som ubetinget skal følges. Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs ledelse har ansvaret for, at der stedse findes et opdateret kvalitetsstyringssystem, og at dette system efterleves i praksis ved løsningen af alle arbejdsopgaver.

13 Grant Thornton s interne kvalitetsstyringssystem og politikker for uafhængighed og efteruddannelse (fortsat) Ansvaret for afgivelse af erklæringer med sikkerhed påhviler i henhold til såvel revisorloven som Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs interne politikker altid den partner, som underskriver erklæringen. Dette ansvar kan ikke delegeres eller overdrages til andre. Den enkelte partner har ansvaret for at anvende kvalitetsstyringssystemet - og alle medarbejdere har ansvar for at informere om fundne fejl og uhensigtsmæssigheder i kvalitetsstyringssystemet. Hele kvalitetsstyringssystemet gennemgås og vurderes én gang årligt i samarbejde med RevisorGruppen Danmarks sekretariat. Kvalitetsstyringen sker under hele arbejdsprocessen: Gennem instruktion og tilsyn lige fra planlægning til konklusion påser partneren og erfarne medarbejdere, at opgaven løses i overensstemmelse med de fastlagte normer og standarder Hvert år gennemgås et antal løste opgaver af RevisorGruppen Danmark og Grant Thornton International Ltd. for at kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet er overholdt, og for at sikre, at de afgivne erklæringer er rigtige

14 Grant Thornton s interne kvalitetsstyringssystem og politikker for uafhængighed og efteruddannelse (fortsat) Hvert tredje år gennemgår det offentlige Revisortilsyn på samme måde det udførte arbejde Ved alle offentligt interessante kunder og ved opgaver med særlig risiko gennemgås det udførte arbejde inden afgivelse af erklæring af en partner, der ikke har deltaget i udførelsen af det pågældende arbejde og ikke er tilknyttet kunden. Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab kræver, at overholdelsen af lovgivningen etiske regler og interne regler om uafhængighed altid skal dokumenteres. Denne dokumentation gennemgås som et led af den efterfølgende kvalitetskontrol. Udover dokumentation af uafhængighed vedrørende den enkelte opgave erklærer samtlige medarbejdere sig én gang årligt til ledelsen omkring kendskab til og overholdelse af reglerne om uafhængighed. Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har endvidere en central enhed, som skal konsulteres, hvis der opstår spørgsmål omkring uafhængighed, etiske spørgsmål eller andre særlige risikobehæftede forhold.

15 Grant Thornton s interne kvalitetsstyringssystem og politikker for uafhængighed og efteruddannelse (fortsat) Ingen partnere eller disses nærtstående må have økonomiske interesser i vores kunder. Nærtstående omfatter typisk ægtefælle, samlever og økonomisk afhængige børn. Tilsvarende må ingen medarbejdere eller disses nærtstående have økonomiske interesser i de erklæringskunder, som de betjener. Lovgivningens regler om rotation hvert 7. år af partnere ved revision af offentligt interessante virksomheder påses overholdt kunde for kunde. Herudover påses det gennem adgang til en database i Revisor- Gruppen Danmark, at der ikke løses opgaver, der som følge af deltagelse i dette netværk ikke vil kunne løses uden at overtræde reglerne om uafhængighed. Alle medarbejdere i Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab deltager i løbende undervisning og efteruddannelse. For statsautoriserede og registrerede revisorer sikres det, at disse altid overholder lovgivningens krav til efteruddannelse. Dette krav er for tiden 120 timer over en treårsperiode.

16 Den seneste kvalitetskontrol af Grant Thornton i henhold til revisorlovens 29 Ifølge revisorlovens 29, stk. 3 skal offentlig kvalitetskontrol udføres med højst 3 års mellemrum i revisionsvirksomheder, der udfører revision og regnskaber aflagt af virksomheder, der er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3. Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR.nr ) er stiftet ultimo 2011, og har endnu ikke haft offentlig kvalitetskontrol. Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er valgt til kvalitetskontrol i Kontrollen finder sted i efteråret 2014, og vi forventer at modtage Revisortilsynets konklusion ultimo 2014.

17 Erklæring fra revisionsvirksomhedens ledelse om kvalitetsstyringssystemet og uafhængighedspolitikken Revisorloven foreskriver ligesom revisionsstandarderne, at en godkendt revisionsvirksomhed har pligt til at have et kvalitetsstyringssystem og skal kunne dokumentere anvendelsen heraf. Som led i kvalitetsstyringssystemet foreskriver revisorloven, at revisionsvirksomheder skal opstille retningslinier, som sikrer, at revisor, inden denne påtager sig en erklæringsopgave efter revisorlovens 1, stk. 2, tager stilling til, om der foreligger omstændigheder, som for en velinformeret trediemand kan vække tvivl om revisors uafhængighed. Loven kræver, at revisionsvirksomhederne sikrer, at revisorerne i forbindelse med udførelsen af opgaverne i deres arbejdspapirer dokumenterer alle væsentlige trusler mod revisors og revisionsvirksomhedens uafhængighed og de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet for at mindske disse trusler.

18 Erklæring fra revisionsvirksomhedens ledelse om kvalitetsstyringssystemet og uafhængighedspolitikken (fortsat) Det er bestyrelsen i Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, der er øverste ansvarlige for kvalitetsstyringssystemet, herunder at der foreligger retningslinier for vurdering af uafhængigheden, og at det sikres, at revisorerne efterlever reglerne om dokumentation af væsentlige trusler mod revisors og revisionsvirksomhedens uafhængighed og de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet for at mindske disse trusler. Bestyrelsen i Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har gennemgået virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder de foreliggende kontroller og procedurer. Et effektivt kvalitetsstyringssystem er ikke en garanti og kan ikke eliminere risikoen for, at afgivne erklæringer på regnskaber og anden rapportering til offentliggørelse ikke indeholder væsentlige fejl, men kvalitetsstyringssystemet giver en høj grad af sikkerhed for et retvisende billede af afgivne erklæringer.

19 Erklæring fra revisionsvirksomhedens ledelse om kvalitetsstyringssystemet og uafhængighedspolitikken (fortsat) Det er vores opfattelse, at kvalitetsstyringssystemet fungerer effektivt, og at retningslinierne for uafhængighed overholdes. København, den 27. marts 2014 Bestyrelsen Jørgen Anker Nielsen formand Michael Winther Rasmussen Ole Skou Ove Frederiksen Direktionen Søren Poulsen Claus Carlsen

20 Regnskabsoplysninger Vores systemer er ikke indrettet specielt med henblik på oplysninger om fordeling af honoraromsætning på revision af regnskaber, andre erklæringsopgaver med sikkerhed, skatterådgivning og andre ydelser. Oversigten tager derfor udgangspunkt i debiterede timer efter fradrag for nedskrivninger. Firmaets omsætning i regnskabsåret 2013 fordeler sig, jf. revisorlovens 27, stk. 1, pkt. 8, således (t.kr.): Ydelser t.kr. t.kr. Revision Andre erklæringsopgaver med sikkerhed Skatterådgivning Andre ydelser Total

21 Liste over kunder omfattet af Revisorlovens 21, stk. 3, for hvilke Grant Thornton i 2013, har udført opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2. Børsnoterede kunder InterMail A/S Andre finansielle kunder Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 JURIDISK STRUKTUR OG EJERSKAB... 4 LEDELSESSTRUKTUR

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011/12

Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 32 89 54 68 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2010/11

Gennemsigtighedsrapport 2010/11 Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 32 89 54 68 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1)

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 1) LOV nr 468 af 17/06/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-06-2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Links til EU direktiver, jf. note 1 32005L0036 32006L0043

Læs mere

www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid

www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid Indhold Forord 3 PwC Danmark 4 Den juridiske struktur og ejerskab 4 Vores ledelsesstruktur og kultur 4 Grundlaget for partnernes

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO KOMMUNERNES REVISION GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2013

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO KOMMUNERNES REVISION GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO KOMMUNERNES REVISION GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2013 BDO Kommunernes Revision GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2013 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 JURIDISK STRUKTUR OG EJERSKAB... 4 LEDELSESSTRUKTUR

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Gennemsigtighedsrapport

Årsrapport 2009/10. Gennemsigtighedsrapport Årsrapport 2009/10 Gennemsigtighedsrapport 7 4 15 19 Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10 29 39 53 Indhold Synspunkt fra direktørstolen... 7 Hoved- og nøgletal... 15 Ledelsesberetning... 19 Ambitiøse

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

28. august 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56

28. august 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gennemsigtighedsrapport 2013/2014. 28. august 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Indhold 4 6 Et spørgsmål om tillid Deloitte i Danmark 8 Juridisk struktur og ejerskab

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2011 (juli 2012) Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, København Ø www.erhvervsstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2010 (april 2011) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse Resumé... 3

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

KOMMUNAL OG REGIONAL REVISION SAGKUNDSKAB, UAFHÆNGIGHED OG TILSYN HERMED

KOMMUNAL OG REGIONAL REVISION SAGKUNDSKAB, UAFHÆNGIGHED OG TILSYN HERMED KOMMUNAL OG REGIONAL REVISION SAGKUNDSKAB, UAFHÆNGIGHED OG TILSYN HERMED December 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2005 1457 Betænkning fra udvalget vedrørende markedsføringsloven og prismærkningsloven

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond I K/S Cvr. nr. 29 30 75 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere