for fondsmæglerselskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for fondsmæglerselskaber"

Transkript

1 for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr Årsrapport

2 FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Resultat- og totalindkomstopgørelse for 2013 Balance pr Egenkapitalopgørelse for

3 FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S 1 Oplysninger om fondsmæglerselskabet FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Langesøvej Morud CVR-nr.: Hjemstedskommune: Nordfyn Telefon: Internet: Bestyrelse Frits Rasmussen Harry Pape Henriksen Kim Gørlitz Direktion Claus Nielsen Sørensen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Godkendt på fondsmæglerselskabets generalforsamling, den 7. marts 2014 Dirigent

4 FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondsmæglerselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af fondsmæglerselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som fondsmæglerselskabet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Morud, den 7. marts 2014 Direktion Claus Nielsen Sørensen administrerende direktør Bestyrelse Frits Rasmussen Harry Pape Henriksen Kim Gørlitz formand

5 FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S 3 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter resultat- og totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondsmæglerselskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondsmæglerselskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondsmæglerselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondsmæglerselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 7. marts 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor

6 FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S 4 Ledelsesberetning FormueFyn er et af Danmarks ældste fondsmæglerselskaber, oprindeligt stiftet af Claus N. Sørensen og er i dag ejet af René Spurré og Claus N. Sørensen. Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet er formuepleje for private, virksomheder, fonde og institutionelle investorer over hele landet. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat andrager 477 t.kr. mod 511 t.kr. sidste år. Resultat efter skat andrager 978 t.kr., som er påvirket af årets regulering af udskudt skat med 500 t.kr. Sidste år var skatten 0 t.kr. Resultat betegnes som tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne. Selskabet har gennem året oplevet en stigende interesse for selskabet og dets ydelser, hvilket bl.a. har medført et stigende antal kunder og en række henvendelser af mere strategisk karakter. Disse forhold er med til at understøtte ledelsens forventninger til fremtiden. Usikkerhed ved indregning og måling samt usædvanlige forhold Årsregnskabet udarbejdes ud fra visse særlige forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn. Udskudte skatteaktiver indregnes i balancen, i den udstrækning det anses for sandsynligt, at inden for en overskuelig årrække realiseres skattemæssige overskud, hvori underskuddenne kan modregnes. Baseret på de realiserede resultater for de seneste år, og forventningerne til fremtiden har selskabet indregnet skatteværdien af t.kr. i fremførbare underskud, svarende til 500 t.kr. i balancen pr. 31. december 2013 under udskudte skatteaktiv. Der vurderes herudover ikke at knytte sig nogen væsentlig usikkerhed ved indregning og måling eller været usædvanlige forhold i forbindelse med den aflagte årsrapport for Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling og andre udsagn om fremtiden Ledelsen forventer at realisere et positivt resultat i Særlige risici Det er ledelsen vurdering at der ikke er tilknyttet særlige risici ved aflæggelse af årsrapporten for 2013.

7 FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S 5 Ledelsesberetning (fortsat) Målsætning og risikopolitikker FormueFyn har valgt at afdække væsentlige risici ved at kvantificere disse og derved have dokumentation for til enhver tid at have et tilstrækkeligt solvensbehov. Selskabet udarbejder følsomhedsberegninger af risici én gang i kvartalet. Ledelseshverv Administrerende direktør Claus Nielsen Sørensen Direktør i: Spejlbjerg Invest ApS, ejer af stemmemajoriteten i FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Riders Choise ApS Ovennævnte direktionshverv er godkendt af selskabets bestyrelse Ledelseshverv - bestyrelse Formand Frits Rasmussen Bestyrelsesmedlem i: A/S Fredensborg Detail-Invest A/S KFI-Detail A/S KFI-Finans A/S KFI-Leasing A/S Rederiet Selandia A/S Virum Supermarked/KFI Bøg Madsen Holding A/S Sterling Polish Company A/S Holbæk Ny Maskinværksted A/S Lyka Snacks A/S OK Snacks A/S S.B. Enterprise A/S Stepco Polish Company A/S Super Store A/S A/S Jægersborg Alle Midtpunkt A/S KFI-Enterprise A/S KFI Holding A/S KFI-Retail A/S Total-Invest/KFI Riefer A/S Carletti A/S Ejendomsselskabet Matr.nr. 307G Lyka Holding A/S O.K. Gruppen A/S ApS Ejendomsselskabet K.L.A./KFI SE A/S Holbæk Bygrunde ApS TX-MX Group A/S Kim Gørlitz Bestyrelsesmedlem i: Red Holding ApS (og direktør) Direktør i: Gørlitz Holding ApS Red Ink A/S (og direktør) Den øvrige bestyrelse har ingen øvrige ledelseserhverv ud over bestyrelsesposten i FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S. Bestyrelsens forslag til udbytte FormueFyn udbetaler kr i udbytte for regnskabsåret 2013.

8 FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S 6 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 2013 Resultatopgørelse Note t.kr. t.kr. Renteindtægter Netto renteindtægter 16 6 Gebyrer og provisionsindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Resultat før skat Skat Årets resultat Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst 0 0 Årets totalindkomst Fordeling af årets totalindkomst Udbytte for regnskabsåret Overført til næste år

9 FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S 7 Balance pr Note t.kr. t.kr. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Øvrige materielle aktiver Andre aktiver Udskudte skatteaktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Andre passiver Gæld i alt Aktiekapital Overført overskud eller underskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Øvrige noter, herunder eventualforpligtelser 1, 2 og 10-16

10 FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S 8 Egenkapitalopgørelse for 2013 Overført overskud Aktie- Særlige eller Foreslået kapital reserver underskud udbytte I alt t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital Udbetalt udbytte Resultatdisponering Egenkapital Egenkapital Nedsættelse af aktiekapitalen Overført ved nedsættelse af aktiekapitalen Resultatdisponering Egenkapital I forbindelse med fondsmæglerselskabets kapitalnedsættelse pr. 30. juni 2012 blev aktiekapitalen nedsat fra nominelt t.kr. til nominelt t.kr. ved udbetaling af t.kr. til den tidligere ejer, Basisbank A/S samt overførsel af t.kr. til særlige reserver. De særlige reserver blev efter udløbet af proklamaperioden overført til overført overskud.

11 FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S 9 Noteoversigt 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Femårsoversigt 3. Renteindtægter 4. Nettorente- og gebyrindtægter og kursreguleringer fordelt på aktivitetsområder og geografiske områder 5. Udgifter til personale og administration 6. Skat 7. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker fordelt efter restløbetid 8. Øvrige materielle aktiver 9. Aktiekapital 10. Eventualforpligtelser 11. Udskudte skatteaktiver og eventualaktiver 12. Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici 13. Nærtstående parter 14. Aktionærforhold 15. Basis- og kernekapital i forhold til egenkapital 16. Koncernforhold

12 FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Årsregnskabet præsenteres i danske kroner og afrundes til nærmeste kr. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fondsmæglerselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når fondsmæglerselskabet, som følge af en tidligere begivenhed, har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fondsmæglerselskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Køb og salg af finansielle instrumenter indregnes på handelsdagen, og indregningen ophører, når retten til at modtage/afgive pengestrømme fra det finansielle aktiv eller passiv er udløbet, eller hvis det er overdraget, og fondsmæglerselskabet i al væsentlighed har overført alle risici og afkast tilknyttet ejendomsretten. Resultat- og totalindkomstopgørelsen Renter, gebyrer og provisioner Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører. Provisioner og gebyrer vedrørende ydelser, som ydes over en periode, for eksempel honorarer for kapitalforvaltning, periodiseres over perioden. Honorarer for at gennemføre en given transaktion, for eksempel kurtage og depotgebyrer, indtægts-/omkostningsføres, når transaktionen er gennemført.

13 FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Udgifter til personale og administration Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til fondsmæglerselskabets personale. Omkostninger til ydelser og goder til ansatte indregnes i takt med de ansattes præstation af de arbejdsydelser, der giver ret til de pågældende ydelser og goder. Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver. Balancen Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker omfatter tilgodehavender hos kreditinstitutter, og tilgodehavenderne måles til dagsværdi. Øvrige materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Øvrige materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af de aktivernes forventede brugstider: Biler Øvrige materielle aktiver 4 år 5 år Øvrige materielle anlægsaktiver vurderes for nedskrivningsbehov, når der er indikation for værdiforringelse, og der nedskrives til genindvindingsværdien, som er den højeste af nettosalgsprisen og nytteværdien.

14 FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Andre aktiver og passiver Posten omfatter øvrige aktiver/passiver, der ikke hører til under andre aktiv/passivposter. Ved første indtjening måles aktiverne/passiverne til kostpris og efterfølgende til amortiseret kostpris. Udbytte Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen. Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal er opstillet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens krav herom.

15 FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Femårsoversigt Hoved- og nøgletal t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Årets resultat Balance Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Basiskapital i forhold til Minimumskrav 122,6 134,2 103,0 136,6 157,4 Solvensprocent 147,0 179,0 169,8 208,6 315,1 Kernekapitalprocent 147,0 179,0 169,8 208,6 315,1 Egenkapitalforrentning før skat 12,7 9,9-28,3-15,0-21,2 Egenkapitalforrentning efter skat 26,1 9,9-28,3-15,0-24,8 Indtjening pr. omkostningskrone 1,18 1,17 0,54 0,73 0,61

16 FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Renteindtægter t.kr. t.kr. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Nettorente- og gebyrindtægter og kursreguleringer fordelt på aktivitetsområder og geografiske områder FormueFyn har ikke fordelt nettorente- og gebyrindtægter og kursreguleringer på aktivitetsområder og geografiske markeder. Det er vurderet, at der ikke er væsentlige afvigelser mellem fondsmæglerselskabets aktiviteter og geografiske områder, og der afgives derfor ikke segmentoplysninger. 5. Udgifter til personale og administration Personaleudgifter Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale og administration i alt Personaleudgifter Løn Andre udgifter til social sikring Afgifter beregnet på grundlag af personaleantallet efter lønsummen Personaleudgifter i alt Det gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigede 2 2 Direktionen Fast vederlag Variabelt vederlag Personaleudgifter i alt Bestyrelsen Fast vederlag Bestyrelsesformand, Frits Rasmussen Næstformand Harry Pape Henriksen Bestyrelsesmedlem Kim Gørlitz 30 0 Tidl. bestyrelsesformand Peter Scheuer Jensen 0 30 Bestyrelsesmedlem Mai Vedel (udtrådt i 2012) 0 26 Vederlag til bestyrelsen i alt Antal bestyrelsesmedlemmer 3 3 Fondsmæglerselskabet har vurderet at der udover selskabets direktør er én ansat med indflydelse på risikoprofilen. Der er i henhold til regnskabsbekendtgørelsens 121, stk. 3 ikke givet oplysninger herom, da efterlevelse af oplysningskravet indebærer, at der gives oplysninger om en enkeltpersons individuelle løn.

17 FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Udgifter til personale og administration (fortsat) Revisionshonorar t.kr. t.kr. Lovpligtig revision af årsregnskabet Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 6 6 Skatterådgivning 20 6 Andre ydelser (inkl. regulering vedrørende tidligere år) 36 0 Samlet honorar til den generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision, Deloitte Skat Regulering af udskudt skat Skat af årets resultat Der henvises til note 11 for omtale af selskabets udskudte skatteaktiv. 7. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker fordelt efter restløbetid Anfordring Tilgodehavender hos kreditinstitutter Øvrige materielle aktiver Kostpris primo Tilgang i årets løb 0 0 Afgang i årets løb Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Årets tilbageførte af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo

18 FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Aktiekapital t.kr. t.kr. Aktiernes antal i stk. a kr Aktiekapitalen er ikke opdelt i klasser. I de seneste 5 år har der været følgende bevægelser på aktiekapitalen: Aktiekapital pr Aktiekapital pr Kapitalnedsættelse pr Aktiekapital pr Eventualforpligtelser Garantier mv t.kr. t.kr. Indeståelse over for Garantifonden for Indskydere og Investorer I alt Fondsmæglerselskabet har herudover ingen pantsætninger, sikkerhedsstillelser eller lignende. 11. Udskudte skatteaktiver og eventualaktiver Selskabets udskudte skatteaktiv vedrører underskud til fremførsel. Udover det i balancen indregnede aktiv har FormueFyn et ikke indregnet skatteaktiv på ca. 1,3 mio.kr. vedrørende underskud til fremførsel. 12. Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici FormueFyn er eksponeret over for forskellige typer af risici. Formålet med selskabets politikker for risikostyring er at minimere de tab, der kan opstå som følge af bl.a. uforudsigelig udvikling på de finansielle markeder. FormueFyn udvikler løbende sine værktøjer til identifikation og styring af de risici, som til dagligt påvirker selskabet. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring og modtager løbende rapportering om udvikling i risici og udnyttelse af de tildelte risikorammer. Den daglige styring af risici foretages af direktionen.

19 FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Finansielle risici og politikker og mål for styringen af finansielle risici (fortsat) Kreditrisiko Som fondsmæglerselskab må selskabet ikke foretage udlån, så kreditrisikoen knytter sig hovedsageligt til kundernes betaling af kapitalforvaltningsgebyrer. Da kunderne pr. definition er formuende, anses risikoen for ganske begrænset. Markedsrisiko FormueFyn er indirekte påvirket af markedsrisici for den andel af kundernes kapitalforvaltningsgebyrer, der er performanceafhængigt. Likviditetsrisiko Fondsmæglerselskabets likvide beredskab bliver styret ved at opretholde tilstrækkelig likvider. Det likvide beredskab fastlægges ud fra en målsætning om at sikre et tilstrækkeligt og stabilt likvidt beredskab. Operationel risiko FormueFyn har med henblik på at mindske tab som følge af operationelle risici, omfattende kontrolprocedurer. Kontrollen sker løbende ved registrering i selskabets porteføljestyringssystem, hvori indgår afstemning af kundernes konti og depoter. 13. Nærtstående parter Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsvilkår. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse over fondsmæglerselskabet: Spejlbjerg Invest ApS, Morud, ejer stemmemajoriteten Transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret Der har i regnskabsåret været følgende transaktioner mellem fondsmægleselskabet og nærtstående parter: Navn Grundlag for indflydelse Art og omfang af transaktioner Claus N. Sørensen administrerende direktør Løn Spejlbjerg Invest ApS ejer af stemmemajoriteten Husleje, udbytter 14. Aktionærforhold Følgende ejer mere end 5% af selskabets aktiekapital Spejlbjerg Invest ApS, Morud RSI Invest ApS, Holte

20 FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Basis- og kernekapital i forhold til egenkapital t.kr. t.kr. Egenkapital Udskudte skatteaktiver Foreslået udbytte Basis- og kernekapital Koncernforhold Fondsmæglerselskabet indgår i koncernsammenhæng med Spejlbjerg Invest ApS, som både er den mindste og største koncern.

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 2 PÅTEGNINGER... 3 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

1. januar 2014-31.december 2014 // 4. regnskabsår. Årsrapport 2014. Formuepleje Holding A/S

1. januar 2014-31.december 2014 // 4. regnskabsår. Årsrapport 2014. Formuepleje Holding A/S 1. januar - 31.december // 4. regnskabsår Årsrapport Formuepleje Holding A/S 02 Indhold 03 // Fakta om Formuepleje Holding A/S 04 // Koncernbeskrivelse 06 // Ledelsesberetning 10 // Ledelsens andre hverv

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår Årsrapport 2012 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår 03 Indhold: 04 // Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 06 // Ledelsesberetning 09 // Ledelsens

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere