Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2013/14 26

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2013/14 26"

Transkript

1 Aarhus Elite A/S

2 Aarhus Elite A/S 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Totalindkomstopgørelse for 2013/14 26 Balance pr Egenkapitalopgørelse for 2013/14 29 Pengestrømsopgørelse for 2013/14 31 Side 32

3 Aarhus Elite A/S 2 Selskabsoplysninger Selskab Aarhus Elite A/S Stadion Allé Aarhus C CVR-nr.: Hjemstedskommune: Aarhus Regnskabsår: Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse Lars Fournais, formand Jesper Ørskov Nielsen, næstformand Jens Harmsen Erik Meineche Schmidt Michael Vad Direktion Jacob Nielsen Jørn Klinge Dich Stoffer Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 24. oktober 2014 på selskabets adresse. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24. oktober Dirigent

4 Aarhus Elite A/S 3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli juni 2014 for Aarhus Elite A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultater og selskabets finansielle stilling og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, der er omfattet af koncernregnskabet samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet og koncernen står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aarhus, den 23. september 2014 Direktion Jacob Nielsen Jørn Klinge Dich Stoffer Administrerende direktør Kommerciel direktør Økonomidirektør Bestyrelse Lars Fournais Jesper Ørskov Nielsen Jens Harmsen Formand Næstformand Erik Meineche Schmidt Michael Vad

5 Aarhus Elite A/S 4 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i Aarhus Elite A/S Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Aarhus Elite A/S for regnskabsåret 1. juli juni 2014 omfattende totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen og selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 Aarhus Elite A/S 5 Den uafhængige revisors erklæringer (fortsat) Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli juni 2014 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold gør vi opmærksom på oplysningerne i note 2 vurdering af going concernforudsætning, hvor forudsætningerne for den fortsatte drift og den usikkerhed, der er knyttet hertil, fremgår. Ledelsen har ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at forudsætningerne kan indfris og har derfor aflagt regnskabet med fortsat drift for øje. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering heraf. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aarhus, den 23. september 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Jørgensen statsautoriseret revisor Torben Aunbøl statsautoriseret revisor

7 Aarhus Elite A/S 6 Ledelsesberetning Mission: Fodbold og forretning Aarhus Elites mission er: Med udgangspunkt i AGF Fodbold og NRGi Park & Arena skaber vi værdi for vores aktionærer, samarbejdspartnere, fans og tilskuere. Vision: Vest-Danmarks bedste fodboldvirksomhed en forretning i balance Aarhus Elites vision er på sigt at blive Vest-Danmarks bedste fodboldhold og at drive en forretning, der er i balance. Det betyder, at: AGF på sigt skal være den bedst placerede fodboldklub i Vest-Danmark. NRGi Park & Arena på sigt skal være den førende udbyder af rammerne for sportslige, kulturelle og kommercielle aktiviteter i Østjylland. Værdier: Passion, engagement, ansvar, respekt Aarhus Elites værdier er passion, engagement, ansvar og respekt. Tilsammen giver de et billede af, hvorledes vi ønsker at blive opfattet af omverdenen og dermed også en rettesnor for, hvorledes vores medarbejdere agerer. Aktiviteter Aarhus Elites forretningsområder omfatter henholdsvis. Fodbold og Faciliteter. Aktiviteterne i Fodbold omfatter driften af AGF s bedste fodboldhold og ungdomselitehold, samt Århus Elite Stadion Fysioterapi ApS. Aktiviteterne i Faciliteter omfatter driften af sports- og eventfaciliteten NRGi Park & Arena (tidl. benævnt Atletion), som forpagtes fra Aarhus Kommune. Aarhus Elite A/S AGF Fodbold NRGi Park & Arena Koncernen Aarhus Elite A/S, som driver AGF Fodbold, ejer selskaberne: Atletion A/S (NRGi Park & Arena) (100%) og Århus Elite Stadion Fysioterapi ApS (100%).

8 Aarhus Elite A/S 7 Ledelsesberetning 2013/ / / / /10 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Koncernens hoved- og nøgletal Hovedtal Nettoomsætning Resultat af primær drift (19.334) (16.085) (15.671) (36.123) (31.784) Resultat før finansielle poster (18.830) (7.267) (15.671) (34.516) (23.320) Resultat af finansielle poster (304) (1.994) Resultat før skat (18.706) (6.550) (15.296) (34.820) (25.314) Årets resultat (18.706) (6.550) (15.296) (34.820) (25.314) Moderselskabets andel af årets resultat (18.731) (6.990) (14.829) (33.834) (24.551) Totalindkomst (18.731) (6.990) (14.829) (34.914) (25.314) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrøm fra driften (4.519) (9.700) (5.487) (23.954) (20.582) Pengestrøm fra investering, netto (15.925) Pengestrøm fra finansiering (213) (289) (343) Pengestrøm i alt (1.456) (4.210) (1.772) Investeringer i materielle aktiver Investeringer i immaterielle aktiver Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Antal aktier, ultimo (i tusinde styk) Antal aktier, gennemsnit for året (i tusinde styk) Nøgletal Resultat pr. aktie (kr.) (1) Udbytte pr. aktie (kr.) Indre værdi pr. aktie (kr.) Soliditetsgrad (%) Egenkapitalforrentning (%)

9 Aarhus Elite A/S 8 Ledelsesberetning Indsatsområder og resultater i 2013/14 I perioden har der været følgende fokusområder: AGF: Udnytte erfaring og talent Ved sæsonstarten var der store forventninger. Cheftræner Peter Sørensen havde tre års erfaring med klubben, og der blev tilknyttet en ny assistenttræner, Jesper Fredberg, der havde væsentlig erfaring fra talentudvikling bl.a. som cheftræner for U19 i AGF. Vurderingen var på daværende tidspunkt, at der var skabt en fornuftig balance mellem erfaring og talent i Superligatruppen. Målsætningen om en top-5 placering var ikke realiseret ved halvsæsonens ophør, da AGF lå på en 8.-plads i Superligaen. To kampe inde i forårssæsonen valgte ledelse og bestyrelse at afskedige cheftræner Peter Sørensen og konstituere Jesper Fredberg i stillingen, assisteret af Martin Jørgensen og daværende talentchef. Men med 11 nederlag i træk i forårssæsonen sluttede AGF på 11. pladsen og måtte dermed erkende sin tredje nedrykning på otte år. Dette resulterede i yderligere afskedigelser af sportschef Brian Steen Nielsen, såvel som en stor del af den sportslige ledelse umiddelbart efter sæsonafslutningen. Efterfølgende er der sket ansættelse af ny cheftræner Morten Wieghorst, ny assistenttræner Bent Christensen, og Jesper Fredberg er udnævnt til talentchef. I topledelsen havde adm. direktør Jan Christensen valgt at opsige sin stilling, og Jacob Nielsen er efterfølgende tiltrådt som ny adm. direktør pr. 1. juli Styrke egenudvikling af Superliga-spillere I efteråret 2013 var der fokus på at harmonisere spilsystemer og træningsøvelser mellem U17, U19 og Superliga-holdet med det formål at lette overgangen fra talentsektoren til det bedste seniorhold. Samtidig blev konceptet med regionale talentcentre for de 62 samarbejdsklubber testet og implementeret med det formål at udnytte resourcerne bedre, styrke samarbejdet mellem AGF og samarbejdsklubberne, og overordnet styrke tilgangen af talentfulde spillere. AGF har i årets løb haft 13 ungdomsspillere på diverse landshold, hvilket isoleret set vurderes som tilfredsstillende. 10 ud af 25 spillere i vores A-trup har spillet ungdomsfodbold i AGF. U19-, U17- og U15-holdets placering som henholdsvis nr. 8, 8 og 2 kan betegnes som mindre tilfredsstillende. Samarbejdet med vores samarbejdsklubber er i fortsat positiv udvikling. Den store indsats, der leveres af ledere og spillere i vores 62 samarbejdsklubber i samarbejde med AGF, kan ikke påskønnes nok. Det kommer rigtig mange unge fodboldspillere i regionen til gode.

10 Aarhus Elite A/S 9 Ledelsesberetning Bedre faciliteter på træningsanlægget Fredensvang På grund af de utilfredsstillende sportslige resultater og dermed manglende indtægter er et ellers projekteret byggeri af nyt klubhus på Fredensvang midlertidigt sat i bero. Tegninger foreligger, og byggeriet forventes igangsat, så snart finansieringen er tilvejebragt. Da faciliteterne på Fredensvang både er utidssvarende og nedslidte, har dette projekt stor prioritet for Foreningen AGF af 1880 såvel som Selskabet. Projektet vil realiseres i regi af Foreningen AGF af 1880, og når det realiseres, vil det medføre en årlig mer-leje for Aarhus Elite. Banerne på Fredensvang er blevet markant bedre som følge af fastansættelse af en erfaren greenkeeper og allokering af øgede resourcer til banepleje. Den ny kunstgræsbane, som blev taget i brug efter nytår, fungerer tilfredsstillende og aflaster i markant grad græsbanerne. Styrket klubfølelse AGF s brand er styrket markant over de seneste år. I løbet af sæsonen var det et fokusområde at skabe yderligere bånd til klubbens fans. Det skete bl.a. gennem ny fankoordinator, nyt fanpanel, nye aktiviteter i samarbejde med fans og aktivering af samarbejdsklubber, børn og studerende. Målet var at opnå endnu bedre stemning og flere tilskuere. Dette skete fortsat under de seneste års mantra: AGF tæt på, hvor hensigten er, at vores fans, tilskuere, samarbejdsklubber, sponsorer, tv-seere etc. skal kunne komme helt tæt på spillerne bl.a. gennem besøg, interviews, billeder fra omklædningsrummene og aktiviteter før, under og efter kampene. Disse ambitioner blev naturligvis udfordret af det katastrofalt dårlige forår med 11 nederlag i træk. Øget AGF-omsætning På grund af de manglende sportslige resultater var der ikke positiv udvikling i tilskuertallet ift. forrige sæson fra tilskuere pr. hjemmekamp i Superligaen i sæsonen 2012/13 til tilskuere pr. kamp i sæsonen 2013/14. De seneste års vækst i sponsoromsætnigen fortsatte på trods af de sportslige resultater med en stigning på 11%, mens salg af merchandise faldt. Tv-indtægterne, der i høj grad afhænger af placering, resultater fra kampe og tv-eksponering, endte under sidste års niveau, men alt i alt lykkedes det at realisere en lille vækst. NRGi Park & Arena: Forbedre NRGi Park & Arena-resultat Det er ikke lykkedes at øge omsætningen for NRGi Park & Arena, hvilket bl.a. skyldes en kombination af et udfordrende nationalt marked for events, koncerter og konferencer. Endvidere skyldes det faldende bodsalgsomsætning pga. AGF s sportslige resultater. Der er arbejdet på at øge omsætningen i NRGi Park & Arena via aktivering af AGF s samarbejdspartnere, indtil nu med begrænset succes, men udviklingen må også siges blot at være i en indledende fase. Samtidig har det vist sig vanskeligt at reducere yderligere i drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på det efterhånden ældre og vedligeholdelseskrævende anlæg. NRGi Park & Arenas direktør, Peter Kjærgård opsagde i februar sin stilling. Denne er ikke blevet genbesat, men er overgået til økonomidirektør Dich Stoffers ansvarsområder. Ansvaret for NRGi Park & Arenas kommercielle aktiviteter er samtidig overgået til kommerciel direktør i AGF, Jørn Klinge, for derigennem at realisere synergier og besparelser. Som en følge af AGF s nedrykning, og efterfølgende re-organisering samt behov for besparelser, blev

11 Aarhus Elite A/S 10 Ledelsesberetning der iøvrigt over sommeren gennemført afskedigelser svarende til seks heltidsstillinger i AGF og NRGi Park & Arena, primært indenfor administration. Forbedrede forpagtningsvilkår Efter en lang, positiv og konstruktiv dialog med Aarhus Kommune lykkedes det ultimo 2013 at indgå en tillægsaftale til forpagtningsaftalen, som løber indtil Aftalen justerer vilkårene til fordel for såvel Aarhus Kommune, facilitetens brugere og Aarhus Elite. Aftalen indebærer bl.a., at Aarhus Elite i mindre omfang end tidligere kan benytte hallerne til kommercielle aktiviteter, hvilket giver breddeidrætten flere brugstimer og bedre vilkår. Omvendt påtager Aarhus Kommune sig bl.a. visse vedligeholdelsesomkostninger, ligesom strukturen i beregning af forpagtningsafgiften ændres til dét, der var tilfældet i den oprindelige aftale. Samlet set vurderer Aarhus Elite, at disse justeringer alt andet lige vil forbedre mulighederne for at realisere en positiv drift i denne forretning. Samtidig besluttede Aarhus Kommune at iværksætte renovering af facilitetens køkken, hvilket foregår henover sommeren 2014 og henhører under en forpligtelse for Aarhus Kommune tilbage fra dengang, Aarhus Elite overtog forpagtningen i 2005, om genopretning af anlægget. Dette vurderes ligeledes at få positiv indflydelse på forretningen. Koncernens drift i året og årets resultat Koncernens resultat er et underskud på 18,7 mio. kr. mod et underskud i 2012/13 på 6,5 mio. kr. Underskuddet, der betegnes som meget utilfredsstillende, skyldes primært den historisk dårlige sportslige forårssæson, herunder de organisatoriske ændringer, der har været en følge heraf. Trods de manglende sportslige resultater er omsætningen steget fra 106,1 mio. kr. til 108,2 mio. kr. Sponsorindtægterne er således steget fra 42,0 mio. kr. til 46,6 mio. kr. (fra 35,0 mio. kr. i 2011/12), mens tv-indtægter og merchandise-indtægter er faldet. NRGi Park & Arenas omsætning er faldet fra 29,7 mio. kr. til 29,2 mio. kr. Koncernens eksterne omkostninger er reduceret med 2,0 mio. kr. fra 50,0 mio. kr. i 2012/13 til 48,0 mio. kr. i 2013/14. Denne omkostningsreduktion skyldes primært reducerede kamp- og spillerudgifter. Personaleomkostninger er steget med 5,7 mio. kr., fra 64,6 mio. kr. til 70,3 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes ekstra omkostninger til cheftrænerskifte, såvel som andre organisatoriske ændringer som følge af dårlige sportslige resultater. Personaleomkostninger vedrører såvel sportsligt som administrativt og operationelt personale i AGF og NRGi Park & Arena. I personaleomkostninger indgår omkostninger i forbindelse med indgået forlig med Spillerforeningen i relation til den såkaldte feriepengesag. Af- og nedskrivninger er steget med 1,5 mio. i forhold til 2012/13, nemlig til 9,1 mio. kr. Den væsentligste faktor for det markant dårligere resultat ift. året før er transferaktiviteter. I 2012/13 gennemførte AGF et salg af angriberen Aron Jóhannsson, hvilket var det væsentligste transferresultat i året. I 2013/14 er der ikke realiseret transfer i nævneværdig grad grundet manglende efterspørgsel på spillere, hvilket igen skyldes manglende individuelle præstationer og de generelt skuffende sportslige resultater.

12 Aarhus Elite A/S 11 Ledelsesberetning De finansielle poster viser indtægter på 0,1 mio. kr. ift. en indtægt i 2012/13 på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes et reduceret afkast på værdipapirbeholdning. Koncernen har i regnskabsåret reduceret balancen fra 58,0 mio. kr. til 42,5 mio. kr. Kontraktrettigheder er stort set uændrede på 8,9 mio. kr. ift. 8,7 mio. kr. året før. Materielle aktiver er ligeledes uændret i et niveau på 13,6 mio. kr. Koncernens likviditetsberedskab incl. værdipapirer pr. 30. juni 2014 udgør 4,5 mio. kr. ift. 18,0 mio. kr. året før. Selskabet har ikke længere børsnoterede værdipapirer, idet beholdningen i løbet af 2013/14 er realiseret i takt med behov for driftslikviditet. Aarhus Elites likviditetsberedskab er derfor ved årsskiftet væsentligt reduceret ift. sidste år. Egenkapitalen er reduceret fra 28,7 mio. kr. til 10,0 mio. kr., svarende til en soliditetsgrad på 23%. Pengestrømme fra den primære drift er -4,5 mio. kr. mod -9,7 mio. kr. året før. Likviditet og kapitalberedskab Koncernens egenkapital pr. 30. juni 2014 udgør 10,0 mio. kr. bestående af aktiekapital på 23,3 mio. kr. og overført resultat på -13,3 mio. kr., i forhold til en egenkapital på 28,7 mio. kr. på samme tidspunkt i 2013 og overført resultat på 5,4 mio. kr. I opgørelsen af egenkapitalen er der i lighed med tidligere ikke indregnet værdi af udskudte skatteaktiver som følge af skattemæssige underskud og skattemæssige merværdier på anlægsaktiver. Det skattemæssige eventualaktiv udgør 38,4 mio. kr. Pr. 30. juni 2014 konstaterer ledelsen således et kapitaltab i henhold til Selskabslovens 119, dvs. at Selskabet har tabt mere end halvdelen af den nominelle aktiekapital. Sæsonen 2014/15 i NordicBet ligaen, vil i væsentlig grad påvirke tilskuertal, såvel som bodsalg, tv-indtægter, sponsorindtægter og transferindtægter hvilket gør det vanskeligt at forudsige udviklingen i 2014/15. De udarbejdede budgetter for året er således naturligt behæftet med usikkerheder på dette punkt. I forbindelse med trimning af koncernen og tilpasning af økonomien har ledelsen udarbejdet et budget og en plan for koncernens fremtid, der indeholder besparelser på flest mulige områder og et behersket investeringsprogram. Selskabet har planlagt en kapitaludvidelse i form af en fortegningsemission til at finde sted i 4. kvartal Ledelsen forventer, at kapitaludvidelsen bliver gennemført som planlagt og vurderer, at koncernen ud fra strategiplaner og lagte budgetter har tilstrækkelig likviditet til at fortsætte driften i de kommende år. Aarhus Elite A/S vurderer, at AGF s nedrykning til NordicBet Ligaen betyder et samlet tab af indtægter på ca mio. kr. Dette, i sammenhæng med de usikkerheder, der er forbundet med en sæson i NordicBet Ligaen,

13 Aarhus Elite A/S 12 Ledelsesberetning betyder, at Selskabet for det kommende regnskabsår forventer et underskud i størrelsesordenen mio. kr. Det er en væsentlig forudsætning for fortsat drift, at den planlagte kapitaltilførsel gennemføres. Indtil en emission finder sted har koncernen mulighed for at supplere likviditetsbehovet ved eksempelvis pantsætninger af ikke pantsatte aktiver, optagelse af lån, osv. Ligeledes har koncernen mulighed for forbedret indtjening fra transferaktiviteter mv. i kommende transferperioder. Under forudsætning af at emissionen gennemføres, er det således ledelsens opfattelse, at finansieringen af likviditetsbehovet for 2014/15 er sikret. Der foreligger forhåndstilkendegivelser fra investorer, der underbygger ledelsens forudsætninger om, at emissionen gennemføres som planlagt. Modervirksomheden, Aarhus Elite A/S Modervirksomhedens aktiviteter består primært af AGF Fodbold. Flere af koncernens fællesfunktioner, eksempelvis administration, bogholderi, kommunikation, salg og marketing, er samlet i dette selskab. Modervirksomhedens resultat udviser et underskud på 18,0 mio. kr. for 2013/14 mod et underskud på 7,5 mio. kr. året før. Modervirksomhedens omsætning, som primært stammer fra sponsorindtægter, tv-indtægter og entré-indtægter, er steget med 2,5 mio. kr. til 77,9 mio. kr. Eksterne omkostninger er reduceret med 0,9 mio. kr. til 33,6 mio. kr. Personaleomkostninger er steget 5,5 mio. kr. til 54,9 mio. kr. Værditest og måling I forbindelse med regnskabsafslutningen har ledelsen foretaget værditests af anlægsaktiverne i koncernregnskabet og moderselskabets regnskab. De foretagne nedskrivningstests har bl.a. resulteret i nedskrivning af kapitalandelen i Atletion A/S med 1,5 mio. kr. De udarbejdede tests er foretaget på grundlag af handlingsplaner, strategier og budgetter for 2014/15 samt prognoser for 2015/16 og 2016/17. Det er en forudsætning for værdiansættelsen af Atletion A/S, at den planlagte kapitaltilførsel i moderselskabet gennemføres. Generelle risikofaktorer Konjunkturer Aarhus Elites indtjening er bl.a. baseret på indtægter genereret via antallet af tilskuere og omfanget af sponsorog samarbejdsaftaler. Disse parametre er i høj grad afhængige af den generelle økonomiske situation og konjunkturerne i samfundet. Når den økonomiske situation i koncernens geografiske nærområde ændres markant i nedadgående retning, kan det få væsentlig negativ indflydelse på koncernens indtjening.

14 Aarhus Elite A/S 13 Ledelsesberetning Branchespecifikke risikofaktorer Konkurrence- og markedsforhold i sports- og underholdningsbranchen Selskabets aktiviteter vedrører sport og faciliteter til større arrangementer. Der konkurreres således med andre underholdningstilbud især i det østjyske område, herunder biografer, festivals, koncerter samt andre sportsoplevelser. Dertil konkurreres der med andre faciliteter i regionen, der kan afholde sportsarrangementer, messer, udstillinger, koncerter m.v., og ikke mindst med fodbold på tv. Aarhus Elites konkurrenceposition afhænger af evnen til at spille underholdende og resultatorienteret fodbold, og til at tiltrække og udbyde underholdnings- og forretningstilbud, som appellerer til kunderne. Efterspørgslen i ovennævnte brancher afhænger af en række forskellige faktorer, herunder ændringer i den demografiske udvikling, sociale forhold, lancering af alternative forbrugsmuligheder samt ændringer i økonomiske forhold. Ledelsen har under hensyntagen til den gældende kontrakt om drift af NRGi Park & Arena med Aarhus Kommune og de betydelige, relaterede driftsomkostninger specielt fokus på optimering af indtægterne gennem udnyttelse af faciliteternes anvendelsesmuligheder og fysiske indretning. Virksomhedsspecifikke risikofaktorer Sportslige resultater Aarhus Elites drift og indtjening er i høj grad afhængig af sportslige resultater. En oprykning til Superligaen og eventuelle fremtidige topplaceringer i Superligaen medfører således indtægter i form af tv-indtægter, sponsorindtægter, tilskuerindtægter, bodsalg samt en værdi af spillermaterialet, der er markant anderledes, end det er tilfældet, når holdet spiller i NordicBet Ligaen. Superliga-deltagelsen vil også smitte af på de fremtidige indtægter, da bedre resultater vil gøre Aarhus Elite til en mere attraktiv samarbejdspartner for erhvervslivet. Omvendt må dårlige sportslige resultater, herunder eventuel forbliven i NordicBet Ligaen, forventes at få en væsentlig negativ effekt på disse parametre. Kontrakter mv. Aarhus Elite-koncernens sponsorindtægter er primært indgået på tidsbegrænsede aftaler med samarbejdspartnere. Koncernen søger at indgå længerevarende samarbejdsaftaler. Aarhus Elites muligheder for at forny de eksisterende aftaler og/eller finde nye kommercielle samarbejdspartnere afhænger blandt andet af de sportslige resultater og de ydelser og betingelser, som Aarhus Elite kan tilbyde sammenholdt med samarbejdspartnerens alternative muligheder. En nedgang i evnen til at tiltrække og fastholde kommercielle samarbejdspartnere kan få væsentlig negativ indflydelse på Aarhus Elites fremtidige udvikling, resultater, pengestrømme og finansielle stilling. Aarhus Elites kontrakter med fodboldspillere og trænere er baseret på åremålsansættelser, som følger reglerne i de respektive idrætsretslige organer. Reglerne for indgåelse og ophør af ansættelseskontrakter inden for fodbold adskiller sig fra reglerne på det almindelige arbejdsmarked. Aarhus Elite er således særlig afhængig af de reguleringer af reglerne, der måtte komme.

15 Aarhus Elite A/S 14 Ledelsesberetning Det eksisterende transfersystem i fodbold indeholder en række specifikke betingelser for fodboldspillernes overgang fra en klub til en anden. Der kan ikke gives sikkerhed for, at disse rammer ikke ændres til ugunst for Aarhus Elite, hvilket kan få væsentlig negativ indflydelse på Aarhus Elites fremtidige udvikling, resultater, pengestrømme og finansielle stilling. Selskabets aftaler med spillere er underlagt de til enhver tid værende standardspillerkontrakter og regler godkendt af DBU, FIFA og UEFA. Aarhus Elite indgår aftaler med spillerne i henhold til disse standardspillerkontrakter og regulativer. Herudover indgås der særskilte bonusaftaler. Det er Ledelsens vurdering, at de indgåede aftaler med spillerne er markedskonforme. Ændringer i markedet for fodboldspilleres aflønning generelt kan have væsentlig negativ indflydelse på Aarhus Elite, da lønninger til spillertruppen udgør den væsentligste omkostningsfaktor i Aarhus Elite. Med det eksisterende system i dansk og europæisk fodbold er der fastlagt en ramme, som kommercielle virksomheder kan agere inden for. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at disse rammer ikke ændres eller fastholdes til ugunst for koncernen. Doping Brugen af præstationsfremmende midler er et problem i flere sportsgrene. Der har kun været et begrænset antal sager forbundet med fodbold. Dopingmistanke eller afsløringer af dopingmisbrug blandt spillere eller personer omkring Aarhus Elite kan skade Selskabets omdømme og økonomi. Forholdet til sponsorer og andre samarbejdspartnere kan svækkes og dermed forringe Selskabets fremtidige indtjeningsmuligheder. Samtidig kan mistanke og afsløringer påvirke værdien af spillere og derigennem Aarhus Elites økonomi. Aarhus Elite accepterer naturligvis ikke anvendelse af præstationsfremmende og ulovlige stoffer. Aarhus Elite bakker op omkring DBU s, Team Danmarks og Danmarks Idrætsforbunds forebyggende og kontrollerende antidopingarbejde gennem organisationen Antidoping Danmark. Aarhus Elite A/S bakker endvidere op om antidopingorganisationen WADA. Aarhus Elite kan dog ikke garantere, at der i strid med Aarhus Elites politik på dopingområdet ikke kan ske overtrædelse, og at en sådan kan få væsentlig negativ indflydelse på Aarhus Elites virke. Matchfixing I takt med den økonomiske udvikling inden for særligt fodbold er der øget risiko for matchfixing. Aarhus Elite kan uden Selskabets vidende blive part i matchfixing. Mistanke om eller afsløring af matchfixing blandt spillere eller personer omkring Aarhus Elites hold vil kunne skade selskabets omdømme og økonomi. Aarhus Elite accepterer naturligvis ikke matchfixing og bakker op omkring DBU s initiativer, såvel nationalt som internationalt, mod matchfixing. Aarhus Elite kan dog ikke garantere, at selskabet ikke vil kunne blive involveret i en sag om matchfixing, og en sådan involvering vil kunne have væsentlig negativ indvirkning på Aarhus Elites fremtidige virke. Finansielle og kreditmæssige risici Aarhus Elite-koncernen er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret over for en række finansielle risici i form af valutarisici, likviditetsrisici, renterisici og kreditrisici. Det er ledelsens vurdering, at

16 Aarhus Elite A/S 15 Ledelsesberetning valutakursrisikoen er begrænset, da selskabet har valgt primært at have finansielle aktiver og forpligtelser i DKK. Likviditetsrisikoen er risikoen for, at Aarhus Elite-koncernen ikke kan opfylde sine kontraktuelle forpligtelser på grund af utilstrækkelig likviditet. Aarhus Elite-koncernens likviditetsreserve består pr. 30. juni 2014 af likvide midler. Koncernens likviditetsreserve udgør pr. 30. juni 2014, t.kr. mod t.kr. sidste år. Det er Aarhus Elites målsætning at have et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til fortsat at kunne disponere hensigtsmæssigt i tilfælde af uforudsete udsving i likviditeten. Se i relation hertil afsnit om likviditet og kapitalberedskab. Renterisikoen er risikoen for, at renteniveauet falder generelt i markedet, og at afkastet af investerede midler i værdipapirer falder. Placering af overskydende likviditet i værdipapirer er sket ud fra en konservativ risikoprofil og under hensyntagen til et fornuftigt optimeret afkast. Aarhus Elite-koncernens kreditrisici knytter sig til deposita, tilgodehavender og bankindeståender. Den maksimale kreditrisiko, som knytter sig til finansielle aktiver, svarer til de i balancen indregnede værdier. Der vurderes løbende på deposita og tilgodehavender, og der foretages i fornødent omfang nedskrivninger herpå. Aarhus Elite har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Der forefindes ikke væsentlige koncentrationer af kreditrisici. Bankindeståender består af det til enhver tid løbende behov for driftslikviditet, og overskudslikviditet placeres i værdipapirer ud fra en konservativ risikoprofil. Andre risici Aarhus Elite A/S har i lighed med andre selskaber risici forbundet med tidligere og eventuelle fremtidige salg og nedlukning af aktiviteter. Mulige risici indebærer krav, tvister eller rets- og voldgiftssager samt sager ved administrative myndigheder i relation til ovenfor nævnte aktiviteter samt eventuelle krav fra kontraktparter eller myndigheder, som blandt andet kan medføre, at Aarhus Elite kan blive pålagt erstatningsansvar. Der er ingen verserende sager pr. balancedagen. Miljøforhold Aarhus Elite har ingen specielle miljømæssige risici. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Aarhus Elite har ingen særlige forsknings- og udviklingsaktiviteter. Nøglemedarbejdere og videnressource Ledelsen og øvrige nøglemedarbejdere er et vigtigt aktiv for Aarhus Elite-koncernen, idet de besidder særlige kompetencer inden for de segmenter, Aarhus Elite opererer i, og derfor er væsentlige for gennemførelsen af den lagte strategi. Det tilstræbes gennem kontinuerlige og markedsmæssige konforme ansættelsesvilkår og betingelser i øvrigt at fastholde nuværende og tiltrække nye nøglepersoner i Aarhus Elite A/S. En betydelig del af indtægterne stammer fra sponsor- og samarbejdsaftaler, hvis størrelse delvist afhænger af ledelsens evne til at profilere selskabets brand og samarbejde samt udbyde værdiskabende ydelser til regionens virksomheder og institutioner. En væsentlig del af selskabets aktiviteter er således rettet mod at tiltrække og forbinde personer og virksomheder i et stærkt netværk.

17 Aarhus Elite A/S 16 Ledelsesberetning Det er afgørende, at spillermaterialet konstant er på det rette niveau vedrørende kvalitet og omkostninger og i tilfælde af afgivelse af en eller flere nøglespillere at finde kvalificeret erstatning. Der er således de seneste år kommet øget fokus på talentudvikling og scouting. Katastrofer og andre ulykker Aarhus Elite-koncernen driver forretningsaktiviteter, der samler et stort antal mennesker på samme sted. Aarhus Elite-koncernens virksomhed og resultater kan derfor blive påvirket, såfremt forskellige katastrofer, andre ulykker samt andre begivenheder indtræffer. Aarhus Elite har løbende fokus på dette område og samarbejder blandt andet tæt med private vagtværn og politi. Medieomtale Mediedækning og offentlig omtale generelt kan få indflydelse på forbrugeradfærd og -handlinger, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på Aarhus Elite-koncernen. En begivenhed eller en række begivenheder, som i væsentlig grad skader et eller flere af Aarhus Elites brands og omdømme, kan få væsentlig negativ indvirkning på værdien af de pågældende brands og efterfølgende indtægter fra de pågældende brands. Aarhus Elite arbejder således aktivt med bl.a. løbende imagemålinger og prioriterer forholdet til tilskuere, fans, presse og sponsorer højt. Forventninger Aarhus Elite A/S vurderer, at AGF s nedrykning til NordicBet Ligaen betyder et samlet tab af indtægter på ca mio. kr. Dette, i sammenhæng med de usikkerheder der er forbundet med en sæson i NordicBet Ligaen, betyder, at Selskabet for det kommende regnskabsår forventer et underskud i størrelsesordenen mio. kr. Forventningen er en oprykning til Superligaen til sæsonen 2015/16 og dermed et markant bedre resultat, mens målet for 2016/17 er et positivt eller begrænset negativt resultat, men som minimum med positivt cash flow. Det er en væsentlig forudsætning for fortsat drift, at den planlagte kapitaltilførsel gennemføres. Hændelser efter regnskabsårets udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtruffet væsentlige begivenheder, der påvirker vurderingen af årsrapporten. Efter regnskabsårets udløb har AGF solgt Casper Sloth til Leeds. Selskabet har planlagt en emission i 4. kvartal Herudover er der ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter balancedagen. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Aarhus Elite ønsker at opfylde lovgivning og regler i henhold til de områder, hvor selskabet opererer. Selskabet har på nuværende tidspunkt ikke fastsat specielle politikker vedrørende samfundsansvar, men har vedtaget et værdisæt som skal efterleves i virksomheden, ligesom virksomheden efterlever regler og politikker defineret af relevante fodbold-idrætslige organer, eksempelvis DBU. Lovpligtig redegørelse for mangfoldighed i ledelsen Bestyrelsen drøfter løbende, og mindst én gang årligt, sammensætningen af koncernens ledelse, herunder ledelsesstruktur, krav til kvalifikationer på de enkelte ledelsesniveauer samt mangfoldighed i ledelsestyper/-

18 Aarhus Elite A/S 17 Ledelsesberetning profiler. Ledere udnævnes eller rekrutteres primært på baggrund af kvalifikationer og match af den ønskede ledelsesprofil i forhold til den aktuelle lederstilling, uanset køn, race, nationalitet eller religiøs overbevisning. Ved fastlæggelse af den ønskede ledelsesprofil anerkender bestyrelsen fordelene ved en bredt sammensat ledelse i forhold til køn, kulturel baggrund og erfaring. Bestyrelsen har på baggrund heraf i 2013/14 fastlagt nedenstående måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse, samt politikker for mangfoldighed i øvrige ledelsesniveauer. Måltal for andel af det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse Det er bestyrelsens målsætning at øge andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen for Aarhus Elite A/S til 1 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. I den siddende bestyrelse udgør de generalforsamlingsvalgte medlemmer 5 mænd og 0 kvinder. Kvinder er derfor underrepræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen har haft kontakt til mulige emner for at få bestyrelsens måltal opfyldt, men p.t. er måltallet ikke opfyldt. Politik for andel af det underrepræsenterede køn i øvrige ledelsesniveauer Aarhus Elite-koncernen ønsker en mangfoldig medarbejdersammensætning, som afspejler samfundets fordeling af mænd og kvinder og kulturel baggrund, hvilket også gælder for sammensætningen af koncernens ledelse. Politikker Koncernen har i 2013/14 for første gang formuleret egentlige politikker for kønssammensætningen af forskellige ledelsesniveauer i koncernen. Politikkerne kan opsummeres således: Ledelseskategori Direktion i Moderselskabet Aktuelt antal ledere Heraf kvinder Politik 3 0 Der er ikke fastsat måltal for andel af det underrepræsenterede køn i direktionen i Aarhus Elite A/S. Moderselskabets direktion består således af tre direktører, som alene er udpeget på baggrund af kvalifikationer. Ved nyansættelser til direktionen i moderselskabet tilstræbes, at både kvindelige og mandlige kandidater er repræsenterede på listen over egnede kandidater. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse NASDAQ OMX Copenhagen A/S har udsendt anbefalinger for god selskabsledelse, som en del af reglerne for notering på NASDAQ OMX. Anbefalingerne kan findes på hjemmesiden Anbefalingerne omhandler blandt andet aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse, politik for selska-

19 Aarhus Elite A/S 18 Ledelsesberetning bets forhold til interessenter samt samfundsansvar, politik for information og kommunikation, det øverste ledelsesorgans opgaver, ansvar og sammensætning, ledelsens vederlag, den finansielle rapportering, risikostyring samt revision. Aarhus Elite har valgt at fravige anbefalingerne på visse områder. Selskabet offentliggør ikke børsmeddelelser på engelsk og offentliggør ikke årligt en profil af bestyrelsens sammensætning og eventuelt særlige kompetencer. Bestyrelsen har valgt ikke at følge ovenstående anbefalinger, da bestyrelsen vurderer, at en yderligere specifikation ikke vil medføre en forøget informationsværdi for selskabets interessenter. Selskabet offentliggør ikke kvartalsrapporter. Aarhus Elite offentliggør halvårsrapport og derudover kvartalsvise periodemeddelelser, dvs. ikke kvartalsrapporter, idet kvartalsrapporter grundet selskabets størrelse og aktivitet ikke vurderes at bringe øget informationsværdi til selskabets interessenter. Bestyrelsens ledelseshverv fremgår af årsrapporten. Hvad særlige kompetencer angår, fremgår disse ikke af ledelsesberetningen, idet det er bestyrelsens vurdering, at det er den samlede kompetenceprofil, der er væsentlig for selskabet og ikke det enkelte medlems. Bestyrelsen har endvidere valgt ikke at fastsætte en aldersgrænse for deltagelse i bestyrelsesarbejdet. I stedet vurderes der i hvert enkelt tilfælde, om det pågældende bestyrelsesmedlem vil være i stand til at opfylde sine bestyrelsespligter. Årsrapporten indeholder ikke detaljerede oplysninger om vederlagspolitik og vederlag til de enkelte medlemmer af bestyrelsen og direktionen og har ikke et særligt vederlagsudvalg. Ud over de oplysninger, der fremgår af årsrapportens note 6, og grundet selskabets enkle struktur, er det bestyrelsens vurdering, at en yderligere specifikation af vederlag til bestyrelse og direktion ikke vil medføre forøget informationsværdi for selskabets interessenter, hvorfor disse ikke er medtaget i årsrapporten. Endvidere henvises til selskabets hjemmeside hvorpå Aarhus Elite i overensstemmelse med anbefalingerne har redegjort for, hvordan anbefalingernes enkelte punkter opfyldes. Risikostyring Bestyrelsen vurderer løbende og mindst en gang årligt de samlede risikoforhold og de enkelte risikofaktorer, som er forbundne med koncernens aktiviteter. Bestyrelsen vedtager retningslinier for de centrale risikoområder, følger udviklingen og sikrer tilstedeværelse af planer for styringen af de enkelte risikofaktorer, herunder forretningsmæssige og finansielle risici.

20 Aarhus Elite A/S 19 Ledelsesberetning Kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for koncernens kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Koncernens kontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut, sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Kontrolmiljø Bestyrelsen vurderer mindst én gang årligt koncernens organisationsstruktur, risikoen for besvigelser samt tilstedeværelsen af interne regler og retningslinjer. Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen har vedtaget politikker, manualer, procedurer m.v. for væsentlige områder inden for regnskabsaflæggelsen. Overholdelse heraf indskærpes løbende, og der foretages løbende stikprøvevis overvågning og kontrol af sådan overholdelse. Direktionen overvåger løbende overholdelsen af relevant lovgivning og andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og rapporterer løbende herom til bestyrelsen. Risikovurdering i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen foretager mindst én gang årligt en overordnet vurdering af risici. Bestyrelsen tager som led i risikovurderingen stilling til risikoen for besvigelser og de foranstaltninger, der skal træffes for at reducere og/eller eliminere sådanne risici. I den forbindelse drøftes ledelsens eventuelle incitament/motiv til regnskabsmanipulation eller anden besvigelse. I forbindelse med handel af værdipapirer, arbejder Aarhus Elite efter interne retningslinier godkendt af bestyrelsen. Koncernens retningslinier bygger på princippet om at optimere afkast, men baseret på en konservativ risikoprofil. Disse retningslinier forventes fortsat i 2014/15. Informationsniveau Aarhus Elite ønsker størst mulig åbenhed og informationsniveau om koncernens forhold i den udstrækning, det kan sikres, at kursfølsomme informationer kommer til alles kendskab samtidig. Dette sker ved løbende informationer og fondsbørsmeddelelser samt på selskabets hjemmeside under Investor Relations til selskabets ejere. Bestyrelsen og ledelsen er bevidste om udviklingen inden for Corporate Governance eller god selskabsledelse og ønsker i videst muligt omfang at efterkomme gældende anbefalinger til gavn for både selskabets nuværende og kommende ejere. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Selskabets bestyrelse lægger vægt på, at aktionærerne får en detaljeret orientering og et fyldestgørende grundlag for de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen.

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors påtegning 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors påtegning 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27 Århus Elite A/S 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 6 Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27 Balance pr. 30.06.2010 28 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1.

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1. Aarhus Elite A/S Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2013/14 1 Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår 2013/14 12 Balance pr. 31.12.2013

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 GENERALFORSAMLING 2014 Ordinær generalforsamling afholdes den 24. april 2014 kl. 15.00 på

Læs mere

Fodboldalliancen AC Horsens A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 89 94 37 28

Fodboldalliancen AC Horsens A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 89 94 37 28 Fodboldalliancen AC Horsens A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 89 94 37 28 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 4 Forventninger til 2015 7 Ikke-finansielle

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. juli 2010 30. juni 2011. FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. juli 2010 30. juni 2011. FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 ÅRSRAPPORT 2010/11 1. juli 2010 30. juni 2011 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 INDHOLD 2010/11 i hovedtræk 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning 6 Koncernoversigt 19 Aktionærinformation 20 Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Årsberetning 6 Aktionærinformation

Læs mere

Årsrapport 2012. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2012. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2012 CVR. nr. 15 10 77 07 PARKEN Årsrapport 2012 Indhold Indhold Indledning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Idégrundlag og mål 4 Operationel koncernstruktur

Læs mere

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Side 1 af 164 Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

PARKEN Årsrapport 2013. Årsrapport 2013. CVR. nr. 15 10 77 07

PARKEN Årsrapport 2013. Årsrapport 2013. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2013 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Idégrundlag og mål 4 Operationel koncernstruktur 4 Hoved- og nøgletal

Læs mere

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 www.klimainvest.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Året 2014 i overskrifter Side 4 Bankens hovedaktiviteter Side 5 Regnskabet 2014 Side 5 Kapitalgrundlag Side 7 Kapitalstyring,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien

INDHOLDSFORTEGNELSE. Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal. 5 Ledelsens beretning. 6 Risikofaktorer. 9 KlimaInvest aktien 2012 ÅRSRAPPORT 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for årsrapporten 3 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Risikofaktorer 9 KlimaInvest aktien 11 Finanskalender 11 IR Politik 12 Corporate Governance

Læs mere

Bank Års rapport 2012

Bank Års rapport 2012 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse 4 Ledelsespåtegning 6 Intern revisions erklæringer 7 De uafhængige revisorers erklæringer 9 Ledelsesberetning 11 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2007. 30. regnskabsår

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2007. 30. regnskabsår BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Årsrapport 2007 30. regnskabsår Cvr.nr. 83 93 34 10 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere