Februar 2016 Sagsnummer 2015/ Udbudsmateriale for. Borrevej Oksbøl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2016 Sagsnummer 2015/002304. Udbudsmateriale for. Borrevej 3 6840 Oksbøl"

Transkript

1 Februar 2016 Sagsnummer 2015/ Udbudsmateriale for Borrevej Oksbøl

2 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Borrevej 3, 6840 Oksbøl Spændende ejendom beliggende i kanten af Oksbøl by. Ejendommen er opført som godsbanegård i 1940, og består af: Bygning 1 har et registreret bebygget areal på 673 m 2 og 817 m 2 kælder. Bygningen er indrettet med et stort rum, opholds-/vagtstue, toilet, akkumulator-/vådrum og depotrum. I enden af bygningen er der 3 porte. I kælder er der flere mindre depotrum, stort rum samt port i enden. Bygning 2 har ligeledes et registreret bebygget areal på 673 m 2 og 817 m 2 kælder. Bygningen er indrettet med et stort rum med port i den ene ende. Bygningen har været anvendt til opmagasinering. Kælder er et stort rum med port i enden. Bygning 3 har et registreret areal på 248 m 2, og er indrettet til garage med 3 rum og i alt 6 porte. Bygningen har været anvendt til garage og værksted. Der er grav i det sydlige rum. Bygning 4 har et registreret areal på 127 m 2, og består af sikringsrum/bunker. Bygning 5 har et registreret areal på 44 m 2, og består af vandbeholder/branddam. Det samlede grundareal udgør ifølge opmåling m 2. En del af arealet er belagt med græs, og en del er kortlagt som eng og fredskov. Desuden er der registreret skovbyggelinje på en del af arealet. Ejendommen udbydes af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i. h. t. statens regler for salg af ejendomme i offentligt udbud. Besigtigelse af ejendommen kan foretages: - Torsdag d. 31. marts 2016 kl Mandag d. 11. april 2016 kl Torsdag d. 28. april 2016 kl Eller efter nærmere aftale ved henvendelse til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Stella Toftelund Larsen på telefon: eller mail: Tilbud uden forbehold eller betingelser skal afgives på vedlagte tilbudsblanket i en lukket kuvert mærket Tilbud vedrørende Borrevej 3 således, at tilbuddet er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i hænde på adressen Arsenalvej 55, 9800 Hjørring senest tirsdag d. 31. maj 2016 kl Samme dag kl vil der for de bydende være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene. Side 2 af 170

3 Bygning 1 Bygning 1 Bygning 2 Bygning 2 Bygning 3 Bygning 3 Areal øst for bygning 1 og 2 Areal nordøst for bygning 1 og 2 Side 3 af 170

4 Side 4 af 170

5 BILAGSFORTEGNELSE for udbud af ejendommen matr. nr. 35a og 35g Borre By, Ål, beliggende Borrevej 3, 6840 Oksbøl. Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme Bilag 2 Særlige salgsvilkår s. 11 Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort s. 15 Bilag 4 Tingbogsattest og tinglyste servitutter s. 19 Bilag 5 BBR-ejermeddelelse s. 51 Bilag 6 Ejendoms- og brugsplaner s. 57 Bilag 7 Ejendomsvurdering og ejendomsskattebillet s. 65 Bilag 8 Ejendomsdatarapport s. 71 Bilag 9 Byggeteknisk gennemgang og energimærke s. 101 Bilag 10 Miljøhistorisk redegørelse s. 147 Bilag 11 Planforhold s. 167 Bilag 12 Tilbudsblanket s. 169 s. 7 Side 5 af 170

6 Side 6 af 170

7 Februar 2016 Sagsnummer 2015/ Udbudsmateriale for Borrevej Oksbøl Bilag 1 Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme. Side 7 af 170

8 CIR nr 7 af 25/01/2010 Gældende Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse med reglerne i budgetvejledningen om ejendomssalg. Når det af budgetvejledningen følger, at et salg først kan ske efter at der har været foretaget offentligt udbud, skal udbuddet foretages efter reglerne i dette cirkulære. Stk. 2. Ved salg af fast ejendom fra staten til private, skal institutionen sikre overholdelse af de i lovgivningen fastsatte regler om salg af fast ejendom. Salg af statens faste ejendomme er omfattet af bestemmelserne i lov om omsætning af fast ejendom og bestemmelser, der er fastsat i medfør af loven, i det omfang salg sker til forbrugere, jf. lovens 1, stk. 5. Ifølge bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om omsætning af fast ejendom, finder 1, stk. 4, 2. pkt., i loven ikke anvendelse på salg af statens faste ejendomme, når salget foregår uden medvirken af en ejendomsformidler. Tilbudsblanket og annoncering 2. For ejendomme, der agtes afhændet, udfærdiger institutionen en tilbudsblanket med oplysninger om ejendommen og handelsvilkårene. Hvis salg af ejendommen i medfør af budgetvejledningens regler om salg af statens faste ejendomme skal forelægges bevillingsmyndighederne, inden tilbud kan accepteres, skal dette udtrykkeligt angives i tilbudsblanketten. En vejledende tilbudsblanket er optaget som bilag til cirkulæret. 3. Ejendommen annonceres som hovedregel til salg både i trykte og elektroniske udgaver af lokal og landsdækkende dagspresse eller i øvrigt i det omfang, der efter institutionens skøn findes hensigtsmæssigt. Stk. 2. I annoncerne anføres, at tilbud normalt bør afgives på særlige tilbudsblanketter, der kan rekvireres hos institutionen. Fristen for indgivelse af tilbud samt tid og sted for åbningen af tilbud angives i annoncerne. Endvidere angives ejendommens skønnede kontantpris baseret på en konkret vurdering, der er indhentet fra en eller to ejendomsformidlere, medmindre institutionen skønner, at denne oplysning kan være til hinder for, at der opnås den højest mulige købesum. Endvidere angives oplysninger om ejendommens beliggenhed og størrelse, herunder grundareal og boligareal. Der kan endvidere bl.a. angives eksempler på brutto- og nettoudgift samt finansiering. Stk. 3. Institutionen kan bestemme, at salg og annoncering forestås af en ejendomsmægler eller en anden, der efter lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed. 4. Ved fremsendelsen af tilbudsblanketter skal institutionen vedlægge et eksemplar af dette cirkulære. Afgivelse af tilbud 5. Tilbud indsendes efter institutionens ønske elektronisk eller pr. post i lukket kuvert mærket»tilbud på matr.nr.....«. Institutionen anviser fremgangsmåde ved elektronisk tilbudsafgivelse. Stk. 2. De bydende har adgang til at overvære åbningen af tilbuddene og få oplysning om størrelsen af tilbuddene. Vurdering af tilbuddene 6. Senest 4 uger efter åbningen af tilbuddene meddeler institutionen hver tilbudsgiver, om institutionen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud, eller om institutionen forkaster alle de indkomne tilbud. I sidstnævnte tilfælde vælger institutionen herefter, om man vil annoncere på ny eller stille afhændelsen i bero. Stk. 2. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne med nogle af tilbudsgiverne, meddeles der samtidig de øvrige tilbudsgivere afslag på deres tilbud. Overbud 7. Vælger institutionen at videreføre salgsforhandlingerne, kan institutionen give de fem højestbydende meddelelse om 1) størrelsen af de fem højeste bud, 2) et tidspunkt, da de fem højestbydende senest skal indgive supplerende tilbud, og 3) et tidspunkt, da de supplerende tilbud åbnes. Stk. 2. Inden tidspunktet for indgivelse af supplerende tilbud kan institutionen optage forhandling med de fem højestbydende med henblik på at sikre højest mulige bud. Stk. 3. For de fem højestbydende er der adgang til at afgive supplerende tilbud. For afgivelsen af supplerende tilbud gælder reglerne i 5 og 6. Side 8 af 170

9 Sikkerhed m.v. 8. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at tilbudsgiverne er bundet af deres bud, indtil der er stillet sikkerhed, jf. stk. 3. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået i medfør af 6, stk. 1 eller 2, eller hvis reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om fortrydelsesret finder anvendelse, jf. 14. Stk. 2. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, er bundet af sit bud, indtil accept foreligger. Stk. 3. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, at den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept, inden en uge efter, at institutionen har meddelt, at man vil acceptere eller indstille buddet til accept, skal stille sikkerhed for 10 pct. af købesummen. Sikkerheden kan bestå i kontant deponering, deponering af værdipapirer, bank- eller sparekassebog, eller anfordringsgaranti stillet af anerkendt bank, sparekasse eller forsikringsselskab. Stk. 4. Hvis tilbuddet ikke accepteres, refunderer institutionen tilbudsgiveren eventuelt afholdte udgifter til etablering af sikkerheden. Accept af tilbud 9. Det skal af udbudsmaterialet fremgå, hvilket tildelingskriterium der lægges til grund. Salg skal som udgangspunkt ske til højestbydende, eventuelt efter gennemført overbudsrunde. Stk. 2. Institutionen kan acceptere det højeste tilbud uden forelæggelse for bevillingsmyndighederne, hvis handelsvilkårene er godkendt af SKAT, jf. stk. 3, og hvis salgssummen omregnet til kontantsum ikke overstiger 5 mill. kr. For statslige ejendomsvirksomheder, Forsvarsministeriet og Skov- og Naturstyrelsen er beløbsgrænsen 60 mill.kr. Stk. 3. Kan handelsvilkårene ikke godkendes af SKAT, skal institutionen søge at opnå et fordelagtigere tilbud gennem anvendelse af ejendomsmægler eller anden person, der efter 8 i lov om omsætning af fast ejendom er berettiget til at udøve ejendomsformidlingsvirksomhed, eller der kan ske salg efter forudgående tilslutning fra bevillingsmyndighederne, jf. 12. Krav mod staten 10. Institutionen skal påse, at det af udbudsmaterialet fremgår, at ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes, jf. dog 8, stk. 4. Undtagelser 11. Cirkulæret gælder ikke for overdragelse af ejendomme fra en statsinstitution til en anden statsinstitution. Herom er der fastsat særlige regler i budgetvejledningen. Stk. 2. Cirkulæret gælder heller ikke ved indskud af ejendomme i Statens Ejendomsselskab A/S. 12. Hvor vægtige grunde i øvrigt taler for, at offentligt udbud ikke finder sted, fremsættes anmodning herom af vedkommende ministerium over for Finansministeriet. Dette kan ske samtidig med, at Finansministeriet anmodes om tilslutning til forelæggelse af aktstykke for Finansudvalget. Finansministeriet tager herefter stilling til, om sagen kan forelægges Finansudvalget. Hvor dette findes tilstrækkeligt velbegrundet, skal det udtrykkeligt anføres i aktstykkets punkt b, at der ikke har været foretaget offentligt udbud. 13. I særlige tilfælde vil cirkulærets procedurebestemmelser kunne fraviges. Ændringerne skal da tydeligt fremgå af udbudsmaterialet. Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 14. Opmærksomheden henledes på reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilbagekaldelsesadgang og fortrydelsesret, når en ejendom hovedsagelig er bestemt for beboelse for køberen. 15. Reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. om tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring kan anvendes af institutionen. Ikrafttræden m.v. 16. Cirkulæret træder i kraft den 1. februar 2010 og har virkning for ejendomssalg, der iværksættes fra og med denne dato. Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 158 af 13. december 2002 om salg af statens faste ejendomme. Finansministeriet, den 25. januar 2010 Claus Hjort Frederiksen / Mogens Pedersen Side 9 af 170

10 Side 10 af 170

11 Februar 2016 Sagsnummer 2015/ Udbudsmateriale for Borrevej Oksbøl Bilag 2 Særlige salgsvilkår. Side 11 af 170

12 Særlige salgsvilkår for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses afhændelse af ejendommen matr.nr. 35a og 35g Borre By, Ål, beliggende Borrevej 3, 6840 Oksbøl. 1. Generelt: Ejendommen udbydes offentligt til salg på de i Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme anførte generelle vilkår. Dette cirkulære er vedlagt som bilag 1. Herudover udbydes ejendommen på nærværende særlige vilkår, som tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud skal acceptere. 2. Beskrivelse af ejendommen: Nærværende udbud omfatter matr.nr. 35a og 35g Borre By, Ål med et grundareal, der ifølge opmåling udgør m², med de på ejendommen beliggende bygninger. Bygningsarealer udgør iflg. BBR ejermeddelelse m² m 2 kælder m 2 bunker. Herudover er der en vandbeholder/branddam. Oversigtskort samt rids vedr. ejendomsberigtigelse vedlægges som bilag Ejendommens data: Tingbogsattest samt tinglyste servitutter for ejendommen vedlægges som bilag 4. BBR-ejermeddelelse vedlægges som bilag 5. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses ejendoms- og brugsplan vedlægges som bilag 6. Ejendoms- og brugsplanen er ikke ajourført. Der tages derfor forbehold for bygningsmæssige ændringer og arealstørrelser. Ejendomsvurdering og ejendomsskattebillet for ejendommen vedlægges som bilag 7. Ejendomsdatarapport vedlægges som bilag 8. Byggeteknisk gennemgang og energimærke vedlægges som bilag 9. Miljøhistorisk redegørelse vedlægges som bilag 10. Planforhold vedlægges som bilag Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse oplyser at: Ejendommens kontantpris er skønnet til kr ,-. Staten er selvforsikret, hvorfor der ikke er tegnet forsikring af nogen art. Ansvaret for, at ejendommen kan forsikres, er tilbudsgiver/købers. Det påhviler således tilbudsgiver/køber at tegne forsikring fra overtagelsesdagen. Ejendommen kan være helt eller delvist undtaget vurdering. Dette forhold ophører ved salg, hvorfor køber må påregne at betale ejendomsskat efter gældende regler. Accept af tilbud vedrørende salg kan kræve bevillingsmæssig godkendelse, herunder tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Tilbudsgiver må derfor påregne en vis acceptfrist. Side 12 af 170

13 Der henledes særskilt opmærksomhed på flg.: - At der er en verserende ejendomsberigtigelse. Ejendomsberigtigelsen forventes afsluttet inden afhændelse af arealet. I modsat fald må køber acceptere, at skøde først kan tinglyses, når berigtigelsen er afsluttet. - At ejendommen tidligere har været opvarmet med oliefyr, som er fjernet. Bygning 1 og 2 har efterfølgende været opvarmet med el/varmepumpe, men dette er ligeledes fjernet. Ejendommen sælges som værende uden varmeforsyning. 5. Overtagelse: Ejendommen overtages af tilbudsgiver den første i måneden efter de bevilgende myndigheder har godkendt salget. Fra overtagelsesdagen henligger ejendommen for tilbudsgivers regning og risiko. Tilbudsgiver/køber overtager således samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter fra det øjeblik ejendommen overdrages til tilbudsgiver/køber, herunder betaling af skatter og afgifter m.v. Med overtagelsesdagen som skæringsdato udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant. 6. Købesummen: Købesummen skal erlægges kontant senest på overtagelsesdagen. 7. Ansvarsfraskrivelse: Ejendommen overdrages uden ansvar for Forsvarsministeriet, således at tilbudsgiver/køber skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Forsvarsministeriets ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende ejendommens bundforhold samt forurening af grunden. Det påhviler tilbudsgiver/køber for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. OLIETANK: Køber er gjort særlig opmærksom på, at der i henhold til Forsvarets egen Miljøhistoriske Redegørelse forefindes en allerede sløjfet olietank på ejendommen (og før denne en ældre tank på samme sted). Af kommunale oplysninger fremgår dog, at der ikke er olietank på ejendommen det er således uvist om tanken er fjernet eller tømt/afblændet. Sælger oplyser, at der sælger bekendt ikke er konstateret nogen form for forurening fra de pågældende olietanke. Køber accepterer, at der hverken nu eller senere kan gøres krav gældende mod sælger som følge af evt. senere konstateret forurening fra olietanken, uanset hvornår denne forurening er opstået. Købesummen er fastsat under hensyntagen hertil, således at køber fuldt ud bærer risikoen for en eventuel forurening fra olietanken, samt eventuelle omkostninger/tab som måtte opstå som følge heraf. 8. Øvrige vilkår: Ejendommen overdrages i den stand som den er og forefindes og som beset af tilbudsgiver/køber med de på grunden værende bygninger og anlæg med grund-, mur- og nagelfast tilbehør, herunder alle slags ledninger for så vidt de har tilhørt sælger, hegn, træer og andre beplantninger samt alt ejendommen rette tilliggende og tilhørende. Ejendommen overdrages fri for pantehæftelser og gæld, med de samme rettigheder og forpligtigelser, hvormed ejendommen har tilhørt Forsvarsministeriet, herunder tinglyste byrder og servitutter. I det omfang det er muligt, indtræder tilbudsgiver/køber i Forsvarsministeriets rettigheder og forpligtigelser overfor ejendommens forsyningsselskaber m.v. Tilbudsgiver/køber afholder alle omkostningerne til berigtigelse af handlen, herunder udgifter til stempel og tinglysning af skøde. Tilbudsgiver/køber udarbejder skøde og refusionsopgørelse. Side 13 af 170

14 Sælger har ikke mulighed for at aflevere originale bygningstegninger. Kopi af de tegninger, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse måtte være i besiddelse af, kan rekvireres mod betaling. Køber anviser det trykkeri, hvortil sælger for købers regning skal lade originaltegninger reproducere. Bygningstegninger afleveres til Rigsarkivet 6 måneder efter afhændelsen. Anmodning om kopi af tegninger skal derfor være sælger i hænde senest 6 måneder efter overdragelsen. Med hensyn til de i bilag 1 anførte generelle vilkår skal Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse særligt fremhæve at; - den tilbudsgiver, hvis tilbud indstilles til accept skal inden en uge efter at institutionen har meddelt, at man vil indstille til accept stille sikkerhed for 10 % af købesummen, - tilbudsgiverne er bundet af deres tilbud, indtil der er stillet sikkerhed, - den tilbudsgiver, hvis bud indstilles til accept er bundet af sit bud indtil accept forligger, - ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod staten, hvis institutionen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne, eller hvis institutionens indstilling om ejendomssalg ikke tiltrædes. 9. Tilbud: Tilbud afgives på den som bilag 12 vedlagte tilbudsblanket og sendes eller overbringes i en lukket kuvert mærket Tilbud vedr. Depot Baun til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring. Tilbud uden forbehold eller betingelser skal være Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i hænde senest tirsdag d. 31. maj 2016 kl Åbning af tilbuddene finder sted samme dag kl , hvor der er adgang for tilbudsgivere til at overvære tilbudsåbningen. Side 14 af 170

15 Februar 2016 Sagsnummer 2015/ Udbudsmateriale for Borrevej Oksbøl Bilag 3 Oversigts- og Matrikelkort. Rids vedr. ejendomsberigtigelse. Side 15 af 170

16 m Titel: Bilag: Dato: 23/11/2015 Udført af: Stella Toftelund Larsen Målforhold: 1:4000 Klassifikation: Ingen mærkning Side 16 af 170

17 Opmålingsdistrikt Måleblad GPS-reference: Leica SmartNet-DK Ifølge lovbekendtgørelse nr af er den, som flytter, borttager, beskadiger eller ødelægger et kendeligt skelmærke eller et varigt mærke for opmåling, pligtig til at betale udgifterne ved dets genanbringelse, og kan idømmes bøde, jf. 48. KOORDINATLISTE - system S34J Nr Y X BEMÆRKNING , ,32 gl.betonpæl , ,65 gl. mål , ,97 gl. mål , ,07 gl.betonpæl , ,67 gl. mål , ,75 gl. mål , ,15 gl. mål , ,57 gl. mål , ,70 gl.mål , ,35 gl.betonpæl , ,05 Jernrør , ,19 Jernrør , ,49 Jernrør , ,89 Jernrør , ,70 gl.mål , ,19 gl. mål , ,20 gl. mål , ,72 gl. mål , ,58 gl. mål , ,71 gl. mnål , ,48 gl. mål , ,64 gl. mål , ,57 gl. mål , ,27 gl. mål , ,23 Jernrør , ,90 Jernrør , ,69 gl.betonpæl , ,02 gl.betonpæl , ,40 gl.betonpæl , ,98 gl.betonpæl , ,86 gl.betonpæl , ,32 Jernrør , ,54 gl.betonpæl , ,15 gl. Betonpæl , ,10 gl. mål , ,62 Bygningshjørne , ,40 Bygningshjørne , ,05 Bygningshjørne , ,05 Bygningshjørne , ,68 Bygningshjørne , ,05 Jernrør Matr.nr. 35a Ejerlav: Borre By, Ål Kommune: Varde Kommune Opmålt i: marts 2016 Målforhold: 1: 2000 Landinspektør j.nr.: Mogens Venø Poulsen Landinspektør Dato: 2. marts 2016 Signaturforklaring : Blindt skel, der ikke bortfalder Mål eller koordinater, der kun er til brug ved indlægningen på matrikelkortet, er angivet med klamme. Mål eller koordinater, der er overført fra en sag, der tidligere er indsendt til Geodatastyrelsen, er mærket med GL. Andre signaturer: Se DS 104 og 198 Side 17 af 170

18 Side 18 af 170

19 Februar 2016 Sagsnummer 2015/ Udbudsmateriale for Borrevej Oksbøl Bilag 4 Tingbogsattest. Tinglyste servitutter. Side 19 af 170

20 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :41:20 EJENDOM: Adresse: Borrevej Oksbøl Samlet areal: m2 Heraf vej: 0 m2 BFE-nummer: Appr.dato: Borre By, Ål 0035a Areal: m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0050 Appr.dato: Borre By, Ål 0035g Areal: 4033 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0050 HOVEDNOTERING: Hovednotering: Samlet ejendom NOTERINGER: Dato: Fredskovsareal m2 ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Anden adkomst Dato/løbenummer: OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Staten Side 20 af :41:20 Side 1 af 3

21 Ejerandel: 1 / 1 HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut Statsekspropriation SENEST PÅTEGNET: Dato: :36:50 OGSÅ LYST PÅ: Antal: 29 ANDET: Andet PÅTALEBERETTIGET: Navn: Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland CVR: TILLÆGSTEKST: Prioritet i forhold til andre servitutter, der også har forprioritet, afgøres af anmeldelsestidspunktet. BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: DKK ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: Grundværdi: DKK DKK Side 21 af :41:20 Side 2 af 3

22 Vurderingsdato: Kommunekode: 0573 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 50_P_165 Side 22 af :41:20 Side 3 af 3

23 AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: :36:50 EJENDOM: Borre By, Ål 0022p Borre By, Ål 0022bc Borre By, Ål 0022o Borre By, Ål 0022a Borre By, Ål 0035b Adresse: Borrevej Oksbøl Borre By, Ål 0035a Borre By, Ål 0035g Adresse: Vigtoftvej Oksbøl Kjelst By, Billum 0007e Ø. Vrøgum By, Ål 0018b Ø. Vrøgum By, Ål 0011h Ø. Vrøgum By, Ål 0014f Borre By, Ål 0011o Borre By, Ål 0011f Ø. Vrøgum By, Ål 0006b Borre By, Ål 0007a Adresse: Borrevej 9 Side 23 af :42:46 Side 1 af 27

24 6840 Oksbøl Borre By, Ål 0019h Borre By, Ål 0012x Borre By, Ål 0012a Ål Enge, Ål 0207b Ål Enge, Ål 0206 Adresse: Baunhøjvej Oksbøl Borre By, Ål 0011d Adresse: Vigtoftvej Oksbøl Ø. Vrøgum By, Ål 0014a Adresse: Hedelundvej Oksbøl Ø. Vrøgum By, Ål 0008ap Adresse: Vigtoftvej Oksbøl Ø. Vrøgum By, Ål 0002g Adresse: Vigtoftvej Oksbøl Ø. Vrøgum By, Ål 0002a Adresse: Troldholmvej 20B 6840 Oksbøl Ø. Vrøgum By, Ål 0005r Ø. Vrøgum By, Ål 0005q Adresse: Fiilsøvej Oksbøl Ø. Vrøgum By, Ål 0003a Ø. Vrøgum By, Ål 0003ba Ø. Vrøgum By, Ål 0003aæ Ø. Vrøgum By, Ål 0004s Ø. Vrøgum By, Ål Side 24 af :42:46 Side 2 af 27

25 0003aø Ø. Vrøgum By, Ål 0012e Adresse: Troldholmvej Oksbøl Ø. Vrøgum By, Ål 0004ø Jegum Gde., Ål 0001r Ø. Vrøgum By, Ål 0010q Jegum Gde., Ål 0001l Ø. Vrøgum By, Ål 0010p Ø. Vrøgum By, Ål 0010m Ø. Vrøgum By, Ål 0010e Ø. Vrøgum By, Ål 0011d Ø. Vrøgum By, Ål 0012f Adresse: Vesterbyvej Oksbøl Ø. Vrøgum By, Ål 0005z V. Vrøgum By, Ål 0006u Ø. Vrøgum By, Ål 0005b V. Vrøgum By, Ål 0006a V. Vrøgum By, Ål 0011f Ål Enge, Ål 0125 Filsø Ejerlav, Ål 0018d Adresse: Troldholmvej Oksbøl Ø. Vrøgum By, Ål 0011g Ø. Vrøgum By, Ål 0031c Ø. Vrøgum By, Ål 0032 Ø. Vrøgum By, Ål 0031a Ø. Vrøgum By, Ål 0028a Ø. Vrøgum By, Ål Side 25 af :42:46 Side 3 af 27

26 0027a Ø. Vrøgum By, Ål 0010d Ø. Vrøgum By, Ål 0011a Adresse: Jegumvej Oksbøl Ø. Vrøgum By, Ål 0030 Jegum Gde., Ål 0001u Jegum Gde., Ål 0002h Jegum Gde., Ål 0007b Jegum Gde., Ål 0001q Adresse: Jegumvej Oksbøl Jegum Gde., Ål 0001b Jegum Gde., Ål 0001gn Adresse: Jegumvej Oksbøl Jegum Gde., Ål 0001g Jegum Gde., Ål 0001e Jegum Gde., Ål 0001h Jegum Gde., Ål 0001gr Jegum Gde., Ål 0001gq Adresse: Jegumvej Oksbøl Jegum Gde., Ål 0001f Dyreby By, Henne 0009t Jegum Gde., Ål 0001gp Ø. Vrøgum By, Ål 0025 Ø. Vrøgum By, Ål 0024 Jegum Gde., Ål 0001go Side 26 af :42:46 Side 4 af 27

27 Adresse: Søndersøvej Henne Dyreby By, Henne 0005k Dyreby By, Henne 0005e Adresse: Gammeltoftvej Henne Dyreby By, Henne 0005b Dyreby By, Henne 0005g Dyreby By, Henne 0005i Adresse: Dyrebyvej Henne Dyreby By, Henne 0004k Dyreby By, Henne 0004f Dyreby By, Henne 0003g Dyreby By, Henne 0003e Dyreby By, Henne 0006i Dyreby By, Henne 0006f Dyreby By, Henne 0006e Adresse: Neder Fiddevej Henne Dyreby By, Henne 0017i Dyreby By, Henne 0017b Adresse: Dyrebyvej Henne Dyreby By, Henne 0010b Dyreby By, Henne 0010n Adresse: Dyrebyvej Henne Dyreby By, Henne 0010m Dyreby By, Henne 0010c Dyreby By, Henne Side 27 af :42:46 Side 5 af 27

28 0010a Filsø Ø, Henne 0001m Dyreby By, Henne 0010i Dyreby By, Henne 0010k Dyreby By, Henne 0010l Dyreby By, Henne 0002i Adresse: Søndersøvej Henne Dyreby By, Henne 0007e Dyreby By, Henne 0018h Adresse: Kastkærvej Nørre Nebel Lunde By, Lunde 0006i Nr. Nebel By, Nr. Nebel 0004f Lunde By, Lunde 0006h Adresse: Aalholtvej Oksbøl Nr. Nebel By, Nr. Nebel 0058d Nr. Nebel By, Nr. Nebel 0001au Nr. Nebel By, Nr. Nebel 0058h Nr. Nebel By, Nr. Nebel 0019ax Nr. Nebel By, Nr. Nebel 0001da Nr. Nebel By, Nr. Nebel 0019b Nr. Nebel By, Nr. Nebel 0019dc Adresse: Kastkærvej Nørre Nebel Lunde By, Lunde 0010c Lunde By, Lunde 0005c Lunde By, Lunde 0005a Snittrup, Lunde 0008 Side 28 af :42:46 Side 6 af 27

29 Lunde By, Lunde 0005d Lunde By, Lunde 0005e SERVITUT: Dokument type: Anden Servitut MYNDIGHED: Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland Lyseng Alle Højbjerg CVR: PÅTALEBERETTIGET: Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland Lyseng Alle Højbjerg CVR: ANDET: Andet SERVITUT TEKST: Statsekspropriation Statsekspropriation Fortegnelse over ejendomme, der er berørt af ekspropriationerne efter reglerne i statsekspropriationsloven (lovbkg. nr af 20. november 2008) i anledning af nedlæggelse og sikring af overkørsler på banestrækningen Varde - Nørre Nebel. Henvendelse vedr. ekspropriation kan rettes til: Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland Lyseng Allé Højbjerg Mail: Tlf FØLGENDE SERVITUTTER RESPEKTERES: Kjelst By, Billum 0007e Ø. Vrøgum By, Ål 0018b Ø. Vrøgum By, Ål Side 29 af :42:46 Side 7 af 27

30 0011h Ø. Vrøgum By, Ål 0014f Borre By, Ål 0011o Borre By, Ål 0011f Ø. Vrøgum By, Ål 0006b Borre By, Ål 0007a Dato/løbenummer: Dokument type: Anden Servitut ELEKTRONISK AKT ANMELDELSE INFORMATION: ANMELDER: Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland Lyseng Alle Højbjerg CVR: Kontaktoplysninger: TILLÆGSTEKST: Prioritet i forhold til andre servitutter, der også har forprioritet, afgøres af anmeldelsestidspunktet. RESULTAT AF TINGLYSNING EJENDOM: Borre By, Ål 0022p Borre By, Ål 0022bc Borre By, Ål 0022o Side 30 af :42:46 Side 8 af 27

31 Borre By, Ål 0022a Borre By, Ål 0035b STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Vigtoftvej Oksbøl Kjelst By, Billum 0007e Ø. Vrøgum By, Ål 0018b Ø. Vrøgum By, Ål 0011h Ø. Vrøgum By, Ål 0014f Borre By, Ål 0011o Borre By, Ål 0011f Ø. Vrøgum By, Ål 0006b Borre By, Ål 0007a STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Side 31 af :42:46 Side 9 af 27

32 Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Borrevej Oksbøl Borre By, Ål 0035a Borre By, Ål 0035g STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Vigtoftvej Oksbøl Ø. Vrøgum By, Ål 0002g STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation Side 32 af :42:46 Side 10 af 27

33 DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Hedelundvej Oksbøl Ø. Vrøgum By, Ål 0008ap STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Vigtoftvej Oksbøl Ø. Vrøgum By, Ål 0014a STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: Side 33 af :42:46 Side 11 af 27

34 EJENDOM: Adresse: Baunhøjvej Oksbøl Borre By, Ål 0011d STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Borrevej Oksbøl Borre By, Ål 0019h Borre By, Ål 0012x Borre By, Ål 0012a Ål Enge, Ål 0207b Ål Enge, Ål 0206 STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 Side 34 af :42:46 Side 12 af 27

35 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Jegum Gde., Ål 0007b STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Jegumvej Oksbøl Ø. Vrøgum By, Ål 0030 Jegum Gde., Ål 0001u Jegum Gde., Ål 0002h STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Side 35 af :42:46 Side 13 af 27

36 Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Troldholmvej Oksbøl Ø. Vrøgum By, Ål 0011g Ø. Vrøgum By, Ål 0031c Ø. Vrøgum By, Ål 0032 Ø. Vrøgum By, Ål 0031a Ø. Vrøgum By, Ål 0028a Ø. Vrøgum By, Ål 0027a Ø. Vrøgum By, Ål 0010d Ø. Vrøgum By, Ål 0011a STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Vesterbyvej Oksbøl Ø. Vrøgum By, Ål 0005z Side 36 af :42:46 Side 14 af 27

37 V. Vrøgum By, Ål 0006u Ø. Vrøgum By, Ål 0005b V. Vrøgum By, Ål 0006a V. Vrøgum By, Ål 0011f Ål Enge, Ål 0125 Filsø Ejerlav, Ål 0018d STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Troldholmvej Oksbøl Ø. Vrøgum By, Ål 0004ø Jegum Gde., Ål 0001r Ø. Vrøgum By, Ål 0010q Jegum Gde., Ål 0001l Ø. Vrøgum By, Ål 0010p Ø. Vrøgum By, Ål 0010m Ø. Vrøgum By, Ål 0010e Ø. Vrøgum By, Ål 0011d Ø. Vrøgum By, Ål 0012f Side 37 af :42:46 Side 15 af 27

38 STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Fiilsøvej Oksbøl Ø. Vrøgum By, Ål 0003a Ø. Vrøgum By, Ål 0003ba Ø. Vrøgum By, Ål 0003aæ Ø. Vrøgum By, Ål 0004s Ø. Vrøgum By, Ål 0003aø Ø. Vrøgum By, Ål 0012e STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: Side 38 af :42:46 Side 16 af 27

39 EJENDOM: Adresse: Troldholmvej 20B 6840 Oksbøl Ø. Vrøgum By, Ål 0005r Ø. Vrøgum By, Ål 0005q STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Vigtoftvej Oksbøl Ø. Vrøgum By, Ål 0002a STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: Side 39 af :42:46 Side 17 af 27

40 EJENDOM: Jegum Gde., Ål 0001q STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Søndersøvej Henne Dyreby By, Henne 0005k Dyreby By, Henne 0005e STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Jegumvej Oksbøl Side 40 af :42:46 Side 18 af 27

41 Jegum Gde., Ål 0001f Dyreby By, Henne 0009t Jegum Gde., Ål 0001gp Ø. Vrøgum By, Ål 0025 Ø. Vrøgum By, Ål 0024 Jegum Gde., Ål 0001go STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Jegumvej Oksbøl Jegum Gde., Ål 0001g Jegum Gde., Ål 0001e Jegum Gde., Ål 0001h Jegum Gde., Ål 0001gr Jegum Gde., Ål 0001gq STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 Side 41 af :42:46 Side 19 af 27

42 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Jegumvej Oksbøl Jegum Gde., Ål 0001b Jegum Gde., Ål 0001gn STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Gammeltoftvej Henne Dyreby By, Henne 0005b Dyreby By, Henne 0005g Dyreby By, Henne 0005i STATUS: Tinglyst Side 42 af :42:46 Side 20 af 27

43 TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Dyrebyvej Henne Dyreby By, Henne 0004k Dyreby By, Henne 0004f Dyreby By, Henne 0003g Dyreby By, Henne 0003e Dyreby By, Henne 0006i Dyreby By, Henne 0006f Dyreby By, Henne 0006e STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Dyrebyvej 20 Side 43 af :42:46 Side 21 af 27

44 6854 Henne Dyreby By, Henne 0010m Dyreby By, Henne 0010c Dyreby By, Henne 0010a Filsø Ø, Henne 0001m Dyreby By, Henne 0010i Dyreby By, Henne 0010k Dyreby By, Henne 0010l Dyreby By, Henne 0002i STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Dyrebyvej Henne Dyreby By, Henne 0010b Dyreby By, Henne 0010n STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 Side 44 af :42:46 Side 22 af 27

45 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Neder Fiddevej Henne Dyreby By, Henne 0017i Dyreby By, Henne 0017b STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Kastkærvej Nørre Nebel Lunde By, Lunde 0010c Lunde By, Lunde 0005c Lunde By, Lunde 0005a Snittrup, Lunde 0008 Lunde By, Lunde 0005d Lunde By, Lunde 0005e Side 45 af :42:46 Side 23 af 27

46 STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Søndersøvej Henne Dyreby By, Henne 0007e Dyreby By, Henne 0018h STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Aalholtvej Oksbøl Nr. Nebel By, Nr. Nebel 0058d Nr. Nebel By, Nr. Nebel 0001au Side 46 af :42:46 Side 24 af 27

47 Nr. Nebel By, Nr. Nebel 0058h Nr. Nebel By, Nr. Nebel 0019ax Nr. Nebel By, Nr. Nebel 0001da Nr. Nebel By, Nr. Nebel 0019b Nr. Nebel By, Nr. Nebel 0019dc STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Adresse: Kastkærvej Nørre Nebel Lunde By, Lunde 0006i Nr. Nebel By, Nr. Nebel 0004f Lunde By, Lunde 0006h STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: Side 47 af :42:46 Side 25 af 27

48 EJENDOM: i STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: h STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: EJENDOM: Side 48 af :42:46 Side 26 af 27

49 f a STATUS: Tinglyst TINGLYSNINGSDATO: :36:50 DOKUMENTTYPE: Relaksation DATO/LØBENUMMER: Side 49 af :42:46 Side 27 af 27

50 Side 50 af 170

51 Februar 2016 Sagsnummer 2015/ Udbudsmateriale for Borrevej Oksbøl Bilag 5 BBR-ejermeddelelse. Side 51 af 170

52 VARDE KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VARDE KOMMUNE Bytoften 2, 6800 Varde Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Ejendommens beliggenhed: Borrevej 3 (vejkode: 147), 6840 Oksbøl Denne BBR-Meddelelse er udskrevet efter rekvisition. Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via adressen eller telefonnr Oplysninger om grunde Adresse: Borrevej 3 (vejkode: 147), 6840 Oksbøl Ejerforhold: Staten Vand & afløb Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Matrikelnr. Ejerlav 35a BORRE BY, ÅL Adresse: Borrevej 3 (vejkode: 147), 6840 Oksbøl Ejerforhold: Staten Matrikelnr. Ejerlav 35g BORRE BY, ÅL Oplysninger om bygninger Bygningsnr.: 1 Adresse: Borrevej 3 (vejkode: 147), 6840 Oksbøl Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration (anvendelseskode: 320) Matrikelnr.: 35a Ejerlav: BORRE BY, ÅL Opførelsesår: 1940 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Kilde til materialer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 673 Samlet bygningsareal 673 Samlet boligareal 0 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 816 Samlet erhvervsareal 673 heraf indbygget carport 0 heraf loftshøjde lavere end 1,25m over terræn 0 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 Tagetage 0 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkede arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Energioplysninger Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr Opvarmningsmiddel: Elektricitet Bemærkninger for bygning DEPOT Bygningsnr.: 2 Adresse: Borrevej 3 (vejkode: 147), 6840 Oksbøl Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration (anvendelseskode: 320) Matrikelnr.: 35a Ejerlav: BORRE BY, ÅL BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Side 52 af 170 Borrevej 3 (vejkode: 147), 6840 Oksbøl /4

53 Opførelsesår: 1940 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Tagpap (med taghældning) Kilde til materialer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 673 Samlet bygningsareal 673 Samlet boligareal 0 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 816 Samlet erhvervsareal 673 heraf indbygget carport 0 heraf loftshøjde lavere end 1,25m over terræn 0 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 Tagetage 0 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkede arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Energioplysninger Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation Bemærkninger for bygning DEPOT Bygningsnr.: 3 Adresse: Borrevej 3 (vejkode: 147), 6840 Oksbøl Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration (anvendelseskode: 320) Matrikelnr.: 35a Ejerlav: BORRE BY, ÅL Opførelsesår: 1940 Materialer Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Tagdækning: Tagpap (med taghældning) Kilde til materialer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 248 Samlet bygningsareal 248 Samlet boligareal 0 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 0 Samlet erhvervsareal 248 heraf indbygget carport 0 heraf loftshøjde lavere end 1,25m over terræn 0 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 Tagetage 0 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkede arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Energioplysninger Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation Bemærkninger for bygning DEPOT Bygningsnr.: 4 Adresse: Borrevej 3 (vejkode: 147), 6840 Oksbøl Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration (anvendelseskode: 320) Matrikelnr.: 35a Ejerlav: BORRE BY, ÅL Opførelsesår: 1940 Materialer Ydervæg: Andet materiale Tagdækning: Andet materiale Kilde til materialer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Areal i grundplan m2 Areal i hele bygningen m2 Arealanvendelse m2 Bebygget areal 127 Samlet bygningsareal 127 Samlet boligareal 0 heraf affaldsrum i terræn 0 heraf udvendig efterisolering 0 heraf lovlig beboelse i kælder 0 heraf indbygget garage 0 Kælder 0 Samlet erhvervsareal 127 heraf indbygget carport 0 heraf loftshøjde lavere end 1,25m over terræn 0 Adgangsareal 0 heraf indbygget udhus 0 Tagetage 0 Andet areal 0 heraf indbygget udestue 0 heraf udnyttet 0 Antal etager u. kælder & tagetage 1 Overdækkede arealer 0 Lukkede overdækninger 0 Åbne overdækninger 0 Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant) Energioplysninger BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Side 53 af 170 Borrevej 3 (vejkode: 147), 6840 Oksbøl /4

54 Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation Bemærkninger for bygning DEPOT Kortmateriale * placering er næsten sikker. ** placering er usikker Nogle bygningspunkter på ejendommen er angivet som: *placering er næsten sikker eller **placering er usikker, fordi ejendommen endnu ikke er færdigt geokodet. Som ejer skal du ikke foretage dig yderligere som følge heraf. Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen fra Geodatastyrelsens landsdækkende matrikelkort og register samt Bygnings- og Boligregisteret. Du kan få et mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen på kort.bbr.dk. NB: Ejendommens afgrænsning aftegnet i kortmaterialet stammer fra Geodatastyrelsens landsdækkende matrikelkort. Matrikelkortet kan ikke afgøre et skels nøjagtige beliggenhed. Matrikelkortet er et oversigtskort, som viser de registrerede ejendomsgrænser mv., og dets nøjagtighed afhænger af, hvornår og hvordan skellene er indlagt i kortet. Der kan derfor forekomme uoverensstemmelse, når matrikelkortet sammenstilles med f.eks. ortofotos (luftfoto) eller tekniske kort. Uoverensstemmelse kan dog også skyldes andre forhold, f.eks. en hæk ikke er plantet præcis i skellet. Hvis der er tvivl om skellets beliggenhed, og dette ønskes fastlagt, kan dette alene foretages af en praktiserende landinspektør. Forkortelser i kortet: BYGN. = bygning og VIND. = vindmølle. BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Side 54 af 170 Borrevej 3 (vejkode: 147), 6840 Oksbøl /4

55 BBR Ejendommens beliggenhed: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: Side: Side 55 af 170 Borrevej 3 (vejkode: 147), 6840 Oksbøl /4

56 Side 56 af 170

57 Februar 2016 Sagsnummer 2015/ Udbudsmateriale for Borrevej Oksbøl Bilag 6 Ejendoms- og brugsplaner. Side 57 af 170

58 Side 58 af 170

59 Side 59 af 170

60 Side 60 af 170

61 Side 61 af 170

62 Side 62 af 170

63 Side 63 af 170

64 Side 64 af 170

65 Februar 2016 Sagsnummer 2015/ Udbudsmateriale for Borrevej Oksbøl Bilag 7 Ejendomsvurdering. Ejendomsskattebillet. Side 65 af 170

66 Ejendomsvurdering Side 1 af 1 Ejendomsvurdering Detaljerede vurderingsoplysninger for 2014 Adresse: BORREVEJ 3, 6840 OKSBØL Vurderingsår: 2014 Kommune: VARDE Ejendomsnr.: Vurderingskreds: BLÅVANDSHUK Benyttelse: Statsejd. (bebygget) Lejligheds antal: 0 Matrikel: 35 A, BORRE MM Grundareal: Ejendomsværdi: Grundværdi: Vis "Grundværdispecifikationer" Vis "Fradrag for forbedringer", "Fritagelser" og "Fordelinger" m.v. Vis tidligere vurdering Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total Kvadratmeterpris Kvadratmeterpris kr. 4 kr kr kr. I alt: kr. "Fordelinger", "Fritagelser", "Fradrag for forbedringer" med totaler. Samlede fritagelser: Dækningsafgift: kr kr. Fritagelser: 7 fritagelse - grundskyld: Samlede fritagelser: Hel frit. stats ejd kr kr. Vis tidligere vurdering Side 66 af

67 Afsender: SKAT Ejendomsvurdering Brændgårdvej Herning Modtager/ejer 573 Ejendomsvurdering Henvisningsnummer Ejendommens registernummer Matr. nr. BORRE MM 35 A Vurderet areal m² Ejendommens beliggenhed Borrevej 3 SKATs tlf.nr.: Udskrevet Oplysninger til brug for forsendelsen / Bunke 03 Vmt 2 m.fl. Ejendommen er ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2012 vurderet sådan: Benyttelse 10 - Statsejendom (bebygget og ikke-landbrug) Ejendomsværdi kr Grundværdi kr Grundværdi, fritaget efter kr KMD OGJM udg Derfor får du denne ejendomsvurdering Ejendomsvurderingen er SKATs skøn over bl.a. din ejendomsværdi og grundværdi. Den kan bl.a. have betydning for, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og ejendomsskat. Du kan læse mere om ejendomsvurderingen på skat.dk - Virksomhed - Erhvervsejendomme - Ejendomsvurdering. Du får denne vurdering, hvis du har ejet ejendommen i løbet af også selvom du ikke længere ejer ejendommen. Er du enig eller uenig? Hvis du er enig i vurderingen, skal du ikke gøre noget. Er du uenig i vurderingen, kan du klage. I klagen skal du skrive, hvorfor, du mener, vurderingen er forkert. Du skal sende klagen senest 3 måneder fra modtagelsen af denne skrivelse til adressen øverst i dette brev eller elektronisk via skat.dk/kontakt - til SKAT. Hvis vi er enige i klagen, vil du få en ny vurdering. Hvis vi ikke er enige, sender vi klagen videre til vurderingsankenævnet. Oplysninger om, hvorvidt en nyopført ejerbolig er færdigbygget. Side 67 af 170 Sådan har vi vurderet ejendommen Vi har vurderet ejendommen til, hvad den kontante handelsvær- di var den 1. oktober Handelsværdien har vi fastsat ud fra: Hvad ejendomme i området er blevet solgt til. Hvad der er registreret i kommunens Bygnings- og Boligregister (BBR). Oplysninger om, hvilken benyttelse vi har skønnet. Vi har vurderet grunden, som om den var ubebygget, og grundværdien har vi fastsat på baggrund af oplysninger om, hvor stor grunden er, og hvad den må bruges til. Hvis der er fejl i oplysningerne Det er dig som ejendommens ejer, der er ansvarlig for, at oplysningerne i BBR er korrekte. Hvis der er fejl i oplysningerne, skal du kontakte kommunen. Vurderingen kan være påvirket af særlige forhold, der kun gælder for din ejendom. Hvis vi ikke allerede har taget hensyn til forholdene, skal du kontakte os. Er ejendommen ændret siden sidste vurdering? Hvis der er sket ændringer på ejendommen, har vi lavet de nødværdiskat og ejendomsskat vendige omberegninger, som bruges, når vi beregner ejendoms- (grundskyld). Mere information Du kan se alle vurderinger på fra den l. marts 2013 kl Har du spørgsmål til ejendomsvurderingen, kan du ringe på telefon Telefonen er åben til og med den 1. juli Herefter kan du ringe på telefon Reglerne om, hvordan man fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og benyttelse, står i vurderingslovens 6, jf. 9, stk. 1, 13, stk. 1, samt 33, stk. 1. For landbrugs- og skovejendomme står det i 14 og 15. Reglerne om, hvordan ejendommen skal vurderes, hvis der er sket ændringer på den, står i vurderingslovens 33, stk Side 1 af 2

68 SPECIFIKATIONER Grundværdi Beløb Kvadratmeterpris 5000 m² à 80 kr kr Kvadratmeterpris m² à 4 kr kr Grundværdi i alt kr Grundværdi afrundet kr Anslået årlig leje Beløb BYGN.NR. I BBR OPFØRELSESÅR ETAGEAREAL ANSLÅET LEJE/M² ÅRLIG LEJE m² Bygningen er indrettet til: Lager 673 m² 205 kr kr Mindre god bygningsmæssig kvalitet Mindre god vedligeholdelsesstand Bygningen er mindre anvendelig til alternative formål m² Bygningen er indrettet til: Lager 673 m² 205 kr kr Mindre god bygningsmæssig kvalitet Mindre god vedligeholdelsesstand Bygningen er mindre anvendelig til alternative formål m² Bygningen er indrettet til: Lager 248 m² 205 kr kr Mindre god bygningsmæssig kvalitet Mindre god vedligeholdelsesstand Bygningen er mindre anvendelig til alternative formål m² Bygningen er indrettet til: Lager 127 m² 56 kr kr Mindre god bygningsmæssig kvalitet Mindre god vedligeholdelsesstand Bygningen er mindre anvendelig til alternative formål Samlet anslået årsleje kr Ejendomsværdi Beløb ANSLÅET ÅRSLEJE X FAKTOR Lejeværdi kr 7, kr Faktoren er valgt under hensyntagen til bygningernes alder samt at ejendommen som helhed har en mindre god bygningsmæssig standard I alt kr Ejendomsværdi afrundet kr KMD OGJM udg Side 68 af 170 Side 2 af 2

Sagsnummer 2011/005557. Udbudsmateriale for. Nordskovvej 14 3700 Rønne

Sagsnummer 2011/005557. Udbudsmateriale for. Nordskovvej 14 3700 Rønne Sagsnummer 2011/005557 Udbudsmateriale for Nordskovvej 14 3700 Rønne Side 2 af 142 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Nordskovvej 14, 3700 Rønne Fin ejendom skønt

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens

Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Assens Kommune udbyder matrikel nummer 1p, Barløse By, Barløse, beliggende Barløsevej 47,

Læs mere

Sagsnummer 2011/08392 april 2013. Udbudsmateriale For. Depot Tolne Magasinvej 7 9870 Sindal

Sagsnummer 2011/08392 april 2013. Udbudsmateriale For. Depot Tolne Magasinvej 7 9870 Sindal Sagsnummer 2011/08392 april 2013 Udbudsmateriale For Depot Tolne Magasinvej 7 9870 Sindal Side 2 af 197 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Depot Tolne Magasinvej

Læs mere

[SALGSVILKÅR] Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation

[SALGSVILKÅR] Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation 2014 Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation [SALGSVILKÅR] Ejendomme erhvervet af Morsø Kommune med henblik på nedrivning af eksisterende bygninger og videresalg af bygningsløse

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS TØNDER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender TØNDER KOMMUNE Wegners Plads 2, 6270 Tønder Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 550 21320 29-09-2016

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup

Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Assens Kommune udbyder matrikel nummer 12g, Tommerup By, Tommerup, beliggende Skolevej

Læs mere

Oktober 2015 Sagsnummer 2015/002310. Udbudsmateriale for. Skovridervej 25 6715 Esbjerg N

Oktober 2015 Sagsnummer 2015/002310. Udbudsmateriale for. Skovridervej 25 6715 Esbjerg N Oktober 2015 Sagsnummer 2015/002310 Udbudsmateriale for Skovridervej 25 6715 Esbjerg N Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Skovridervej 25, 6715 Esbjerg N Dejlig ejendom beliggende

Læs mere

Sagsnummer 2011/001366. Udbudsmateriale for. Almegårdsvej 6 3700 Rønne

Sagsnummer 2011/001366. Udbudsmateriale for. Almegårdsvej 6 3700 Rønne Sagsnummer 2011/001366 Udbudsmateriale for Almegårdsvej 6 3700 Rønne Side 2 af 160 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Almegårdsvej 6, 3700 Rønne Fin og velbeliggende

Læs mere

Udbudsmateriale for salg af:

Udbudsmateriale for salg af: August 2014 Bind 1 Udbudsmateriale for salg af: Hjertingvej 125, 6800 Varde Hjertingvej 129, 6800 Varde Hjertingvej 131, 6800 Varde Hjertingvej 133, 6800 Varde Hjertingvej 135a, 6800 Varde Hjertingvej

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00738 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Bøgeskovhus Tidligere skovfogedbolig beliggende Palsgårdsvej 10, 7362 Hampen 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Sagsnummer 2011/002039. Udbudsmateriale for. 8 fritliggende enfamiliehuse i Bangsbo Niels Hjørnes Vej 13-27 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2011/002039. Udbudsmateriale for. 8 fritliggende enfamiliehuse i Bangsbo Niels Hjørnes Vej 13-27 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2011/002039 Udbudsmateriale for 8 fritliggende enfamiliehuse i Bangsbo Niels Hjørnes Vej 13-27 9900 Frederikshavn Side 2 af 218 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt

Læs mere

Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014. Udbudsmateriale for. Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn

Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014. Udbudsmateriale for. Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn Sagsnummer 2012/001420 Februar 2014 Udbudsmateriale for Tuenvej 119-131 Elling 9900 Frederikshavn Side 2 af 192 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud 7 enfamiliehuse

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00655 Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Sulbækhus Landejendom beliggende Strandhusevej 5, 9900 Frederikshavn 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Sagsnummer 2014/006120 november 2014. Udbudsmateriale for. Holstebrovej 13 6950 Ringkøbing

Sagsnummer 2014/006120 november 2014. Udbudsmateriale for. Holstebrovej 13 6950 Ringkøbing Sagsnummer 2014/006120 november 2014 Udbudsmateriale for Holstebrovej 13 6950 Ringkøbing Side 2 af 164 Holstebrovej 13 6950 Ringkøbing Velbeliggende erhvervsejendom med mulighed for at kombinere erhverv

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27

Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27 Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27 Denne tilsynsrapport vil i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk under erhverv på landet, landbrug

Læs mere

U D B U D S V I L K Å R

U D B U D S V I L K Å R Februar 2016 EGEDAL KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 10bl Stenløse By, Stenløse, beliggende Toftholmvej 20, 3660 Stenløse, til salg Henvendelse herom og spørgsmål i øvrigt kan rettes til Stine Elken,

Læs mere

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet Jura 3. november 2015 J.nr. 13.06.02P19-273075 HGB Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder Mellem Roskilde Kommune, Rådhusbuen

Læs mere

Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG. Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg.

Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG. Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg. Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg. 2 Februar 2016 Sagsnr. 2014-0194772 Henvendelse og spørgsmål

Læs mere

2012 Sagsnummer 2010/005807-2. Udbudsmateriale for. Tidligere tjeneste-/lejebolig Knud Hjortøsvej 5 4760 Vordingborg

2012 Sagsnummer 2010/005807-2. Udbudsmateriale for. Tidligere tjeneste-/lejebolig Knud Hjortøsvej 5 4760 Vordingborg 2012 Sagsnummer 2010/005807-2 Udbudsmateriale for Tidligere tjeneste-/lejebolig Knud Hjortøsvej 5 4760 Vordingborg Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud

Læs mere

Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål

Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål Hvidovre Kommune udbyder grunden beliggende Langkildevej 1, 2650 Hvidovre (herefter kaldet Ejendommen ) til salg på følgende vilkår: Ejendommen udbydes

Læs mere

Røde Banke 77, Frederica 7000 udbydes til salg Vilkår for salg af Erritsø Bygade 77, Fredericia 7000

Røde Banke 77, Frederica 7000 udbydes til salg Vilkår for salg af Erritsø Bygade 77, Fredericia 7000 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Røde Banke 77, Frederica 7000 udbydes til salg Vilkår for salg af Erritsø Bygade 77, Fredericia 7000 Røde Banke 77, Fredericia 7000 31.01.2015 sagsnr. 14/10027 GENERELLE UDBUDSVILKÅR

Læs mere

2012 Sagsnummer 2012/000465. Udbudsmateriale for. Strandvejen 18 6840 Oksbøl

2012 Sagsnummer 2012/000465. Udbudsmateriale for. Strandvejen 18 6840 Oksbøl 2012 Sagsnummer 2012/000465 Udbudsmateriale for Strandvejen 18 6840 Oksbøl Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere tjeneste-/lejebolig Strandvejen

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden landbrugspligt Landbrugsjord beliggende Maltvedgårdsvej 2B, 4100 Ringsted. 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: matr.nr.

Læs mere

Sagsnummer 2013/001816. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 25 3400 Hillerød

Sagsnummer 2013/001816. Udbudsmateriale for. Brødeskovvej 25 3400 Hillerød Sagsnummer 2013/001816 Udbudsmateriale for Brødeskovvej 25 3400 Hillerød Side 2 af 162 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Brødeskovvej 25, 3400 Hillerød Velbeliggende

Læs mere

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.:

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: KØBSAFTALE Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: (i det følgende kaldet køber) afgiver herved ved afkrydsning Individuelt købstilbud eller Portefølje købstilbud over for Odense Kommune

Læs mere

Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Frydensgade 4, 8600 Silkeborg FRYDENSGADE 4, SILKEBORG MINDSTEPRIS: 1.945.000 KR. ETAGEAREAL: 147 M 2

Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Frydensgade 4, 8600 Silkeborg FRYDENSGADE 4, SILKEBORG MINDSTEPRIS: 1.945.000 KR. ETAGEAREAL: 147 M 2 FRYDENSGADE 4, SILKEBORG MINDSTEPRIS: 1.945.000 KR. ETAGEAREAL: 147 M 2 OPFØRT: 1923 GRUNDAREAL: 590 m 2 ENERGIMÆRKE: F Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Frydensgade 4, 8600 Silkeborg Indhold

Læs mere

WILLEMOESGADE 56, ST. 2100 KØBENHAVN Ø UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår

WILLEMOESGADE 56, ST. 2100 KØBENHAVN Ø UDBYDES TIL SALG. Udbudsvilkår Udbudsvilkår WILLEMOESGADE 56, ST. 2100 KØBENHAVN Ø UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder matr.nr. 1964 Udenbys Klædebo Kvarter, København, ejerlejlighed nr. 1, beliggende Willemoesgade 56, ST.,

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Hyrdevej 6-20, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2717

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Hyrdevej 6-20, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2717 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Hyrdevej 6-20, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2717 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 BOLIGSOCIAL HENSYN... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 4 PLANFORHOLD /

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Udbudsmateriale for Domicilejendom Kuglegården

Udbudsmateriale for Domicilejendom Kuglegården Sagsnummer 2010/003611 Maj 2015 Udbudsmateriale for Domicilejendom Kuglegården Danneskiold-Samsøes Alle 1 1434 København K Forsvarskommandoens domicil Kuglegården Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby

Salgsvilkår for ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby Salgsvilkår for ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed 1. Indledning Assens Kommune udbyder mat.nr. 9au Haarby By, Haarby, beliggende Mosevangen 2, 5683 Haarby, i offentligt

Læs mere

Sagsnummer 2012/000787. Udbudsmateriale for. Nordskovvej 12 3700 Rønne

Sagsnummer 2012/000787. Udbudsmateriale for. Nordskovvej 12 3700 Rønne Sagsnummer 2012/000787 Udbudsmateriale for Nordskovvej 12 3700 Rønne Side 2 af 142 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Nordskovvej 12, 3700 Rønne Dejlig ejendom beliggende

Læs mere

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) -Medd-Data Ejendommens beliggenhed: Kommunenr./Ejendomsnr.: Aale Bygade 34A (Vejkode: ), 716 Tørring 766/17246 Oplysninger om grunde Adresse: Aale Bygade 34A (vejkode: 6), 716 Tørring Ejerforhold: Privatpersoner

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af opiysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

BBR-Meddelelse (Udskrift af opiysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HORSENS KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af opiysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HORSENS KOMMUNE RADHUSTORVET 4, 8700 HORSENS M o d t a g e r : A n d e l s b o l i g f o r e n i n g e

Læs mere

2011 Sagsnummer 2010/005837. Udbudsmateriale for. 4 boliger Jomfrusti 19, 21, 23 og 25 6400 Sønderborg

2011 Sagsnummer 2010/005837. Udbudsmateriale for. 4 boliger Jomfrusti 19, 21, 23 og 25 6400 Sønderborg 2011 Sagsnummer 2010/005837 Udbudsmateriale for 4 boliger Jomfrusti 19, 21, 23 og 25 6400 Sønderborg Side 2 af 277 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud 4 boliger med

Læs mere

Aarhus Kommune udbyder ejendommen Villavej 40 i Hov til salg.

Aarhus Kommune udbyder ejendommen Villavej 40 i Hov til salg. Aarhus Kommune udbyder ejendommen Villavej 40 i Hov til salg. Villavej 40, Hov Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Deklarationer Energimærke BBR ejermeddelelse Offentlig ejendomsvurdering

Læs mere

Sagsnummer 2014/004628 August 2014. Udbudsmateriale For. Lundbygårdsvej 4 4750 Lundby

Sagsnummer 2014/004628 August 2014. Udbudsmateriale For. Lundbygårdsvej 4 4750 Lundby Sagsnummer 2014/004628 August 2014 Udbudsmateriale For Lundbygårdsvej 4 4750 Lundby Side 2 af 208 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Depot Lundby Sydsjælland Lundbygårdsvej

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Haraldshus 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 vedlægges. Ejendommens

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Aabenraa Kommune Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, 7760 Hurup tlf. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Udstykningen på Hans Bachs

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted. THISTED KOMMUNE Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...2 Området

Læs mere

Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Jernbanegade 13, 8882 Fårvang. Mindstepris: 695.000 kr. inkl. Moms. Erhvervsareal: 401 m 2

Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Jernbanegade 13, 8882 Fårvang. Mindstepris: 695.000 kr. inkl. Moms. Erhvervsareal: 401 m 2 Mindstepris: 695.000 kr. inkl. Moms Erhvervsareal: 401 m 2 Bygget/ombygget: 1910/1996 Grundareal: 2.551 m 2 Energimærke: E Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Jernbanegade 13, 8882 Fårvang Indhold

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Læs mere

Smukt beliggende landejendom på Midtfyn Lindehusvej 8, 5750 Ringe. Landejendom

Smukt beliggende landejendom på Midtfyn Lindehusvej 8, 5750 Ringe. Landejendom Smukt beliggende landejendom på Midtfyn Lindehusvej 8, 5750 Ringe Landejendom Smukt beliggende landejendom på Midtfyn Lindehusvej 8, 5750 Ringe Kort & info Bolig#12813 Landejendom Smukt beliggende gård

Læs mere

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING

UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING THISTED KOMMUNE UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf.nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Sjørring by...3 Området ved Frejasvej...3 Udstykningen

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00702 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Landejendom uden bopælspligt På Sydlangeland ved Bagenkop 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Marts 2015 Sagsnr.: 2014-0194537 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 928 Sundbyvester, beliggende Ove Billesvej 12, 2300 København S, til salg Ejendommen fremvises efter aftale. Henvendelse

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Naturskøn grund ved Bramming-Holsted Å Areal beliggende Fiskerivej 2, 6740 Bramming 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1fu, 1se, og1hq Bramming

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. SALGSVILKÅR 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal I overensstemmelse

Læs mere

Købstilbud. Underskrevne: Cpr.nr.: Adresse: Mailadr.: Advokat:

Købstilbud. Underskrevne: Cpr.nr.: Adresse: Mailadr.: Advokat: Odense, den 28. april 2016 Købstilbud Underskrevne: Cpr.nr.: Adresse: Mailadr.: Advokat: tilbyder herved, for det anførte bud, at købe én af nedenstående ejendomme. Overtagelsen fastsættes efter nærmere

Læs mere

Hyggeligt byhus centralt i Hasle Storegade 24, 3790 Hasle. Villa

Hyggeligt byhus centralt i Hasle Storegade 24, 3790 Hasle. Villa Hyggeligt byhus centralt i Hasle Storegade 24, 3790 Hasle Villa Hyggeligt byhus centralt i Hasle Storegade 24, 3790 Hasle Kort & info Bolig#7877 Villa Kontantpris Kr. 275.000 Huset er ved at blive istandsat.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen Ejendom, bolig/erhverv, bebygget. KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendom, del 2 af matr. nr. 165a, Køge Bygrunde, beliggende Nørregade

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro. Dok. 13/102034-3 1/8

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro. Dok. 13/102034-3 1/8 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro Dok. 13/102034-3 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende benævnt

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Juridisk Afdeling, BLF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. 12-08-2015 Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej,

Læs mere

Salgsprospekt. Helsingevejen 64C - Blistrup Udbyder: Gribskov Kommune Dato: 19. juni 2017

Salgsprospekt. Helsingevejen 64C - Blistrup Udbyder: Gribskov Kommune Dato: 19. juni 2017 Salgsprospekt Helsingevejen 64C - Blistrup Udbyder: Gribskov Kommune Dato: 19. juni 2017 Center for Byer, Ejendomme og Erhverv, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge Oplysninger: Bianca Lauterbach tlf. 7249 6938,

Læs mere

Købstilbud. Underskrevne: Cpr.nr.: Adresse: Mailadr.: Advokat: tilbyder herved, for det anførte bud, at købe én/flere af nedenstående ejendomme.

Købstilbud. Underskrevne: Cpr.nr.: Adresse: Mailadr.: Advokat: tilbyder herved, for det anførte bud, at købe én/flere af nedenstående ejendomme. Odense, den 7. juni 2016 Købstilbud Underskrevne: Cpr.nr.: Adresse: Mailadr.: Advokat: tilbyder herved, for det anførte bud, at købe én/flere af nedenstående ejendomme. Overtagelsen fastsættes efter nærmere

Læs mere

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højtoftevej 2, 8620 Kjellerup. Dok. 13/102012-10 1/8

Købsaftale bolig. Vedrørende ejendommen beliggende Højtoftevej 2, 8620 Kjellerup. Dok. 13/102012-10 1/8 Købsaftale bolig Vedrørende ejendommen beliggende Højtoftevej 2, 8620 Kjellerup Dok. 13/102012-10 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (i det følgende benævnt

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted

THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk 1 Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl.

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl. , Bakken 214, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 7839 Beliggenhed: Bakken 214 Adresse: Bakken 214 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejere Hovedejer Reimer Møller

Læs mere

VEJLE KOMMUNE DIGITAL. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

VEJLE KOMMUNE DIGITAL. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde VEJLE KOMMUNE DIGITAL BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJLE KOMMUNE DIGITAL KIRKETORVET 22, 7100 VEJLE Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato:

Læs mere

SALGSPROSPEKT Elsamvej 13, Vester Hassing, 9310 Vodskov

SALGSPROSPEKT Elsamvej 13, Vester Hassing, 9310 Vodskov Matrikelnummer: SALGSPROSPEKT Elsamvej 13, Vester Hassing, 9310 Vodskov SÆLGES VED OFFENTLIGT UDBUD FOR AALBORG FORSYNING, KLOAK A/S Ejendommen omfatter delnr. 5 af 27m V. Hassing By, V. Hassing med et

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Natur- og landejendom ved Sneum Å Nedlagt dambrug beliggende Møllevej 42, 6818 Årre 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 3h og 3l Ålunde Gde.,

Læs mere

Ejendom og arealer til salg

Ejendom og arealer til salg PostNord AB Ejendom og arealer til salg Allerød Kommune 50 meter fra Allerød St. 30 min. fra København City Allerød Kommune og PostNord Real Estate udbyder i fællesskab attraktiv ejendom og areal til bebyggelse

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 12u, Burgård, Vildbjerg. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr. nr. 12u, Burgård, Vildbjerg. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr. nr. 12u, Burgård, Vildbjerg. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013.

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene ligger ved Nordmarken i Højmark, hvor de første grunde blev

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Grøngrøft vedrørende Matr.nr. 53 Grøngrøft. Felsted Matr.nr. 54

Læs mere

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg

Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809. Udbudsmateriale for. 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Marts 2013 Sagsnummer 2010/005809 Udbudsmateriale for 2 boliger og 1 garageanlæg Knud Hjortøsvej 2, 4 og 7 4760 Vordingborg Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Beskrivelse og Udbudsvilkår. For salg af ca. 54 ha agerjord beliggende nord for Landerupvej.

Beskrivelse og Udbudsvilkår. For salg af ca. 54 ha agerjord beliggende nord for Landerupvej. Beskrivelse og Udbudsvilkår For salg af ca. 54 ha agerjord beliggende nord for Landerupvej. Arealet udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

Udbudsmateriale Generatorvej Herlev

Udbudsmateriale Generatorvej Herlev Udbudsmateriale Generatorvej 12 2730 Herlev J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2012/01420 005 Udbudsmaterialet indeholder følgende: 1. Udbudsbetingelse og oplysninger om ejendommen 2. Annonce 3. Skatteattester

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af. Del af erhvervsejendommen Fredensgade 4C, 9330 Dronninglund

Udbudsmateriale. For salg af. Del af erhvervsejendommen Fredensgade 4C, 9330 Dronninglund Udbudsmateriale For salg af Del af erhvervsejendommen Fredensgade 4C, 9330 Dronninglund Brønderslev Kommune udbyder herved ejendommen Fredensgade 4C, 9330 Dronninglund til salg. Der er tale om en kommunal

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Etage: ST, Side/Dør: TV 0 54 61/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Etage: ST, Side/Dør: TV 0 54 61/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Faxe kommune Center for Teknik & Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Faxe kommune Center for Teknik & Miljø -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Faxe kommune Center for Teknik & Miljø Frederiksgade 9, 4690 Haslev Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

BBR-Ejermeddelelse. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger. BBR-Ejermeddelelse

BBR-Ejermeddelelse. Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger. BBR-Ejermeddelelse Ejer: Jens Ole Andersen (100%) (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Ejendomsværdi Grundværdi Købesum (skødedato) 7.350.000 (01-10-2014) 747.300 (01-10-2014) 2.200.000 (06-04-1990)

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00735 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Abildholthus Tidligere skovløberbolig beliggende Abildholtvej 10, 7500 Holstebro 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Salg af 12 attraktive byggegrunde på Doktor Lunds Vej i Øster Jølby

Salg af 12 attraktive byggegrunde på Doktor Lunds Vej i Øster Jølby Morsø Kommune Salg af 12 attraktive byggegrunde på Doktor Lunds Vej i Øster Jølby Udbudsmateriale Pia Thybo 2013 Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation 13-09-2013 Offentligt udbud af byggegrunde

Læs mere

Odense Kommune Digitalisering og Geodata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Odense Kommune Digitalisering og Geodata. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Odense Kommune Digitalisering og Geodata BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Odense Kommune Digitalisering og Geodata Nørregade 36, Postboks 730, 5100 Odense

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg BBR. Oplysninger om grunde GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender GENTOFTE KOMMUNE Plan og Byg Bernstorffsvej 161, 2920 Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift

Læs mere

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.:

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: 1 KØBSAFTALE Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: (i det følgende kaldet køber) tilbyder herved over for Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Nørregade 36-38 Postboks

Læs mere

Sagsnummer 2010/004208. Udbudsmateriale For. Ribe Landevej 22 6100 Haderslev

Sagsnummer 2010/004208. Udbudsmateriale For. Ribe Landevej 22 6100 Haderslev Sagsnummer 2010/004208 Udbudsmateriale For Ribe Landevej 22 6100 Haderslev Side 2 af 104 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Ribe Landevej 22 6100 Haderslev Enestående

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00660 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Lerbækhus Tidligere skovløberbolig beliggende Esrumvej 251, 3000 Helsingør 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Jægerhytten Tidligere skovløberbolig beliggende Koldingvej 5, 6630 Rødding 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

OFFENTLIGT UDBUD. Salgsopstilling. Sag 900902CH. Møllevej 4A, 8420 Knebel

OFFENTLIGT UDBUD. Salgsopstilling. Sag 900902CH. Møllevej 4A, 8420 Knebel Salgsopstilling OFFENTLIGT UDBUD Møllevej 4A, 8420 Knebel Sag 900902CH Ejendommen udbydes af Syddjurs Kommune til salg ved offentligt udbud som Kommunens ejendomme, jf. Bekendtgørelse om offentligt udbud

Læs mere

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR:

Areal Bolig/Erhverv/ Andet. Tinglyst areal fra ESR: Syddjurs Kommune Team Byggeri -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Syddjurs Kommune Team Byggeri Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Oplysninger om grunde Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110, 9530 Støvring Modtager: Kommune

Læs mere