Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014"

Transkript

1 Årsberetning Aalborg Havn A/S stærk på logistik og samarbejde

2 Ledelsesberetning Aalborg Havn A/S koncern 3 Virksomhedens hovedaktivitet Koncernen Aalborg Havn er en logistikvirksomhed inden for havne- og transportområdet. Koncernen udøver sin virksomhed med grundlag i havneloven (lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 212). Koncernens aktiviteter omfatter i hovedsagen følgende: Aktiviteter i forbindelse med transport, håndtering og oplagring af gods. Indhold: Virksomhedens hovedaktivitet...3 Udvikling i regnskabsåret...4 Miljøforhold...4 Den forventede udvikling...5 Regnskab I dette sammendrag af årsrapporten for Aalborg Havn A/S 214 er ledelsesberetningen i det væsentligste gengivet i sin fulde ordlyd. For koncernen bringes resultatopgørelse og balance i sammendrag, ligesom udviklingen i koncernens væsentligste aktiviteter er beskrevet. Aalborg Havn A/S er moderselskab i koncernen, der også omfatter Aalborg Havn Logistik A/S og Aalborg Havn Areal A/S. Desuden NTC Ejendom A/S, Grønlandshavnens Ejendomme A/S, Port of Aalborg Tankstore ApS og Port of Aalborg Business Intelligence ApS. Koncernens og moderselskabets komplette årsrapport er tilgængelig hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Udlejning af arealer, bygninger, materiel mv. til logistikrelevante formål. Transportcentervirksomhed (Nordic Transport Center). Koncernens virksomhed har udgangspunkt i havneområdet i Aalborg, der er et af landets væsentlige knudepunkter for havnevirksomhed og godstransport. Koncernen ejer 4,2 mio. m² erhvervsareal med tilhørende kajanlæg, veje, pladser og lignende. Heraf er,4 mio. m² beliggende i Centralhavnen nær bymidten, og 3,8 mio. m² er beliggende i Aalborg Havn ca. 1 km øst for Aalborg. Endvidere ejer moderselskabet sammen med datterselskaber ca m² kontorog lagerbygninger til udlejning samt kraner og andre faciliteter til servicering af transportbranchen. Koncernen Aalborg Havn udøver en del af sin virksomhed gennem ejerskab eller medejerskab af en række logistikvirksomheder i havneområdet. For Aalborg Fjordudvalg, der udover Aalborg Havn A/S også omfatter de to øvrige havne i Aalborg havneområde, Aalborg Portland A/S havn og kraftværkshavnen ved Nordjyllandsværket, varetager Aalborg Havn opgaverne med at opretholde erhvervssejlløbet mellem Aalborg og sejlruterne i Kattegat. Opretholdelse af erhvervssejlløbet mellem Aalborg og sejlruterne i Kattegat anses for vedligeholdelse af offentlig infrastruktur, hvor der årligt afholdes omkostninger for mellem syv og ni mio. kr.

3 4 5 Udvikling i aktiviteter og økonomi Årets resultat før skat er på 24,5 mio. kr. mod 3 mio. kr. i 213, og årets nettoomsætning udgør 145 mio. kr. Årets resultat og omsætning anses for tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne. Der er i året anvendt projektomkostninger til realisering af visionen Den Intelligente Havn, herunder øget omkostninger til bedre risikostyring. Port of Aalborg Business Intelligence ApS er etableret i 214, og selskabets formål er at være ramme for aktiviteterne i Center for Logistik og Samarbejde (CLS). Selskabets første regnskabsår bærer præg af opstartsomkostninger. Der er foretaget en ekstraordinær nedskrivning på materielle anlægsaktiver på 1,5 mio. kr. og,7 mio. kr. på finansielle anlægsaktiver. Miljøforhold Aalborg Havn har gjort miljøområdet til et strategisk parameter i det at drive havn. Havnen er certificeret efter den internationale ISO 141 standard. Der er gennemført en række konkrete tiltag sammen med kunder, som har bidraget til at give øget fokus på miljøet. Der er udarbejdet en bæredygtighedsstrategi, hvor det er havnens overordnede mål at være CO2-neutral. Det sker gennem energibesparelser og brug af klimavenlig teknologi i samarbejde med kunder. I forbindelse med etableringen af Port of Aalborg Tankstore har Aalborg Havn opgraderet indsatsen på Oliehavnen gennem Indsats Center Oliehavnen (ICO). Aalborg Havn har blandt andet påtaget sig den koordinerende rolle og formandsposten i forhold til bl.a. myndighederne med hensyn til miljø og sikkerhed på Oliehavnen blandt de forskellige aktører i området. Pensionsforpligtelsen opgøres efter IAS 19. Den totale pensionsforpligtelse opføres under hensatte forpligtelser og udgør 56 mio. kr. Forrentningen af forpligtelsen udgiftsføres i resultatopgørelsen og udgør 2,5 mio. kr., mens aktuarmæssige gevinster og tab indregnes direkte på egenkapitalen og udgør en gevinst på,1 mio. kr. for indeværende år. Den årlige betaling af pensionsforpligtelserne udgør 4,8 mio. kr. Samtlige mindretalsaktionærer i Aalborg Havn A/S er indløst i regnskabsåret. Indløsningen er foretaget som følge af, at havnen blev underlagt offentlighedsloven fra 214. Aalborg Kommune og Aalborg Havn er dermed 1 % aktionær. Kapitalen forventes nedskrevet med 1 % på generalforsamlingen i 215. Vision: Aalborg Havn er i en stadig transformation fra at være en havn centreret omkring infrastruktur, der betjener det industrielle erhverv, til at være en moderne havn, som betjener et samfund, hvor værdiskabelsen baserer sig på viden i og omkring produkter og processer. Koncernen Aalborg Havn har taget konsekvensen af de nye erkendelser og har udviklet Den Intelligente Havn som et stærkt koncept for den videre proces. Den Intelligente Havn arbejder med drift, ideer og løsninger, som kombinerer virksomheders og samfundets behov på en måde, der bidrager til at skabe værdi, viden og udvikling i både erhvervslivet og samfundet i øvrigt. gen af Den Intelligente Havn og dels støtte integrationen mellem virksomhederne på havnen og uddannelses- og forskningsinstitutionerne i Region Nordjylland. I CLS-bygningen er der desuden etableret et kontorhotel med både kontor- og mødefaciliteter. Her har bl.a. Business Aalborg, Arctic Consensus og MARCOD åbnet kontor. Den Intelligente Havn gennemføres, fordi samarbejde og relationer betyder øget viden og styrke; fordi involvering betyder ejerskab og frigørelse af potentiale; fordi stabilitet betyder tillid og tryghed; fordi størrelse betyder indflydelse; og fordi mindre afhængighed betyder øget rum til selv at beslutte. Center for Logistik og Samarbejde er blevet etableret i samarbejde med Aalborg Universitet. Centeret skal dels bidrage til udviklin- Center for Logistik og Samarbejde, Langerak 15 Den forventede udvikling Aalborg Havn har et investeringsbudget på 5 mio. kr. for koncernen i de kommende år. Den udløsende faktor for beslutningen er, at Aalborg Kommune på sit anlægsbudget for årene 215 og 216 har afsat 38 mio. kr. til opgradering af Tranholmvej til fire spor. Der er ligeledes en forventning om, at staten bidrager med et tilsvarende beløb. Koncernen Aalborg Havn vil fortsætte bestræbelserne på at udvikle havne- og transportaktiviteterne i havneområderne. Hensigten er bl.a. at markere Nordic Transport Centre (NTC) som en integreret del af koncernens serviceudbud og som et godsknudepunkt i Nordjylland. Koncernen forventer i det kommende år at opnå et positiv årsresultat i niveauet 2 til 3 mio. kr.

4 6 7 Årsregnskab Kr. i Tons i Kr. i 1. Balance pr. 31. december 214 (1. kr.) Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensættelser Gæld Passiver i alt Resultatopgørelse for 214 (1. kr.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af ordinær primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter Resultat før finansielle poster Indtægt af kapitalandele... (47) Finansielle poster Resultat før skat Skat af ordinært resultat Årets resultat Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Efter regnskabsåret afslutning kan større udsving i kursen på CHF påvirke selskabets regnskabsresultat for 215. En tidligere serviceleverandør har foretaget en stævning mod Aalborg Havn A/S i 214 og har hævet den anlagte sag i 215. Advokaten kan ikke afvise, at serviceleverandøren vil udtage en ny stævning mod Aalborg Havn Logistik A/S på et krav lydende på 2,2 mio. kr Kr. i 1. Årets resultat Nettoomsætning Aalborg Havns advokat anser det for usandsynligt, at retten vil anerkende kravet. Aalborg Havns advokat konkluderer, at en eventuel anlagt sag mod Aalborg Havn Logistik A/S bør falde ud til frifindelse, men idet der er tale om en domsafgørelse, er en sådan konklusion altid behæftet med en vis usikkerhed. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere begivenheder, som vil kunne påvirke koncernens finansielle stilling væsentligt Godsomsætning Omsætningsfordeling Fordeling på varearter i tons Egenkapital Skibs- og vareafgifter 25% Lejeindtægter 56% Materiel og servicefac. 8% Salg af tjenesteydelser 11% Korn- og foderstof. m.v. 11% Salt, jord, stenarter 13% Malme, slagger og aske 2% Olie 45% Gødningsstoffer m.v. 3% Træ m.v. 2% Stenvarer m.v. 2% Jern, metaller m.v. 3% Maskiner og uspecificeret gods 5% Containergods 14%

5 DAN MARKS INTELLIG ENTE HAV N Stærk på logistik og samarbejde - stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn A/S Langerak 19 DK-922 Aalborg Øst Tlf

Københavns Havn A/S. Årsrapport 2006

Københavns Havn A/S. Årsrapport 2006 Københavns Havn A/S Årsrapport 2006 Svanemøllehavnen Kalkbrænderihavnen Svaneknoppen Svanemøllebugten Fiskerihavn Færgehavn Nord Nordhavnen Århusgade Orientbassinet Nordhavn Station Frihavnen Kronløbsbassinet

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07

ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Billundskolen Motorvejsbro ved Nordskoven i Silkeborg Kanalprojekt ved De Bynære Havnearealer i Aarhus Betonplatforme for Bladt Industries ÅRSRAPPORT 2013 JORTON A/S CVR NR. 26 20 72 07 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning Årsrapport 2004 04 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, direktør (formand)

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2013 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16

Jakon A/S CVR-nr. 83 95 57 16 CVR-nr. 83 95 57 16 Årsrapport for 2009/10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2010 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRS- REGNSKAB FOR 2014

ÅRS- REGNSKAB FOR 2014 ÅRS- REGNSKAB FOR 2014 INDHOLD 04 Virksomhedsoplysninger 05 Hoved- og nøgletal 06 2014 Kort fortalt 08 Ledelsespåtegning 09 Revisionspåtegning 10 Ledelsesberetning 15 Regnskabsberetning 20 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond I K/S Cvr. nr. 29 30 75 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 INDHOLD Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2009

Regnskabsmeddelelse 2009 Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009 n Nettoomsætningen for året 2009 som helhed udgjorde SEK 44.633 mio. (45.810 mio.). n Driftsresultatet for året 2009 som helhed udgjorde SEK 284 mio. (2.946 mio.).

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013 Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi Årsrapport 2013 INDHOLD Påtegninger: 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning: 7 Fakta om 8 Hoved-

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Operate årsrapport 2014

Operate årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Godkendt på generalforsamlingen den 24. februar 2015 Dirigent 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 4 Revisionspåtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere