VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr /MS. Slettet: Slettet: av.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av."

Transkript

1 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr /MS Slettet: Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål Selskabets kapital og kapitalandele Overgang af kapitalandele Generalforsamling Fremmøde og stemmeret på generalforsamlingen Elektronisk generalforsamling Ledelse Tegningsret Regnskab og revision Elektronisk kommunikation... 6 Slettet: 1. Navn og formål 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele 3 3. Overgang af kapitalandele 3 4. Generalforsamling 3 5. Fremmøde og stemmeret på generalforsamlingen 4 6. Elektronisk generalforsamling 5 7. Ledelse 6 8. Tegningsret 6 9. Regnskab og revision Elektronisk kommunikation 6 Side 2 af 7

3 1. Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Energi og Sol ApS. 1.2 Selskabets binavn er: - energiogsol.dk ApS - EnergyandSun.com ApS - Energy and Sun ApS 1.3 Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og formidling af energibesparende produkter og løsninger samt rådgivning i forbindelse hermed samt anden hermed beslægtet virksomhed. 2. Selskabets kapital og kapitalandele 2.1 Selskabskapitalen udgør DKK Selskabskapitalen er fordelt på kapitalandele. 2.3 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt. 2.4 Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, der skal være tilgængelig for enhver kapitalejer. 2.5 Ejerbogen føres af selskabet på selskabets adresse. 2.6 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder. Slettet: på Slettet: s vegne af Advodan I/S, CVRnr Der er ikke udstedt ejerbeviser. 3. Overgang af kapitalandele 3.1 Kapitalandelene er frit omsættelige, og der gælder således ingen begrænsninger i kapitalandelenes omsættelighed. 3.2 Alle rettigheder vedrørende kapitalandelene skal anmeldes til ejerbogføreren. 4. Generalforsamling 4.1 Generalforsamlinger afholdes på selskabets adresse eller et andet sted inden for samme kommune efter det centrale ledelsesorgans bestemmelse. 4.2 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år og således at selskabets årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens modtagelse inden udløb af indsendelsesfristen i henhold til årsregnskabsloven. 4.3 Generalforsamlinger indkaldes af selskabets centrale ledelsesorgan tidligst 4 uger og senest 2 Side 3 af 7

4 uger før generalforsamlingen. 4.4 Indkaldelse sker på selskabets hjemmeside samt elektronisk i form af e- mail til de kapitalejere, der har begæret særskilt indkaldelse og registreret deres hos selskabet. 4.5 Indkaldelse skal indeholde dagordenen for generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. 4.6 Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor og samtidig tilstilles enhver noteret kapitalejer, som har fremsat anmodning herom. 4.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Det centrale ledelsesorgans udpegelse af dirigent og referent. 2. Det centrale ledelsesorgans beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt meddelelse af decharge (ansvarsfrihed) til selskabets ledelsesorganer for det i årsrapporten oplyste. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af bestyrelse 6. Valg af direktion. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelle forslag fra selskabets ledelsesorganer og/eller kapitalejere. 9. Eventuelt. 4.8 Forslag fra kapitalejere til behandling på den ordinære generalforsamling skal være modtaget af det centrale ledelsesorgan senest 5 uger inden generalforsamlingen. 4.9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter generalforsamlingens eller det centrale ledelsesorgans beslutning. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af blot kapitalejere, der ejer 5 pct. af selskabskapitalen Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af det centrale ledelsesorgan Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens gennemførelse, sagernes behandling og stemmeafgivningen Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af det centrale ledelsesorgan Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt flertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet Personvalg samt anliggender, hvor kapitalejerne skal stemme om flere anliggender ved en afstemning, afgøres ved relativt, simpelt flertal. Side 4 af 7

5 5. Fremmøde og stemmeret på generalforsamlingen 5.1 Enhver kapitalejer har adgang til selskabets generalforsamlinger, såfremt kapitalejeren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse. 5.2 Efter selskabets centrale ledelsesorgans bestemmelse eller på kapitalejers anmodning udleveres adgangskort til dokumentation for tilmelding til generalforsamling. Adgangskort kan udleveres til alle kapitalejere, der er noteret i selskabets ejerbog pr. registreringsdatoen og til kapitalejere, der inden registreringsdatoen har fremsendt meddelelser om ejerforhold som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Adgangskort kan tilsendes kapitalejeren med elektronisk post. 5.3 Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. 5.4 Kapitalejeren kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og stemmeretten kan udøves i henhold til fuldmagt. Fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid en 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. 5.5 Stemmeret på generalforsamlinger tilkommer kapitalejere, som rettidigt har tilmeldt sig generalforsamlingen. 5.6 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel én stemme. 6. Elektronisk generalforsamling 6.1 Deltagelse i, afgivelse af stemmer ved m.v. såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling kan ved det centrale ledelsesorgans forudgående bestemmelse ske elektronisk uden fysisk fremmøde (delvis elektronisk generalforsamling). 6.2 Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling kan ved samtlige kapitalejeres forudgående samtykke afholdes elektronisk uden fysisk fremmøde eller som telefonmøde (fuldstændig elektronisk generalforsamling). 6.3 Indkaldelsen skal indeholde beskrivelse af, hvorledes eventuel tilmelding skal ske samt beskrivelse af fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse. 6.4 Det centrale ledelsesorgan skal drage omsorg for, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis. 6.5 Elektronisk generalforsamling gennemføres pr. mail og indledes på det i indkaldelsen anførte tidspunkt. 6.6 Senest én time inden generalforsamlingens begyndelse fremsender dirigenten pr. mail de fornødne bemærkninger til dagsordenens enkelte punkter indhentet fra det centrale ledelsesorgan, revisor og eventuelle forslagsstillere, således at kapitalejerne har tilstrækkeligt grundlag til at afgive stemmer og stille spørgsmål under generalforsamlingen m.v. 6.7 Samtidig hermed fastsættes passende frist til kapitalejernes fremsendelse af bemærkninger til dagsordenens punkter samt afgivelse af stemmer. Kapitalejernes bemærkninger m.v. fremsendes til dirigenten samt de øvrige deltagende kapitalejere. Er der behov for yderligere Side 5 af 7

6 bemærkninger eller afstemning, fastsætter dirigenten efterfølgende nye frister herfor. De af dirigenten fastsatte frister fastsættes således, at kapitalejerne har behørig mulighed for stillingtagen og besvarelse, og fristerne bør som udgangspunkt ikke overstige 1 time pr. gang. 6.8 Gennemføres generalforsamling som telefonmøde oplyses ved indkaldelsen telefonnummer og telefonmødekode. Eventuelle skriftlige afstemninger sker via mail efter dirigentens nærmere beslutning herom.) 7. Ledelse 7.1 Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse. 7.2 Selskabet ledes af en direktion på 1 3 medlemmer, der er selskabets centrale ledelsesorgan og vælges af generalforsamlingen. 7.3 Direktionen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabets virksomhed såvel som den daglige ledelse. Direktionen sikrer endvidere en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. 8. Tegningsret 8.1 Selskabet tegnes af en direktør. 9. Regnskab og revision 9.1 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 9.2 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december, idet selskabets regnskabsår er omlagt og omlægningsperioden løber fra 1. juli 2012 til 31. december Elektronisk kommunikation 10.1 Selskabet og kapitalejerne kan helt eller delvist anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling, referat af generalforsamling, ejerbog og andre generelle og individuelle oplysninger kan kommunikeres elektronisk i form af samt ved indkaldelse på selskabets eventuelle hjemmeside. Slettet: Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. <#>Medlemmerne vælges for op til 1 år ad gangen, og medlemskabet ophører ved afslutningen af den kommende ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. <#>Bestyrelsen vælger selv sin formand. <#>Bestyrelsen træffer afgørelser med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. <#>Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. <#>Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabets virksomhed. Bestyrelsen sikrer endvidere en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. <#>Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-3 medlem. Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabets virksomhed. Slettet: bestyrelsesformanden i forening med Slettet:, eller af den samlede bestyrelse Kommunikation mellem selskab og kapitalejere foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden Kapitalejer er forpligtet til selv at meddele Selskabet sin adresse og adresse samt ændringer heri. Selskabet bekræfter notering af disse oplysninger i Selskabets ejerbog. Kommunikation til senest noterede adresse eller adresse er bindende. Side 6 af 7

7 10.5 Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet. Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling: Vallensbæk Strand, den 6. juni 2014 Som dirigent: Kelvin V. Thelin Slettet: København Slettet: 22 Slettet: 05 Slettet: li Slettet: 3 Formateret: Dansk Slettet: v/ Ann Christina R. Sørensen, adv.fm. Side 7 af 7

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere