Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84"

Transkript

1 HTH Revision APS Ådalen Ferritslev Tlf Fax CVR. nr.: Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr

2 side 2:12 INDHOLDSFORTEGNELSE: Ledelsespåtegning 3 Regnskabsførers påtegning 4 Revisionspåtegning 4 Virksomhedsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse for året 8 Balance 9 Noter 10 Godkendt på generalforsamlingen den 22. marts 2011 Dirigent

3 side 3:12 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Ferritslev Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ferritslev, den 1. marts 2011 Bestyrelse Gunnar Jørgensen Torben Knudsen Torben Henriksen Formand Næstformand kasserer Jens Peter Rasmussen Jens Anton Nielsen

4 side 4:12 Påtegninger: Regnskabsførers påtegning Efterfølgende regnskab for Ferritslev Vandværk a.m.b.a. er udarbejdet på grundlag af EDB-bogføring udført af os, samt meddelte oplysninger. Bogføringen er sket ud fra modtagne bilag. Debitorer, kreditorer og skyldige omkostninger er opgjort af os. Ferritslev d. 1. marts 2011 HTH Revision ApS Torben Henriksen revisor FDR Medlemsvalgte revisorers påtegning Vi har revideret årsrapporten for Ferritslev Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar december 2009 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vi har kontrolleret resultatopgørelsens poster til bogføringen. Endvidere har vi foretaget afstemning af renter og indestående til modtagne meddelser fra pengeinstitut. På øvrige regnskabsområder er kontrollen foretaget stikprøvevis. Vi har efterset at regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med vandværkets vedtægter og gældende regulativ for vandforsyning. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Ferritslev Vandværks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ferritslev den 28. februar 2011 Helge Kristiansen Ernst Jørgensen

5 side 5:12 Virksomhedsoplysninger: Ferritslev Vandværk a.m.b.a Nyborgvej 14 A 5863 Ferritslev Postadresse: c/o Gunnar Jørgensen Funkevænget Ferritslev Telefon: Drift: Administration: Hjemmeside. Mail: CVR-nr.: Etableret: 15. april 2010 Hjemsted: Regnskabsår: Bestyrelse Gunnar Jørgensen Funkevænget 13 Torben Knudsen Ørbækvej 22 Torben Henriksen Ådalen 27 Jens Peter Rasmussen Nyborgvej 5 Jens Anton Nielsen Ørbækvej 38 Regnskabsfører HTH Revision ApS Ådalen Ferritslev Ferritslev, Faaborg-Midtfyn Kommune 1. januar december

6 side 6:12 Ledelsesberetning: Vandværket væsentlige aktiviteter Vandværkets aktivitet er produktion og distribution af rent drikkevand. Væsentlige begivenheder i regnskabsåret Vandværket har i 2010 fået 5 nye andelshavere. Vandværket har 440 forbrugere. Vandværket har i 2010 udpumpet m3 vand ( m3 10 mdr.). Der har i år været et vandtab på 8,2% (2009 4,5%). Årets resultat udgør et overskud på kr , hvoraf kr er hensat til renovering af grundvandspumpe. Egenkapitalen udgør ved udgangen af regnskabsåret kr Budgetteret resultat for året var kr Årets samlede resultat anses for tilfredsstillende. Vandværkets balance udviser en samlet aktivmasse pr på kr Egenkapitalandelen af den samlede aktivmasse udgør pr %. Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, der har væsentlig betydning for vurderingen af årsrapporten for Resultatdisponering: Årets resultat overføres til egenkapitalen.

7 side 7:12 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Ferrritslev Vandværk for 2010 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Generelt I resultatopgørelsen indgår alle indtægter og omkostninger efter faktureringsprincippet. Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele eller forpligtelser vil til- eller fragå institutionen og aktivets eller forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andet driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages liniære afskrivninger baseret på en individuel vurdering af det enkelte aktivs forventede brugstid: Bygninger Tekniske anlæg og maskiner Ledningsnet 10 år 3-10 år 10 år Småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Gældsforpligtelser Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Pengeinstitutter Vandværkets finansielle midler er indestående på konti i Sparekassen Faaborg.

8 side 8:12 RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Miljø og analyser Løn driftspersonale Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Note Andre indtægter og udgifter Nytilslutninger Resultat før finansielle poster Finansiering Renteindtægter øreafrunding Ekstraordinære poster Årets resultat Resultatdisponering Henlæggelser Resultat overført til egenkapital Disponeret i alt

9 side 9:12 Aktiver BALANCE PR. 31/ Note Anlægsaktiver Grund og bygninger Driftsmidler Ledningsnet Målere Anlægsaktiver ultimo Ledningsbidrag til nedskrivning Årets nedskrivning Ledningsbidrag ultimo Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Tilgodehavender Omsætningsaktiver ultimo Aktiver i alt Passiver Egenkapital pr 31/12 Hensættelser Kortfristet gældsforpligtelse Passiver i alt

10 side 10:12 Noter til regnskab Note Nettoomsætning Kubikmeterafgift Fast afgift Målerleje Regulering tidligere år Salg andre forsyninger Statsafgift Nettoomsætning i alt Boringer, bygninger m.v. Vedligeholdelse bygning Vedligeholdelse installationer El Refunderet elafgift renovation Afskrivning bygning Afskrivning inventar og installationer Boringer, bygninger m.v. i alt Ledningsnet Vedligeholdelse ledningsnet Vedligeholdelse målere Afskrivning målere Ledningsregistrering Afskrivning ledningsnet Ledningsnet i alt Miljø og analyser Vandanalyser Kommunalt vandindvindingsgebyr Statslig vandindvindingsgebyr Miljø og analyser i alt Administrationsomk. Kontorartikler Småanskaffelser Telefon Internet porto PBS omkostninger Honorar bestyrelse Møder m.v. Kørsel diæter Kurser Revisorhonorar Regnskabsassistance Driftsforsikringer Annoncer/forbrugerinfo

11 side 11:12 Gaver blonster Jubilæum Kontingenter Bankgebyrer Administrationsomk. ialt Andre indtægter og omkostninger Kommunal måleraflæsning Rykkergebyr Udlæg lukning Flyttegebyrer Genåbningsgebyrer Lukkeudgifter Salg målere Montering målere Andre indtægter og omkostninger i alt Nytilslutninger Nytilslutninger stikledningsbidrag Udgifter nytilslutninger Nytilslutninger i alt Anlægsaktiver 8 Grunde og bygninger Inventar og installationer Ledningsnet Målere Kostpris 1. januar Tilgang Afgang Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger pr. 31. december Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december Offentlig ejendomsvurdering 1. januar Egenkapital Egenkapital, primo Årets resultat Nye interessenter Egenkapital ultimo

12 side12:12 Kortfristet gæld Varekreditorer Anden Gæld Skyldige omkostninger Skyldig moms Skyldig A-skat Skyldig AM, ATP m.v. Skyldig Statsafgift vand Kortfristet gæld i alt

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk

Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk Årsrapport for 2014 Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk 4960 Holeby CVR-nr. 12565879 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013

Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37 69. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Store-Heddinge Vandværk a.m.b.a CVR-nr. 32 60 37

Læs mere

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I 2014. Dirigent:

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2013/14 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning DEN SELVEJENDE INSTUTION GESTEN FRITIDSCENTER CVR nr. 68 96 07 11 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde Gesten, den / 2014 dirigent

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød Årsregnskab 2012 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a., Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere