Rapport fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS"

Transkript

1 Rapport fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i E.ON Varme Danmark ApS Torsdag den 17. marts 2011 Tilstedeværende Erling Hugger Jakobsen (bestyrelsesmedlem udpeget af Faxe kommune), Kurt Johansen (bestyrelsesmedlem udpeget af Vordingborg kommune), Morten Skovgaard (bestyrelsesmedlem udpeget af Frederikssund kommune), Tore Harritshøj (Formand for bestyrelsen for E.ON Varme Danmark ApS), Henrik Rasmussen (Direktør for E.ON Varme Danmark ApS), Per Lundberg (bestyrelsesmedlem og teamleder E.ON Danmark udpeget af E.ONs generalforsamling), Lise Stampe Jakobsen (Kundecenterchef E.ON Danmark som suppleant for Bengt Jönsson) og Louise Gløet (Kommunikationschef E.ON Danmark). Fraværende: Peter Nisbeth (bestyrelsesmedlem udpeget af Hillerød kommune) og Bengt Jönsson (Bestyrelsesmedlem og chef for Økonomi og Business Support E.ON Danmark). Dagsorden 1. Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra andre 5. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift. 6. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil. 7. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode, herunder gennemgang af regnskaber udfærdiget siden sidste bestyrelsesmøde samt estimat for året. 8. Barmarksanlæggene og situationen i Ørslev-Terslev 9. Eventuelt Punkt 1 Velkomst Formand for bestyrelsen Tore Harritshøj bød velkommen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde, der er iværksat på initiativ af Erling Hugger Jakobsen og Kurt Johansen med baggrund i den aktuelle situation for Ørslev-Terslev værket. 1

2 Punkt 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Punkt 3 Meddelelser fra formanden Tore Harritshøj informerede om E.ONs tiltag i forbindelse med den japanske atomkraftsituation. E.ON har atomkraftværker i nabolandene Sverige og Tyskland og følger derfor udviklingen nøje. I Tyskland har regeringen valgt at lukke de syv ældste atomkraftværket, hvoraf E.ON ejer et. Punkt 4 Meddelelser fra andre Kurt Johansen spurgte omkring tilbagebetalingen af overdækning i Ørslev-Terslev. Hvorfor ertilbagebetalingsperioden på tre år? Henrik Rasmussen forklarede, at dette tidsinterval er valgt ud fra en vurdering af budgetterne. Når der indregnes underdækning, hvor kunderne skal betale, er perioden på fem år. Punkt 5 Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift Protokol godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. Punkt 6 Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil Ingen indførsler i protokollen. Punkt 7 Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode, herunder gennemgang af regnskaber udfærdiget siden sidste bestyrelsesmøde samt estimat for året Der er ikke udfærdiget regnskaber siden sidste bestyrelsesmøde. I forbindelse med opdatering af hvad der er sket siden sidst, blev følgende punkter omtalt: 2

3 Punkt 7 fortsat Ændring omkring ikrafttræden af 2011-priser i Slagslunde Ønske om varsling blev efterkommet og prisstigningen træder i kraft 1. maj Prisstigningen bliver fordelt på årets resterende måneder, da budgettet er uændret. Forhandlinger om Skævinge pågår med Hillerød Forsyning Brand i naboværk til Skævinge Den 16. februar udbrød der brand i St. Lyngby-Meløse Varmeværk og de 350 berørte husstande stod uden varme og varmt vand i bidende kulde fordi varmeproduktionen i det gasdrevne kraftvarmeværk straks blev lukket ned. E.ON tilbød hjælp med vores mobile nødanlæg, men på det tidspunkt var der allerede skaffet en nødgenerator. Krisehåndtering E.ON har aktuelt fokus på håndtering af krisesituationer. I den internationale organisation er der udarbejdet retningslinjer for procedurerne på området, som E.ON Danmark følger. DS ISO 9000 / audit Ekstern audit gennemført tilfredsstillende. Energitilsynet - Afgørelse fra Energiklagenævnet af 7. marts 2011 E.ON har modtaget afgørelse fra Energiklagenævnet og har taget indholdet til efterretning. Afgørelsen vil ikke blive anket. Deltagelse i varmeplanarbejde i Fr.sund, Lyngby-Tårbæk, Rudersdal, Greve E.ON er samarbejde med rådgivere involveret i varmeplanlægningsarbejdet i flere sjællandske kommuner Kundemagasinet Indenfor udkommer medio april Temaerne i det kommende nummer er Cleaner & better energy, skoleprojektet i Frederikssund, Forsyningssikkerhed, energibesparende tiltag, indsamling af adresser 3

4 Punkt 7 fortsat Grøn Energi arrangement for kommunale politikere og embedsmænd 31. marts Tur til den selvforsynende bydel i Västra Hamnen Sustainable City samt besøg på Biogas opgraderingsanlæg og Biogas tankstation for offentlig trafik. E.ON deltager i Advisory Board omkring St. Rørbæk, Frederikssund Kommune Opfølgning på bestyrelsens strategidag den 17. januar Der følges op på nedenstående punkter på næste bestyrelsesmøde Rammebetingelser VFL-diskussion (DE + DFF) Plan per netområde Mediestrategi Involvering / Ambassadører Fortsat strategi diskussion på fremtidige møder Punkt 8 Barmarksanlæggene og situationen i Ørslev-Terslev Punkt 8 blev delt op i to dele. Først en gennemgang af barmarksproblematikken generelt og E.ONs tiltag på dette område. Herefter blev udfordringerne i Ørslev-Terslev gennemgået specifikt. Problematikken med barmarksværkerne generelt Barmarksværkerne i Danmark har med få undtagelser rødder i 1990 ernes politiske beslutning om at etablere lokale kraftvarmeværker baseret på naturgas. Siden har det vist sig, at økonomien i disse værker har svært ved at balancere. Naturgaspriserne er steget kraftigt, der har været betydelig gæld 4

5 Punkt 8 fortsat tilknyttet en række værker ligesom høje varmetab på ledningsnettene ofte er en realitet. Resultatet har været en dårlig økonomi og dermed stigende fjernvarmepriser - og en forståelig negativ reaktion fra fjernvarmeforbrugerne. Danske Fjernvarmeværkers Forening DFF udarbejder statistikker over forbrugerprisen for et gennemsnitligt standard hus. E.ON har fem værker på top tyve listen over de dyreste værker. E.ON har iværksat forskellige tiltag for at skabe politisk forståelse for den uholdbare situation med barmarksværkerne. Sammen med Dansk Energi arbejder E.ON for at ændre rammebetingelserne for barmarksværkerne. Løsningsforslaget består af to dele: 1. Omlægning til fossilfrit energisystem: De naturgasfyrede barmarksværker får mulighed for at skifte fra naturgas til biomasse, hvilket ikke er muligt pt. på grund af de statslige afgifter 2. Forslag til at der ydes tilskud af PSO midlerne til omstilling til individuel opvarmning fx varmepumper beregnet for forbrugerne tilknyttet de dyreste barmarksværker. E.ON deltager i det projekt, som Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker har iværksat omkring de 30 dyreste barmarksværker i Danmark. Formålet er, at afdække de væsentligste problemstillinger og årsager til de høje priser og komme med konkrete forslag til afhjælpning af problemerne. Projektet afsluttes medio juni Gennem lobbyarbejde og stakeholder initiativer arbejder E.ON på at gøre de ansvarlige politikere opmærksom på problematikken med barmarksværkerne: Det er ikke tilladt at skifte brændselstype fra naturgas til et billigere brændsel, der ikke er afgiftsbelagt fx flis. Staten fastholder deres afgifter og det gør det umuligt at sikre lavere fjernvarmeprisen gennem alternativt brændselsvalg. Det er problematisk med en naturgaspris, der er fordoblet de sidste fem år. Afgifterne på naturgas er sat ud fra den producerede varmemængde i stedet for den solgte varmemængde. Det betyder, at forbrugerne tilknyttet barmarksværker med højt varmetab op til 45% betaler afgifter af varme, de aldrig modtager. Momsen bliver regnet ud fra de høje afgifter - og det betyder, at næsten halvdelen af de høje varmepriser er skat og afgifter. 5

6 Punkt 8 fortsat Udfordringerne i Ørslev-Terslev specifikt Data for Ørslev-Terslev fjernvarmeværk blev gennemgået og den aktuelle situation blev ridset op. Forhandlinger pågår med Faxe Forsyning - overdragelse af værk & net - udbud af Drift & Vedligehold - TotalVarme eller dele heraf medio marts - afklarende forhandling medio april Afklaring omkring randbetingelser inklusive verserende sager omkring udtrædelse Plan B - fortsat drift af hele eller dele af varmenettet med den resulterende økonomi til følge Afgørende udfordring uanset ejerforhold at sikre varmegrundlaget I den efterfølgende diskussion om Ørslev-Terslev værket blev følgende standpunkter nævnt: Erling Hugger Jakobsen redegjorde for situationen i Ørslev-Terslev. De 266 borgere, der fortsat er tilkoblet fjernvarmeværket er urolige og ser meget gerne en afklaring inden for kort tid. Borgerne tager løbende kontakt for at høre nyt. Pressen pisker en utryg stemning op og det bidrager ikke til konstruktivt at løse problemet. Faxe Kommune har givet mandat til Faxe Forsyning om at forhandle et eventuelt køb af værket fra E.ON. Beslutningen skal i givet fald godkendes i Faxe kommunalbestyrelse. Ørslev-Terlev værket forsynede oprindeligt beboere i både Faxe og Ringsted kommune med fjernvarme. Forskellen var, at Ringsted aldrig har haft tilslutningspligt. Det kollektive grundlag for et velfungerende fjernvarmeværk har således ikke været til stede. Faxe kommune har i sin tid tilbudt Ringsted Kommune at overtage bestyrelsespladsen i E.ON Varme Danmark ApS - og har opfordret Ringsted Kommune til diskussion af varmeplaner med kollektiv tilslutning. Begge dele blev afslået. E.ON har fået en rådgiver til at analysere de tekniske forhold i Ørslev-Terslev. Konklusionen var, at det ikke kan betale sig, at udskifte ledningerne for at mindske varmetabet. Udgiften er for stor. Virkningsgraden kan forbedres og priserne dermed sænkes gennem et øget kundegrundlag. 6

7 Det er blevet overvejet at supplere driften af Ørslev-Terslev værket med alternative energiformer fx solvarmeanlæg. Investeringen er desværre pt. for stor, men kan overvejes fremover idet afgiftsudviklingen kan ændre billedet. Potentielt er der ca. 800 huse, som kunne tilkobles Ørslev-Terslev værket, men kun 266 husstande er tilmeldt. Et fjernvarmeværk kan kun fungere, hvis der er kollektiv tilslutning. Den uholdbare situation med barmarksværkerne - og Ørslev-Terslev i særdeleshed - kunne med fordel blive et emne i den kommende valgkamp. På den måde kunne fokus øges med action til følge. E.ON vil tage tråden op. Mulighed for at finde en løsning i forbindelse med DONGs salg af deres halmværk i Haslev blev berørt. E.ON er dog ikke indstillet på at byde på halmværket. Konklusion Bestyrelsen er opmærksomme på den uholdbare situation for de tilbageblivende fjernvarmekunder i Ørslev-Terslev. Der bliver fra E.ONs side gjort flere forskellige tiltag for at afhjælpe de høje fjernvarmepriser i Ørslev-Terslev. Der er foretaget en analyse af de tekniske forhold og mulighederne for at nedsætte varmetabet. Løsningen er et øget kundegrundlag. Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker er aktiveret ligesom der arbejdes aktivt med lobbyvirksomhed overfor de ansvarlige politikere. Aktuelt afventes resultatet af afklarende forhandlingerne medio april med Faxe Forsyning. Næste bestyrelsesmøde: 25. maj 2011 kl

Indenfor. Nye tider nye veje. E.ON sætter fokus på kunderne. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 1.2010

Indenfor. Nye tider nye veje. E.ON sætter fokus på kunderne. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 1.2010 1.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder E.ONs nye direktør Tore Harritshøj fastslår, at kundefokus har høj prioritet og at E.ONs kommunikation fremover vil være mere åben og udadvendt.

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion Slagslunde Fjernvarmelaug Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse. Tlf.: 4818 3884 e-mail: SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk Formandsberetning til generalforsamlingen den 26.

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Tema: Energibesparelser Gaskunder er bedst til at spare på energien Gasselskaber tæt på energisparemål Rekorddeltagelse til Gastekniske Dage +15 %

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt Brødtekst Verdana 11 punkt

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008 Naturgassen under pres? VIGTIGT Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg har på det seneste ført til

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 8 Koncernstruktur 10 Ledelsesberetning HOFOR koncernen 12 Fjernvarme 23 Bygas 29 Vand 33 Spildevand 37 Fjernkøling 43

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side Samsø Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering side side Samsø - Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering Beskrivelse og evaluering af de sidste 10 års arbejde med omlægning af Samsø

Læs mere

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling BRAMMING FJERNVARME August 2013 Årsberetning og indkaldelse til ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 Tirsdag,

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Bestyrelsen vil gerne starte med at takke for det store fremmøde til vores informationsmøde i Hørning. Hvor der var plads til alle, næsten

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere