REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN"

Transkript

1 REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: FAX: ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD. HENRIK SATTRUP Kartoffelafgiftsfonden for året 1. januar december 2007

2

3 2. Indholdsfortegnelse Side 3. Navn, ledelsesforhold og revision Beretning 7. Ledelsespåtegning 8. Revisionspåtegning 9. Resultatopgørelse for året Balance pr. 31. december Noter til regnskabet Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere 16. Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår

4 3. Navn, ledelsesforhold og revision Navn Bestyrelse Direktør Revision Kartoffelafgiftsfonden, Grindstedvej 55, 7184 Vandel Thyge Thoustrup (formand) Jørn Outzen Peter Bay Knudsen Leo Rahbek Barbara A. Halkier Jesper Lund-Larsen Lars Buch Revisionsfirmaet Erik Christensen, statsautoriserede revisorer I/S, Vester Voldgade 106, 1552 København V

5 7 Ledelsespåtegning Vi har d.d. aflagt regnskab for 2007 for Kartoffelafgiftsfonden. et er aflagt i overensstemmelse med Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 487 af 30. maj 2007 om administration og revision af promilleog produktionsafgiftsfondeafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet, og giver efter vor mening et retvisende billede af Kartoffelafgiftsfondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Vandel, den 22. maj 2008 Daglig ledelse Lars Buch direktør Bestyrelse Thyge Thoustrup Jørn Outzen Peter Bay Knudsen Leo Rahbek formand Barbara A. Halkier Jesper Lund-Larsen

6 8 Den uafhængige revisors påtegning Til ledelsen i Kartoffelafgiftsfonden Vi har revideret regnskabet for Kartoffelafgiftsfonden for regnskabsåret 1. januar december 2007, omfattende beretning, ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance, noter, supplerende oplysninger og femårsoversigt. et aflægges i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet dateret 30. maj Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et regnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af vor revision. Revisionen er udført i overensstemmelse med Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet" dateret 30. maj 2007 og med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i regnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et regnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. København, den 22. maj 2008 Revisionsfirmaet Erik Christensen statsautoriserede revisorer I/S Henning Rosenvold statsaut. revisor

7 9 Kartoffelafgiftsfonden Beløb i kr. Senest godkendte Relativ fordeling af B i % Afvigelse (B-A/A) *100% Note A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år ,1 1 Produktionsafgifter ,9 2 Promillemidler CO 2 midler ,0-3 Særbevilling og anden indtægt Renter ,7 Tilskud til fondsadministration ,3 I. Indtægter i alt ,0 UDGIFTER: 3 Samlede tilskud fordelt på formål Afsætningsfremme i alt ,2-3,5 i alt ,6-6,2 Produktudvikling i alt ,5-9,5 Rådgivning i alt 0 0 0,0 - Uddannelse i alt 0 0 0,0 - Sygdomsforebyggelse i alt ,7 0,0 Sygdomsbekæmpelse i alt ,0-69,1 Dyrevelfærd i alt 0 0 0,0 - Kontrol i alt 0 0 0,0 - Særlige foranstaltninger 0 0 0,0 - Medfinansiering af initiativer under EU-Programmer 0 0 0,0 - II. Udgifter til formål i alt ,0-21,9 Fondsadministration - Generel fondsadministration ,3 Revisionsudgifter ,0 4 Bestyrelseshonorar ,0 Øvrige udgifter og tab på debitorer III. Administration i alt ,3 IV. Udgifter i alt ,2 Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 7 48

8 10 Kartoffelafgiftsfonden Beløb i kr. Senest godkendte Relativ fordeling af B i % Afvigelse (B-A/A) *100% Note A B C D 5 V. Balance Aktiver i alt Likvide midler: Indestående i bank Debitorer: Tilgodehavender Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 31 Landbrugets Kartoffelfond 42 Andre tilgodehavender 8 30 Passiver i alt Kreditorer: Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Fakultet KMC Forskningsforeningen for frugt, grønt og kartofler Landbrugets Kartoffelfond AKV Langholt Samsø Landboforening Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet Dalum Uddannelsescenter BJ-Agro ApS Force Technology Danmarks Kartoffel Råd Grindsted Landboskole 25 0 Andre kreditorer Disponible midler: Overført fra forrige år Årets resultat Overførsel til næste år Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ,5 8,5 Landbrugets Kartoffelfond ,5 1,0 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret ,1 3,2 KMC ,4 9,2 Forskningsforeningen for frugt, grønt og kartofler ,3 0,0 AKV Langholt ,5 8,2 Samsø Landboforening ,1 0,0 Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet ,9 10,6 BJ-Agro ApS ,3 0,0 Dalum Uddannelsescenter ,8 0,0 Force Technology ,1 1,7 Danmarks Kartoffel Råd ,3 25,0 Smagens Dag ,2 0,0 Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg ,0 - VI. I alt ,0 21,9

9 11 Kartoffelafgiftsfonden Beløb i kr. Senest godkendte Relativ fordeling af B i % Afvigelse (B-A/A) *100% Note A B C D Noter til punkterne I - VI Note 1 - Produktionsafgifter Produktions- afgiftssats mængde beløb t.kr. 1. Læggekartofter øre/hkg hkg Eksport Hjemmmarked Spisekartofler Eksport Hjemmmarked Industrikartofler Eksport Hjemmmarked Chips og anden forarbejdning Sæson 2006/07 i alt Note 2 - Promilleafgifter Ordinært tilskud I alt der er anvendt til delvis dækning af følgende aktiviteter Sygdomsbekæmpelse Afsætningsfremme I alt Note 3 - Tilskud til fondsadministration Fondens adm. udgifter finansieres af afkast fra kapitaldepot tilhørende Dansk Landbrug Note 4 - Bestyrelseshonorar Rejsegodtgørelse t.kr. 2 og honorar t.kr. 7 til bestyrelsesmedlem indstillet af Forskningsrådene

10 12 Supplerende oplysninger - Beløb i 1000 kr. Senest godkendte VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, i alt Forebyggelse af jordsmitte af kartoffelskimmel Info og beslutningsstøtte om bekæmpelse af kartoffelskimmel Hurtigmetode til glykæmisk index i kartofler, forprojekt Markører for tolerance overfor mop-top virus DNA-markører til forældreudvalg I alt Sygdomsbekæmpelse 6. Kartoffelmeristemoprensning/-bank I alt Sygdomsbekæmpelse Landbrugets Kartoffelfond i alt DNA-markører til forældreudvalg i kartoffel Genbank for kartofler, suppl. og vedligehold Kartoffellinier med høj Chip-/friteringskvalitet efter 4C lagring Kartoffellinier med bred resistens mod nematoden pallida Rust i kartofler - markør for tolerance for Mop-top Anvendelse og dyrkningsværdi af sorter med høj fosforindhold Hurtigmetode til glykæmisk index i kartofler, forprojekt I alt Afsætningsfremme 13. Udsendelse af opskriftspjecer Sortslistegebyr (Asparges, Primula og Dianella) I alt Afsætningsfremme 48 37

11 13 Supplerende oplysninger - Beløb i 1000 kr. Senest godkendte VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i alt Samkøring af GAP Potatoes og GAP Fruit & Vegetables Kvælstof optimering til stivelseskartofler Vækstregulering af læggekartofler Ukrudtsbekæmpelse i kartofler Info og beslutningsstøtte om bekæmpelse af kartoffelskimmel Olierædikke til reduktion af rodfiltsvamp og fritlevende nematoder I alt Sygdomsforebyggelse 20. Bladlusregistrering Skimmel- og coloradobillereg. på I alt Sygdomsforebyggelse Produktudvikling 22. Udvikling af rådgivningsværktøjer Storparceller til afprøvning af plantebeskyttelsesstrategier I alt Produktudvikling KMC i alt Sortsforsøg med stivelseskartofler Sortsforsøg med kartofler til pulver Gødingsstrategier i fabrikskartofler Læggeafstand i stivelseskartofler Grundgødskning af kartofler Afprøvning af Aquaflex til beslutningsstøtte ved kunstvanding I alt Forskningsforeningen, frugt, grønt og kartofler i alt Afsætningsfremme 30. Opskriftshæfte - nemme kartofler året rundt Kartoffelferiekonkurrence Madfestival i Tivoli I alt Afsætningsfremme

12 14 Supplerende oplysninger - Beløb i 1000 kr. Senest godkendte VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

13 15 Supplerende oplysninger - Beløb i 1000 kr. Senest godkendte VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere AKV Langholt i alt Undersøgelse af forekomst af fritlevende nematoder Jordbearbejdnings betydning for udbytte og sten i kartofler I alt Samsø Landboforening i alt Sortsforsøg med tidlige kartofler Revnedannelse i sorter af tidlige kartofler, udvikling af test I alt Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet i alt Sygdomsresistens ved bioteknologi Introduktion af vildartsegenskaber i kartoffel I alt BJ-Agro ApS i alt Målrettet avl af små kartofler Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spisekartofler I alt Dalum Uddannelsescenter i alt Afsætningsfremme 41. Kartoffelprisen Kokkekonkurrence Kartofler i skolen I alt Afsætningsfremme 95 95

14 16 Supplerende oplysninger - Beløb i 1000 kr. Senest godkendte VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Force Technology i alt Bekæmpelse af overfladerelaterede sygdomme med ultralyd I alt Danmarks Kartoffel Råd i alt Afsætningsfremme 44. Kartoffelarrangement på Egeskov Valdemarsdag - Hele Danmarks Kartoffeldag DM i dyrkning af frilandskartofler 1 1 I alt Afsætningsfremme Smagens dag i alt Afsætningsfremme 47. Smagens dag I alt Afsætningsfremme Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg i alt Sygdomsbekæmpelse 7. Erstatning for angreb af farlige skadegørere Administration 15 0 I alt Sygdomsbekæmpelse

15 17 Kartoffelafgiftsfonden - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår Beløb i 1000 kr INDTÆGTER: Overført fra forrige år Produktionsafgifter Promillemidler CO 2 midler Særbevilling og anden indtægt Renter Tilskud til fondsadministration I. Indtægter i alt UDGIFTER: Samlede tilskud fordelt på formål Afsætningsfremme i alt i alt Produktudvikling i alt Rådgivning i alt Uddannelse i alt Sygdomsforebyggelse i alt Sygdomsbekæmpelse i alt Dyrevelfærd i alt Kontrol i alt Særlige foranstaltninger i alt Medfinansiering af initiativer under EU-programmer II. Udgifter til formål i alt Fondsadministration Generel fondsadministration Revisionsudgifter Bestyrelseshonorar Øvrige udgifter og tab på debitorer III. Administration i alt IV. Udgifter i alt Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 14,5 37,8 49,6 47,0 48,5 Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Landbrugets Kartoffelfond Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret KMC Forskningsforeningen for frugt, grønt og kartofler AKV Langholt Samsø Landboforening Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet BJ-Agro ApS Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg Udviklingssekretariatet for kartoffelmelfabrikkerne Landbrugsrådet Diverse tilskudsmodtagere (u. t.kr. 100)

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER lis vester VOLD GADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 132912. FAX: 33 320212. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD. HENRIK

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18 Årsregnskab for

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Sejlklubben København

Sejlklubben København Sejlklubben København Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø Årsrapport for 2011 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2012... dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20

ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20 ÅRSRAPPORT FOR 2014 1. regnskabsår CVR-nr. 35 96 59 20 Side 1 Indholdsfortegnelse: Side Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens erklæring og regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance,

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere