Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere."

Transkript

1 Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

2 Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets vurdering af kommunernes fgørelser viste... 2 Kommunernes anvendelse af sagsbehandlingsregler viste 3. Grundoplysninger Er afgørelsen samlet set rigtig? I hvilket omfang er sagen dokumenteret? Har kommunen forud for fremsendelse af enlig-bekræftelse foretaget undersøgelse via folkeregistret af eventuelt tilmeldte personer over 18 år på børnetilskudsmodtagerens adresse? Er der dokumentation for, at enlig-bekræftelse er fremsendt anbefalet? Fremgår det, hvornår kommunen har fremsendt enlig-bekræftesle til børnetilskudsmodtageren? Har kommunen efter fremsendelse af brev om ophør af børnetilskud modtaget svar fra børnetilskudsmodtageren? og 4.6. Har kommunen foretaget nærmere undersøgelse, fordi børnetilskudsmodtageren ikke har fremsendt enlig-bekræftelse / enligbekræftelse er returneret af postvæsenet? Afgørelsens form Fremgår det, hvilken afgørelse der er truffet? Fremgår det med hvilken hjemmel, afgørelsen er truffet? Oplyser kommunen om genoptagelse af udbetalingen med virkning fra kvartalet efter, at enlig-bekræftelse er modtaget?.. 14 Bilag 1. Undersøgelsens hjemmel, omfang og metode...16 Bilag 2. Indkaldelsesbrev 18 Bilag 3. Regelgrundlag 20 Bilag 4. Måleskema. 21 Bilag 5. Grundoplysninger. 26

3 Forord Det sociale nævn i Statsforvaltningen Sjælland har i 2011 gennemført en praksisundersøgelse om børnetilskud til enlige forsørgere. Nævnet har undersøgt kommunernes praksis om indhentelse af skriftlig bekræftelse på, at modtagerne fortsat er enlige forsørgere. Børnetilskud til enlige forsørgere tildeles efter oplysning fra ansøgeren om, at ansøgeren er enlig forsørger. Ansøger skal efter loven én gang årligt bekræfte, at pågældende fortsat er enlig. Kommunen skal inden den indhente enlig-bekræftelse foretage undersøgelse via folkeregisteret. Kommunen skal der undersøge, om der på børnetilskudsmodtagerens adresse er tilmeldt personer over 18 år. Hvis der er det, skal kommunen bede børnetilskudsmodtageren om flere oplysninger. Oplysningerne skal angå, om den tilmeldte person over 18 år lever i et samlivsforhold med modtageren. Kommunen foretager herefter en konkret og individuel vurdering af sagen og træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at modtage børnetilskud som enlig fortsat er opfyldt. Kommunen kan i den forbindelse bede modtageren om dokumentation herfor. Formålet med praksisundersøgelsen er at vurdere, om kommunerne anvender gældende sagsbehandlingsregler og om kommunerne træffer afgørelser i overensstemmelse med lov og praksis. Undersøgelsen skal også vise, om de materielle og formelle regler er overholdt. Praksisundersøgelsen gennemføres som led i det sociale nævns pligt til, jf. retssikkerhedslovens 78, stk. 1, indenfor sit lovmæssige og geografiske område at koordinere, at afgørelser, som kunne være indbragt for nævnet, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Der henvises til retssikkerhedslovens 78, stk. 2. Efter denne bestemmelse medfører pligten til at koordinere bl.a., at det sociale nævn følger kommunernes praksis. De deltagende kommuner skal efter retssikkerhedslovens 79a behandle praksisundersøgelsen på et kommunalbestyrelsesmøde. Bestemmelsen præciserer det kommunalpolitiske ansvar for at følge op på det sociale nævns praksisundersøgelser. Den understreger også kommunalbestyrelsernes ansvar for at sikre retssikkerhed i kommunerne på det sociale område. 1

4 Resumé, konklusion og anbefalinger. Resumé Det sociale nævn i Statsforvaltningen Sjælland har i 2011 gennemført en praksisundersøgelse af de afgørelser, som kommunerne har truffet efter børnetilskudslovens 22 a. Nævnet har undersøgt 65 sager. Det er sager om ophør af børnetilskud og om genoptagelse af udbetalingen af børnetilskud. I sager om genoptagelse har vi medtaget de sager, hvor børnetilskudsudbetalingen efter loven skulle ophøre, fordi enlig-bekræftelsen ikke er fremsendt inden fristen, og a) hvor børnetilskudsmodtageren fremsender enlig-bekræftelsen i det kvartal, hvor fristen udløb. I disse sager udbetales børnetilskud i realiteten uden ophør. Ifølge loven er der tale om genoptagelse. Kommunerne omtaler også afgørelserne sådan i flere af de fremsendte sager. b) hvor enlig-bekræftelsen først fremsendes i kvartalet efter det kvartal, hvor fristen udløb, eller senere. I disse sager er der en pause i udbetalingen af børnetilskud. Konklusion Nævnets gennemgang af sagerne medførte følgende hovedkonklusioner: Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste 1. at i 49 % af sagerne er afgørelsen ikke korrekt. 2. at i 3 % af sagerne er grundlaget for afgørelsen i høj grad dokumenteret, i 48 % af sagerne er det i nogen grad dokumenteret, i 26% af sagerne er det dokumenteret i ringe grad og i 23 % er det ikke dokumenteret. Formalitets vurdering af kommunernes afgørelser viste 1. at i 60 % af sagerne er der ikke sendt en skriftlig afgørelse 2. at i 15 % af sagerne er lovhjemmel i høj grad anført, men i 65 % kun anført i ringe grad og i 20 % slet ikke anført. 3. at i 22 % af sagerne har kommunerne givet korrekt oplysning om muligheden for genoptagelse af udbetalingen af børnetilskud med virkning fra kvartalet efter, at enlig-bekræftelsen er modtaget. 2

5 Kommunernes anvendelse af sagsbehandlingsreglerne viste 1. at kommunerne i 92 % af sagerne ikke inden fremsendelsen af enligbekræftelse med anbefalet post har undersøgt i folkeregistret, om der er personer over 18 år på børnetilskudsmodtagerens adresse. 2. at der i 32 % af sagerne ikke er dokumentation for, at enlig-bekræftelse er fremsendt anbefalet. 3. at kommunerne i 18 % af sagerne ikke har fremsendt enlig-bekræftelse. Anbefaling På baggrund af ovenstående hovedkonklusion anbefaler nævnet, 1. at kommunerne inden udsendelse af enlig-bekræftelse undersøger i folkeregistret, om der ud over modtageren af børnetilskud er personer over 18 år på modtagerens adresse 2. at kommunerne sikrer sig, at der er dokumentation for, at lovens betingelser er opfyldt, inden kommunen træffer afgørelse 3. at kommunerne giver skriftlige afgørelser om ophør af udbetalingen af børnetilskud med angivelse af lovhjemmel og klagevejledning. 4. at kommunerne sikrer sig, at de har oplyst om muligheden for genoptagelse af udbetalingen af børnetilskud med virkning fra kvartalet efter, at bekræftelsen er modtaget. 3

6 Grundoplysninger. Køn Sagerne omfatter 15 mænd (23 %) og 50 kvinder (77 %). 4

7 Materiel vurdering af sagerne Er afgørelsen samlet set rigtig? Generelt Vi har ved vurderingen af, om afgørelserne er materielt rigtige, set på, om de formelle betingelser er opfyldt. Det vil sige om dokumentationskravet er opfyldt. Såfremt sagen er dokumenteret i høj grad eller i nogen grad, så anses afgørelsen for at være rigtig. Målingerne viser I 33 (51 %) af sagerne er afgørelserne i overensstemmelse med regler og praksis. I 32 (49 %) af sagerne er afgørelserne ikke i overensstemmelse med regler og praksis. 51, ,5 51 Afgørelsens korrekthed 50 49, , Ja, afgørelsen er korrekt Nej, afgørelsen er ikke korrekt 3.2. I hvilket omfang er sagen dokumenteret? Generelt Vi har vurderet, at sagen ikke er dokumenteret, hvis de formelle betingelser ikke er opfyldt. Vi har herved set på følgende: 1. at kommunen forud for udsendelse af enlig-bekræftelse har undersøgt i folkeregistret, om der er tilmeldt personer over 18 år på børnetilskudsmodtagerens adresse 2. at kommunen har fremsendt enlig-bekræftelse anbefalet 3. at er er angivet tidspunktet for kommunens fremsendelse af enlig-bekræftelse 4. om kommunen efter fremsendelse af brev om ophør af børnetilskud har modtaget svar fra børnetilskudsmodtageren 5

8 Vi har vurderet, at sagen er dokumenteret 1. i høj grad, hvis fire af de ovennævnte forhold er dokumenteret 2. i nogen grad, hvis tre af de nævnte forhold er dokumenteret 3. i ringe grad, hvis to af de nævnte forhold er dokumenteret. 4. ikke-korrekt, hvis kun en af de nævnte forhold er dokumenteret Målingerne viser Der er 2 (3 %) af sagerne, som er dokumenteret i høj grad og 31 (48 %) af sagerne, som er dokumenteret i nogen grad. 17 (26 %) af sagerne er dokumenteret i ringe grad. Og 15 (23 %) af sagerne er ikke dokumenteret. I hvilket omfang er sagen dokumenteret? I høj grad I nogen grad I ringe grad Nej Konklusion De sager, der er dokumenteret i høj grad, udgør få af sagerne. Anbefaling Vi anbefaler, at kommunerne indhenter dokumentation i sagerne, så det kan vurderes, om lovens betingelser for udbetaling af børnetilskud er opfyldt. Sagsbehandlingsregler 4.1. Er der dokumentation for, at kommunen forud for fremsendelse af enligbekræftelse har foretaget undersøgelse via folkeregistret af eventuelt tilmeldte personer over 18 år på børnetilskudsmodtagerens adresse? 6

9 Generelt Vi har sammenholdt datoen for folkeregisteropslag og datoen for afsendelse af enligbekræftelse. Undersøgelsen skal sikre, at børnetilskud ikke udbetales fejlagtigt. Målingerne viser I 60 sager, svarende til 92 % af sagerne, er der ikke dokumentation for, at kommunen via folkeregistret har undersøgt, om der er tilmeldte personer over 18 år på børnetilskudsmodtagerens adresse, inden kommunen udsendte enlig-bekræftelsen 100 Er der dokumentation for, at kommunen forud for fremsendelse af enlig-bekræftelse har foretaget undersøgelse i folkeregistret? Ja Nej Konklusion Det er en meget stor andel af sagerne, hvor kommunernes sagsbehandling ikke overholder lovens krav. Der er derfor en klar mulighed for forbedring her. Anbefaling Kommunen skal sikre sig, at der er dokumentation i sagerne for, at kommunen inden fremsendelse af enlig-bekræftelse har foretaget undersøgelse via folkeregistret. Kommunen skal undersøge, om der er personer over 18 år, som er tilmeldt børnetilskudsmodtagerens adresse Er der dokumentation for, at enlig-erklæring er fremsendt anbefalet? Generelt En kommune har oplyst, at Post Danmark glemte at udsende enlig-erklæringerne med anbefalet post. I de sager, hvor enlig-bekræftelse ikke blev tilbagesendt til kommunen inden fristen i det første brev (udsendt med ordinær post), udsendte kommunen endnu en enlig-bekræftelse med anbefalet post. I disse anses enlig-bekræftelse fremsendt anbefalet ved fornøden dokumentation. Generelt Målingerne viser Der er 44 sager (68 %), hvori der er dokumentation for udsendelse af enlig-bekræftelse med anbefalet post. 7

10 Konklusion Det kan dokumenteres, at enlig-bekræftelser er udsendt, hvis fremsendelses sker med anbefalet post Anbefaling Kommunen skal undersøge og sikre sig, at enlig-bekræftelsen rent faktisk er sendt med anbefalet post, hvis kommunen ikke får enlig-bekræftelsen retur Fremgår det hvornår kommunerne har fremsendt enlig-bekræftelse til børnetilskudsmodtageren? Generelt Datoerne for de fremsendte breve (sendt ordinært eller anbefalet), fremgår af de pågældende enlig-bekræftelser, af ophørsbreve eller andet. Målingerne viser Det fremgår i 53 sager, svarende til 82 % heraf, hvornår enlig-bekræftelse til børnetilskudsmodtageren er fremsendt. 8

11 Det fremgår af datoerne for de udsendte anbefalede enlig-bekræftelser, at de er udsendt i dels februar, dels maj måned. De er udsendt i den første del af måneden. Udsendelse i begyndelsen af måneden sikrer, at de børnetilskudsmodtagere, som ikke når at indsende enlig-bekræftelsen inden lovens frist på en måned, har endnu nogle dage tilbage inden den første i næste kvartal til at fremsende enlig-bekræftelsen. Når kommunerne udsender bekræftelserne tidligt i den anden måned i kvartalet, så sikrer de også i vidt omfang, at postforsinkelser ikke er årsag til fejlagtigt ophør af børnetilskud. Konklusion Kommunerne kan ved valg af hensigtsmæssigt fremsendelsestidspunkt sikre sig, at postforsinkelse ikke får betydning for ophør med udbetalingen af børnetilskud Har kommunen efter fremsendelse af brev om ophør af børnetilskud modtaget svar fra børnetilskudsmodtageren? Generelt Der er ikke i loven anført en frist for, hvor sent børnetilskudsmodtageren kan fremsende enlig-bekræftelse med genoptagelse af udbetaling af børnetilskud fra det følgende kvartal til følge. Målinger viser I 40 (62 %) af sagerne har børnetilskudsmodtagerne fremsendt enlig-bekræftelse efter at kommunen har meddelt modtageren, at børnetilskuddet ville ophøre. 9

12 Konklusion Reglen om genoptagelse af børnetilskud fra den første i det følgende kvartal har ikke den store praktiske betydning. Begrundelsen er, at børnetilskudsmodtageren har det alternativ, at pågældende kan indgive ny ansøgning og få udbetalt børnetilskud fra den første i det følgende kvartal. Men reglen om genoptagelse er et lovkrav, og borgeren undgår derved at skulle udfylde ansøgningsskema endnu engang. 4.5 og 4.6. Har kommunen foretaget nærmere undersøgelse, fordi børnetilskudsmodtageren ikke har fremsendt enlig-bekræftelsen eller fordi enlig-bekræftelsen er kommet retur fra postvæsenet. Generelt Det fremgår af børnetilskudsbekendtgørelsen, at kommunen inden fremsendelse af enligbekræftelsen skal undersøge i folkeregistret, om der er registreret personer over 18 år på børnetilskudsmodtagerens adresse. I givet fald skal kommunen foretage nærmere undersøgelse heraf. Det er ikke et lovkrav, at kommunen foretager nærmere undersøgelse ved manglede reaktion fra børnetilskudsmodtagere. Det fremgår dog af sagerne, at kommunerne forholder sig til, om de modtager enligerklæring fra børnetilskudsmodtagerne. Det sker typisk i en kontrolgruppe. Formalitetsvurdering af sagerne Hvilken form har afgørelsen. Generelt En skriftlig afgørelse indebærer, at der et sendt et brev til børnetilskudsmodtageren, hvoraf afgørelsen fremgår. 10

13 Vi vurderer, at afgørelsen har form at et skriftligt notat, hvis det fremgår af et journalnotat, at kommunen mundtligt har meddelt borgeren afgørelsen. Vi vurderer, at afgørelsen har anden form, hvis afgørelsen kan udledes af et journalnotat eller lignende, men det ikke fremgår, om den er meddelt børnetilskudsmodtageren mundtligt. Der er således tale om en formløs afgørelse. Det vil sige at børnetilskuddet umiddelbart udbetales eller udbetalingen heraf standses og uden dokumentation for, at borgeren har fået meddelt afgørelsen og begrundelsen for denne. Målingerne viser I 26 (40 %) af sagerne er der sendt en skriftlig afgørelse. I 1 sag (2 %) er afgørelsen et notat i kommunens journal I 38 sager (58 %) har afgørelsen en anden form. Konklusion Under halvdelen af afgørelserne er sendt skriftligt Eksempler Sag nr. 57: 16/3-10. O+E slettet via systemet. Pgl. Ej reageret. Udbetaling genoptaget pr. juli kvartal 2010 Efter erklæring modtaget 11. maj 2010 O+ E er ordinært og ekstra børnetilskud Sag nr. 35 : Vi har d.d. modtaget børnetilskudserklæring retur ny bevilling på ord/ekstra er lavet igen. Barnets cpr.nr. Xxx Bevillingens startdato: Anbefaling Vi anbefaler, at kommunernes afgørelser om børnetilskud er skriftlige. Ophør med udbetaling af børnetilskud er en bebyrdende afgørelse for borgeren. Borgerne må af hensyn til deres retssikkerhed kunne forvente, at kommunerne træffer afgørelser med et indhold og en begrundelse, som står klart for borgeren. Dette sikrer kommunerne bedst via skriftlige afgørelser. 11

14 5.2. Fremgår det hvilken afgørelse der er truffet? Generelt Det fremgår i høj grad hvilken afgørelse der er truffet, når det udtrykkeligt fremgår, hvilken ydelse sagen angår, om ydelsen er standset og fra hvilket tidspunkt. Det fremgår i ringe grad, hvilken afgørelse, der er truffet, når det blot fremgår af et notat, at børnetilskuddet er slettet, eller det om genoptagelse fremgår, at afgørelsen angår ordinært børnetilskud til enlig og bevillingens startdato. Målinger viser Det fremgår i høj grad af 27 sager, svarende til 42 % af sagerne, hvilken afgørelse, der er truffet. I 34 sager, svarende til 52 % af sagerne, fremgår det i ringe grad, hvilken afgørelse, der er truffet. I 4 sager, svarende til 6 % af sagerne, fremgår det ikke, hvilken afgørelse, der er truffet. Eksempler Sag nr. 22: Bevilling vedrørende ordinært børnetilskud til enlige oprettet Barnets cpr.nr. Xxxx Bevillingens startdato: Sag nr. 57: 16. marts 2010 O+E slettet via system. Pågældende ej reageret. O+ E er ordinært og ekstra børnetilskud Konklusion Mange afgørelser i anden form - notat i journalen - er ufuldstændige og har en karakter, så de fremstår indforståede. Det betyder også, at man kan være usikker på, hvilken afgørelse, der konkret er truffet, og om afgørelsen er i overensstemmelse med gældende lov og praksis. Anbefaling Det skal klart fremgå af afgørelsen, at ordinært og ekstra børnetilskud er bevilget til pågældende som enlig forsørger og fra hvilket tidspunkt Fremgår det med hvilken hjemmel afgørelse er truffet? Generelt Det fremgår af forvaltningslovens regler, at en begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. 12

15 Vi vurderer, at lovhjemmel i høj grad er angivet, hvis lov og paragraf fremgår af afgørelsen. Vi vurderer, at lovhjemmel i nogen grad er angivet, hvis lovhjemmel delvist men ikke i fuldt omfang er anført i afgørelsen. Vi vurderer, at lovhjemmel i ringe grad er anført, hvis lovhjemmel ikke anført i afgørelsen, men kun i enlig-erklæringen og/eller i følgebrev dertil. Målingerne viser I 10 (15 %) af sagerne er lovhjemmel i høj grad anført. I 42 (65 %) af sagerne er lovhjemmel anført i ringe grad. I 13 (20 %) af sagerne er lovhjemlen ikke anført Fremgår det med hvilken hjemmel afgørelsen er truffet? 0 I høj grad I nogen grad I ringe grad Nej Eksempler Sag nr. 01: I henhold til 22 A i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag fik du i januar 2010 ved almindeligt brev og i maj måned 2010, ved anbefalet brev fremsendt en anmodning om skriftligt at bekræfte din status som enlig forsøger i forbindelse med modtagelse af ordinært og ekstra børnetilskud, jf. lovens 2, nr. 1-3, og 3. Sag nr. 16: Ifølge Lov om Børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 22 a skal der hvert år udsendes en anmodning om bekræftelse af status som enlig forsørger. 13

16 Sag nr. 29: xxxx Kommune har den 11. januar 2010 og den 9. februar 2010 sendt et brev til dig vedrørende erklæring om fortsat modtagelse af børnetilskud. Anbefaling Kommunerne skal i skiftlige afgørelser henvise til den anvendte lov og paragraf(fer) i afgørelsen. 5.4 Oplyser kommunen om genoptagelse af udbetalingen med virkning fra kvartalet efter, at enlig-bekræftelse er modtaget? Generelt Det fremgår af børnetilskudsloven, at udbetalingen af børnetilskud genoptages med virkning fra kvartalet efter, at bekræftelsen er modtaget. Hvis denne regel skal have en praktisk betydning, er det en betingelse, at kommunen oplyser modtageren af boligstøtte derom. Målingerne viser I 14 (22 %) af sagerne oplyser kommunen ikke kun i enlig-bekræftelserne og følgebreve, men også i afgørelserne om, at udbetalingen af børnetilskud genoptages med virkning fra kvartalet efter, at bekræftelsen er modtaget. I 11 sager (17 %) af sagerne oplyser kommunen i enlig-bekræftelsen og følgebrev, at udbetalingen af børnetilskud genoptages med virkning fra kvartalet efter, at bekræftelsen er modtaget. I 28 (43 %) af sagerne giver kommunen korrekt oplysning i enlig-bekræftelsen om muligheden for genoptagelse af udbetalingen af børnetilskud med virkning fra kvartalet efter, at bekræftelsen er modtaget. I disse sager giver kommunen dog i afgørelsesbrevet fejlagtig oplysning om, at der skal indgives ny ansøgning for at få udbetalt børnetilskud igen. Der kan derfor ikke i disse sager anses at være givet korrekt vejledning. I 12 (18 %) af sager, er det ikke dokumenteret, at børnetilskudsmodtageren har fået oplysning om genoptagelse af udbetalingen med virkning fra kvartalet efter, at bekræftelsen er modtaget. Diagrammet nedenfor viser, illustrerer, at det alene er i 22 % af sagerne, kommunerne i afgørelserne oplyser om muligheden for genoptagelse. 14

17 Eksempler Sag nr. 45: Såfremt du stadig kan erklære dig som reelt enlig forsørger har du mulighed for at henvende dig i x i by a, b eller c inden den 30. juni 2010 for at søge om ordinært og ekstra børnetilskud på ny. Sag nr. 6: Udbetalingen vil herefter kun kunne genoptages ved fornyet ansøgning fra kvartalet efter det kvartal, hvor ansøgningen er modtaget. Konklusion Kommunerne har kun i ringe omfang vejledt korrekt om muligheden for, at udbetalingen kan genoptages fra det følgende kvartal efter modtagelse af bekræftelsen Anbefaling Kommunerne skal give oplysning i overensstemmelse med loven, og korrekt oplysning/vejledning skal ske i alle de akter, en kommune udsender. 15

18 Bilag 1. Undersøgelsens hjemmel, omfang og metode Det sociale nævn har efter retssikkerhedslovens pligt til at koordinere, at kommunale afgørelser, der kan indbringes for nævnet, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Det skal ske i samarbejde med Ankestyrelsen, Nævnet har ansvaret for praksiskoordineringen på regionalt plan. Praksisundersøgelsen skal vist, om kommunernes afgørelse er i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis undersøgelsen viser fejl og mangler i sagsbehandlingen, kan praksisundersøgelsen bruges i nævnets vejledning til og undervisning af kommunerne. Praksisundersøgelsen skal i henhold til retssikkerhedslovens 79 behandles på et kommunalbestyrelsesmøde i de deltagende kommuner. Undersøgelsen omfatter børnetilskudslovens 22a. Ved undersøgelserne har nævnet gennemgået sagerne først og fremmest vedrørende en legalitetsvurdering. Denne indebærer en materiel vurdering for derved at påse, om afgørelsernes resultat er i overensstemmelse med den gældende lovgivning, herunder eventuel praksis fra Ankestyrelsen. Den indebærer også en vurdering af sagernes formalitet i forhold til de forvaltningsretlige regler. Undersøgelsen omfattede de 5 kommuner, som i 2011 er udpeget af Ankestyrelsen til at deltage i undersøgelsen. Der er tale om kommunerne Greve, Holbæk, Næstved, Stevns og Vordingborg. Der var blandt de indkomne sager enkelte, som faldt uden for undersøgelsen. De pågældende sager omhandler sager, hvor borgeren har erklæret ikke længere at være reelt enlig. Der var 3 sådanne sager. Nævnet har samlet vurderet de undersøgte lovbestemmelser i 65 tilfælde. Kopi af hele sagen skulle fremsendes, da sagen alene ville blive bedømt på de akter, der blev fremsendt. Nævnet fremsendte et bilag til de deltagende kommuner. Deraf fremgår, at kommunerne burde tjekke følgende: Oplysning om borgerens alder (fødselsdato) Dato for kommunens afgørelse (bevillingen) Indholdet af kommunens afgørelse Enlig-bekræftelse 16

19 Ansøgning eller andet, som viser, at kommunen har opfyldt sin oplysningspligt ved bevilling af børnetilskud som enlig. Alle journaloptegnelser/oplysninger vedrørende sagen og sagens behandling Eventuelle grundoplysninger, der er anvendt ved behandlingen af sagen f.eks. kommunens elektroniske registreringer, herunder folkeregistreringer, som ikke fremgår af journaloplysninger, beregningsark m.v. Al korrespondance, der er foretaget i forbindelse med sagens behandling, f.eks. anmodning om sagsoplysning, partshøring, fuldmagt, værgebeskikkelse m.v. Formen for kommunens afgørelse Klagevejledning, hvis en sådan har været medsendt kommunens afgørelse I forbindelse med nævnets vurdering af de indsendte afgørelser anvendes et måleskema. Deri indgår de emner, som er relevant for den konkrete praksisundersøgelse. De måleskemaer, der er grundlag for praksisundersøgelsen, er udfyldt af 2 sagsbehandlere i det sociale nævn, der i det daglige beskæftiger sig med sager om børnetilskud. De har udfyldt måleskemaerne uafhængigt af hinanden Skemaerne er herefter sammenholdt og eventuelle divergerende vurderinger er herefter afstemt. Inden disse målinger blev foretaget, blev der foretaget prøvemåling af 4 sager efter de undersøgte lovbestemmelser. Prøvesagerne blev vurderet af de 2 sagsbehandlere fra det sociale nævn og medarbejdere fra Ankestyrelsen. Der blev herefter afholdt møde mellem de involverede målere. Her blev ud fra prøvesagerne afklaret eventuelle forskellige opfattelser eller forhold, som målemæssigt kunne give anledning til tvivl. Denne metode skulle sikre, at sagerne i sin helhed blev undergivet ensartet behandling. Udkast til rapporten er sendt til høring hos de deltagende kommuner sammen med resultatet af de af nævnet udfyldte måleskemaer for den enkelte kommune. Udkast til rapporten er sendt til Ankestyrelsen. Styrelsens bemærkninger er indarbejdet i den endelige rapport. Efter udsendelsen af udkast til rapporten vil de deltagende kommuner blive indbudt til et dialogmøde med nævnet. 17

20 Bilag 2. Indkaldelsesbrev til kommunerne Praksisundersøgelse 2011 Emnet for praksisundersøgelsen Det sociale nævn skal i 2011 gennemføre en praksisundersøgelse af kommunernes praksis i afgørelser om ordinært og ekstra børnetilskud efter indhentelse af skriftlig bekræftelse fra modtagere af deres fortsatte status som enlige forsørgere, jf. børnetilskudslovens 22 a. Formålet med praksisundersøgelsen Praksisundersøgelsen skal belyse kommunernes praksis i forbindelse med udbetaling af børnetilskud til enlige forsørgere, herunder kommunernes kontrol af, om modtagerne fortsat er reelt enlig, kommunens vejledning af modtagerne, m.v. 3-årsplan Undersøgelsen finder sted i overensstemmelse med en 3-årsplan for, hvilke kommuner der skal indgå i de årlige undersøgelser. Planen er udarbejdet af Ankestyrelsen, som også tidligere har offentliggjort oversigten. Hvilke slags afgørelser omfatter undersøgelsen Undersøgelsen omfatter afgørelser om ophør af udbetaling af børnetilskud, fortsat udbetaling af børnetilskud og genoptagelse af udbetaling af børnetilskud. Afgørelser for hvilken periode Til brug for undersøgelsen bedes kommunen sende de seneste 14 sager, hvor fristen for kommunens modtagelse af enlig-bekræftelse udløb inden 1. oktober 2010, og hvor kommunen ikke modtog erklæringen, eller modtog den retur fra postvæsenet. Bemærk således, at også sager før kommunesammenlægningen skal indgå, hvis dette er nødvendigt for at komme op på 14 sager. Sager, som efterfølgende er påklaget til og behandlet af det sociale nævn kan dog ikke indgå i undersøgelsen og skal derfor ikke fremsendes. Materialet skal være det sociale nævn i hænde senest mandag den 21. marts Tjekliste over ønskede oplysninger Der medsendes som bilag 1 en liste over de sagsoplysninger, kommunen bør tjekke indgår i det materiale for den enkelte sag, der sendes til det sociale nævn. Det fremgår af bilag 2, hvilke kommuner der ifølge 3-årsplanen skal indgå i undersøgelsen for Der indkaldes 14 sager fra hver af de deltagende kommuner. Akter i kopi Akterne bedes fremsendt i kopi, da de ikke vil blive returneret. Sagerne skal ikke anonymiseres, da alle akter makuleres, når undersøgelsen er gennemført og afrapportering af undersøgelsen er afsluttet. Sagerne sende samlet til nævnet. Sagerne udvælges således, at første sag vedrører seneste sag om enlig-bekræftelse, hvor fristen udløb forud for 1. oktober 2010, den 18

21 anden sag vedrører næstsidste sag forud for 1. oktober 2010 og så fremdeles, indtil der er fundet 14 sager. Ved fremsendelsen bedes kuverten tydeligt markeret med bemærkningen Praksisundersøgelse, Det sociale nævn for at undgå, at de konkrete sager bliver journaliseret. Alle oplysninger og akter skal fremsendes Det er vigtigt, at der medsendes alle de oplysninger og akter i sagen, der er indgået i grundlaget for kommunens afgørelse, da sagen alene vil blive bedømt på de akter, der fremsendes. De sager, der indgår i undersøgelsen vil blive bedømt efter et fast måleskema, der er godkendt af Ankestyrelsen. Måleskemaet, udfyldt af sekretariatet for den enkelte sag vil blive sendt retur til den pågældende kommune. Resultatet af undersøgelsen forventes at foreligge i efteråret Den endelige undersøgelsesrapport vil herefter blive offentliggjort. Den formelle baggrund for at der iværksættes en undersøgelsen er, at det sociale nævn efter retssikkerhedslovens 78 er forpligtet til indenfor sit område at koordinere, at afgørelser, som kan indbringes for nævnet, træffes i overensstemmelse med lovgivningen._ 19

22 Bilag 3. Regelgrundlag Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Nr. 350 af 4. juni 1986 Socialministeriet Jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj a. Kommunalbestyrelsen udsender en gang årligt en anmodning om skriftlig bekræftelse fra modtageren af ordinært og ekstra børnetilskud, jf. 2, nr. 1-3, og 3, af modtagerens fortsatte status som enlig forsørger. Har kommunen ikke modtaget bekræftelsen senest en måned fra anmodningen, ophører udbetalingen af børnetilskud, jf. 2, nr. 1-3, og 3, fra det følgende kvartal. Udbetalingen genoptages med virkning fra kvartalet efter, at bekræftelsen er modtaget. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om administration i forbindelse med kommunens vurdering af modtagerens status som enlig forsørger. Bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Nr. 10 af 9. januar 2004 Socialministeriet 6. I forbindelse med den årlige anmodning om bekræftelse af status som enlig forsørger, jf. lovens 22 a, undersøger kommunen via folkeregistret, om der ud over modtageren af børnetilskud er tilmeldt personer over 18 år på modtagerens adresse. Stk. 2. Hvis der ud over modtageren er tilmeldt folkeregistret personer over 18 år på modtagerens adresse, skal kommunen bede modtageren af børnetilskud om nærmere oplysninger om, hvorvidt en tilmeldt lever i et samlivsforhold med modtageren, jf. lovens 2, stk. 2. Medmindre modtageren afgiver sådanne oplysninger, at kommunen finder, at betingelsen om at være enlig forsørger er opfyldt, lægges det til grund, at modtageren ikke er enlig forsørger. 7. Hvis kommunen i øvrigt finder det overvejende sandsynligt, at en ansøger eller modtager af ordinært og ekstra børnetilskud ikke opfylder betingelsen om at være enlig forsørger, må kommunen anmode pågældende om dokumentation på konkrete områder, der kan ændre kommunens opfattelse. 20

23 Bilag 4. Måleskema Statsforvaltningen Sjælland Det sociale Nævn 2011 Skabelon til måleskema ved undersøgelse af kommunernes praksis i afgørelser om ordinært og ekstra børnetilskud efter indhentelse af skriftlig bekræftelse fra modtagere af deres fortsatte status som enlige forsørgere. Kommune Kommune nr. Sagsnr. Sagsbehandler (initialer) Identifikation af sagen 1. Grundoplysninger 1.1. Borgerens fødselsdato 1.2. Køn 1. mand 2. kvinde 2. Oplysninger om kommunens afgørelse. 2.1 Dato for kommunens afgørelse? 1. Dato 2. Uoplyst Bemærkninger: 2.2 Hvad går kommunens afgørelse ud på? 1. Fortsat udbetaling af børnetilskud 2. genoptagelse af udbetaling af børnetilskud 21

24 3. Ophør af udbetaling af børnetilskud Bemærkninger: 2.3 Fra hvilket tidspunkt ophører udbetalingen af børnetilskuddet efter fristen? (besvares kun ved ophør af udbetaling af børnetilskud) 1. Sidste dag i kvartalet 2. Første dag i det følgende kvartal 3. I det følgende kvartal Bemærkninger: 3. Den materielle vurdering af kommunens afgørelse 3.1. Er afgørelsen samlet set rigtig? 1. Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis 2. Nej, afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag Bemærkninger: 3.2. I hvilket omfang er sagen dokumenteret? 1. I høj grad 2. i nogen grad 3. I ringe grad 4. Nej Bemærkninger: 22

25 4. Vurdering af sagsbehandlingsregler 4.1. Er der dokumentation for, at kommunen forud for fremsendelse af enligbekræftelse har foretaget undersøgelse via folkeregistret af eventuelt tilmeldte personer over 18 år på børnetilskudsmodtage-rens adresse? Bemærkninger: 1. Ja 2. Nej 4.2. Er der dokumentation for, at enligbekræftelse er fremsendt anbefalet? 1. ja 2. nej Bemærkninger: 4.3. Fremgår det, hvornår kommunen har fremsendt enlig-bekræftelse til børnetilskudsmodtageren? Ja: Nej: Dato: 4.4. Har kommunen efter fremsendelse af brev om ophør af børnetilskud modtaget svar fra børnetilskudsmodtageren? Ja: Nej: Dato: Bemærkninger: 4.5. Har kommunen foretaget nærmere undersøgelse, fordi børnetilskudsmodtageren ikke har fremsendt enlig-bekræftelse? 1. I høj grad 2. I nogen grad 3. I ringe grad 4. Nej Bemærkninger: 4.6. Har kommunen foretaget nærmere undersøgelse, fordi enlig-bekræftelse er kommet retur fra postvæsenet? 1. I høj grad 23

26 2. I nogen grad 3. I ringe grad 4. Nej Bemærkninger: 5. Vurdering af formelle regler i øvrigt 5.1. Hvilken form har afgørelsen? 1. Skriftlig afgørelse 2. Skriftligt notat i kommunens journal 3. Anden form Bemærkninger: 5.2. Fremgår det, hvilken afgørelse, der er truffet? 1. I høj grad 2. I nogen grad 3. I ringe grad 4. Nej Bemærkninger: 5.3. Fremgår det, med hvilken hjemmel afgørelsen er truffet? 1. I høj grad 2. I nogen grad 3. I ringe grad 4. Nej Bemærkninger: 5.4. Oplyser kommunen om genoptagelse af udbetalingen med virkning fra kvartalet 1. Ja 24

27 efter, at enlig-bekræftelsen er modtaget? 2. Nej Bemærkninger: 25

28 Bilag 5. Grundoplysninger Grundoplysninger Tabel 1.1 Køn Antal Mand Kvinde I alt Oplysninger om kommunens afgørelse Tabel 1.2 Hvad går kommunens afgørelse ud på? Antal Fortsat udbetaling af børnetilskud Genoptagelse af udbetaling af børnetilskud Ophør af udbetaling af børnetilskud 0 0 I alt Tabel 1.3 Fra hvilket tidspunkt ophører udbetalingen af børnetilskuddet efter fristen? Antal Sidste dag i kvartalet Første dag i det følgende kvartal I det følgende kvartal 0 0 I alt Den materielle vurdering af kommunens afgørelser Tabel 1.4 Er afgørelsen samlet set rigtig? Antal Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis Nej, Afgørelsen ville blive ændret eller hjemvist, hvis det havde været en klagesag I alt

29 Tabel 1.5 I hvilket omfang er sagen dokumenteret? Antal I høj grad 2 3 I nogen grad I ringe grad Nej I alt Dokumentationsgrundlaget Tabel 1.6 Er der dokumentation for, at kommunen forud for fremsendelse af enligbekræftelse Har foretaget undersøgelse via folkeregistret? Antal Ja 5 8 Nej I alt Tabel 1.7 Er der dokumentation for, at enlig-bekræftelsen er fremsendt anbefalet? Antal Ja Nej I alt Tabel 1.8 Fremgår det, hvornår kommunen har fremsendt enlig-bekræftelsen til børnetilskudsmodtageren? Antal Ja Nej I alt

30 Tabel 1.9 Har kommunen efter fremsendelse af brev om ophør af børnetilskud modtaget svar fra børnetilskudsmodtageren? Antal Ja Nej I alt Vurdering af formelle regler i øvrigt Tabel 2.0 Hvilken form har afgørelsen? Antal Skriftlig afgørelse Skriftligt notat i kommunens journal 1 2 Anden form I alt Tabel 2.1 Fremgår det hvilken afgørelse der er truffet? Antal I høj grad I nogen grad 0 0 I ringe grad Nej 4 6 I alt Tabel 2.2 Fremgår det med hvilken hjemmel afgørelsen er truffet? Antal I høj grad I nogen grad 0 0 I ringe grad Nej I alt

31 Tabel 2.3 Oplyser kommunen om genoptagelse af udbetaling med virkning fra kvartalet efter, at enlig-bekræftelsen er modtaget? Antal Ja Nej I alt

32 Statsforvaltningen Sjælland Dronningensgade Nykøbing F Tel

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag. lov om aktiv socialpolitik 96 a

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag. lov om aktiv socialpolitik 96 a Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag lov om aktiv socialpolitik 96 a Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse 2010 Indhold Kapitel 1 - Baggrund og formål... 1 Kapitel 2 Sammenfatning

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

81, 92 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν

81, 92 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν Praksisundersøgelse Οµ κοµµυνερνεσ βεϖιλλινγ αφ ενκελτψδελσε εφτερ ακτιϖλοϖενσ 81, ηερυνδερ µοδ τιλβαγεβεταλινγ εφτερ ακτιϖλοϖενσ 92 ογ 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν ςν 2010 Indhold 1. Ινδλεδνινγ...4 2. Σαµµενφατνινγ/κονκλυσιον...4

Læs mere

Boligstøtteloven, boligudgiftsreglerne, og 3-5, 11 og 15

Boligstøtteloven, boligudgiftsreglerne, og 3-5, 11 og 15 Boligstøtteloven, boligudgiftsreglerne, 12, stk. 1 og 3-5, 11 og 15 Indhold Forord...1 Resumé, konklusion og anbefalinger....2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste...2 Formalitets vurdering

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed April 2016 1 1 Forord Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Til afgørelse af kompetence anvendes SED F001 F003 Situationen

Læs mere

Håndter helhedsorienteret kontrol

Håndter helhedsorienteret kontrol Håndter helhedsorienteret kontrol Udmøntning af samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark, 9. december 2011 Version 1.4 (godkendt) 1 Uddrag af udkast til UDK-loven side 1 af

Læs mere

Flytning uden informeret samtykke, jf. servicelovens 129, stk. 2, og visitation til ophold i institution, jf. servicelovens 108, stk. 1.

Flytning uden informeret samtykke, jf. servicelovens 129, stk. 2, og visitation til ophold i institution, jf. servicelovens 108, stk. 1. Flytning uden informeret samtykke, jf. servicelovens 129, stk. 2, og visitation til ophold i institution, jf. servicelovens 108, stk. 1. Det Sociale Nævns praksisundersøgelse 2008 Indhold 1. Resumé, konklusion

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

Holstebro Kommunalbestyrelse Kirkestræde Holstebro. Vedr. A s henvendelse om Holstebro Kommune.

Holstebro Kommunalbestyrelse Kirkestræde Holstebro. Vedr. A s henvendelse om Holstebro Kommune. Holstebro Kommunalbestyrelse Kirkestræde 11 7500 Holstebro 20-12- 2010 TILSYNET Vedr. A s henvendelse om Holstebro Kommune. A klagede ved brev af 24. maj 2010 til Folketingets Ombudsmand over Holstebro

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Den fulde tekst fra Retsinformation.dk Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Resumé: Principafgørelsen fastslår Gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav KEN nr 9931 af 16/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3417-45807 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. servicelovens 52, stk. 3, nr. 2

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. servicelovens 52, stk. 3, nr. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. servicelovens 52, stk. 3, nr. 2 Det Sociale Nævns praksisundersøgelse december 2007 Indhold 1. Resumé, konklusion samt overordnet anbefaling...1 2.

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager

Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Begreber i sygedagpengeloven om opfølgning 2 1 Resumé og anbefalinger 4

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Beskæftigelsesankenævnets Praksisundersøgelse 2012 Indhold 1. RESUMÉ OG ANBEFALINGER... 1 2. RESULTATER AF VURDERINGERNE... 3 2.1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Formålet med dette notat er at give en kortfattet introduktion og en kommenteret gennemgang af praksisundersøgelsen og dens resultater.

Formålet med dette notat er at give en kortfattet introduktion og en kommenteret gennemgang af praksisundersøgelsen og dens resultater. GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse om stop for udbetaling af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 7 NOTAT Dato: 8.

Læs mere

ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER. Hjælpeordning Lov om social service 77 2004

ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER. Hjælpeordning Lov om social service 77 2004 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Hjælpeordning Lov om social service 77 2004 Titel: Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Hjælpeordning. Lov om social service 77. Udgiver: Ankestyrelsen, juli 2004. ISBN

Læs mere

Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager

Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager Ankestyrelsens ankeskema til kommunens videresendelse af klage i sociale og beskæftigelsesmæssige sager Kommunen skal anvende skemaet, når den videresender en klage til Ankestyrelsen over en afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Boligstøttelovens 11, stk.1 Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Indhold 1. Baggrund og formål... 1 2. Konklusion og anbefalinger til kommunerne... 2 2.1. Konklusion og anbefalinger i forhold til

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes brug af anden akrør i sygedagpengesager.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes brug af anden akrør i sygedagpengesager. Punkt 3. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes brug af anden akrør i sygedagpengesager. 2013-3473. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller,

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste

Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Ankestyrelsens praksisundersøgelser Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste November 2008 Ankestyrelsens

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt TALE Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 29. januar 15-01-2015 Sagsnr. CAL Anders

Læs mere

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte.

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør Afgørelse i din sag om særlig støtte. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør Kommunes afgørelse truffet den 2. februar 2015.

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Page 1 of 12 P5MT-FFMF-Q2N2 Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Kommune Struer Kommune nr. 671 Sagsnr.

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Februar 2008. Bortfald af. sygedagpenge

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Februar 2008. Bortfald af. sygedagpenge Ankestyrelsens praksisundersøgelser Bortfald af sygedagpenge Februar 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Bortfald af sygedagpenge Februar 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Praksisundersøgelse 2009. Bevilling af personlige tillæg til folkepensionister

Praksisundersøgelse 2009. Bevilling af personlige tillæg til folkepensionister Praksisundersøgelse 2009 Bevilling af personlige tillæg til folkepensionister Indhold 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen... 1 2. Metode og afgrænsning... 3 2.1. Metode for praksisundersøgelsen...3

Læs mere

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet YU-Sekretariatet Att.: Majbritt Rothmar Stormgade 10 1009 Kbh. K Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet har ved mail af 4. januar 2008 anmodet om bemærkninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: 13-12- 2007 De har klaget over Sydfalster Kommunes opkrævning af betaling for renovation vedrørende Deres sommerhus. Tilsynets udtalelse Tilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Januar 2014 Med denne pjece ønsker vi at give et overblik over, hvad der sker, når man bliver enke eller enkemand efter en person,

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f...

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f... Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: 19-01-2016 11:03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk - BEMÆRK - er din afdeling

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune 2013-12-18 09 46 STATSFORVALTNINGEN Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring INDGÅET 18 DEC. 2013 Rebild Kommune 12 12 2013 Vi har skrevet til Jætte-Byg A/S, Skelhøjsvej 8, Suldrup, vedrørende

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Praksisundersøgelse om tilbagebetaling. aktiv socialpolitik. 91 og 93

Praksisundersøgelse om tilbagebetaling. aktiv socialpolitik. 91 og 93 Praksisundersøgelse om tilbagebetaling efter Lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Beskæftigelsesankenævnet i Region Hovedstaden 2007 Indhold 1. Indledning...1 2. Resumé...2 3. Undersøgelsens baggrund og

Læs mere

Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager

Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager Juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé 2 1.1 Hovedresultater fra den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

1 Resumé og anbefalinger

1 Resumé og anbefalinger 3 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har undersøgt fra 24 kommuner om hjælp eller afslag på hjælp efter serviceloven til borgere over 18 år med sjældne diagnoser med komplekse behov og borgere med

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1).

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1). 2010 14-2 Sikkerhed i postforsendelsen, klagefrist og dispensation fra fristen En borger klagede over at det sociale nævn havde afvist at behandle hans klage med den begrundelse at klagefristen på 4 uger

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 18. juli 2008 til et kommunalt fællesskab 18-07- 2008 Kommunernes Lønningsnævn har i brev af 24. september 2007 orienteret Statsforvaltningen Syddanmark om nævnets beslutning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 2.oktober 2008 til en borger Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, har modtaget Deres henvendelse af 29. marts 2006 vedrørende klage over aktindsigt i

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke.

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. A 26-06- 2008 Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. TILSYNET De rettede ved mail af 4. juni 2007 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Hedensted Kommunes tilsyn

Læs mere

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup 24. september 2010 Vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne omkring udstedelse af NemID Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse

3. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse Afgørelser fra Statsforvaltningen september mødet 2010 1. Beskæftigelsesankenævnet har truffet afgørelse vedrørende klage over Favrskov Kommunes afgørelse af 3. september 2009 om afslag på økonomisk støtte

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Nordfyns Kommune Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 17. januar 2017 og 24. januar 2017 skrevet til Statsforvaltningen om Nordfyns

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere