Høringssvar til National klinisk retningslinje om udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar til National klinisk retningslinje om udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse"

Transkript

1 Høringssvar til National klinisk retningslinje om udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse 1. Carsten Hjorthøj 2. Thomas Alber 3. Socialstyrelsen 4. Landsforeningen Lænken 5. Socialpædagogerne 6. Danske Regioner 7. Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje 8. Dansk Psykiatrisk Selskab 9. KL 10. ADHD-foreningen 11. DASYS 12. Social- og Indenrigsministeriet Peer Review Claudia Fahlke, Professor, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet, Sverige Lars Linderoth, Specialist i psykiatri, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet, Norge.

2 Høringssvar vedrørende National klinisk retningslinje om udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Jeg er ansat som seniorforsker ved Psykiatrisk Center København, hvor mit primære fokus-område er dobbeltdiagnoser, altså psykisk sygdom kombineret med misbrug. Jeg skal dog præcisere, at jeg i denne forbindelse svarer på høringen som privatperson, hvorfor mine kommentarer ikke nødvendigvis kan fortolkes som værende delt af Psykiatrisk Center København. Jeg har følgende kommentarer til høringen: I kapitel 1.3 skrives det, at SST anbefaler validerede opsporingsværktøjer Det ville være brugbart at kommentere nærmere på dette selv hvis kommentaren, i fraværet af randomiserede studier, måske vil være, at det ikke er belyst, hvilke værktøjer der er bedst hertil. Som minimum kunne disse nævnes (fx SCAN og SCID til generel psykiatrisk diagnostik, samt mere fokuserede opsporingsværktøjer). Fraværet af en sådan præcisering kan føre til utilsigtede praksisser, hvor komorbiditeten alligevel overses. I kapitel 2.3 står nogenlunde samme formulering. Igen er min kommentar, at det ville være brugbart at kommentere nærmere på dette selv hvis kommentaren, i fraværet af randomiserede studier, måske vil være, at det ikke er belyst, hvilke værktøjer der er bedst hertil. Som minimum kunne disse nævnes (fx SCAN og SCID til generel psykiatrisk diagnostik, samt mere fokuserede opsporingsværktøjer). Fraværet af en sådan præcisering kan føre til utilsigtede praksisser, hvor komorbiditeten alligevel overses. PICO 5: Det er problematisk, at der kun er undersøgt evidens for dialektisk adfærdsterapi og skema-terapi. I særdeleshed mangler der en gennemgang af litteraturen vedrørende mentaliserings-baseret terapi, der er en af de mest undersøgte, etablerede og anvendte behandlinger for i hvert fald borderline. Det er yderst risikabelt for det kliniske arbejde, hvis dette ikke inkluderes i NKR, eller på anden måde omtales. Det kan i yderste konsekvens føre til, at en potentielt effektiv behandling fravælges på et ufagligt grundlag. Endvidere er det problematisk, at varigheden af DAT eller skema-terapi ikke omtales. Der er indikationer i den internationale litteratur, og mere undervejs, på at for kort forløb af DAT kan være virkningsløst eller ligefrem skadeligt. Endvidere finder jeg det problematisk, at kun personlighedsforstyrrelser er undersøgt som individuel psykiatrisk diagnose tilstødende alkohol-misbrug. Jeres NKR nævner selv fx psykoser som værende stærkt associeret med misbrug, og her kunne det også have været yderst relevant at undersøge specifikke spørgsmål, fx diverse antipsykotika. Fraværet af denne slags sondringer kan føre til, at visse grupper af mennesker med psykisk sygdom for suboptimal behandling, hvilket kan være yderst svært at rette op på, hvis først denne behandling er skrevet ind i en national klinisk retningslinje. Endelig er der behandlingsformer, der slet ikke er undersøgt, hvilket også er problematisk. Jeg accepterer, at I ikke undersøger effekten af kognitiv adfærdsterapi og motivational interviewing, da der allerede foreligger en NKR på disse punkter. Men I burde have undersøgt evidensen af andre interventioner, fx contingency management (hvor der mig bekendt findes noget evidens, om end jeg er usikker på om det er specifikt for alkohol), akupunktur (der næppe har en direkte effekt på misbrug, men som efterspørges af mange misbrugere og således kan facilitere, at de møder til behandling, der så også kan indeholde mere evidens-baserede interventions-modaliteter), samt andre former for psykosociale interventioner, såsom

3 psykoedukation, psykodynamisk terapi osv. Ved ikke at inkludere disse behandlingsformer i jeres retningslinje kommer I til at bidrage til, at behandlingen af disse dobbelt-diagnosticerede mennesker kommer til at ske på et mangelfuldt grundlag, og dermed risikerer at blive suboptimal, til trods for at den er anbefalet i jeres NKR. Med venlig hilsen Carsten Hjorthøj

4 Høringssvar National klinisk retningslinje om udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse November 2015 Dejligt at den kom, for der er mange eksempler på at de patienter falder mellem to stole. Kunne I ikke lave en lignende klinisk vejledning for hashbrug eller ligestille hash og alkohol, da det er samme problemstilling med dem der bruger hash, ofte med underliggende psykisk lidelse som f.eks ADHD! De bliver også afvist af psykiatrien. Venlig hilsen Praktiserende læge Thomas Alber

5 Sundhedsstyrelsen Sygehuse og Beredskab Mail: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Tlf Center for Udsatte Voksne D. 20. november 2015 Sagsnr. 15/57551 sli Socialstyrelsens høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens National klinisk retningslinje for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Socialstyrelsen takker for modtagelsen af Sundhedsstyrelsens høringsversion af National klinisk retningslinje for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse. Socialstyrelsen anerkender det grundige arbejde Sundhedsstyrelsen har lagt i udarbejdelsen af retningslinjen. Socialstyrelsen har kun få generelle bemærkninger til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse, idet Socialstyrelsen har været løbende inddraget i at udarbejde og kvalitetssikre retningslinjen via deltagelse i referencegruppen. Socialstyrelsen ser positivt på, at Sundhedsstyrelsen på baggrund af Socialstyrelsens input blandt andet har medtaget et spørgsmål vedrørende effekten af opsøgende/udgående indsatser, jf. PICO 7. Generelle bemærkninger Socialstyrelsen anerkender den omfattende litteraturgennemgang, som Sundhedsstyrelsen har forestået med henblik på at udarbejde retningslinjen, om end Socialstyrelsen konstaterer, at der kun er fundet få studier af tilstrækkelig høj kvalitet, som besvarer de fokuserede PICO spørgsmål. På den baggrund finder Socialstyrelsen det forståeligt, at retningslinjen udelukkende består af god praksis -anbefalinger samt anbefalinger baseret på meget lav evidensgrad. Anbefalingerne har karakter af både-og formuleringer, hvilket Socialstyrelsen er opmærksom på, at der er mulighed for i Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer. Både-og formuleringerne skal ifølge Sundhedsstyrelsens koncept for nationale kliniske retningslinjer ledsages af en pil op eller ned. Socialstyrelsen finder det i nogen grad ulogisk, at en både-og formulering skal

6 ledsages af en pil op eller ned, da man kan argumentere for, at det ville være mest konsekvent at udelade en pil i forbindelse med en både-og formulering. Alternativt kunne man operere med en flad streg, der ikke i samme omfang signalerer klar anbefaling, som i tilfældet med en pil opad. Socialstyrelsen finder det relevant, at Sundhedsstyrelsen via publiceringen af National klinisk retningslinje for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse skaber opmærksomhed omkring, at der mangler evidens på området og dermed påpeger behovet for øget forskning indenfor feltet. Der er i praksis behov for mere evidensbaseret viden om, hvordan denne målgruppe udredes og behandles mest effektivt. Socialstyrelsen vurderer alt i alt, at National klinisk retningslinje for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse giver et godt samlet overblik over aktuel bedste viden inden for området og aktuelle udfordringer, som er Sundhedsstyrelsens sigte. Socialstyrelsen vil afslutningsvis takke for, at Sundhedsstyrelsen i retningslinjen henviser til Socialstyrelsens Vidensportaltema om mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug, der blev publiceret den 18. november Specifikke kommentarer Nedenfor gennemgås en række kommentarer ift. hvert afsnit: 0.1. Der mangler en indledende definition på forskellige centrale begreber, eller blot en henvisning til, at udvalgte begreber forklares yderligere i bilag 10: Forkortelser og begreber. Relevante begreber er bl.a. opsporing og parallel behandling. Der er en gennemgående udfordring med at forstå differentieringen mellem begreberne opsporing og udredning. Begreberne opsporing og udredning bruges flere steder synonymt fx på side 8, hvor det beskrives, hvordan målgruppen udredes og behandles mest effektivt. I de to første afsnit på side 8 anvendes begrebet systematisk opsporing af psykisk lidelse og systematisk opsporing af alkoholafhængighed. Men betydningen af de to begreber i begge afsnit synes at være næsten identisk. Det fremstår således uklart, hvilken forskel, der er på de to begreber. Anvendelsen af begrebet opsporing i retningslinjen vurderes at være problematisk, da opsporing i praksisfeltet ofte forstås som en aktiv opsporende og undersøgende aktivitet med henblik på at finde udvalgte målgrupper. Der kan alternativt 2/4

7 opereres med begrebet screening/udredning ift. enten psykiske lidelser eller alkoholafhængighed Der kan med fordel også henvises til en kort definition på skadeligt forbrug. Dette gør sig også gældende for bilag 1: Baggrund Ift. afsnittet om Socialstyrelsens Vidensportaltema, så omhandler temaet mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. I sidste afsnit der indledes med De nationale retningslinjer., kunne man med fordel henvise til Sundhedsstyrelsens tidligere publikation Kvalitet i alkoholbehandling (2008), der netop forholder sig til visitation og organisering. Afsnittet begyndende med Opsporing er forskellig fra diagnosticering, på side 12, kan med fordel rykkes frem til afsnit 1.3. I beskrivelsen af NICE guidelines undersøgelse af evidens på side 13 opereres også med begrebet udredning frem for opsporing, hvilket er forvirrende. I afsnittet Baggrund for valg af spørgsmål på side 18 vil det være hensigtsmæssigt at indsætte kildehenvisning ift. definition af integreret/koordineret behandling. Forståelsen af begrebet parallel behandling kan med fordel uddybes, evt. også i bilag 10: Forkortelser og begreber. I afsnittet der indledes med En norsk retningslinje, på side 22, hvor der henvises til den norske anbefaling om, at døgnbehandling overvejes som supplement til udgående/opsøgende indsatser, vil det være fordelagtigt at sikre kongruens i forhold til anvendelsen af begreberne udgående/opsøgende. Socialstyrelsen finder det problematisk, at anbefalingen af familie-/netværksorienteret behandling er baseret på studier, hvor denne type behandling indgår som en del af en samlet 3/4

8 integreret behandling, der også indbefatter kognitiv adfærdsterapi (CBT) og motivational interviewing (MI). Dette faktum, sammenholdt med at studiet kun er baseret på forløb med borgere, resulterer i en meget begrænset viden. Det er med andre ord vanskeligt at fastslå, om det er CBT, MI eller familiebehandlingen, der udgør det effektive element i det studie, som anbefalingen er baseret på. I afsnittet som indledes med Udgående opsøgende indsatser, kan det med fordel uddybes, at behandleren udover at sikre omsorg også gerne skal understøtte personens udvikling gennem den opsøgende/udgående tilgang. Det kan med fordel tydeliggøres, at opsøgende/udgående indsatser i denne sammenhæng er rettet mod personer, der allerede er i behandling. Dette kan fx fremhæves ved, at dette forhold beskrives først frem for at indlede med beskrivelsen af den målgruppe, det ikke omfatter. Venlig hilsen Sara Lindhardt Specialkonsulent Center for Udsatte Voksne tlf /4

9

10

11 Socialpædagogernes Landsforbund SLCSFA Brolæggerstræde København K Sundhedsstyrelsen Sygehuse og Beredskab Til: Telefon Fax Girokonto Ref. MFG/lh Dok.nr Sag.nr SLCSFA- 23. november 2015 Høringssvar, national klinisk retningslinje for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Sundhedsstyrelsen har den 3. november 2015 bedt Socialpædagogernes Landsforbund om eventuelle bemærkninger til udkast til national klinisk retningslinje for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse i høring. De nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der kan bruges som beslutningsstøtte af sundhedspersonale. Retningslinjerne behandler udvalgte aspekter af diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper. Formålet med nærværende retningslinje er at beskrive den foreliggende evidens og komme med anbefalinger for udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse. Socialpædagogerne kan notere sig, at der er relativt få anbefalinger, som beror på evidens. Socialpædagogerne mener, at dette bør give Styrelsen anledning til overvejelser, om der er behov for en større forskningsindsats på de givne områder. Socialpædagogerne mener ligeledes, at en helhedsorienteret indsats er vigtig, hvorfor det med anbefalingerne bør sikres, at de nødvendige tilbud og pladser samt kompetencer, herunder socialpædagogiske, er til stede. Venlig hilsen Verne Pedersen Forbundsnæstformand

12 Danske Regioners høringssvar vedr. NKR for alkoholafhængighed og samtidig psykisk lidelse Sag nr. 15/1692 Dokumentnr /15 Malte Harbou Thyssen Tel Danske Regioner hilser NRK for udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse velkommen. Området er velundersøgt, forstået således at relevant forskning er taget i betragtning. Der er dog en udfordring med manglende evidens, hvilket resulterer i vage, sparsomt anvendelige anbefalinger. Der er i retningslinjen ikke beskrevet, hvilke aktører der har hvilket ansvar for patienten. I forbindelse med behandling af alkoholafhængighed og samtidig psykisk lidelse er der behov for koordinering herunder definition og afgrænsning af opgaverne mellem de relevante aktører. Det er kommuner der står for behandling af misbrug, mens det er regionerne, der har ansvaret for behandling af psykisk lidelse. Konkrete bemærkninger Dobbeltbelastede I national klinisk retningslinje vedr. udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse bruges betegnelsen dobbeltbelastede ikke. Derfor undrer det, at den bruges i bilagene. I rapporten Den offentlige indsats på alkoholområdet udarbejdet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Amtsrådsforeningen i 2002, defineres personer med dobbeltbelastning som: personer, som ud over deres alkoholmisbrug også har en personlighedsforstyrrelse. I national klinisk retningslinje vedr. udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse afgrænses patientgruppen til at omhandle:

13 behandling af voksne over 18 år med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse. Side 2 Retningslinjen, som vi hermed indgiver høringssvar på, retter sig mod en bred gruppe af psykiske lidelser, heriblandt affektive lidelser, angstlidelser, psykotiske lidelser, adfærdsforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser. Vi mener derfor ikke, det er korrekt at bruge betegnelsen dobbeltbelastede. Fokus på børn og unge Det vil være hensigtsmæssigt, såfremt det er muligt indenfor rammerne af retningslinjen, at give specifikke anbefalinger til børn og unge under 18 år. Alkoholafhængighed og psykisk lidelse er jævnligt forekommende i ungdomsårene, og perioden er vigtig i fht. tidlig opsporing og intervention. Behov for mere forskning Det er gennemgående vedr. evidens for behandlingen, at "kvaliteten af evidensen er meget lav" eller der er ikke fundet evidens for det fokuserede spørgsmål". Det er derfor væsentligt, at retningslinjen lægger vægt på, at der er behov for mere forskning på området. Med venlig hilsen Malte Harbou Thyssen

14 Kommentar til høringsversion 1.0 af National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse, Sundhedsstyrelsen 2015 : Anerkendelse: Vigtigt område Kritikpunkter: 1. Tema: Organisation af behandlingstilbud er grundlaget for at behandling kan implementeres, den aktuelle organisering er en forhindring. Retningslinjen tager ikke højde for dette på trods af at der er mange internationale (UK, Scotland, Norge), retningslinjer der gør. Forudsætning for at kliniske retningslinjer for udredning og behandling kan implementeres er organisation af disse. Aktuelt modvirker opsplitningen af behandlingen mellem kommunen(alkoholbehandlingen) og regionen (behandlingspsykiatrien) implementering af integreret behandling. Implementeringsovervejelser i Retningslinjen er ikke tilstrækkelig konkrete specielt gør man sig ikke organisatoriske overvejelser. En af de tungtvejende referencer for Retningslinjen, den norske retningslinje (Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse, Helsedirektoratet I den norske retningslinje fokuseres i høj grad på organisationsovervejelser som baggrund for kliniske retningslinjer. 2. Tema: Metoderne for at afklare evidens/foreslå handleplaner er utilstrækkelige og fokuserer for meget på kvalitetskriterier som egner sig til medicinafprøvninger hvilket resulterer i at man anbefaler metoder hvor der ikke er nogen evidens Undersøgelsen af specielt de meget organisatorisk relevante hovedfoci for Retningslinjen, Systematisk opsporing af psykisk lidelse hos alkoholafhængige/skadeligt brugende, systematisk opsporing af alkoholafhængighed hos mennesker med psykisk lidelse, integreret/koordineret behandling eller sekventiel behandling for rusmiddelpsykiatriske problematikker, ambulant eller stationær/døgnbehandling, familie /netværksorienteret behandling, udgående/opsøgende indsatser, efterbehandling og opfølgning er alle endt med konklusion om at der ikke er fundet evidens eller at kvaliteten af evidensen er meget lav. Er det ikke en misforståelse at basere en klinisk retningslinje på anbefalinger hvor der ikke er nogen som helst evidens? Eller er metoderne for at underbygge de såkaldte kliniske retningslinjer ikke forkert valgt? Hvis randomiserede kliniske studier på individniveau er golden standard for evidens på disse områder så vil de aldrig opnå nogen evidens. Der er en betydelig mængde publicerede studier vedrørende området med overvejelser om organisation og implementering som ikke er medtaget /refereret til. Der er også afsat satspuljemidler til flere delvis organisatoriske indsatser vedrørende dette område hvor der er lagt alt for lidt vægt på en evidensskabende evaluering og formidling af konklusioner. 3. Tema: Der er få konkrete forslag til hvordan en opsporing kunne gå til /en opsporingsmodel(hvis man altså anbefaler dette på trods af manglende evidens). Der refereres til Den Norske retningslinje) De Norske retningslinjer fokuserer (udover på organisatoriske aspekter og forslag) også som anført i de danske retningslinjer også på forslag til opsporings - eller udredningsinstrumenter sådan at en metode (af mange mulige) kunne afprøves. Når man i den danske retningslinje ikke har fundet nogen som helst evidens for at opsporing eller foreslået en opsporingsmetodologi nytter

15 konkluderer man at det at overse psykisk lidelse eller alkoholafhængighed/skadelig virkning jo bryder med god klinisk praksis. 4. Tema: Der er ikke forsøgt at indhente erfaringer/resultater vedrørende opsøgende virksomhed udover enkelte ældre amerikanske studier. Organisationen af behandlingen i USA er meget forskellig fra DK. Der er (også i DK) og udlandet adskillige erfaringer af opsøgende virksomhed i forhold til psykoser og i forhold til mennesker med komplekse problemstillinger, herunder psykiske lidelser, misbrug og sociale problemer /hjemløshed hvor udgangspunktet er at komorbiditeten mindsker mulighed for støtte og behandling. Konklusionen i retningslinjen er at det måske er sværere at påvise effekt da en del af populationen er hjemløse? 5. Tema: Der er ikke gjort overvejelser over/eller forslag om tolkning af de diagnostiske kriterier for samspil mellem psykisk lidelse og alkohol på trods af at fortolkninger af dette igennem mange år har haft indflydelse på adgangen til udredning og behandling af komorbide lidelser i grænseområdet mellem alkohol og psykiske lidelser. Der foreslås at man i Retningslinjen fremfører overvejelser /forslag om hvordan man skal fortolke samspillet mellem psykiske lidelse og alkohollidelser ifølge ICD-10 (DSM-5) da dette fortsat har en stor indflydelse på samarbejdet mellem de forskellige sektorer i forhold til målgruppen. Lars Bertil Merinder Overlæge, PhD Afd. Q, AUHR, Medlem af specialistrådet, RM

16 24. november 2015 Høring vedr. den nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse. Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje takker for høringen og vurderer overordnet den kliniske retningslinje som positivt. Det anses som afgørende vigtigt, at også mennesker med samtidig psykisk lidelse og alkoholafhængighed tilbydes relevant og effektiv behandling. Arbejdet med nærværende nationale kliniske retningslinje bærer tydeligt præg af en grundig og systematisk gennemgang af forskning og publikationer på området, hvilket vurderes som en styrke i retningslinjen. Retningslinjen stemmer godt overens med andre retningslinjer og indsatser, der i forvejen fungerer på området, hvilket ligeledes anses som positivt. Det anses som særlig positivt at den systematiske screening for hhv alkoholafhængighed og psykisk lidelse i hhv psykiatrisk og alkoholbehandlingsregi bliver pointeret som god praksis. Ligesom tilbud om udgående/opsøgende indsatser med Fagligt Selskab for Addiktiv Sygeplejes erfaringer vurderes, at udgøre et vigtigt element ift effektiv behandling af denne målgruppe. Dog må det konstateres, at der ikke foreligger materiale, der kan give entydige, evidensbaserede svar på, hvad der er virksom behandling for målgruppen. Det betyder, at anbefalingernes evidenskvalitet højst tæller som meget lav, og dermed bliver anbefalingernes styrke maksimalt svag/betinget anbefaling for. Det må opfordre til, at man til stadighed øger fokus på forskning og undersøgelse af best practice inden for området. Med venlig hilsen Astrid Bay, bestyrelsesmedlem i Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje på vegne af: Nina Brünés, formand for Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje 1

17 Risskov den 23. november 2015 Høringssvar vedr. National klinisk retningslinje for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse. Retningslinjen fastslår med rette at det er god praksis at opspore psykisk lidelse i forbindelse med udredning og behandling af alkoholafhængighed, og omvendt alkoholafhængighed ved psykisk lidelse. Endvidere fastslås at det er god praksis at tilbyde integreret/koordineret behandling ved komorbiditet. Man kunne have ønsket sig et klarere svar hvad angår måder hvorpå dette kan organiseres og implementeres. Der foreligger en betydelig mængde publicerede studier på dette område, men formentlig tillader den metode der benyttes ved NRK ikke at disse inddrages. Hvad angår behandling forholder man sig specifikt til personlighedsforstyrrelser, men taler derudover kun om psykisk lidelse i almindelighed. Også her kunne man have ønsket sig et klarere og mere differentieret svar da psykiske lidelser som eksempelvis bipolaritet og angst jo er hyppigt forekommende hos alkoholafhængige og kræver forskellig tilgang. Det hilses velkomment at man kan overveje at tilbyde acamprosat eller naltrexon som tillæg til samtalebehandling ved dobbeltdiagnose i almindelighed. Med venlig hilsen Knut Løkke, Overlæge, Retspsykiatrisk Amb, Risskov, medlem af DPS s bestyrelse.

18

19 Sundhedsstyrelsen Odense d National klinisk retningslinje om udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse ADHD-foreningen er ikke indbudt af Sundhedsstyrelsen til at indgive høringssvar på den Nationale klinisk retningslinje om udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse. Vi bemærker samtidigt at ADHD-området ikke er bearbejdet i processen, ej heller er eksperter på området involveret. Vi er meget forbavsede, over at ADHD-området ikke er taget i betragtning ved udarbejdelse af retningslinjen og tillader os derfor at sende et par korte kommentarer. Vi kan ved en hurtig gennemgang konstatere, at der ikke specifikt anbefales screening for ADHD i retningslinjen. Det undrer os meget, fordi vi ved, at ADHD ofte er forbundet med misbrug af både stoffer og alkohol: Unge med ADHD påbegynder misbrug af alkohol og stoffer tidligere end den generelle befolkning (Wilens et al, 1997) Ved alkohol og/eller stofafhængighed er et konservativt estimat af prævalens for ADHD 20-30% i Holland og USA (Glind et al, 2004; Goossensen et al, 2006; Schubiner et al, 2000; Wilens, 2007; Wilens et al, 1994, 2007; wood et al, 1983) Da ADHD-foreningen ikke er inviteret til at indgive høringssvar, vil vi ikke kommentere i detaljer og svare udførligt. Vi opfordrer dog til, at ADHD nævnes sammen med de andre diagnoser, og at der bliver en anbefaling til screening for ADHD også. Vi håber på, at I vil tage argumenterne med i jeres overvejelser og tilretningen og I er meget velkomne til at kontakte os hvis vi kan være behjælpelige. Med venlig hilsen ADHD-foreningen Jette Myglegaard Formand Vedlagt: Uddrag fra Adult ADHD, diagnostic Assessment and Treatment, J.J. Sandra Kooij, 2010

20 Sundhedsstyrelsen, Sygehuse og Beredskab Odense den 24. november 2015 Høringssvar fra DASYS vedr. NKR for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse. Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) har modtaget forespørgsel på overstående og vi takker for muligheden for at afgive høringssvar. DASYS har været repræsenteret i arbejdsgruppen, og vi har sendt høringsanmodningen til vores medlemmer og modtaget nedenstående svar fra Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker: Behandlingssystemet har haft vanskeligt ved at give personer, der både har alkoholafhængighed og psykisk lidelse, relevante behandlingstilbud. I det psykiatriske behandlingssystem kan alkoholafhængigheden opleves som en barriere for behandling af den psykiske lidelse. På samme måde kan personer med psykisk lidelse opleves som vanskelige at behandle i alkoholbehandlingsinstitutioner. Det der opleves i psykiatrisk afdelinger er, at alkohol eller andre rusmidler og psykisk lidelse går ofte hånd i hånd, da alkoholen anvendes som middel for at mindske de symptomer, man har af den psykiske lidelse. Denne kategori af patienter betegnes patienter med dobbelt diagnose. Ifølge overlæge ved Psykiatrisk Center Hvidovre, er det en forståelse for, hvad der sker metabolisk i hjernen, der skal til for at opnå en bedre forståelse for, hvorfor psykiatriske patienter ofte ender i et misbrug at alkohol eller rusmidler. Med en bedre forståelse kan der opnås en bedre medicinsk behandling. Ifølge Anne Lindhardt, centerchef, Psykiatrisk Center København, formand for Psykiatrifonden, er det koordineringen af indsatsen til mennesker med dobbeltdiagnoser, der er for ringe. Behandlingen går på alkoholismen eller den psykiatriske lidelse. Anne Lindhardt konkluderer, at Shared-Care mellem psykiatrien og almen praktiserende læge giver mulighed for at overkomme barrieren i behandlingen. Mennesker med dobbelt diagnose har, som Anne Lindhardt påpeger, ofte mange kontakter i systemet. Det kan være behandlingspsykiatrien, misbrugscenter, egen læge, lokal psykiatri og kommunale sagsbehandlere. 1

21 I fænomenet relationel koordinering har den amerikanske forsker Jody Hoffer Gittell forsket specielt i den offentlige sektor, og specielt i sundhedsvæsnet. Hendes forskning har fokus på produktivitet, effektivitet og kvalitet, og især øgning af kvaliteten ved relationel koordinering blev et af de positive resultater, som Gittell fik ud af sin forskning. Relationel koordinering handler om teamdannelse, fælles mål, fælles viden og gensidig respekt. Også kommunikationen skal fokusere på hyppighed, rettidig præcis og problemløsende. Konklusion: Det anbefales at se alkoholafhængighed og psykisk lidelse som en helhed og ikke som to forskellige lidelser. Behandlingen bør foregå i teams med relationel koordinering som fokus, i tæt samarbejde. At mennesker med dobbeltdiagnose har mange kontakter af forskellige grader kræver netop, at man ikke slipper den enkelte, før den næste behandler har godt fat. Skulle høringssvaret give anledning til spørgsmål står DASYS og Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker naturligvis til rådighed for yderligere uddybning af ovenstående synspunkter. Med venlig hilsen For Dansk Sygepleje Selskab, DASYS Bent Hoeck Medlem af bestyrelsen 2

22 Til Sundhedsstyrelsen Social- og Indenrigsministeriet har ikke bemærkninger til den fremsendte høring over national klinisk retningslinje om udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse. Mvh. Maria Schultz Fuldmægtig Lovkoordinering og Internationale forhold

23

24

25

26

27

28

29

30

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Vingsted, 11. maj 2016 Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF SAMTIDIG ALKOHOLAFHÆNGIGHED OG PSYKISK LIDELSE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF SAMTIDIG ALKOHOLAFHÆNGIGHED OG PSYKISK LIDELSE NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF SAMTIDIG ALKOHOLAFHÆNGIGHED OG PSYKISK LIDELSE 2016 National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af alkoholafhængighed og samtidig

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Dato 7. april 2015 Sagsnr. 4-1013-47/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

KOMMISSORIUM. Effekt av psykososial behandling. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 25, 2008, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo, Norge.

KOMMISSORIUM. Effekt av psykososial behandling. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 25, 2008, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo, Norge. KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for udredning og behandling af mennesker med psykisk lidelse og samtidig afhængighed af alkohol (dobbeltbelastede) Baggrund og formål Der

Læs mere

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution

National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution National klinisk retningslinje: Alkoholbehandling Behandling af alkoholafhængighed og skadeligt forbrug af alkohol i en alkoholinstitution Helene Bygholm Risager Centerchef, Center for alkoholbehandling,

Læs mere

Psykiatri Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. Psykiatribrugere med misbrug

Psykiatri Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser. Psykiatribrugere med misbrug Psykiatribrugere med misbrug Socialpædagogik i psykiatrien Katrine Schepelern Johansen 1 Lille, selvstændig forsknings- og udviklingsenhed under centerledelsen på PC Sct. Hans Arbejder med rådgivning,

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6.

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. februar 2009 Amund Aakerholt, Psykologspecialist - Østnorsk Kompetencesenter

Læs mere

De nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af samtidig alkohola5hængighed og psykisk lidelse

De nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af samtidig alkohola5hængighed og psykisk lidelse De nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af samtidig alkohola5hængighed og psykisk lidelse Cand.psych. og Ph.D.studerende Pernille Pinderup Min baggrund Cand.psych. ved Aarhus Universitet,

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

Resumé af indkomne bemærkninger til afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide kvinder med et forbrug og misbrug af rusmidler

Resumé af indkomne bemærkninger til afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide kvinder med et forbrug og misbrug af rusmidler Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 7 Offentligt Sagsnr. 2015-6088 Dato 08-10-2015 Resumé af indkomne bemærkninger til afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide

Læs mere

Opsporing. Population (population) Personer over 18 år med alkoholafhængighed.

Opsporing. Population (population) Personer over 18 år med alkoholafhængighed. National klinisk retningslinje for udredning og af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse (NKR nr. 32) Fokuserede spørgsmål, endelig version Indhold Opsporing 2 Fokuseret spørgsmål 1 (PICO 1).

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Primær Sundhed sbpe@sum.dk København den 5.9.2014 J.nr. 3.4.4/kmb Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Børnerådet vil indledningsvist

Læs mere

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet

Rettigheder til den medicinske patient. For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet Rettigheder til den medicinske patient For sammenhængende og værdige patientforløb af højeste kvalitet September 2010 Redaktion: Fra Danske Patienter: Annette Wandel og Charlotte Rulffs Klausen (Diabetesforeningen);

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS)

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Dansk Selskab for Fysioterapi 28. februar 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN HVAD ER ADHD? En klinisk diagnose. (amerikansk ) En betegnelse for en tilstand som har været kendt til alle tider i alle kulturer og som kendetegner

Læs mere

Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk Alkoholforskning. Formand for arbejdsgruppen bag NKR en

Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk Alkoholforskning. Formand for arbejdsgruppen bag NKR en Baggrunden for de Nationale Kliniske Retningslinjer for behandling af alkoholafhængighed - og for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Hvad anbefaler man i dag og

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18 14. september 2014 Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Att.: Kvalitet og Udvikling Område Sjælland Område Sjælland Ringstedgade 71 4700 Næstved Tel +45 +45 2646 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for kompliceret skizofreni

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for kompliceret skizofreni KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for kompliceret skizofreni Baggrund og formål Forekomsten af skizofreni i befolkningen skønnes at være 0,5 %, og ca. 14.500

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Dansk Selskab for Fysioterapi 11. juni 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for Fysioterapi ønsker

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer)

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) 9. december 2013 j.nr. 4-1013-28/1/MAKN Baggrund og formål

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Simonsen, E og Møhl, B., Grundbog i psykiatri. (2010). Hans Reitzels Forlag. s. 33-53 og s. 149-157.

Simonsen, E og Møhl, B., Grundbog i psykiatri. (2010). Hans Reitzels Forlag. s. 33-53 og s. 149-157. Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, Modul 8 Selvvalgt pensum kan hentes fra faglitteratur relateret til jeres speciale. Evt. fra den litteratur vi har angivet som supplerende. Selvvalgt

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende.

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende. Sundhedsminister Astrid Krags tale på Lægemødet 2013 (Det talte ord gælder) [Indledning dialogen med borgeren] Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at indlede jeres 131. lægemøde. Jeg har set frem

Læs mere

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE Aarhus Universitetshospital, Risskov HVAD ER EN DOBBELTDIAGNOSE? Dobbeltdiagnose er betegnelsen for kombinationen af en afhængighedslidelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen

Koordinerende indsatsplaner. Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Koordinerende indsatsplaner Sara Lindhardt, Socialstyrelsen Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene Sønderup Olesen, Sundhedsstyrelsen Målsætning med dagen Informere om indhold i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Maj 2014 1

Læs mere

og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse National klinisk retningslinje for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af alkoholafhængighed og samtidig

Læs mere

De kommunale muligheder

De kommunale muligheder De kommunale muligheder Børn og unge med psykiske problemer kommunale løsningsmuligheder KL har gennemført i alt 11 telefoninterviews med de 7 deltagende kommuner i projektet, for at klarlægge, hvordan

Læs mere

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Ulighed i sundhed Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Kortere middellevetid blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Gennemsnitligt 20 år tidligere for

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer

Nationale kliniske retningslinjer Nationale kliniske retningslinjer Arbejdet i Dansk Selskab for Pediatrisk Fysioterapi Derek Curtis PT Msc Phd Adjunkt Bestyrelsesmedlem DSPF Faglig ansvarlig Nationale Kliniske Retningslinjer Nationale

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kortlægning af tilbud til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien, NOPUS, Nordisk Ministerråd 2006

Kortlægning af tilbud til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien, NOPUS, Nordisk Ministerråd 2006 Kortlægning af tilbud til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien, NOPUS, Nordisk Ministerråd 2006 Amund Aakerholt, Psykologspecialist - Østnorsk Kompetensesenter Lars Merinder, Læge - Team for Misbrugspsykiatri,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for fedmekirurgi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for fedmekirurgi Baggrund og formål Der har i Danmark været en kraftig udvikling i antallet af personer med svær overvægt i løbet af de

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge 16. juni 2014 j.nr. 4-1013-43/1/kla Baggrund og formål Ca. 55.000 danskere

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Til: Overordnede Kommentarer. Dansk Selskab for Fysioterapi 11. marts 2014. Sundhedsstyrelsen

Til: Overordnede Kommentarer. Dansk Selskab for Fysioterapi 11. marts 2014. Sundhedsstyrelsen 11. marts 2014 Høring: National Klinisk Retningslinje for KOL Rehabilitering Til: Sundhedsstyrelsen Vi har med stor interesse læst den nationale kliniske retningslinje for KOLrehabilitering og kvitterer

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Til: Sundhedsstyrelsen

Til: Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Fysioterapi 13. marts 2014 Høring: National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Til: Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for fysioterapi har med stor

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: afdeling/kommune. Modul: Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, modul 12

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: afdeling/kommune. Modul: Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, modul 12 Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, modul 12 Selvvalgt pensum kan hentes fra faglitteratur relateret til jeres speciale. Evt. fra den litteratur vi har angivet som supplerende. Selvvalgt

Læs mere

Høringsparter - Tillæg til national Klinisk Retningslinje for behandling af alkoholafhængighed

Høringsparter - Tillæg til national Klinisk Retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Høringsparter - Tillæg til national Klinisk Retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Alkoholfagligt Forum Alkohol og Samfund Centerlederforeningen Danske Patienter Dansk Psykolog Forening Dansk

Læs mere

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Titel Titel på guidelines skal være kortfattet, men alligevel tydeligt angive det emne der behandles, f.eks.: Medikamentel behandling af skizofreni

Læs mere

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam

NOTAT. Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Integration mellem Hjemmesygeplejen og Tværfagligt Akutteam Baggrund ÆOH er blevet bedt om at redefinere Tværfagligt Akutteam og samtidig se på et oplæg til en akutsygeplejefunktion i den nuværende organisation,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af en national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens

Kommissorium for udarbejdelse af en national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens OPDATERET KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af en national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens Baggrund og formål Undersøgelser

Læs mere

1. NKR for behandling af alkoholafhængighed 2. NKR for udredning og behandling af alkoholafhængighed og psykisk lidelse

1. NKR for behandling af alkoholafhængighed 2. NKR for udredning og behandling af alkoholafhængighed og psykisk lidelse 1. NKR for behandling af alkoholafhængighed 2. NKR for udredning og behandling af alkoholafhængighed og psykisk lidelse - styrker og svagheder ved Per Nielsen, Centerleder på Ringgården De sidste 30 år

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge Præsentation MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 1 Agenda Hvad er PTSD? Proces Styregruppen Projektgruppen Validering og kvalificering Formål MTV metoden Elementer

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse Idékatalog Pårørende i psykiatrien Opsamling fra inspirationsmøde 9. juni 2011 Forord I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder vi for at øge inddragelsen af pårørende i behandlingen. Vores ønske er et

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D.

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Misbrug og dobbeltdiagnoser Hvad er problemet? Alkohol Det er

Læs mere

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland.

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland. ERGOTERAPEUTforeningen Region Midtjylland Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midt-Nord Rundhøjtorvet 3,1. 8270 Højbjerg Tlf.: 8619 3053 Fax: 86266060 Email: midt-nord@etf.dk Cvr

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

1. møde i følgegruppen vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen

1. møde i følgegruppen vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen R E F E R A T Emne 1. møde i følgegruppen vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen Mødedato 24. februar 2014 kl. 13.30-15.00

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere