Vintertjeneste på kørebaner 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vintertjeneste på kørebaner 2013"

Transkript

1 bestemmelser om udbud og tilbud Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013

2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8.februar 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER FEBRUAR 2013 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

3 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 2 af 19 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING Vejdirektoratet Entrepriserne Udbudsmaterialets opbygning Entreprisernes omfang Entreprisernes løbetid Virksomhedsoverdragelse Tidsplan BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Udbudsbekendtgørelse Gyldighed Tilbudsgrundlag Tilbudsfasen Enkeltstående og samlede tilbud Alternative tilbud Forbehold Optioner Vedståelse Fejl i tilbudslisten BESTEMMELSER OM TILBUD Tilbuddets form og indhold Tilbudssprog Tilbudsbrev Tilbudsgivers organisering Tilbudslisten og vintersamlelisten Økonomisk og finansiel formåen Teknisk og faglig formåen Krav til egnethed ved tilbud på flere entrepriser Tilladelse tl at udføre erhvervet BESTEMMELSER OM TILDELING Kontrol for egnethed og konditionsmæssighed Tildeling af entreprisekontrakter BESTEMMELSER OM AFTALEINDGÅELSE Samlet overdragelse af flere entrepriser Indgåelse af kontrakt Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

4 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 3 af 19 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 6. OPLYSNINGER OM KØRSEL MED UDENLANDSK REGISTREREDE KØRETØJER Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

5 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 4 af 19 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ORIENTERING Udbuddet "Vintertjeneste på kørebaner 2013" er et genudbud af en del af den vintertjeneste, der var omfattet af Vejdirektoratets "Samlet driftsudbud 2012": Udbuddet på kørebaner indeholder i alt 97 geografisk afgrænsede entrepriser, hver omfattende: Glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil(er) Snerydning med lastbiler Snerydning med traktor Snerydning med gummiged En entreprise indeholder typisk kørsel med 4 til 10 lastbiler samt 1 gummiged. I enkelte entrepriser kan herudover indgå 1 traktor med plov til snerydning i byområder mv. Glatførebekæmpelsen på kørebaner udføres typisk af 1 til 2 lastbiler med fugtsaltspreder/kombispreder pr. entreprise. Herudover er der i nogle entrepriser tilknyttet 1 til 2 ekstra lastbil(er) med fugtsaltspreder/kombispreder til indsættelse ved sne. Snerydning gennemføres normalt med 4-10 lastbiler pr. entreprise. Samtidig med "Vintertjeneste på kørebaner 2013" udbydes vintertjeneste med specialmaskiner (sneslynger). På Vejdirektoratets leverandørportal under Vinterudbud 2013 findes udbudsmateriale for samtlige entrepriser. 1.1 VEJDIREKTORATET Entrepriserne udbydes af: Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Som medordregivere indgår: Aarhus Kommune - "Genvejen" syd for Aarhus Billund Kommune - del af vej nr. 337, NØ for Grindsted Odense Kommune - Ring 2, Øst om Odense A/S Øresundsbroen - del af Amager motorvejen, M3 Lyngby Tårbæk Kommune - del af Lyngby Omfartsvej, Vej 515 Gentofte Kommune - del af Lyngby Omfartsvej, Vej 516 Aalborg kommune - Mariendals Mølle, Ådalsmotorvejen, Kridtsvinget (inkl. 2 ramper) I det følgende benyttes om ordregiver og medordregiver i fællesskab enten betegnelsen Vejdirektoratet, VD eller driftsherren, mens de bydende og den virksomhed der senere indgås aftale med benævnes tilbudsgiver, entreprenør eller virksomhed. Vejdirektoratets driftsdivision er organiseret i 3 driftsområder:

6 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 5 af 19 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Norddanmark Syddanmark Østdanmark (ND) (SD) (OD) som vist på efterfølgende kort. 1.2 ENTREPRISERNE Vejdirektoratet udbyder Vintertjeneste på kørebaner 2013 i 97 entrepriser. Entreprisernes geografiske placering fremgår af Entreprisebeskrivelse og -kort, der af hensyn til overskueligheden er opdelt i følgende geografiske områder: Norddanmark, Nord Norddanmark, Syd Syddanmark Østdanmark, Sjælland Østdanmark, Hovedstaden Entrepriserne følger ikke nødvendigvis driftsområderne.

7 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 6 af 19 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1.3 UDBUDSMATERIALETS OPBYGNING Figuren nedenfor viser en oversigt over de generelle dokumenter i udbudsmaterialet for de enkelte vinterentrepriser: UDBUDSREGLER TEKNIK ØKONOMI Udbudsbekendtgørelse (UBK) Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Vilkår for Vintertjeneste på: Kørebaner 2013 Tilbuds-, afregnings-, og bodsgrundlag (TABG) Tilbudslister (TBL), med vintersamlelister JURA Entreprisekontrakt (EK) Instruks for Vintertjeneste på kørebaner 2013 Særlige betingelser (SB) Entreprisebeskrivelser og -kort Almindelige betingelser (AB 92) Sikkerheds- og betjeningsinstrukser for ordregivers vintermateriel bliver udleveret i forbindelse med opstart af entrepriserne. Til de generelle dokumenter vil der kunne være knyttet flere bilag. Dokumenterne kan kortfattet karakteriseres således: Udbudsbekendtgørelse (UBK) og Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) omhandler grundlaget for udbuddet frem til kontraktindgåelse. Disse dokumenter indgår ikke i kontrakten. Særlige Betingelser (SB) indeholder tilføjelser og ændringer til AB 92. Entreprisekontrakt (EK) indeholder kontraktbestemmelser specifikke for den enkelte entreprise. Vilkår beskriver entreprisens omfang samt krav og oplysninger til samarbejdet mellem entreprenør, driftsherre og myndigheder m.fl., samt krav til de systemer som entreprenøren skal benytte sig af.

8 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 7 af 19 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Instruks beskriver hvorledes arbejdet udføres. Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlag (TABG) beskriver grundlaget for tilbudsgivningen, afregning af tilbudslistens poster samt satser for bod. Tilbudslisten (TBL) indeholder entreprenørens beregnede tilbud samt priser på de enkelte poster og underposter. Vintersamlelisten (forside for de enkelte tilbudslister) indeholder entreprenørens tilbud på hver enkelt entreprise, samt samlede tilbud på flere entrepriser med angivelse af rabatter mv. ved samlet tilbud. 1.4 ENTREPRISERNES OMFANG Vintertjeneste på kørebaner 2013 udbydes i 97 entrepriser der primært omfatter kørsel med lastbil, men også med gummiged og traktor. Lastbiler til saltkørsel skal være 3 eller 4 akslede iht. Vilkår, lastbiler til sneplovskørsel kan være enten 3 eller 4 akslede. Hver rute/entreprise består af 1 til 4 lastbiler til saltkørsel samt et antal lastbiler (2-6) til sneplovskørsel. For lastbiler til Vintertjeneste på kørebaner stiller ordregiver saltspreder og sneplov til rådighed, mens frontplade og monteringsbeslag mv. på lastbil leveres og monteres af entreprenøren. Ordregiver leverer salt, der læsses på ordregivers saltdepot af saltbilens chauffør. Alle køretøjer til vintertjeneste skal acceptere montering af gps udstyr på vintermateriellet. Vintertjenestens omfang er afhængigt af vejret. I en gennemsnitlig vinter kan der forventes: 85 udkald til ordinær glatførebekæmpelse på kørebaner. 60 timers snerydning pr. lastbil med plov. Vintertjenesten skal kunne udføres på alle tider af døgnet i beredskabsperioden. Udkald til glatførebekæmpelse og snerydning finder fortrinsvis sted uden for normal arbejdstid. Vinterentrepriserne styres fra Vejdirektoratets Vintercentral i Aalborg. Omfanget af de enkelte entrepriser fremgår af TBL, Entreprisebeskrivelser og -kort hhv. Vilkår. 1.5 ENTREPRISERNES LØBETID Entrepriserne løber i 3 år fra til med option på forlængelse, jf. afsnit 2.8 Optioner. 1.6 VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE Udbuddet er omfattet af "Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse". Der forventes dog ikke at være tale om virksomhedsoverdragelse for Vintertjeneste på kørebaner TIDSPLAN Udbuddet foretages efter følgende forventede tidsplan (hovedpunkter):

9 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 8 af 19 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 8. februar 2013 Udbudsbekendtgørelsen afsendes til EU-Tidende til offentliggørelse, og udbudsmaterialet gøres tilgængeligt på Vejdirektoratets Leverandørportal under Vintertjeneste Uge 9: Afholdelse af orienterings- og spørgemøder, jf. punkt marts 2013 Frist for modtagelse af spørgsmål, der kan forventes besvaret, jf. punkt marts 2013 Frist for offentliggørelse af spørgsmål og svar, samt eventuelle rettelsesblade på Vejdirektoratets Leverandørportal. 21. marts 2013 Frist for tilbudsgivning udløber. 11. april 2013 Beslutning om valg af tjenesteydere forventes at være truffet og resultatet meddeles tilbudsgiverne. 12. april 2013 Stand-still perioden træder i kraft. 23. april 2013 Stand-still perioden udløber og indgåelse af kontrakter igangsættes. 1. juli 2013 Kontrakterne træder i kraft og mobilisering påbegyndes. 1. oktober 2013 Beredskabsperiode for Vintersæsonen 2013/2014 starter.

10 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 9 af 19 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 2. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vintertjeneste på kørebaner 2013 omfatter de entrepriser som er angivet i afsnit 2.2. Entrepriserne udbydes for 3 vintersæsoner (2013/2014 til og med 2015/2016), med option på forlængelse i op til 2 ét-årige perioder, jf. afsnit 2.8, Optioner. Tilbudsgiverne kan give tilbud på alle entrepriser, hvortil tilbudsgiverne opfylder krav om økonomisk og finansiel formåen hhv. teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiverne kan tilbyde rabat ved samlet overdragelse af flere entrepriser, jf. afsnit 2.5, og tildelingen vil ske samlet for alle entrepriser til det samlet set laveste tilbud for alle entrepriser, jf. afsnit UDBUDSBEKENDTGØRELSE Vejdirektoratet har offentliggjort udbudsbekendtgørelse om "Vintertjeneste på kørebaner 2013" (CPVnummer hhv ) ved fremsendelse til Den Europæiske Unions Tidende den 8. februar Udbudsbekendtgørelsen er ligeledes offentliggjort på Vejdirektoratets leverandørportal: Vejsektor Leverandørportalen Aktuelle udbud Vinterudbud 2013 ( Alt udbudsmateriale er fra den 8. februar 2013 tilgængeligt på Vejdirektoratets leverandørportal. 2.2 GYLDIGHED Denne BUT omfatter alle entrepriserne indenfor Vintertjeneste på kørebaner TILBUDSGRUNDLAG Tilbud afgives på følgende grundlag: Eventuelle rettelsesblade udarbejdet i tilbudsfasen, jf. afsnit 2.4 Tilbudsfasen Disse Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT), med tilhørende bilag. Entreprisekontrakt for hver entreprise med de i entreprisekontrakten anførte supplerende dokumenter med bilag, som SB, Vilkår m.fl., som disse er gjort tilgængelige på leverandørportalen. Tilbudslisten (TBL). 2.4 TILBUDSFASEN Vejdirektoratet forbeholder sig ret til i videst muligt omfang at ændre i udbudsmaterialet, herunder forlængelse af tilbudsfasen. Alle spørgsmål og henvendelser vedrørende tilbuddet skal ske pr. til Alle spørgsmål og henvendelser skal i "Emnefeltet" mærkes med Vintertjeneste på kørebaner 2013.

11 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 10 af 19 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Alle henvendelser og spørgsmål (i anonymiseret form) samt svar herpå vil blive lagt på Vejdirektoratets leverandørportal. Rettelsesblade og meddelelser til de bydende vil blive lagt på leverandørportalen, såfremt spørgsmål eller forholdene i øvrigt giver anledning til ændring eller supplering af udbudsmaterialet. Alle spørgsmål, der modtages senest 11. marts 2013, kan påregnes besvaret senest 15. marts Spørgsmål, der modtages efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at lægge svar på leverandørportalen senest 15. marts Spørgsmål, der modtages senere end 15. marts 2013, vil ikke blive besvaret. Rettelsesblade og meddelelser til de bydende lægges på leverandørportalen senest 15. marts Vejdirektoratet forudsætter, at de bydende inden tilbudsafgivelsen har gjort sig bekendt med forholdene på stedet for arbejdets udførelse. Vejdirektoratet vil i tilbudsfasen afholde tre kombinerede orienterings- og spørgemøder. Disse forventes afholdt som følger: Scandic Hotel, Aalborg, 25. februar 2013, kl til Scandic Hotel, Ringsted, 27. februar 2013, kl til Hotel Park, Middelfart, 1. marts 2013, kl til Tilmelding skal ske til Christina Kronborg på mail-adressen senest onsdag den 20. februar ENKELTSTÅENDE OG SAMLEDE TILBUD Enkeltstående tilbud på en eller flere vinterentrepriser Tilbudsgiver kan afgive tilbud på en eller flere af entrepriserne omfattet af Vintertjeneste på kørebaner 2013, jf. afsnit 1.2. Dette sker ved at udfylde en tilbudsliste for hver af de pågældende entrepriser og at overføre tilbudssummerne til vintersamlelisten, jf. afsnit 3.5. Tilbudsgiver kan afgive tilbud på flere entrepriser end tilbudsgiver ønsker at overtage ved på vintersamlelisten at anføre et maksimalt antal entrepriser, der ønskes overtaget. Samlet tilbud på flere vinterentrepriser med rabat Tilbudsgiver kan supplere sine enkelttilbud ved at afgive samlet tilbud på en kombination af flere entrepriser, og herved give rabat for samlet overtagelse af flere entrepriser. Det er en forudsætning for afgivelse af samlet tilbud, at der samtidigt afgives enkeltstående tilbud på de entrepriser, der indgår i det samlede tilbud. Tilbudsgiver kan afgive samlet tilbud på flere forskellige kombinationer af entrepriser, også flere end tilbudsgiver ønsker at overtage ved på vintersamlelisten at anføre et maksimalt antal ruter, der ønskes overtaget.

12 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 11 af 19 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 2.6 ALTERNATIVE TILBUD Der modtages ikke alternative tilbud. 2.7 FORBEHOLD Grundlæggende udbudsbetingelser Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende eller ufravigelige udbudsbetingelser og krav. Tilbud med forbehold over for grundlæggende eller ufravigelige udbudsbetingelser og krav vil blive afvist som ikkekonditionsmæssige. I tilfælde af usikkerhed med hensyn til om et påtænkt forbehold vil medføre afvisning af tilbuddet i henhold til dette punkt, opfordres tilbudsgiver til - inden tilbudsafgivelsen - at stille afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. afsnit 2.4. Det skal bemærkes, at organisationernes standardforbehold kan indeholde forbehold fx vedr. prisreguleringer, hvilke forhold er eksempler på ufravigelige udbudsbetingelser og krav. Et tilbud med et sådant forbehold vil blive erklæret ukonditionsmæssigt. Ved forbehold skal tilbudsgiver klart angive, hvad der tages forbehold over for og anføre hvilke konkrete formuleringer tilbudsgiver i stedet vil indgå på. Tilbudsgivers forbehold vil blive kapitaliseret af Vejdirektoratet, dog ikke forbehold over for grundlæggende eller ufravigelige udbudsbetingelser og krav, der som anført ovenfor vil medføre forkastelse af tilbuddet. Ved kapitalisering menes, at der vil blive foretaget en saglig/realistisk prissætning af forbeholdets betydning, så det sikres, at den pågældende tilbudsgiver ikke opnår en økonomisk fordel ved forbeholdet, og der således skabes sikkerhed for, at tilbuddet med forbehold bliver sammenligneligt med tilbud, der ikke indeholder forbehold. Såfremt Vejdirektoratet ikke er i stand til at kapitalisere tilbudsgivers forbehold på sikker og saglig vis, er Vejdirektoratet forpligtet til at afvise tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt. 2.8 OPTIONER Entreprisen udbydes med mulighed for at forlænge kontraktperioden med op til 2 gange ét år på de efter kontrakten gældende vilkår. 2.9 VEDSTÅELSE Vedståelsesfristen er 3 måneder fra tilbudsfristens udløb. Dette er en fravigelse fra AB 92 3 stk FEJL I TILBUDSLISTEN Ved forskel mellem tilbudssum anført på tilbudslisten og tilbudssum anført på vintersamlelisten vil det være tilbudssummen på vintersamlelisten, der er gældende.

13 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 12 af 19 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 3. BESTEMMELSER OM TILBUD 3.1 TILBUDDETS FORM OG INDHOLD Tilbud skal mærkes: Vejdirektoratet, Vintertjeneste på kørebaner De medfølgende tilbudslabels bedes benyttet. Alt tilbudsmateriale bedes mærket med tilbudsgivers navn. Tilbuddet skal indeholde: Tilbudsbrev, jf. afsnit 3.3 Tilbudsbrev Vintersamleliste Udfyldte tilbudslister for de enkelte entrepriser Oplysninger om tilbudsgivers organisering, jf. afsnit 3.4 Tilbudsgivers organisering Oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet, samt redegørelse for opfyldelse af mindstekrav, jf. BUT, afsnit 3.6 Økonomisk og finansiel formåen Oplysninger om teknisk kapacitet, samt redegørelse for opfyldelse af mindstekrav jf. afsnit 3.8 Teknisk og faglig formåen. Tilbuddet afleveres i en original elektronisk udgave USB-nøgle eller CD-disc, og en papirudgave. Såfremt der er modstrid mellem disse udgaver, gælder den elektroniske udgave. Den elektroniske udgave skal bestå af: Tilbudsbrev med tilhørende bilag i pdf eller Word. Vintersamlelisten med tilhørende tilbudslister (Excel). Excel-filen bedes navngivet ved at tilføje tilbudsgivers firmanavn/forkortelse i starten af navnet på den fremlagte tilbudslistefil, fx: [ [XXXX]-TBL-KØR-2013 for en vintertilbudsliste. Tilbudsbrev med tilhørende bilag i elektronisk og papirudgaven bedes organiseret med en dokumentrækkefølge som angivet under tilbuddets indhold. Såfremt der udelukkende afgives enkeltstående tilbud for Vintertjeneste på kørebaner accepterer Vejdirektoratet også tilbud, der kun er fremsendt på papir. Enkeltstående tilbud er tilbud, der kun indeholder tilbud på en entreprise. Der kan afleveres flere tilbud med tilbud på kun en entreprise, dog ikke flere tilbud på samme entreprise. Manglende eller ikke gyldige krævede dokumenter kan medføre udelukkelse. Tilbudsgiverne opfordres derfor til omhyggeligt at sikre sig, at de krævede dokumenter og oplysninger vedlægges og er i orden. Tilbud skal være modtaget hos: Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K

14 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 13 af 19 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) senest den 21. marts 2013, klokken i receptionen. Der modtages ikke elektronisk (via mail mv.) fremsendte tilbud. Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbuddene. For alle modtagne tilbud vil vintersamlelisterne blive offentliggjort på leverandørportalen snarest/umiddelbart efter licitationen. En samlet oversigt over modtagne enkeltilbud vil ligeledes blive offentliggjort på leverandørportalen snarest efter licitationen. 3.2 TILBUDSSPROG Tilbud skal afgives på dansk. 3.3 TILBUDSBREV I tilbudsbrevet angives: kontaktperson vedr. tilbuddet hvortil ordregivers underretning kan sendes om der til tilbuddet er knyttet forbehold (se pkt. 2.7 om konsekvensen af forbehold) at tilbud er afgivet med de i vintersamlelisten oplyste priser, på enkelttilbud, samlede tilbud med rabatter og begrænsninger at tilbudsgivers underskrift på tilbudsbrevet tillige omfatter alle tilhørende tilbudslister og oplysningsskemaer. 3.4 TILBUDSGIVERS ORGANISERING Tilbud kan afgives af: en enkelt virksomhed uden navngivne underentreprenører en enkelt virksomhed med navngivne underentreprenører flere virksomheder i forening (konsortium) uden navngivne underentreprenører. flere virksomheder i forening (konsortium) med navngivne underentreprenører. En virksomhed kan indgå i flere konsortier samt være underentreprenør til flere tilbudsgivere. En tilbudsgiver kan, efter tilbuddets afgivelse og inden kontraktens underskrivelse, efter Vejdirektoratets godkendelse, overdrage kontraktforpligtelsen til et 100 % ejet datterselskab, såfremt dette får tilført egenkapital som krævet under "økonomisk og finansiel formåen" (alternativt en moderselskabshæftelse) samt selv eller med underentreprenører opfylder kravene til "teknisk og faglig formåen". Tilbudsgiver angiver på et bilag til tilbudsbrevet, hvorledes tilbudsgiver er organiseret. Senest 1. maj 2013 skal Vejdirektoratet have oplyst underentreprenører, og samtlige chauffører, der er tilknyttet entreprisen.

15 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 14 af 19 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 3.5 TILBUDSLISTEN OG VINTERSAMLELISTEN Tilbudslister inkl. vintersamlelister kan hentes såvel som pdf-filer som på Excel-regneark. Vejdirektoratet har indarbejdet regne- og filtreringsfunktioner i regnearkene, men påtager sig ikke ansvaret for disse funktioner. Tilbudsgiverne skal selv at tjekke funktionerne. Tilbudslisten er udformet som en tilbudsliste for hver enkelt entreprise. Disse vil være suppleret med en vintersamleliste omfattende alle entrepriser. Tilbudsgiveren skal udfylde tilbudslisten i sin helhed, for hver entreprise han ønsker at afgive tilbud på. Tilbudsgiver skal overføre sine tilbud til vintersamlelisten, jf. de i afsnit 3.1 nævnte undtagelser. Såfremt tilbudsgiver ønsker at give rabat ved samlet overdragelse af flere udvalgte entrepriser, skal tilbudsgiver udfylde vintersamlelisten med et "JA" ud for de entrepriser, der indgår i et samlet tilbud (kombination) og en til tilbuddet hørende rabatprocent. Såfremt tilbudsgiver ønsker at give rabat ved samlet overdragelse af flere uspecificerede entrepriser, skal tilbudsgiver anføre et mindste antal ruter, og en hertil hørende rabatprocent. Tilbudsgiver anfører på vintersamlelisten det maksimale antal entrepriser, der ønskes indgået kontrakt om. Ved tildelingen vil et samlet tilbud som omfatter flere entrepriser blive behandlet som et enkelt tilbud med én pris. Rabatten fordeles således ikke forholdsvist på de enkelte entrepriser under tildelingen, jf. afsnit 2.5. Ved kontraheringen bringes den tilbudte rabatprocent til anvendelse på hver enkelt entreprise, idet alle udbetalinger baseret på tilbudslistens priser fradrages den tilbudte rabatprocent. En tilbudsgiver vil kunne få overdraget flere af de på vintersamlelisten anførte enkelttilbud (entrepriser) og samlede tilbud (kombinationer af entrepriser), såfremt de ligger inden for tilbudsgivers økonomiske og tekniske formåen samt indenfor den på samlelisten anførte begrænsning. Tilbudsgiver behøver således ikke anføre samlede tilbud, såfremt tilbudsgiver ikke ønsker at give rabat for samlet overdragelse. 3.6 ØKONOMISK OG FINANSIEL FORMÅEN Tilbudsgiver vedlægger følgende oplysninger om sin økonomiske og finansielle formåen. Oplysningerne afgives på bilag Skema 2 til tilbudsbrev. Såfremt en tilbudsgiver i relation til vurderingen af økonomisk og finansiel formåen ønsker at basere sig på andre enheders formåen (f.eks. underentreprenører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed.

16 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 15 af 19 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Egenkapital/sikkerhedsstillelse Tilbudsgiver vedlægger oplysning om sin egenkapital iht. senest disponible regnskabsår. Tilbudsgivers egenkapital iht. seneste disponible regnskabsår skal mindst have udgjort pr. entreprise, der ønskes overtaget. Ønsker tilbudsgiver kun at overtage en enkelt entreprise bortfalder kravet om egenkapital. Såfremt tilbudsgivers egenkapital er mindre end kravene anført ovenfor, kan tilbudsgiver vedlægge et tilsagn om sikkerhedsstillelse udformet i overensstemmelse med det i tilbudsbrevet vedlagte "Tilsagn om sikkerhedsstillelse" således at tilbudsgiver med summen af sikkerhedsstillelse og egenkapital opfylder kravene. Tilsagnet skal afgives af pengeinstitut, forsikrings- eller garantiselskab, som har fast kontor i Danmark. Er tilbudsgiver en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab (IS) kan ordregiver forlange egenkapital dokumenteret ved en vedlagt erklæring om opgørelse af egenkapital for ejeren hhv. samtlige interessenter, afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor. Omsætning Der stilles ikke krav til tilbudsgivers omsætning. 3.7 TEKNISK OG FAGLIG FORMÅEN Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer Chauffører der deltager i vintertjenesten skal gennemgå den i Vilkår beskrevne uddannelse inden sæson start. Ligeledes skal tilbudsgivers materiel opfylde de tekniske krav, der stilles i Vilkår. Der stilles ikke yderligere krav til teknisk og faglig formåen. 3.8 KRAV TIL EGNETHED VED TILBUD PÅ FLERE ENTREPRISER For overdragelse af flere entrepriser inden for ét fagområde skal de samlede krav til tilbudsgivers: økonomiske og finansielle formåen beregnes af summen af krav til hver enkelt entreprise referencer opfylde summen af kravene anført for de enkelte entrepriser tekniske kapacitet og faglige formåen i øvrigt opfylde kravene som anført for den største entreprise, beregnet på grundlag af tilbudsgivers tilbudspris. 3.9 TILLADELSE TL AT UDFØRE ERHVERVET Entreprenøren til vintertjeneste på kørebaner skal ved aftaleindgåelse, eller for nystartede virksomheder senest 1. august 2013, dokumentere, at han har de nødvendige tilladelser til Godskørsel for fremmed regning.

17 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 16 af 19 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 4. BESTEMMELSER OM TILDELING 4.1 KONTROL FOR EGNETHED OG KONDITIONSMÆSSIGHED Tilbuddene vil blive gennemgået for at konstatere, om de er konditionsmæssige. VD vil i forbindelse med kontraktindgåelse, jf. punkt 5.2, forlange Tro og love-erklæring om, hvorvidt ansøger har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, jf. LBK nr. 336 af af lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love skal afleveres før eventuel aftaleindgåelse. Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal Tro- og loveerklæring afgives af hver enkelt af de sammenslutningen deltagende virksomheder. Ordregiver forbeholder sig ret til efter tildeling, men før aftaleindgåelse, at forlange en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen af den/de tildelte virksomhed(er), højst 6 måneder gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for, at ansøgeren/den prækvalificerede virksomhed ikke befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets art. 45, stk. 1 og stk. 2, litra a) - c) og e) f). 4.2 TILDELING AF ENTREPRISEKONTRAKTER Tildelingskriteriet er laveste pris. Ved laveste pris forstås den kombination af alle tilbud, afgivet ved Vintertjeneste på kørebaner 2013, jf. afsnit 2.5, der samlet giver den laveste pris for Vejdirektoratet. Det forhold, at en tilbudsgiver isoleret set har afgivet den laveste pris på én given entreprise, er derfor ikke ensbetydende med, at tilbudsgiveren vil blive tildelt den pågældende entreprise. Indregning af rabat Et samlet tilbud er ét tilbud med én pris. Derfor foretages fradrag for rabat i summen af priserne på de af tilbuddet omfattede entrepriser. Afgives der både enkelttilbud og et eller flere samlede tilbud, beregnes rabatten for hvert samlet tilbud for sig, og enkelttilbuddene påvirkes ikke af rabat. Anvendelse af tildelingsmodellen Tildelingen vil blive gennemført ved hjælp af en elektronisk regnemodel, som beregner hvilken kombination af de afgivne tilbud, der samlet giver den laveste pris for Vejdirektoratet Tildelingsberegningen sker efter følgende regler: Prisen på samtlige samlede tilbud beregnes. Den samlede pris for mulige kombinationer af tilbud beregnes. En mulig kombination af tilbud skal indeholde alle entrepriser, og hver entreprise må kun indgå én gang. Umulige kombinationer udgår.

18 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 17 af 19 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Kombinationer hvor en tilbudsgivers egnethedskrav eller økonomiske begrænsning overstiges hvilket fx kan ske, når der indgår mere end et tilbud hhv. samlet tilbud fra samme entreprenør i kombinationen udgår. Den kombination der har den laveste pris findes. Såfremt to eller flere kombinationer har den samme laveste pris, vælges den vindende kombination ved lodtrækning. Lodtrækningen gennemføres af Vejdirektoratets rådgiver Kammeradvokaten. Delannullering (annullering af entrepriser/delaftaler) Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at annullere hele det gennemførte udbud eller annullere en eller flere af de udbudte entrepriser (delaftaler), såfremt en sådan annullering er sagligt begrundet. Såfremt alene enkelte eller flere entrepriser annulleres, vil Vejdirektoratet gennemføre tildelingen blandt de ikke annullerede entrepriser. Hvis det af Vejdirektoratet selv eller efter kendelse fra Klagenævnet for Udbud konstateres, at en eller flere entrepriser er behæftet med fejl, som indebærer, at der ikke kan foretages tildeling af entrepriserne, kan Vejdirektoratet foretage delvis annullering, således at de pågældende entrepriser udgår af Vintertjeneste på kørebaner 2013 inden tildeling finder sted. Såfremt Vejdirektoratet finder, at en delvis annullering har væsentlig indflydelse på den samlede tildeling, vil Vejdirektoratet kunne foretage en annullering af det samlede udbud. Hvis fejlen først konstateres efter meddelelsen af Vejdirektoratets tildelingsbeslutning men før kontrahering vil Vejdirektoratet kunne annullere helt eller delvist, som anført ovenfor, og ved delvis annullering genoptage tilbudsevalueringen og træffe en ny tildelingsbeslutning for samtlige tilbageværende (dvs. ikke-annullerede) entreprisers vedkommende.

19 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 18 af 19 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 5. BESTEMMELSER OM AFTALEINDGÅELSE 5.1 SAMLET OVERDRAGELSE AF FLERE ENTREPRISER Såfremt tilbudsgiver får overdraget flere entrepriser, indgås der en separat entreprisekontrakt for hver entreprise. Detaljeret fastlæggelse af samarbejdet sker i forbindelse med kontraktindgåelse. 5.2 INDGÅELSE AF KONTRAKT Efter udløb af stand still-perioden fremsender Vejdirektoratet underskrevet entreprisekontrakt til tilbudsgiver. Tilbudsgiver tilbagesender entreprisekontrakten i underskrevet stand senest 7 kalenderdage efter modtagelsen, vedlagt: Sikkerhedsstillelse Der stilles sikkerhed som anført i afsnit 3.7 Økonomisk og finansiel formåen, som alternativ/supplement til dokumentation for egenkapital. Tro- og love-erklæring Som beskrevet i punkt 4.1. Manglende tilbagesendelse af kontrakt og/eller manglende vedlæggelse af et eller flere af ovennævnte dokumenter indenfor tidsfristen udgør væsentlig misligholdelse, der berettiger Vejdirektoratet til at hæve aftalen.

20 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 19 af 19 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 6. OPLYSNINGER OM KØRSEL MED UDENLANDSK REGISTREREDE KØRETØJER Oplysninger om kørsel med udenlandsk registrerede køretøjer: Officielt navn: Trafikstyrelsen Adresse: Gammel Mønt 4, DK 1117 København K Telefon: Internetadresse (URL):

21 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

22 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 KBP ENTREPRISEK0NTRAKT VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 Februar 2013 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

23 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 2 af 4 Entreprisekontrakt (EK) ENTREPRISEKONTRAKT Mellem undertegnede driftsherre og entreprenør træffes herved aftale om udførelse af nedennævnte entreprise. Entreprise: Vintertjeneste på kørebaner 2013 Entreprise Driftsherre: Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K CVR.nr Entreprenør: Adresse By CVR.nr. Navn [Såfremt der er tale om et konsortium, skrives navn, adresse og CVR nr. på alle virksomheder i konsortiet, idet disse virksomheder hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse] Kontraktgrundlag: Grundlaget for kontrakten er: De i SB ad 2 stk. 2 nævnte dokumenter i prioriteret rækkefølge. Mht. litra C Rettelsesblade henvises til: [her opregner VD samtlige rettelsesblade med nr. og dato] Der henvises endvidere til følgende dokumenter (der vedhæftes bag på denne kontrakt): Sikkerhedsstillelse nr. [hvis relevant] Forsikringspolice fra. Erklæringer fra konsortiemedlemmer og underentreprenører mv. [hvis relevant] Organisation: Vejdirektoratets kontraktholder er: Vejdirektoratets entrepriseansvarlige driftsherre er:.. Vejdirektoratets entrepriseleder er:.. Vejdirektoratet benytter følgende rådgivere til entreprisestyring: Rådgiver Entreprenørens kontraktholder er: Entreprenørens entrepriseansvarlige er:. Entreprenørens entrepriseleder er:.. Entreprenøren benytter følgende underentreprenører: Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

24 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 3 af 4 Entreprisekontrakt (EK) Arbejdsopgave, entreprenør, CVR.nr. Entreprisens omfang: Entreprisen omfatter de i SB og Vilkår anførte opgaver på de i entreprise- /rutebeskrivelse og kort angivne ruter og områder. Tidsfrister: Kontrakten påbegyndes ved underskrift. Arbejdet på entreprisen skal være igangsat den 1. juli 2013 og gennemføres til den 30. juni 2016, hvor kontrakten afsluttes. Deltidsfrister: Optioner: Kontrakten kan af Vejdirektoratet forlænges under opretholdelse af de gældende vilkår med 2 gange 1 år ved beslutning senest den 1. februar Sikkerhedsstillelse: Som supplement til entreprenørens egenkapital har entreprenøren ved kontraktens indgåelse stillet sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser overfor driftsherren, jf. SB ad 6, på [Vejdirektoratet anfører her det beløb, som der i givet fald skal stilles sikkerhed, jf. BUT afsnit 3.7. Sikkerhedsstillelsens størrelse fastlægges på grundlag af det samlede antal kontrakter, som entreprenøren er blevet tildelt..] Den stillede garanti omfatter samtlige kontrakter tildelt under Vintertjeneste på kørebaner. Betaling: For entreprisens udførelse tilkommer der entreprenøren en af arbejdsomfanget, og dermed vinterens hårdhed, afhængig betaling med de i tilbudslisten(erne) anførte enhedspriser. Forventet samlet betaling pr. år i entrepriseperioden:... eksklusive moms. skriver: Beløbet reguleres iht. de for entreprisen gældende bestemmelser. Fakturering: Fakturering skal ske elektronisk med oplysning om følgende data: Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

25 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 4 af 4 Entreprisekontrakt (EK) Kontostreng: Reference: Specifikation: SAP: Entrepriseforkortelse For Vejdirektoratet: København, den For entreprenøren:.. den. Navn kontraktholder:.. Stempel og underskrift Navn kontraktholder: [Hvis konsortium, indsættes navne på alle virksomheder i konsortiet, idet disse virksomheder hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse]. Stempel og underskrift Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

26 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013

27 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER FEBRUAR 2013 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

28 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 2 af 14 Særlige betingelser (SB) INDHOLDSFORTEGNELSE SÆRLIGE BETINGELSER... 3 A Aftalegrundlaget... 3 B Sikkerhedsstillelse og forsikring... 6 C. Entreprisens udførelse... 7 D. Bygherrens betalingsforpligtelse... 9 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet H. 1- og 5-års eftersyn I. Særligt om ophævelse J. Tvister Bilag til Særlige betingelser... 12

29 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 3 af 14 Særlige betingelser (SB) SÆRLIGE BETINGELSER A ad 1 ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder ændringer samt supplerende, særlige bestemmelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Anførte formuleringer supplerer tilsvarende i AB 92, og har i tilfælde af modstrid forrang for disse. Såfremt AB 92's tekst helt bortfalder, vil dette være angivet. I entreprisen benævnes bygherren "ordregiver", "driftsherren", "Vejdirektoratet" eller "VD". ad 2 ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris, med den i Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlaget (TABG) anførte fastprisperiode, idet der reguleres første gang forud for vintersæsonen 2014/2015, jf. TABG, punkt 1.2. Entreprisen omfatter alene de arbejder, hvortil der i Tilbudslisten er afgivet enhedspriser, indenfor det geografiske område / ruter, der er anført i entreprisekontrakten. For entreprisen gælder nedennævnte dokumenter samt de i dokumentet anførte bilag i prioriteret rækkefølge: A. Entreprisekontrakt (EK) B. Tilbudsliste (TBL) C. Rettelsesblade D. Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlag (TABG) E. Særlige betingelser (SB) F. Vilkår for vintertjeneste på kørebaner G. Entreprisebeskrivelse og -kort H. Instruks for vintertjeneste på kørebaner I. Vejregler mv. J. AB 92 Alle dokumenterne A til B og D til H er dateret 8. februar For punkt G er der udarbejdet 5 dokumenter hver omfattende entrepriserne indenfor geografisk afgrænset område. Alle øvrige dokumenter er gældende for alle entrepriser. Arbejdet gennemføres indenfor beredskabsperioden, der i hele kontraktperioden strækker sig fra 1. oktober til og med 30. april det efterfølgende år. Entreprenøren skal efter kontraktens indgåelse fremsende følgende dokumentation til driftsherren.

30 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 4 af 14 Særlige betingelser (SB) Oplysning om organisation, herunder oplysning om underentreprenører der indgår i arbejdet. Oplysningen skal være frem-sendt til Vejdirektoratet senest den 1. maj Dokumentation for Tilladelse til godskørsel for fremmed regning. Hvor arbejdets gennemførsel kræver Tilladelse til godskørsel for fremmed regning, skal entreprenøren fremlægge denne for Vejdirektoratet senest ved aftaleindgåelse, for nystartede virksomheder dog senest den 1. august For vintertjeneste med lastbiler gælder: Entreprenøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start have klargjort sit materiel, modtaget og (prøve)monteret ordregivers materiel samt fået køretøj med materiel besigtiget og godkendt af ordregiver. Materiellet skal forblive i funktionsdygtig stand til udløb af beredskabsperioden. For alle vinterentrepriser gælder: Entreprenøren skal senest 1. maj 2013,og efterfølgende år senest 1. september før hver beredskabsperiodens start, have afleveret udkaldsnummer samt telefonnummer til de enkelte køretøjer. Ordregiver indkalder med 14 dages varsel entreprenøren til besigtigelse af entreprenørens køretøj og, for lastbilentreprisernes vedkommende, montering af ordregivers materiel. Montering og besigtigelse vil finde sted i perioden 1. august til 30. september inden beredskabsperiodens start. Entreprenøren skal møde klar til arbejde indenfor de tidsfrister, der er anført i Vilkår for Vintertjeneste på kørebaner. Aflevering af materiel, der er stillet til rådighed af ordregiver, skal ske i perioden 1. maj til 31. maj. ad 3 ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 5 ad 4 ad 4 stk. 1 Entreprenørens tilbud Eventuelle regnefejl i tilbudslisten skal korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af driftsherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Ved forskel mellem tilbudssum anført på tilbudslisten og tilbudssum anført på vintersamlelisten vil det være tilbudssummen på vintersamlelisten, der er gældende. Vedståelsesfristen er anført i BUT. Entrepriseaftalen Entrepriseaftalen indgås med en kontraktsum baseret på det afgivne tilbud. Procesoptimeringer Entreprenøren skal i hele kontraktens løbetid løbende søge at gennemføre forbedringer

31 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 5 af 14 Særlige betingelser (SB) og optimeringer af arbejdets udførelse. Forbedringer og optimeringer kan gennemføres både uden og med involvering af Vejdirektoratet. Entreprenører har i hele entrepriseperioden mulighed for at komme med forslag til forbedringer og optimeringer under forudsætning af, at kvalitetsniveau/serviceniveau øges eller som minimum opretholdes uden meromkostninger for entreprenøren eller Vejdirektoratet. Forbedringer og optimeringer, der kræver Vejdirektoratets deltagelse kaldes procesoptimeringer. For yderligere herom, herunder om incitamentspulje, henvises til TABG, punkt 1.6. Ved entreprenørens beregning af besparelser for procesoptimering skal der indregnes ordregivers ændrede administrative udgifter, som fx udgifter til udarbejdelse af nye ruteplaner, indtastning i Vinterman mv., som nærmere beskrevet i TABG. Alle optimeringer kræver godkendelse af Vejdirektoratet. ad 5 ad 5 stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende driftsherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte driftsherren som reference, men må ikke uden driftsherrens forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. ad 5 stk. 2 ad 5 stk. 4 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standard for transportdokument (se bilag til SB). Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid, og senest 1. maj, inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele driftsherren navn på de pågældende entreprenører, idet underentreprenører og deres chauffører ligeledes skal deltage i ordregivers instruktion, kurser o.l., jf. Vilkår punkt 2.1 hhv Driftsherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af EU s Udbudsdirektiv artikel 45 og 46, eller som ikke har erfaring i relevant omfang i forhold til opgaven og dens størrelse.

32 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 6 af 14 Særlige betingelser (SB) B ad 6 ad 6 stk. 1 SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING Entreprenørens sikkerhedsstillelse Entreprenøren skal alene stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser overfor driftsherren, i det omfang dette er krævet i Entreprisekontrakten, dvs. eventuel supplement til egenkapital, jf. BUT. ad 6 stk. 2-4 Udgår. ad 6 stk. 5 ad 6 stk. 6 ad 6 stk. 8 ad 8 ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Sikkerheden ophører 12 måneder efter kontraktindgåelse. Udgår. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som driftsherren har i anledning af det samlede aftaleforhold, jf. ad 6 stk. 1. Entreprenørens sikkerhedsstillelse omfatter således ethvert af driftsherrens krav, uanset hvilken af de omfattede kontrakter kravet udspringer af. Forsikring Driftsherren er selvforsikret. Den i AB 92 8, stk. 1, nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører (for brand- og stormskade) er omfattet af selvforsikringen. Tilbudsgivers ansvarsforsikring skal have følgende minimumsdækning pr. år: For tingskade, 10 % af det samlede kontraktbeløb, der indgås aftale med driftsherren om, dog mindst 2,5 mio. For personskade, 10 mio. Inden arbejdet påbegyndes og senest 1. september 2013, skal entreprenøren dokumentere, at de nødvendige ansvars- og skadesforsikringer er tegnet og præmien betalt. Forsikringen skal dække skader på ordregivers materiel for vintertjeneste på kørebaner samt på 3.-part ved kørsel med ordregivers og eget materiel. Sådanne forsikringssager rejst af 3.-part mod entreprenøren er ordregiver uvedkommende. Genanskaffelsesværdien af ordregivers lastbilmateriel, der skal være omfattet af forsikringen er: For saltspredere: For sneplove: Det skal være anført i forsikringspolicen, at forsikringsselskabet skal underrette driftsherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen.

33 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 7 af 14 Særlige betingelser (SB) C. ENTREPRISENS UDFØRELSE ad 9 ad 9 stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Entreprenøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start og senest 1. september (dog senest 1. maj i 2013), oplyse ordregiver om udkaldstelefonnummer samt telefonnummer til de enkelte køretøjer. Ordregiver indkalder entreprenøren til instruktion og montering som anført i under ad 2, stk. 2. ad 10 ad 10 stk. 2 Entreprenørens ydelse Mangler. Konstateres der afvigelser i forhold til stillede krav, skal disse afvigelser omgående udbedres, ligesom ordregiver for entreprenørens regning kan lade arbejdet udføre af anden entreprenør. Gentagelsestilfælde vil blive betragtet som kontraktbrud, jf. 40 stk. 1. Såfremt der konstateres afvigelser ved manglende udført arbejde (fx pauser som ikke er meddelt Vintercentralen, ubehandlede arealer o.l.) ifalder entreprenøren en bod pr. påtale som anført i TABG. Gentagelsestilfælde vil blive betragtet som kontraktbrud, jf. 40 stk. 1. Bodskrav vedr. forsinkelser fremgår ligeledes af TABG. I tilfælde af kontraktens ophævelse som følge af entreprenørens misligholdelse, skal entreprenøren dække ordregivers ethvert tab, som misligholdelsen måtte medfører for ordregiver. ad 11 ad 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Aktiviteter i forbindelse med møder, instruktion, montering o.l. forud for beredskabssæsonen fremgår af Vilkår. ad 12 ad 12 Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse Entreprenøren har ansvaret for, at vintermateriellet, sikkerhedsudstyret og afmærkningsmateriellet er monteret forsvarligt på køretøjet. Entreprenøren er endvidere ansvarlig for enhver skade, som sker under arbejdets udførelse samt for eventuelle skader på ordregivers materiel under entreprenørens varetægt, herunder ved opbevaring af ordregivers materiel på egen plads. Ordregiver forbeholder sig ret til, at tilbageholde beløb til dækning af skader entreprenøren er ansvarlig for, i dennes tilgodehavende for udført arbejde.

34 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 8 af 14 Særlige betingelser (SB) Ved hændelige skader på ordregivers vejudstyr og materiel, op til pr. entreprise pr. vintersæson, kræves ikke erstatning. Ordregivers eventuelle krav mod entreprenøren ophører 3 måneder efter entreprisens afslutning, med mindre ordregiver inden da har fremsat skriftligt krav mod entreprenøren. ad 14 ad 14 stk. 1 ad 14 stk. 3 Ændringer i arbejdet Ordregiver forbeholder sig ret til at ændre arbejdets omfang i de enkelte entrepriser, som anført i Vilkår pkt Retningslinjer for regulering af pris ved ændring i opgaven fremgår af TABG, afsnit 1.1 og 1.2. ad 15 ad 15 stk. 1 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Entreprenøren skal straks meddele driftsherren, såfremt han finder fejl eller uoverensstemmelser i kontraktgrundlaget eller mellem kontraktgrundlaget og forholdene i marken. Fejl og uoverensstemmelser, som dokumenteres af entreprenøren, vil danne grundlag for en eventuel regulering af den tilbudte pris i henhold til bestemmelserne i TABG. Såfremt entreprenørens meddelelse om afvigelser på ruteangivelsen fremsættes inden 3 måneder efter første beredskabsperiodes start, reguleres entreprisen pr. 1/10. Såfremt entreprenørens meddelelse om mængdeafvigelser fremsættes senere end 3 måneder efter første beredskabsperiodes start, reguleres entreprisen fra meddelelsestidspunktet. ad 17 Bygherrens tilsyn Fremgår af Vilkår. ad 18 Entreprenørens arbejdsledelse Fremgår af Vilkår. ad 18 stk.1 "Den Danske Stat er i medfør af ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at entreprenøren og eventuelle underentreprenører tilsikrer arbejdere i Danmark løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal som sammenligningsgrundlag anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor.

35 Vejdirektoratet 8. februar 2013 Vintertjeneste på kørebaner 2013 Side 9 af 14 Særlige betingelser (SB) Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan Vejdirektoratet tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår." Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. ad 19 Byggemøder Byggemøder benævnes driftsmøder. Der afholdes driftsmøder ved behov. ad 20 Samvirke med andre entreprenører Entreprenøren skal, i situationer som beskrevet i Vilkår punkt 1.4, samarbejde med andre entreprenører om løsning af den konkrete opgave. Entreprenørerne aftaler indbyrdes arbejdsfordeling, fx placering i kolonne, såfremt andet ikke meddeles af Vintercentralen. Dog vil chaufføren på saltbilen som udgangspunkt være leder af kolonnen og som sådan varetage kommunikation med Vintercentralen. D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE ad 22 ad 22 stk. 1 Betaling Betalingen sker ved indsættelse på en af entreprenøren opgivet konto. Der ydes ingen betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side. Bod og betalingsreduktioner iht. TABG modregnes i udbetalingerne inden beregning af moms. Øvrigt vedr. betaling fremgår af TABG. ad 22 stk. 7 Teksten i AB 92 udgår og erstattes af følgende: Ordregivers fakturaudkast for april måned udgør en endelig og fuldstændig opgørelse af entreprenørens krav på ordregiver for arbejde, der er gennemført i vintersæsonens løb. Efter entreprenørens godkendelse af dette fakturaudkast kan entreprenøren ikke komme

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 PUMPER ENTREPRISE: ME-PU-OD-H DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012-1 ENTREPRISEK0NTRAKT MEKANISKE

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 bestemmelser om udbud og tilbud Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8.februar 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

SÆRLIGE BETINGELSER (SB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 8125

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Bestemmelser om udbud og Tilbud samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VINTERTJENESTE Niels Juels Gade

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SÆRLIGE BETINGELSER VINTERTJENESTE Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Kørebaneafmærkning (BEL-KA) Entreprise: KA-OD-H Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev.

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 3 3. TILBUDSFASEN... 3 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Fælles Bestemmelser om udbud og tilbud

Fælles Bestemmelser om udbud og tilbud Vejdirektoratet Side 1 af 10 Fælles Bestemmelser om udbud og tilbud Orientering Vejdirektoratet forestår vintertjenesten på alle statsveje og enkelte overordnede kommunestrækninger. Vintertjenesten udføres

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk. Udbudsmaterialet er ændret gennemgående, hvorfor flere dokumenter udskiftes.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk. Udbudsmaterialet er ændret gennemgående, hvorfor flere dokumenter udskiftes. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Klapbroer" Rettelsesblad nr. ME-KB-2+3 Tidligere

Læs mere

BUT. Udbud AD-AG.R04. Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft. November 2014

BUT. Udbud AD-AG.R04. Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft. November 2014 BUT Udbud AD-AG.R04 Ortofoto og højdemodel på strækningen Sdr. Borup - Assentoft November 2014 2 af 6 Indhold AD-AG.R04 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Samlet Driftsudbud Geografisk opdelte orienteringsmøder vintertjeneste

Samlet Driftsudbud Geografisk opdelte orienteringsmøder vintertjeneste Samlet Driftsudbud 2012 Geografisk opdelte orienteringsmøder vintertjeneste Tidsplanen 3. april 2012: Bekendtgørelse af udbud 1. - 4. og 7. juni 2012: Formøder Vintertjeneste 3. juli 2012: Licitation Juli

Læs mere

VEJDIREKTORATET BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD LEVERING AF VEJSALT M.V. TIL VEJDIREKTORATET OG 6 KOMMUNER MAJ 2014

VEJDIREKTORATET BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD LEVERING AF VEJSALT M.V. TIL VEJDIREKTORATET OG 6 KOMMUNER MAJ 2014 VEJDIREKTORATET BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD () UDBUD LEVERING AF VEJSALT M.V. TIL VEJDIREKTORATET OG 6 KOMMUNER MAJ 2014 Indhold 1 Alment...2 2 Orientering...2 3 Opgavedefinition...4 3.1. Løst vejsalt....4

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 6 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORIENTERING 2 2. RETSGRUNDLAGET 3 3. TILBUDSFASEN 3 4. TILBUDSAFGIVELSE 3 5. EGNETHED 5 6.

Læs mere

RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013

RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013 RAMMEAFTALE LEVERING OG MONTERING AF VEJ- VISNINGSTAVLER I ØSTDANMARK APRIL 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16-04-2013 Rammeaftale RAMMEAFTALE Levering og montering af vejvisningstavler i

Læs mere

Tilbuddet er afgivet i henhold til de i udbudsperioden udsendte rettelsesblade.

Tilbuddet er afgivet i henhold til de i udbudsperioden udsendte rettelsesblade. TILBUDSBREV VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 Hermed afgives tilbud på Vintertjeneste på kørebaner 2013. Tilbuddet omfatter de på vintersamlelisterne anførte entrepriser til de i vintersamlelisterne oplyste:

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 bestemmelser om udbud og tilbud samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 PJA BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2 Rammeaftale () Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift Marts 2017 -LVD- Side 2 af 6 MMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter: Se SAB-TEK 2 PARTERNE 2.1 Aftalens

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Trafikledelsessystemer" Rettelsesblad nr. ME-TL-4

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL)

samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) Bestemmelser om udbud og tilbud samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) september 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD BELÆGNINGER (BEL-GEN)

Læs mere

Vintertjeneste med specialmaskiner 2013

Vintertjeneste med specialmaskiner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste med specialmaskiner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER VINTERTJENESTE MED SPECIALMASKINER 2013 FEBRUAR 2013

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

TILBUDSLISTE RÅDGIVERUDBUD. Trafikal Drift 2013-2016 SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

TILBUDSLISTE RÅDGIVERUDBUD. Trafikal Drift 2013-2016 SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUDSLISTE RÅDGIVERUDBUD Trafikal Drift 2013-2016 SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 3 BILAG 4 - Undertegnede tilbudsgiver tilbyder hermed på de i "Rammeaftale

Læs mere

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. marts 2013 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014 BRØNDERSLEV

Læs mere

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL SEPTEMBER 2012 Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 10 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Odense

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SÆRLIGE BETINGELSER BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-2 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT (LVD) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring

AALBORG KOMMUNE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019. Bilag 1 Tro og love erklæring AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Bilag 1 Tro og love erklæring Tro og love erklæring Ifølge

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet Vintertjeneste Fagområde Vintertjeneste på kørebaner Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 Tidligere

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelse nummer 2016/S 096-171717 Offentligt udbud Genudbud Vintertjenester til Hedensted Kommune, Rute 11 Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Indhold

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Udfyldelse af bilag Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af anmodning

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW121 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLD 2013

SAMLET VEDLIGEHOLD 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. februar 2014 IBMA/KBP SAMLET VEDLIGEHOLD 2013 KORT REDEGØRELSE FOR DE RELEVANTE GRUNDE FOR TILDELINGSBESLUTNING Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, DANMARK-1022København. E-mail: drift2012@vd.dk.

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, DANMARK-1022København. E-mail: drift2012@vd.dk. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152762-2012:text:da:html DK-København: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Fartvisere" Rettelsesblad nr. ME-FV-2 Tidligere

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-SD-LILL-ERO Revideret den 3. januar 2014 Vedligehold af store bygværker

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg Maj 2017 RA-ME- UDBUD2017 Dato: 28. april 2017 RA Side 2 af 6 RAMMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter:

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere