Delårsrapport for perioden 1. juni februar 2009 for Bang & Olufsen a/s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s"

Transkript

1 Delårsrapport for perioden 1. juni februar 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i regnskabsårets første tre kvartaler på millioner DKK mod millioner DKK i samme periode sidste år. Koncernens bruttoavance blev på 40,4 procent mod 46,2 procent i samme periode sidste år. Den lavere bruttoavance skyldes primært, at en del af produktionsomkostningerne er faste omkostninger, som det tager tid at nedbringe. Resultatet af primær drift blev negativt med 388 millioner DKK mod et overskud på 219 millioner DKK i samme periode sidste år, mens resultat før skat blev negativt med 414 millioner DKK mod et overskud på 191 millioner DKK i 2007/08, et fald på 605 millioner DKK. Resultatet er negativt påvirket af omstruktureringsomkostninger på 105 millioner DKK. Som led i virksomhedens Pole Position strategiplan, som blev fremlagt i oktober 2008, har Bang & Olufsen fokuseret produktudviklingen med det formål at få lanceret flere nye produkter. De første resultater af denne indsats har allerede vist sig i tredje kvartal, hvor virksomheden har gennemført en global lancering af det digitale musiksystem BeoSound 5 tidligere end hidtil antaget. I tråd med virksomhedens strategi om at kunne tilbyde en komplet integration af forskellige produkter og funktioner i hjemmet, har Bang & Olufsen lanceret Master Link Gateway, som kan forbinde BeoLink-systemet med producenter af Home Automation systemer. I perioden har Bang & Olufsen desuden udvidet det fleksible koncept for BeoVision 7 til også at omfatte 40 tommer versionen, hvilket betyder større fleksibilitet i prisniveauet. Endelig har virksomheden lanceret et DVB-HD modul for at imødekomme de nye standarder inden for digital TV-transmission. Umiddelbart efter kvartalets afslutning har Bang & Olufsen lanceret BeoVision 4-103, som i størrelse og funktion sætter nye standarder. Bang & Olufsen har desuden i starten af fjerde kvartal lanceret BeoVision 8-40, som udbydes på et attraktivt prisniveau og samtidig har en imponerende lyd- og billedkvalitet. Automotive har i tredje kvartal af 2008/09 kommunikeret en udvidelse af porteføljen med både Audi og Aston Martin. Herudover har Automotive indgået kontrakt med en potentiel ny partner i premium segmentet vedrørende de første faser af udviklingen af lydsystemer til denne partner. Herudover har Bang & Olufsen i tråd med udmeldingerne i Pole Position strategien fortsat haft fokus på at sikre en mere effektiv understøttelse og udvikling af Bang & Olufsens forhandlernet gennem etablering af én samlet, global salgsorganisation. Som et led i denne strategi har virksomheden forberedt og igangsat etableringen af Shared Service Centre, som vil sikre en professionel og effektiv servicering af virksomhedens forhandlere. Endelig har virksomheden fulgt strategiplanen og iværksat en række omstruktureringer og tilpasninger af organisationen for at sikre en rentabel drift. Den stærke styring af virksomhedens omkostningsniveau begyndte at give resultater i slutningen af tredje kvartal. Koncernens pengebindinger i debitorer og varelagre er nedbragt som følge af det lavere aktivitetsniveau og ledelsens fokusering på nedbringelse af arbejdskapitalen. Grundet en usikker global markedsudvikling og svækket ordreindgang forventer Bang & Olufsen a/s, at regnskabsåret 2008/09 som helhed vil resultere i en omsætning i størrelsesordenen millioner DKK. Resultatet før skat ventes at blive i størrelsesordenen -510 millioner DKK inklusiv ekstraordinære omstruktureringsomkostninger på omkring 105 millioner DKK. Estimatet for 2009/10 om at opnå et nulresultat før skat fastholdes baseret på en omsætning i størrelsesordenen millioner DKK. Væksten i omsætningen er primært drevet af lancering af nye produkter. På den ekstraordinære generalforsamling den 4. marts 2009 opnåede bestyrelsen bemyndigelse til at hæve soliditetsgraden gennem en fortegningsretsemission til favørkurs med et forventet provenu på cirka 400 millioner DKK. Selskabet har på nuværende tidspunkt modtaget tilkendegivelser, der forventes at sikre et provenu fra emissionen i niveauet 450 millioner DKK. Prospektet i forbindelse med emissionen forventes offentliggjort indenfor kort tid. Jørgen Worning Karl Kristian Hvidt Nielsen Formand for bestyrelsen President & CEO For nærmere information: President & CEO Karl Kristian Hvidt Nielsen, tlf.: /21

2 Delårsrapport (ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor) Ledelsesberetning Hovedtal Bang & Olufsen a/s koncernen (mio. DKK) Hovedtal for perioden 1/6 28/2 2008/ /08 Nettoomsætning 2.172, ,1 Bruttoresultat 878, ,7 Bruttoavance 40,4 % 46,2 % Resultat af primær drift (387,7) 219,4 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat 3,0 (7,8) Finansielle poster, netto (29,5) (21,0) Resultat før skat (414,2) 190,6 Skat af periodens resultat 96,3 (53,5) Periodens resultat (317,9) 137,1 Fordeles således: Moderselskabets aktionærer (319,9) 133,1 Minoritetsinteresser 2,0 4,0 Periodens resultat (317,9) 137,1 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie, DKK (28,0) 11,7 Udvandet resultat pr. aktie, DKK (28,0) 11,7 Balance oplysninger 28/ / / Immaterielle aktiver 466,0 417,2 411,0 Materielle aktiver 634,1 655,7 650,7 Investeringsejendomme 50,0 52,8 53,7 Finansielle aktiver 65,1 58,3 70,1 Udskudte skatteaktiver 54,6 22,7 29,1 Langfristede aktiver i alt 1.269, , ,6 Varebeholdninger 680,9 801,4 850,5 Tilgodehavender 571,2 702,1 726,5 Likvide beholdninger 37,3 107,1 48,5 Kortfristede aktiver i alt 1.289, , ,5 Aktiver i alt 2.559, , ,1 Egenkapital 1.138, , ,4 Langfristede forpligtelser 418,1 494,4 545,1 Kortfristede forpligtelser 1.002,6 839,1 783,6 Passiver i alt 2.559, , ,1 Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 2/21

3 Udvikling i egenkapital 1/6 28/2 2008/ /08 Egenkapital pr. 1. juni 1.483, ,9 Egenkapital- og valutakursreguleringer i datterselskaber (21,3) 6,5 Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter - (0,1) Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapital (21,3) 6,4 Overført af periodens resultat (317,9) 137,1 Samlet indkomst (339,2) 143,5 Køb af 10 % ejerandel i Bang & Olufsen ICEpower a/s (23,0) - Medarbejderaktier 4,7 10,4 Tildeling af aktieoptioner 5,7 7,9 Køb af egne aktier - (100,2) Salg af egne aktier 46,0 1,6 Udloddet udbytte (41,4) (247,7) Udbytte af egne aktier 1,9 14,0 (6,1) (314,0) Egenkapital pr. 28. februar 1.138, ,4 Pengestrømsopgørelse i hovedtal 1/6 28/2 2008/ /08 Pengestrømme fra driftsaktivitet 86,2 202,9 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (276,2) (153,0) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (23,8) (158,3) Periodens pengestrømme (213,8) (108,4) Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 3/21

4 Kommentarer til udviklingen i delårsperioden Resultatet før skat for perioden 1. juni februar 2009 (1.-3. kvartal 2008/09) blev på linie med forventningerne negativt med 414 millioner DKK mod et positivt resultat på 191 millioner DKK for samme periode sidste år. Periodens resultat er påvirket af omstruktureringsomkostninger på 105 millioner DKK, der relaterer sig til koncernens strategiplan. Nettoomsætning Koncernens nettoomsætning udgjorde i perioden kvartal 2008/ millioner DKK mod millioner DKK i samme periode sidste år, svarende til et omsætningsfald på 32,2 procent. Nettoomsætning fordelt pr. forretningsområde (mio. DKK) 1/ / / / Audio- og videoforretningen Automotive I alt brandunderstøttet forretning Bang & Olufsen ICEpower a/s I alt branduafhængig forretning Koncernintern omsætning (13) (14) Nettoomsætning i alt Omsætningsfaldet, som kan henføres til audio- og videoforretningen, er forårsaget af den økonomiske afmatning samt manglende produktlanceringer. Pole Position strategiplan: En fokuseret produktudvikling Som led i virksomhedens Pole Position strategiplan, som blev fremlagt i oktober 2008, har Bang & Olufsen derfor fokuseret produktudviklingen med det formål at lancere flere succesrige, nye produkter. Således har Bang & Olufsen gennemført en global lancering af det digitale musiksystem BeoSound 5, som via en intelligent og avanceret multidimensional matematisk algoritme (MOTS) analyserer musiksamlingen og finder musik, der ligner det, man lytter til. I modsætning til andre services på markedet, som typisk sammenligner genrer, kunstnere og lignende, analyserer MOTS musikken på parametre som tempo, klangfarve og rytmestyrke. MOTS algoritmen er ejet af Bang & Olufsen. I tråd med virksomhedens strategi om at kunne tilbyde en komplet integration af forskellige produkter og funktioner i hjemmet, har Bang & Olufsen lanceret Master Link Gateway, som kan forbinde BeoLink systemet med 120 producenter af Home Automation systemer, såsom LK/Schneider, Lutron, Crestron og Busch Jaeger. I perioden har Bang & Olufsen desuden udvidet det fleksible koncept for BeoVision 7 til også at omfatte 40 tommer versionen, der er tilgængelig i flere varianter, hvilket muliggør en mere fleksibel prisstruktur. Endelig har virksomheden lanceret et DVB-HD modul, der understøtter MPEG2 og MPEG4, for at imødekomme de nye standarder inden for digital TV-transmission. Det nye DVB-HD modul er blevet integreret og lanceret med succes til de første TV-modeller. 4/21

5 Umiddelbart efter kvartalets afslutning har Bang & Olufsen lanceret BeoVision 4-103, som i størrelse og funktion sætter nye standarder. BeoVision konceptet er kernen i det intelligente hjem, da der er rig mulighed for at kombinere lyd- og billedoplevelser med hjemmets Home Automation systemer via Master Link Gateway og fjernsynets Beo5 fjernbetjening. Bang & Olufsen har desuden umiddelbart efter kvartalets afslutning lanceret BeoVision 8-40, der udbydes på et meget attraktivt prisniveau. BeoVision 8-40 er udstyret med en 40 tommer højglansskærm, Full HD, digital surround sound, MPEG4 DVB modtager samt en række teknologier, der giver en imponerende billed- og lydkvalitet. Automotive har i tredje kvartal af 2008/09 udvidet porteføljen med både Audi og Aston Martin. Desuden har virksomheden netop offentliggjort, at Bang & Olufsen's lydsystem fremover vil kunne tilkøbes til endnu to biler i Aston Martins portefølje: Aston Martin DB9 og Aston Martin DB9 Volante. Herudover har Automotive indgået kontrakt med en potentiel ny partner i premium segmentet vedrørende de første faser af udviklingen af lydsystemer til denne partner. Herudover forventer koncernen at komme med en række nye, væsentlige produktlanceringer: Ny TV-familie I slutningen af kalenderåret 2009 forventer Bang & Olufsen at kunne præsentere en ny TV-familie, der giver mulighed for fleksibel placering, idet det vil være muligt at dreje skærmen på væggen, så skærmen kan ses direkte fra forskellige vinkler, ligesom den kan monteres på en elegant stand. Den nye TV-familie bliver lanceret med integrerede stereohøjttalere og digital surround sound modul, ligesom DVB-HD (Full HD) modulet vil være en valgmulighed. Ny model til BeoVision 7-familien Bang & Olufsen er ligeledes langt med udviklingen af en helt ny TV-model til BeoVision 7-familien. Dette TV vil være en 55 tommer Full HD variant, der blandt andet bygger på 100/120 Hz teknologien. Blandt andre funktioner er indbygget LED lys, som forstærker kontrasten, samt sublim lydkvalitet med indbygget digital surround sound modul og integreret Adaptive Sound Technology. Dette TV vil ligeledes have indbygget DVB-HD (Full HD) modul og Blu-ray afspiller som valgmulighed. Nyt audio produkt Et nyt audio produkt til afspilning af digitalt lagret musik er ligeledes under udvikling. Der er tale om en plugand-play løsning med brugervenlig betjening. Det vil være muligt at koble en ipod til dette produkt, som i øvrigt også kan tilkobles et BeoSound 5 system. Tilføjelse til akustik porteføljen Porteføljen af højttalere vil blive udbygget med en ny subwoofer, der blandt andet bygger på en teknologi, som gør den fri for vibrationer. Subwooferen, der har et tulipanformet design, vil byde på flere placeringsmuligheder, idet det er muligt at placere den på gulvet eller montere den på væggen. Ny telefon Bang & Olufsen har gennem mange år haft succes med sine telefoner, men i tråd med udmeldingerne i koncernens strategiplan forventer ledelsen ikke fremover at iværksætte udviklingsprojekter inden for denne produktkategori. Koncernen er således på vej med sit sidste koncept for fastnettelefoni i form af en telefon med højttaler til blandt andet håndfri samtaler og konference opkald, ligesom den er tiltænkt brugt i forbindelse med internet telefoni. Af andre funktioner tilbyder dette koncept muligheden for, at brugeren selv kan vælge farver i det fuldgrafiske display. BeoTime Bang & Olufsen er på vej med et ur i koncernens serie af gaveartikler. Ledelsen vurderer, at designet er stærkt differentieret fra alt, hvad der ellers findes på markedet inden for dette område. Uret kan desuden fungere som fjernbetjening til andre Bang & Olufsen produkter og har blandt andet indbygget bevægelsessensor, som gør det muligt at vende det indbyggede display, så det passer til venstrehåndsbetjening. 5/21

6 Distributionsudvikling I årets første tre kvartaler har der været en nettotilbagegang i antallet af B1-butikker på 38 som følge af nedgangen i omsætningen. Butikstilbagegangen relaterer sig til de europæiske markeder, mens der er åbnet 2 B1-butikker i Kina og 3 i Rusland i løbet af de forløbne 9 måneder, og på disse to markeder forventes der åbning af henholdsvis 14 og 12 nye butikker i løbet af de kommende to regnskabsår i overensstemmelse med udmeldingerne i Pole Position strategien. Bruttoresultat Koncernens bruttoresultat udgjorde i perioden kvartal 2008/ millioner DKK mod millioner DKK i samme periode sidste regnskabsår. Faldet i bruttoresultatet skyldes primært den faldende omsætning, der også har påvirket bruttoavancen negativt. Omkostninger Som en konsekvens af de ændrede markedsbetingelser har ledelsen iværksat en række initiativer til at nedbringe omkostningerne. Dette blev offentliggjort i forbindelse med lanceringen af koncernens Pole Position strategiplan den 21. oktober 2008 samt delårsrapporten for 1. halvår 2008/09 den 15. januar Omkostningerne i perioden kvartal 2008/09 inkluderer således omstruktureringsomkostninger på 105 millioner DKK. Udviklingsomkostningerne er før aktiveringer steget fra 371 til 398 millioner DKK. Samtidigt er netto effekten af aktiveringer ændret fra 22 til -45 millioner DKK som følge af en øget fokusering af koncernens indsats på produktudviklingsområdet. Distributions- og marketingomkostningerne er faldet fra 759 til 720 på baggrund af restruktureringen og fokuseringen af salgs- og marketingorganisationen samt aktiviteter som beskrevet i koncernens Pole Position strategiplan. Endelig er administrationsomkostningerne faldet fra 111 til 88 millioner DKK som en konsekvens af de omkostningstilpasninger, som ledelsen har gennemført. Resultatet er negativt påvirket af omstruktureringsomkostninger på 105 millioner DKK. Finansielle poster De finansielle poster udgør netto en omkostning på 30 millioner DKK mod 21 millioner DKK i samme periode sidste år. Valutakurstab steg med 5 millioner DKK i forhold til sidste år, samtidig med at koncernens renteudgifter steg som følge af det højere kapitalbehov, som koncernen har haft i indeværende år. Skat Skat af periodens resultat er positivt med 96 millioner DKK svarende til en skatteprocent på 23,2 %. I samme periode sidste år var der en skatteudgift på 54 millioner DKK, hvor skatteprocenten var 28,1 %. Balanceposter Som led i de yderligere omstruktureringer og andre besparelser, der blev offentliggjort i forbindelse med offentliggørelsen af delårsrapporten for 1. halvår 2008/09 den 15. januar 2009, har ledelsen yderligere øget sin fokus på koncernens generelle likviditetsforhold, herunder arbejdskapitalbindinger og cash management. Derfor arbejder koncernen løbende med at mindske bindingerne i arbejdskapitalen og har identificeret muligheder for nedbringelse af lagerbeholdninger og for forbedrede betalingsbetingelser hos koncernens varekreditorer. Således faldt pengebindingen i varebeholdninger med 120 millioner DKK fra 801 til 681 millioner DKK i perioden 1. juni februar 2009 (1.-3. kvartal 2008/09). I samme periode faldt tilgodehavender fra salg fra 593 til 456 millioner DKK, primært som følge af den lavere omsætning. Endelig er gæld til leverandører af vare- og tjenesteydelser faldet fra 216 til 178 millioner DKK som følge af det lavere vareindkøb delvist kompenseret af ledelsens øgede fokus på at opnå længere betalingsbetingelser. Samlet set er koncernens arbejdskapitalbindinger i regnskabsåret faldet med 268 millioner DKK fra 817 millioner DKK til 549 millioner DKK. 6/21

7 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet var for perioden kvartal 2008/09 positive med 86 millioner DKK mod 203 millioner DKK i samme periode sidste år. Koncernen solgte styk egne B-Aktier til Færchfonden den 26. januar 2009, hvilket bidrog med 42,2 millioner DKK til koncernens pengestrømme fra finansieringsaktivitet. Koncernens pengestrømme udgjorde for perioden -214 millioner DKK, hvor de i samme periode sidste år var på millioner DKK. Udviklingen på markederne (Tal for alle markeder fremgår af note 11 Omsætning brand-understøttet forretning ) Regnskabsårets tredje kvartal har generelt været præget af tilbagegang globalt. Denne udvikling skyldes primært, at de økonomiske konjunkturer har udviklet sig negativt. Koncernens tre største markeder, Danmark, Tyskland og Storbritannien, nåede samlet set en omsætning på 190 millioner DKK i tredje kvartal mod 336 millioner DKK i samme periode sidste år, hvilket er en tilbagegang på 146 millioner kroner eller 43 procent. Omsætningstilbagegangen har været mindre på vækstmarkederne, hvor der forventes åbning af ca. 40 B1- butikker i løbet af de næste to regnskabsår. Bang & Olufsen forventer at åbne 14 nye butikker i Kina og 12 nye butikker i Rusland, mens de resterende nyåbninger vil være spredt over de resterende vækstmarkeder. Åbningen af nye butikker på vækstmarkederne er i tråd med udmeldingerne i Pole Position strategien. Kapitalforhold På den ekstraordinære generalforsamling den 4. marts 2009 opnåede bestyrelsen bemyndigelse til at hæve soliditetsgraden gennem en fortegningsretsemission til favørkurs med et forventet provenu på cirka 400 millioner DKK. Selskabet har på nuværende tidspunkt modtaget tilkendegivelser, der forventes at sikre et provenu fra emissionen i niveauet 450 millioner DKK. Prospektet i forbindelse med emissionen forventes offentliggjort indenfor kort tid. Efterfølgende begivenheder Der er ikke efter delårsperiodens udløb indtruffet begivenheder, som væsentligt påvirker vurderingen af delårsrapporten. 7/21

8 Forventninger til regnskabsåret 2008/09 og 2009/10 Bang & Olufsen a/s udtrykte i selskabsmeddelelse nr af 19. december 2008 forventningerne til regnskabsåret 2008/09 således: Bang & Olufsen a/s forventer, at regnskabsåret 2008/09 som helhed vil resultere i en omsætning i størrelsesordenen til millioner DKK. Resultatet før skat ventes at ligge i intervallet -260 til -380 millioner DKK. På baggrund af dette meddelte koncernen endvidere: Som følge af den nye situation vil Bang & Olufsen med omgående virkning iværksætte en række omstruktureringsaktiviteter. Omkostningerne, der er forbundet hermed, er ikke indkalkuleret i det udmeldte estimat. På det grundlag hed det i meddelelsen den 19. december 2008: Målsætningen med disse omstruktureringstiltag kombineret med et stærkere produktlanceringsprogram er at understøtte koncernens mål om at opnå et nulresultat i regnskabsåret 2009/10. Grundet en usikker global markedsudvikling og svækket ordreindgang forventer Bang & Olufsen a/s, at regnskabsåret 2008/09 som helhed vil resultere i en omsætning i størrelsesordenen millioner DKK. Resultatet før skat ventes at blive i størrelsesordenen -510 millioner DKK inklusiv ekstraordinære omstruktureringsomkostninger på omkring 105 millioner DKK. Estimatet for 2008/09 er baseret på en audio- og videoomsætning i niveauet millioner DKK samt en omsætning inden for Automotive og ICEpower på henholdsvis 170 millioner DKK og 90 millioner DKK. Bang & Olufsen a/s fastholder forventningerne om at opnå et nulresultat før skat i regnskabsåret 2009/10 baseret på en omsætning i størrelsesordenen millioner DKK. Væksten i omsætningen er primært drevet af lancering af nye produkter. Budgettet for 2009/10 er baseret på en audio- og videoomsætning i niveauet millioner DKK samt en omsætning inden for Automotive og ICEpower på henholdsvis 200 millioner DKK og 100 millioner DKK. Den samlede effekt af de to omstruktureringsrunder samt øvrige omkostningsbesparelser forventes i alt at bidrage positivt med omkring 550 millioner DKK i regnskabsåret 2009/10 opgjort i forhold til de aktiviteter, der var planlagt ved begyndelsen af regnskabsåret 2008/09. Forventningerne til 2008/09 og 2009/10 repræsenterer ledelsens bedste skøn. Forventningerne indeholder skøn og fremadrettede udsagn, der blandt andet som følge af den seneste udvikling i de globale konjunkturer er behæftet med betydelig og væsentlig større usikkerhed end under mere normale markedsforhold. 8/21

9 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juni 2008 til 28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 28. februar 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juni til 28. februar Vi anser ledelsesberetningen for at give et retvisende billede af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Lyngby, den 14. april 2009 Bestyrelsen for Bang & Olufsen a/s Jørgen Worning Lars Brorsen Peter Skak Olufsen Formand Næstformand Thorleif Krarup Niels B. Christiansen Rolf Eriksen Knud Olesen Jesper Olesen Anette Revsgaard Sejbjerg Direktionen for Bang & Olufsen a/s Karl Kristian Hvidt Nielsen President & CEO 9/21

10 Resultatopgørelse Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 1/12-28/2 1/12-29/2 1/6-28/2 1/6-29/2 2008/ / / /08 Nettoomsætning 640, , , ,1 Produktionsomkostninger (383,8) (557,7) (1.294,4) (1.725,4) Bruttoresultat 256,2 483,2 878, ,7 2 Udviklingsomkostninger (104,6) (148,7) (352,7) (392,4) Distributions- og marketingomkostninger (208,0) (239,0) (720,2) (759,0) Administrationsomkostninger mv. (22,0) (42,0) (88,3) (110,9) 3 Omstruktureringsomkostninger (104,6) - (104,6) - Resultat af primær drift (183,0) 53,5 (387,7) 219,4 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat 2,9 (4,7) 3,0 (7,8) 4 Finansielle indtægter (5,3) 5,1 9,2 14,0 5 Finansielle omkostninger (22,0) (12,8) (38,7) (35,0) Finansielle poster, netto (27,3) (7,7) (29,5) (21,0) Resultat før skat (207,4) 41,1 (414,2) 190,6 6 Skat af periodens resultat 51,6 (13,8) 96,3 (53,5) Periodens resultat (155,8) 27,3 (317,9) 137,1 Fordeles således: Moderselskabets aktionærer (156,6) 26,2 (319,9) 133,1 Minoritetsinteresser 0,8 1,1 2,0 4,0 (155,8) 27,3 (317,9) 137,1 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie, DKK (13,5) 2,3 (28,0) 11,7 Udvandet resultat pr. aktie, DKK (13,5) 2,3 (28,0) 11,7 10/21

11 Balance Aktiver Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 28/ / /2-08 Immaterielle aktiver Goodwill 44,8 44,8 44,8 Erhvervede rettigheder 49,2 41,1 40,9 Færdiggjorte udviklingsprojekter 212,4 218,8 248,4 Udviklingsprojekter under udførelse 159,6 112,5 76,9 Immaterielle aktiver i alt 466,0 417,2 411,0 Materielle aktiver Grunde og bygninger 260,1 274,4 248,6 Produktionsanlæg og maskiner 224,7 221,8 200,3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 49,8 50,0 91,8 Indretning af lejede lokaler 28,3 28,7 29,8 Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver 71,2 80,8 80,2 Materielle aktiver i alt 634,1 655,7 650,7 Investeringsejendomme 50,0 52,8 53,7 Finansielle aktiver Kapitalandele i associerede selskaber 10,2 6,3 8,0 Andre finansielle tilgodehavender 54,9 52,0 62,1 Finansielle aktiver i alt 65,1 58,3 70,1 Udskudte skatteaktiver 54,6 22,7 29,1 Langfristede aktiver i alt 1.269, , ,6 Varebeholdninger 680,9 801,4 850,5 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg 455,5 593,0 623,9 Tilgodehavender hos associerede selskaber 2,1 - - Tilgodehavende selskabsskat 38,3 39,7 39,4 Andre tilgodehavender 41,4 38,9 34,5 Periodeafgrænsningsposter 33,9 30,5 28,7 Tilgodehavender i alt 571,2 702,1 726,5 Likvide beholdninger 37,3 107,1 48,5 Kortfristede aktiver i alt 1.289, , ,5 Aktiver i alt 2.559, , ,1 11/21

12 Balance Passiver Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 28/ / /2-08 Egenkapital Aktiekapital 120,8 120,8 120,8 Indbetalt overkurs 14,6 14,6 14,6 Reserve for valutakursregulering (25,5) (42,9) (38,0) Reserve vedrørende regnskabsmæssig afdækning af fremtidige pengestrømme Overført resultat 1.026, , ,9 Egenkapital, moderselskabets aktionærer 1.136, , ,3 Minoritetsinteresser 2,0 12,1 5,1 Egenkapital i alt 1.138, , ,4 Langfristede forpligtelser Pensioner 8,7 9,5 9,7 Udskudt skat 5,9 64,2 70,0 Hensatte forpligtelser 87,4 77,3 98,2 Realkreditinstitutter 231,4 235,7 239,0 Kreditinstitutter 77,8 101,1 120,6 Øvrige langfristede forpligtelser 6,9 6,6 7,6 Langfristede forpligtelser i alt 418,1 494,4 545,1 Kortfristede forpligtelser Realkreditinstitutter, afdrag inden for 1 år på langfristet gæld 8,6 8,5 8,4 Kreditinstitutter, afdrag inden for 1 år på langfristet gæld 42,9 42,9 42,9 Kreditinstitutter, øvrigt 197,7 53,7 - Hensatte forpligtelser 52,5 46,0 37,2 Leverandører af varer og tjenesteydelser 177,6 216,0 185,0 Gæld til associerede selskaber - 1,8 - Selskabsskat 28,9 66,3 107,1 Anden gæld 397,0 320,0 332,6 Periodeafgrænsningsposter 97,4 83,9 70,4 Kortfristede forpligtelser i alt 1.002,6 839,1 783,6 Forpligtelser i alt 1.420, , ,7 Passiver i alt 2.559, , ,1 12/21

13 Pengestrømsopgørelse for perioden 1/ /2-09 Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) Koncern Noter 2008/ /08 Periodens resultat (317,9) 137,1 Af- og nedskrivninger 212,6 198,2 7 Reguleringer (51,1) 103,4 8 Ændring i driftskapital 302,0 (133,7) Renteindbetalinger og lignende 9,2 14,0 Renteudbetalinger og lignende (38,7) (35,0) Betalt selskabsskat (29,9) (81,1) Pengestrømme fra driftsaktivitet 86,2 202,9 Køb af immaterielle langfristede aktiver (168,0) (81,4) Køb af materielle langfristede aktiver (104,3) (141,1) Salg af immaterielle langfristede aktiver 12,8 - Salg af materielle langfristede aktiver 7,9 43,4 Kapitalforhøjelse, Bang & Olufsen Medicom a/s (3,6) - Køb af 10% ejerandel i Bang & Olufsen ICEpower a/s (23,0) - Ændring i finansielle tilgodehavender 2,0 26,1 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (276,2) (153,0) Provenu ved optagelse af langfristede lån - 200,0 Afdrag på langfristede lån (27,5) (26,0) Betalt udbytte (41,4) (247,7) Udbytte af egne aktier 1,9 14,0 Udbytte fra associerede selskaber 1,0 - Køb af egne aktier - (100,2) Salg af egne aktier 42,2 1,6 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (23,8) (158,3) Ændring i likvider - periodens pengestrømme (213,8) (108,4) Likvider 1. juni 53,4 156,9 Likvider 28. februar (160,4) 48,5 13/21

14 Egenkapitalopgørelse Bang & Olufsen a/s, koncern (mio. DKK) Moderselskabets aktionærers andel Minoritetsinteresser I alt Reserve vedrørende regnskabsmæssig Reserve for afdækning Indbetalt valutakurs- af fremtidige Overført Egenkapital Aktiekapital overkurs regulering pengestrømme resultat koncern Egenkapital 1. juni ,8 14,6 (17,3) 0, ,7 6, ,9 Egenkapital- og valutakursreguleringer i datterselskaber - - (20,7) - 27,2-6,5 Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter (0,1) - - (0,1) Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapital - - (20,7) (0,1) 27,2-6,4 Overført af periodens resultat ,1 4,0 137,1 Samlet indkomst - - (20,7) (0,1) 160,3 4,0 143,5 Medarbejderaktier ,4-10,4 Tildeling af aktieoptioner ,9-7,9 Option på minoritetsandel ,2 (1,2) - Køb af egne aktier (100,2) - (100,2) Salg af egne aktier ,6-1,6 Udloddet udbytte vedrørende 2006/ (244,0) (3,7) (247,7) Udbytte af egne aktier ,0-14, (309,1) (4,9) (314,0) Egenkapital 29. februar ,8 14,6 (38,0) ,9 5, ,4 Egenkapital 1. juni ,8 14,6 (42,9) ,2 12, ,8 Egenkapital- og valutakursreguleringer i datterselskaber ,4 - (38,7) - (21,3) Nettoindkomst indregnet direkte i egenkapital ,4 - (38,7) - (21,3) Overført af periodens resultat (319,9) 2,0 (317,9) Samlet indkomst ,4 - (358,6) 2,0 (339,2) Køb af 10% ejerandel i Bang & Olufsen ICEpower a/s (16,1) (6,9) (23,0) Medarbejderaktier ,7-4,7 Tildeling af aktieoptioner ,7-5,7 Salg af egne aktier ,0-46,0 Udloddet udbytte vedrørende 2007/ (36,2) (5,2) (41,4) Udbytte af egne aktier ,9-1, ,0 (12,1) (6,1) Egenkapital 28. februar ,8 14,6 (25,5) ,6 2, ,5 14/21

15 Noter til delårsrapporten for perioden 1/ / Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten for Bang & Olufsen a/s er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter er stillet i delårsrapportbekendtgørelsen samt af NASDAQ OMX Copenhagen A/S. IFRS er implementeret, således at delårsrapporten tillige overholder bestemmelserne i regnskabsstandarder godkendt af Den Europæiske Union. Anvendt regnskabspraksis og beregningsmetoder i delårsrapporten er uændrede i forhold til årsrapporten 2007/08. Visse nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag er trådt i kraft med virkning for regnskabsåret 2008/09. Det er ledelsens vurdering, at disse standarder og fortolkningsbidrag ikke vil få væsentlig indvirkning på årsrapporten. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet. Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) 2. Udviklingsomkostninger Koncern 1/12-28/2 1/12-29/2 1/6-28/2 1/6-29/2 2008/ / / /08 Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering 109,3 130,0 397,6 370,6 Heraf aktiveret (45,1) (25,9) (152,2) (90,0) Af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter 40,4 44,6 107,3 111,8 Udviklingsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen 104,6 148,7 352,7 392,4 3. Omstruktureringsomkostninger Omstruktureringsomkostninger fordelt på funktioner: Produktionsomkostninger 13,1-13,1 - Udviklingsomkostninger 14,8-14,8 - Distributions- og marketingomkostninger 72,7-72,7 - Administrationsomkostninger mv. 4,0-4,0 - Omstruktureringsomkostninger 104,6-104,6 - Funktioner inklusive omstruktureringsomkostninger: Produktionsomkostninger 396,9 557, , ,4 Udviklingsomkostninger 119,4 148,7 367,5 392,4 Distributions- og marketingomkostninger 280,7 239,0 792,9 759,0 Administrationsomkostninger mv. 26,0 42,0 92,3 110,9 I alt 823,0 987, , ,7 15/21

16 Bang & Olufsen a/s (mio. DKK) 4. Finansielle indtægter Koncern 1/12-28/2 1/12-29/2 1/6-28/2 1/6-29/2 2008/ / / /08 Renteindtægter fra kreditinstitutter 0,5 0,9 2,1 3,4 Renteindtægter fra associerede selskaber ,1 Valutakursgevinst, netto (8,3) Øvrige finansielle indtægter 2,5 4,2 7,1 10,5 Finansielle indtægter (5,3) 5,1 9,2 14,0 5. Finansielle omkostninger Renter af gæld til kreditinstitutter 5,2 5,9 13,1 11,1 Renter af gæld til realkreditinstitutter 3,5 2,7 10,8 8,0 Valutakurstab, netto 12,4 4,7 12,4 7,6 Øvrige finansielle omkostninger 0,9 (0,5) 2,4 8,3 Finansielle omkostninger 22,0 12,8 38,7 35,0 6. Skat af periodens resultat Beregnet skat af periodens resultat 51,6 (9,1) 99,7 (61,6) Regulering vedrørende tidligere år - (4,7) (3,4) (10,6) Nedsættelsen af selskabsskatteprocenten fra 28 % til 25 % ,7 Skat af periodens resultat 51,6 (13,8) 96,3 (53,5) 7. Reguleringer Ændring i øvrige forpligtelser 16,1 6,6 Finansielle indtægter mv. (9,2) (14,0) Finansielle omkostninger mv. 38,7 35,0 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (3,0) 7,8 Gevinst ved salg af langfristede aktiver (0,9) - Skat af periodens resultat (96,3) 53,5 Diverse reguleringer 3,5 14,5 Reguleringer (51,1) 103,4 8. Ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender 135,0 105,0 Ændring i varebeholdninger 120,5 (156,2) Ændring i leverandørgæld mv. 46,5 (82,5) Ændring i driftskapital 302,0 (133,7) 16/21

17 Nøgletal Bang & Olufsen a/s, koncernen (mio. DKK) 2008/ /08 9. Nøgletal EBITDA (172) 410 EBITDA-margin, % (8) 13 Overskudsgrad, % (18) 7 Afkastningsgrad, % (15) 8 Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill, % (11) 25 Egenkapitalens forrentning, % (25) 8 Likviditetsgrad 1,3 2,1 Selvfinansieringsgrad, % Finansiel gearing 0,5 0,2 Nettoomsætning / Investeret kapital eksklusive goodwill 1,3 2,0 Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK Børskurs pr. 28. februar Price/earnings (3) 29 Price/earnings, udvandet (3) 29 Børskurs / Indre værdi pr. aktie 0,8 2,7 Antal aktier (A & B) Antal egne aktier (A & B) Gennemsnitligt antal aktier i omløb Gennemsnitligt antal aktier i omløb - udvandet Parentes angiver negative beløb. 17/21

18 Nøgletallene er defineret således: EBITDA: Resultat før renter, skat, afskrivninger, amortisering og nedskrivninger EBITDA-margin: Resultat før renter, skat, afskrivninger, amortisering og nedskrivninger x 100 Nettoomsætning Overskudsgrad : Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad: Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlige operative aktiver Afkast af investeret kapital eksklusive goodwill: Resultat af primær drift før afskrivninger og goodwill nedskrivninger Gennemsnitlig investeret kapital eksklusive goodwill Egenkapitalens forrentning: Bang & Olufsen a/s andel af årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital eksklusive minoritetsinteresser Likviditetsgrad: Kortfristede aktiver Kortfristet gæld Selvfinansieringsgrad: Egenkapital ultimo x 100 Passiver ultimo Finansiel gearing: Nettorentebærende gæld ultimo Egenkapital ultimo Nettoomsætning/investeret kapital Nettoomsætning * 100 eksklusiv goodwill: Gennemsnitlig investeret kapital eksklusive goodwill Resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Resultat efter skat Gennemsnitligt antal aktier i omløb Udvandet resultat pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Resultat efter skat Gennemsnitligt antal aktier i omløb - udvandet Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Price/earnings : Price/earnings, udvandet: Egenkapital ultimo Antal aktier ultimo Børskurs Resultat pr. aktie Børskurs Udvandet resultat pr. aktie Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS og Anbefalinger og nøgletal 2005 fra Den Danske Finansanalytikerforening. 18/21

19 10. Segmentoplysninger Perioden 1/ til 28/ Brandunderstøttet Brand-uafhængig forretning forretning B&O B&O Andet/ B&O a/s (mio. DKK) Bang & Olufsen Medicom a/s ICEpower a/s elimineringer koncernen Nettoomsætning 2.122,1-63,8 (13,4) 2.172,5 Intern omsætning (7,7) - (5,7) 13,4 - Ekstern omsætning 2.114,4-58, ,5 Resultat af primær drift (394,6) - 6,9 - (387,7) Resultat før skat (423,5) 2,0 7,3 - (414,2) Perioden 1/ til 29/ Brandunderstøttet Brand-uafhængig forretning forretning B&O B&O Andet/ B&O a/s (mio. DKK) Bang & Olufsen Medicom a/s ICEpower a/s elimineringer koncernen Nettoomsætning 3.148,4-72,5 (13,8) 3.207,1 Intern omsætning (5,6) - (8,2) 13,8 - Ekstern omsætning 3.142,8-64, ,1 Resultat af primær drift 206,6-12,8-219,4 Resultat før skat 193,0 (7,8) 5,4-190,6 Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 19/21

20 Note 11. Omsætning brand-understøttet forretning (mio. DKK) Omsætning 1/6-28/2 2008/09 Omsætning 1/6-29/2 2007/08 Vækst i lokal valuta Omsætning 1/12-28/2 2008/09 Omsætning 1/12-29/2 2007/08 Vækst i lokal valuta Tyskland (37,3) % (47,3) % Storbritannien (26,9) % (22,7) % Danmark (47,3) % (46,6) % Asiatiske markeder, ekskl. Japan (28,2) % (34,9) % Holland (29,3) % (35,3) % Schweiz (40,0) % (47,3) % Automotive ,7 % (15,1) % Nordamerika (24,3) % (35,9) % Frankrig (29,8) % (27,7) % Spanien/Portugal (43,7) % (43,8) % Italien (38,5) % (35,7) % Expansion Markets, ekskl. Rusland (14,9) % (3,5) % Rusland (18,8) % (27,2) % Enterprise (40,1) % (21,1) % Belgien (31,7) % (43,5) % Sverige (44,2) % (48,6) % Mellemøsten (8,0) % (13,8) % Østrig (31,9) % 8 15 (49,9) % Japan (39,1) % 9 15 (54,9) % Norge (48,5) % 7 17 (52,2) % Teledistribution 2 7 (71,0) % Øvrige 5 8 (46,4) % 1 3 (83,3) % Omsætning til brand-uafhængig forretning I alt brand-understøttet forretning Note 12. Distributionsudvikling Antal butikker Ændring i perioden Omsætningsfordeling Omsætningsfordeling Butikssegment pr. 28/2-09 1/ /2-09 pr. segment 2008/09 pr. segment 2007/08 B1 784 (38) 81 % 79 % Shop in shop 392 (29) 19 % 21 % Øvrige 3 (11) 0 % 0 % I alt (78) 100 % 100 % Definitioner af butikssegmenter: B1 Shop in shop Øvrige Butikker, der fokuserer på salg af Bang & Olufsen produkter. Butikker med dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter. Butikker uden dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter. Den organiske vækst i Bang & Olufsen butikker med mere end 24 måneders drift var i de første tre kvartaler -33 % for B1-butikker og -36 % for shop in shop-butikker. For tredje kvartal isoleret -38 % for B1-butikker og -39 % for shop in shop. Parentes angiver negativt fortegn. 20/21

21 Bilag (mio. DKK) 2008/ /09 Resultat opgjort pr. kvartal Akkumuleret resultat pr. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Nettoomsætning 757,2 775,3 640,0 757, , ,5 Bruttoresultat 320,8 301,1 256,2 320,8 621,9 878,1 Resultat af primær drift (51,5) (153,2) (183,0) (51,5) (204,7) (387,7) Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (3,0) 3,1 2,9 (3,0) 0,1 3,0 Finansielle poster netto (3,7) 1,5 (27,3) (3,7) (2,2) (29,5) Resultat før skat (58,2) (148,6) (207,4) (58,2) (206,8) (414,2) Skat af periodens resultat 9,8 34,9 51,6 9,8 44,7 96,3 Periodens resultat (48,4) (113,7) (155,8) (48,4) (162,1) (317,9) Heraf minoritetsinteressernes andel (1,1) (0,1) (0,8) (1,1) (1,2) (2,0) Moderselskabets aktionærers andel af periodens resultat (49,5) (113,8) (156,6) (49,5) (163,3) (319,9) 2007/ /08 Resultat opgjort pr. kvartal Akkumuleret resultat pr. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Nettoomsætning 926, , ,9 884,9 926, , , ,0 Bruttoresultat 425,0 573,5 483,2 410,7 425,0 998, , ,4 Resultat af primær drift 56,7 109,2 53,5 (24,7) 56,7 165,9 219,4 194,7 Resultat af kapitalandele i associerede selskaber efter skat (0,8) (2,3) (4,7) (3,4) (0,8) (3,1) (7,8) (11,2) Finansielle poster netto (0,1) (13,2) (7,7) (8,8) (0,1) (13,3) (21,0) (29,8) Resultat før skat 55,8 93,7 41,1 (36,9) 55,8 149,5 190,6 153,7 Skat af periodens resultat 2,3 (42,0) (13,8) 12,1 2,3 (39,7) (53,5) (41,4) Periodens resultat 58,1 51,7 27,3 (24,8) 58,1 109,8 137,1 112,3 Heraf minoritetsinteressernes andel (0,5) (2,4) (1,1) (3,6) (0,5) (2,9) (4,0) (7,6) Moderselskabets aktionærers andel af periodens resultat 57,6 49,3 26,2 (28,4) 57,6 106,9 133,1 104,7 Parentes angiver negativt fortegn. 21/21

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2008/09 på 1.533 millioner DKK mod 2.166 millioner DKK i

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2009/10 på 1.234 millioner DKK mod 1.533 millioner DKK

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2009/10 blev på 1.982 millioner DKK mod 2.173 millioner

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007 Struer, den 8. oktober 2007 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev 926 millioner DKK mod 876 millioner DKK sidste år, svarende til en

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i regnskabsåret 2009/10 blev på 2.762 millioner DKK mod 2.790 millioner DKK sidste år. Omsætningen i fjerde kvartal

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30.

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. Struer, 9. januar 2008 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning voksede i halvåret med 97 millioner DKK til 2.166 millioner DKK, en stigning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 13. april 2005 Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Omsætningsfremgang i tredje kvartal, hvor

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 15. januar 2003 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Halvårsregnskabet er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov, hvorfor periodens

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for året 2006/07 Meddelelse nr. 07.03. Struer, den 13. august 2007

Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for året 2006/07 Meddelelse nr. 07.03. Struer, den 13. august 2007 Struer, den 13. august 2007 Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2006/07 for Bang & Olufsen a/s Koncernens resultat før skat blev på 524 millioner DKK mod 431 millioner DKK sidste år. Det er en fremgang

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05 Bang & Olufsen a/s Årsrapport 004/05 Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Udviklingsomkostninger Distribution og marketingomk. Administrationsomkostninger mv. Resultat af primær drift Resultat

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2011 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2011/12 på 599 millioner DKK mod 562 millioner DKK i samme

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. januar 2007 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2006 Meddelelse nr. 06.05. Struer, den 6. oktober 2006

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2006 Meddelelse nr. 06.05. Struer, den 6. oktober 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 6. oktober 2006 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013

4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 Bang & Olufsen a/s KONCERNEN Selskabsmeddelelse nr. 13.02 16. august 2013 DELÅRSRAPPORT, 4. KVARTAL 2012/13 1. marts 2013 31. MAJ 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 7600 Struer Tlf. +45 9684 1122

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013

delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.22, 2012/13 5. april 2013 delårsrapport, 3. kvartal 2012/13 1. Juni 2012 28. Februar 2013 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007/08 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2007/08 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2007/08 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i regnskabsåret 2007/08 på 4.092 millioner DKK mod 4.376 millioner DKK sidste år. Medicom indgik i sammenligningstallene

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2005 for Bang & Olufsen a/s

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K København, den 11. januar 2006 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2005 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2002/03 for Bang & Olufsen a/s

Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2002/03 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 15. august 2003 Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2002/03 for Bang & Olufsen a/s Årsrapporten er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov,

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 1. maj 2014-31. januar 2015 THE URGE TO EXPLORE SPACE egetæpper a/s Industrivej Nord 25, 7400 Herning Telefon: +45 97 11 88 11 Telefax: +45 97 11 95 80 www.egecarpets.com

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002 Delårsmeddelelse for perioden 1. Juni 2001-28. Februar 2002 Meddelelse nr. 01.06 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 17. April 2002 Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 24. januar 2001 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001 Omsætningen voksede til 1.866 mio. DKK eller 4 procent i forhold til første halvår

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere