Toftlund Distriktsskole FASE - 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toftlund Distriktsskole FASE - 2"

Transkript

1 Toftlund Distriktsskole FASE - 2 Entreprise marts 2014 Totalrådgiver: INGENIØR NE A/S Nordre landevej 2a 6270 Tønder

2

3 VVS- entreprisen Dato: Side: 1/ ENTREPRISE 3 VVS-ENTREPRISEN 3.1 Vand, afløb og sanitet 3.2 Varme 3.3 Teknisk isolering Besigtigelse på stedet. Der vil være mulighed for at de bydende entreprenører kan besigtige de eksisterende forhold på stedet. Entreprenøren har pligt til at orientere sig om de eksisterende adgangs- og terrænmæssige forhold, således at intet vedrørende dette er den bydende ukendt ved prisafgivelsen. Ukendskab til eksisterende forhold, som burde være kendte efter besigtigelse, berettiger ikke til merydelse. 3.1 VAND, AFLØB OG SANITET Grundlag for arbejdets udførelse Normer mv. Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder mv. gældende i deres helhed: DS 430, Dansk Ingeniørforenings norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord, 1986 DS 432, Norm for afløbsinstallationer, 1994 DS 439, Norm for vandinstallationer, 1989 DS 452, Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer, 1984 DS 475 med tillæg, Norm for etablering af ledningsanlæg i jord, 1995 Dansk Standards katalogopdatering, seneste udgave Brandteknisk vejledning nr. 31 Brandtætninger Boligministeriets VA-godkendelser Kommune- og vandforsyningsregulativer og bestemmelser Bygningsreglement, 2010 incl. tillæg Publikationer SBI-Anvisning nr. 185, afløbsinstallationer SBI-Anvisning nr. 96, Afløbsinstallationer, 7. oplag 1991 med tilhørende supplement af 1984 SBI-Anvisning nr. 165, Vandinstallationer, 1990 SBI-Anvisning nr. 169, Gulve og vægge i vådrum

4 VVS-entreprisen Dato: Side: 2/ SBI-Anvisning nr. 180, Badeværelser, 1994 Rørforeningens VVS-kataloger Kvalitetssikring i VVS-virksomheder, Dansk VVS-installatør forening, oktober 1994 Øvrige normer, standardblade, publikationer mv., hvortil der er henvist i projektmaterialet, er tilsvarende gældende, bortset fra punkter hvor der i projektmaterialet er stillet særlige afvigende krav. Normer, standardblade og publikationer er gældende i seneste udgave. Gældende regulativer og anvisninger for lokale vand- og fjernvarmeværker. Anvisninger fra fabrikanter/leverandører Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet Forhold til myndigheder Entreprenøren skal have autorisation til at udføre vand- og afløbsinstallationer. Entreprenøren skal tilkalde myndighedernes tilsyn i det omfang de måtte ønske dette. Endvidere påhviler det entreprenøren at foretage de nødvendige anmeldelser til myndigheder. Approberede tegninger fremskaffes af bygherren Relationer til andre arbejder Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er tilstede. Entreprenøren skal straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være tilstede. Arbejdet skal udføres i nøje samarbejde med de øvrige entreprenører, specielt med hensyn til fordeling af den til rådighed værende plads for installationer, samt udførelsen af nye installationer i forbindelse med udførelse af nye beklædninger på installationsvægge, montering af inventar m.v Arbejdets omfang Arbejdet omfatter levering og udførelse af de herværende beskrivelse og særlige betingelser med tilhørende tegninger, karakteriserede varmt- og koldtvandsanlæg, herunder anmeldelse og færdigmelding til forsyningsvirksomheder. Levering og montering af afløb og sanitet med tilbehør. Udførelse af afløbsinstallationer tilsluttet afløbsledninger i jord. Hvis ønskeligt, etableres der byggevand med måler på byggepladsen. Der etableres vand til sanitetsskure og byggepladsvand med målere som midlertidige

5 VVS- entreprisen Dato: Side: 3/ installationer. Arbejdet kan kortfattet anføres som følgende: Handicap Toilet Etablere varmt- og koldvandsforsyning til teknikskab i nybygning. Rørføringen udføres over loftet på eksisterende samt nybygning, og kan forventes tilkoblet i køkkenet i eksisterende bygning, eller ifølge nærmere aftale med bygherre. Etablere cirkulation til teknikskabet i teknikskabet i nybygning. Dette gøres ligeledes ved tilkobling i køkkenet i eksisterende bygning. Der monteres termostatstyret brugsvandscirkulationspumpe i teknikskabet. Levere og montere ny komplet varmt- og koldvandsinstallation, incl. tilslutninger til installationer i handicap WC. Levere og montere nyt sanitet med tilbehør/tilslutninger i handicap WC. Levere og montere alt Pressalit Care Handicapudstyr. Levere og montere nye afløbsinstallationer for spildevand, incl diverse tilslutninger og installationer og kloak. Levere og montere afløb fra teknikskab. Udført som ø40 HT til sideindløb på gulvafløb Materialer Leverede materialer skal svare til nedenstående, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet: Der skal ydes 5 års garanti, regnet fra aflevering - hvor andet ikke udtrykkeligt er anført - på alle komponenter og materialer for fabrikations- og materialefejl, uanset på hvilket tidspunkt komponenterne eller materialerne er indbygget i anlægget. Alle materialer og komponenter skal være VA-godkendte Rørledninger vand Alle brugsvandsledninger i gulv udføres som PEX rør i rør som fabrikat Wirsbo Alle rør i teknikskab, køkken og på loft udføres som alupex. Installationen udføres håndværksmæssigt korrekt. Dvs. med lige rørstrækninger og ellers pænt installeret. Koblingsdåser i væg som Wirsbo passende til den anvendte rørfabrikat Rørledninger afløb Der udføres komplet nyt afløb incl. vandlås og nødvendige overgange fra håndvaske og teknikskabe til studs ved terrændæk. Bøjninger, teer, samlemuffer og rensestykker skal være i fabrikat som rør Bæringer Fordelerrør skal bæres/fastholdes. Maks bæringsafstand ved alupex 1,2m Ventiler m.v. Ventiler og komponenter skal være VA godkendte, og som fabrikat Pettinaroli 51EU for vand Sanitet m.v.

6 VVS-entreprisen Dato: Side: 4/ Skævheder, revner, knaster etc. vil medføre, at de pågældende varer bliver kasseret. Alle metaldele skal være forkromede. Sanitet og tilbehør er specificeret på tegning nr Alle komponenter ifb.m HC-toilet skal leveres iht. Bygningsreglementet afsnit Arbejdets udførelse Demonteringer Tidspunkterne for alle afbrydelser og omkobling skal i alle tilfælde aftales med tilsynet med rimelig varsel, således berørte brugere kan orienteres herom på forhånd Vand Endvidere skal ledninger føres således, at systemets udluftning uhindret kan finde sted ved almindelig vandaftapning. Hvor rør føres gennem bygningsdele anvendes bøsninger/indføringsrør. Rørene skal oplægges under hensyn til den til rådighed værende plads i lige flugter og parallelt med vægge og lofter. Fordelerrør placeres pænt og parallelt med vægge og gulve Sanitet m.v. Sanitet og sanitetstilbehør leveres og monteres i omfang som angivet på tegning nr Arkitektens detailtegninger af badeværelser er gældende for placering af sanitetsgenstandene og tilhørende installationer. Forinden endelig montering af tilbehør skal placering godkendes af tilsynet Rørledninger, ventiler mv. Fremføring af forsyningsledninger skal indordnes under den til rådighed værende plads. Installationer over lofter og i inddækninger/units skal placeres således den forudsatte afdækning kan udføres. Der skal ved rørenes indbyrdes placering tages hensyn til fornøden arbejdsplads ved eventuel isolering. Rørstrækninger for vand og varme placeres så vidt muligt samlet. Alle ventiler, aftapninger mv. skal placeres på en sådan måde, at en forsvarlig og bekvem betjening kan finde sted med plads til fuld betjeningsmanøvre. Hvis dampspærren gennembrydes, skal denne reetableres Bøsninger og rosetter Ved alle rørgennemføringer gennem bygningsdele anvendes bøsningsrør. Ved rørgennemføring lodrette bygningskelskel skal anvendes brand- og lyddæmpende bøsninger. Lyd- og brandtætning omkring bøsningsrørene udføres af VVS-entreprenøren. I bad og toilet og ved flisebeklædte vægge skal rosetter og flanger være blanke med overflade som poleret rustfrit stål. I øvrige rum kan anvendes plastrosetter.

7 VVS- entreprisen Dato: Side: 5/ Alle rosetter, bøsninger mv. skal være fastgjorte Rengøring for maling Ved uisolerede rør skal alt overflødigt pakgarn, samt alle grater mv. fra brugen af rørtænger og andet værktøj fjernes. Entreprenøren har det fulde ansvar for at dette er sket inden udførelse af malerarbejdet. Alle sanitetsgenstande skal være rensede for snavs og påklistret papir Trykprøvning mv. Vandanlægget udføres efter Tn 10. Når anlægget er færdigt, skal det gennemskylles omhyggeligt, og der foretages trykprøve med koldt vand. Prøvetrykket opretholdes i 6 timer, og herunder skal alt vise sig absolut tæt. Før trykprøvning skal bygherrens tilsyn og myndigheder underrettes med mindst 2 døgns varsel. Ledninger der skal indstøbes, isoleres eller på anden måde inddækkes inden en samlet trykprøve kan finde sted, må trykprøves separat. Afløbssystemet trykprøves i den udstrækning som myndigheder og bygherrens tilsyn forlanger dette. Alle vandlåse og riste samt installationsgenstande skal renses omhyggeligt inden afleveringen. Aflevering kan først finde sted, når alle ledninger er prøvet, eventuelle fejl er rettet og alle indreguleringer er foretaget. Entreprenøren har det fulde ansvar for frostskader Midlertidige installationer. Hvis ønskeligt, udføres byggevandsforsyning samt tilslutning til sanitetsskure Drift og vedligeholdelsesforskrifter Aflevering omfatter demonstration for bygherren eller dennes repræsentant i brugen af anlægget. Der skal afleveres kopi af VA-godkendelser, brochureblade, instruktioner og brugervejledninger for alle anvendte komponenter som angiver kapacitet, strømforbrug, materialer, overfladebehandling mv. Der skal ligeledes afleveres oplysninger om materialer, udførelse og hyppighed vedrørende hensigtsmæssige vedligeholdelsesforanstaltninger. Drift- og vedligeholdelsesmateriale afleveres i 2 eksemplarer Kvalitetssikring

8 VVS-entreprisen Dato: Side: 6/ Jf. punkt Entreprenørens kontrolplan skal som minimum indeholde følgende punkter: Modtagekontrol Rør Komponenter Proceskontrol Rørdimensioner Placering og fald Ophæng/fastspændinger Ekspansionsmuligheder Samlinger Tæthedskontrol Specielt for rør i terræn Lægningsdybde, placering Tilfyldningsmaterialer Komprimering Retablering I øvrigt Afleveringsforretning Brugerinstruktion Tegninger rettet som udført Komponenter Type Funktion Kapacitet Slutkontrol Mangelgennemgang Udbedring af mangler Drifts- og vedligeholdelsesforskrifter Udbudskontrolplan. Løbe nr. Hvad/hvor kontrolleres Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres og frekvens Kriterier for godkendelse Dokumentation VA 1 Funktionsbestemte komponenter Visuel Ved modtagelsen 100% Opfylder funktionskrav Følgesedler VAgodkendelser VA2 Placering af rør og ventiler Måling visuelt 100% Udskifteligt betjeningsvenligt. Kontrolskema

9 VVS- entreprisen Dato: Side: 7/ VA3 Montering af sanitet Visuelt Under modtagelsen 100% Tilsyn. Kontrolskema VA4 Tæthed af rør og ventiler Trykprøvning visuelt Ved færdigmelding (etapevis) Godkendelse af myndigheder. Målerapport VA5 Tæthed og placering af vandrør i terræn Trykprøvning Visuelt Inden tildækning Godkendelse af tilsyn og myndighed Målerrrapport Tilbud. Tilbud afgives på vedlagte tilbudsliste og er en del af VVS-entreprisen. Alle ønskede delpriser skal oplyses.

10 VVS-entreprisen Dato: Side: 8/ 3.2 VARME Grundlag for arbejdets udførelse Normer mv. Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder mv. gældende i deres helhed: DS 452, Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer, 1984 DS 468, Dansk Ingeniørforenings norm for automatiske reguleringssystemer til VVS-tekniske anlæg, 1990 DS 469, Dansk Ingeniørforenings norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium, 1991 Dansk Standards Katalogopdatering, seneste udgave Arbejdstilsynets tekniske forskrift nr. 58, Varmtvandsanlæg, ufyrede med varmevekslere, 1975 Brandteknisk vejledning nr 31 Brandtætninger Forsyningsvirksomhedernes tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutning. Bygningsreglement 2010 incl. tillæg Publikationer SBI-Anvisning nr. 184, Bygningers energi-behov, 1995 Rørforeningens VVS-kataloger. Øvrige normer, standardblade, publikationer mv., hvortil der er henvist i projektmaterialet, er tilsvarende gældende, bortset fra punkter hvor der i projektmaterialet er stillet særlige afvigende krav. Normer, standardblade og publikationer er gældende i seneste udgave Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet Relationer til andre arbejder Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er tilstede. Entreprenøren skal straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn, hvis forudsætningerne for et

11 VVS- entreprisen Dato: Side: 9/ konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være tilstede. Arbejdet skal udføres i nøje samarbejde med de øvrige entreprenører ved fordelingen af den til rådighed værende plads for installationer Arbejdets omfang Arbejdet kan kortfattet anføres som følgende: Tilslutte 13 stk. radiatorer til koblingsdåser i væg. Levere og montere nye rørinstallationer komplet incl. fordelerrør, afspærringsventiler, termostater m.m. for radiatoranlæg. Forsyning af radiatorerne tilsluttes i kælder under rengøringsrum i eksisterende bygning, og føres isoleret over loft. Levere og montere teknisk isolering komplet. Radiatorventiler og motorer leveres af CTS, men monteres af VVS Alle materialer og ydelser, der måtte være nødvendige for anlæggenes fuldstændige færdiggørelse skal, hvor andet ikke udtrykkeligt er nævnt, være indeholdt i tilbudet Materialer Der skal ydes 5 års garanti, regnet fra aflevering - hvor andet ikke udtrykkeligt er anført - på alle komponenter og materialer for fabrikations- og materialefejl, uanset hvilket tidspunkt komponenterne eller materialer er indbygget i anlægget Rør Tilgængelige rør som galvaniserede presrør eller sorte gevindrør. Skjulte installationer i gulve og vægge som PEX rør i rør PN 10 med isolering. Rørene udlægges uden skjulte samlinger. Rørene samles med tilhørende kompressionsfittings med støttebøsninger. Ved opføringer til synlig installation skal anvendes bukkefix som Wirsbo. Ved rør i vægge anvendes koblingsdåser for den aktuelle vægtype. koblingsdåser og rør/fordelingsrør skal være af samme fabrikat Gulvarme Ikke aktuelt i denne sag Ventiler og komponenter Ventiler og øvrige komponenter er generelt angivet på tegningerne. Afspærringsventiler skal leveres som fabrikat Pettinaroli 51EU for varme. Komponenterne skal leveres med de nødvendige unioner og forskruninger for indbygning Arbejdets udførelse Rørinstallation Rørene skal oplægges under hensyn til den til rådighed værende plads i lige flugter og parallelt

12 VVS-entreprisen Dato: Side: 10/ med vægge og lofter. Hvis muligt føres vand og varme samlet. Samlinger udføres som pres eller gevind samlinger. Alle rørender skal være lige og efter overskæringen rives op til fuld dimension, hvilket bygherrens tilsyn forbeholder sig ret til af kontrollere ved at forlange samlinger adskilte. Alle ventiler, aftapninger mv. skal anbringes og vendes for en forsvarlig og bekvem brug heraf og med plads til fuld betjeningsmanøvre. Unioner, flanger og omløbere skal anvendes i et sådant omfang, at diverse komponenter kan demonteres uden overskæring af rør. Ledninger skal føres således, at systemets udluftning uhindret kan finde sted gennem luftskruer, automatiske luftudladere eller luftpotter. Alle rør skal oplægges, så deres frie bevægelse ved temperaturændringer ikke hindres Der monteres de viste kompensatorer, fastspændinger og styr,. Ved indstøbte rør foretages fornøden ekstraisolering til sikring af ekspansionsmuligheder. Hvor rør føres gennem bygningsdele anvendes bøsninger. Gennemføringer skal opfylde alle krav til luft-, brand- og lydtæthed. Hvor rørene er isolerede, anvendes præisolerede bøsninger Ventiler og komponenter. Ventiler og komponenter udføres som angivet på tegningerne. Ventiler og komponenterne placeres således betjening er hensigtsmæssig Bæringer Bæringer anbringes til sikker fastholdelse af rørene. Hvis vand- og varmerør føres sammen udføres fællesbæringer. Afstand mellem bæringer er maks. 1,5 m + 20 gange mindste rørdiameter, dog ikke større end 2,5 m. Eventuelle fællesbæringer udføres af entreprenøren for vand, afløb og sanitet. Tunge komponenter og arrangementer udføres med bæringer på begge sider, således at installationer ikke belastes ved reparationsarbejde, men dog således at afmontering af komponenter ikke hindres Bøsninger Ved alle rørgennemføringer gennem bygningsdele anvendes bøsningsrør. Lyd og brandtætning omkring bøsningsrørene udføres af VVS entreprenøren. Støjdæmpningen skal svare til Bygningsreglementets krav. Brandsikringen skal opfylde BS60 krav. Ved isolerede rør monteres præisolerede bøsninger. Alle rosetter, bøsninger mv. skal være fastgjorte.

13 VVS- entreprisen Dato: Side: 11/ Gulvvarme Ikke aktuelt i denne sag Rengøring for maling Ved uisolerede rør skal alt overflødigt pakgarn, samt alle grater mv. fra brugen af rørtænger og andet værktøj fjernes. Entreprenøren har det fulde ansvar for at dette er sket inden udførelse af malerarbejdet Trykprøvning mv. Varmeanlægget udføres efter Tn 10. Når anlægget er færdigt, skal det gennemskylles omhyggeligt, og der foretages trykprøve med vand. Prøvetrykket opretholdes i 6 timer, og herunder skal alt vise sig absolut tæt. Før trykprøvning skal bygherrens tilsyn og Forsyningen underrettes i god tid. Ledninger, der skal indstøbes, isoleres eller på anden måde inddækkes inden en samlet trykprøve kan finde sted, må trykprøves separat. Alle ventiler og haner gås efter, renses og ompakkes om fornødent. Defekte ventiler ombyttes uden beregning Drifts- og vedligeholdelsesforskrifter Der skal afleveres brochureblade mv. for alle anvendte komponenter, som angiver kapacitet, strømforbrug, materialer, overfladebehandling mv. Der skal ligeledes afleveres oplysninger om materialer, udførelse og hyppighed vedrørende hensigtsmæssige vedligeholdsforanstaltninger. Drifts- og vedligeholdelsesmateriale afleveres i 2 eksemplarer Kvalitetssikring Jf. punkt Entreprenørens kontrolplan skal som minimum indeholde følgende punkter: Modtagekontrol Rør Komponenter Proceskontrol Rørdimensioner Placering og fald Ophæng/fastspændinger Ekspansionsmuligheder Samlinger Tæthedskontrol

14 VVS-entreprisen Dato: Side: 12/ Komponenter Type Funktion Kapacitet Slutkontrol Mangelgennemgang Udbedring af mangler I øvrigt Afleveringsforretning Brugerinstruktion Tegninger rettet som udført Drifts- og vedligeholdelsesforskrifter. Udbudskontrolplan Løbe nr. Hvad/hvor kontrolleres Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres og frekvens Kriterier for godkendelse Dokumentation VA 1 Funktionsbeste mte komponenter Visuel Ved modtagelsen 100% Opfylder funktionskrav Følgesedler VAgodkendelser VA2 Placering af rør og ventiler Måling visuelt 100% Udskifteligt betjeningsvenligt Kontrolskema VA3 VA4 Montering af gulvvarme Tæthed af rør og ventiler Visuelt Trykprøvning visuelt Under montagen 100% Ved færdigmelding (etapevis) Tilsyn Godkendelse af tilsyn. Godkendelse af myndigheder. Kontrolskema Målerapport VA5 Indregulering af varmeatuomati k Indregulering af vandmængder. Afkøling Ved færdigmelding Projekterende Kontrolskema med målt vandmængde og afkøling Tilbud. Tilbud afgives på vedlagte tilbudsliste og er en del af VVS-entreprisen. Alle ønskede delpriser skal oplyses.

15 VVS- entreprisen Dato: Side: 13/ 3.3 TEKNISK ISOLERING Bemærk Teknisk Isolering af en del af VVS-entreprisen Grundlag for arbejdets udførelse Normer mv. Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet, er følgende almengyldige dokumenter med tilknyttede standarder mv. gældende i deres helhed: DS 452, Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer, 1984 Dansk Standards Katalogopdatering, seneste udgave Bygningsreglement, 2010, incl. tillæg Publikationer Anvisningsblade fra Rockwool vedr. Teknisk Isolering Rørforeningens VVS-kataloger Øvrige normer, standardblade, publikationer mv., hvortil der er henvist i projektmaterialet, er tilsvarende gældende, bortset fra punkter hvor der i projektmaterialet er stillet særlige afvigende krav. Normer, standardblade og publikationer er gældende i seneste udgave Leverandørforskrifter Gældende forskrifter og vejledninger fra leverandører vedrørende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse mv. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet Relationer til andre arbejder Det påhviler entreprenøren inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, således at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er tilstede. Entreprenøren skal straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være tilstede. Arbejdet skal udføres i nøje samarbejde med de øvrige entreprenører, specielt med hensyn til fordeling af den til rådighed værende plads for installationer Arbejdets omfang Varmeisolering af nye varmerør og nye varmt brugsvand. Varmeisolering af ventiler og komponenter.

16 VVS-entreprisen Dato: Side: 14/ Kondensisolering af nye koldtvandsrør. Isoleringsarbejdet skal afpasses efter rørarbejdet, således at trykprøvning af passende dele af systemet kan foretages før isoleringen. Intet isoleringsarbejde må påbegyndes før rørsystemet er tæthedsprøvet og godkendt af bygherrens tilsyn Materialer Pap, lærred, plastfolie, asfaltpap, klister til lærred og kobbertråd mv. skal overholde kravene i anneks C, materialebeskrivelse DS Arbejdets udførelse Isoleringstykkelser skal være som følgende ved anvendelse af rørskåle, hvis ikke andet fremgår af projektmaterialet Varme forsyning med isolerede bæringer på loft. Rør diameter: 22mm = 50mm (Rørskål) Koblingsledninger til radiator. Rør diameter: 15/25mm = 20mm (Rørskål) Varmt brugsvand og varmt brugsvandscirkulation forsyningsledning på loft Hvis ikke andet fremgår af projektmaterialet. Rør diameter: Rør diameter: 20mm = 50mm (Rørskål) 16mm = 40mm (Rørskål) Koldt brugsvand Alle dimensioner: 50 mm, eller som det fremgår af projektmaterialet Rørisolering Hovedvarmefordelingsledninger i kanaler, opvarmede og uopvarmede rum isoleres efter tabellen. PEX-rør for brugsvand isoleres ikke i gulv og vægge Isoleringsafslutning Rørisolering afsluttes med hård plastkappe i rengøringsrum og køkken. Rørisolering afsluttes med alufolie i kanler, teknikskab Varmeisolering - rør Varmeisolering af varmerør, varme brugsvandsrør udføres med rørskåle.

17 VVS- entreprisen Dato: Side: 15/ Kondensisolering - rør Kondensisolering på koldtvandsrør udføres med rørskåle Kvalitetssikring isolering VVS. Entreprenørens kontrolplan skal som minimum indeholde følgende punkter: Montagekontrol Isoleringstykkelser Pap Lærred Asfaltpap Kobbertråd Proceskontrol Isoleringsdimensioner Termoisolering Kondensisolering Rørafmærkning Slutkontrol Mangelkontrol Udbedring af mangler I øvrigt Afleveringsforretning Brugerinstruktion Tegninger rettet som udført Drift- og vedligeholdelsesforskrifter Tilbud Tilbud afgives på vedlagte tilbudsliste og er en del af VVS-sentreprisen. Kvalitetssikring teknisk isolering i øvrigt. Jf. punkt Entreprenørens kontrolplan skal som minimum indeholde følgende punkter: Modtagekontrol Isoleringstykkelser

18 VVS-entreprisen Dato: Side: 16/ Pap Lærred Asfaltpap Kobbertråd Proceskontrol Isoleringsdimensioner Termoisolering Kondensisolering Rørafmærkning Slutkontrol Mangelgennemgang Udbedring af mangler I øvrigt Afleveringsforretning Brugerinstruktion Tegninger rettet som udført Drifts- og vedligeholdelsesforskrifter

19 VVS - entreprisen Dato: Side: 17/ Udbudskontrolskema Løbe nr. Hvad/hvor kontrolleres Hvordan kontrolleres Hvornår kontrolleres og frekvens Kriterier for godkendelse Dokumentatio n VA 1 Kontrol af isoleringstykkelse Måling 10% Opfylder udbuds-krav. Kontrolskema VA2 Isoleringsomfang Visuelt 100% Opfylder udbuds-krav. Kontrolskema Tilbud. Tilbud afgives på vedlagte tilbudsliste og er en del af VVS-entreprisen. Alle delpriser skal oplyses Orienterende VVS. Beskrivelsen for kloakarbejdet er vedhæftet VVS-beskrivelsen. Dette skyldes at der med hensyn til jord-/grave-/reetableringsarbejder for VVS er henvist her til.

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

3. VVS ARBEJDET 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE SIDE 3.3-1

3. VVS ARBEJDET 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE SIDE 3.3-1 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE SIDE 3.3-1 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE 3.3.1.01 Lokalisering Tegningshenvisning: jf. tegningsliste. 3.3.1.02 Normer mv. Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet,

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave 18. december 2015 Indholdsfortegnelse 56.11 Varmecentraler/ forsyningsanlæg for komfortvarme...

Læs mere

Bygherre : ATP Ejendomme A/S, Gothersgade 49, 1123 København K

Bygherre : ATP Ejendomme A/S, Gothersgade 49, 1123 København K Side 1 af 4 RUMSKEMA Den 3. november 2014 Sag : Møntergade 19, 1116 København K Bygherre : ATP Ejendomme A/S, Gothersgade 49, 1123 København K Specificerende rumskema: Butik -kælder Rum nr.: 0.01 Loftsinstallationer

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering For Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A Gældende fra januar 2015. Tekniske bestemmelser Side 1 Tekniske bestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 3 TEKNISKE

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00360-2-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade

Læs mere

VVS- og Ventilationsarbejder

VVS- og Ventilationsarbejder Summarisk VVS-beskrivelse side 1 af 8 VVS- og Ventilationsarbejder For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.410, Basisbeskrivelse

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev:

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev: VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse og bygningsdelsbeskrivelse Kølevand Region Hovedstadens Apotek Arbejdsbeskrivelse (ARB) og Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for Kølevand Dato: 10.10.2013 Rev: Ingeniør

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg Håndbog for VVS-Installatører Svendborg Forord Denne pjece er til autoriserede VVS-installatører, som dagligt arbejder med vand-installationer. Vi har samlet en kort beskrivelse af de gældende regler om

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og Definitioner m.v.... Installationer, drift og vedligeholdelse af anlæg... Tilslutning og autorisation... Varmt brugsvand...

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende fra 14. juni 2016

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende fra 14. juni 2016 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende fra 14. juni 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave 12. januar 2015 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Nærvarme a.m.b.a. Føns Nærvarme a.m.b.a. Ronæsbrovej 5C 5580 Nørre Aaby Telefon: 5117 4317 e-mail: foens-naervarme@outlook.dk CVR.nr. 35419314 Bank:

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

INTRODUKTION Udbudsmateriale

INTRODUKTION Udbudsmateriale Efterfølgende sider omhandler et udbudsmateriale som specielt henvender sig til mindre og mellemstore vandværker. t kan bruges som værktøjskasse til at beskrive de opgaver vandværket skal have lavet, så

Læs mere

Bang & Beenfeldt A/S Drift og vedligehold 7/1 Sag nr. 10273 E/F Sankt Annæ Plads 9

Bang & Beenfeldt A/S Drift og vedligehold 7/1 Sag nr. 10273 E/F Sankt Annæ Plads 9 Bang & Beenfeldt A/S Drift og vedligehold 7/1 Afløb & Sanitet Indhold 52.01 Faldstammer 52.02 WC inkl. afløb 52.03 Håndvaske inkl. afløb 52.04 Køkkenvaske inkl. afløb 52.05 Gulvafløb 52.01 - Afløb & Sanitet

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering i REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Opdateret den 25. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering GÆLDENDE FRA 31.maj 2015 SIDE NR. 1 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS WESSBERG A/S Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS 4/12/2013 Entreprise 7 VVS Nyropsgade 37, 4-6 sal Lejefremmende tiltag Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 7.00 VVS

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Toftlund Distriktsskole FASE - 2

Toftlund Distriktsskole FASE - 2 Toftlund Distriktsskole FASE - 2 Entreprise 2 28. marts 2014 Totalrådgiver: INGENIØR NE A/S Nordre landevej 2a 6270 Tønder Side : 1 31.0.00 UDV. VINDUER OG DØRE 31.1.00 ALMENT 31.1.1 Arbejdets omfang Arbejdet

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. for. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. for. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S REFA Energi Opdateret den 11. Feb. 2010 FORORD Dansk Fjernvarme nedsatte i august 1984 et udvalg, som skulle søge at udarbejde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORSIDE

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORSIDE KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORSIDE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORSIDE... 1 INDLEDNING... 3 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Temperaturfaktor "b faktor" 03

Læs mere

Herning Kommune. Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering

Herning Kommune. Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Herning Kommune Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Arbejdsbeskrivelse Udgivelses : 02.08.2013 Revideret: 02.08.2013 Udarbejdet : PP Kontrolleret : AS Godkendt : AS 1. august 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

VVS-entreprisen Kapitel : 4.1 Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevand Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Dato : 10.10.2013 Rev. :

VVS-entreprisen Kapitel : 4.1 Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevand Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Dato : 10.10.2013 Rev. : Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevnd Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (55)1 Bygningsdelsbeskrivelse for kølevnd... 2 Omfng og loklisering... 2 Tegningshenvisning... 2 Tilstødende bygningsdele...

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Gevind Svejsning Flange Hårdlodning. Stålrør, DIN 2394. Cu, hårde, DS 2110 X X U. Cu, bløde, DS 2110 X X U. PEX-rør

Gevind Svejsning Flange Hårdlodning. Stålrør, DIN 2394. Cu, hårde, DS 2110 X X U. Cu, bløde, DS 2110 X X U. PEX-rør 2.0 Rørmaterialer 2. Typiske rørmaterialer 2.2 Varmenormen og krav til materialer 2.3 Udskiftelige rør 2.4 Ikke udskiftelige rør 2.5 Data for rørmaterialer Redigering: Jørgen Lange Nielsen (IHA) Forfatter:

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

1 ANVENDELSESOMRÅDE (Gyldighedsområde og definitioner m.v.) 1.1 Tekniske Bestemmelser... 4 1.2 Forbrugeren... 4 1.3 Aftalegrundlag... 4 1.

1 ANVENDELSESOMRÅDE (Gyldighedsområde og definitioner m.v.) 1.1 Tekniske Bestemmelser... 4 1.2 Forbrugeren... 4 1.3 Aftalegrundlag... 4 1. 1 ANVENDELSESOMRÅDE (Gyldighedsområde og definitioner m.v.) 1.1 Tekniske Bestemmelser... 4 1.2 Forbrugeren... 4 1.3 Aftalegrundlag... 4 1.4 Installatøren... 4 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER (Etablering af

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk

SB/SA. SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Renovering af klimaskærm. vedr. udførelsen af. Avallia 26-32, 3900 Nuuk SB/SA SÆRLIGE BETINGELSER og SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. udførelsen af Renovering af klimaskærm Avallia 26-32, 3900 Nuuk 11.12.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT SIDE 1 SÆRLIGE BETINGELSER... 2 1.1

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

12.4 Vand- og afløbsinstallationer

12.4 Vand- og afløbsinstallationer 12.4 Vand- og afløbsinstallationer Stk. 1. Vand- og afløbsinstallationer udformes, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende. (12.4, stk. 1)

Læs mere

Gulvvarmefordelere. 2. Gulvvarmestyringer

Gulvvarmefordelere. 2. Gulvvarmestyringer Gulvvarmefordelere 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING December 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelsesområde Side 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. - 2 Tilslutningsbestemmelser - 2 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 03:

RETTELSESBLAD NR. 03: Rettelsesblad nr. 03 af 03.11.2014 Side 1 af 6 RETTELSESBLAD NR. 03: GENERELT: ALLE : Jf. Udbudsbrev skal tro og loveerklæring udfyldes. Erklæringen er oplagt på box under pkt. 2.3 Dokumenter FÆLLESBETINGELSER:

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Afsnit 4 Teknisk standard Luftarter. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 4 Teknisk standard Luftarter. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 4 Teknisk standard Luftarter Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 54.11 Distributionsanlæg for medicinske gasser... 3 54.12 Forbrugsanlæg medicinske gasser... 6 54.13 Forsyningsanlæg/Centraler

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013

Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Rettelsesblad nr. 1 25.01.2013 Sammenlægning af lejligheder og etablering af træningsfaciliteter på Klosterparken Generelt: Udbudsbetingelser, sikkerhedsstillelse: Præcisering: Hvis den samlede entreprisesum

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

7.0 VVS-arbejde Østergade 36-38

7.0 VVS-arbejde Østergade 36-38 Orientering Entreprenøren skal levere og montere samt nedrive og aflukke alle de på tegningerne viste installationer. Samt aflukning og bortskaffelse af evt. skjulte installationer. Entreprenøren skal

Læs mere

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0.1 Generelt Installationsunit Gas-El-ventilation skal styres af et trykafprøvningssystem (installationsunit) med elektrisk frakobling, gasdetektering, frakobling

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet Søparken, Lejerbo afd. 154 Beboernes råderet Positivlisten På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten

Læs mere

Vejledning om badeværelse

Vejledning om badeværelse Vejledning om badeværelse 1. Generel info om badeværelset 2. Toilette 3. Etablering af vaskesøjle 4. Rengøring af gulvafløb (a c) 5. Rensning af ventilations udsugningsventil (a c) 1. Generel info om badeværelset

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 56 Varme Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 56.1 Varmecentraler/forsyningsanlæg... 3 56.1.1 Indledning... 3 56.1.2 Generelle principper... 3 56.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke)

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt HKC0840 331257144 780x400 368 118 HKC0850 HBC0850 331257154 331257151 780x500 468 131 HKC10 331256444

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato :

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste.

Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Renovering/Ombygning i B-46 Nuuk, Tilbudsliste. Side 1 af 7 sider Undertegnede hoved-entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet. For et samlet beløb : skriver:

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

TERANO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

TERANO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme THC5850 TKC5850 TSC5850 THC7950 TKC7950 TSC7950 THC7960 TKC7960 TSC7960 THC1250 TKC1250 TSC1250 THC1260 TKC1260 TSC1260 331224.050 331224.054 331224.056

Læs mere

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00

HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Kontortid 8.00-11.00 HARALD D LVEJ 11B 6330 PADBORG Kontortid 8.00-11.00 TLF. 4673325 FAX. 74674325 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ll{dholdsfortegnelse FORORD ll{dledning TEKNISKE BESTEMMELSER ANVENDELSESO~DE

Læs mere

Reparation af VVSinstallationer

Reparation af VVSinstallationer Reparation af VVSinstallationer Temadag vandskader 2010 Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Reparation i Lovgivningen BR08 Normer: DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 Varmenormen 1 Reparation

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

Norm for afløbsinstallationer

Norm for afløbsinstallationer Dansk standard DS 432 4. udgave 2009-07-03 Norm for afløbsinstallationer Code of Practice for Sanitary Drainage Wastewater Installations DS 432 København DS projekt: M231067 ICS: 91.140.80 Første del af

Læs mere