Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren"

Transkript

1 Monteringsvejledning Solfanger SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service (09/007) DK

2 Indholdsfortegnelse Generelt Tekniske data Sikkerhed Produktetsanvendelse Anvisningernes opbygning Overhold disse sikkerhedsanvisninger Før monteringen Generelle anvisninger Beskrivelse af komponenterne Øvrige nødvendige hjælpemidler Transport og opbevaring Teknisk dokumentation Bestemmelse af solfangernes hældningsvinkel Beregning af pladsbehov Montering af tag- og facadestativ Afstand mellem solfangerstøtterne ved bundforankring på stedet Afstand mellem solfangerstøtterne ved trykkar (tilbehør) Stabilisering af tagkonsoller Montering af facadestativ Montering af profilskinner Montering af solfangere Forberedelse af solfangermontering Fastgørelse af solfangere Tilslutning af solfangerføler Tilslutning af forbindelsesrør Montering af holder til fremløbsledning Udluftning ved trykpåfyldning Udluftning med udlufter (tilbehør) Forbindelse af to rækker Afsluttende arbejde Installationskontrol Isolering af forbindelsesrør Kort vejledning til bundforankring og trykpåfyldning Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

3 Generelt Generelt Dette kapitel beskriver, hvilke tekniske regler der skal overholdes ved monteringen. Overhold samtlige nationale bestemmelser og direktiver ved montering og drift af anlægget, herunder bestemmelser om tagarbejder, tilslutning af termiske solvarmeanlæg og installation af varmtvandsbeholdere. Monteringsarbejde på tage DIN 8338, VOB, del C: tagdæknings- og tagtætningsarbejde. DIN 8339, VOB, del C: blikkenslagerarbejde. DIN 845, VOB, del C: stilladsarbejde. Tilslutning af termiske solvarmeanlæg EN 976: termiske solvarmeanlæg og deres komponenter (præfabrikerede anlæg). ENV 977: termiske solvarmeanlæg og deres komponenter (anlæg produceret kundespecifikt). DIN 988: tekniske regler for brugsvandsinstallationer (TRWI). Installation og monterinig af vandvarmere DIN 4753, del : vandvarmere og varmeanlæg til vandopvarmning til brugs- og procesvand; krav, mærkning, udstyr og kontrol. DIN 8380, VOB: varmeanlæg til vandopvarmning til brugs- og procesvand. DIN 838, VOB: gas-, vand- og spildevandsinstallationsarbejde. DIN 84, VOB: isolering af varmetekniske anlæg. AVB WasV: bestemmelse om generelle betingelser for forsyning med vand. DVGW W 55: brugsvandsvarmeog ledningsanlæg, tekniske forholdsregler til forebyggelse af legionellavækst. Tab. Tekniske regler for installation af termiske solvarmeanlæg Lynafledersystem Hvis solvarmeanlægget rager ud over tagrygningen, eller bygningens højde (monteringshøjden) er mere end 0 m, og der ikke er installeret en lynafleder, skal de elektrisk ledende dele på taget forbindes med mindst 6 mm -jordforbindelse af el-installatøren og sluttes til potentialudligningen. Hvis bygningens højde (monteringshøjden) er mindre end 0 m, er særlige forholdsregler til lynafledning ikke nødvendige. Hvis der allerede findes et lynafledersystem, skal integreringen af solvarmeanlægget til lynafledersystemet kontrolleres af en el-installatør. RECYCLING Når solfangernes levetid er slut, kan de afleveres til producenten igen. Materialerne anvendes derefter til recycling og behandles med de mest miljøskånsomme metoder. Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 3

4 Tekniske data Tekniske data SKN Certifikater DIN Længde Bredde Højde Afstand mellem solfangerne 070 mm 45 mm 90 mm 5 mm Absorberindhold, lodret type V f 0,86 l Absorberindhold, vandret type V f,5 l Udvendig flade (bruttoflade) A G,37 m² Absorberflade (nettoflade),3 m² Vægt netto, lodret type m 4 kg Vægt netto, vandret type m 4 kg Tilladt driftsovertryk for solfangeren p maks 6 bar Tab. Tekniske data 4 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

5 Sikkerhed 3 3 Sikkerhed Dette kapitel forklarer, hvordan denne monteringsvejledning er opbygget, og informerer om de generelle sikkerhedsanvisninger for sikker drift uden fejl. Sikkerheds- og brugeranvisningerne, som specifikt gælder monteringen, kan findes i monteringsvejledningen ved de pågældende monteringstrin. Læs sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt, før du påbegynder monteringen. Hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan der ske alvorlige personskader også med dødelig udgang samt ting- og miljøskader. Om denne vejledning Den foreliggende monteringsvejledning indeholder vigtige informationer om sikker og korrekt montering af monteringssættet til fladtage og facader samt om den hydrauliske tilslutning. Billederne i denne vejledning viser den lodrette montering af solfangerne. Hvis den vandrette montering adskiller sig fra den lodrette, gøres der specielt opmærksom herpå. Hele den tekniske dokumentation er underlagt bestemmelserne om opbevaringspligt. Du kan læse den hos producenten. Arbejdet, som er beskrevet i monteringsvejledningen, forudsætter faglig viden, som svarer til en afsluttet GVSuddannelse. Udfør kun monteringstrinene selv, hvis du har den nødvendige faglige viden. Aflever denne monteringsvejledning til kunden. Forklar kunden, hvordan udstyret fungerer og betjenes. 3. Produktetsanvendelse Montér kun delene på tage, som har tilstrækkelig bæreevne. Tag højde for den ekstra tagbelastning pr. fladtagsstativ inklusive solfangerens belastning. Opstilling er udelukkende tilladt på fladtage eller tage med ringe hældning ( 5 ). Hvis der er fare for, at der kan samle sig større mængder sne bag solfangerne (på siden af rygningen), skal dette forhindres ved montering af passende snegitre. Ved tage med ringe hældning skal fastgørelsen på taget udføres på stedet. Anvendelsesbetingelser for tagkonsoller Montér kun monteringssættet på tage, som har tilstrækkelig bæreevne. Monteringssættet er egnet til en maks. karakteristisk snelast på,0 kn/m² og en monteringshøjde på maks. 0 m. Ved udvidelse med tilbehøret kan monteringssættet anvendes til en maks. karakteristisk snelast på 3,8 kn/m² og en maks. monteringshøjde på 00 m. Monteringssættet må ikke benyttes til fastgørelse på andre tagopbygninger. Konstruktionen er udelukkende beregnet til sikker fastgørelse af solfangere. Anvendelsesbetingelser facadestativ Montér kun facadestativet på bæredygtige konstruktioner. Kontakt evt. en statiker for hjælp. Facadestativet må kun monteres i en monteringshøjde på op til 0 m og indtil en snelast på maks.,0 kn/m². Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 5

6 3 Sikkerhed 3. Anvisningernes opbygning Der skelnes mellem to niveauer, der markeres med signalord: 3.3 Overhold disse sikkerhedsanvisninger LIVSFARE LIVSFARE på grund af styrt og nedfaldende dele. ADVARSEL! Angiver en fare, som produktet muligvis kan forårsage, og som kan medføre alvorlig legemsbeskadigelse eller endog død, hvis den ignoreres. ADVARSEL! Træf passende forholdsregler til forebyggelse af ulykker ved arbejde på tage. Ved arbejde på tage er det altid vigtigt at sikre sig mod nedstyrtning. FORSIGTIG! FARE FOR PERSONSKADER/ SKADER PÅ ANLÆGGET/ BYGNINGSSKADER Henviser til en potentielt farlig situation, der kan medføre middelsvære eller lettere personskader eller materielle skader. Bær altid vest med sikkerhedsline eller andet personligt beskyttelsesudstyr. Kontrollér, at monteringssættet og solfangerne sidder fast, når monteringen er afsluttet. Yderligere symbol til markering af brugeranvisninger: Her får du tips og nyttige oplysninger, som kan bruges til optimal indstilling og brug af anlægget. FORSIGTIG! FARE FOR PERSONSKADER Hvis du foretager ændringer på konstruktionen, kan det medføre kvæstelser og funktionsfejl. Foretag aldrig ændringer på konstruktionen. FORSIGTIG! FARE FOR PERSONSKADER Hvis solfangerne og monteringsmaterialet er udsat for længere tids solstråling, er der fare for at brænde sig på disse dele. Bær altid vest med sikkerhedsline eller andet personligt beskyttelsesudstyr. Tildæk solfangeren (med f.eks. en presenning, som leveres som tilbehør) og monteringsmaterialet under monteringen, så de beskyttes mod høje temperaturer på grund af solstrålingen. 6 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

7 Før monteringen 4 4 Før monteringen 4. Generelle anvisninger Da tagdækkerfirmaer har erfaring med tagarbejde og faren for nedstyrtning, anbefaler vi at samarbejde med disse firmaer. Indhent informationer om betingelserne på opsætningsstedet samt lokale forskrifter før monteringen. Kontrollér at leveringen er fuldstændig og ubeskadiget. at tagkonstruktionen har tilstrækkelig bæreevne samt for skader (f. eks. utætte steder). bygningens højde, og bestem fastgørelsestypen for fladtagsstativerne (se kapitel 5.3 "Stabilisering af tagkonsoller" side ). den optimale placering for solfangerne. Tag højde for solindstrålingen (hældningsvinkel, sydlig orientering). Undgå skygge på grund af høje træer eller lignende, og anbring solfangeren, så den følger bygningens form (f.eks. flugtning med vinduer, døre etc.). Opstillingsfladens stabilitet. Fjern grus eller lignende. Brug kun originale dele fra producenten, og udskift omgående defekte dele. Fig SD Samlet visning solfangerpar, fladtagsmontering Lad en tagdækker udføre vanskelige tagreparationer. Fig SD Samlet visning solfangerpar, facademontering Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 7

8 4 Før monteringen 4. Beskrivelse af komponenterne 4.. Monteringssæt til solfangerne Monteringssættene bruges til at holde og fastgøre solfangerne med SD Fig. 3 Monteringssæt til solfangere grundsæt, udvidelsessæt Grundsæt, til hvert solfangerfelt og til den første solfanger (fig. 3): Udvidelsessæt, til alle øvrige solfangere (fig. 3): Pos. : Profilskinne Pos. : Profilskinne Pos. 3: Skrue M8 0 6 Pos. : Stikforbinder med gevindstifter Pos. 5: Opspændingsanordning til solfanger, Pos. 3: Skrue M8 0 3 én side 4 Pos. 4: Dobbeltsidet opspændingsanordning Pos. 6: Møtrik M8 4 til solfanger Pos. 7: Solfangerstøtte Pos. 6: Møtrik M8 Pos. 8: Nedskridningssikring Pos. 7: Solfangerstøtte Pos. 8: Nedskridningssikring Afhængigt af, hvordan fladtagsstativet anvendes, kan det være nødvendigt med ekstrastøtter og ekstra-profilskinner, til hvilke der henvises til i andre kapitler. 8 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

9 Før monteringen Hydraulisk forbindelse Til den hydrauliske tilslutning skal der bruges et tilslutningssæt og et forbindelsessæt mellem solfangerne SD Fig. 4 Tilslutningssæt og forbindelsessæt (vist med lodrette solfangere) Tilslutningssæt, for hver solfanger (fig. 4): Pos. : Fjederbånd ( som reserve) 5 Pos. 8: Blindprop Pos. 3: Møtrik G Pos. 9: Solvarmeslange 55 mm Pos. 4: Klemskive Pos. 0: Klemforskruning til solfangerføler Pos. 5: Vinkel Pos. : Nøgle SW 5 Pos. 6: Klemring 8 mm Pos. : Holder til fremløbsledning Pos. 7: Omløber ¾ Forbindelsessæt mellem solfangerne, for hver solfanger (i to transporthjørner, fig. 5): Pos. : Fjederbånd 4 Pos. : Solvarmeslange 95 mm lang Fig. 5 To transporthjørner med et forbindelsessæt SD Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 9

10 4 Før monteringen 4.3 Øvrige nødvendige hjælpemidler Vaterpas Murersnor Hævert Vest med sikkerhedsline Materiale til rørisolering Stillads Tagstige eller udstyr til skorstensfejerarbejde Kran eller lift Værktøj til fastgørelse på opsætningsstedet 4.4 Transport og opbevaring Samtlige komponenter er beskyttede med transportemballager. Bortskaf transportemballagerne med det miljøvenlige recyclingsystem. Transportbeskyttelse for solfangertilslutninger Solfangernes tilslutninger er beskyttede mod tilskadekomst med kunststofkapper. SKADER PÅ ANLÆGGET FORSIGTIG! som følge af beskadigede tætningsplader. Fjern først kunststofkapperne (fig. 6, pos. ) lige før monteringen. Opbevaring Solfangerne må udelukkende opbevares tørt. Solfangerne må ikke opbevares udenfor uden beskyttelse mod regn. Fig. 6 Kunststofkapper på solfangertilslutninger SD 0 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

11 Før monteringen Teknisk dokumentation Solvarmeanlægget består af forskellige komponenter (fig. 7), som indeholder de nødvendige dokumentationer til montering, betjening og vedligeholdelse. Tilbehørsdele har egne separate dokumentationer. Pos. : Pos. : Pos. 3: Solfanger: Monteringsvejledning til montering på fladt tag er vedlagt tilslutningssættet Pumpestation: Monteringsvejledningen er vedlagt pumpestationen Beholder: Monteringsvejledningen er vedlagt beholderen 3 Fig. 7 Solvarmekomponenter SD 4.6 Bestemmelse af solfangernes hældningsvinkel Hældningsvinklen, som skal vælges til solfangerne, er afhængig af det ønskede anvendelsesområde. Den kan indstilles med teleskopskinnerne (fig. 8) Bestemmelse af anvendelsesområde De forskellige anvendelsesområder for solvarmeanlæg har hældningsvinkelområder, som garanterer optimalt solvarmeudbytte afhængigt af årstiden. Anvendelsesområde Hældningsvinkelområde Varmt vand Varmt vand + rumopvarmning Varmt vand + svømmebassin Fig. 8 Solfangerens hældningsvinkel på et fladtag SD Varmt vand + rumopvarmning + svømmebassin Tab. 3 Anvendelsesområder, hældningsvinkelområde Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

12 4 Før monteringen 4.6. Tage med hældning Ved tage, som hælder en smule mod syd, skal vinklen for taghældningen trækkes fra hældningsvinklen. Ved tage, som hælder en smule mod nord, skal taghældningens vinkel lægges til hældningsvinklen (fig. 9). ADVARSEL! LIVSFARE Hvis der er fare for, at der kan samle sig større mængder sne bag solfangerne (på siden af rygningen), skal dette forhindres ved montering af passende snegitre på stedet FORSIGTIG! SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af kraftig vind. På tage med hældning skal konsollerne fastgøres på stedet. Lad en tagdækker udføre monteringen på fladtag med hældning. Fig. 9 Pos. : Pos. : Pos. 3: Solfangerens hældningsvinkel på et fladtag Hældningsvinkel (absolut vinkel i forhold til vandret) Hældningsvinkel solfanger Taghældning SD Facader De vandrette solfangerstøtter kan både anvendes som tag- og facadestativ. LIVSFARE ADVARSEL! på grund af nedstyrtende solfangere ved forkert anvendelse. Solfangerens hældningsvinkel (fig. 0, pos. ) i forhold til vandret skal være mellem 45 og 60 (eller solfangerens hældningsvinkel fig. 0, pos. skal være mellem 30 og 45 ). Fig. 0 Pos. : Pos. : Solfangerens hældningsvinkel på facade Hældningsvinkel (absolut vinkel i forhold til vandret) Hældningsvinkel solfanger SD Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

13 Før monteringen Montering af teleskopskinner Med teleskopskinnerne kan der indstilles forskellige hældningsvinkler. Vælg hullerne på de øverste og nederste teleskopskinner som vist i fig. og fig. 3. Sæt teleskopskinnerne ind i hinanden, og fastgør dem med skruen M8 0 (fig. ).. Fig. Forbindelse af teleskopskinnerne SD Brug til den lodrette montering det øverste hul på den nederste teleskopskinne til solfanger-hældningsvinklen på 30 til 60 (fig., pos. ). Til hældningsvinklen på 5 skal den nederste skinne afkortes med 40 mm og det nederste hul benyttes (fig., pos. ) mm Fig SD Indstilling af hældningsvinkel til lodrette solfangere Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 3

14 4 Før monteringen Brug til den vandrette montering det øverste hul på den nederste teleskopskinne til solfanger-hældningsvinklen på 35 til 60 (fig. 3, pos. 3). Til hældningsvinklerne på 5 og 30 skal den nederste skinne afkortes med 40 mm og det nederste hul benyttes (fig. 3, pos. ) ADVARSEL! LIVSFARE på grund af nedstyrtende solfangere ved forkert anvendelse. Ved facademontering må der kun anvendes positionerne for solfanger-hældningsvinklerne 30, 35, 40 og 45 (fig. 3, pos. ) mm 4.7 Beregning af pladsbehov 4.7. Bestemmelse af afstanden mellem solfangerrækkerne Minimumafstanden mellem solfangerrækkerne bestemmes af solfangerens hældningsvinkel. Ved felter med flere rækker skal afstand X (fig. 4) mellem rækkerne være af en størrelse, så der ikke er skyggeområder. Fig SD Indstilling af hældningsvinkel til liggende solfangere Brug tabellens værdier, eller beregn den nødvendige afstand (planlægningsdokumenterne). X Hældningsvinkel solfanger Montering lodret Afstand X Montering vandret Fig. 4 Vist med skygge afstand X SD 5 4,74 m,63 m 30 5,8 m,87 m 35 5,58 m 3,09 m 40 5,94 m 3,9 m 45 6,6 m 3,46 m 50 6,5 m 3,6 m 55 6,74 m 3,73 m 60 6,90 m 3,8 m Tab. 4 Afstandens afhængighed af hældningsvinklen og den minimale solstand (7 ) 4 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

15 Før monteringen Vurdering af pladsbehovet SKADER PÅ ANLÆGGET FORSIGTIG! på grund af vindsug og trykspidser i kantområderne på fladtage. Før montering skal der være en afstand på minimum én meter mellem fladtagsstativerne og fladtagets kant (fig. 5). > m > m SD Fig. 5 Afstand fra tagets kant Planlæg tilstrækkeligt opstillingsareal til de forskellige monteringstyper (vandret, lodret). Målene (tab. 5 og tab. 6) refererer til tagarealet, som skal være til disposition. Målangivelserne til pladsbehovet er solfangerens rene bredde. Beregn endvidere 0,5 m til højre og venstre for solfangeren til rørledningsføringen. A B SD Fig. 6 Pladsbehov solfangere lodret udførelse Pladsbehov ved lodrette solfangere: Pladsbehov ved vandrette solfangere: Antal solfangere Mål A Mål B Antal solfangere Mål A Hældningsvinkel Hældningsvinkel Mål B,34 m 5,84 m 4,8 m 5,06 m 3 3,5 m 30,75 m 3 6,8 m 30,0 m 4 4,68 m 35,68 m 4 8,38 m 35 0,96 m 5 5,85 m 40,58 m 5 0,48 m 40 0,9 m 6 7,0 m 45,48 m 6,58 m 45 0,85 m 7 8,9 m 50,48 m 7 4,68 m 50 0,85 m 8 9,36 m 55,48 m 8 6,78 m 55 0,85 m 9 0,53 m 60,48 m 9 8,88 m 60 0,85 m 0,70 m 0 0,98 m Tab. 5 Pladsbehov lodret monterede solfangere Tab. 6 Pladsbehov vandret monterede solfangere Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 5

16 5 Montering af tag- og facadestativ 5 Montering af tag- og facadestativ LIVSFARE ADVARSEL! Ved arbejde på tage er det altid vigtigt at sikre sig mod nedstyrtning. ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER på grund af styrt og nedfaldende dele. Træf passende forholdsregler til forebyggelse af ulykker ved arbejde på tage. Bær altid vest med sikkerhedsline eller andet personligt beskyttelsesudstyr. Overhold forskrifterne til forebyggelse af ulykker (UVV) og alle sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning ved arbejde på tage. Fig. 7 Stående tagstativer til solfangere SD Det skal være sikkert at stå på opstillingsarealet, så derfor skal grus og lignende fjernes derfra. Læg almindelige byggemåtter ud til at lægge profilerne på, så tagets overflade beskyttes. Tætningslaget må ikke beskadiges. Monteringsprincippet gælder også for tagstativet til liggende solfangere. Efterfølgende beskriver vi monteringen af tagstativerne til stående solfangere. De liggende solfangere monteres på samme måde. Hvis der forekommer afvigelser, vises det med en henvisning. Fig. 8 Tagstativer til liggende solfangere SD 6 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

17 Montering af tag- og facadestativ 5 5. Afstand mellem solfangerstøtterne ved bundforankring på stedet Afstanden mellem solfangerstøtterne (midt/midt, angivelser i mm) er afhængig af: solfangermodellen (stående, liggende) og af den maksimale sne- og vindbelastning. Afstanden mellem solfangerstøtterne skal overholdes nøje, så profilskinnerne kan monteres bagefter. 5.. Grundudførelse Til den første solfanger skal der bruges solfangerstøtter. Til alle efterfølgende solfangere skal der bruges yderligere en solfangerstøtte (fig. 9). Til alle efterfølgende liggende solfangere skal der bruges yderligere solfangerstøtter (fig. ). Grundudførelsen kan anvendes til følgende belastninger: maks. 0 m bygningshøjde (monteringshøjde) maks.,0 kn/m² snelast Fig Grundudførelse for stående solfangere SD sidste solfanger x solfangere første solfanger Fig. 0 Grundudførelse for 3 stående solfangere SD Fig. Grundudførelse for liggende solfangere SD Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 7

18 5 Montering af tag- og facadestativ 5.. Udførelse med ekstrastøtte (tilbehør) Ved større belastninger er det nødvendigt med en ekstrastøtte (og ekstra profilskinner, side 6) til den anden og alle øvrige solfangere ved stående montering (fig. ). Denne udførelse kan anvendes til følgende belastninger: maks. 00 m bygningshøjde (monteringshøjde) maks. 3,8 kn/m² snelast Ved den vandrette montering kan der med grundudførelsen (fig., men med ekstraskinne side 6) realiseres en maks. bygningshøjde på 00 m og en maks. snelast på 3,8 kn/m². Fig Ekstrastøtter til 3 stående solfangere SD SD 8 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

19 Montering af tag- og facadestativ 5 5. Afstand mellem solfangerstøtterne ved trykkar (tilbehør) Afstanden mellem solfangerstøtterne (midt/midt, angivelser i mm) er afhængig af: solfangermodellen (stående, liggende) og af den maksimale sne- og vindbelastning. Ved stående montering skal der opstilles en ekstrastøtte ved den 4., 7. og 0. solfanger (fig. 3, pos. ). Afstanden mellem solfangerstøtterne skal overholdes nøje, så profilskinnerne kan monteres. 5.. Grundudførelse maks. 0 m bygningshøjde (monteringshøjde) maks.,0 kn/m² snelast Grundudførelsen kan anvendes til følgende belastninger: Solfangerantal Mål A Mål B Mål C 4 38 mm 5 38 mm 6 57 mm 7 57 mm 38 mm 8 57 mm 38 mm 9 57 mm 57 mm 0 57 mm 57 mm 38 mm Tab. 7 Afstand mellem ekstrastøtterne Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 9

20 5 Montering af tag- og facadestativ C B A SD Fig. 3 Grundudførelse for 0 stående solfangere (angivelser i mm) Den liggende montering kan udelukkende foretages med ekstrastøtten (tilbehør). Ved den liggende montering skal der monteres 3 solfangerstøtter til hver solfanger (fig. 4) Udførelse til maksimal belastning (tilbehør, fig. 5) Ved højere belastninger er det endvidere nødvendigt med wiresikringer (side ) og ekstraskinner (side 6). Denne udførelse kan anvendes til følgende belastninger: maks. 00 m bygningshøjde (monteringshøjde) maks. 3,8 kn/m² snelast Fig. 4 Grundudførelse for liggende solfangere SD Afstandene mellem de liggende solfangerstøtter til maks. belastninger kan ses i fig. 4. Fig Udførelse til maksimal belastning, 3 stående solfangere SD SD 0 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

21 Montering af tag- og facadestativ Stabilisering af tagkonsoller De efterfølgende angivelser refererer til en enkelt solfanger. Grundlag for angivelserne er DIN 055, del 4 "Lastantagelser for byggeri". Grundlæggende er der 3 mulige fastgørelsestyper til enkelte fladtagsstativer til sikring mod at glide eller tippe som følge af vindens påvirkning: Sikring af tagstativ med bundforankringer (fastgørelse på stedet). Tagstativ i tryk med betonplader, grus eller lignende (trykkar nødvendigt). Tagstativ i tryk med betonplader, grus eller lignende (trykkar nødvendigt) og evt. ekstrasikring med wiresikring. Ved alle fastgørelsestyper skal der tages højde for tagets statik. Med grus i trykkarrene er et maks. tryk på 30 kg pr. solfanger muligt (Tab. 8). Stabilisering af solfanger Bygningshøjde Ved den følgende tabel skal der også tages højde for afstanden mellem de ekstra solfangerstøtter og deres antal (kapitel 5. Afstand mellem solfangerstøtterne ved bundforankring på stedet ). Vind-hastighed Bundforankring Tryk Wiresikring Sikring mod at tippe Sikring mod at glide Antal og type skruer Vægt (f.eks. betonplader) Vægt (f.eks. betonplader) Maksimal trækkraft på wirer 0 m til 8 m 0 km/h M8/ kg 80 kg,6 kn over 8 m til 0 m 9 km/h M8/ kg 30 kg,5 kn over 0 m til 5 km/h 3 M8/ kg 3,3 kn 00 m Tab. 8 Værdier for nødvendig fastgøring ved solfanger Kun med ekstraskinne Pr. solfangerstøtte Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

22 5 Montering af tag- og facadestativ 5.3. Fastgøring på stedet af tagstativ med bundforankring Tagstativet kan fastgøres med bundforankringer. Som eksempel beskrives fastgøringen på dobbelt-t-holdere (fig. 6, pos. 3). Underkonstruktionen på anvendelsesstedet skal dimensioneres, så solfangerne kan modstå vindens og sneens kræfter. På anvendelsesstedet skal det være muligt med en fastgørelse, som stabiliserer konstruktionen og ikke beskadiger taget. FORSIGTIG! SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af ændringer ved tagstativets konstruktion. Gennembor f.eks. ikke tagstativernes profiler SD Fig. 6 Tagstativ på dobbelt-t-holder, mål i mm (værdi i parentes = vandret udførelse) 563 (353) (353) Overfør afstanden mellem hullerne på den nederste profil (fig. 6, pos. ) til dobbelt-t-holderne, og bor huller, der passer. Sæt skruerne (se tab. 8 og fig. 6, pos. ) gennem profilerne og dobbelt-t-holderne, og skru fast med møtrik og underlagsskive Fastgørelse af tagstativ med tryk Stil solfangerstøtterne op (se kapitel 5. Afstand mellem solfangerstøtterne ved bundforankring på stedet ). Læg trykkarrrene (fig. 7, pos. ) i de nederste profiler (fig. 7, pos. ) og ind i hinanden (fig. 7, pos. 3). Læg betonplader eller lignende i trykkarrene (nødvendig vægt se tab. 8). Fig. 7 Pr. solfanger 4 trykkar SD Ekstrasikring af tagstativ med wiresikring Tagstativet med trykkar kan endvidere sikres med wirer. Vælg wiresikringen efter den belastning, der kan forventes (se tab. 8). Fastgør solfangeren på anvendelsesstedet med mindst trådwirer (fig. 8, pos. ) til skruen på den nederste profil og derefter på et egnet sted på taget. Fig. 8 Tagstativ med wiresikring SD Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

23 Montering af tag- og facadestativ Montering af facadestativ De vandrette solfangerstøtter kan også anvendes til facademonteringen. LIVSFARE ADVARSEL! på grund af nedstyrtende solfangere ved forkert anvendelse. Kun vandrette solfangerstøtter er tilladte til facademontering. Montering på facade er kun tilladt indtil en bygningshøjde på maksimalt 0 m (vindhastighed = 9 km/h) og indtil en snelast på maksimalt,0 kn/m². Hver solfangerstøtte skal fastgøres med 3 skruer (Tab. 9) på anvendelsesstedet på de dertil beregnede boringer. Montering er kun tilladt på en lukket facade, hvor vinden ikke kan trænge igennem. Fig. 9 Facadestativ SD Kontrollér fastgørelsesvæggens bæreevne (underlaget), før facadestativet monteres. Kontakt evt. en statiker for hjælp. Facadestativets beskaffenhed må ikke ændres. Der må ikke lægges genstande i facadestativets mellemrum. Der må ikke fastgøres beklædning på solfangerne. Dimensionér fastgørelsen på følgende måde: Væggens opbygning 3 Skruer/dyvler pr. solfangerstøtte Afstand fra facadens kant Stålbeton min. B5 (min. 0 mm) 3 UPAT MAX Express-anker, type MAX 8 (A4) og 3 underlagsskiver efter DIN 90 3 Hilti HST-HCR-M8 eller HST-R-M8 og 3 underlagsskiver efter DIN 90 > 00 mm > 00 mm Underkonstruktion af stål (f. eks. dobbelt-t-bærere) 3 M8 (4.6) og underlagsskiver efter DIN 90 Tab. 9 Fastgørelsesmateriale For hver dyvel/skrue skal der kunne optages en trækkraft på mindst,63 kn eller en veritkalkraft (forskydningskraft) på mindst,56 kn. 3 skruens diameter = underlagsskivens udvendige diameter. 3 Murværk på forespørgsel. Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 3

24 5 Montering af tag- og facadestativ Fastgør hver solfangerstøtte med 3 skruer (se tab. 9, fig. 30, pos. ) på facaden ved siden af hinanden Fig. 30 Placering af solfangerstøtter på facaden til solfangere (angivelser i mm) SD 4 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

GEMINOX SOLVARMEANLÆG MONTERING PÅ FLADT TAG OG VÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL

GEMINOX SOLVARMEANLÆG MONTERING PÅ FLADT TAG OG VÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL GEMINOX SOLVARMEANLÆG MONTERING PÅ FLADT TAG OG VÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL Varenummer 120874 Side 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL

FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL Monteringsvejledning TAGMONTERING AF GEMINOX SOLVARMEANLÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL Varenummer 120876 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning LT Varmtvandsbeholder Logalux LT35/ LT300/ Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 0 647 09/006 DK Indholdsfortegnelse Generelt...................................................

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KLIK-INNOVATION HURTIGERE. STØRRE. MERE FLEKSIBELT. REHAU tilbyder RAUGEO CLICK modulfordeler

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

www.nikkostirling.com

www.nikkostirling.com www.nikkostirling.com DK Låsering Objektiv Parallaksejustering Sigterør Hætte til stilleskrue Højdejustering Sidejustering Forstørrelsesjustering Belysning Okular Ring til hurtig fokusering 40 Tillykke

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Brændstofcellesystem VeGA. Servicehæfte. Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Brændstofcellesystem VeGA Servicehæfte Skal medbringes i køretøjet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Figur Figur 5 Figur 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Servicehæfte VeGA Serienummer VeGA

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Schüco montagesystem MSE 210 Montering på tag Fleksibelt montagesystem til hurtig montering

Schüco montagesystem MSE 210 Montering på tag Fleksibelt montagesystem til hurtig montering Schüco montagesystem MSE 210 Montering på tag Fleksibelt montagesystem til hurtig montering Grøn teknologi til den blå planet Miljøvenlige løsninger med solenergi og vinduer 2 Schüco Montagesystem MSE

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Montering af indmuringsdåse...4

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere