Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren"

Transkript

1 Monteringsvejledning Solfanger SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service (09/007) DK

2 Indholdsfortegnelse Generelt Tekniske data Sikkerhed Produktetsanvendelse Anvisningernes opbygning Overhold disse sikkerhedsanvisninger Før monteringen Generelle anvisninger Beskrivelse af komponenterne Øvrige nødvendige hjælpemidler Transport og opbevaring Teknisk dokumentation Bestemmelse af solfangernes hældningsvinkel Beregning af pladsbehov Montering af tag- og facadestativ Afstand mellem solfangerstøtterne ved bundforankring på stedet Afstand mellem solfangerstøtterne ved trykkar (tilbehør) Stabilisering af tagkonsoller Montering af facadestativ Montering af profilskinner Montering af solfangere Forberedelse af solfangermontering Fastgørelse af solfangere Tilslutning af solfangerføler Tilslutning af forbindelsesrør Montering af holder til fremløbsledning Udluftning ved trykpåfyldning Udluftning med udlufter (tilbehør) Forbindelse af to rækker Afsluttende arbejde Installationskontrol Isolering af forbindelsesrør Kort vejledning til bundforankring og trykpåfyldning Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

3 Generelt Generelt Dette kapitel beskriver, hvilke tekniske regler der skal overholdes ved monteringen. Overhold samtlige nationale bestemmelser og direktiver ved montering og drift af anlægget, herunder bestemmelser om tagarbejder, tilslutning af termiske solvarmeanlæg og installation af varmtvandsbeholdere. Monteringsarbejde på tage DIN 8338, VOB, del C: tagdæknings- og tagtætningsarbejde. DIN 8339, VOB, del C: blikkenslagerarbejde. DIN 845, VOB, del C: stilladsarbejde. Tilslutning af termiske solvarmeanlæg EN 976: termiske solvarmeanlæg og deres komponenter (præfabrikerede anlæg). ENV 977: termiske solvarmeanlæg og deres komponenter (anlæg produceret kundespecifikt). DIN 988: tekniske regler for brugsvandsinstallationer (TRWI). Installation og monterinig af vandvarmere DIN 4753, del : vandvarmere og varmeanlæg til vandopvarmning til brugs- og procesvand; krav, mærkning, udstyr og kontrol. DIN 8380, VOB: varmeanlæg til vandopvarmning til brugs- og procesvand. DIN 838, VOB: gas-, vand- og spildevandsinstallationsarbejde. DIN 84, VOB: isolering af varmetekniske anlæg. AVB WasV: bestemmelse om generelle betingelser for forsyning med vand. DVGW W 55: brugsvandsvarmeog ledningsanlæg, tekniske forholdsregler til forebyggelse af legionellavækst. Tab. Tekniske regler for installation af termiske solvarmeanlæg Lynafledersystem Hvis solvarmeanlægget rager ud over tagrygningen, eller bygningens højde (monteringshøjden) er mere end 0 m, og der ikke er installeret en lynafleder, skal de elektrisk ledende dele på taget forbindes med mindst 6 mm -jordforbindelse af el-installatøren og sluttes til potentialudligningen. Hvis bygningens højde (monteringshøjden) er mindre end 0 m, er særlige forholdsregler til lynafledning ikke nødvendige. Hvis der allerede findes et lynafledersystem, skal integreringen af solvarmeanlægget til lynafledersystemet kontrolleres af en el-installatør. RECYCLING Når solfangernes levetid er slut, kan de afleveres til producenten igen. Materialerne anvendes derefter til recycling og behandles med de mest miljøskånsomme metoder. Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 3

4 Tekniske data Tekniske data SKN Certifikater DIN Længde Bredde Højde Afstand mellem solfangerne 070 mm 45 mm 90 mm 5 mm Absorberindhold, lodret type V f 0,86 l Absorberindhold, vandret type V f,5 l Udvendig flade (bruttoflade) A G,37 m² Absorberflade (nettoflade),3 m² Vægt netto, lodret type m 4 kg Vægt netto, vandret type m 4 kg Tilladt driftsovertryk for solfangeren p maks 6 bar Tab. Tekniske data 4 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

5 Sikkerhed 3 3 Sikkerhed Dette kapitel forklarer, hvordan denne monteringsvejledning er opbygget, og informerer om de generelle sikkerhedsanvisninger for sikker drift uden fejl. Sikkerheds- og brugeranvisningerne, som specifikt gælder monteringen, kan findes i monteringsvejledningen ved de pågældende monteringstrin. Læs sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt, før du påbegynder monteringen. Hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan der ske alvorlige personskader også med dødelig udgang samt ting- og miljøskader. Om denne vejledning Den foreliggende monteringsvejledning indeholder vigtige informationer om sikker og korrekt montering af monteringssættet til fladtage og facader samt om den hydrauliske tilslutning. Billederne i denne vejledning viser den lodrette montering af solfangerne. Hvis den vandrette montering adskiller sig fra den lodrette, gøres der specielt opmærksom herpå. Hele den tekniske dokumentation er underlagt bestemmelserne om opbevaringspligt. Du kan læse den hos producenten. Arbejdet, som er beskrevet i monteringsvejledningen, forudsætter faglig viden, som svarer til en afsluttet GVSuddannelse. Udfør kun monteringstrinene selv, hvis du har den nødvendige faglige viden. Aflever denne monteringsvejledning til kunden. Forklar kunden, hvordan udstyret fungerer og betjenes. 3. Produktetsanvendelse Montér kun delene på tage, som har tilstrækkelig bæreevne. Tag højde for den ekstra tagbelastning pr. fladtagsstativ inklusive solfangerens belastning. Opstilling er udelukkende tilladt på fladtage eller tage med ringe hældning ( 5 ). Hvis der er fare for, at der kan samle sig større mængder sne bag solfangerne (på siden af rygningen), skal dette forhindres ved montering af passende snegitre. Ved tage med ringe hældning skal fastgørelsen på taget udføres på stedet. Anvendelsesbetingelser for tagkonsoller Montér kun monteringssættet på tage, som har tilstrækkelig bæreevne. Monteringssættet er egnet til en maks. karakteristisk snelast på,0 kn/m² og en monteringshøjde på maks. 0 m. Ved udvidelse med tilbehøret kan monteringssættet anvendes til en maks. karakteristisk snelast på 3,8 kn/m² og en maks. monteringshøjde på 00 m. Monteringssættet må ikke benyttes til fastgørelse på andre tagopbygninger. Konstruktionen er udelukkende beregnet til sikker fastgørelse af solfangere. Anvendelsesbetingelser facadestativ Montér kun facadestativet på bæredygtige konstruktioner. Kontakt evt. en statiker for hjælp. Facadestativet må kun monteres i en monteringshøjde på op til 0 m og indtil en snelast på maks.,0 kn/m². Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 5

6 3 Sikkerhed 3. Anvisningernes opbygning Der skelnes mellem to niveauer, der markeres med signalord: 3.3 Overhold disse sikkerhedsanvisninger LIVSFARE LIVSFARE på grund af styrt og nedfaldende dele. ADVARSEL! Angiver en fare, som produktet muligvis kan forårsage, og som kan medføre alvorlig legemsbeskadigelse eller endog død, hvis den ignoreres. ADVARSEL! Træf passende forholdsregler til forebyggelse af ulykker ved arbejde på tage. Ved arbejde på tage er det altid vigtigt at sikre sig mod nedstyrtning. FORSIGTIG! FARE FOR PERSONSKADER/ SKADER PÅ ANLÆGGET/ BYGNINGSSKADER Henviser til en potentielt farlig situation, der kan medføre middelsvære eller lettere personskader eller materielle skader. Bær altid vest med sikkerhedsline eller andet personligt beskyttelsesudstyr. Kontrollér, at monteringssættet og solfangerne sidder fast, når monteringen er afsluttet. Yderligere symbol til markering af brugeranvisninger: Her får du tips og nyttige oplysninger, som kan bruges til optimal indstilling og brug af anlægget. FORSIGTIG! FARE FOR PERSONSKADER Hvis du foretager ændringer på konstruktionen, kan det medføre kvæstelser og funktionsfejl. Foretag aldrig ændringer på konstruktionen. FORSIGTIG! FARE FOR PERSONSKADER Hvis solfangerne og monteringsmaterialet er udsat for længere tids solstråling, er der fare for at brænde sig på disse dele. Bær altid vest med sikkerhedsline eller andet personligt beskyttelsesudstyr. Tildæk solfangeren (med f.eks. en presenning, som leveres som tilbehør) og monteringsmaterialet under monteringen, så de beskyttes mod høje temperaturer på grund af solstrålingen. 6 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

7 Før monteringen 4 4 Før monteringen 4. Generelle anvisninger Da tagdækkerfirmaer har erfaring med tagarbejde og faren for nedstyrtning, anbefaler vi at samarbejde med disse firmaer. Indhent informationer om betingelserne på opsætningsstedet samt lokale forskrifter før monteringen. Kontrollér at leveringen er fuldstændig og ubeskadiget. at tagkonstruktionen har tilstrækkelig bæreevne samt for skader (f. eks. utætte steder). bygningens højde, og bestem fastgørelsestypen for fladtagsstativerne (se kapitel 5.3 "Stabilisering af tagkonsoller" side ). den optimale placering for solfangerne. Tag højde for solindstrålingen (hældningsvinkel, sydlig orientering). Undgå skygge på grund af høje træer eller lignende, og anbring solfangeren, så den følger bygningens form (f.eks. flugtning med vinduer, døre etc.). Opstillingsfladens stabilitet. Fjern grus eller lignende. Brug kun originale dele fra producenten, og udskift omgående defekte dele. Fig SD Samlet visning solfangerpar, fladtagsmontering Lad en tagdækker udføre vanskelige tagreparationer. Fig SD Samlet visning solfangerpar, facademontering Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 7

8 4 Før monteringen 4. Beskrivelse af komponenterne 4.. Monteringssæt til solfangerne Monteringssættene bruges til at holde og fastgøre solfangerne med SD Fig. 3 Monteringssæt til solfangere grundsæt, udvidelsessæt Grundsæt, til hvert solfangerfelt og til den første solfanger (fig. 3): Udvidelsessæt, til alle øvrige solfangere (fig. 3): Pos. : Profilskinne Pos. : Profilskinne Pos. 3: Skrue M8 0 6 Pos. : Stikforbinder med gevindstifter Pos. 5: Opspændingsanordning til solfanger, Pos. 3: Skrue M8 0 3 én side 4 Pos. 4: Dobbeltsidet opspændingsanordning Pos. 6: Møtrik M8 4 til solfanger Pos. 7: Solfangerstøtte Pos. 6: Møtrik M8 Pos. 8: Nedskridningssikring Pos. 7: Solfangerstøtte Pos. 8: Nedskridningssikring Afhængigt af, hvordan fladtagsstativet anvendes, kan det være nødvendigt med ekstrastøtter og ekstra-profilskinner, til hvilke der henvises til i andre kapitler. 8 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

9 Før monteringen Hydraulisk forbindelse Til den hydrauliske tilslutning skal der bruges et tilslutningssæt og et forbindelsessæt mellem solfangerne SD Fig. 4 Tilslutningssæt og forbindelsessæt (vist med lodrette solfangere) Tilslutningssæt, for hver solfanger (fig. 4): Pos. : Fjederbånd ( som reserve) 5 Pos. 8: Blindprop Pos. 3: Møtrik G Pos. 9: Solvarmeslange 55 mm Pos. 4: Klemskive Pos. 0: Klemforskruning til solfangerføler Pos. 5: Vinkel Pos. : Nøgle SW 5 Pos. 6: Klemring 8 mm Pos. : Holder til fremløbsledning Pos. 7: Omløber ¾ Forbindelsessæt mellem solfangerne, for hver solfanger (i to transporthjørner, fig. 5): Pos. : Fjederbånd 4 Pos. : Solvarmeslange 95 mm lang Fig. 5 To transporthjørner med et forbindelsessæt SD Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 9

10 4 Før monteringen 4.3 Øvrige nødvendige hjælpemidler Vaterpas Murersnor Hævert Vest med sikkerhedsline Materiale til rørisolering Stillads Tagstige eller udstyr til skorstensfejerarbejde Kran eller lift Værktøj til fastgørelse på opsætningsstedet 4.4 Transport og opbevaring Samtlige komponenter er beskyttede med transportemballager. Bortskaf transportemballagerne med det miljøvenlige recyclingsystem. Transportbeskyttelse for solfangertilslutninger Solfangernes tilslutninger er beskyttede mod tilskadekomst med kunststofkapper. SKADER PÅ ANLÆGGET FORSIGTIG! som følge af beskadigede tætningsplader. Fjern først kunststofkapperne (fig. 6, pos. ) lige før monteringen. Opbevaring Solfangerne må udelukkende opbevares tørt. Solfangerne må ikke opbevares udenfor uden beskyttelse mod regn. Fig. 6 Kunststofkapper på solfangertilslutninger SD 0 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

11 Før monteringen Teknisk dokumentation Solvarmeanlægget består af forskellige komponenter (fig. 7), som indeholder de nødvendige dokumentationer til montering, betjening og vedligeholdelse. Tilbehørsdele har egne separate dokumentationer. Pos. : Pos. : Pos. 3: Solfanger: Monteringsvejledning til montering på fladt tag er vedlagt tilslutningssættet Pumpestation: Monteringsvejledningen er vedlagt pumpestationen Beholder: Monteringsvejledningen er vedlagt beholderen 3 Fig. 7 Solvarmekomponenter SD 4.6 Bestemmelse af solfangernes hældningsvinkel Hældningsvinklen, som skal vælges til solfangerne, er afhængig af det ønskede anvendelsesområde. Den kan indstilles med teleskopskinnerne (fig. 8) Bestemmelse af anvendelsesområde De forskellige anvendelsesområder for solvarmeanlæg har hældningsvinkelområder, som garanterer optimalt solvarmeudbytte afhængigt af årstiden. Anvendelsesområde Hældningsvinkelområde Varmt vand Varmt vand + rumopvarmning Varmt vand + svømmebassin Fig. 8 Solfangerens hældningsvinkel på et fladtag SD Varmt vand + rumopvarmning + svømmebassin Tab. 3 Anvendelsesområder, hældningsvinkelområde Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

12 4 Før monteringen 4.6. Tage med hældning Ved tage, som hælder en smule mod syd, skal vinklen for taghældningen trækkes fra hældningsvinklen. Ved tage, som hælder en smule mod nord, skal taghældningens vinkel lægges til hældningsvinklen (fig. 9). ADVARSEL! LIVSFARE Hvis der er fare for, at der kan samle sig større mængder sne bag solfangerne (på siden af rygningen), skal dette forhindres ved montering af passende snegitre på stedet FORSIGTIG! SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af kraftig vind. På tage med hældning skal konsollerne fastgøres på stedet. Lad en tagdækker udføre monteringen på fladtag med hældning. Fig. 9 Pos. : Pos. : Pos. 3: Solfangerens hældningsvinkel på et fladtag Hældningsvinkel (absolut vinkel i forhold til vandret) Hældningsvinkel solfanger Taghældning SD Facader De vandrette solfangerstøtter kan både anvendes som tag- og facadestativ. LIVSFARE ADVARSEL! på grund af nedstyrtende solfangere ved forkert anvendelse. Solfangerens hældningsvinkel (fig. 0, pos. ) i forhold til vandret skal være mellem 45 og 60 (eller solfangerens hældningsvinkel fig. 0, pos. skal være mellem 30 og 45 ). Fig. 0 Pos. : Pos. : Solfangerens hældningsvinkel på facade Hældningsvinkel (absolut vinkel i forhold til vandret) Hældningsvinkel solfanger SD Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

13 Før monteringen Montering af teleskopskinner Med teleskopskinnerne kan der indstilles forskellige hældningsvinkler. Vælg hullerne på de øverste og nederste teleskopskinner som vist i fig. og fig. 3. Sæt teleskopskinnerne ind i hinanden, og fastgør dem med skruen M8 0 (fig. ).. Fig. Forbindelse af teleskopskinnerne SD Brug til den lodrette montering det øverste hul på den nederste teleskopskinne til solfanger-hældningsvinklen på 30 til 60 (fig., pos. ). Til hældningsvinklen på 5 skal den nederste skinne afkortes med 40 mm og det nederste hul benyttes (fig., pos. ) mm Fig SD Indstilling af hældningsvinkel til lodrette solfangere Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 3

14 4 Før monteringen Brug til den vandrette montering det øverste hul på den nederste teleskopskinne til solfanger-hældningsvinklen på 35 til 60 (fig. 3, pos. 3). Til hældningsvinklerne på 5 og 30 skal den nederste skinne afkortes med 40 mm og det nederste hul benyttes (fig. 3, pos. ) ADVARSEL! LIVSFARE på grund af nedstyrtende solfangere ved forkert anvendelse. Ved facademontering må der kun anvendes positionerne for solfanger-hældningsvinklerne 30, 35, 40 og 45 (fig. 3, pos. ) mm 4.7 Beregning af pladsbehov 4.7. Bestemmelse af afstanden mellem solfangerrækkerne Minimumafstanden mellem solfangerrækkerne bestemmes af solfangerens hældningsvinkel. Ved felter med flere rækker skal afstand X (fig. 4) mellem rækkerne være af en størrelse, så der ikke er skyggeområder. Fig SD Indstilling af hældningsvinkel til liggende solfangere Brug tabellens værdier, eller beregn den nødvendige afstand (planlægningsdokumenterne). X Hældningsvinkel solfanger Montering lodret Afstand X Montering vandret Fig. 4 Vist med skygge afstand X SD 5 4,74 m,63 m 30 5,8 m,87 m 35 5,58 m 3,09 m 40 5,94 m 3,9 m 45 6,6 m 3,46 m 50 6,5 m 3,6 m 55 6,74 m 3,73 m 60 6,90 m 3,8 m Tab. 4 Afstandens afhængighed af hældningsvinklen og den minimale solstand (7 ) 4 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

15 Før monteringen Vurdering af pladsbehovet SKADER PÅ ANLÆGGET FORSIGTIG! på grund af vindsug og trykspidser i kantområderne på fladtage. Før montering skal der være en afstand på minimum én meter mellem fladtagsstativerne og fladtagets kant (fig. 5). > m > m SD Fig. 5 Afstand fra tagets kant Planlæg tilstrækkeligt opstillingsareal til de forskellige monteringstyper (vandret, lodret). Målene (tab. 5 og tab. 6) refererer til tagarealet, som skal være til disposition. Målangivelserne til pladsbehovet er solfangerens rene bredde. Beregn endvidere 0,5 m til højre og venstre for solfangeren til rørledningsføringen. A B SD Fig. 6 Pladsbehov solfangere lodret udførelse Pladsbehov ved lodrette solfangere: Pladsbehov ved vandrette solfangere: Antal solfangere Mål A Mål B Antal solfangere Mål A Hældningsvinkel Hældningsvinkel Mål B,34 m 5,84 m 4,8 m 5,06 m 3 3,5 m 30,75 m 3 6,8 m 30,0 m 4 4,68 m 35,68 m 4 8,38 m 35 0,96 m 5 5,85 m 40,58 m 5 0,48 m 40 0,9 m 6 7,0 m 45,48 m 6,58 m 45 0,85 m 7 8,9 m 50,48 m 7 4,68 m 50 0,85 m 8 9,36 m 55,48 m 8 6,78 m 55 0,85 m 9 0,53 m 60,48 m 9 8,88 m 60 0,85 m 0,70 m 0 0,98 m Tab. 5 Pladsbehov lodret monterede solfangere Tab. 6 Pladsbehov vandret monterede solfangere Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 5

16 5 Montering af tag- og facadestativ 5 Montering af tag- og facadestativ LIVSFARE ADVARSEL! Ved arbejde på tage er det altid vigtigt at sikre sig mod nedstyrtning. ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER på grund af styrt og nedfaldende dele. Træf passende forholdsregler til forebyggelse af ulykker ved arbejde på tage. Bær altid vest med sikkerhedsline eller andet personligt beskyttelsesudstyr. Overhold forskrifterne til forebyggelse af ulykker (UVV) og alle sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning ved arbejde på tage. Fig. 7 Stående tagstativer til solfangere SD Det skal være sikkert at stå på opstillingsarealet, så derfor skal grus og lignende fjernes derfra. Læg almindelige byggemåtter ud til at lægge profilerne på, så tagets overflade beskyttes. Tætningslaget må ikke beskadiges. Monteringsprincippet gælder også for tagstativet til liggende solfangere. Efterfølgende beskriver vi monteringen af tagstativerne til stående solfangere. De liggende solfangere monteres på samme måde. Hvis der forekommer afvigelser, vises det med en henvisning. Fig. 8 Tagstativer til liggende solfangere SD 6 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

17 Montering af tag- og facadestativ 5 5. Afstand mellem solfangerstøtterne ved bundforankring på stedet Afstanden mellem solfangerstøtterne (midt/midt, angivelser i mm) er afhængig af: solfangermodellen (stående, liggende) og af den maksimale sne- og vindbelastning. Afstanden mellem solfangerstøtterne skal overholdes nøje, så profilskinnerne kan monteres bagefter. 5.. Grundudførelse Til den første solfanger skal der bruges solfangerstøtter. Til alle efterfølgende solfangere skal der bruges yderligere en solfangerstøtte (fig. 9). Til alle efterfølgende liggende solfangere skal der bruges yderligere solfangerstøtter (fig. ). Grundudførelsen kan anvendes til følgende belastninger: maks. 0 m bygningshøjde (monteringshøjde) maks.,0 kn/m² snelast Fig Grundudførelse for stående solfangere SD sidste solfanger x solfangere første solfanger Fig. 0 Grundudførelse for 3 stående solfangere SD Fig. Grundudførelse for liggende solfangere SD Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 7

18 5 Montering af tag- og facadestativ 5.. Udførelse med ekstrastøtte (tilbehør) Ved større belastninger er det nødvendigt med en ekstrastøtte (og ekstra profilskinner, side 6) til den anden og alle øvrige solfangere ved stående montering (fig. ). Denne udførelse kan anvendes til følgende belastninger: maks. 00 m bygningshøjde (monteringshøjde) maks. 3,8 kn/m² snelast Ved den vandrette montering kan der med grundudførelsen (fig., men med ekstraskinne side 6) realiseres en maks. bygningshøjde på 00 m og en maks. snelast på 3,8 kn/m². Fig Ekstrastøtter til 3 stående solfangere SD SD 8 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

19 Montering af tag- og facadestativ 5 5. Afstand mellem solfangerstøtterne ved trykkar (tilbehør) Afstanden mellem solfangerstøtterne (midt/midt, angivelser i mm) er afhængig af: solfangermodellen (stående, liggende) og af den maksimale sne- og vindbelastning. Ved stående montering skal der opstilles en ekstrastøtte ved den 4., 7. og 0. solfanger (fig. 3, pos. ). Afstanden mellem solfangerstøtterne skal overholdes nøje, så profilskinnerne kan monteres. 5.. Grundudførelse maks. 0 m bygningshøjde (monteringshøjde) maks.,0 kn/m² snelast Grundudførelsen kan anvendes til følgende belastninger: Solfangerantal Mål A Mål B Mål C 4 38 mm 5 38 mm 6 57 mm 7 57 mm 38 mm 8 57 mm 38 mm 9 57 mm 57 mm 0 57 mm 57 mm 38 mm Tab. 7 Afstand mellem ekstrastøtterne Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 9

20 5 Montering af tag- og facadestativ C B A SD Fig. 3 Grundudførelse for 0 stående solfangere (angivelser i mm) Den liggende montering kan udelukkende foretages med ekstrastøtten (tilbehør). Ved den liggende montering skal der monteres 3 solfangerstøtter til hver solfanger (fig. 4) Udførelse til maksimal belastning (tilbehør, fig. 5) Ved højere belastninger er det endvidere nødvendigt med wiresikringer (side ) og ekstraskinner (side 6). Denne udførelse kan anvendes til følgende belastninger: maks. 00 m bygningshøjde (monteringshøjde) maks. 3,8 kn/m² snelast Fig. 4 Grundudførelse for liggende solfangere SD Afstandene mellem de liggende solfangerstøtter til maks. belastninger kan ses i fig. 4. Fig Udførelse til maksimal belastning, 3 stående solfangere SD SD 0 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

21 Montering af tag- og facadestativ Stabilisering af tagkonsoller De efterfølgende angivelser refererer til en enkelt solfanger. Grundlag for angivelserne er DIN 055, del 4 "Lastantagelser for byggeri". Grundlæggende er der 3 mulige fastgørelsestyper til enkelte fladtagsstativer til sikring mod at glide eller tippe som følge af vindens påvirkning: Sikring af tagstativ med bundforankringer (fastgørelse på stedet). Tagstativ i tryk med betonplader, grus eller lignende (trykkar nødvendigt). Tagstativ i tryk med betonplader, grus eller lignende (trykkar nødvendigt) og evt. ekstrasikring med wiresikring. Ved alle fastgørelsestyper skal der tages højde for tagets statik. Med grus i trykkarrene er et maks. tryk på 30 kg pr. solfanger muligt (Tab. 8). Stabilisering af solfanger Bygningshøjde Ved den følgende tabel skal der også tages højde for afstanden mellem de ekstra solfangerstøtter og deres antal (kapitel 5. Afstand mellem solfangerstøtterne ved bundforankring på stedet ). Vind-hastighed Bundforankring Tryk Wiresikring Sikring mod at tippe Sikring mod at glide Antal og type skruer Vægt (f.eks. betonplader) Vægt (f.eks. betonplader) Maksimal trækkraft på wirer 0 m til 8 m 0 km/h M8/ kg 80 kg,6 kn over 8 m til 0 m 9 km/h M8/ kg 30 kg,5 kn over 0 m til 5 km/h 3 M8/ kg 3,3 kn 00 m Tab. 8 Værdier for nødvendig fastgøring ved solfanger Kun med ekstraskinne Pr. solfangerstøtte Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

22 5 Montering af tag- og facadestativ 5.3. Fastgøring på stedet af tagstativ med bundforankring Tagstativet kan fastgøres med bundforankringer. Som eksempel beskrives fastgøringen på dobbelt-t-holdere (fig. 6, pos. 3). Underkonstruktionen på anvendelsesstedet skal dimensioneres, så solfangerne kan modstå vindens og sneens kræfter. På anvendelsesstedet skal det være muligt med en fastgørelse, som stabiliserer konstruktionen og ikke beskadiger taget. FORSIGTIG! SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af ændringer ved tagstativets konstruktion. Gennembor f.eks. ikke tagstativernes profiler SD Fig. 6 Tagstativ på dobbelt-t-holder, mål i mm (værdi i parentes = vandret udførelse) 563 (353) (353) Overfør afstanden mellem hullerne på den nederste profil (fig. 6, pos. ) til dobbelt-t-holderne, og bor huller, der passer. Sæt skruerne (se tab. 8 og fig. 6, pos. ) gennem profilerne og dobbelt-t-holderne, og skru fast med møtrik og underlagsskive Fastgørelse af tagstativ med tryk Stil solfangerstøtterne op (se kapitel 5. Afstand mellem solfangerstøtterne ved bundforankring på stedet ). Læg trykkarrrene (fig. 7, pos. ) i de nederste profiler (fig. 7, pos. ) og ind i hinanden (fig. 7, pos. 3). Læg betonplader eller lignende i trykkarrene (nødvendig vægt se tab. 8). Fig. 7 Pr. solfanger 4 trykkar SD Ekstrasikring af tagstativ med wiresikring Tagstativet med trykkar kan endvidere sikres med wirer. Vælg wiresikringen efter den belastning, der kan forventes (se tab. 8). Fastgør solfangeren på anvendelsesstedet med mindst trådwirer (fig. 8, pos. ) til skruen på den nederste profil og derefter på et egnet sted på taget. Fig. 8 Tagstativ med wiresikring SD Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

23 Montering af tag- og facadestativ Montering af facadestativ De vandrette solfangerstøtter kan også anvendes til facademonteringen. LIVSFARE ADVARSEL! på grund af nedstyrtende solfangere ved forkert anvendelse. Kun vandrette solfangerstøtter er tilladte til facademontering. Montering på facade er kun tilladt indtil en bygningshøjde på maksimalt 0 m (vindhastighed = 9 km/h) og indtil en snelast på maksimalt,0 kn/m². Hver solfangerstøtte skal fastgøres med 3 skruer (Tab. 9) på anvendelsesstedet på de dertil beregnede boringer. Montering er kun tilladt på en lukket facade, hvor vinden ikke kan trænge igennem. Fig. 9 Facadestativ SD Kontrollér fastgørelsesvæggens bæreevne (underlaget), før facadestativet monteres. Kontakt evt. en statiker for hjælp. Facadestativets beskaffenhed må ikke ændres. Der må ikke lægges genstande i facadestativets mellemrum. Der må ikke fastgøres beklædning på solfangerne. Dimensionér fastgørelsen på følgende måde: Væggens opbygning 3 Skruer/dyvler pr. solfangerstøtte Afstand fra facadens kant Stålbeton min. B5 (min. 0 mm) 3 UPAT MAX Express-anker, type MAX 8 (A4) og 3 underlagsskiver efter DIN 90 3 Hilti HST-HCR-M8 eller HST-R-M8 og 3 underlagsskiver efter DIN 90 > 00 mm > 00 mm Underkonstruktion af stål (f. eks. dobbelt-t-bærere) 3 M8 (4.6) og underlagsskiver efter DIN 90 Tab. 9 Fastgørelsesmateriale For hver dyvel/skrue skal der kunne optages en trækkraft på mindst,63 kn eller en veritkalkraft (forskydningskraft) på mindst,56 kn. 3 skruens diameter = underlagsskivens udvendige diameter. 3 Murværk på forespørgsel. Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 3

24 5 Montering af tag- og facadestativ Fastgør hver solfangerstøtte med 3 skruer (se tab. 9, fig. 30, pos. ) på facaden ved siden af hinanden Fig. 30 Placering af solfangerstøtter på facaden til solfangere (angivelser i mm) SD 4 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på fladt tag eller facade. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på fladt tag eller facade. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på fladt tag eller facade Til installatøren Læs vejledningen grundigt før montering og service 6 70 64 984 (0/007)

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 604975.00-.SD Logasol SKN.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service. 6 70 64 974 (0/007) DK Inholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på tagflade. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på tagflade. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 60966.0-.SD Logasol SKS.0 Solvarmeanlæg for montering på tagflade Til installatøren Læs vejledningen grundigt før montering og service 6 70 6 985 (0/007) DK Inholdsfortegnelse

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning Flade solfangere 670647803-00.T Logasol SKN 4.0 Fladt tag- og facademontering Til installatøren Læs vejledningen før installation og servicearbejde. 6 70 649

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen. Solfanger. Til installatøren. Læs dette omhyggelit før montering og service

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen. Solfanger. Til installatøren. Læs dette omhyggelit før montering og service Monteringsvejledning Solfanger 604975.00-.SD Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen Til installatøren Læs dette omhyggelit før montering og service 6 70 64 986 (0/007) DK Inholdsfortegnelse

Læs mere

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF 67068058-00.Av Solfangere Solar 000 TF / Solar 000 TF FCB-S / FCC-S / FCC0-V Montering på tag Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 80 85 (0/09) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring

Læs mere

6720647803-00.1T. Flade solfangere FKC-2. Fladt tag- og facademontering. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 958 (2011/05) DK

6720647803-00.1T. Flade solfangere FKC-2. Fladt tag- og facademontering. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 958 (2011/05) DK 670647803-00.T Flade solfangere FKC- Fladt tag- og facademontering Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 648 958 (0/05) DK Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Monteringsvejledning. Type SKN3.0 Buderus solvarmeanlæg monteret på tagfladen. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Type SKN3.0 Buderus solvarmeanlæg monteret på tagfladen. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 60965.0-.SD Type SKN.0 Buderus solvarmeanlæg monteret på tagfladen Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service. 6 70 6 97 (09/007) DK Inholdsfortegnelse

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning Flade solfangere 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Montering på tag Til installatøren Læs vejledningen før installation og servicearbejde. 6 70 69 079 (0/05) DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

6720640298-00.1ST. Flade solfangere FKC-2. Montering på tag. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 957 (2011/05) DK

6720640298-00.1ST. Flade solfangere FKC-2. Montering på tag. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 957 (2011/05) DK 67064098-00.ST Flade solfangere FKC- Montering på tag Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 648 957 (0/05) DK Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.....

Læs mere

Av. Solfangere FCB-1S / FCC-1S. Montering på tag. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning (2010/03) DK

Av. Solfangere FCB-1S / FCC-1S. Montering på tag. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning (2010/03) DK 670680458-00.Av Solfangere FCB-S / FCC-S Montering på tag Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 644 (00/0) DK Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

6720647804-00.1T. Flade solfangere FKC-2. Montering i tag. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 959 (2011/05) DK

6720647804-00.1T. Flade solfangere FKC-2. Montering i tag. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 959 (2011/05) DK 670647804-00.T Flade solfangere FKC- Montering i tag Installations- og vedligeholdelsesvejledning Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..... Symbolforklaring......................

Læs mere

Flad solfanger FKC-2 Montering i tag. Solvarmetekniske systemer. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 809 849 (2014/04) DK

Flad solfanger FKC-2 Montering i tag. Solvarmetekniske systemer. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 809 849 (2014/04) DK 67080448.00-.ST Solvarmetekniske systemer Flad solfanger Montering i tag Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...............

Læs mere

Solar 3000 TF/ Solar 4000 TF Montering på fladttag FCC-1S/FCB-1S/FCC220-2V/FCB220-2V

Solar 3000 TF/ Solar 4000 TF Montering på fladttag FCC-1S/FCB-1S/FCC220-2V/FCB220-2V 6 70 800 47-00.ITL Solfangere til solvarmetekniske systemer Solar 000 TF/ Solar 4000 TF Montering på fladttag FCC-S/FCB-S/FCC0-V/FCB0-V Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 808 69 (0/08) DK

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

GEMINOX SOLVARMEANLÆG MONTERING PÅ FLADT TAG OG VÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL

GEMINOX SOLVARMEANLÆG MONTERING PÅ FLADT TAG OG VÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL GEMINOX SOLVARMEANLÆG MONTERING PÅ FLADT TAG OG VÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL Varenummer 120874 Side 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg 6 70 64 98 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL

FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL Monteringsvejledning TAGMONTERING AF GEMINOX SOLVARMEANLÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL Varenummer 120876 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Kort vejledning. Solfangersystem WTS-F2 påbygning lodret 83266309 1/2010-06

Kort vejledning. Solfangersystem WTS-F2 påbygning lodret 83266309 1/2010-06 83266309 1/2010-06 1 Brugeranvisninger Oversættelse af original driftsvejledning 1 Brugeranvisninger Vær opmærksom på montage- og driftsvejledning til solfangersystemet WTS-F2. 83266309 1/2010-06 La 2-19

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK Monteringsvejledning Markise Manuel MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Monteringsvejledning NeoTherm Vakuum solfangere CPC 6 CPC 12 CPC 18

Monteringsvejledning NeoTherm Vakuum solfangere CPC 6 CPC 12 CPC 18 NeoTherm Vakuum solfangere CPC 6 CPC 12 CPC 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1. Om dette dokument 5 1.1 Dokumentets funktion 5 1.2 Dokumentets målgruppe 5 1.3 Anvendte symboler i dette dokument

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise Monterings & Betjeningsvejledning Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise 1 Grundversion Pos. Komponenter Pos. Komponenter 1 Beslag 17 Knæled med kæde V/H 2 Spærbeslag komplet med skruer DIN 933 M 10x30 18

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

ASOLA P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme

ASOLA P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr Central/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse W (dt60) (watt) AHC6540 331200140 AKC6540 331200144 650x400 8 371 AHC00 331200150 AKC00 331200154 790x480 439

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

FA S T G Ø R I N G S M AT E R I A L E

FA S T G Ø R I N G S M AT E R I A L E 4 astgøringsmateriale krueankre... 4-3 Holdere... 4-5 Holder til ledere... 4-6 ammentrækningsbånd... 4-8 Holdere til sammentrækningsbånd... 4-9 lle holdere til ledere og sammentrækningsbånder i overensstemmelse

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

Montering på dobbeltdøre PÅ hængselsside Monteringsvejledning til FD451, FD452 og FD454

Montering på dobbeltdøre PÅ hængselsside Monteringsvejledning til FD451, FD452 og FD454 1 Stående dør Gående dør Anvend boreskabelon til FD451-454 glideskinne. Find den korrekte illustration på skabelonen, se dørillustrationer med Active/Passive og vær opmærksom på gående/stående og udadgående/indadgående

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK 6720803559-00.1Wo Bufferbeholder Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

8368ZN-R. Montagevejledning. Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring

8368ZN-R. Montagevejledning. Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring Montagevejledning 8368ZN-R Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring Model: Glas-væg 90, i plan Monteres på højre side med åbning

Læs mere

Monteringsvejledning. Modulær funktionssøjle , ,

Monteringsvejledning. Modulær funktionssøjle , , Monteringsvejledning Modulær funktionssøjle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Produktbeskrivelse I den modulære funktionssøjle er det muligt at installere flere enkeltenheder i samme design på væggen. Takket være

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt Krom EKC1220 331245024 1200x200 150 122 Krom Sort EKC1230 EBC1230 331245124 331245021 1200x275 225 164

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

e Monteringsvejledning CAPRI

e Monteringsvejledning CAPRI e Monteringsvejledning CAPRI 1. Montering 1.1 Introduktion For at kunne montere markisen, skal anvisningerne i monteringsvejledningen følges. Hvis man ikke overholder monterings- og betjeningsvejledningen

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien FORM NO. 3318-395 DK Rev A MODEL NR. 07301 60001 & OPEFTER MODEL NR. 07321 60001 & OPEFTER Betjenings- vejledning Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien MONTERING AF KØLERDÆKSEL (bruges

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn

Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Hegn og låger til erhvervsejendomme Svævelåger ribelementhegn Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug!

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug! Brugervejledning Autostol Art.nr.: 162000008 EAN NR: 5709133165666 Læs venligst brugervejledning før brug! 1 VIGTIG INFORMATION Læs brugervejledningen omhyggeligt før autostolen tages i brug. Vær forberedt

Læs mere

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt Dansk Installationsvejledning til elektrisk markise Indhold Advarsel Det anbefales, at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. Markisen er tung. Forsøg derfor

Læs mere

Luxaflex Liftgardin Monteringsvejledning

Luxaflex Liftgardin Monteringsvejledning iftgardin Luxaflex Liftgardin Monteringsvejledning Indhold Luxaflex Liftgardin Standardmontering Betjening Monteringsmuligheder Afmontering ADVARSEL Små børn kan blive kvalt i løkken af kæder, bånd og

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

UNIG XL - LUX UNIG XL - LUX. Monteringsvejledning. Monteringsvejledning. Den helt specielle kassettemarkise. Markise Lux.

UNIG XL - LUX UNIG XL - LUX. Monteringsvejledning. Monteringsvejledning. Den helt specielle kassettemarkise. Markise Lux. UNIG XL - LUX Den helt specielle kassettemarkise Markise Basic Markise Lux Markise XL - LUX 1 1. MONTERING AF MARKISE MED MANUEL BETJENING Markisen kan både fastgøres på væggen eller i loftet. Advarsel

Læs mere