Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren"

Transkript

1 Monteringsvejledning Solfanger SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service (09/007) DK

2 Indholdsfortegnelse Generelt Tekniske data Sikkerhed Produktetsanvendelse Anvisningernes opbygning Overhold disse sikkerhedsanvisninger Før monteringen Generelle anvisninger Beskrivelse af komponenterne Øvrige nødvendige hjælpemidler Transport og opbevaring Teknisk dokumentation Bestemmelse af solfangernes hældningsvinkel Beregning af pladsbehov Montering af tag- og facadestativ Afstand mellem solfangerstøtterne ved bundforankring på stedet Afstand mellem solfangerstøtterne ved trykkar (tilbehør) Stabilisering af tagkonsoller Montering af facadestativ Montering af profilskinner Montering af solfangere Forberedelse af solfangermontering Fastgørelse af solfangere Tilslutning af solfangerføler Tilslutning af forbindelsesrør Montering af holder til fremløbsledning Udluftning ved trykpåfyldning Udluftning med udlufter (tilbehør) Forbindelse af to rækker Afsluttende arbejde Installationskontrol Isolering af forbindelsesrør Kort vejledning til bundforankring og trykpåfyldning Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

3 Generelt Generelt Dette kapitel beskriver, hvilke tekniske regler der skal overholdes ved monteringen. Overhold samtlige nationale bestemmelser og direktiver ved montering og drift af anlægget, herunder bestemmelser om tagarbejder, tilslutning af termiske solvarmeanlæg og installation af varmtvandsbeholdere. Monteringsarbejde på tage DIN 8338, VOB, del C: tagdæknings- og tagtætningsarbejde. DIN 8339, VOB, del C: blikkenslagerarbejde. DIN 845, VOB, del C: stilladsarbejde. Tilslutning af termiske solvarmeanlæg EN 976: termiske solvarmeanlæg og deres komponenter (præfabrikerede anlæg). ENV 977: termiske solvarmeanlæg og deres komponenter (anlæg produceret kundespecifikt). DIN 988: tekniske regler for brugsvandsinstallationer (TRWI). Installation og monterinig af vandvarmere DIN 4753, del : vandvarmere og varmeanlæg til vandopvarmning til brugs- og procesvand; krav, mærkning, udstyr og kontrol. DIN 8380, VOB: varmeanlæg til vandopvarmning til brugs- og procesvand. DIN 838, VOB: gas-, vand- og spildevandsinstallationsarbejde. DIN 84, VOB: isolering af varmetekniske anlæg. AVB WasV: bestemmelse om generelle betingelser for forsyning med vand. DVGW W 55: brugsvandsvarmeog ledningsanlæg, tekniske forholdsregler til forebyggelse af legionellavækst. Tab. Tekniske regler for installation af termiske solvarmeanlæg Lynafledersystem Hvis solvarmeanlægget rager ud over tagrygningen, eller bygningens højde (monteringshøjden) er mere end 0 m, og der ikke er installeret en lynafleder, skal de elektrisk ledende dele på taget forbindes med mindst 6 mm -jordforbindelse af el-installatøren og sluttes til potentialudligningen. Hvis bygningens højde (monteringshøjden) er mindre end 0 m, er særlige forholdsregler til lynafledning ikke nødvendige. Hvis der allerede findes et lynafledersystem, skal integreringen af solvarmeanlægget til lynafledersystemet kontrolleres af en el-installatør. RECYCLING Når solfangernes levetid er slut, kan de afleveres til producenten igen. Materialerne anvendes derefter til recycling og behandles med de mest miljøskånsomme metoder. Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 3

4 Tekniske data Tekniske data SKN Certifikater DIN Længde Bredde Højde Afstand mellem solfangerne 070 mm 45 mm 90 mm 5 mm Absorberindhold, lodret type V f 0,86 l Absorberindhold, vandret type V f,5 l Udvendig flade (bruttoflade) A G,37 m² Absorberflade (nettoflade),3 m² Vægt netto, lodret type m 4 kg Vægt netto, vandret type m 4 kg Tilladt driftsovertryk for solfangeren p maks 6 bar Tab. Tekniske data 4 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

5 Sikkerhed 3 3 Sikkerhed Dette kapitel forklarer, hvordan denne monteringsvejledning er opbygget, og informerer om de generelle sikkerhedsanvisninger for sikker drift uden fejl. Sikkerheds- og brugeranvisningerne, som specifikt gælder monteringen, kan findes i monteringsvejledningen ved de pågældende monteringstrin. Læs sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt, før du påbegynder monteringen. Hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan der ske alvorlige personskader også med dødelig udgang samt ting- og miljøskader. Om denne vejledning Den foreliggende monteringsvejledning indeholder vigtige informationer om sikker og korrekt montering af monteringssættet til fladtage og facader samt om den hydrauliske tilslutning. Billederne i denne vejledning viser den lodrette montering af solfangerne. Hvis den vandrette montering adskiller sig fra den lodrette, gøres der specielt opmærksom herpå. Hele den tekniske dokumentation er underlagt bestemmelserne om opbevaringspligt. Du kan læse den hos producenten. Arbejdet, som er beskrevet i monteringsvejledningen, forudsætter faglig viden, som svarer til en afsluttet GVSuddannelse. Udfør kun monteringstrinene selv, hvis du har den nødvendige faglige viden. Aflever denne monteringsvejledning til kunden. Forklar kunden, hvordan udstyret fungerer og betjenes. 3. Produktetsanvendelse Montér kun delene på tage, som har tilstrækkelig bæreevne. Tag højde for den ekstra tagbelastning pr. fladtagsstativ inklusive solfangerens belastning. Opstilling er udelukkende tilladt på fladtage eller tage med ringe hældning ( 5 ). Hvis der er fare for, at der kan samle sig større mængder sne bag solfangerne (på siden af rygningen), skal dette forhindres ved montering af passende snegitre. Ved tage med ringe hældning skal fastgørelsen på taget udføres på stedet. Anvendelsesbetingelser for tagkonsoller Montér kun monteringssættet på tage, som har tilstrækkelig bæreevne. Monteringssættet er egnet til en maks. karakteristisk snelast på,0 kn/m² og en monteringshøjde på maks. 0 m. Ved udvidelse med tilbehøret kan monteringssættet anvendes til en maks. karakteristisk snelast på 3,8 kn/m² og en maks. monteringshøjde på 00 m. Monteringssættet må ikke benyttes til fastgørelse på andre tagopbygninger. Konstruktionen er udelukkende beregnet til sikker fastgørelse af solfangere. Anvendelsesbetingelser facadestativ Montér kun facadestativet på bæredygtige konstruktioner. Kontakt evt. en statiker for hjælp. Facadestativet må kun monteres i en monteringshøjde på op til 0 m og indtil en snelast på maks.,0 kn/m². Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 5

6 3 Sikkerhed 3. Anvisningernes opbygning Der skelnes mellem to niveauer, der markeres med signalord: 3.3 Overhold disse sikkerhedsanvisninger LIVSFARE LIVSFARE på grund af styrt og nedfaldende dele. ADVARSEL! Angiver en fare, som produktet muligvis kan forårsage, og som kan medføre alvorlig legemsbeskadigelse eller endog død, hvis den ignoreres. ADVARSEL! Træf passende forholdsregler til forebyggelse af ulykker ved arbejde på tage. Ved arbejde på tage er det altid vigtigt at sikre sig mod nedstyrtning. FORSIGTIG! FARE FOR PERSONSKADER/ SKADER PÅ ANLÆGGET/ BYGNINGSSKADER Henviser til en potentielt farlig situation, der kan medføre middelsvære eller lettere personskader eller materielle skader. Bær altid vest med sikkerhedsline eller andet personligt beskyttelsesudstyr. Kontrollér, at monteringssættet og solfangerne sidder fast, når monteringen er afsluttet. Yderligere symbol til markering af brugeranvisninger: Her får du tips og nyttige oplysninger, som kan bruges til optimal indstilling og brug af anlægget. FORSIGTIG! FARE FOR PERSONSKADER Hvis du foretager ændringer på konstruktionen, kan det medføre kvæstelser og funktionsfejl. Foretag aldrig ændringer på konstruktionen. FORSIGTIG! FARE FOR PERSONSKADER Hvis solfangerne og monteringsmaterialet er udsat for længere tids solstråling, er der fare for at brænde sig på disse dele. Bær altid vest med sikkerhedsline eller andet personligt beskyttelsesudstyr. Tildæk solfangeren (med f.eks. en presenning, som leveres som tilbehør) og monteringsmaterialet under monteringen, så de beskyttes mod høje temperaturer på grund af solstrålingen. 6 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

7 Før monteringen 4 4 Før monteringen 4. Generelle anvisninger Da tagdækkerfirmaer har erfaring med tagarbejde og faren for nedstyrtning, anbefaler vi at samarbejde med disse firmaer. Indhent informationer om betingelserne på opsætningsstedet samt lokale forskrifter før monteringen. Kontrollér at leveringen er fuldstændig og ubeskadiget. at tagkonstruktionen har tilstrækkelig bæreevne samt for skader (f. eks. utætte steder). bygningens højde, og bestem fastgørelsestypen for fladtagsstativerne (se kapitel 5.3 "Stabilisering af tagkonsoller" side ). den optimale placering for solfangerne. Tag højde for solindstrålingen (hældningsvinkel, sydlig orientering). Undgå skygge på grund af høje træer eller lignende, og anbring solfangeren, så den følger bygningens form (f.eks. flugtning med vinduer, døre etc.). Opstillingsfladens stabilitet. Fjern grus eller lignende. Brug kun originale dele fra producenten, og udskift omgående defekte dele. Fig SD Samlet visning solfangerpar, fladtagsmontering Lad en tagdækker udføre vanskelige tagreparationer. Fig SD Samlet visning solfangerpar, facademontering Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 7

8 4 Før monteringen 4. Beskrivelse af komponenterne 4.. Monteringssæt til solfangerne Monteringssættene bruges til at holde og fastgøre solfangerne med SD Fig. 3 Monteringssæt til solfangere grundsæt, udvidelsessæt Grundsæt, til hvert solfangerfelt og til den første solfanger (fig. 3): Udvidelsessæt, til alle øvrige solfangere (fig. 3): Pos. : Profilskinne Pos. : Profilskinne Pos. 3: Skrue M8 0 6 Pos. : Stikforbinder med gevindstifter Pos. 5: Opspændingsanordning til solfanger, Pos. 3: Skrue M8 0 3 én side 4 Pos. 4: Dobbeltsidet opspændingsanordning Pos. 6: Møtrik M8 4 til solfanger Pos. 7: Solfangerstøtte Pos. 6: Møtrik M8 Pos. 8: Nedskridningssikring Pos. 7: Solfangerstøtte Pos. 8: Nedskridningssikring Afhængigt af, hvordan fladtagsstativet anvendes, kan det være nødvendigt med ekstrastøtter og ekstra-profilskinner, til hvilke der henvises til i andre kapitler. 8 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

9 Før monteringen Hydraulisk forbindelse Til den hydrauliske tilslutning skal der bruges et tilslutningssæt og et forbindelsessæt mellem solfangerne SD Fig. 4 Tilslutningssæt og forbindelsessæt (vist med lodrette solfangere) Tilslutningssæt, for hver solfanger (fig. 4): Pos. : Fjederbånd ( som reserve) 5 Pos. 8: Blindprop Pos. 3: Møtrik G Pos. 9: Solvarmeslange 55 mm Pos. 4: Klemskive Pos. 0: Klemforskruning til solfangerføler Pos. 5: Vinkel Pos. : Nøgle SW 5 Pos. 6: Klemring 8 mm Pos. : Holder til fremløbsledning Pos. 7: Omløber ¾ Forbindelsessæt mellem solfangerne, for hver solfanger (i to transporthjørner, fig. 5): Pos. : Fjederbånd 4 Pos. : Solvarmeslange 95 mm lang Fig. 5 To transporthjørner med et forbindelsessæt SD Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 9

10 4 Før monteringen 4.3 Øvrige nødvendige hjælpemidler Vaterpas Murersnor Hævert Vest med sikkerhedsline Materiale til rørisolering Stillads Tagstige eller udstyr til skorstensfejerarbejde Kran eller lift Værktøj til fastgørelse på opsætningsstedet 4.4 Transport og opbevaring Samtlige komponenter er beskyttede med transportemballager. Bortskaf transportemballagerne med det miljøvenlige recyclingsystem. Transportbeskyttelse for solfangertilslutninger Solfangernes tilslutninger er beskyttede mod tilskadekomst med kunststofkapper. SKADER PÅ ANLÆGGET FORSIGTIG! som følge af beskadigede tætningsplader. Fjern først kunststofkapperne (fig. 6, pos. ) lige før monteringen. Opbevaring Solfangerne må udelukkende opbevares tørt. Solfangerne må ikke opbevares udenfor uden beskyttelse mod regn. Fig. 6 Kunststofkapper på solfangertilslutninger SD 0 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

11 Før monteringen Teknisk dokumentation Solvarmeanlægget består af forskellige komponenter (fig. 7), som indeholder de nødvendige dokumentationer til montering, betjening og vedligeholdelse. Tilbehørsdele har egne separate dokumentationer. Pos. : Pos. : Pos. 3: Solfanger: Monteringsvejledning til montering på fladt tag er vedlagt tilslutningssættet Pumpestation: Monteringsvejledningen er vedlagt pumpestationen Beholder: Monteringsvejledningen er vedlagt beholderen 3 Fig. 7 Solvarmekomponenter SD 4.6 Bestemmelse af solfangernes hældningsvinkel Hældningsvinklen, som skal vælges til solfangerne, er afhængig af det ønskede anvendelsesområde. Den kan indstilles med teleskopskinnerne (fig. 8) Bestemmelse af anvendelsesområde De forskellige anvendelsesområder for solvarmeanlæg har hældningsvinkelområder, som garanterer optimalt solvarmeudbytte afhængigt af årstiden. Anvendelsesområde Hældningsvinkelområde Varmt vand Varmt vand + rumopvarmning Varmt vand + svømmebassin Fig. 8 Solfangerens hældningsvinkel på et fladtag SD Varmt vand + rumopvarmning + svømmebassin Tab. 3 Anvendelsesområder, hældningsvinkelområde Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

12 4 Før monteringen 4.6. Tage med hældning Ved tage, som hælder en smule mod syd, skal vinklen for taghældningen trækkes fra hældningsvinklen. Ved tage, som hælder en smule mod nord, skal taghældningens vinkel lægges til hældningsvinklen (fig. 9). ADVARSEL! LIVSFARE Hvis der er fare for, at der kan samle sig større mængder sne bag solfangerne (på siden af rygningen), skal dette forhindres ved montering af passende snegitre på stedet FORSIGTIG! SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af kraftig vind. På tage med hældning skal konsollerne fastgøres på stedet. Lad en tagdækker udføre monteringen på fladtag med hældning. Fig. 9 Pos. : Pos. : Pos. 3: Solfangerens hældningsvinkel på et fladtag Hældningsvinkel (absolut vinkel i forhold til vandret) Hældningsvinkel solfanger Taghældning SD Facader De vandrette solfangerstøtter kan både anvendes som tag- og facadestativ. LIVSFARE ADVARSEL! på grund af nedstyrtende solfangere ved forkert anvendelse. Solfangerens hældningsvinkel (fig. 0, pos. ) i forhold til vandret skal være mellem 45 og 60 (eller solfangerens hældningsvinkel fig. 0, pos. skal være mellem 30 og 45 ). Fig. 0 Pos. : Pos. : Solfangerens hældningsvinkel på facade Hældningsvinkel (absolut vinkel i forhold til vandret) Hældningsvinkel solfanger SD Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

13 Før monteringen Montering af teleskopskinner Med teleskopskinnerne kan der indstilles forskellige hældningsvinkler. Vælg hullerne på de øverste og nederste teleskopskinner som vist i fig. og fig. 3. Sæt teleskopskinnerne ind i hinanden, og fastgør dem med skruen M8 0 (fig. ).. Fig. Forbindelse af teleskopskinnerne SD Brug til den lodrette montering det øverste hul på den nederste teleskopskinne til solfanger-hældningsvinklen på 30 til 60 (fig., pos. ). Til hældningsvinklen på 5 skal den nederste skinne afkortes med 40 mm og det nederste hul benyttes (fig., pos. ) mm Fig SD Indstilling af hældningsvinkel til lodrette solfangere Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 3

14 4 Før monteringen Brug til den vandrette montering det øverste hul på den nederste teleskopskinne til solfanger-hældningsvinklen på 35 til 60 (fig. 3, pos. 3). Til hældningsvinklerne på 5 og 30 skal den nederste skinne afkortes med 40 mm og det nederste hul benyttes (fig. 3, pos. ) ADVARSEL! LIVSFARE på grund af nedstyrtende solfangere ved forkert anvendelse. Ved facademontering må der kun anvendes positionerne for solfanger-hældningsvinklerne 30, 35, 40 og 45 (fig. 3, pos. ) mm 4.7 Beregning af pladsbehov 4.7. Bestemmelse af afstanden mellem solfangerrækkerne Minimumafstanden mellem solfangerrækkerne bestemmes af solfangerens hældningsvinkel. Ved felter med flere rækker skal afstand X (fig. 4) mellem rækkerne være af en størrelse, så der ikke er skyggeområder. Fig SD Indstilling af hældningsvinkel til liggende solfangere Brug tabellens værdier, eller beregn den nødvendige afstand (planlægningsdokumenterne). X Hældningsvinkel solfanger Montering lodret Afstand X Montering vandret Fig. 4 Vist med skygge afstand X SD 5 4,74 m,63 m 30 5,8 m,87 m 35 5,58 m 3,09 m 40 5,94 m 3,9 m 45 6,6 m 3,46 m 50 6,5 m 3,6 m 55 6,74 m 3,73 m 60 6,90 m 3,8 m Tab. 4 Afstandens afhængighed af hældningsvinklen og den minimale solstand (7 ) 4 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

15 Før monteringen Vurdering af pladsbehovet SKADER PÅ ANLÆGGET FORSIGTIG! på grund af vindsug og trykspidser i kantområderne på fladtage. Før montering skal der være en afstand på minimum én meter mellem fladtagsstativerne og fladtagets kant (fig. 5). > m > m SD Fig. 5 Afstand fra tagets kant Planlæg tilstrækkeligt opstillingsareal til de forskellige monteringstyper (vandret, lodret). Målene (tab. 5 og tab. 6) refererer til tagarealet, som skal være til disposition. Målangivelserne til pladsbehovet er solfangerens rene bredde. Beregn endvidere 0,5 m til højre og venstre for solfangeren til rørledningsføringen. A B SD Fig. 6 Pladsbehov solfangere lodret udførelse Pladsbehov ved lodrette solfangere: Pladsbehov ved vandrette solfangere: Antal solfangere Mål A Mål B Antal solfangere Mål A Hældningsvinkel Hældningsvinkel Mål B,34 m 5,84 m 4,8 m 5,06 m 3 3,5 m 30,75 m 3 6,8 m 30,0 m 4 4,68 m 35,68 m 4 8,38 m 35 0,96 m 5 5,85 m 40,58 m 5 0,48 m 40 0,9 m 6 7,0 m 45,48 m 6,58 m 45 0,85 m 7 8,9 m 50,48 m 7 4,68 m 50 0,85 m 8 9,36 m 55,48 m 8 6,78 m 55 0,85 m 9 0,53 m 60,48 m 9 8,88 m 60 0,85 m 0,70 m 0 0,98 m Tab. 5 Pladsbehov lodret monterede solfangere Tab. 6 Pladsbehov vandret monterede solfangere Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 5

16 5 Montering af tag- og facadestativ 5 Montering af tag- og facadestativ LIVSFARE ADVARSEL! Ved arbejde på tage er det altid vigtigt at sikre sig mod nedstyrtning. ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER på grund af styrt og nedfaldende dele. Træf passende forholdsregler til forebyggelse af ulykker ved arbejde på tage. Bær altid vest med sikkerhedsline eller andet personligt beskyttelsesudstyr. Overhold forskrifterne til forebyggelse af ulykker (UVV) og alle sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning ved arbejde på tage. Fig. 7 Stående tagstativer til solfangere SD Det skal være sikkert at stå på opstillingsarealet, så derfor skal grus og lignende fjernes derfra. Læg almindelige byggemåtter ud til at lægge profilerne på, så tagets overflade beskyttes. Tætningslaget må ikke beskadiges. Monteringsprincippet gælder også for tagstativet til liggende solfangere. Efterfølgende beskriver vi monteringen af tagstativerne til stående solfangere. De liggende solfangere monteres på samme måde. Hvis der forekommer afvigelser, vises det med en henvisning. Fig. 8 Tagstativer til liggende solfangere SD 6 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

17 Montering af tag- og facadestativ 5 5. Afstand mellem solfangerstøtterne ved bundforankring på stedet Afstanden mellem solfangerstøtterne (midt/midt, angivelser i mm) er afhængig af: solfangermodellen (stående, liggende) og af den maksimale sne- og vindbelastning. Afstanden mellem solfangerstøtterne skal overholdes nøje, så profilskinnerne kan monteres bagefter. 5.. Grundudførelse Til den første solfanger skal der bruges solfangerstøtter. Til alle efterfølgende solfangere skal der bruges yderligere en solfangerstøtte (fig. 9). Til alle efterfølgende liggende solfangere skal der bruges yderligere solfangerstøtter (fig. ). Grundudførelsen kan anvendes til følgende belastninger: maks. 0 m bygningshøjde (monteringshøjde) maks.,0 kn/m² snelast Fig Grundudførelse for stående solfangere SD sidste solfanger x solfangere første solfanger Fig. 0 Grundudførelse for 3 stående solfangere SD Fig. Grundudførelse for liggende solfangere SD Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 7

18 5 Montering af tag- og facadestativ 5.. Udførelse med ekstrastøtte (tilbehør) Ved større belastninger er det nødvendigt med en ekstrastøtte (og ekstra profilskinner, side 6) til den anden og alle øvrige solfangere ved stående montering (fig. ). Denne udførelse kan anvendes til følgende belastninger: maks. 00 m bygningshøjde (monteringshøjde) maks. 3,8 kn/m² snelast Ved den vandrette montering kan der med grundudførelsen (fig., men med ekstraskinne side 6) realiseres en maks. bygningshøjde på 00 m og en maks. snelast på 3,8 kn/m². Fig Ekstrastøtter til 3 stående solfangere SD SD 8 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

19 Montering af tag- og facadestativ 5 5. Afstand mellem solfangerstøtterne ved trykkar (tilbehør) Afstanden mellem solfangerstøtterne (midt/midt, angivelser i mm) er afhængig af: solfangermodellen (stående, liggende) og af den maksimale sne- og vindbelastning. Ved stående montering skal der opstilles en ekstrastøtte ved den 4., 7. og 0. solfanger (fig. 3, pos. ). Afstanden mellem solfangerstøtterne skal overholdes nøje, så profilskinnerne kan monteres. 5.. Grundudførelse maks. 0 m bygningshøjde (monteringshøjde) maks.,0 kn/m² snelast Grundudførelsen kan anvendes til følgende belastninger: Solfangerantal Mål A Mål B Mål C 4 38 mm 5 38 mm 6 57 mm 7 57 mm 38 mm 8 57 mm 38 mm 9 57 mm 57 mm 0 57 mm 57 mm 38 mm Tab. 7 Afstand mellem ekstrastøtterne Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 9

20 5 Montering af tag- og facadestativ C B A SD Fig. 3 Grundudførelse for 0 stående solfangere (angivelser i mm) Den liggende montering kan udelukkende foretages med ekstrastøtten (tilbehør). Ved den liggende montering skal der monteres 3 solfangerstøtter til hver solfanger (fig. 4) Udførelse til maksimal belastning (tilbehør, fig. 5) Ved højere belastninger er det endvidere nødvendigt med wiresikringer (side ) og ekstraskinner (side 6). Denne udførelse kan anvendes til følgende belastninger: maks. 00 m bygningshøjde (monteringshøjde) maks. 3,8 kn/m² snelast Fig. 4 Grundudførelse for liggende solfangere SD Afstandene mellem de liggende solfangerstøtter til maks. belastninger kan ses i fig. 4. Fig Udførelse til maksimal belastning, 3 stående solfangere SD SD 0 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

21 Montering af tag- og facadestativ Stabilisering af tagkonsoller De efterfølgende angivelser refererer til en enkelt solfanger. Grundlag for angivelserne er DIN 055, del 4 "Lastantagelser for byggeri". Grundlæggende er der 3 mulige fastgørelsestyper til enkelte fladtagsstativer til sikring mod at glide eller tippe som følge af vindens påvirkning: Sikring af tagstativ med bundforankringer (fastgørelse på stedet). Tagstativ i tryk med betonplader, grus eller lignende (trykkar nødvendigt). Tagstativ i tryk med betonplader, grus eller lignende (trykkar nødvendigt) og evt. ekstrasikring med wiresikring. Ved alle fastgørelsestyper skal der tages højde for tagets statik. Med grus i trykkarrene er et maks. tryk på 30 kg pr. solfanger muligt (Tab. 8). Stabilisering af solfanger Bygningshøjde Ved den følgende tabel skal der også tages højde for afstanden mellem de ekstra solfangerstøtter og deres antal (kapitel 5. Afstand mellem solfangerstøtterne ved bundforankring på stedet ). Vind-hastighed Bundforankring Tryk Wiresikring Sikring mod at tippe Sikring mod at glide Antal og type skruer Vægt (f.eks. betonplader) Vægt (f.eks. betonplader) Maksimal trækkraft på wirer 0 m til 8 m 0 km/h M8/ kg 80 kg,6 kn over 8 m til 0 m 9 km/h M8/ kg 30 kg,5 kn over 0 m til 5 km/h 3 M8/ kg 3,3 kn 00 m Tab. 8 Værdier for nødvendig fastgøring ved solfanger Kun med ekstraskinne Pr. solfangerstøtte Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

22 5 Montering af tag- og facadestativ 5.3. Fastgøring på stedet af tagstativ med bundforankring Tagstativet kan fastgøres med bundforankringer. Som eksempel beskrives fastgøringen på dobbelt-t-holdere (fig. 6, pos. 3). Underkonstruktionen på anvendelsesstedet skal dimensioneres, så solfangerne kan modstå vindens og sneens kræfter. På anvendelsesstedet skal det være muligt med en fastgørelse, som stabiliserer konstruktionen og ikke beskadiger taget. FORSIGTIG! SKADER PÅ ANLÆGGET på grund af ændringer ved tagstativets konstruktion. Gennembor f.eks. ikke tagstativernes profiler SD Fig. 6 Tagstativ på dobbelt-t-holder, mål i mm (værdi i parentes = vandret udførelse) 563 (353) (353) Overfør afstanden mellem hullerne på den nederste profil (fig. 6, pos. ) til dobbelt-t-holderne, og bor huller, der passer. Sæt skruerne (se tab. 8 og fig. 6, pos. ) gennem profilerne og dobbelt-t-holderne, og skru fast med møtrik og underlagsskive Fastgørelse af tagstativ med tryk Stil solfangerstøtterne op (se kapitel 5. Afstand mellem solfangerstøtterne ved bundforankring på stedet ). Læg trykkarrrene (fig. 7, pos. ) i de nederste profiler (fig. 7, pos. ) og ind i hinanden (fig. 7, pos. 3). Læg betonplader eller lignende i trykkarrene (nødvendig vægt se tab. 8). Fig. 7 Pr. solfanger 4 trykkar SD Ekstrasikring af tagstativ med wiresikring Tagstativet med trykkar kan endvidere sikres med wirer. Vælg wiresikringen efter den belastning, der kan forventes (se tab. 8). Fastgør solfangeren på anvendelsesstedet med mindst trådwirer (fig. 8, pos. ) til skruen på den nederste profil og derefter på et egnet sted på taget. Fig. 8 Tagstativ med wiresikring SD Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

23 Montering af tag- og facadestativ Montering af facadestativ De vandrette solfangerstøtter kan også anvendes til facademonteringen. LIVSFARE ADVARSEL! på grund af nedstyrtende solfangere ved forkert anvendelse. Kun vandrette solfangerstøtter er tilladte til facademontering. Montering på facade er kun tilladt indtil en bygningshøjde på maksimalt 0 m (vindhastighed = 9 km/h) og indtil en snelast på maksimalt,0 kn/m². Hver solfangerstøtte skal fastgøres med 3 skruer (Tab. 9) på anvendelsesstedet på de dertil beregnede boringer. Montering er kun tilladt på en lukket facade, hvor vinden ikke kan trænge igennem. Fig. 9 Facadestativ SD Kontrollér fastgørelsesvæggens bæreevne (underlaget), før facadestativet monteres. Kontakt evt. en statiker for hjælp. Facadestativets beskaffenhed må ikke ændres. Der må ikke lægges genstande i facadestativets mellemrum. Der må ikke fastgøres beklædning på solfangerne. Dimensionér fastgørelsen på følgende måde: Væggens opbygning 3 Skruer/dyvler pr. solfangerstøtte Afstand fra facadens kant Stålbeton min. B5 (min. 0 mm) 3 UPAT MAX Express-anker, type MAX 8 (A4) og 3 underlagsskiver efter DIN 90 3 Hilti HST-HCR-M8 eller HST-R-M8 og 3 underlagsskiver efter DIN 90 > 00 mm > 00 mm Underkonstruktion af stål (f. eks. dobbelt-t-bærere) 3 M8 (4.6) og underlagsskiver efter DIN 90 Tab. 9 Fastgørelsesmateriale For hver dyvel/skrue skal der kunne optages en trækkraft på mindst,63 kn eller en veritkalkraft (forskydningskraft) på mindst,56 kn. 3 skruens diameter = underlagsskivens udvendige diameter. 3 Murværk på forespørgsel. Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer 3

24 5 Montering af tag- og facadestativ Fastgør hver solfangerstøtte med 3 skruer (se tab. 9, fig. 30, pos. ) på facaden ved siden af hinanden Fig. 30 Placering af solfangerstøtter på facaden til solfangere (angivelser i mm) SD 4 Monteringsvejledning Solfanger - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER

Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Branchevejledning om MONTAGE AF BETON- ELEMENTER OG LET- BETONELEMENTER Indhold InDhold 4 Indledning... 4 5 Projekterings- og kontraheringsfasen Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivendes

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning

TAGPAP GUIDE. Find den rigtige tagpapløsning TAGPAP GUIDE Find den rigtige tagpapløsning Valg af metode og tagpaptype Underlag Hældning/ Tagpaptyper fald i cm pr. m og metoder *) Krydsfiner 2,5-5,0 A,B,G,H 5,0-20,0 A,B,G,H 20,0-100,0 A,B,G,H,P,R

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade

DS Montagevejledning. DS Trapez stålplader til tag og facade DS Montagevejledning DS Trapez stålplader til tag og facade DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-900 Hobro www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. DS Materialebeskrivelse s. DS Overfladebeskrivelse

Læs mere