Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov, Casper B. Veile, Lone Sandholdt Jacobsen, Linda Charlotte Heiede Laursen, Kim Kjærgaard og Tine Ørum Secher. Afbud: Jørgen Lang og Mathilde Tarp-Havmose (er ikke længere i elevrådet og bestyrelsen). Ad. 1: Godkendelse af dagsordenen Niels Chr. Sidenius oplyste, at der siden dagsordenen blev udsendt, er kommet to nye punkter. Under punkt 3 vil Placering af likvide midler og optagelse af F1-lån blive behandlet, mens Indberetning klassekvotienter (tælletal) vil blive behandlet under punkt 5. Dagsorden blev med disse ændringer godkendt. Ad. 2: Underskrivning af referat fra mødet d Referatet blev godkendt og underskrevet. Ad. 3: Skolens økonomi Ad. 3a: Orientering om Kvartalsrapport for 2. kvartal 2013 Kim Kjærgaard orienterede om kvartalsrapporten, der er et udtryk for den økonomiske situation ved udgangen af juni 2013: Den nye overenskomst bevirkede, at overtid og eksamen ikke, som ellers planlagt, nåede at blive udbetalt før ferien. Det er den primære årsag til mindreforbruget på lærerløn. Licenser og IT-drift: merforbruget skyldes primært periodisering og betalingstidspunktet for vores servicefællesskabet. Indkøb af undervisningsmidler: forbruget er altid større i efteråret end i foråret. På talentområdet mangler der at blive gennemført nogle omposteringer. Vedligeholdelse: Merforbruget hænger først og fremmest sammen med etablering af nye lærerarbejdspladser samt indkøb af inventar til den nye administration. Niels Chr. Sidenius: Det forandrede niveau for rengøring er det eneste i budgettet af mere strukturel karakter, hvilket der selvfølgelig bør tages højde for i det kommende budget. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 1

2 Ad. 3b: Godkendelse af Revideret budget for 2013 KK fremlagde det reviderede budget med følgende bemærkninger: Da budgettet blev udarbejdet, var elevtallet for efteråret 2013 ikke kendt. Søgetallet har bevirket, at indtægterne er blevet større. Det opvejes dog af, at der skal ansættes nye undervisere. OK13 er en dyr overenskomst. Der er markante lønforhøjelser, som for Viby Gymnasiums vedkommende, betyder en merudgift til lærerløn på cirka 1,6 millioner næste skoleår. Da taxametrene ikke forøges, skal denne merudgift findes indenfor den givne ramme.. Da OK 13 på mange områder indebærer en ny måde at planlægge på, vil al overtid og afholdt eksamen ved afslutningen af skoleåret blive udbetalt. Denne engangsudgift vil være på cirka 1,8 millioner kroner. Vi forventer pt. et underskud for 2013 på godt kroner. Der er afsat tilsammen 1,5 millioner til reserver (løn og selvforsikring). Ministeriet har tilkendegivet, at der i september yderligere vil blive udmeldt en dispositionsbegrænsning for 2013, som alt andet lige vil indebære en reduktion i de bevilgede driftsmidler for Størrelsen kender vi ikke før udmelding. Det budgetterede underskud vil påvirke vores egenkapital negativt med et fald fra 4,6 til forventet cirka 4,2 millioner kr. Niels Chr. Sidenius spurgte Lone Sandholdt Jacobsen om konsekvensen af implementeringen af OK13. Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at vi har gjort lærerlønsgæld op nu ved at udbetale overtid og eksamen. Det samme har man valgt at gøre på mange andre skoler. Lone Sandholdt Jacobsen understregede også, at vi skal glæde os over antallet af primæransøgere og det faldende frafald. Bodil Primsø bad Kim Kjærgaard om at uddybe, hvornår taxametre udløses. Ledelsen gjorde derefter opmærksom på, at der med de nye lønstigninger ikke er råd til overtidsbetaling, hvorfor der er megen fokus på timeforbruget og ansættelser. Lis Vivi Fonnesbæk Hansen spurgte til, hvornår udbetalingen for eksamen og overtid sker. Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at det vil ske med septemberlønnen, men enkelte har fået det udbetalt. Bestyrelsen godkendte derefter det reviderede budget. Ad. 3c: Orientering om PWC benchmark Lone Sandholdt Jacobsen orienterede kort om undersøgelsen, der er et udtryk for, hvordan Viby Gymnasium ligger i forhold til 45 andre gymnasier: Det er vigtigt at være opmærksom på, at vi sammenlignes med skoler, der er noget 2

3 større end os. Vi ligger højere end gennemsnittet, hvad angår ressourceforbruget pr elev, men en forklaring kan være vores lavere klassekvotient, og at vi gennemfører valgfag med et lavt elevtal. Likviditetsgraden: vi rammer de 50% - og den skal ikke være lavere nu. Der er ikke noget alarmerende i tallene, selv om vi bruger lidt flere lærere pr. elev. Niels Chr. Sidenius var enig i ovenstående udlægning. Vi skal selvfølgelig være opmærksom på egenkapitalens størrelse også i fremtiden. Peder Filskov understregede, at vi jo bevidst havde valgt at have nogle små hold, hvilket Flemming Knudsen støttede, idet fagudbud og dets konsekvenser årligt er blevet drøftet i bestyrelsen. Bestyrelsen tog med disse kommentarer orienteringen til efterretning. Ad. 3d: Beslutning af Principper for budgetlægning for 2013 Kim Kjærgaard oplyste, at der, efter ledelsens opfattelse, fortsat i budgetlægningen bør tages højde for bygningsprojekter, og at ledelsen indstiller til bestyrelsen, at der arbejdes videre med en renovering af pigetoiletterne, badefaciliteterne i omklædningsrummene ved de gamle sale og af samlingssalen, såfremt økonomien tillader det. Vi har dog allerede foretaget en delvis modernisering af pigetoiletterne og har malet omklædningsrummene. En total renovering blev udsat på grund af ventilationsarbejde og administrationsombygningen. Ledelsen indstiller til bestyrelsen, at vi i den kommende tid genovervejer prioriteringen af projekterne. Der er ingen tvivl om, at det vil være optimalt, hvis man kunne lave en gennemgribende renovering af pigetoiletter og omklædningsrum, men en renovering af samlingssalen forekommer lige nu mere presserende. Den er yderst utidssvarende, og med det øgede elevtal oplever vi betydelig pladsmangel i arealerne udenfor klasselokalerne. Casper B. Veile bakkede op om, at der skal kigges på samlingssalen og dens anvendelse. Efter en drøftelse af ideer for fremtidens samlingssal opsummerede Niels Chr. Sidenius, at det måtte være op til ledelsen at gennemføre og prioritere en evt. renovering af pigetoiletterne og omklædningsrummene, mens man på et kommende bestyrelsesmøde gerne vil se konkrete planer for en evt. renovering af samlingssalen. Ud over de nævnte projekter oplyste Lone Sandholdt Jacobsen, at skolen vil prioritere en personaletur, hvis der kan findes midler til det. Lone Sandholdt Jacobsen meddelte endvidere, at der på grund af lønstigningen i år ikke er sket en udmøntning af NY Løn. Bestyrelsen godkendte ledelsens indstilling. Ad. 3.e: Placering af likvide midler og optagelse af F1-lån 3

4 Kim Kjærgaard oplyste, at den største del af skolens likvide midler er placeret på forskellige konti med max kr. Da to konti snart udløbet udløber, skal vi genoverveje vores placering af midlerne. Ledelsen indstiller til, at rektor får bemyndigelse til at placere pengene på konti med en statsgaranti og hertil søger en rimelig forrentning. Ledelsen indstiller at skolens nuværende F1 lån fornys til et nyt F1 lån ved udløb. Bestyrelsen følger ledelsens indstilling. Ad. 4: Beslutning af Optagelseskapacitet for skoleåret Lone Sandholdt Jacobsen orienterede om, at vi skal melde ind til Regionen hvor mange klasser, vi har plads til. Vi har hævet kapaciteten med 2 klasser, efter at ombygningen er blevet færdig. Vi indstiller til, at kapaciteten bliver 9 stx-klasser og 3 hf-klasser, hvilket vil give 32 klasser i alt. Ifølge Lone Sandholdt Jacobsen gik elevfordelingen godt i år, hvor vi fik mange 1. og 2. prioritetselever. Vi forventer dog, at de klasser reduceres til 9 ved juletid. Lone Sandholdt Jacobsen redegjorde derefter om et muligt samarbejde med Jordbrugets Uddannelsescenter Århus om at udbyde EUX. Stefan Møller Christiansen gjorde i den forbindelse opmærksom på, at man politisk er meget opmærksom på at få flyttet unge over på de erhvervsgymnasiale uddannelser. Bodil Primsø opfordrede ledelsen til at kontakte nogle af de skoler, der allerede havde samarbejde om EUX. Hele bestyrelsen gav udtryk for, at ledelsen skulle arbejde videre med ideen om at udbyde EUX i et samarbejde med Jordbrugets Uddannelsescenter Århus. Bestyrelsen godkendte fastsættelse af optagelseskapaciteten. Ad. 5: Orienteringspunkter Ad. 5a: Aktivitetstal Kim Kjærgaard oplyste, at de to ekstra årsværk i administrationen dækker over to flexansatte, der ikke tidligere var medtaget i opgørelsen. Peder Filskov gjorde opmærksom på, at det vil være hensigtsmæssigt, at man kunne se ændringen (tælletal fra f.eks. 1g til 2.g) fra september til maj et givent år i oversigten. Bestyrelsen godkendte indberetningen. Ad. 5b: Implementering af OK13 Lone Sandholdt Jacobsen redegjorde for ledelsens implementering af OK13 og gjorde opmærksom på følgende forandringer: 4

5 Vi går fra et system med fastsatte akkorder til en fastsat årstidsramme. Det er en ny måde at tænke sit arbejdsliv på. Lærerne skal selv forvalte denne tidsramme. Lærerne skal registrere deres arbejdstid. Lone Sandholdt Jacobsen ser det bestemt ikke som kontrol, men et redskab for lærerne. Ledelsen har bedt lærerne om dagligt at foretage registeringen, og de skal notere, om de arbejder hjemme eller arbejde på skolen. Derudover skal de registrere, hvordan timer til pædagogisk udvikling anvendes. Ledelsen er meget fokuseret på, at lærerne rammer de 1680 timer årligt, da der ikke er økonomi til merarbejde. Ledelsen vil 4 gange årligt gennemgå tidsregistreringerne, og det er vigtigt, at alle vænner sig til at reflektere over tidsforbruget i forholdet til udførelsen af den enkelte opgave. Merarbejde skal aftales. OK13 lægger bestemt også op til overvejelser om tilstedeværelse. Lærerne skal være mere sammen med eleverne, men vi er ikke kommet med en fast udmelding. Der kan ikke længere laves aftaler (akkorder), men vi kan lave retningslinjer igennem dialog i MIO. Peder Filskov gjorde efterfølgende opmærksom på, at der ikke er den store begejstring blandt lærerne for konsekvenserne af OK13. De fleste har nok fået pålagt flere opgaver. Konsekvenserne af tidsregistreringen er endnu også uklar. Ifølge Lis Vivi Fonnesbæk Hansen er der uenighed om, hvorvidt Overenskomsten åbner for, at man kan indgå aftaler, men politisk har man udmeldt, at det ikke længere er muligt. Bodil Primsø gav udtryk for, at det er vigtigt at holde fast i, at det er et paradigmeskifte og en besparelse. En situation, som man er nødt til at forholde sig til det. Lone Sandholdt Jacobsen var enig i Bodil Primsøs vurdering, for der er tale om en effektiviseringsøvelse. GL og Moderniseringsstyrelsen er bestemt ikke enige indbyrdes, men vi søger at agere dialogbaseret på skolen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad. 5c: Indberetning klassekvotienter (tælletal) Bestyrelsesformanden underskrev indberetningen, da klassekvotienten ligger under de maksimale 28 Ad. 6: Meddelelser fra Ad. 6a: Formanden Der har været et møde for de århusianske bestyrelsesformænd, hvor man bl.a. drøftede rektorlønninger, OK13 og Moderniseringsstyrelsens indkaldelse af formænd, der har indgået akkorder. Ad. 6b: Rektor 5

6 Har allerede tidligere på mødet orienteret om et muligt samarbejde om EUX. Ad.6c: Elevrådet Elevrådet er nu blevet sammensat. Casper B. Veile er genvalgt til bestyrelsen. Ad. 6d: Andre Flemming Knudsen spurgte om, hvorvidt det er Regionen eller skolerne selv, der bestemmer, om der skal være valgarrangementer til Regionsvalget. Så vidt vi er orienteret, er det Regionen selv, der udpeger skolerne, men Lone Sandholdt Jacobsen undersøger sagen. Ad.7: Eventuelt Ingen punkter Ref. Tine Ørum Secher Ad.8: Rektors resultatkontrakt Rektor orienterede om kontraktens elementer, hvorefter hun og Linda Laursen besvarede enkelte spørgsmål. Herefter forlod ledelsen bestyrelsesmødet. Bestyrelsen besluttede at anvende både basisrammen og ekstrarammen og tilsluttede sig de foreslåede områder, mål og målepunkter. Referent: Niels Christian Sidenius 6

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

Tirsdag d. 31. august 2010

Tirsdag d. 31. august 2010 Referat af CG-bestyrelsesmøde Tirsdag d. 31. august 2010 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Benjamin Lausten, Rebecca Ingemann, Birthe Tandrup

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet. Tilstede: Dagsorden. 1. Godkendelse af referat

Referat. VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet. Tilstede: Dagsorden. 1. Godkendelse af referat Referat Bestyrelsesmøde Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet Tilstede: Dagsorden Ulla Koch, Sigurd Gormsen, Leif Nielsen, Michael Kaas Andersen, Bodil Knudsen, Tom Rasmussen, Thomas Clausen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand REFERAT Budgetsamråd i Brabrand Sognegård torsdag den 18. juni 2015 kl. 18.00-21.00 Til stede var: Repræsentanter fra menighedsråd (MR) i provstiet (ÅVP) og provstiudvalget (PU) jf. vedhæftede oversigt.

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere