Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til"

Transkript

1 Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), lov om erhvervsuddannelser og lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Socialt tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen af frafaldstruede elever) 1 I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, som ændret senest ved 9 i lov nr. 634 af 16. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. I 30, stk. 8, indsættes efter»uddannelser«:»og på baggrund af andelen af frafaldstruede elever«. 2 I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, som ændret senest ved 7 i lov nr. 634 af 16. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 19, stk. 4, 1. pkt., ændres»yder«til:»kan yde«. 2. I 19 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Staten kan yde et særligt tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever, hvor der ikke ydes tilskud efter lovgivningen om uddannelserne. Taksten fastsættes på finansloven. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om betingelser for og beregning af tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever.«3 I lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, som ændret ved 8 i lov nr. 630 af 16. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. I 39 indsættes som stk. 7:»Stk. 7. Staten yder et særligt tilskud på baggrund af andelen Undervisningsministeren kan fastsætte regler om betingelser for og beregning af tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever.«4 I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, som ændret ved 1 i lov nr. 634 af 16. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. I 19 c indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Staten yder et særligt tilskud på baggrund af andelen Undervisningsministeren kan fastsætte regler om betingelser for og beregning af tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever.«journalnummer DokumentId

2 2 5 I lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr af 23. august 2013, som ændret ved 7 i lov nr af 26. december 2013 og 9 i lov nr. 720 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 1,1. pkt., ændres»jf. stk. 2«til:»jf. stk. 3«. 2. I 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. I beregning og opkrævning efter stk. 1 indgår ikke tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever efter: 1) 30, stk. 8, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 2) 19, stk. 5, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 3) 39, stk. 7, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). 4) 19 c, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser.«stk. 2-5 bliver herefter stk Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af finansloven for 2015, hvor et element er en styrket indsats for at sikre en mere hensigtsmæssig fordeling af ressourcerne (socialt tilskud) til ungdomsuddannelserne. Lovforslaget skal samtidig ses på baggrund af regeringsgrundlaget»et Danmark, der står sammen«. Det fremgår heraf, at regeringen vil udarbejde forslag til en taxameterændring,»der fordeler ressourcerne til ungdomsuddannelserne mere retfærdigt. Taxametersystemet skal bl.a. tage højde for uddannelsesstedernes forskellige geografiske og sociale udfordringer. Det vil bl.a. forbedre uddannelsesdækningen i yderområderne.«formålet med lovforslaget er at indføre et socialt tilskud til kompetencegivende ungdomsuddannelser på baggrund af andelen af frafaldstruede elever. Det sociale tilskud indebærer fremadrettet en omfordeling af midler fra institutioner med en relativ lav andel af frafaldstruede elever til institutioner med en relativ høj andel af frafaldstruede elever, idet det vil give institutioner med en høj andel af frafaldstruede elever økonomi til at iværksætte en ekstra indsats mod frafald. Tilskuddets størrelse fastsættes på finansloven. 2. Sociale tilskud 2.1. Gældende ret Der findes i dag ikke inden for den gældende lovgivning eksplicitte bestemmelser om særskilte tilskud til institutioner med sociale udfordringer i form af en stor andel frafaldstruede elever Den foreslåede ordning Med lovforslaget bliver det muligt for staten at yde et socialt tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever på de enkelte uddannelsesområder på den enkelte institution. Frafaldstruede elever defineres ud fra elevernes grundskolekarakterer. En elev defineres som frafaldstruet, hvis elevens fuldførelsessandsynlighed ligger under landsgennemsnittet på den pågældende uddannelse estimeret på baggrund af grundskolekarakterer. Andelen af frafaldstruede elever opgøres på baggrund af elevernes grundskolekarakterer. Modellen indebærer, at det ikke er den enkelte elev, som udløser et socialt tilskud, men i stedet institutionens samlede antal elever inden for det pågældende uddannelsesområde. En række undersøgelser dokumenterer en sammenhæng mellem risiko for frafald og uddannelsesfremmedhed bl.a. udtrykt ved variablerne køn, etnicitet, forældrenes uddannelse, grundskolekarakterer, skoletyper mv. Undervisningsministeriets analyser viser også, at den bedste enkeltstående indikator til at forudsige frafald er grundskolekarakterer. Endvidere viser ministeriets analyser, at forklaringsgraden stort set ikke ændres ved inddragelse af f.eks. forældres uddannelsesbaggrund og forældres indkomst. Det skyldes, at grundskolekaraktererne i vid udstrækning opsamler effekten af de andre karakteristika (variable). Det sociale tilskud tager dermed også højde for f.eks. forældres uddannelsesbaggrund og forældres indkomst, selvom det beregningsteknisk sker ved hjælp af variablen grundskolekarakterer. Det sociale tilskud, som det fremgår af forslag til finanslov for 2015, omfatter følgende ungdomsuddannelser: Den treårige uddannelse til studentereksamen (stx), den toårige uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf), den treårige uddannelse til højere handelseksamen (hhx), den treårige uddannelse til højere teknisk eksamen (htx), erhvervsuddannelsernes grundforløb og studierettet undervisning i form af gymnasiale fag i et særskilt kompetencegivende forløb eller i hovedforløbet af en erhvervsuddannelse (bl.a. eux). Tilskud efter de foreslåede bestemmelser ydes til de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelserne bortset fra private gymnasier. Af forslag til finanslov for 2015 fremgår, at tilskuddet for finansåret 2015 etableres med en ramme på 200 mio. kr. Denne ramme udmøntes som et tillægstaxameter med tre forskellige takststørrelser, som tildeles afhængig af institutionens andel af frafaldstruede på de enkelte uddannelsesområder. De tre tillægstaxametre fastsættes i 2015 til hhv kr., kr. og kr. pr. grundlagsårselev. Det foreslås, at undervisningsministeren bemyndiges til at kunne fastsætte regler om betingelser for og beregning af tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever. Det sociale tilskud forventes beregnet på grundlag af alle grundlagsårselever på det uddannelsesområde, som lever op til kriteriet for socialt tilskud. Som anført ovenfor, defineres en elev som frafaldstruet, hvis elevens fuldførelsessandsynlighed ligger under landsgennemsnittet på den pågældende uddannelse estimeret på baggrund af grundskolekarakterer. Hvis et uddannelsesområde på en institution har en andel af frafaldstruede under et vist niveau, ydes der ikke socialt tilskud hertil. Det er således muligt, at en institution med udbud af eksempelvis tre af de omfattede uddannelsesområder (f.eks. stx, hhx og merkantilt grundforløb) kan leve op til kriteriet for socialt tilskud på det ene uddannelsesområde, men ikke på de to andre. For at sikre forudsigelighed i tildelingen af det sociale tilskud forventes det, at institutionens andel af frafaldstruede på de enkelte uddannelsesområder fastsættes for en treårig periode ad gangen, dvs. at det genberegnes hvert tredje år. Med det på finansloven for 2015 foreslåede omfang på 200 mio. kr. for 2015 sikres det, at det sociale tilskud opnår en vis volumen, så det giver mulighed for at iværksætte en ekstra indsats mod frafald. Tilskuddet indebærer, at der fremadrettet sker en omfordeling af midler fra de gymnasiale til de erhvervsfaglige uddannelser. Det skyldes, at er-

4 4 hvervsuddannelserne generelt har flere frafaldstruede elever end de gymnasiale uddannelser. Tilskuddets ramme og taksterne for tillægstaxametrene efter 2015 fastsættes på de årlige finanslove. Der vil løbende blive foretaget systematisk opfølgning på uddannelsesinstitutionernes indsatser og resultater i forhold til at nedbringe frafaldet. Herunder iværksættes inden for tre år en analyse og evaluering af ordningen med henblik på at undersøge, om det sociale taxameter har haft den ønskede effekt på frafaldet. 3. Opkrævning hos kommunen eller anden aktør 3.1. Gældende ret Efter lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013) skal uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud efter bevillinger fra Undervisningsministeriet, beregne og opkræve betalingen af tilskud efter bevilling af uddannelse af de personer, der er omfattet af loven, hos kommunen og anden aktør på grundlag af antal årselever og studenterårsværk efter de takster, der er fastsat i finansloven for de pågældende uddannelser i de pågældende år for de pågældende institutioner Den foreslåede ordning Det foreslås, at det sociale tilskud til institutionerne ikke skal omfattes af betalingen mellem institution og kommune eller anden aktør i henhold til lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. Baggrunden herfor er ønsket om at undgå en situation, hvor kommunen og anden aktør har økonomisk incitament til at købe uddannelsesaktiviteter hos uddannelsesinstitutioner, som ikke modtager socialt tilskud frem for hos uddannelsesinstitutioner, som modtager socialt tilskud, da det samlede taxametertilskud pr. årselev og dermed betalingen for uddannelsesaktiviteten vil være lavere på førstnævnte type af institution end på sidstnævnte. 4. Ligestillingsmæssige konsekvenser Flere drenge end piger på ungdomsuddannelser er frafaldstruede. Indførelse af et socialt tilskud på baggrund af frafaldstruede elever vil kunne styrke indsatsen for denne elevgruppe og dermed potentielt på længere sigt bidrage til at rette op på drengenes uddannelsesmæssige efterslæb. På denne baggrund vurderes lovforslaget at have positive ligestillingsmæssige konsekvenser. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Det sociale tilskud gennemføres udgiftsneutralt ved at omlægge undervisningstaxametret. Lovforslaget har derfor ingen økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner. Det sociale tilskud etableres som et tillægstaxameter. På forslag til finansloven for 2015 er tilskuddet for finansåret 2015 etableret med en ramme på 200 mio. kr. Med denne ramme gives i 2015 et tillægstaxameter på kr., kr. eller kr. pr. grundlagsårselev, hvis et uddannelsesområde på en institution lever op til kriteriet for socialt tilskud. Tilskuddets ramme og tillægstaxameterets størrelse fastsættes på de årlige finanslove. Tilskuddet indebærer fremadrettet en omfordeling af midler fra institutioner med en relativ lav andel af frafaldstruede elever til institutioner med en relativ høj andel af frafaldstruede elever. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 10. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast til lovforslag har ikke forinden fremsættelsen været sendt i høring, da der er tale om opfølgning på finansloven for Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Akademikerne, Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskoler, Børnerådet, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Lærerforening, Danmarks Vejlederforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Center for Undervisningsmiljø, Dansk Erhverv, Dansk Industri (DI), Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Danske Handicaporganisationer, Danske Landbrugsskoler, Danske Regioner, Danske SOSU-skoler, Det Centrale Handicapråd, Det Nationale Dialogforum for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, Erhvervsskolelederne i Danmark, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene, Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd (TAT), Foreningsfællesskabet Ligeværd, FSR - danske revisorer, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, Gymnasieskolernes Rektorforening, Handelsskolernes Lærerforening, Institut for Menneskerettigheder, KL, LandboUngdom, Landselevbestyrelsen for det pædagogiske område, Landselevbestyrelsen for social- og sundhedsområdet, Landsorganisationen i Danmark, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Landssamråd for PPR-chefer, Lederforeningen for VUC, Lederne, Private Gymnasier og Studenterkurser, Pædagogiske Ledere for STX og HF, Rigsrevisionen, Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddan-

5 5 nelser, Rådet for Etniske Minoriteter, Rådet for Ungdomsuddannelser, Sammenslutningen af Unge med Handicap, SOSU-lederforeningen, Uddannelsesforbundet, UU Danmark, VUC Bestyrelsesforening, VUC Lederforeningen. 11. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regio-ingener Ingen Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Ingen Ingen Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Det foreslås med ændringen af 30, stk. 8, at det i forhold til institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse tydeliggøres, at staten kan yde et særligt tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever, og at taksten i givet fald fastsættes på de årlige finanslove. Det sociale tilskud omfatter med forslaget til finanslov for 2015 den treårige uddannelse til studentereksamen (stx) og den toårige uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf). Det sociale tilskud vil være omfattet af bemyndigelsesbestemmelsen i lovens 30, stk. 10, hvorefter undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om sociale tilskud. Bemyndigelsen i lovens 30, stk. 10, omfatter således også adgangen til at fastsætte regler om betingelser for og beregning af tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever. Det sociale tilskud er omfattet af de almindelige regler i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og for almen voksenuddannelse m.v., herunder lovens 36, hvorefter statslige tilskud efter denne lov ikke ydes til dækning af institutionernes udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven. Efter bestemmelsen kompenserer undervisningsministeren institutionerne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes statslige tilskud m.v. efter loven. pkt Til nr. 1 Til 2 Det fremgår af den gældende bestemmelse, at staten yder et særligt tilskud ved færdiggørelse af uddannelse, hvor der ikke ydes tilskud efter lovgivningen om uddannelserne. Der ydes for tiden færdiggørelsestaxameter til fiskeriuddannelsen efter bestemmelsen. Der er tale om en sproglig præcisering, som tydeliggør, at færdiggørelsestaxameteret kun ydes, hvis det er fastsat på de årlige finanslove. Til nr. 2 Det foreslås med et nyt stykke 5 i 19 i forhold til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, at staten kan yde et særligt tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever, hvor der ikke ydes tilskud efter lovgivningen om uddannelserne, dvs. efter lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og lov om erhvervsuddannelser, og at takten i givet fald fastsættes på de årlige finanslove. Det er for nuværende ikke hensigten at yde sociale tilskud til uddannelser, hvortil der ikke ydes tilskud efter lovgivningen om uddannelserne, jf. ovenfor. Det foreslås, at hjemlen etableres, således at muligheden er der, skulle der på et senere tidspunkt opstå ønske herom. Taksten fastsættes i givet fald på de årlige finanslove. Med forslaget får undervisningsministeren mulighed for at fastsætte regler om betingelser for og beregning af tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever. Det sociale tilskud er omfattet af de almindelige regler i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, herunder lovens 21 a, hvorefter statslige tilskud efter denne lov ikke ydes til dækning af institutionernes udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven. Efter bestemmelsen kompenserer undervisningsministeren institutionerne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes statslige tilskud m.v. efter loven. pkt. 2.2.

6 6 Til 3 Det foreslås med det nye stykke 7 i 39 i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), at staten yder et særligt tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever, og at taksten fastsættes på de årlige finanslove. Det sociale tilskud omfatter med forslaget til finansloven for 2015 uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). Med forslaget får undervisningsministeren mulighed for at fastsætte regler om betingelser for og beregning af tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever. Det sociale tilskud er omfattet af de almindelige regler i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), herunder lovens 39, stk. 2 og 3, hvorefter statslige tilskud efter loven ikke ydes til dækning af institutionernes udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven. Efter bestemmelserne kompenserer undervisningsministeren institutionerne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes statslige tilskud m.v. efter loven. pkt Til 4 Det foreslås med det nye stykke 2 i 19 c i lov om erhvervsuddannelser, at staten yder et særligt tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever, og at taksten fastsættes på de årlige finanslove. Det sociale tilskud omfatter med forslaget til finanslov for 2015 erhvervsuddannelsernes grundforløb og studierettet undervisning i form af gymnasiale fag i et særskilt kompetencegivende forløb eller i hovedforløbet af en erhvervsuddannelse (bl.a. eux). Med forslaget får undervisningsministeren mulighed for at fastsætte regler om betingelser for og beregning af tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever. Det sociale tilskud er omfattet af de almindelige regler i lov om erhvervsuddannelser, herunder lovens 19, stk. 5 og 6, hvorefter statslige tilskud efter loven ikke ydes til dækning af institutionernes udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven. Efter bestemmelserne kompenserer undervisningsministeren institutionerne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes statslige tilskud m.v. efter loven. pkt Til nr. 1 Til 5 Der er tale om en konsekvensændring af henvisningen i 2, stk. 1 til 2, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., idet stk. 2 med lovforslagets 5, nr. 3 bliver stk. 3. Til nr. 2 Det foreslås med indsættelsen af et nyt stk. 2 i 2 i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at det særlige tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever (socialt tilskud) til institutionerne ikke skal omfattes af betalingen mellem institution og kommune eller anden aktør. Det betyder, at kommuner og andre aktører alene skal betale de almindelige takster. pkt Til 6 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2015.

7 7 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, som ændret senest ved 9 i lov nr. 634 af 16. juni 2014, foretages følgende ændring: 30-- Stk Stk. 8. Der kan på de årlige finanslove fastlægges særlige tilskud, herunder til færdiggørelse af uddannelser. Stk Stk Stk. 4. Staten yder et særligt tilskud ved færdiggørelse af uddannelse, hvor der ikke ydes tilskud efter lovgivningen om uddannelserne. Taksten fastsættes på finansloven. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om betingelser for og beregning af det særlige tilskud. 1. I 30, stk. 8, indsættes efter»uddannelser«:»og på baggrund af andelen af frafaldstruede elever.«2 I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, som ændret senest ved 7 i lov nr. 634 af 16. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. I 19, stk. 4, 1. pkt., ændres»yder«til:»kan yde«. 2. I 19 indsættes som stk. 5:»Stk. 5. Staten kan yde et særligt tilskud på baggrund af andelen Undervisningsministeren fastsætter regler om betingelser for og beregning af tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever.«3 I lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, som ændret ved 8 i lov nr. 630 af 16. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. I 39 indsættes som stk. 7:»Stk. 7. Staten yder et særligt tilskud på baggrund af andelen Undervisningsministeren kan fastsætte regler om betingelser for og beregning af tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever.«4 I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, som ændret ved 1 i lov nr. 634 af 16. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. I 19 c indsættes som stk. 2:

8 8»Stk. 2. Staten yder et særligt tilskud på baggrund af andelen Undervisningsministeren kan fastsætte regler om betingelser for og beregning af tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever.«5 I lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr af 23. august 2013, som ændret ved 7 i lov nr af 26. december 2013 og 9 i lov nr. 720 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 2 Stk. 1. De uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet, beregner og opkræver betalingen af tilskud eller bevilling til uddannelse af de personer, der er nævnt i 1, stk. 2, hos kommunen og anden aktør, jf. 4, stk. 1, på grundlag af antal årselever og studenterårsværk efter de takster, jf. stk. 2, der er fastsat i finansloven for de pågældende uddannelser i de pågældende år for de pågældende institutioner. For andre institutioner, der finansieres af Undervisningsministeriet, beregner ministeriet en takst pr. årselev, der fastsættes på grundlag af de faktiske udgifter, der er forbundet med ordningen. Stk I 2, stk. 1, 1. pkt., ændres»jf. stk. 2«til:»jf. stk. 3«. 2. I 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. I beregning og opkrævning efter stk. 1 indgår ikke tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever efter: 1) 30, stk. 8, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 2) 19, stk. 5, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 3) 39, stk. 7, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). 4) 19 c, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser.«stk. 2-5 bliver herefter stk Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) 2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 15/01253 Fremsat

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 14 Offentligt Sagsnr.: 175.89M.541 UDKAST 20. oktober 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Undervisningsministeriet Indførelse af socialt taxameter og øget geografisk tilskud 6. oktober 2014 Det fremgår

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 22.02.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. LBK nr 780 af 15/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.44M.541 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. november 2017 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven),

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag. Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet

Forslag. Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet Lovforslag nr. L 160 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af undervisningsminister (Christine Antorini) Forslag til Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet 1. Ungdomsuddannelsesinstitutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 49 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 49 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 49 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Høringsnotat om Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Maj 2016 Sagsnr.:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Maj 2016 Sagsnr.: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Maj 2016 Sagsnr.: 004.872.351 Høringsnotat til ændring af bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

I det følgende beskrives de enkelte taxametre og de særlige tilskudselementer.

I det følgende beskrives de enkelte taxametre og de særlige tilskudselementer. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 61 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab)

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 425 Offentligt Undervisningsministeriet UDKAST af 10. september 2007 Fremsat den xx {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik-

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik- Høringsliste Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) Børnerådet Børnesagens Fællesråd Børns Vilkår Center

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Behandling

Læs mere

Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen)

Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen) Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Skole- og Børneudvalget. NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune

Skole- og Børneudvalget. NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune Skole- og Børneudvalget Børn og Kultur Skole og Klub Sagsnr. 190784 Brevid. 1280475 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 40 66 hanneo@roskilde.dk NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune

Læs mere

I notatet er alene medtaget de væsentligste punkter fra høringssvarene. En oversigt med angivelse af, hvem der har afgivet høringssvar, er vedlagt.

I notatet er alene medtaget de væsentligste punkter fra høringssvarene. En oversigt med angivelse af, hvem der har afgivet høringssvar, er vedlagt. Juni 2016 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl. 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Udkast December 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser (Målretning af befordringsrabatordningen) 1 I lov om befordringsrabat til studerende

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.)

Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.) Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 80 Bilag 5 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

HØRINGSLISTE. Advokatrådet. Advokatsamfundet. Akademikerne. AK-samvirke. Aktive Modstandsfolk. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

HØRINGSLISTE. Advokatrådet. Advokatsamfundet. Akademikerne. AK-samvirke. Aktive Modstandsfolk. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation HØRINGSLISTE 3F Advokatrådet Advokatsamfundet Akademikerne AK-samvirke Aktive Modstandsfolk Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Ankenævnet for Statens uddannelsesstøtteordninger Ankestyrelsen

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til 2007/2 LSV 56 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Afdelingen for gymnasiale uddannelser, j.nr. 044.142.021 Vedtaget af Folketinget ved 3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. LBK nr 777 af 10/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.90M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1744

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet

Forslag. Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 58 Offentligt Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den xx. xx 2015 af undervisningsminister (Christine Antorini) Forslag til

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) LBK nr 950 af 24/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 159.52J.271 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv Uddannelsesudvalget L 112 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Forslag. Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) til. (Ophævelse af revisionsklausul)

Forslag. Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) til. (Ophævelse af revisionsklausul) 2011/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 217.85H.271

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne.

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne. Uddannelsesudvalget L 111 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af procedure for henvisning

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

1. Lovgivningsmæssigt krav om EUD10 tilbud i Randes Kommune fra 1.8. 2015

1. Lovgivningsmæssigt krav om EUD10 tilbud i Randes Kommune fra 1.8. 2015 Vedrørende: EUD10 tilbud i Randes Kommune fra 1.8. 2015 Sagsnavn: EUD10 tilbud i Randers Kommune fra 1. august 2015 Sagsnummer: 17.02.36-A00-2-14 Skrevet af: Skoleafdelingen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Danmarks Biblioteksskole

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Forslag. Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, sagsnr. 181.614.031

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 78 Folketinget Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 11. december 2014.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 78 Folketinget Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 11. december 2014. Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2014/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 068.62S.541 Fremsat den 9. oktober 2014 af undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning

N O T A T. Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning N O T A T 13. februar, 2014 Vejledning til Læse-, skrive- og regnetest og undervisning AFA / ABH /TBI / JBT Baggrund Formålet med kontanthjælpsreformen er, at unge uden en uddannelse skal påbegynde og

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om folkeskolen. Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om folkeskolen. Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Forslag. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til 2010/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsafdelingen, j. nr. 059.68G.031 Fremsat den 14. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

Teknisk gennemgang af taxametersystemet

Teknisk gennemgang af taxametersystemet Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt Teknisk gennemgang af taxametersystemet - med særlig vægt på de gymnasiale uddannelser Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om røgfri miljøer

Forslag. Lov om ændring af lov om røgfri miljøer 2014/1 LSF 202 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1502709 Fremsat den 5. maj 2015

Læs mere

PSF foreslår derfor med følgende begrundelser at kvoten udvides:

PSF foreslår derfor med følgende begrundelser at kvoten udvides: Oktober 2015 Produktionsskolernes forslag i forbindelse med finanslovsforhandlinger 2016: Der skal gives bedre mulighed for at unge der deltager i et målrettet forløb på produktionsskolen kan gå på produktionsskolen

Læs mere