VERDENSBANKENS KLIMABISTAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VERDENSBANKENS KLIMABISTAND"

Transkript

1 VERDENSBANKENS KLIMABISTAND GRUPPEMEDLEMMER: Christian Thorup VEJLEDER: Bent Eisenreich Mette Lodberg Mikkel Gottlieb Nina Visholm Pernille van Kleef STUDIEDATA Det Samfundsvidenskabelige BasIsstudium, Roskilde Universitet 2. Semester 2011 Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 2. semester 2011

2 Akronymer: Dette afsnit har til hensigt at agere ordliste i projektrapporten. Læseren har deraf mulighed for at få en oversigt over anvendte akronymer i rapporten. ADB AF AfDB CA CIF CGCF CTF COP 15 COP 16 EBRD FIP GEF IaDB LDCF MDB NAPA NGO PPCR Asian Development Bank Adaption Fund African Development Bank Copenhagen Accord Climate Investment Fund Copenhagen Green Climate Fund Clean Technology Fund Conference of Parties 15 (UN Climate Change Conference) Conference of Parties 16 (UN Climate Change Conference) European Bank for Reconstruction and Development The Forest Investment Programme Global Environment Facility Inter-American Development Bank Least Developed Countries Fund Multilateral Development Bank National Adaptation Programmes of Action Non-Governmental Organisation Pilot Programme for Climate Resilience PPCR-SC Pilot Programme for Climate Resilience Sub-Committee SCF SREP UN UNFCCC Strategic Climate Fund The Programme For Scalling-Up Renewable Energy In Low Income Countries United Nations United Nations Framework Convention on Climate Change 2

3 1.0 Indledning Indledning Problemfelt Problemformulering Arbejdsspørgsmål Begrebsdefinition Design Motivation Afgrænsning Metode Metode og empiri Interview Fejlkilder Verdensbankens klimatilpasningsfond United Nations Framework Convention on Climate Change Climate Investment Fund Pilot Program for Climate Resilience Teoriafsnit Indledning Organisationsteori Det rationelle perspektiv Det åbne perspektiv Klassisk magtteori Direkte magt Indirekte magt Panoptisme Det magtteoretiske perspektiv Panoptikon som forskningsinstitution Governmentality Art of Govern Styringsregimer og praksisregimer Governmentality-analysens tre trin Delkonklusion Analyseafsnit Verdensbanken og PPCR i et rationelt og åbent perspektiv Delkonklusion Verdensbanken og PPCR i et klassisk magtperspektiv Lån- og gavebistand Verdensbankens magt i PPCR Delkonklusion Verdensbanken og PPCR i et panoptisk perspektiv Verdensbanken som forskningscenter for klimatilpasningsmidler: Delkonklusion Verdensbanken og PPCR i en Governmentality-analyse Delkonklusion Opsummering af analyse

4 6.0 Diskussion Verdensbankens indflydelse på PPCR PPCRʼs beslutningsproces Lånebetingelser i PPCR Gavebistand? Den nye klimatilpasningsfond Konklusion Perspektivering Litteraturliste Monografier Rapporter Periodika Interviews Hjemmesider Bilagsoversigt

5 1.0 Indledning 1.1 Indledning Global opvarmning og klimaforandringer er omfattende problematikker som i dag påvirker alle verdens nationer. Der foreligger en konsensus iblandt forskere om at jordkloden har opnået et såkaldt tipping point 1 hvor klimaforandringerne allerede er indtruffet og hvor det synes umuligt at vende udviklingen. Siden industrialiseringens start i slutningen af 1800 tallet er atmosfærens koncentration af drivhusgasser steget voldsomt. Dette har skabt en unaturlig klimaændring, der allerede har medført stigende temperaturer, flere oversvømmelser, hyppigere tørkeperioder og flere orkaner. Klimaændringerne har gennem de seneste 10 år haft store konsekvenser for ulandene, grundet deres geografiske forhold. Hvert år rammes mange af verdens fattige lande af tørke, oversvømmelser og tyfoner, som ødelægger høsten og forringer livsgrundlaget for millioner af mennesker. Samtidig gør manglen på ressourcer ulandene mere sårbare overfor klimaændringer, da deres forudsætninger for at tilpasse sig klimaforholdene forringes. I årevis har forskere og NGOʼer informeret det globale samfund om fremtidige gruopvækkende scenarier, der vil blive en realitet, hvis der fortsat anvendes fossile brændstoffer i samme omfang som i dag. Klimaforandringerne har udviklet sig til at være en global problematik, der har medført et øget internationalt klimasamarbejde. På baggrund af forskernes konsensus omkring jordens tipping point, har ilandene, udover deres fokus på CO2 reduktion, øget deres fokus på tilpasning af klimaforandringerne. Denne konsensus er deraf blevet et centralt udgangspunkt i det internationale klimasamarbejde, der i særlig grad kan dateres tilbage til oprettelsen af FNʼs UNFCCC Protocol Adaption Fund (AF). Tilpasningsfonden har til formål at kanalisere klimatilpasningsmidler til særligt sårbare ulande. I 2008 blev fonden Pilot Program for Climate Resilience (PPCR) etableret gennem et samarbejde mellem Verdensbanken samt flere multilaterale udviklingsbanker. Denne fond har ligeledes til formål at kanalisere klimatilpasningsmidler til ulande og betragtes på nuværende 1 Klimaet kan forstås som en gigantisk vippe, der er i en vis form for balance med sig selv. Men pludselig kan systemet nå et kritisk punkt, hvorefter vippen tipper dramatisk med pludselige, selvforstærkende og kraftige ændringer til følge.

6 tidspunkt som den mest ansete klimatilpasningsfond. Verdensbanken blev ved etableringen udvalgt som administrator for PPCR, hvilket skabte røre hos ulande og NGOʼer, der særligt kritiserede Verdensbankens magtstruktur samt deres anvendelse af låneydelser. Det er derfor aktuelt at identificere, analysere og diskutere konsekvenserne af Verdensbankens administration af klimatilpasningsmidlerne. 1.2 Problemfelt Der er ingen tvivl om at spørgsmålet om nedbringelse af CO 2 udslippet længe har domineret klimadebatten, men nu er klimatilpasning i stigende grad kommet i fokus. I forbindelse med det internationale klimasamarbejde vedtog de tre største aktieindehavere i Verdensbanken, USA, Japan og Storbritannien i 2008 at oprette klimafonden Climate Investment Fund (CIF) under Verdensbanken. Ligeledes blev PPCR oprettet under Verdensbankens administrering. Verdensbanken er den største og mest dominerende organisation indenfor udviklingsbistand, og gennem tiden har de indsamlet erfaring og viden der gør dem til den mest anerkendte organisation. Der er i midlertidigt mange konsekvenser ved at Verdensbanken på nuværende tidspunkt varetager klimatilpasningsmidlerne. Ulandene har ligeledes ytret stor kritik til det internationale samfund om Verdensbankens administrering af PPCR. Verdensbanken er endvidere beskyldt for at yde systematisk magtanvendelse igennem deres projekter, hvilket har ledt os til en undren vedrørende forholdet mellem Verdensbanken og PPCR. Vi ønsker derfor at afdække hvilke problematikker, der foreligger i Verdensbankens administration af klimatilpasningsmidlerne. Ligeledes undersøges der, hvordan Verdensbankens magtforhold indenfor PPCR udøves overfor ulandene. Verdensbankens aktiviteter har ofte været domineret af den liberale tankegang, da banken typisk har forlangt, at de lånetagende lande skal privatisere, åbne op for frihandel samt skære ned på de offentlige udgifter (Solomon, 2009). Med Verdensbanken i den nuværende rolle i PPCR sætter vi spørgsmålstegn ved om det kan undgås, at Verdensbankens ideologi og liberale tankegang kommer til at udøve indflydelse. Vi undrer os over i hvilket omfang PPCR anvender Verdensbankens ideologi og betingelser overfor ulandene. Derfor finder vi det nærliggende at fokusere på Verdensbankens magtstruktur i forhold til PPCR og videre hen på ulandene. Det er 6

7 deraf relevant at undersøge om Verdensbanken igennem overvågning og andre former for magtudøvelse søger at kontrollere ulandenes ageren. Derudover ser vi et problem i Verdensbankens ledelsesstruktur og de magtforhold der finder sted i beslutningsprocesserne. I Verdensbanken er alle medlemslande repræsenteret, men stemmemagten er bestemt ud fra en nations aktiekapital i banken og landets BNP. Derfor er det på nuværende tidspunkt de syv førende ilande der dominerer Verdensbanken med næsten 45 % af bestyrelsespladserne, hvoraf USA sidder med mere end 15 % og har vetoret over de større politiske ændringer. Denne ubalance i beslutningsprocessen må uomtvistelig give en håndfuld rige nationer uforholdsmæssig meget magt over ulandene. Vi er derfor bekymret over Verdensbankens ledelsesstruktur, der kan have haft indflydelse på etableringen af PPCR. Der må derfor på baggrund af Verdensbankens historie og ideologi foreligge problematikker ved implementeringen af PPCR. Vi stiller derfor spørgsmålstegn ved at en organisation som Verdensbanken får lov til at administrere størstedelen af klimatilpasningsmidlerne. Som led i slut-dokumentet fra COP15, Copenhagen Accord (CA), forpligtede ilandene sig til en hurtig klimafinansiering på 30 mia. USD. Aftalen forløber fra og vil derefter gradvist forøges efter 2012, således at den fra 2020 vil beløbe sig til 100 mia. USD om året. Endvidere fremgår det, at en væsentlig del skal kanaliseres gennem en ny fond: Green Climate Fund (GCF). Endnu er intet besluttet om, hvordan en fremtidig arkitektur for klimafinansiering bør se ud. Det er deraf nærliggende at undersøge hvordan GCF skal opbygges og hvilken betydning Verdensbanken tillægges. Vi anser denne problemstilling som værende relevant i forhold til udviklingen af klimabistanden og debatten om klimaændringerne i ulandene og dette har ført til vores problemformulering der lyder således: 1.3 Problemformulering Hvilke konsekvenser er forbundet med Verdensbankens indflydelse på fordelingen af klimatilpasningsmidlerne? Og hvad skal der tages højde for i etableringen i en ny fond? 7

8 1.4 Arbejdsspørgsmål 1) Hvordan er forholdet mellem Verdensbanken og PPCR? 2) Hvilke magtforhold skabes der overfor modtagerlandene, i kraft af at Verdensbanken er administrator af klimatilpasningsmidlerne? 3) Hvordan har Verdensbanken spillet en rolle i klimatilpasningsfinansieringen? 4) Hvilke magtteoretiske overvejelser skal man have med sig i oprettelsen af en ny klimafond, og hvilken en rolle skal Verdensbanken spille? 1.5 Begrebsdefinition Dette afsnit er en lille begrebsafklaring om de begreber, der bliver brugt løbende i projektet. Der bliver derudover tit henvist til en masse forkortelser som står beskrevet i akronymlisten. Verdensbanken: Når vi i projektet skriver Verdensbanken, så refererer vi til Verdensbank Gruppen, hvor alle underorganisationer er med, og ikke kun IBRD og IDA. Grunden til vi har valgt at skrive Verdensbanken er fordi det sprogligt er mere forstående, og derudover bliver det også benyttet i daglig tale bl.a. vores interviewpersoner. Klimabistand: er en form for udviklingsbistand, dog med særlig henblik på at skulle anvendes til de ulande, der står overfor store klimaudfordringer. Klimatilpasningsmidler: er de penge der skal gå til tilpasning af klimaforandringerne hos de mest udsatte ulande. Administrator: er en person eller en organisation som leder et administrativt arbejde/system. 8

9 Trustee: It holds in trust, as a legal owner and administrator, the funds, assets and receipts that constitute the Trust Fund, pursuant to the terms entered into with the contributors. (www.climateinvestmentfunds.org/cif/trustee, 25. maj 2011). Co-chair: er det land der bliver udvalgt, som skal holde styr på formalia og agere som dirigent ved PPCRʼs møder. Posten er skiftende. 9

10 1.6 Design 10

11 Vi har forsøgt at skabe overskuelighed og sammenhæng i projektet ved at begynde med at introducere vores problemetik, hvad vi finder interessant og forklare hvordan vi nåede frem til emnet. Derefter vil vi beskrive hvilke metoder vi har benyttet for at besvare vores problemformulering. Dette spænder fra kvalitativ interviewmetoder, til indsamling af empiri og tilegnelsen af ny viden. Efterfølgende vil vi redegøre for de forskellige teorier vi har benyttet, således at de kan anvendes i analysen af vores problemstilling. Dernæst vil vi diskutere resultaterne af analysens overensstemmelse med problemformuleringen. Yderligere vil vi konkludere hvorvidt vi har fået svar på vores problemformulering. Afsluttende vil vi perspektivere til andre relevante problemstillinger man kunne have taget op inden for samme emne. 1.7 Motivation Denne projektrapport blev dannet på baggrund af et ønske om at skrive et projekt, der tog udgangspunkt i måden hvorpå Danmark har reformeret ulandsbistanden. Særligt forholdet mellem Danmark og Afrika var noget, som vi alle følte ville være spændende at tage fat på. Derefter vaktes vores interesse for Verdensbankens og dens nyfundene interesse for klima og klimatilpasning. Efter en undersøgelse af Verdensbankens klimafonde, stod det os klart at projektets udgangspunkt ville være fonden PPCR, der håndterer Verdensbankens klimatilpasningsmidler. Det der overordnet har motiveret os til at skrive om PPCR, var forestillingen om de problematikker PPCRʼs administrering af klimatilpasningsmidlerne medførte. Det førte til den antagelse at klimatilpasningsmidlerne ikke ville have den ønskede effekt for ulandene, og i højere grad ville blive anvendt som en investering for ilandene. Yderligere var vores undren centreret omkring måden klimatilpasningsmidlerne gives på, da PPCR med anvendelse af låneydelser går imod princippet om at forureneren betaler. Indenfor PPCR fandt vi, det interessant at undersøge dens struktur og magtforhold overfor ulandene. Vi fandt klimatilpasningsmidlerne særdeles interessant, grundet de aktuelle klimakonsekvenser, der som oftest rammer ulandene. 11

12 1.8 Afgrænsning Vi har valgt at fokusere på de konsekvenser der er forbundet med Verdensbankens indflydelse på fordelingen af klimatilpasningsmidlerne og hvordan man kan tage højde for dette i fremtiden. Det har været nødvendigt for os, at afgrænse vores problemformulering, da der foreligger flere problematikker indenfor emnet. I Verdensbanken er der diverse institutioner og investeringsfonde, der beskæftiger sig med bistand til ulande. Vi har i projektet valgt kun at fokusere på PPCR, der er en underafdeling indenfor CIF, da projektet deraf ville blive for bredt. Vi har fravalgt at fokusere på samarbejdet mellem IMF, Verdensbanken og NGOʼer. Ydermere har vi fravalgt at fokusere på Danmarks fordeling af ulandsbistand, og ligeledes hvilke konsekvenser den nye reformering af Danmarks ulandsbistand medfører. Derudover har vi afgrænset os fra Verdensbankens investeringer af fossile brændstoffer, da dette ville gøre emnet for bredt. Vi fravælger os at vurdere de forskellige måder der bliver givet bistand på som f.eks. mikrolån. Vi har valgt at anskue vores projekt ud fra en politologisk vinkel og deraf fravalgt sociologi, hvor man kunne have undersøgt hvordan klimaændringerne og Verdensbankens projekter påvirker det enkelte individ i et uland. Desuden kunne man, med udgangspunkt i klimaændringer, havde lagt en PRR-vinkel i projektet, med fokus på medlemslandenes håndtering af klimaforandringerne ud fra ʼmitigationʼ eller ʼadaptionʼ. I forhold til projektets metodeafsnit kunne man arbejde indgående med den hermeneutisk cirkel, men da dette er en del af videnskabsteori har vi valgt at afgrænse os væk fra en mere i dybdegående analyse, da det ikke er et krav på 2. semester. Der eksisterer 6 dimensioner af klassisk magtteori, men vi har valgt kun at fokusere på 1. og 2. Dimension. I organisationsteori analyserer vi ud fra makroniveauet, man kunne også havde valgt at udføre analysen ud fra mikro- eller mesoniveauet, men vi finder det mest relevant at analysere Verdensbanken på makroniveauet, da de to andre niveauer handler om forholdet til individet og organisationen i sig selv. 12

13 2.0 Metode 2.1 Metode og empiri Vi har valgt at tage udgangspunkt i forskellige magtteorier, for indgående at undersøge Verdensbankens administration af PPCR. Vi sammenholder og diskuterer to klassiske magtteorier samt magtbegreber som Governmentality og Panoptikon i forhold til PPCR. Vi vil analysere Verdensbankens administrering af PPCR i et politologisk perspektiv, med fokus på de beslutningsprocesser der foregår inden for PPCR og vurderer det i forhold til magt. Vi har indsamlet vores egen empiriske data i form af interviews med fire fagpersoner, der alle er implicerede i arbejdet med Verdensbankens klimatilpasningsmidler. I vores projektrapport har vi gennemgående valgt at anvende det kvalitative interview frem for det kvantitative. Vores interviews var overordnet konstrueret ud fra et semistruktureret interview, hvor vi forberedende havde udformet en interviewguide. Guiden lagde op til, at informanterne fik meget frie tøjler, til at fortælle om deres egne holdninger og meninger. På baggrund af interviewpersonernes involvering indenfor klimatilpasningsmidlerne, kan interviewene også betragtes som ekspertinterviews. Vi har ikke fundet det relevant at udforme kvantitative interviewundersøgelser i denne projektrapport, da vi ikke mener, at vi ville kunne få brugbart data. De emner vi gerne ville tilegne os viden omkring, lod sig bedst gøre gennem det kvalitative interview. Vi har i projektrapporten bearbejdet vores videns deduktivt, da vi i arbejdet med Verdensbanken og PPCR har fokuseret på at udlede generelle antagelser ud fra magtteori og indsamlet empiri (Olsen & Pedersen, 2009). I praksis anvendte vi de klassiske magtteorier, organisationsteori, Michel Foucaults Panoptikon og Mitchell Deans fortolkning af Foucaults Governmentality til at analysere Verdensbankens magtindflydelse på PPCR. Vi påbegyndte endvidere projektet med en kritisk forforståelse af Verdensbankens administrering af PPCR, da vi antog at dette skabte et ulige magtforhold for ulandene. Denne forforståelse blev udarbejdet på baggrund af vores undren omkring Verdensbankens ideologiske værdier, der kunne føres videre i PPCR. Derudover anså vi 13

14 at USA havde en indirekte indflydelse i PPCR igennem deres position i Verdensbanken. Igennem vores empiriske dataindsamling har vores bias gennemgået en ændringsproces, hvor disse er blevet be- eller afkræftet. Vi erkendte igennem vores empiri at det ikke er muligt, at bekræfte at PPCR handler ud fra et liberalistisk perspektiv. I vores analyse blev vores bias udfordret af de teoretiske overvejelser og den indsamlede empiri. Deraf opstod der nye bias, der særligt centrerede sig omkring Verdensbankens systematiske overvågning af PPCR. Dernæst er de nyudviklede bias blevet fortolket og endt ud i en ny forståelsesramme. Denne arbejdsproces kaldes også den hermeneutiske cirkel, der kan defineres som en dynamisk proces, der i princippet aldrig ender. Processen indebærer ligeledes at vores fortolkning af Verdensbankens klimatilpasningsmidler løbende bliver afprøvet og sat op til revision (Andersen, 2009: p. 197). 2.2 Interview Som nævnt ovenfor har vi i vores projekt bl.a. indsamlet empiri igennem interviews jf. metodeafsnitt. Vi vil her gennemgå hvert interview, hvor det vil fremgå hvad vores formål var med interviewet, hvilke resultater vi fik ud af det, interviewets gyldighed og eventuelle fejlkilder. Vi har udarbejdet fire kvalitative interviews med henholdsvis Mattias Söderberg, leder af klimasekretariatet og klimalobbyist i Folkekirkens Nødhjælp, Poul Erik Lauridsen, tidligere program- og klimakoordinator for Care International og nu projektchef i Gate21 2, Christoffer Bertelsen, embedsmand i Udenrigsministeriet og tidligere co-chair i PPCR, samt Ilana Solomon, policy analytiker i ActionAid og civil observatør i PPCR. Det første interview vi gennemførte var med klimalobbyisten Mattias Söderberg fra Folkekirkens Nødhjælp. Vi gik ind til interviewet med en forforståelse, at Söderberg overvejende havde en negativ holdning overfor Verdensbanken. Vi havde som formål ønsket viden om forholdet mellem NGOʼerne og Verdensbanken. Som resultatet af interviewet fik vi et indblik i hvordan en NGO anskuer Verdensbanken, og vores 2 Gate 21 er et privat/offentligt samarbejde om klima-, energi- og miljøprojekter i Danmark. 14

15 forforståelse blev til dels indfriet i det Söderberg var overvejende negativ. Söderberg forklarede at de (Folkekirkens Nødhjælp) ser mange problematikker ved Verdensbanken som administrator af klimatilpasningsmidlerne, men samtidige anser de Verdensbanken som en af de eneste organisationer der har stor økonomisk erfaring. Vi anser interviewet med Söderberg som værende gyldigt, da han som ansat i Folkekirkens Nødhjælp agerer ud fra deres holdninger. Vores efterfølgende interview var med Christoffer Bertelsen embedsmand fra Udenrigsministeriet, der også har siddet som co-chair i PPCR. Vi antog, at Bertelsen var positiv indstillet overfor Verdensbanken, i kraft af hans stilling i Udenrigsministeriet. Vi fik gennem interviewet stor indsigt i Verdensbanken og PPCR. Resultatet stemte overens med formålet og forforståelsen. Bertelsen vægtede, at man skal forholde sig realistisk når det kommer til hvilke organisationer der kan varetage klimatilpasningsmidlerne, og mente at Verdensbanken er en af de eneste der har erfaringen med det. Det skal dog pointeres at noget af interviewets gyldighed mistes, da vi ikke måtte optage interviewet for Christoffer Bertelsen. Men overordnet anser vi interviewet som gyldigt. Interviewet med Bertelsen bar i særdeleshed præg af at være et ekspertinterview, da interviewet gennemgående indebar en asymmetrisk magtrelation (Kvale & Brinkman, 2008). Denne magtrelation kom til udtryk, da Bertelsen i kraft af sin ekspertviden blev den styrende person i interviewet. Vi forberedte os på dette, ved at tilegne os så stor en viden som muligt, men på trods af denne viden forekom magtforholdet ulige. Vi anvendte ligeledes Bertelsen som en kritisk modvægt til de interviews vi har gennemført med Söderberg, Solomon samt Lauridsen. I interviewet med Poul Erik Lauridsen havde vi samme forventning som ved interviewet med Söderberg. Lauridsen har med sin tidligere baggrund som klimakoordinator i Care en stor viden omkring projektets problemstilling og specielt Verdensbankens rolle i klimapolitik, da største delen af hans arbejde omhandlede den politiske del af klimabistand. Begge NGOʼer anser det som værende kritisk at Verdensbanken står som 15

16 administrator af klimatilpasningsmidlerne, men anerkender dog Verdensbanken som en af de eneste organisationer der kan administrerer så store summer penge. Lauridsens interview anser vi som gyldigt i og med han portrætterer Care Internationals holdning. Men som fejlkilde må det nævnes at informanten til tider tilkendegiver sin egen holdning, primært fordi han ikke længere er ansat i Care og derfor ikke er forpligtet til at repræsentere Care. Vores sidste interview var med Ilana Solomon som er policy analytiker for Action Aid og civil observatør i PPCR. Her havde vi også en klar forforståelse overfor interviewets udspil. Solomon arbejder for en af verdens største NGOʼer som er tilknyttet Mellemfolkeligt Samvirke i Danmark. Vi vidste hun formentlig ville forholde sig kritisk til Verdensbanken, men udover dette kunne Solomon bidrage med en særlig ekspertviden indenfor området. Derudover deltager hun i et samarbejde med andre NGOʼer om designet og udviklingen af den nye klimafond, Green Climate Fund. Vi ønskede med interviewet a danne os et overblik over strukturen af PPCR og få afdækket hvilke betingelser der ligger forud for modtagelsen af klimatilpasningsmidlerne. Derudover hvilken rolle Verdensbanken spiller og de ulemper/fordele der er ved at have Verdensbanken som administrator af PPCR. Vi fik dannet os et overblik over strukturen med CIF, PPCR og Verdensbanken. Interviewet anses for værende gyldigt, i og med hun er ekspert på området, dog skal man have hendes virke i ActionAid som fejlkilde og derudover kan det nævnes at dette interview blev foretaget over telefon og vi havde derfor ikke mulighed for at aflæse kropssprog mm. 2.3 Fejlkilder Generelt har vi nogle fejlkilder vi skal stå til ansvar for. I interviewene har vi bl.a. måtte se på kvaliteten. Kvaliteten af de producerede data i et kvalitativt interview afhænger af kvaliteten af interviewerens færdigheder og viden om emnet. (Kvale, 2008: p. 100). I og med vi stadig er første års studerende er vi stadig forholdsvis grønne til at foretage interviews, så vi må stadig korrigere for nogle begynderfejl, som f.eks. at stille ja/nej 16

17 spørgsmål og småsnakke under interviewet. Alle vores interviews er bygget op omkring det semistrukturerede interview, og en fejlkilde herved kan være, at informanten får for meget plads og styre interviewet i anden retning end først regnet med. Ydermere skal det fremhæves at vi har en overvægt af interviews med NGOʼer, dette skyldes det ikke har været muligt for os at fat på eksperter med en anden forforståelse. Vi har forgæves kontaktet Copenhagen Consensus og tænketanken CEPOS, men uden held og grundet tidsmangel i sidste periode af projektet har vi valgt at tilsidesætte dette. Vi mener dog godt at alle vores interviews er relevante, og at interviewet med Christoffer Bertelsen godt kan stå som opponent til interviewene med NGOʼerne. Med henblik på vores teori er der også visse fejlkilder der skal tages højde for. Ved brugen af Foucault og Deans teori om Governmentality og panoptisme er der blevet brugt 2. og 3. hånds litteratur. Ved oversættelsen kan der være pointer der er gået tabt. 3.0 Verdensbankens klimatilpasningsfond Med dette afsnit beskrives oprettelsen af de nuværende klimatilpasningsfonde, samt Verdensbankens administrering af disse. Afsnittet har til formål at udvikle læserens indsigt i den strukturelle opbygning af klimatilpasningsfondene. 3.1 United Nations Framework Convention on Climate Change Den globale opvarmning har stået på i flere årtier, men det er imidlertid kun de seneste år, at den er kommet højt op på den politiske dagsorden - i takt med at tegnene på klimakonsekvenserne er blevet mere og mere synlige. Politikere over hele kloden har i dag indset, at en fortsat global temperaturstigning kan få voldsomme negative konsekvenser, og der er deraf fremkommet et ønske om en global klimaaftale. FNʼs klimaorganisation UNFCCC har efterfølgende bestræbt sig på at efterleve dette ønske og skabte med den såkaldte Kyoto-protokol 3, grobund for et globalt politisk klimasamarbejde. Ifølge denne centrale aftale forpligtede 36 lande fra den mest udviklede del af verden, sig til at nedskære deres CO2-udslip efter nogle nærmere angivne regler, der i projektrapporten ikke vil uddybes (se bilag F.1). Det 3 Kyoto-protokollen er en rammeaftale fra 1997, som i dag er underskrevet af 181 lande samt EU, 17

18 mest C0 2 -udledende land USA, har imidlertid ikke underskrevet protokollen, hvilket har medført at aftalen ikke har haft den ønskede effekt (Singer, 2004). I forbindelse med Kyoto-protokollen oprettede UNFCCC i 1997 fonden, Kyoto Protocol Adaption Fund (AF) til finansiering af konkrete tilpasningsforanstaltninger i udviklingslandene (Müller, 2008). Endvidere blev fonden Least Developed Countries Fund (LDCF) oprettet under UNFCCC-konferencen i 2001, der administreres af organisationen Global Environment Facility. Det er imidlertid kun de seneste par år at AF og LDCF er blevet markante aktører i klimadebatten, i takt med at klimaforandringerne er kommet på den politiske dagsorden. 3.2 Climate Investment Fund Imidlertid vedtog de tre største aktieindehavere i Verdensbanken, USA, Japan og Storbritannien i 2008 at oprette klimafonden CIF under Verdensbanken. Verdensbanken etablerede efter vedtagelsen et samarbejde med andre multilaterale banker (MDB); Inter-American Development Bank (IDB), Asian Development Bank (ADB), African Development Bank (AFDB) samt European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) et sekretariat for en række klimainvesteringsfonde under CIF, med det formål at støtte udviklingslandene med finansielle ressourcer til at tilpasse sig klimaændringerne og til at reducere deres CO 2 udslip. Verdensbanken blev i dette henseende udnævnt som en såkaldt trustee og kan deraf anskues som det administrerende organ i klimatilpasningsfonden. Denne vedtagelse medførte imidlertid kritik fra de involverede ulande og NGOʼer, der særligt kritiserede magtstrukturen indenfor CIF. I det styrende udvalg for CIF forekom der i opstartsfasen, et ulige magtforhold, da ilandene besad højere stemmeprocent end ulandene. Dette har imidlertid udviklet sig til en fordeling af stemmeprocenten, der derved indebærer en mere jævnbyrdig magtstruktur. (jf. bilag E.1). CIF er sammensat af to fonde: Clean Technology Fund (CTF) og Strategic Climate Fund (SCF). Hensigten med CTF er, at støtte overgangen til klimavenlig teknologi ved at fremme anvendelsen af low-carbon teknologier. SCF fungerer, som en overordnet paraplyfond for bidrag til programmer fokuseret mod håndteringen af specifikke 18

19 udfordringer skabt af klimaforandringerne (Schalatek, 2011a). Figur 2. Oversigt over Verdensbankens klimafonde SCF består deraf af tre forskellige programmer: Forest Investment Program (FIP), Pilot Program for Climate Resilience (PPCR) og Program for Scaling Up Renewable Energy in Low Income Countries (SREP), hvor PPCR er den eneste af fondene, der fokuserer direkte på klimatilpasningerne for ulandene (Solomon, 2009). 3.3 Pilot Program for Climate Resilience PPCR blev dannet tilbage i 2008, hvor Verdensbanken gennem sin rolle som trustee havde indflydelse på udformningen af programmer og målsætninger, samt kriterier og finansielle prioriteringer for PPCR. PPCR-programmet har til formål, at demonstrere hvordan klimarisiko og modstandskraft kan integreres i planlægning og implementering på et nationalt niveau. De multilaterale udviklingsbanker understøtter overordnet investeringer indenfor finansiering til offentlige og private klimainitiativer, samt teknisk bistand til implementeringen. PPCR-fonden indeholder donationer fra vestlige lande, i hvilken der er blevet afsat 972 mio. USD til bevillinger indenfor de to nævnte finansieringsmuligheder (CIF Sub- Committee & PPCR Sub-Committee, 2009) Indenfor PPCR-fonden bevilliges der lån til specifikke lande samt regioner, og på nuværende tidspunkt foreligger der ni 19

20 medlemslande samt to medlemsregioner. Hvert medlemsland får bevilliget gavebistand på mio USD, mens medlemsregionerne modtager imellem mio USD. Endvidere kan et medlemsland eller region foretage såkaldte bløde låneydelser i PPCR, der indebærer lempelige lånevilkår. I en statusopdatering fra den såkaldte PPCR-Sub Committee (PPCR-SC) fremgår det at det samlede beløb er delt 50/50 imellem gavebistand og låneydelser, hvilket har affødt massiv kritik fra klimaorienterede NGOʼer. Organisationerne hæfter sig især ved, at denne opdeling strider imod princippet fra COP15 om at forureneren betaler (Solomon, 2009). Adgang til ressourcer under PPCR vil ligeledes være betinget af, at modtagerlandene opfylder kriterierne i de respektive fonde, dvs. at modtagerlandene skal vedtage bank og donor betingelser til gengæld for finansiering. Endvidere skal de støtteberettigede lande indenfor PPCR forelægge nationale klimainvesteringsstrategier, de såkaldte National Adaptation Plans of Action (NAPAʼs 4 ), der vil blive vurderet af PPCR-SC. Komiteen har til formål at overvåge projekter og aktiviteter indenfor PPCR-landene, og denne består af henholdsvis én repræsentant fra hver medlems- samt donorland og en repræsentant fra UNFCCC. Da klimatilpasning kan defineres som et bredt arbejdsområde, skal de nationale klimainvesteringsstrategier indeholde specifikke målsætninger samt kort og langsigtede resultater, der indebærer en klimavenlig bæredygtighed (CIF-SC & PPCR-SC, 2009). En ekspertgruppe er ligeledes blevet nedsat af PPCR SC til at fremsætte henstillinger om valg af lande, der kan blive indlemmet i PPCR. Ekspertgruppen består således af otte medlemmer med en bred vifte af videnskabelig, økonomisk samt miljø- og udviklingsmæssig ekspertise indenfor klimaområdet. Endvidere har Verdensbanken etableret aftaler med revisionsfirmaer, der løbende overvåger de nationale projekter indenfor PPCR. Som det fremgår af Verdensbankens projektpolitik, skal både et nationalt samt internationalt revisionsfirme føre tilsyn med projekterne, samt udarbejde statusrapporter 4 Udarbejdelsen af NAPAʼs er oprindeligt et kriterium fra LDCF, der er blevet indlemmet i UNFCCC. 20

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? www.nødhjælp.dk/klima Kampen om klima pengene Forord Finansiering er en af de vigtigste og mest kontroversielle dele af de igangværende

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Projektrapport. 2. semester BP2

Projektrapport. 2. semester BP2 Projektrapport 2. semester BP2 År: 2015 Semester: 2. semester Hus: Projekttitel: Tyskland - En stormagt i Europa? Projektvejleder: Jacob Dahl Rendtorff Gruppenummer: Studerende (fulde navn og studienummer):

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Som smurt i olie? Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Udarbejdet af: Kim Rasmussen Phillip Sune Dam Morten Mommsen Nikolaj Hänselt

Læs mere

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract

Amaru Barone Frederik Werlauff Samfundsvidenskabeligt basisstudium Hus 19.2 - RUC. Abstract Abstract The focus of our project aims at describing the impact of the prohibition of cannabis in Denmark. We have chosen to focus on the problem of, respectively, democratic implications and social consequences.

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden

Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden Roskilde Universitetscenter 3. semester 2007 RUC Sambas Hus: 22.1 Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden Vejleder. Poul Bitsch Olsen Gruppe 13. Hilde Nybo Breum, Peter Henning Rasmussen, Dennis

Læs mere

Sluseholmen et godt byrum?

Sluseholmen et godt byrum? Sluseholmen et godt byrum? En analyse af grænserne for byplanlægning Anne Sofie Fanøe Andersen, Louise Steiner Bruun, Lea Holstein Knudsen, Maria Flintholm Jørgensen og Signe Helledi Steensen, gruppe 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Bomuld! Penge eller lommeuld?

Bomuld! Penge eller lommeuld? Bomuld! Penge eller lommeuld? - Liberalisering og subsidier, et casestudie af Mali Projektgruppe 3, hus P2: Emil Halkjær Galløe Kenneth Rose Thijs Valdemar Van Tilburg Vejleder: Peter Oksen De Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere:

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere: Projekttitel: Den u/delte skole Forfattere: Christian Bundgaard, Mikkel Steen Dahlgaard, Pia Louise Nielsen, Simon Heilbuth og Solveig Petursdottir Madsen Vejleder: Yvonne Mørch Hus nr: 14.1 Gruppe nr:

Læs mere

Arbejdsmigration Forklædt som Kulturel Udveksling: Problemer med den Danske Au Pairordning

Arbejdsmigration Forklædt som Kulturel Udveksling: Problemer med den Danske Au Pairordning Arbejdsmigration Forklædt som Kulturel Udveksling: Problemer med den Danske Au Pairordning Marie Olsen Nynne Mørkeberg Nina Marie Hoff Pheodora Dyhr Vejleder: Andreas Egelund Christensen Anslag: 136.981

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker

Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker Udarbejdet af: Charlotte Vig Rasmussen Jacob Degn Andersen Jakob Hein Mikkelsen Mick Jelsdal Jørgensen Vejleder: Poul Wolfsen Bachelorprojekt Maj 2009

Læs mere

Fælles grundlag og fælles redskaber i lyset af produktiv magt. En kvantitativ undersøgelse af betydningen af de anvendte styringsstrategier i Skyen.

Fælles grundlag og fælles redskaber i lyset af produktiv magt. En kvantitativ undersøgelse af betydningen af de anvendte styringsstrategier i Skyen. Bachelorprojekt Afleveringsdato: 13. juni 2014 Af: Anatoli Kanev Vejleder: Benedicta Pecseli Antal anslag: 69.475 Fælles grundlag og fælles redskaber i lyset af produktiv magt. En kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Lobbyisme i EU. 21 december 2011. Lobbyisme I EU. Skrevet af: Marc Møller Espersen. Rikke Windfeld Kroman. Christina Ihler Madsen. Taus A.T.

Lobbyisme i EU. 21 december 2011. Lobbyisme I EU. Skrevet af: Marc Møller Espersen. Rikke Windfeld Kroman. Christina Ihler Madsen. Taus A.T. Lobbyisme I EU Skrevet af: Marc Møller Espersen Rikke Windfeld Kroman Christina Ihler Madsen Taus A.T. Jørgensen Thor Lidegaard Vejleder: Bent Eisenreich Institution og uddannelsestrin: Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22.1 Dansk projekttitel: Paradigmeskift i dansk udviklingsbistand Engelsk projekttitel: Paradigm shift in danish development

Læs mere