VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 24. Marts Ref.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 24. Marts 2011. Ref."

Transkript

1 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Torsdag 24. Marts 2011 Ref. Solveig Lundtoft 1

2 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19. Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling som han håbede vil forløbe på en god og seriøs måde. Medlemstal: ca. 340 foruden 9 Passive og 3 Æresmedlemmer. Der var fremmødt: 78 stemmeberettigede foruden adskillige ikke-stemmeberettigede medlemmer samt mange ægtefæller/partnere, i alt var vi langt over 100. Det er med sorg klubben kan meddele, at vi har 4 medlemmer, der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling. Medl.nr. 177 Ebbe Hansen, død juli 2010 Medl.nr Poul Hovgaard, død 11 september Medl.nr Alfred Kristensen, død september Medl.nr. 244 Verner Aarup, død februar Generalforsamlingen rejste sig og ærede deres minde med 1 min. stilhed. Dagsorden punkt 1 - Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Pedersen ikke andre forslag så han blev valgt. Iflg. 7 i vedtægterne skal generalforsamlingen være indkaldt 1 måned før afholdelsen. Opslag i klubhuset d. 23. februar 2011 Udsendt via mail og brev d. 23. februar Hans kunne herved fastslå at Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Dagsorden punkt 2 - Bestyrelsens beretning v/formand Bent Blankensteiner. Beretningen indledes med en orientering om ANF, de forbedringer de foretog i VB s område i 2010 samt de planlagte arbejder, der bliver udført i Alt blev i 2010 forsinket pga. den hårde og lange vinter, men ANF gennemførte forbedringer i medlemshavnene for adskillige millioner, heraf hovedparten i VB regi. ANF brugte i 2010 ca. 1 mill. Kr. af dens formue. Mht. planlagte forbedringer i 2011 henvises til ANF`s nye hjemmeside (også link fra VB s hjemmeside) hvoraf fremgår deres fulde regnskab, aktivitetsplan for 2011 samt mange andre ting. Vi kan se, at der påregnes uddybninger v/bro 7 samt v/indsejling til VBH samt SKH. Der foretages en større hovedreparation af bro 3, hvor der yderligere vil blive installeret 6 nye elstandere. Alle broer bliver rengjort ligesom der foretages de nødvendige renoveringer af broerne. Der bliver indført betalingselstandere på alle landpladser. Udbygning af betalingselstandere vil blive yderligere intensiveret, således at vi om få år kan 2

3 overgå til fuld betalings-el for såvel medlemmer som gæstesejlere. Den nye bølgebryder i SKH bliver forlænget. Der gøres opmærksom på, at ANF er påbegyndt vinterrenoveringen i SKH og fortsætter umiddelbart efter i VBH, og derfor pointeres, at der ikke må ligge både v/bro 1 og 3 før renoveringen er færdiggjort. I løbet af sommeren rejses der betalingsstandere på alle landpladser, således at vi kan overgå til betalingsstrøm fra vinteren Så bliver det lige for vinterliggere og dem, der står på land, hvilket må være fair for alle parter. Så skulle det være slut med at klippe ledninger, hvem der så end har de lyster. I VB har vi fået nye chipkort og installeret nye elektroniske låsesystemer på dørene til klubhuse, toilet- og badbygninger. Vedr. T/B i SKH har der været afholdt flere møder med Aalborg kommune, Fiskerklyngen og Marinemuseet. Vi er blevet lovet en overdragelse af ejerskabet af bygningen og sagen ligger pt. hos juristerne. OE indskyder, at vi dags dato har fået byggetilladelsen i hus. Vi forventer nu, at byggeriet påbegyndes til efteråret, og pga. klubbens sunde økonomi forventes det fuldt ud at kunne finansieres via klubbens likvide beholdninger. Der har været afholdt SKH`s møde for de relevante medlemmer vedr. forbedringer i SKH, og på dette blev der nedsat et udvalg bestående af 5 medlemmer, der skal bistå bestyrelsen med indretningen af T/B bygningen. Der har ligeledes været udsendt prioriteringsskema vedr. øvrige ønskelige forbedringer i SKH, og dette har resulteret i, at bestyrelsen i budgettet for 2011 har øremærket kr. til renovering og forbedring af SKH ens øvrige faciliteter. Det er med glæde, at vi igen har kunnet konstatere rekordhøj deltagelse i flere af klubbens arrangementer. Derfor skal der også lyde en stor tak og ros til aktivitetsudvalget og til de frivillige, der har deltaget i rengøring og oprydning omkring bådene, slået græs osv. både i SKH og VBH. Som I alle ved, gror træerne ikke ind i himlen, så for at vi kan blive ved med at have en så god økonomi, er vi nødt til at hjælpe hinanden (som vi har gjort hidtil) med bl.a. at huske at vende rød/grøn skiltet inden vi sejler på weekend/ferie, tage godt imod gæstesejlere, samt bruge strøm på broerne og i land med omtanke. Alle ønskes en formidabel 2011 sæson med masser af godt vejr. Der var ingen kommentarer til bestyrelsens beretning, der så blev taget til efterretning. Dagsorden punkt 3 Fremlæggelse af regnskab. Peter H. kunne berette, at regnskabet er godkendt af såvel interne som ekstern revisor, at han selv havde opstillet regnskab og budget, og endvidere havde gjort det på en efter hans overbevisning meget overskuelig måde som dog ikke ville kunne bruges i en virksomhed. 3

4 Peter gennemgik regnskab og budget i store træk. (vedhæftet som bilag i klubhusversionerne. Hans takkede for gennemgangen og satte regnskab og budget til debat. Der blev stillet spørgsmål til kontingentstigningen for pensionister: PH svarer at rabatordninger blev afskaffet v/generalforsamlingen Det er generalforsamlingen alene, der afgør, hvorvidt kontingentet skal stige. Ligeledes blev der sat spørgsmålstegn ved den store fortjeneste, som er på vinterel og kollektiv ansvarsforsikring: PH svarer, at fortjenesten på forsikringen afhænger af, hvor mange der er medlem deraf vi betaler a-conto efter et skøn og kan derfor tjene på det, hvis der er rigtig mange medlemmer. Administrationen af ordningen er også ret omfattende. Der var også spørgsmål om, hvoraf det fremgår at man betaler til den kollektive ansvarsforsikring, og svaret her er, at det fremgår af pladslejeopkrævningen. NB: Man kan på anfordring få udleveret dokumentation for medlemskab af den kollektive ansvarsforsikring hos PH/bestyrelsen. (På dansk, engelsk og tysk). Prisen på vinterel udgør pt. kr. 2,25 pr/kwt, heraf går de 2 kr. til ANF og de sidste 25 øre til VB s administrationsudgifter. Der udspandt sig en større debat om gebyret for vinterel, men det er et stort administrativt arbejde, som både kasserer og havnefoged bruger mange timer på. ANF opsætter betalingsstandere bl.a. i håbet om, at det store forbrug af strøm (se hjemmesiden) i vinterhalvåret begrænses, men også fordi det er mest rimeligt at betale efter forbrug. Dette får selvfølgelig ikke betydning for kontingentet, som et medlem spurgte om, da strøm afregnes med ANF. Der blev igen stillet spørgsmål vedr. forpagtningsafgiften Stiger pr. automatik 3% pr. år og for øvrigt rimelig sammenlignet med andre lignende forpagtninger i betragtning af, at restauranten ikke har fri prisfastsættelse og for øvrigt betaler forpagter ikke kun for strøm- og vandforbruget i restauranten men også i klubhuset. Spørgsmål til faldet i gæstepladsleje tilskrives den ringe for- og eftersommer samt at vi ikke længere har fælles opkrævning med SL, der nu er i frihavnsordning. Vi har ikke eksakte tal på antal overnatninger. Spørgsmål til den større indtjening på pladsleje ifht. Budget skyldes dobbelt udlejning af udlejede men ubenyttede pladser det er en god forretning, eftersom vi kun skal betale ANF 1 gang per plads. Spørgsmål til rengøring af faciliteterne Klubhus rengøres af firma, der også leverer rengøringsartiklerne. De øvrige faciliteter rengøres af havnefoged. Forslag om omprioritering af lån på klubhus mener der kan spares min på en omlægning til F1 lån i stedet for det nuværende med en fast rente på 5%. Forslaget skaber heftig debat, bestyrelsen svarer: man har valgt 4

5 ikke at tage chancer med medlemmernes penge renten er usikker og en omprioritering koster altid penge. Et medlem påpeger, at bestyrelsen er medlemmernes arbejdsdyr, og hvis man har nogle forslag ændringer så er det bare med at klø på og indsende disse til bestyrelsen. Regnskab og budget godkendes herefter af generalforsamlingen. Dagsorden punkt 4 - Indkomne forslag. 1. Rie Lund Svend Brøndum: Gæstesejlere skal have adgang til klubhuse i begge havne, da de burde have adgang til køkken. Forslaget fremlægges af Rie meget kort proces, eftersom OE kunne oplyse, at 6-kanten allerede var blevet forsynet med kodetastatur til dørlåsen. Klubhuset i VBH er åbent for gæstesejlere, og der finder man køkkenfaciliteter. 2. Pia & Lars Corfixen: Totalrenovering af bagagevogne samt kraftig markering af hvilke der er til transport af beskidt/fjedtet materiale og i hvilke man kan transportere sengetøj mv. Lars fremlægger forslaget efter kort debat vedtages det, at vognene rengøres og påtegnes m/ren vogn uren vogn/diesel også så udenlandske gæste-sejlere kan læse det. 3. Lilli Nielsen: Etablering af ny medlemsklasse for medlemmer, som ikke længere har bådplads, men som tidligere har haft en sådan i mindst 10 år. Disse medlemmer skal kun betale halv kontingent. Dette forslag er sendt ud med indkaldelsen til generalforsamlingen, eftersom det er et forslag til vedtægtsændring. Dette betyder også, at forslaget kræver ja fra 2/3 af afgivne stemmer for at blive vedtaget. Lilli fremlægger forslaget efter kort debat sættes det til skriftlig afstemning. Resultatet var 41 medlemmer for forslaget og 36 imod. Det betyder, at forslaget blev nedstemt. Dagsorden punkt 5 Fastsættelse af kontingent og indskud. Bestyrelsen foreslår uændrede priser i 2012, dvs. 700 kr. i kontingent, 700 kr. i indskud samt 100 kr. for passiv medlemskab. Forslaget vedtages. 5

6 Dagsorden punkt 6 Fastsættelse af vederlag Bestyrelsen forslår uændret hvilket vedtages. Dagsorden punkt 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er: Peter Hinrup kasserer, skal iflg. 12 vælges ved særskilt afstemning. PH ønsker at genopstille ingen modkandidater, så PH genvælges. På valg er: Henrik Kam Kristensen modtager genvalg. Søren Bak Rasmussen modtager ikke genvalg. Salen blev spurgt om der var andre kandidater 4 nye stiller op: Lars Corfixen Casper Holmgaard Jensen Bent Thygesen Johnny Iversen Der blev foretaget skriftlig afstemning mellem de 5 kandidater til de 2 poster, og resultatet blev flest stemmer til Casper, mens der var stemmelighed mellem Henrik og Lars med næstflest stemmer. Efter ny skriftlig afstemning mellem de 2 sidstnævnte faldt resultatet ud til fordel for Lars. De 2 nye bestyrelsesmedlemmer takkede for valget. Som suppleanter til bestyrelsen blev de vragede kandidater valgt HKK takkede dog nej, så 1. suppleant hedder Johnny Iversen og 2. suppleant hedder Bent Thygesen. Dagsorden punkt 8 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er Revisor Claus Johansen Revisor Uffe Toft Uffe genopstiller og blev genvalgt, Claus trak sig til fordel for Lars H. Knudsen, og blev i stedet valgt som revisorsuppleant. Dagsorden punkt 9 Valg af udvalg Bestående Aktivitetsudvalg: Johnny Iversen, Bent Thygesen, (Kim Olsen sponsorudvalg) Nyvalgt Aktivitetsudvalg: Johnny Iversen, Bent Thygesen, Henrik (Havnefoged) Sponsorudvalget blev nedlagt. 6

7 Dagsorden punkt 10 Eventuelt. Der efterlyses køkkenfaciliteter i SKH - Den nye T/B bygning kommer ikke til at indeholde sådanne. Debat om Rød/Grøn skilte De skulle have fået nogle smarte nogle i A/S Steiner undersøger nærmere. Havnefoged vil meget gerne vende skilte på opfordring. (Til rød når du kommer hjem fra ferie) Der ønskes tilbagemelding om de nye tiltag/forbedringer i SKH, herunder også status på ombygning af T/B. Bestyrelsen afventer afklaring af ejerskab, lover tilbagemelding når der sker noget nyt. Forventer ikke byggeriet igangsat før til efteråret. Pladsproblemer på begge sider af bro 2. Især skabt af speedbåde med motoren trukket op i vandret stilling det er der ikke plads til. Der henstilles derfor til, at motorerne skal være i vandet, opsætning at skilte på broen derom. Havnefoged henstiller til, at man rydder op efter sig ved bådene på parkeringspladsen området og det levende hegn ligner en losseplads. Forslag om at genoverveje deltagelse i Frihavnsordningen. Havnefoged svarer at det er meget svært at kontrollere de 3 dage ordningen omfatter. Nogle gæster fjerner kontrolstrimlen. PH opfordrer medlemmer til at bruge vores hjemmeside, som han jævnligt opdaterer. Ønske om at den også viser referater fra best.møder mv. imødekommes. Formanden slutter af med at takke Søren og Henrik for det gode arbejde, de har lagt i bestyrelsen, takkede Hans for hjælpen med at være dirigent og takkede salen for en god og seriøs aften. Søren og Henrik fik ordet for en kort bemærkning og takkede bestyrelsen, medlemmerne og i særdeleshed medarbejderne i aktivitetsudvalgene for godt samarbejde. Generalforsamlingen blev derefter hævet. 7

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 1. Valg af dirigent. Referat af ordinær Generalforsamling Assens Marina amba Søndag den 6. marts 2011 kl.15.00 I handelsskolens lokaler - Niels Kjærbyes Vej 9 Bestyrelsen indstillede Advokat Palle Thomsen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Referat af ordinær generalforsamling i Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A., tirsdag den 13. januar 2004. Fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent:

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Formanden bød velkommen. Anne Bornø valgtes enstemmigt til dirigent. Anne Bornø takkede for valget og konstaterede, at

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere