Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr."

Transkript

1 Bestyrelsen Referat Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn Stengel Petersen Formand udpeget af Herning Byråd Conny Jensen Næstformand udpeget af Region Midtjylland Frank Heidemann Sørensen udpeget af Ikast-Brande Kommune Tine Korsholm udpeget af Ringkøbing-Skjern Kommune Anette Ørbæk Andersen udpeget af bestyrelsen Henriette Slebsager udpeget af bestyrelsen Jens Klaris udpeget af FOA Karsten Nørskov Andersen medarbejdervalgt Louise Schack Hausted medarbejdervalgt Paw Brodersen elevvalgt Britta Raaballe direktør Mads Schmidt Haagensen - vicedirektør Rita Christensen økonomi- og administrationschef Conny Jensen Frank Heidemann Tine Korsholm Heidi Mortensen fuldmægtig, adm. medarbejder Referat: Indledende præsenteres Mads Schmidt Haagensen, vicedirektør. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af referat Referat fra bestyrelsesmøde den 17. juni 2014, godkendes og underskrives. Referatet blev godkendt. 3. Halvårsregnskab og budgetopfølgning 2014 Orientering og drøftelse af halvårsregnskabet 2014 Bilag 1: Halvårsregnskab med budgetprognose for 2014.

2 Rita Christensen gennemgik bilag 1, halvårsregnskab og budget Budgettet er justeret på grundlag af halvårsregnskabet, og der forventes et årsresultat på 6.3mio. Der forventes i alt 5 ÅE færre end budgetteret. Frafaldet forventes at være på niveau med Trods færre ÅE forventes de samlede indtægter at blive højere, end oprindeligt budgetteret, hvilket bl.a. kan henføres til ændring af taxameterbetalingen, der blev udmøntet if. med den endelige finanslov for 2014, samt flere indtægter fra udviklingsprojekter. Lønningerne er justeret ganske lidt, idet prognoser viser et stort set uændret personalebehov resten af året. På bygningsområdet er der afsat i alt 450t til sagsomkostninger i forbindelse med voldgiftssag. Obligationslån, 4%, er opsagt til indfrielse 1. juli 2014, herefter udgør et F1 lån med en restgæld på 9mio., den resterende kreditforeningsgæld. Af bilaget fremgår det, at der i efteråret 2014 er igangsat en analyse af rengøringsopgaverne, formanden spørger til hvad dette indebærer. Analysens formål er, at blive klogere på, hvordan rengøringen kan planlægges og normeres. Det har været udgangspunktet, at rengøringen skal være synlig rengøring, således at eleverne også oplever og forholder sig til denne del. Det kan dog være kompliceret at sammensætte stillinger og metoder til at komme omkring alle facetter på rengøringsområdet, når der samtidig er fuld aktivitet på skolen. Det præciseres, at udgangspunktet ikke er, at rengøringen skal udliciteres, ej heller at det er kvaliteten, som i øvrigt opleves som høj. Der spørges til årsagen til at lønudgiften pr. årselev, er stigende gennem tid. Dette har baggrund i perioden med lokalemangel, hvor der var mange elever i klasserne. Med færre elever pr. klasse stiger lønudgiften. Det drøftes herunder, at have fokus og opmærksomhed på holdstørrelsen. Halvårsregnskab og budgetopfølgning 2014 blev godkendt. 4. Budgetforudsætninger for den kommende budgetlægning 2015 Forelæggelse og drøftelse Bilag 2: Finanslovsforslag 2015 B-SOSU og Danske SOSU-Skoler Bilag 2 blev gennemgået af Rita Christensen. Der er sket lidt ændringer på taxameteret, bl.a. falder fællestaksten, hvilket skyldes besparelser fra bl.a.: Ambitiøs it, og effektiviseringspotentialet af indkøb. Som noget nyt arbejdes der med et socialt taxameter, der skal tilgodese de ungdomsuddannelser, der har mange frafaldstruede elever. Taxameteret skal give bedre

3 muligheder til at reducere frafaldet, f.eks. gennem initiativer såsom mentorordninger differentieret undervisning o.l.. Herudover er der midler til understøttelse af EUD reformens målsætninger. Midlerne er bl.a. afsat til kompetenceløft af lærere og ledere. Budgetforudsætningerne blev taget til orientering. 5. Revision Orientering om status på udbud af skolens revision. På grund af de særlige omstændigheder skolen har befundet sig i, i det seneste halve år, har udbuddet af revisionen været sat i bero i Det besluttes at revisionen skal gå i udbud i Handlingsplan for øget gennemførelse 2014 Orientering om tilbagemelding fra Ministeriet. Bilag 3: Brev fra UVM vedr. Handlingsplan 2014 Bilag 4: Brev til UVM ang. afgørelse Learning to Go Handlingsplanen ligger på hjemmesiden. Der orienteres om, at skolen har sendt brev til Ministeriet, hvor vi undrer os over afgørelse om målopfyldelse for Learning to Go. Der er efterfølgende kommet en uddybende begrundelse for afgørelsen, som tages til efterretning, trods skolen er uenig i de områder, der er inddraget i beslutningen om opfyldelse af måltallene. Orienteringen blev taget til orientering. 7. Indsatsområder til Resultatkontrakt 2015 Bestyrelsens bemyndigelse til formandsskabet til indgåelse af resultatlønskontrakt med direktøren, på baggrund af Strategi Da strategien for endnu ikke er drøftet i bestyrelsen, er der ikke fastlagt indsatsområder til resultatkontrakt Efterfølgende er det aftalt, at strategien laves for perioden Det besluttes at sætte indsatsområder til resultatkontrakt 2015 på bestyrelsesmødet i december. Formandsskabet bemyndiges til efterfølgende at indgå resultatlønskontrakt med direktøren.

4 8. Samarbejdet med de nordlige kommuner Statusorientering om samarbejdet, samt perspektivering. Britta Raaballe orienterer om, at der hen over sommeren er afholdt møder med kommunerne, med henblik på genoptagelse af samarbejdet. Dette er nu kommet dertil, at beslutningen er sat på dagsordenen på byrådsmøderne i de berørte kommuner, og forventes vedtaget i løbet af kort tid. I den forbindelse er der formuleret et udkast til en samarbejdsaftale, som skal underskrives af borgmestrene i de tre kommuner, samt bestyrelsesformanden. Ligeledes er der udarbejdet en pressemeddelelse. Samarbejdsaftalens endelige form, er endnu ikke forelagt bestyrelsesformanden til underskrift. Omkring placeringen af afdelingen i Holstebro, har der været nogle drøftelser, der endnu ikke har udmøntet sig i en konkret aftale udover, at der fortsat arbejdes på at se, hvor den endelige placering af alle uddannelser, på sigt, skal være. Skolen lægger vægt på, at uddannelserne er ungdoms- og erhvervsuddannelser, og Holstebro Kommune vil gerne have en tættere tilknytning af uddannelserne til det sundhedsmæssige og pædagogiske område. Fra de tre berørte kommuner har det været ønsket, at hver fik en repræsentant i bestyrelsen, i resten af den nuværende bestyrelsesperiode. Da antallet af bestyrelsesmedlemmer derved vil afvige fra standardvedtægterne, har formanden rettet henvendelse til ministeriet, med henblik på hvilke muligheder, om nogen, der er for dispensation herfra. Der er udarbejdet en sagsfremstilling i ministeriet, og der afventes pt. skriftligt svar. Et bestyrelsesmedlem stiller spørgsmålstegn til det hensigtsmæssige i en så massiv repræsentation fra kommunerne, i bestyrelsen, idet den fælles bestyrelses hovedopgave er at bidrage til skolens virke. Samarbejdsaftalen opleves i øvrigt som positiv, og vil betyde, at samarbejdet fortsætter fra 1. januar 2015, da opsigelsen var gældende derfra. De elever der er startet på SoSu-STV pr. 1 juli 2014, og fremad, får mulighed for at fortsætte der. Efteruddannelsesområdet indgår ligeledes som en del af samarbejdsaftalen. Aktiviteterne i Holstebroafdelingen optrappes hen over året Alle uddannelser skal udbydes i Holstebro. Det dog betinget, at der skal være min. 18 elever på et hold. Når aktiviteterne i Holstebro udvides, bliver konsekvensen, at der pr. 1. marts 2015 mangles lokaler i Holstebro. På kort sigt ønsker skolen at opsætte pavilloner ved UCH, hvilket UCH er positive overfor. På længere sigt arbejders der på en permanent løsning, hvor uddannelserne er samlet. Der kommer udbudsrunde i 2016, med virkning fra 2017, og vedr. dimensioneringen forventes anden styringsform, så herefter kan aktivitetsniveauet se anderledes ud. Mads Schmidt Haagensen orienterer om, at det er et stort ønske, i processen, at uddannelserne i Holstebro kan samles på en lokalitet, for at få en god arbejdsplads og et godt uddannelsessted. Derudover, at der skal være fokus på kvaliteten i uddannelsen. Annette Ørbæk sætter fokus på, at kvaliteten skal være god, og dialogen skal holdes god. I drøftelserne indgik også at ændre skolens navn.

5 Det har været vigtigt i udformningen af samarbejdsaftalen, at samarbejdsaftalen sikrer ligeværd med de øvrige kommuner, som skolen samarbejder med, og ikke alene vedgår de tre nordlige kommuner. Formanden bemyndiges til at underskrive den endelige samarbejdsaftale. Orienteringen blev taget til efterretning. 9. Orientering fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer Orientering fra B-SOSU Invitationer til bestyrelsesmedlemmer om bestyrelsesroller og -arbejdet. (der henvises til nyhedsbrev fra B-SOSU, august.) Formanden orienterede kort om, at der også drøftes EUD reform på B-SOSU. Invitation til seminar om bestyrelsesroller og arbejdet skulle være sendt ud, og man er velkommen til at deltage. Orienteringen blevet taget til orientering. 10. Orientering fra direktøren Personaleforhold Lov 409/OK 13 Bygningsforhold EUD reformen tidsplan Inspirationsforum Status grund- og hovedforløbselever-, kursus- og øvrige aktiviteter LUU/LUA møder Henvendelser fra Undervisningsministeriet og andre myndigheder Bilag 5: Notat fra direktøren Britta Raaballe orienterede om, at ændringerne med Lov409/OK13, er i gang. Første halvår er en slags prøveperiode, og følges tæt bl.a. i SU. Uenighederne med MTH omkring vinduer, ventilation og energiklasse 2015, sendes til syn og skøn, med henblik på voldgiftssag. EUD reformen er godt i gang, størst indflydelse får den på grundforløb, der bliver til hhv. GF1 og 2, og differenceres på elevens alder. Skolen er i gang med at indgå samarbejde med VUC omkring fag til flygtninge indvandrere, hvoraf de fleste er voksne, og kan dermed kun få 20- ugers GF2 forløb. Det drøftes, at dette er en landsdækkende problemstilling. Hjælperuddannelsen afkortes med 6 uger, hvor grundfag lægges på GF2. Der er en del udfordringer i overgangsperioden. Det drøftes, at frafaldet kan blive en udfordring, idet GF2 bliver massiv for eleverne, og opfyldelse af dimensionering på hjælperuddannelsen kan derfor blive udsat. Akademiuddannelsen er sendt til akkreditering, så denne forventes godt på vej. Når uddannelsen er kommet igennem, forestår der også en opgave med at

6 få nogle elever på uddannelsen. Uddannelsen skal sættes ind i en strategisk kontekst sådan, at den også bliver salgsbar på alle niveauer. Britta Raaballe og formanden har afholdt direktørmøder med Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner samt Regionen. I forlængelse af disse møder har Mads Schmidt Haagensen fremlagt ideen om at nedsætte et inspirationsforum, der skal være med til at inspirere skolen med at dele hvad tror vi fremtiden bringer at få lidt andre vinkler på, hvad vi kan være med til at løse af udfordringer i praksis, samt bidrage med viden om, hvad der rører sig i praksis. I første omgang ses forummet som en enkeltstående event. Til inspirationsforummet drøftes det, at det overvejes hvem der kan bidrage med viden om praksis. Skolen afholder Regionsmesterskaberne i SKILLS afholdes den 2. oktober. Arrangementet varer hele dagen, og man er velkommen til at komme ind og kigge på. Orienteringen blev taget til orientering. 11. Mødedatoer marts :00 12:00 Årsregnskab 19. februar 2015, Temadag, Bestyrelsens roller og ansvar. Studietur og bestyrelsesmøde uge 23, 2015, juni. 10. september :00 12: december :00 13:00 Som nævnt. 12. Eventuelt Intet under eventuelt. 13. Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligten Intet er omfattet af tavshedspligten.

7 14. Punkter til næste bestyrelsesmøde den 19. december 2014, 09:00 13:00. Vedtægtsændringer Strategier Budget 2015 Indsatsområder til resultatlønskontrakt 2015, evaluering af Underskrifter: Finn Stengel Petersen Conny Jensen Anette Ørbæk Andersen Frank Heidemann Sørensen Henriette Slebsager Tine Korsholm Jens Klaris Karsten Nørskov Andersen Louise Schack Hausted Paw Brodersen Tiltrådt af institutionens leder: Britta Raaballe Direktør

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i børne- og kulturforvaltningen

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00 Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania

Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen Erhvervsakademi Dania. LOUADVOKATFIRMA (Danske Erhverv) Erhvervsakademi Dania Mødereferat 17.9.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse Dato: 9.9.2014 Tid: 15-17 Sted: Deltagere: Dania Randers, Minervavej 63 Anders G. Christensen Kommunernes Kontaktråd Anders Graae Rasmussen

Læs mere