Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Ole Ravn, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen,, Kirstine Mose Schade, Julie Kjær Jensen Desuden deltog: rektor Per Beck, pædagogiske ledere Anna Margrethe Saxild og Bjarne Edelskov Nielsen samt vicerektor Anders Krogh. Økonomimedarbejder Peter Pedersen deltog ved punkt 1-3. Afbud: Pernille Vigsø Bagge Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 2. Bestyrelsens arbejde Meddelelser fra formanden. Intet 2.1. Referatet fra mødet den 11. marts Udsendt og behandlet elektronisk. Referatet blev underskrevet Økonomi Regnskabsopfølgning for perioden 1. kvartal (bilag) Overordnet set følges budgettet. Ift. tidligere års praksis er der justeret så der arbejdes med vægtning af nøgletal baseret på de erfaringsmæssige økonomiske udsving hen over året. Den nye GL-lønaftale fra 1/8 vil forventeligt betyde en ekstraudgift og dermed måske budgetjustering Investering og finansiering. Forsat drøftelse jf. bestyrelsesmødet i marts - af placering af midler, samt evt. indførelse af renteloft for nuværende F1 lån. (Finn Jensen). Fordele og ulemper ved en større grad af rentesikring blev diskuteret. Konvertering af et nuværende 4% lån til 3,5% kan give en besparelse der svarer til prisen for ekstra rentesikring. Der arbejdes videre hen imod yderligere rentesikring af det nuværende F1 lån 3.3. Tilbagemelding vedr. årsrapport (bilag) Årsrapporten har ikke givet anledning til forbehold fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. 4. Fjerritslev Gymnasium aktiviteter og initiativer 4.1. Elev- og personalesituationen: Udvikling i elevbistanden (se bilag) Små bevægelser. Fortsat lav frafaldsprocent Orientering om elever til skoleåret 2013/2014(se bilag) Der er stadig 2-3 elever der er i procedure mhp. evt. optagelse. Der har ikke været så stor eftertilmelding som de foregående 2 år. Det ville være ønskeligt, om der var flere franskelever, men de 6 elever der er, giver ikke anledning til at overveje, om fransk ikke skal oprettes Ansættelsessituationen. Der er lavet stillingsopslag for lærere med engelsk, matematik og erhvervsøkonomi. Der skal besættes i alt 1-2 stillinger. Sekretær Dorte Guld flytter til Fyn og har opsagt sin stilling pr. 1/6. Stillingen er slået op til besættelse snarest muligt. Rasmus Peter Holst Christensen (TY/HI) som har haft orlov i 12/13 har opsagt sin stilling.

2 Frem mod august Ny overenskomst på GL-området: Der har været afholdt to samtalerunder mellem de enkelte lærere og ledelsesrepræsentanter. Først en ønskerunde og dernæst en samtale baseret på et første udkast til opgavefordeling for det kommende skoleår. Den endelige opgavefordeling ventes at være klar sidst i maj/begyndelsen af juni. Et SU-underudvalg drøfter bl.a. tilstedeværelseskrav og tidsregistrering Bygninger Bygningsbehov Næste år er der en tilvækst på 1 klasse. Hvis der ikke sker noget afgørende nyt, forventes det at bygningerne kan rumme den ekstra klasse, men man må forvente flere lokaleskift i løbet af skoledagen end det har været tilfældet hidtil FGs eventuelle engagement i Vester Thorup Efterskole. Rektor uddelte et papir og gjorde også mundtligt rede for sagsforløbet og de muligheder FG kan tænkes at have ved en tilknytning til Vester Thorup Efterskole. Bestyrelsen diskuterede fordele og ulemper ved et engagement i forhold til skolen. Der blev udtrykt betænkelighed. Først og fremmest gik betænkeligheden på omfanget af de fremtidige udgifter til drift og vedligeholdese. Yderligere undersøgelser der kan give et mere solidt beslutningsgrundlag kan foretages til bestyrelsens senere vurdering Cykelprojekt (BN) FG råder nu over et klassesæt cykler som for en stor del er sponsorfinansieret. Cyklerne bruges flittigt. Der er stadig åbent for nye sponsorer. 5. Orientering Fra skolen liv Ny Nordisk Skole Jammerbugt Ungdomsskole, Åbybro Skole og FG samarbejder. En arbejdsgruppe er gået i gang Samarbejdet med grundskolen 2013/2014(BN) 10.klasse vest i huset har fungeret godt og har også medført enkelte succesfulde elevflytninger imellem 10. kl. og ungdomsuddannelserne. Brobygning/skolesamarbejder for næste år er under planlægning. Der samarbejdes med Åbybro og Løgstør samt Sosu Nord Regionsprojekter (afgørelse 18. maj). FG er med i tre ansøgninger: Rap i dansk (på initiativ af Aalborg Katedralskole) Kontakt til erhvervslivet (på initiativ af Brønderslev Gymnasium) FG, Åbybro Skole, Løgstør Skole har endvidere søgt om et IT-projekt Skoleårets slutning (Sa) Dimission torsdag den 27. juni kl Afslutningseleverne får deres eksamensplan onsdag den 22/5 kl Øvrige elever slutter deres undervisning til middag om onsdagen og får derefter deres eksamensplaner. Dimission efterfulgt af studenterfest planlægges i stil med de foregående år. Bestyrelen er velkommen. 5.2 Nyt fra elever og personale elever. intet personalet. intet 6. Eventuelt Intet Fjerritslev, den 23. maj Per Beck Anders Krogh

3 Budgetopfølgning pr måneder Resultatopgørelse Note Budget Budget Regnskab Beregnet Regnskab (3 mnd) 2013 (12 mnd.) 2013 (3 mdr) 2013 budget kr. kr. kr. pct. kr. Statstilskud , Deltagerbetaling og andre indtægter , Bruttofortjeneste , Undervisningens gennemførelse , Markedsføring , Ledelse og administration , Bygningsdrift , Driftsresultat Finansielle indtægter , Finansielle omkostninger , Årets resultat ,

4 Nøgletal Udvikling i elevtal Elevtal (pr. 31/3 2013) Indeks Udvikling i årsværk Årsværk (netto i alt) pr. 31/ Indeks Udvikling i lønudgifter Lønudgifter (i alt) Indeks Udvikling i omkostninger til personaleuddannelse Personaleuddannelse (vægtet) Indeks Udvikling i omkostninger til markedsføring Markedsføring (vægtet) Indeks

5 Noter Budget Regnskab Regnskab 2013 (3 mnd.) 2013 (3 mnd.) 2012 (12 mnd.) kr. kr. kr. 2. Deltagerbetaling og andre indtægter Lejeindtægter Elevbetaling, kopikort mv Salg lærertimer Salg madvarer - kantine Køb af fødevarer - kantine Øvrige indtægter (incl. regulering tidligere år) Undervisningens gennemførelse Løn og lønafhængige omkostninger Øvrige, eksterne lærerer m.fl Inventar og udstyr afskrivninger Inventar og udstyr anskaffelser Tab ved afhændelse af anlæg Copydan Undervisningsmaterialer * Personaleuddannelse IT-omkostninger Elevaktiviteter Psykologordning Øvrige undervisningsudgifter Tjenesterejser Censur

6 Noter Budget Regnskab Regnskab 2013 (3 mnd.) 2013 (3 mnd.) 2012 (12 mnd.) kr. kr. kr. 4. Markedsføring Annoncer og reklame Repræsentation Ledelse og administration Lønninger og lønafhængige omkostninger Tab ved afhændelse af anlæg Inventar og udstyr afskrivninger Kontingenter Telefon og abonnementer Porto og gebyrer Kopipapir og kontorartikler Diverse omkostninger Ekstern assistance

7 Noter Budget Regnskab Regnskab 2013 (3 mnd.) 2013 (3 mnd.) 2012 (12 mnd.) kr. kr. kr. 6. Bygningsdrift Lønninger og lønafhængige omkostninger Afskrivninger, bygninger Tab ved afhændelse af anlæg El, vand og varme Reparation og vedligeholdelse Ejendomsskat Rengøring Øvrige omkostninger (forsikring)

8 Til bestyrelsen for Fjerritslev Gymnasium Skovbrynet Fjerritslev Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Årsrapport og revisionsprotokollat 2012 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen kvitterer for modtagelsen af institutionens årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat m.v. for regnskabsåret 2012, der er indberettet og signeret med digital signatur. 25. april 2013 Sags nr.: N.271 Det fremgår af revisors påtegning i årsrapporten, at revisionen er udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. ministeriets gældende revisionsbekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.v., og at revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger, men gør opmærksom på, at styrelsen eventuelt foretager en supplerende gennemgang af materialet i overensstemmelse med styrelsens procedurer herfor. I så fald vil institutionen blive orienteret om resultatet af den supplerende gennemgang. Med venlig hilsen Tannie Maria Andersen Kontorfuldmægtig Direkte tlf

9 Skoleåret August 2012 pr. 14/ September Oktober November December Januar Februar

10 Marts

11 Valg af studieretning og uddannelse Studieretning 1. Antal Opdateret A. MU, EN, Sa 7 7 B. EN, TY Sa C. SP, EN, Sa 7 7 D. SA, Ma, eø STX: 101 E. EN, Sa, ps HF 35 F. MA, Fy, Ke HHX 25 G. BI, Ma, Ke 9 9 HF Almen Markedsorienteret Almen Matematisk økonomisk Total: Valg af 2. fremmedsprog Studieretning Fransk beg. Spansk Tysk [Ej valgt] Antal fortsætter A. MU, EN, Sa B. EN, TY Sa C. SP, EN, Sa 7 7 D. SA, Ma, eø E. EN, Sa, ps STX: 101 F. MA, Fy, Ke HF: 35 G. BI, Ma, Ke HHX 25 HF Almen Markedsorienteret Almen Matematisk økonomisk Total: Valg af kunsterisk fag Studieretning Billedkunst Mediefag Musik Antal A. MU, EN, Sa 7 7 B. EN, TY Sa C. SP, EN, Sa D. SA, Ma, eø E. EN, Sa, ps F. MA, Fy, Ke G. BI, Ma, Ke HF Almen Total: Valg af 2. og 3. fremmedsprog på hhv. HF og STX Studieretning Fransk beg. Spansk Tysk C Spansk B Fransk B B. EN, TY Sa 1 C. SP, EN, Sa HF C:\Users\AK\Desktop\best2013_05_13\05 Statistik modtagne ansøgninger

12 Afgangsskole for optagelse 2013 Afgangsskole Antal [Ej specificeret] KlasseCentret Vesthimmerland 6 OBS!! HHX er ikke med i denne statistik. Balleskolen 1 Bjerget Efterskole 5 Bjergsnæs Efterskole 3 Brovst Skole 5 Djurslands Efterskole 1 Dronninglund Efterskole 1 Filstedvejens Skole 1 Fjerritslev Skole 50 Halvorsminde Efterskole 1 Han Herreders Ungdomsskole 7 Himmerlands Ungdomsskole 1 Himmerlandscentrets Idrætsefterskole 2 Hørby Efterskole 1 Ingstrup Efterskole 3 Klank Efterskole 1 Klejtrup Musikefterskole 2 Klim Friskole 2 Løgstør Skole 3 Ranum Efterskole 1 Ranum Skole 5 Salling Efterskole 1 Skals Efterskole 3 Skovsgård Tranum skole 9 Skrødstrup Efterskole 1 Svankjær Efterskole 1 Thyland Idrætsefterskole 2 Tranhøjskolen 1 Vedsted Friskole 3 Østerskov Efterskole 1 Østhimmerlands Ungdomsskole 2 Aabybro Skole 5 Åbybro Ungdomsskole 2 Aalestrup Naturefterskole 1 Total: 136

13 By Antal elever i alt STX HF HHX Aabybro Brovst Fjerritslev Løgstør Ranum Karup 1 1 Pandrup 3 3 I alt Ansøgere fordelt pr. postnr pr. uddannelse Antal elever i alt 40 STX HF Aabybro Brovst Fjerritslev Løgstør Ranum Karup Pandrup HHX pr

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, Julie Kjær

Læs mere

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012 Referat af CG-bestyrelsesmøde Mandag d. 26. marts 2012 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Torben Monefeldt, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Jens Mandrup, August Lohse, Birthe

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår)

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår) Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Årsrapport for 2013 (32. regnskabsår) Skolekode 183.008 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen 1-2 Ledelsespåtegning og tro og love erklæring

Læs mere