Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling."

Transkript

1 Beretning 2007 Der er to ting, der især vil være i fokus i beretningen for Det ene er byggeriet og de nye værksteder, og det andet er eksamensfri skole og obligatoriske prøver. Ved generalforsamlingen sidste år havde vi netop startet byggeriet af de nye værksteder. Det er det største byggeri i skolens historie både i pris og i m². Budgettet holdt, og der blev optaget et lån på 5,7 mil. Kr. til delvis finansiering af byggeriet. Resten er klaret over kassebeholdningen. Også denne gang valgte vi et såkaldt F1 lån. Både vore rådgivere og vi mener, det er det billigste for skolen. Alle vore lån på i alt 9,6 mil. Kr. er af denne type, således at vi skal refinansiere hvert år. Det kræver naturligvis stor bevågenhed omkring lånene og renteudviklingen i samfundet i øvrigt, men indtil nu mener vi stadig, det er en fordel for skolen. Tidsplanen for byggeriet var ekstrem stram med byggeri i sommerferien, således at værkstederne kunne stå færdigt til det nye skoleårs start. Vi må vel sige, at det lykkedes i hvert fald i en sådan grad, at der blev undervist i de nye bygninger fra dette skoleårs begyndelse. Ellers gik der håndværkere og færdiggjorde bygningerne nogle uger ind i skoleåret, men jeg har ikke indtryk af, at det var til væsentlig gene for skolens daglige virke. Det næste spørgsmål der melder sig er: Hvornår er man færdig med dette projekt, og hvornår begynder det næste? Vi har efterhånden lært at et byggeri slutter ikke med selve bygningen, herefter kommer ønsker til udenomsarealer. Og her kommer en problematik jeg ikke har fundet løsningen på endnu, for hvor slutter udenomsarealer til den aktuelle bygning, og hvor begynder skolens øvrige arealer. Det er også en problematik, vi er stødt på ved dette byggeri, og bestyrelsen har derfor bedt om en oversigt over samtlige ønsker til arealforskønnelse. Der var ønsker for ca kr. Vi har besluttet at sætte det vi værk med en etapeopdeling i år og næste år, selv om der ikke i det budget, der også forelægges i dag, er taget højde for denne udgift. Det vil således påvirke næste års regnskab i negativ retning, men forhåbentlig det samlede indtryk af skolen i positiv retning. Vi har den glæde, at vores borgmester H.C. Mårup senere i eftermiddag vil foretage den officielle indvielse af de nye værksteder. Vi kommer alle rundt og ser dem senere i dag, så jeg vil ikke her komme med lange beskrivelser en detalje er, at pedelværkstedet er flyttet med i det nye byggeri, så det lille gule hus ud mod Mariagervej vil forsvinde formentlig i løbet af efteråret. Derimod vil jeg gerne forholde mig til den konceptændring skolen har gennemgået med etablering af værkstederne. Vi er meget sikre på, at vi her er på forkant med en udvikling i samfundet. Det er, hvad jeg hører på vandrørene fra vore kunder altså kommende elever og deres forældre de er begejstrede over, hvad de ser, og at de får mulighed for at få et forsmag på fremtidig erhvervsvalg. Heldigvis har vore medarbejdere taget rigtig godt imod de nye udfordringer, det er jo dem, der skal putte indhold ind i bygningerne. Vi kan også glæde os over, at da det kom til stykket, viste det sig, at medarbejderstaben samlet set havde de kvalifikationer og kompetencer, der var nødvendige for at udfylde den undervisning, der er beskrevet i undervisningsplanen. Vi er ved at have skabt en skole, der på en gang er afslutningen på grundskolen og begyndelsen på noget nyt, nemlig en ungdomsuddannelse. Man kan måske sige, at vi er vendt tilbage til skolens oprindelige idegrundlag, nemlig en ligevægtning af den teoretiske og den praktiske undervisning. I et mere nutidigt sprog ville vi sige, at vi giver de unge mennesker nogle kvalifikationer. 1

2 Netop begreberne kompetencer og kvalifikationer og de tendenser, der ligger i tiden, havde bestyrelsen lejlighed til at diskutere på et seminar i efteråret. Kvalifikationer opfattes som de almindelige skolebasserde kundskaber, man kunne måske sige, at det sættes ind på en slags bankbog til anvendelse senere i livet. Hvorimod kompetencer er de kundskaber, der er nødvendige for at udføre noget. Kompetencer er det, der er nødvendige ud fra elevens egen relevanskriterium. Vi har nogle klare interessemodsætninger i, at kvalifikationer er beskrevet ud fra nogle fælles undervisningsplaner og indholdsbeskrivelser, mens kompetencer bygger på elevernes egen læringsplaner. Vi har vel ind i mellem oplevet eleverne spørge: Hvad skal jeg bruger det her til, som vi lærer lige nu? Men ingen sinde har vi hørt det oftere end lige nu, og der er i disse år en klar tendens mod at bevæge sig fra kvalifikationer mod kompetencer. Vi kan formentlig ikke erhverve kompetencer uden kvalifikationer, men det bliver kompetencererhvervelsen, der bliver styrende for hvilke kvalifikationer, det er nødvendigt af få fat i. Vi har at gøre med nogle samfundstendenser, der i sidste ende har indflydelse på den måde hvorpå, vi tænker skole. Den ene tendens er at vi konstruerer vores identitet og biografi, vi stræber alle efter at blive unikke og enestående mennesker, vi vil derfor selv kunne sammensætte vore kvalifikationer og kompetencer. Den anden tendens er rodfæstet i det kontraktsamfund, denne regering har med den danske befolkning. Regeringen er fortaler for, at vi skal have flere af de unge igennem en ungdomsuddannelse og underforstået ud på arbejdsmarkedet. Det er de fleste enige om, er fornuftigt og positivt, og også en af grundene til at vi har ændret på denne skoles undervisningstilbud. De unge kan derfor med god ret hævde, at hvis de har en pligt til at få en uddannelse og senere et arbejde, så har staten pligt til at udstyre dem med de kompetencer, der er nødvendige for at opnå målene. Det vil i dette her tilfælde sige, skolerne på statens vegne har pligten. Jeg tror, vi i de kommende år vil se at eleverne får kompetenceret, forstået på den måde at eleverne vil få retten til at gå ud af skolen med en vis kompetence. Vi har vel set de første tendenser i den retning med bindende trinmål og slutmål for skolen, mål vi også her på skolen skal leve op til, det blev vi jo belært om sidste år i forbindelse med Undervisningsministeriets godkendelsesprocedure af vores undervisningsplan, som i øvrigt nu hedder indholdsplan. Vi har også set de første retssager på området fra en ordblind, der ikke mente at han havde fået tilstrækkelig læsekompetence ud af sin skolegang. Anklagen var ikke rettet mod specialefterskolen men mod folkeskolen, men jeg mener, det var den første retssag og dermed også sagt, at det bliver ikke den sidste. Der forestår derfor et pænt stort stykke arbejde med, at få beskrevet hvilke kompetencer eleverne kan opnå ved at gennemføre undervisningen i de alle de forskellige områder, efterskolen tilbyder. Test bliver en del af kulturen, og vi vil i de kommende år se mange flere test og på alle mulige områder både praktiske og teoretiske. Vi har nu været inde på den faglige del af undervisningen, men vi må ikke glemme, at det der også efterspørges, der ude, uden for skolens verden, er sådan noget som samarbejdsevne, kreativitet og ansvarlighed. Der er mig bekendt endnu ikke lavet test, der kan måle disse egenskaber, jeg er ret sikker på det nok skal komme, men indtil da bliver vi nødt til finde måder at beskrive disse kompetencer hos eleverne. Jeg tror måske ikke dette arbejde, jeg lige har beskrevet, er færdig, når vi holder generalforsamling næste gang, med det er forhåbentlig godt i vej. Det bringer mig til næste tema eksamensfri skole med obligatoriske prøver. Det lyder lidt som et paradoks, og jeg skal prøve at forklare, hvordan vi er kommet frem til sådan en beslutning. Jeg 2

3 nævnte ved sidste års generalforsamling, at vi kunne blive tvunget til at vælge, om skolen skulle være prøveforberedende skole og i så fald med folkeskolens afgangsprøve i alle prøvefagene, eller om skolen skulle være helt prøvefri og således heller ikke bevare muligheden for folkeskolens afgangsprøve i enkelte fag, for vores skole typisk dansk og matematik. Vi håbede til det sidste, at der ville vise sig dispensationsmuligheder, således at vi kunne bevare muligheden for afgangsprøven i enkelte fag. Bestyrelsen skrev til Undervisningsministeren og forskellige folketingsmedlemmer, ligesom vi var sammen med de andre specialefterskoler om at tale vore elevers sag over for politikkerne. Der var i det politiske system stor forståelse for vores sag, og der blev da også indarbejdet en mulighed for at fritage enkelte elever for at aflægge alle prøver. Man lod det være op til PPR systemet at give sådanne fritagelser, og det vi hørte efterfølgende var, at PPR ville anlægge en meget snæver fortolkning af fritagelsesmulighederne, således at det fleste af eleverne på Hobro Efterskole ikke ville kunne opnå en sådan fritagelse. Jeg har på fornemmelsen at vi var i gang med at spille Sorte Per, og ingen ønsker jo at sidde med Sorte Per når spillet er slut. Vi kunne øjne en mulighed for, at det i sidste ende ville være vore elever, der kom til at sidde med ham. Vi stod altså i begyndelsen af dette skoleår i det valg, om vi fortsat skulle være eksamensskole, som vi har været alle årene, med den konsekvens at de allerfleste af vore elever skulle til eksamen her til sommer i fagene dansk mundtligt og skriftligt, matematik, engelsk, fysik/kemi samt ved lodtrækning to af fagene tysk eller fransk, biologi, geografi, historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Eller om vi skulle vælge at gøre skolen eksamensfri med det skærpede tilsyn fra ministeriet, det indebærer, og hvor vi et stykke hen i skoleåret er startet med elever, der har tilmeldt sig skolen med bevidstheden om, at de ville blive tilbudt afgangseksamen i enkelte fag. Vi valgte at gøre dette skoleår eksamensfri. Vi valgte at tage hensyn til flertallet af vore elever, der var optaget med en vished om, at de kunne vælge afgangseksamenen fra i alle fag. Vi var et stykke inde i skoleåret, og vi mente ikke det ville være forsvarligt at foretage så store ændringer i undervisningen, som det ville kræve at forberede alle elever til afgangseksamenen. Heldigvis mødte vi forståelse for beslutningen også hos de elever og forældre, der havde en forventning om, at de eller deres barn ville have haft muligheden for afgangseksemen i enkelte fag. Vi har samtidig valgt at udvikle vores eget prøvesystem, således at alle elever på Hobro Efterskole skal til prøve i dansk og matematik til sommer. Vi mener, det er vigtigt også for vore elever at bevise, hvilke kvalifikationer de har, og her opfatter vi statens prøvesystem nærmest som en test i, hvilke kvalifikationer vore elever ikke har. Vi har valgt at skele til prøverne til Forberedende Voksenundervisning, når vi skal udarbejde prøver til vore elever. I FVU systemet har man 4 trin med tilhørende prøver i dansk, og 2 trin i matematik. Alle trinnene opfattes som lettere end folkeskolens afgangsprøve. Systemet kan bruges af alle over 18 år og er beregnet til dem, der ikke mener, de fik nok ud af deres almindelige skolegang. Vi vil arbejde for, at systemet også må bruges af personer under 18 år. Der er politiske partier, der er stemt for ideen, men det er under alle omstændigheder en Folketingsbeslutning. Indtil det evt. går i gennem må vi bruge FVU prøverne i tillempet form, men ved at lægge os op ad FVU systemet opnår vi prøver, der matcher ind i og er genkendelige i det øvrige uddannelsessystem. Vi mener også hermed at have fundet et system, som alle vore elever kan profitere af, og vi starter som nævnt med prøver i dansk og matematik til sommer, men den nye lov om 10. klasse lægger op til, at skoleåret skal moduliseres i to moduler, så jeg tror, vi til næste år har prøver både til jul og til 3

4 sommer, ligesom fagrækken vil blive udvidet. Skulle det vise sig, at vi har set helt forkert, så har vi muligheden for at tilmelde os som eksamensskole allerede fra næste skoleår. En del af skolens værdigrundlag har altid været, at skolen har som mål, at de unge får bedre mulighed for videre uddannelse eller erhverv. Med de tiltag, der nu er gjort, mener vi at skolen i høj grad lever op til sit værdigrundlag, således at de unge får mulighed for at prøve sig selv af på forskellige områder og dermed foretage nogle realistiske valg for deres fremtid. Det kræver en opfølgning fra vores erhvervsvejledning, de skal på banen måske i langt højere grad end hidtil. Af sidste års selvevaluering kan vi se, at der er et misforhold mellem elevernes oplevelse og vejledernes oplevelser af den vejledning, der tilbydes her på skolen. Vejlederne mener, de har bidraget til at afklare elevernes fremtid, mens ¾ af eleverne ikke er mere sikre på, hvad de skal fremover. Det er et klart mål, at det må vi kunne gøre bedre. Vi har desuden stadig et ønske om i en eller anden form for mentorordning at kunne følge vore elever i nogen tid efter, de har forladt skolen. Vi er opmærksomme på, at der er fremsat en nyt lovforslag i Folketinget om en særlig ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Vi følger lovarbejdet med henblik på at vurdere om det er et område vores skole skal gå ind i. Selvevalueringen for skoleåret 2006/07 er fastsat til at omhandle elevernes fritid: Benytter de sig af de tilbud der stilles til deres rådighed? Det lykkedes ikke her på skolen at blive enige om lokallønsmidlerne for lærergruppen for dette skoleår, og forhandlingerne blev derfor videreført i Undervisningsministeriet. Her indgik vi et forlig, der gælder for en treårig periode. Det er måske lidt specielt, at lærerforeningen nu har indgået en aftale, som rækker ind i næste overenskomstperiode, samtidig med at vi hører, de vil kræve lokallønnen afskaffet ved næste overenskomstforhandling, men vi vil glæde os over, at der nu er skabt ro på dette område. Det indgik endvidere i forliget, at der skulle udarbejdes en lønpolitik på Hobro Efterskole. Forliget omhandlede lærergruppen, og det var nok denne gruppe, der skulle have en lønpolitik, men da vi kom hjem, besluttede vi alligevel, at lønpolitikken skulle omfatte alle ansatte på skolen. I forbindelse hermed dukkede et problem op, som vi har skubbet foran os i mange år, nemlig overenskomstforhold for teknisk administrativt personale. En arbejdsgruppe er netop nu i gang med at finde ud af, hvad der tjener alle parter bedst, og det bliver således en opgave, bestyrelsen i det kommende år kommer til at forholde sig til. Regnskabet viser et overskud på kr. svarende til en overskudsgrad på 1%. Det er selvfølgeligt et stykke vej fra måltallet for overskudsgraden på 4%, men der har i 2006 været ekstraordinært store udgifter til bygningsvedligeholdelse og materialeindkøb. Det er alt sammen foranlediget at byggeriet af de nye værksteder og indkøb af materialer til dem. I vores afskrivningsprincipper har vi valgt, at nyanskaffelser med en anskaffelsessum under kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Med så mange nyindkøb, vil der være en del, hvorom der kan være tvivl. Er det nu en enkeltdel, eller er det en del af en samlet helhed? I sådanne tilfælde har vi valgt at straksafskrive. I vil endvidere i regnskabet se, at der er ret store afvigelser fra budgettet på løn og på andre indtægter. Vi har i 2006 beskæftiget 33,4 årsværk, hvilket er en stigning i forhold til sidste år på 5 årsværk. Det skylles dels personale på orlov, hvilket har medført vikaransættelser, og dels at vi har et øget antal medarbejdere ansat på særlige vilkår. Skolen er således oppe på at 20,2% af medarbejderne er ansat på særlige vilkår. Der er meget tilfredsstillende, at vi således kan leve op til vores sociale ansvar. Set i lyset af de ekstraordinære vedligeholdelser og heraf følgende afskrivninger anser bestyrelsen, at årets resultat er tilfredsstillende. 4

5 Lad mig slutte med på bestyrelsens vegne at takke alle medarbejdere for et godt og veludført arbejde og for med- og modspil i årets løb. Jeg vil gerne takke for jeres villighed til at være med til at udvikle skolen. Specielt vil jeg gerne takke vores forstander for din måde at lede skolen på og for dit engagement i skolen. Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for arbejdet i årets løb, skolens samarbejdspartnere for den tillid I har vist skolen i årets løb og pressen for jeres interesse for skolen. Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling. 5

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001 Side 1 af 11 15.11.2001 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen Formandens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2001. En forening som Børne- og Kulturchefforeningen rummer p.g.a.

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu.

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu. Det er vist ikke for meget at sige, at det forgangne år har været et af de år i HL's historie, som har ført flest ændringer med sig for ledere, for lærere og for sekretariatet. Det har været et meget travlt

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Anthony Ansell -Henry Ungdoms- og Uddannelsesvejleder 18.04.2005. Har du et bud på hvornår man er vellykket integreret? Jeg har ikke stødt på sådan en entydig politik

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Hvordan understøtter og stimulerer vi elevernes nysgerrighed og innovative tankegang?

Hvordan understøtter og stimulerer vi elevernes nysgerrighed og innovative tankegang? Mit navn er Helle Houkjær, og jeg er en af dem, der i det daglige skal omsætte teori til praksis og sørge for, at begrebet naturfag som almendannelse ikke bare bliver tom retorik. Selv har jeg netop en

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere