Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling."

Transkript

1 Beretning 2007 Der er to ting, der især vil være i fokus i beretningen for Det ene er byggeriet og de nye værksteder, og det andet er eksamensfri skole og obligatoriske prøver. Ved generalforsamlingen sidste år havde vi netop startet byggeriet af de nye værksteder. Det er det største byggeri i skolens historie både i pris og i m². Budgettet holdt, og der blev optaget et lån på 5,7 mil. Kr. til delvis finansiering af byggeriet. Resten er klaret over kassebeholdningen. Også denne gang valgte vi et såkaldt F1 lån. Både vore rådgivere og vi mener, det er det billigste for skolen. Alle vore lån på i alt 9,6 mil. Kr. er af denne type, således at vi skal refinansiere hvert år. Det kræver naturligvis stor bevågenhed omkring lånene og renteudviklingen i samfundet i øvrigt, men indtil nu mener vi stadig, det er en fordel for skolen. Tidsplanen for byggeriet var ekstrem stram med byggeri i sommerferien, således at værkstederne kunne stå færdigt til det nye skoleårs start. Vi må vel sige, at det lykkedes i hvert fald i en sådan grad, at der blev undervist i de nye bygninger fra dette skoleårs begyndelse. Ellers gik der håndværkere og færdiggjorde bygningerne nogle uger ind i skoleåret, men jeg har ikke indtryk af, at det var til væsentlig gene for skolens daglige virke. Det næste spørgsmål der melder sig er: Hvornår er man færdig med dette projekt, og hvornår begynder det næste? Vi har efterhånden lært at et byggeri slutter ikke med selve bygningen, herefter kommer ønsker til udenomsarealer. Og her kommer en problematik jeg ikke har fundet løsningen på endnu, for hvor slutter udenomsarealer til den aktuelle bygning, og hvor begynder skolens øvrige arealer. Det er også en problematik, vi er stødt på ved dette byggeri, og bestyrelsen har derfor bedt om en oversigt over samtlige ønsker til arealforskønnelse. Der var ønsker for ca kr. Vi har besluttet at sætte det vi værk med en etapeopdeling i år og næste år, selv om der ikke i det budget, der også forelægges i dag, er taget højde for denne udgift. Det vil således påvirke næste års regnskab i negativ retning, men forhåbentlig det samlede indtryk af skolen i positiv retning. Vi har den glæde, at vores borgmester H.C. Mårup senere i eftermiddag vil foretage den officielle indvielse af de nye værksteder. Vi kommer alle rundt og ser dem senere i dag, så jeg vil ikke her komme med lange beskrivelser en detalje er, at pedelværkstedet er flyttet med i det nye byggeri, så det lille gule hus ud mod Mariagervej vil forsvinde formentlig i løbet af efteråret. Derimod vil jeg gerne forholde mig til den konceptændring skolen har gennemgået med etablering af værkstederne. Vi er meget sikre på, at vi her er på forkant med en udvikling i samfundet. Det er, hvad jeg hører på vandrørene fra vore kunder altså kommende elever og deres forældre de er begejstrede over, hvad de ser, og at de får mulighed for at få et forsmag på fremtidig erhvervsvalg. Heldigvis har vore medarbejdere taget rigtig godt imod de nye udfordringer, det er jo dem, der skal putte indhold ind i bygningerne. Vi kan også glæde os over, at da det kom til stykket, viste det sig, at medarbejderstaben samlet set havde de kvalifikationer og kompetencer, der var nødvendige for at udfylde den undervisning, der er beskrevet i undervisningsplanen. Vi er ved at have skabt en skole, der på en gang er afslutningen på grundskolen og begyndelsen på noget nyt, nemlig en ungdomsuddannelse. Man kan måske sige, at vi er vendt tilbage til skolens oprindelige idegrundlag, nemlig en ligevægtning af den teoretiske og den praktiske undervisning. I et mere nutidigt sprog ville vi sige, at vi giver de unge mennesker nogle kvalifikationer. 1

2 Netop begreberne kompetencer og kvalifikationer og de tendenser, der ligger i tiden, havde bestyrelsen lejlighed til at diskutere på et seminar i efteråret. Kvalifikationer opfattes som de almindelige skolebasserde kundskaber, man kunne måske sige, at det sættes ind på en slags bankbog til anvendelse senere i livet. Hvorimod kompetencer er de kundskaber, der er nødvendige for at udføre noget. Kompetencer er det, der er nødvendige ud fra elevens egen relevanskriterium. Vi har nogle klare interessemodsætninger i, at kvalifikationer er beskrevet ud fra nogle fælles undervisningsplaner og indholdsbeskrivelser, mens kompetencer bygger på elevernes egen læringsplaner. Vi har vel ind i mellem oplevet eleverne spørge: Hvad skal jeg bruger det her til, som vi lærer lige nu? Men ingen sinde har vi hørt det oftere end lige nu, og der er i disse år en klar tendens mod at bevæge sig fra kvalifikationer mod kompetencer. Vi kan formentlig ikke erhverve kompetencer uden kvalifikationer, men det bliver kompetencererhvervelsen, der bliver styrende for hvilke kvalifikationer, det er nødvendigt af få fat i. Vi har at gøre med nogle samfundstendenser, der i sidste ende har indflydelse på den måde hvorpå, vi tænker skole. Den ene tendens er at vi konstruerer vores identitet og biografi, vi stræber alle efter at blive unikke og enestående mennesker, vi vil derfor selv kunne sammensætte vore kvalifikationer og kompetencer. Den anden tendens er rodfæstet i det kontraktsamfund, denne regering har med den danske befolkning. Regeringen er fortaler for, at vi skal have flere af de unge igennem en ungdomsuddannelse og underforstået ud på arbejdsmarkedet. Det er de fleste enige om, er fornuftigt og positivt, og også en af grundene til at vi har ændret på denne skoles undervisningstilbud. De unge kan derfor med god ret hævde, at hvis de har en pligt til at få en uddannelse og senere et arbejde, så har staten pligt til at udstyre dem med de kompetencer, der er nødvendige for at opnå målene. Det vil i dette her tilfælde sige, skolerne på statens vegne har pligten. Jeg tror, vi i de kommende år vil se at eleverne får kompetenceret, forstået på den måde at eleverne vil få retten til at gå ud af skolen med en vis kompetence. Vi har vel set de første tendenser i den retning med bindende trinmål og slutmål for skolen, mål vi også her på skolen skal leve op til, det blev vi jo belært om sidste år i forbindelse med Undervisningsministeriets godkendelsesprocedure af vores undervisningsplan, som i øvrigt nu hedder indholdsplan. Vi har også set de første retssager på området fra en ordblind, der ikke mente at han havde fået tilstrækkelig læsekompetence ud af sin skolegang. Anklagen var ikke rettet mod specialefterskolen men mod folkeskolen, men jeg mener, det var den første retssag og dermed også sagt, at det bliver ikke den sidste. Der forestår derfor et pænt stort stykke arbejde med, at få beskrevet hvilke kompetencer eleverne kan opnå ved at gennemføre undervisningen i de alle de forskellige områder, efterskolen tilbyder. Test bliver en del af kulturen, og vi vil i de kommende år se mange flere test og på alle mulige områder både praktiske og teoretiske. Vi har nu været inde på den faglige del af undervisningen, men vi må ikke glemme, at det der også efterspørges, der ude, uden for skolens verden, er sådan noget som samarbejdsevne, kreativitet og ansvarlighed. Der er mig bekendt endnu ikke lavet test, der kan måle disse egenskaber, jeg er ret sikker på det nok skal komme, men indtil da bliver vi nødt til finde måder at beskrive disse kompetencer hos eleverne. Jeg tror måske ikke dette arbejde, jeg lige har beskrevet, er færdig, når vi holder generalforsamling næste gang, med det er forhåbentlig godt i vej. Det bringer mig til næste tema eksamensfri skole med obligatoriske prøver. Det lyder lidt som et paradoks, og jeg skal prøve at forklare, hvordan vi er kommet frem til sådan en beslutning. Jeg 2

3 nævnte ved sidste års generalforsamling, at vi kunne blive tvunget til at vælge, om skolen skulle være prøveforberedende skole og i så fald med folkeskolens afgangsprøve i alle prøvefagene, eller om skolen skulle være helt prøvefri og således heller ikke bevare muligheden for folkeskolens afgangsprøve i enkelte fag, for vores skole typisk dansk og matematik. Vi håbede til det sidste, at der ville vise sig dispensationsmuligheder, således at vi kunne bevare muligheden for afgangsprøven i enkelte fag. Bestyrelsen skrev til Undervisningsministeren og forskellige folketingsmedlemmer, ligesom vi var sammen med de andre specialefterskoler om at tale vore elevers sag over for politikkerne. Der var i det politiske system stor forståelse for vores sag, og der blev da også indarbejdet en mulighed for at fritage enkelte elever for at aflægge alle prøver. Man lod det være op til PPR systemet at give sådanne fritagelser, og det vi hørte efterfølgende var, at PPR ville anlægge en meget snæver fortolkning af fritagelsesmulighederne, således at det fleste af eleverne på Hobro Efterskole ikke ville kunne opnå en sådan fritagelse. Jeg har på fornemmelsen at vi var i gang med at spille Sorte Per, og ingen ønsker jo at sidde med Sorte Per når spillet er slut. Vi kunne øjne en mulighed for, at det i sidste ende ville være vore elever, der kom til at sidde med ham. Vi stod altså i begyndelsen af dette skoleår i det valg, om vi fortsat skulle være eksamensskole, som vi har været alle årene, med den konsekvens at de allerfleste af vore elever skulle til eksamen her til sommer i fagene dansk mundtligt og skriftligt, matematik, engelsk, fysik/kemi samt ved lodtrækning to af fagene tysk eller fransk, biologi, geografi, historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Eller om vi skulle vælge at gøre skolen eksamensfri med det skærpede tilsyn fra ministeriet, det indebærer, og hvor vi et stykke hen i skoleåret er startet med elever, der har tilmeldt sig skolen med bevidstheden om, at de ville blive tilbudt afgangseksamen i enkelte fag. Vi valgte at gøre dette skoleår eksamensfri. Vi valgte at tage hensyn til flertallet af vore elever, der var optaget med en vished om, at de kunne vælge afgangseksamenen fra i alle fag. Vi var et stykke inde i skoleåret, og vi mente ikke det ville være forsvarligt at foretage så store ændringer i undervisningen, som det ville kræve at forberede alle elever til afgangseksamenen. Heldigvis mødte vi forståelse for beslutningen også hos de elever og forældre, der havde en forventning om, at de eller deres barn ville have haft muligheden for afgangseksemen i enkelte fag. Vi har samtidig valgt at udvikle vores eget prøvesystem, således at alle elever på Hobro Efterskole skal til prøve i dansk og matematik til sommer. Vi mener, det er vigtigt også for vore elever at bevise, hvilke kvalifikationer de har, og her opfatter vi statens prøvesystem nærmest som en test i, hvilke kvalifikationer vore elever ikke har. Vi har valgt at skele til prøverne til Forberedende Voksenundervisning, når vi skal udarbejde prøver til vore elever. I FVU systemet har man 4 trin med tilhørende prøver i dansk, og 2 trin i matematik. Alle trinnene opfattes som lettere end folkeskolens afgangsprøve. Systemet kan bruges af alle over 18 år og er beregnet til dem, der ikke mener, de fik nok ud af deres almindelige skolegang. Vi vil arbejde for, at systemet også må bruges af personer under 18 år. Der er politiske partier, der er stemt for ideen, men det er under alle omstændigheder en Folketingsbeslutning. Indtil det evt. går i gennem må vi bruge FVU prøverne i tillempet form, men ved at lægge os op ad FVU systemet opnår vi prøver, der matcher ind i og er genkendelige i det øvrige uddannelsessystem. Vi mener også hermed at have fundet et system, som alle vore elever kan profitere af, og vi starter som nævnt med prøver i dansk og matematik til sommer, men den nye lov om 10. klasse lægger op til, at skoleåret skal moduliseres i to moduler, så jeg tror, vi til næste år har prøver både til jul og til 3

4 sommer, ligesom fagrækken vil blive udvidet. Skulle det vise sig, at vi har set helt forkert, så har vi muligheden for at tilmelde os som eksamensskole allerede fra næste skoleår. En del af skolens værdigrundlag har altid været, at skolen har som mål, at de unge får bedre mulighed for videre uddannelse eller erhverv. Med de tiltag, der nu er gjort, mener vi at skolen i høj grad lever op til sit værdigrundlag, således at de unge får mulighed for at prøve sig selv af på forskellige områder og dermed foretage nogle realistiske valg for deres fremtid. Det kræver en opfølgning fra vores erhvervsvejledning, de skal på banen måske i langt højere grad end hidtil. Af sidste års selvevaluering kan vi se, at der er et misforhold mellem elevernes oplevelse og vejledernes oplevelser af den vejledning, der tilbydes her på skolen. Vejlederne mener, de har bidraget til at afklare elevernes fremtid, mens ¾ af eleverne ikke er mere sikre på, hvad de skal fremover. Det er et klart mål, at det må vi kunne gøre bedre. Vi har desuden stadig et ønske om i en eller anden form for mentorordning at kunne følge vore elever i nogen tid efter, de har forladt skolen. Vi er opmærksomme på, at der er fremsat en nyt lovforslag i Folketinget om en særlig ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Vi følger lovarbejdet med henblik på at vurdere om det er et område vores skole skal gå ind i. Selvevalueringen for skoleåret 2006/07 er fastsat til at omhandle elevernes fritid: Benytter de sig af de tilbud der stilles til deres rådighed? Det lykkedes ikke her på skolen at blive enige om lokallønsmidlerne for lærergruppen for dette skoleår, og forhandlingerne blev derfor videreført i Undervisningsministeriet. Her indgik vi et forlig, der gælder for en treårig periode. Det er måske lidt specielt, at lærerforeningen nu har indgået en aftale, som rækker ind i næste overenskomstperiode, samtidig med at vi hører, de vil kræve lokallønnen afskaffet ved næste overenskomstforhandling, men vi vil glæde os over, at der nu er skabt ro på dette område. Det indgik endvidere i forliget, at der skulle udarbejdes en lønpolitik på Hobro Efterskole. Forliget omhandlede lærergruppen, og det var nok denne gruppe, der skulle have en lønpolitik, men da vi kom hjem, besluttede vi alligevel, at lønpolitikken skulle omfatte alle ansatte på skolen. I forbindelse hermed dukkede et problem op, som vi har skubbet foran os i mange år, nemlig overenskomstforhold for teknisk administrativt personale. En arbejdsgruppe er netop nu i gang med at finde ud af, hvad der tjener alle parter bedst, og det bliver således en opgave, bestyrelsen i det kommende år kommer til at forholde sig til. Regnskabet viser et overskud på kr. svarende til en overskudsgrad på 1%. Det er selvfølgeligt et stykke vej fra måltallet for overskudsgraden på 4%, men der har i 2006 været ekstraordinært store udgifter til bygningsvedligeholdelse og materialeindkøb. Det er alt sammen foranlediget at byggeriet af de nye værksteder og indkøb af materialer til dem. I vores afskrivningsprincipper har vi valgt, at nyanskaffelser med en anskaffelsessum under kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Med så mange nyindkøb, vil der være en del, hvorom der kan være tvivl. Er det nu en enkeltdel, eller er det en del af en samlet helhed? I sådanne tilfælde har vi valgt at straksafskrive. I vil endvidere i regnskabet se, at der er ret store afvigelser fra budgettet på løn og på andre indtægter. Vi har i 2006 beskæftiget 33,4 årsværk, hvilket er en stigning i forhold til sidste år på 5 årsværk. Det skylles dels personale på orlov, hvilket har medført vikaransættelser, og dels at vi har et øget antal medarbejdere ansat på særlige vilkår. Skolen er således oppe på at 20,2% af medarbejderne er ansat på særlige vilkår. Der er meget tilfredsstillende, at vi således kan leve op til vores sociale ansvar. Set i lyset af de ekstraordinære vedligeholdelser og heraf følgende afskrivninger anser bestyrelsen, at årets resultat er tilfredsstillende. 4

5 Lad mig slutte med på bestyrelsens vegne at takke alle medarbejdere for et godt og veludført arbejde og for med- og modspil i årets løb. Jeg vil gerne takke for jeres villighed til at være med til at udvikle skolen. Specielt vil jeg gerne takke vores forstander for din måde at lede skolen på og for dit engagement i skolen. Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for arbejdet i årets løb, skolens samarbejdspartnere for den tillid I har vist skolen i årets løb og pressen for jeres interesse for skolen. Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling. 5

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling. Beretning 2006 Forandringens vinde blæser var titlen på årets kursus for efterskolernes ledelse. Jeg er godt klar over, at det ikke er lavet til ære for os, men jeg tror næsten ikke, der kan findes en

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Beretning Man siger at frem og tilbage er lige langt. Jeg synes nu at have oplevet en situation, hvor tilbage føltes betydelig længere en frem.

Beretning Man siger at frem og tilbage er lige langt. Jeg synes nu at have oplevet en situation, hvor tilbage føltes betydelig længere en frem. Beretning 2011. Man siger at frem og tilbage er lige langt. Jeg synes nu at have oplevet en situation, hvor tilbage føltes betydelig længere en frem. For at få hele historien med er det nødvendigt at starte

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk

Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Att. Mette Ploug Kølner AFIKP@uvm.dk 3. marts 2015 Jour.nr: 201575300/0001 Høringssvar lovforslag om folkeskolens prøver Danmarks

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Sigurd 2012-09-27 Notat vedr. Møllevangsskolens placering på Undervisningsministeriets rangliste. Baggrund: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har afsluttet kvalitetstilsynet med folkeskolen

Læs mere

dit engagement i skolen. Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for arbejdet i årets løb, skolens samarbejdspartnere for den tillid I har vist skolen i

dit engagement i skolen. Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for arbejdet i årets løb, skolens samarbejdspartnere for den tillid I har vist skolen i Beretning 2009. Det virker. Det er professor Per Fibæk Laursens konklusion på et forskningsprojekt omkring erhvervsklassen på Baunebakkeskolen i Støvring. Per Fibæk konkluderer videre, at kombinationen

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner Elevplaner Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner 2.2. En samlet elevplan med fokus på læringsmål 2.2.1. Gældende ret Efter folkeskolelovens 13, stk. 1, skal eleverne og forældrene

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Notat. Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen Børn og Unge-udvalget.

Notat. Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen Børn og Unge-udvalget. Notat Emne Til Orientering vedr. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens kvalitetstilsyn med folkeskolen 2012 -udvalget Den 28. september 2012 Aarhus Kommune Kvalitetstilsynet for 2012 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning

Skolens evaluering af den samlede undervisning Vejledning: Skolens evaluering af den samlede undervisning Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler 1.b og 1.c., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love LOV nr 406 af 28/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 036.53M.391 Senere ændringer til

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden 1 Sdr. Feldings Efterskole Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden Ligesom sidste år, vil jeg dele min beretning op i tre afsnit. Først vil jeg fortælle lidt om hvad der generelt har

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016

De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 1 Indhold Sammenfatning.. 4 Elevgrundlag... 8 Skoleåret 2015/2016... 8 3-års perioden 2013/2014-2015/2016... 10 Skoletype... 11 December 2016

Læs mere

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Fremtidens folkeskole Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Skal Danmark opretholde velfærden i fremtiden, så skal

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Er fremtiden sikret i Aalborg Skolevæsen?

Er fremtiden sikret i Aalborg Skolevæsen? Henrik Mortensen August 2006 Temadag 2006 Aalborghallen 8. august 2006 Indledende oplæg Er fremtiden sikret i Aalborg Skolevæsen? Velkommen tilbage fra sommerferie velkommen tilbage til et nyt skoleår

Læs mere

Hjemmesidevejledning

Hjemmesidevejledning v Hjemmesidevejledning Ministeriets krav til informationer på frie grundskolers hjemmesider Friskoler og private grundskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2011 UNI C Statistik & Analyse, 17. februar 2012 Side 1 af 18 Indhold Indledning... 3 Generelt om bevægelser i karakterer... 4 Overblik: Antal elever

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler

Hjemmesidevejledning. Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider. Efterskoler og frie fagskoler Hjemmesidevejledning Undervisningsministeriets krav til informationer på efterskoler og frie fagskolers hjemmesider Efterskoler og frie fagskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om efterskoler

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre

Folkeskolens afgangsprøver - orientering til elever og forældre K Ø B E N H A V N S K O M M N E Børne og ngdomsforvaltningen 14. maj 200 G R Ø N D A L S V Æ N G E T S S K O L E RØRSANGERVEJ 29-2400 KØBENHAVN NV Kontortid: Mandag - fredag kl. 7:30-15:00 Telefon: 38349350

Læs mere

Besvarelse og konklusion. Evaluering af Skolens Boglige Profil Eisbjerghus Efterskole

Besvarelse og konklusion. Evaluering af Skolens Boglige Profil Eisbjerghus Efterskole I skoleåret 2011-2012 har skolens bestyrelse besluttet at der skal evalueres på den boglige profil: Fra skolens værdigrundlag: Vi lægger vægt på at lære både individuelt og i fællesskaber. Et godt læringsmiljø

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013.

Socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2013. Prøvefag og udtræksfag e referencer for grundskolekarakterer 2013. Sammenfatning: Dette notat er en sammenfatning af de socioøkonomiske referencer for grundskole karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Foreningens høringssvar er opdelt i 2 afsnit: et vedr. obligatoriske nationale test og et vedr. folkeskolens afgangsprøver.

Foreningens høringssvar er opdelt i 2 afsnit: et vedr. obligatoriske nationale test og et vedr. folkeskolens afgangsprøver. Undervisningsministeriet Afdelingen for grundskole og folkeoplysning Kontoret for fagenes mål og indhold Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Den 31.oktober 2005 J.nr. 2002/5000/001*9/ABC/LH Høring

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2010/2011-2014/2015 Karaktergennemsnittene er især steget i delprøven i dansk retskrivning og i de to delprøver i den skriftlige prøve i matematik. Eleverne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver

Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver Elevens navn: Cpr. nr.: Klasse: Skole: Bilaget opbevares i elevens sagsmappe på skolen. Fag FP9 Prøve Ekstra forberedelse Forlænget tid under

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Ordblindeinstituttet 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Overgangsfrekvenser... 3 1.2 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 3 1.3 Karakterfordelingen...

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/ /2016 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/2012-2015/2016 Karaktergennemsnittene har ikke ændret sig drastisk på tværs af de bundne prøvefag. Eleverne får fortsat de højeste karakterer i mundtlig

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Beretning Eksamen, ikke eksamen, eksamen, ikke eksamen, eksamen.

Beretning Eksamen, ikke eksamen, eksamen, ikke eksamen, eksamen. Beretning 2013 Eksamen, ikke eksamen, eksamen, ikke eksamen, eksamen. Det er ikke fordi jeg er begyndt at stamme, men sådan har udviklingen været i Hobro Efterskoles forhold til Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU

Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU Lad os plukke de lavthængende frugter OG FORBEDRE FOLKESKOLEN HER OG NU Af Casper Strunge, MF I en tid hvor der diskuteres folkeskole som aldrig før, kunne man savne perspektiv på debatten. For et øjeblik

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

National præstationsprofil dansk, læsning

National præstationsprofil dansk, læsning National præstationsprofil dansk, læsning sammenklip af National præstationsprofil 2012/13 fra Undervisningsministeriets hjemmeside Den nationale præstationsprofil viser, hvordan alle elever i folkeskolen

Læs mere

HTX. Højere Teknisk Eksamen

HTX. Højere Teknisk Eksamen HTX 2009 Højere Teknisk Eksamen HTX Højere Teknisk Eksamen 2009 Htx er en gymnasial uddannelse, som er studieforberedende. Uddannelsen er særligt studieforberedende til teknologiske og naturvidenskabelige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Formålet med kapitlet er at få indblik i den kontekst skolens selvevaluering indgår i samt at kvalitetsevaluere skolens profil. Kapitlet falder i tre dele: 1. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Version 4 10.01.2014. Vejledning. Karakterindberetning til Optagelse.dk

Version 4 10.01.2014. Vejledning. Karakterindberetning til Optagelse.dk Version 4 10.01.2014 Vejledning Karakterindberetning til Optagelse.dk 2013/2014 1 Indholdsfortegnelse 2 Prøveforberedende undervisning i tysk/fransk... 3 3 Indberetning af standpunktskarakterer til Optagelse.dk...

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt. De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 51 Offentligt De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2014 1 Indhold Sammenfatning... 4 Indledning... 6 Resultater... 8 Elever...

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Børne og Skoleudvalget

Børne og Skoleudvalget Læseresultater ved udgangen af 1. og 3. klasse Målet for Furesø Kommunes folkeskoler er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 1. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere