ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr ÅRSRAPPORT FOR regnskabsår

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Årsregnskab 1. januar december 2012: Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Note Note 6-7 (andelskroneberegning) 9

3 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen Andelsboligforeningen Poppelvænget Poppelvænget 5700 Svendborg CVR-nr.: Stiftet: 1989 Hjemsted: Svendborg Kommune Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Ann Paaskevig Johnni Kristiansen Lene Frederiksen Lars Hansen Andy Andersson Poppelvænget 28, 5700 Svendborg (formand) Poppelvænget 6, 5700 Svendborg (næstformand) Poppelvænget 14, 5700 Svendborg Poppelvænget 4, 5700 Svendborg Poppelvænget 28, 5700 Svendborg Administrator Bjarne Bech Kobberbæksvej Svendborg Revision Benny Rasmussen registreret revisor Tordenskjoldsvej Svendborg Pengeinstitut Svendborg Sparkekasse Centrumpladsen Svendborg Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 8. maj 2013 i Tåsinge Hallen. 1

4 ADMINISTRATOR- OG BESTYRELSESPÅTEGNING Undertegnede bestyrelse og administrator har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for tiden 1. januar december 2012 for Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Svendborg, den 10. april 2013 Administrator: Bjarne Bech Bestyrelse: Ann Paaskevig Johnni Kristiansen Lene Frederiksen formand næstformand Lars Hansen Andy Andersson 2

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Poppelvænget Jeg har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Poppelvænget for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, beregning af andelens værdi og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser med nødvendige tilpasninger, lov om andelsboligforeninger samt vedtægterne. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor jeg ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens bestyrelse og administrator har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Disse kræver, at jeg overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå en høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens og administrators valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens og administrators skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Svendborg, den 10. april 2013 Benny Rasmussen registreret revisor 3

6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Andelsboligforeningen Poppelvænget er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk. 5. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.. RESULTATOPGØRELSEN Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt det opkrævede boligafgifter i henhold til budgettet har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. Boligafgift Boligafgift vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Ikke indbetalt boligafgift samt forudmodtaget boligafgift er medtaget i årsrapporten som henholdsvis tilgodehavende/forudmodtaget boligafgift. Udgifter omfatter foreningens omkostninger til drift af foreningen, herunder prioritetsrenter, ejendomsskatter, reparation og vedligeholdelse samt administrationsudgifter. Ikke betalte udgifter samt betalte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsperioder er medtaget i årsrapporten som henholdsvis skyldige omkostninger/periodeafgrænsningsposter, såfremt det skønnes væsentligt for vurderingen af årets resultat. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtægter består af indestående i pengeinstitut. Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger vedrørende prioritetsgæld samt renter af bankgæld. Indeksregulering af restgæld vedrørende indekslånet er ikke indregnet i resultatopgørelsen. 4

7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, fortsat RESULTATOPGØRELSEN, fortsat Forslag til resultatdisponering. Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til Andre reserver, f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom. Forslag om overførsel af beløb til Overført resultat mv. er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkrævede boligafgift er tilstrækkelig til dække betalte prioritetsafdrag m.v. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til kostpris med tillæg af foretagne forbedringer. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien nedskrives med nedskrivning til imødegåelse af tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmernes andelsindskud. Overført resultat mv. indeholder akkumuleret resultat ved overførsel fra tidligere og indeværende år. Under Andre reserver indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse. De reserverede beløb medregnes i egenkapitalen ved beregningen af andelsværdien. Gældsforpligtelser Prioritetsgæld og andre gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris svarende til nominel restgæld. Prioritetsgælden vedr. indekslån tillægges den årlige indeksregulering, som føres direkte på egenkapitalen. Andelsværdien Bestyrelsens forslag til andelsværdien fremgår af note 7. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningenslovens 5 stk. 2 samt vedtægternes 14. Vedtægterne bestemmer desuden, ligeledes i 14, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende. 5

8 RESULTATOPGØRELSE FOR 2012 Note budget realiseret budget realiseret (ej revideret) (ej revideret) BOLIGAFGIFTER OMKOSTNINGER Ejendomsudgifter Ejendomskat Ejendomsforsikringer Vedligeholdelse Gadelys Administration Kontingent grundejerforening Kontingent ABF Honorar administrator Honorar revisor Honorar ejerskifte Generalforsamling og bestyrelsesmøder Hjemmeside inkl. webhotel Kurser Kontorartikler og tryksager Porto og betalingsgebyrer Telefongodgørelse mv Gaver og hilsner Diverse OMKOSTNINGER I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansieringsindtægter Sparekassen Finansieringsudgifter FINANSIELLE POSTER I ALT ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering: Overført til "Reserver til vedligeholdelse ejd." Overført til "Overført resultat mv.": Betalte prioritetsafdrag Optaget flexlån Realkredit Danmark Overført restandel af årets resultat DISPONERET I ALT

9 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 AKTIVER Note 31/ Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, anskaffelsessum (ejd. vurdering 1/ , kr ) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavende husleje Andre tilgodehavender Svendborg Sparekasse, (opsparing) Svendborg Sparekasse, (drift) Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT GÆLD OG EGENKAPITAL Egenkapital Andelsindskud Overført resultat Andre reserver: Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Realkredit Danmark Danske Bank Mellemværende ved overdragelse af andele 0 0 Anden gæld Gældsforpligtelser i alt GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 6 Beregning af andelsværdi 7 7

10 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN Note 1 - Vedligeholdelse ejendom budget realiseret budget realiseret (ej revideret) (ej revideret) Snerydning og saltning Maler VVS Tømrer Murer Kloak/entreprenør Grønne arealer Diverse Note 2 - Finansieringsudgifter Prioritetsrenter Renter Danske Bank Note 3 - Grunde og bygninger Anskaffelsessum Forbedringsudgifter Note 4 - Egenkapital Andels Overført Reserver indskud resultat til vedl. ejd. I alt I alt Egenkapital 1. januar Indeksregulering prioritetsgæld Årets overskudsdisponering; Reserveret til vedligeholdelse Overført fra reserver til vedligeholdelse Betalte prioritetsafdrag Årets låneoptagelser Rest af årets resultat Egenkapital 31. december Note 5 - Realkredit Danmark Realkredit Danmark, indekslån 2026 (oprindelig kr ) restløbetid 2 år (renten er 100% dækket via Økonomistyrelsen) Realkredit Danmark, flexlån restløbetid 22 år (F1-lån, rente 0,47% p.a., afdragsfrit indtil 2015) Realkredit Danmark, flexlån restløbetid 26 år (F1-lån, rente 0,47% p.a., afdragsfrit indtil 2019)

11 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN Note 6 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for mellemværende med Realkredit Danmark er tinglyst pantebreve kr Andelsboligforeningen har derudover ikke påtaget sig kautions- og garantiforpligtelser. Note 7 - Beregning af andelsværdi I henhold til "Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber", skal oplyses, at foreningens formue på grundlag af de bogførte værdier udgør kr For at konstatere den samlede "handelsværdi" for andelene er det tilladt at værdiansætte ejendommen til en af følgende værdier: 1. Anskaffelsesprisen (svarende til den bogførte værdi) Handelsværdi ingen vurdering 3. Offentlig ejendomsværdi pr. 1/ (kontantværdi) Foreningens formue til brug for salg af andele kan herefter opgøres således: regel 1 regel 3 bogført værdi kontantværdi Bogført egenkapital 31. december 2012 (note 3) Kontantværdi 1. oktober bogført værdi af ejendom (note 2) Kursværdi prioritetsgæld bogført værdi prioritetsgæld (note 5) Foreningens formue pr. 31. december Indskudskapital (33 andele af kr ) Værdi pr. andelskrone 3,662 4,563 Værdi pr. andel (á kr ) Bestyrelsen indstiller, at andelene værdiansættes uændret til kr

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup

Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 4140 Borup Revisor Gruppen Holbæk Nygode 6 Andelsboligforeningen Borup Søpark Søparken 2-58 414 Borup AnSneGNSKAB 211 Registreref Revisor FRR. Fronk Petersen Tlf. 59 43 38 32. Fox 59 43 38 42. post@revisor-gruppen.dk

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere