KonjunkturNYT - uge 39

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 39"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt i august Lille overskud på de offentlige finanser i 2. kvartal Et trægt opsving er på vej ifølge Nykredit Internationalt USA: Stigning i boligpriserne og boligsalget Euroområdet: Stigning i erhvervstilliden Tyskland: Stigning i erhvervstilliden Japan: Stigning i inflationen Kina: Stigning i erhvervstilliden Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Faldende danske og internationale aktieindeks Fald i olieprisen (målt i USD) Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 12 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Bruttoledigheden faldt i august Bruttoledigheden faldt med ca. 2.2 personer til personer i august, jf. figur 1.1. Dermed er ledigheden foreløbigt reduceret med i alt 12.5 personer gennem 213. Ledighedsprocenten faldt i august til 5,6 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er det laveste niveau siden september 29. Ledigheden påvirkes af dagpengereformen. Ledige, der vælger den særlige uddannelsesydelse, opgøres i statistikken som kontanthjælpsmodtagere, og mens antallet af bruttoledige kontanthjælpsmodtagere er steget med 12. personer siden årsskiftet, er antallet af bruttoledige dagpengemodtagere reduceret med 24.5 personer. I august var der i forhold til juli et fald i antallet af aktiverede på 2 personer. Det dækker over et fald i antallet af aktiverede dagpengeberettigede, mens antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere steg. Nettoledigheden faldt med 2. personer. Bruttoledigheden for de unge under 3 år faldt igen i august efter en stigning i juli. Udsvingene skal formentlig ses i sammenhæng med sommerferien. Siden årsskiftet er ledigheden således faldet for alle aldersgrupper. I Økonomisk Redegørelse, august 213, er det lagt til grund, at ledigheden vil falde svagt gennem resten af året, mens beskæftigelsen gradvist vil stige fra andet halvår. Faldet i ledigheden i juli og august har været større end det forudsatte i augustredegørelsen. Figur 1.1 Bruttoledighed 1. personer 1. personer Danmarks Statistik Skøn ØR august 213 Nye månedstal fra Danmarks Statistik siden ØR Kilde: Danmarks Statistik og Økonomisk Redegørelse, august

3 Stigende erhvervstillid i industri og service Konjunkturbarometeret for industrien steg fra indeks -2 til indeks 6 i september og er dermed på det højeste niveau siden februar 212, jf. figur 1.2. Stigningen skal især ses i sammenhæng med kraftig fremgang i produktionsforventningerne. Det sammensatte konjunkturbarometer for bygge og anlæg var omtrent uændret på indeks -16 i september, jf. figur 1.2. Dermed har indikatoren ligget fladt de seneste fire måneder, hvilket afspejler stabile beskæftigelsesforventninger og en uændret vurdering af ordreindgangen. Traditionelt har indikatoren for bygge og anlæg ligget lavt. Det sammensatte konjunkturbarometer for serviceerhvervene steg i september fra indeks -1 til indeks 4 og er dermed positiv for første gang i to år, jf. figur 1.3. Indikatoren er steget betydeligt det seneste halve år, hvilket især skyldes stigende forventninger til den fremtidige omsætning (ikke-sæsonkorrigeret). Detailhandelens konjunkturbarometer (ikke-sæsonkorrigeret) faldt til indeks 6 i september, jf. figur 1.3. Indekset er faldet to måneder i træk men befinder sig fortsat på et højt niveau, hovedsageligt på baggrund af stabilt høje forventninger til omsætningen. Figur 1.2 Sammensatte konjunkturbarometre for industri og bygge- og anlæg Figur 1.3 Sammensatte konjunkturbarometre for serviceerhverv og detailhandel Pct. (Nettotal) Pct. (Nettotal) Pct. (Nettotal) Pct. (Nettotal) Industri Bygge og anlæg Serviceerhverv Detailhandel Anm.: Alle serier med undtagelse af detailhandel er sæsonkorrigeret. Før maj 211 består serien for detailhandel af tal fra EU s oprindelige statistik, mens tallene efter er fra den udvidede stikprøve, som DST foretager. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 3

4 Stigende huspriser i 2. kvartal Priserne på enfamiliehuse steg,4 pct. fra 1. kvartal 213 til 2. kvartal 213, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur I 2. kvartal 213 lå huspriserne 3,2 pct. højere end samme kvartal sidste år. De sæsonkorrigerede huspriser steg i tre ud af fem regioner i 2. kvartal, mens de faldt en smule i Region Nordjylland og Region Midtjylland, jf. figur 1.5. Priserne på ejerlejligheder steg 2½ pct. på landsplan i 2. kvartal og har således været stødt stigende gennem det seneste år. Priserne lå i 2. kvartal knap 9¾ pct. over niveauet i samme kvartal året før. Ejerlejlighedspriserne steg i alle regioner på nær Region Nordjylland. Over det seneste år er priserne på ejerlejligheder steget kraftigst i Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Priserne på sommerhuse steg i 2. kvartal i forhold til kvartalet før. Prisniveauet var i 2. kvartal knap ½ pct. under niveauet i samme kvartal året før. Figur 1.4 Boligpriser Figur 1.5 Priser på enfamiliehuse fordelt på regioner Indeks (26=1) Indeks (26=1) Indeks (26=1) Indeks (26=1) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Sommerhuse Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 7 Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 1 Den første offentliggørelse bygger på ca. 9 pct. af handlerne, og opgørelsen af priserne bliver løbende revideret i de efterfølgende kvartaler. Historisk set har der været en tendens til, at tallene er blevet revideret opad. På den bagrund har Danmarks Statistik nu ændret opgørelsesmetoden for at tage højde for, at dyrere boliger generelt ligger iblandt de 1 pct. af handlerne, der først registreres til den endelige opgørelse. 4

5 Det samlede udlån steg svagt i august Penge- og realkreditinstitutternes samlede sæsonkorrigerede udlån til erhverv steg med,5 pct., mens udlånet til husholdninger steg svagt med,1 pct. i august, jf. figur 1.6. Pengeinstitutternes udlån til erhverv steg med knap,7 pct. i forhold til måneden før. Udviklingen i udlånene svinger en del fra måned til måned. Over de seneste 12 måneder har pengeinstitutterne samlet set nedbragt deres erhvervsudlån med 9,5 pct. 2 Faldet i pengeinstitutternes udlån bliver i nogen grad opvejet af, at virksomhederne i stigende omfang anvender andre finansieringskilder så som realkreditlån, erhvervsobligationer og interne lån mellem virksomhederne. Realkreditinstitutternes udlån til erhverv er fx steget med 3,3 pct. i løbet af de seneste 12 måneder. Husholdningerne har i løbet af det seneste år udnyttet de historisk lave renter til at omlægge deres boliglån til lån med længere rentebindingsperiode og dermed sikre sig bedre mod rentestigninger, jf. figur 1.7. Figur 1.6 Samlede udlån til erhverv og husholdninger Figur 1.7 Variabelt forrentede realkreditudlån til boligformål fordelt på rentebindingsperiode Udlån til erhverv Udlån til husholdningerne (h.akse) Alle Op til og med 1 år Over 1 år Anm.: Tallene er sæsonkorrigerede. Udlånene i figur 1.6 er summen af penge- og realkreditinstitutternes udlån til hhv. erhverv og husholdninger. I figur 1.7 er inddelingen opgjort efter resterende tid til refinansiering. Dvs. at kategorierne op til og med et år inkluderer så vel F1-lån som F3- og F5-lån med mindre end et år til refinansiering. Kilde: Danmarks Nationalbank. 2 Pengeinstitutternes udlån kan i perioder være påvirket i nedadgående retning som følge af overflytninger af lån til enheder uden for MFI-sektoren, som fx Finansiel Stabilitet. 5

6 Lille overskud på de offentlige finanser i 2. kvartal Overskuddet på den offentlige saldo var 2 mia. kr. i 2. kvartal 213. Det er en forbedring på godt 13 mia. kr. i forhold til 1. kvartal 213, jf. figur 1.8. Den ekstraordinært store bedring i den offentlige saldo skyldes omlægningen af kapitalpensionsordningen, som giver et provenu på 6 mia. kr., og en stigning i momsindtægterne på 4 mia. kr. i forhold til sidste kvartal. Stigningen i momsindtægterne skal dog ses i lyset af relativt lave momsindtægter i 1. kvartal formentlig på grund af påskens tidlige placering i år. Samlet er momsindtægterne i 1. halvår 213 knap 1 mia. kr. lavere end i 1. halvår 212. Det offentlige forbrug var på 13 mia. kr. i 2. kvartal, hvilket er en stigning på godt 3 mia. kr. i forhold til kvartalet før. Stigningen skyldes primært en større udgift til forbrug i produktionen. I modsat retning trækker, at lockouten af lærerne i april isoleret set reducerede det offentlige forbrug med godt 1 mia. kr. I forhold til 2. kvartal 212 er forbruget steget med knap 1 mia. kr. Niveauet for de offentlige investeringer er derimod uændret i forhold til 2. kvartal 212. I forhold til 1. kvartal i år er de steget med 2 mia. kr. Den offentlige nettogæld faldt med knap 21 mia. kr. i 2. kvartal 213 sammenlignet med det foregående kvartal, jf. figur 1.9. Nettogælden udgjorde ved udgangen af juni 213 knap 114 mia. kr., svarende til 6,1 pct. af BNP. Den offentlige ØMU-gæld faldt med 27 mia. kr. og udgjorde 45,5 pct. af BNP ved udgangen af 2. kvartal 213. Figur 1.8 Den offentlige saldo Figur 1.9 Den offentlige nettogæld Kilde: Danmarks Statistik. 6

7 Et trægt opsving er på vej ifølge Nykredit Nykredit har offentliggjort en ny prognose for dansk økonomi, hvor der skønnes en BNP-vækst på,2 pct. i 213, 1,5 pct. i 214 og 1,6 pct. i 215, jf. tabel 1.1. Prognosen svarer i hovedtræk til skønnene i Økonomisk Redegørelse (ØR), august 213. Nykredit forventer et begyndende opsving i 2. halvår 213 og en lang, træg genopretning. Væksten i starten af prognoseperioden vil primært være drevet af investeringer og privatforbrug. Den træge genopretning skyldes ifølge Nykredit, at konkurrenceevnen endnu ikke er fuldt genoprettet, og at husholdningerne har brug for at nedbringe deres gæld. Samtidig forventer Nykredit, at finanspolitikkens aktivitetsvirkning er omtrent neutral i perioden Der er ifølge Nykredit mulighed for en mindre træg fremgang, men det kræver, at opsvinget i udlandet bliver stærkere end forventet. Den største risiko for prognosen er ifølge Nykredit en ny opblusning af gældskrisen i Sydeuropa. Underskuddet på de offentlige finanser er i ifølge Nykredit på,6 pct. af BNP i 214 og er dermed en del lavere end skønnet i ØR. Det skal ses i lyset af, at Nykredit forudsætter, at det ekstraordinære skatteprovenu fra kapitalpensioner er på 5 mia. kr. i 213 og på 4 mia. kr. i 214, hvor forudsætningen i ØR er på 2 mia. kr. i begge år. Tabel 1.1 Vækstskøn for Danmark ifølge Nykredits prognose og Økonomisk Redegørelse ØR Nykredit ØR Nykredit Realvækst, pct. BNP,2,2 1,6 1,5 Privat forbrug,4,3 1,2 1, Offentligt forbrug,6 -,2,5,4 Faste bruttoinvesteringer 1,,7 2,8 3,3 Eksport*,2 3,7 Import* 1,7 3,3 Inflation 1,,9 1,5 1,5 Pct. af BNP Betalingsbalance 5,4 5,1 5,7 4,8 Offentlig saldo -1,7-2,1-2, -,6 Pct. af arbejdsstyrke Bruttoledighed 5,4 5,8 5,2 5,6 Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 213 og Nykredit, Strategisk Fokus, september 213.* Nykredit angiver ikke skøn for henholdsvis vækst i eksport og import. Arbejdsstyrke begrebet er forskelligt i ØR og i Nykredits prognose. 7

8 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Boligpriserne steg med,6 pct. fra juni til juli ifølge Case-Shiller indekset, der måler udviklingen i de 2 største byer i USA, jf. figur 2.1. Sammenlignet med samme måned sidste år er indekset steget med godt 12 pct. Målt ved FHFA boligprisindekset steg priserne med 1, pct., og priserne ligger 8,8 pct. over niveauet i juli måned sidste år. Begge indeks har generelt været stigende siden starten af 212. Boligsalget i USA steg i august med 2,1 pct. i forhold til måneden forinden. Stigningen skyldes en fremgang i salget af eksisterende boliger på 1,7 pct., mens salget af nye boliger steg 7,9 pct., jf. figur 2.2. Figur 2.1 Boligpriser, USA Figur 2.2 Boligsalg, USA Indeks (27M1=1) 11 Indeks (27M1=1) boliger 1. boliger FHFA Case Shiller C Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h.akse) Kilde: Reuters Ecowin. Euroområdet I september var erhvervstilliden, målt ved PMI-indikatoren, på indeks 52,1, hvilket er en stigning på,6 point i forhold til august, jf. figur 2.3. Dette dækker over en fremgang i serviceerhvervene, mens erhvervstilliden i fremstillingserhvervene faldt en smule. Det er nu tredje måned i træk, at den samlede PMI-indikator ligger over værdien 5, som markerer grænsen mellem fremgang eller tilbagegang. Fremgangen i erhvervstilliden i serviceerhvervene blev blandt andet trukket af en stigning i både den franske og tyske PMI-indikator for service. Tyskland Erhvervstilliden, målt ved IFO-indikatoren, steg i september med,1 point i forhold til måneden forinden til indeks 17,7, jf. figur 2.4. Det afspejler en fremgang i forventningerne til fremtiden, mens vurderingen af den nuværende situation er faldet en smule. Ifølge IFO-indikatoren har erhvervstilliden overordnet været stigende siden september sidste år. 8

9 Figur 2.3 Erhvervstillid, euroområdet Figur 2.4 Erhvervstillid, Tyskland Indeks Indeks Indeks (25=1) Indeks (25=1) PMI fremstilling PMI service IFO samlet IFO forventninger IFO tilstand Kilde: Reuters Ecowin. Japan Inflationen var,9 pct. i august, hvilket er,2 pct. point højere end i juli, jf. figur 2.5. Stigningen skyldes primært højere priser på energi og transport. Inflationen er nu på det højeste niveau siden oktober 28. Figur 2.5 Inflation, Japan Figur 2.6 Erhvervstillid, Kina Pct. (å/å) Pct. (å/å) Indeks Indeks Kilde: Reuters Ecowin. Kina Erhvervstilliden i industrien (målt ved HSBC-indikatoren) var i september på indeks 51,2, hvilket er en stigning på 1,1 point i forhold til måneden forinden, jf. figur 2.6. Det er anden måned i træk, at indekset ligger over 5. 9

10 RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Det danske og de ledende internationale aktiekursindeks, med undtagelse af Japan, er faldet siden foregående fredag, jf. tabel 3.1. Olieprisen (målt i USD) er faldet siden sidste fredag. Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. Da nske re nte r og va luta kurse r mv. Inte rna tiona le re nte r og va luta kurse r mv. Fredag Ændring ift. Fredag 27/9 sidste fredag 27/9 Ændring ift. sidste fredag Re nte r, pc t. p.a.: Le de nde re nte r, pc t. p.a.: 3- md. pengemarkedsrente,, pct.point USA (federal funds rate),25, pct.point Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1- årig 1,99 -,12 pct.point Sverige (repo) 1,, pct.point Re a lkre ditre nte r 1 : Euroområdet (min. bid),5, pct.point Kort realkreditlån,2 -,2 pct.point Storbritannien (repo),5, pct.point Langt realkreditlån 3,9,16 pct.point Danmark (udlånsrenten),2, pct.point Na tiona lba nke ns sa tse r: Re nte på 1 - å rige sta tsobliga tione r, pc t. Diskonto, p.a.:, pct.point USA 2,65 -,9 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,7, pct.point Indskudsbeviser -,1, pct.point Tyskland 1,83 -,1 pct.point Udlån,2, pct.point Storbritannien 2,75 -,17 pct.point Re nte spænd til Tyskla nd (pc t.- point): V a luta kurse r 2 : Kort (3- md.) -,2,15 pct.point USD/JPY 3 98,97 -,33 pct. Langt (1- årigt),16 -,2 pct.point GBP/USD 62,35 -,21 pct. Aktie kurse r (kursinde ks): OMXC2 (3/7-89 = 1) 567,53 EUR/USD 134,88 -,25 pct. - 1,72 pct. Aktie kurse r (kursinde ks): USD, S&P ,66 pct. V a luta kurse r 2 : Japan, Nikkei ,12 pct. EUR/DKK 745,79,1 pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 552,9,28 pct. indeks 296 -,3 pct. SEK/DKK 86,23 -,43 pct. Storbritannien, FTSE ,47 pct. NOK/DKK 92,46 -,52 pct. GBP/DKK 887,53,48 pct. Olie prise r: JPY/DKK 5,59,61 pct. Brent (USD) 18,89-1,28 USD Effektiv kronekursindeks (198 = 1) 12,9, point Brent (DKK) 62-1, DKK 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og 2-årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. 2) X/Y betyder pris i valuta Y for 1 enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). 3) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank 1

11 Figur 3.1 Pengepolitisk rente Figur 3.2 Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct Pct. 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, aug 11 nov 11 feb 12 maj 12 aug 12 nov 12 feb 13 maj 13 Pct.-point aug 13 1,,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 -,8-1, USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin 1-årig, rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk 3-mdr., rentespænd (h.a.) 3-mdr., dansk Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3.4 Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point jan 11 sep 11 maj 12 jan 13 sep 13 Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar aug 11 dec 11 apr 12 aug 12 dec 12 apr 13 aug 13 Euro Dollar (h. akse) Figur 3.5 Udvalgte aktieindeks Figur 3.6 Udvalgte valutakurser Indeks (25=1) Indeks (25=1) aug 11 dec 11 apr 12 aug 12 dec 12 apr 13 aug 13 USD/EUR USD/JPY,9 15,85 1,8 95,75 9,7 85,65 8,6 75 aug 11 dec 11 apr 12 aug 12 dec 12 apr 13 aug 13 Eurostoxx OMX C2 Nikkei 225 S&P 5 USD/EUR USD/JPY (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin 11

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L Danmarks Nationalbank Beretning og regnskab 2003 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 3 Beretning og regnskab 2003 kan rekvireres ved henvendelse til: Danmarks Nationalbank, Informationssektionen,

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 14 www.oim.dk Økonomisk Redegørelse Maj 14 Økonomisk Redegørelse Maj 14 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere