KonjunkturNYT - uge 39

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 39"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt i august Lille overskud på de offentlige finanser i 2. kvartal Et trægt opsving er på vej ifølge Nykredit Internationalt USA: Stigning i boligpriserne og boligsalget Euroområdet: Stigning i erhvervstilliden Tyskland: Stigning i erhvervstilliden Japan: Stigning i inflationen Kina: Stigning i erhvervstilliden Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Faldende danske og internationale aktieindeks Fald i olieprisen (målt i USD) Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 12 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Bruttoledigheden faldt i august Bruttoledigheden faldt med ca. 2.2 personer til personer i august, jf. figur 1.1. Dermed er ledigheden foreløbigt reduceret med i alt 12.5 personer gennem 213. Ledighedsprocenten faldt i august til 5,6 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er det laveste niveau siden september 29. Ledigheden påvirkes af dagpengereformen. Ledige, der vælger den særlige uddannelsesydelse, opgøres i statistikken som kontanthjælpsmodtagere, og mens antallet af bruttoledige kontanthjælpsmodtagere er steget med 12. personer siden årsskiftet, er antallet af bruttoledige dagpengemodtagere reduceret med 24.5 personer. I august var der i forhold til juli et fald i antallet af aktiverede på 2 personer. Det dækker over et fald i antallet af aktiverede dagpengeberettigede, mens antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere steg. Nettoledigheden faldt med 2. personer. Bruttoledigheden for de unge under 3 år faldt igen i august efter en stigning i juli. Udsvingene skal formentlig ses i sammenhæng med sommerferien. Siden årsskiftet er ledigheden således faldet for alle aldersgrupper. I Økonomisk Redegørelse, august 213, er det lagt til grund, at ledigheden vil falde svagt gennem resten af året, mens beskæftigelsen gradvist vil stige fra andet halvår. Faldet i ledigheden i juli og august har været større end det forudsatte i augustredegørelsen. Figur 1.1 Bruttoledighed 1. personer 1. personer Danmarks Statistik Skøn ØR august 213 Nye månedstal fra Danmarks Statistik siden ØR Kilde: Danmarks Statistik og Økonomisk Redegørelse, august

3 Stigende erhvervstillid i industri og service Konjunkturbarometeret for industrien steg fra indeks -2 til indeks 6 i september og er dermed på det højeste niveau siden februar 212, jf. figur 1.2. Stigningen skal især ses i sammenhæng med kraftig fremgang i produktionsforventningerne. Det sammensatte konjunkturbarometer for bygge og anlæg var omtrent uændret på indeks -16 i september, jf. figur 1.2. Dermed har indikatoren ligget fladt de seneste fire måneder, hvilket afspejler stabile beskæftigelsesforventninger og en uændret vurdering af ordreindgangen. Traditionelt har indikatoren for bygge og anlæg ligget lavt. Det sammensatte konjunkturbarometer for serviceerhvervene steg i september fra indeks -1 til indeks 4 og er dermed positiv for første gang i to år, jf. figur 1.3. Indikatoren er steget betydeligt det seneste halve år, hvilket især skyldes stigende forventninger til den fremtidige omsætning (ikke-sæsonkorrigeret). Detailhandelens konjunkturbarometer (ikke-sæsonkorrigeret) faldt til indeks 6 i september, jf. figur 1.3. Indekset er faldet to måneder i træk men befinder sig fortsat på et højt niveau, hovedsageligt på baggrund af stabilt høje forventninger til omsætningen. Figur 1.2 Sammensatte konjunkturbarometre for industri og bygge- og anlæg Figur 1.3 Sammensatte konjunkturbarometre for serviceerhverv og detailhandel Pct. (Nettotal) Pct. (Nettotal) Pct. (Nettotal) Pct. (Nettotal) Industri Bygge og anlæg Serviceerhverv Detailhandel Anm.: Alle serier med undtagelse af detailhandel er sæsonkorrigeret. Før maj 211 består serien for detailhandel af tal fra EU s oprindelige statistik, mens tallene efter er fra den udvidede stikprøve, som DST foretager. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 3

4 Stigende huspriser i 2. kvartal Priserne på enfamiliehuse steg,4 pct. fra 1. kvartal 213 til 2. kvartal 213, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur I 2. kvartal 213 lå huspriserne 3,2 pct. højere end samme kvartal sidste år. De sæsonkorrigerede huspriser steg i tre ud af fem regioner i 2. kvartal, mens de faldt en smule i Region Nordjylland og Region Midtjylland, jf. figur 1.5. Priserne på ejerlejligheder steg 2½ pct. på landsplan i 2. kvartal og har således været stødt stigende gennem det seneste år. Priserne lå i 2. kvartal knap 9¾ pct. over niveauet i samme kvartal året før. Ejerlejlighedspriserne steg i alle regioner på nær Region Nordjylland. Over det seneste år er priserne på ejerlejligheder steget kraftigst i Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Priserne på sommerhuse steg i 2. kvartal i forhold til kvartalet før. Prisniveauet var i 2. kvartal knap ½ pct. under niveauet i samme kvartal året før. Figur 1.4 Boligpriser Figur 1.5 Priser på enfamiliehuse fordelt på regioner Indeks (26=1) Indeks (26=1) Indeks (26=1) Indeks (26=1) Enfamiliehuse Ejerlejligheder Sommerhuse Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 7 Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 1 Den første offentliggørelse bygger på ca. 9 pct. af handlerne, og opgørelsen af priserne bliver løbende revideret i de efterfølgende kvartaler. Historisk set har der været en tendens til, at tallene er blevet revideret opad. På den bagrund har Danmarks Statistik nu ændret opgørelsesmetoden for at tage højde for, at dyrere boliger generelt ligger iblandt de 1 pct. af handlerne, der først registreres til den endelige opgørelse. 4

5 Det samlede udlån steg svagt i august Penge- og realkreditinstitutternes samlede sæsonkorrigerede udlån til erhverv steg med,5 pct., mens udlånet til husholdninger steg svagt med,1 pct. i august, jf. figur 1.6. Pengeinstitutternes udlån til erhverv steg med knap,7 pct. i forhold til måneden før. Udviklingen i udlånene svinger en del fra måned til måned. Over de seneste 12 måneder har pengeinstitutterne samlet set nedbragt deres erhvervsudlån med 9,5 pct. 2 Faldet i pengeinstitutternes udlån bliver i nogen grad opvejet af, at virksomhederne i stigende omfang anvender andre finansieringskilder så som realkreditlån, erhvervsobligationer og interne lån mellem virksomhederne. Realkreditinstitutternes udlån til erhverv er fx steget med 3,3 pct. i løbet af de seneste 12 måneder. Husholdningerne har i løbet af det seneste år udnyttet de historisk lave renter til at omlægge deres boliglån til lån med længere rentebindingsperiode og dermed sikre sig bedre mod rentestigninger, jf. figur 1.7. Figur 1.6 Samlede udlån til erhverv og husholdninger Figur 1.7 Variabelt forrentede realkreditudlån til boligformål fordelt på rentebindingsperiode Udlån til erhverv Udlån til husholdningerne (h.akse) Alle Op til og med 1 år Over 1 år Anm.: Tallene er sæsonkorrigerede. Udlånene i figur 1.6 er summen af penge- og realkreditinstitutternes udlån til hhv. erhverv og husholdninger. I figur 1.7 er inddelingen opgjort efter resterende tid til refinansiering. Dvs. at kategorierne op til og med et år inkluderer så vel F1-lån som F3- og F5-lån med mindre end et år til refinansiering. Kilde: Danmarks Nationalbank. 2 Pengeinstitutternes udlån kan i perioder være påvirket i nedadgående retning som følge af overflytninger af lån til enheder uden for MFI-sektoren, som fx Finansiel Stabilitet. 5

6 Lille overskud på de offentlige finanser i 2. kvartal Overskuddet på den offentlige saldo var 2 mia. kr. i 2. kvartal 213. Det er en forbedring på godt 13 mia. kr. i forhold til 1. kvartal 213, jf. figur 1.8. Den ekstraordinært store bedring i den offentlige saldo skyldes omlægningen af kapitalpensionsordningen, som giver et provenu på 6 mia. kr., og en stigning i momsindtægterne på 4 mia. kr. i forhold til sidste kvartal. Stigningen i momsindtægterne skal dog ses i lyset af relativt lave momsindtægter i 1. kvartal formentlig på grund af påskens tidlige placering i år. Samlet er momsindtægterne i 1. halvår 213 knap 1 mia. kr. lavere end i 1. halvår 212. Det offentlige forbrug var på 13 mia. kr. i 2. kvartal, hvilket er en stigning på godt 3 mia. kr. i forhold til kvartalet før. Stigningen skyldes primært en større udgift til forbrug i produktionen. I modsat retning trækker, at lockouten af lærerne i april isoleret set reducerede det offentlige forbrug med godt 1 mia. kr. I forhold til 2. kvartal 212 er forbruget steget med knap 1 mia. kr. Niveauet for de offentlige investeringer er derimod uændret i forhold til 2. kvartal 212. I forhold til 1. kvartal i år er de steget med 2 mia. kr. Den offentlige nettogæld faldt med knap 21 mia. kr. i 2. kvartal 213 sammenlignet med det foregående kvartal, jf. figur 1.9. Nettogælden udgjorde ved udgangen af juni 213 knap 114 mia. kr., svarende til 6,1 pct. af BNP. Den offentlige ØMU-gæld faldt med 27 mia. kr. og udgjorde 45,5 pct. af BNP ved udgangen af 2. kvartal 213. Figur 1.8 Den offentlige saldo Figur 1.9 Den offentlige nettogæld Kilde: Danmarks Statistik. 6

7 Et trægt opsving er på vej ifølge Nykredit Nykredit har offentliggjort en ny prognose for dansk økonomi, hvor der skønnes en BNP-vækst på,2 pct. i 213, 1,5 pct. i 214 og 1,6 pct. i 215, jf. tabel 1.1. Prognosen svarer i hovedtræk til skønnene i Økonomisk Redegørelse (ØR), august 213. Nykredit forventer et begyndende opsving i 2. halvår 213 og en lang, træg genopretning. Væksten i starten af prognoseperioden vil primært være drevet af investeringer og privatforbrug. Den træge genopretning skyldes ifølge Nykredit, at konkurrenceevnen endnu ikke er fuldt genoprettet, og at husholdningerne har brug for at nedbringe deres gæld. Samtidig forventer Nykredit, at finanspolitikkens aktivitetsvirkning er omtrent neutral i perioden Der er ifølge Nykredit mulighed for en mindre træg fremgang, men det kræver, at opsvinget i udlandet bliver stærkere end forventet. Den største risiko for prognosen er ifølge Nykredit en ny opblusning af gældskrisen i Sydeuropa. Underskuddet på de offentlige finanser er i ifølge Nykredit på,6 pct. af BNP i 214 og er dermed en del lavere end skønnet i ØR. Det skal ses i lyset af, at Nykredit forudsætter, at det ekstraordinære skatteprovenu fra kapitalpensioner er på 5 mia. kr. i 213 og på 4 mia. kr. i 214, hvor forudsætningen i ØR er på 2 mia. kr. i begge år. Tabel 1.1 Vækstskøn for Danmark ifølge Nykredits prognose og Økonomisk Redegørelse ØR Nykredit ØR Nykredit Realvækst, pct. BNP,2,2 1,6 1,5 Privat forbrug,4,3 1,2 1, Offentligt forbrug,6 -,2,5,4 Faste bruttoinvesteringer 1,,7 2,8 3,3 Eksport*,2 3,7 Import* 1,7 3,3 Inflation 1,,9 1,5 1,5 Pct. af BNP Betalingsbalance 5,4 5,1 5,7 4,8 Offentlig saldo -1,7-2,1-2, -,6 Pct. af arbejdsstyrke Bruttoledighed 5,4 5,8 5,2 5,6 Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 213 og Nykredit, Strategisk Fokus, september 213.* Nykredit angiver ikke skøn for henholdsvis vækst i eksport og import. Arbejdsstyrke begrebet er forskelligt i ØR og i Nykredits prognose. 7

8 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Boligpriserne steg med,6 pct. fra juni til juli ifølge Case-Shiller indekset, der måler udviklingen i de 2 største byer i USA, jf. figur 2.1. Sammenlignet med samme måned sidste år er indekset steget med godt 12 pct. Målt ved FHFA boligprisindekset steg priserne med 1, pct., og priserne ligger 8,8 pct. over niveauet i juli måned sidste år. Begge indeks har generelt været stigende siden starten af 212. Boligsalget i USA steg i august med 2,1 pct. i forhold til måneden forinden. Stigningen skyldes en fremgang i salget af eksisterende boliger på 1,7 pct., mens salget af nye boliger steg 7,9 pct., jf. figur 2.2. Figur 2.1 Boligpriser, USA Figur 2.2 Boligsalg, USA Indeks (27M1=1) 11 Indeks (27M1=1) boliger 1. boliger FHFA Case Shiller C Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h.akse) Kilde: Reuters Ecowin. Euroområdet I september var erhvervstilliden, målt ved PMI-indikatoren, på indeks 52,1, hvilket er en stigning på,6 point i forhold til august, jf. figur 2.3. Dette dækker over en fremgang i serviceerhvervene, mens erhvervstilliden i fremstillingserhvervene faldt en smule. Det er nu tredje måned i træk, at den samlede PMI-indikator ligger over værdien 5, som markerer grænsen mellem fremgang eller tilbagegang. Fremgangen i erhvervstilliden i serviceerhvervene blev blandt andet trukket af en stigning i både den franske og tyske PMI-indikator for service. Tyskland Erhvervstilliden, målt ved IFO-indikatoren, steg i september med,1 point i forhold til måneden forinden til indeks 17,7, jf. figur 2.4. Det afspejler en fremgang i forventningerne til fremtiden, mens vurderingen af den nuværende situation er faldet en smule. Ifølge IFO-indikatoren har erhvervstilliden overordnet været stigende siden september sidste år. 8

9 Figur 2.3 Erhvervstillid, euroområdet Figur 2.4 Erhvervstillid, Tyskland Indeks Indeks Indeks (25=1) Indeks (25=1) PMI fremstilling PMI service IFO samlet IFO forventninger IFO tilstand Kilde: Reuters Ecowin. Japan Inflationen var,9 pct. i august, hvilket er,2 pct. point højere end i juli, jf. figur 2.5. Stigningen skyldes primært højere priser på energi og transport. Inflationen er nu på det højeste niveau siden oktober 28. Figur 2.5 Inflation, Japan Figur 2.6 Erhvervstillid, Kina Pct. (å/å) Pct. (å/å) Indeks Indeks Kilde: Reuters Ecowin. Kina Erhvervstilliden i industrien (målt ved HSBC-indikatoren) var i september på indeks 51,2, hvilket er en stigning på 1,1 point i forhold til måneden forinden, jf. figur 2.6. Det er anden måned i træk, at indekset ligger over 5. 9

10 RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Det danske og de ledende internationale aktiekursindeks, med undtagelse af Japan, er faldet siden foregående fredag, jf. tabel 3.1. Olieprisen (målt i USD) er faldet siden sidste fredag. Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. Da nske re nte r og va luta kurse r mv. Inte rna tiona le re nte r og va luta kurse r mv. Fredag Ændring ift. Fredag 27/9 sidste fredag 27/9 Ændring ift. sidste fredag Re nte r, pc t. p.a.: Le de nde re nte r, pc t. p.a.: 3- md. pengemarkedsrente,, pct.point USA (federal funds rate),25, pct.point Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1- årig 1,99 -,12 pct.point Sverige (repo) 1,, pct.point Re a lkre ditre nte r 1 : Euroområdet (min. bid),5, pct.point Kort realkreditlån,2 -,2 pct.point Storbritannien (repo),5, pct.point Langt realkreditlån 3,9,16 pct.point Danmark (udlånsrenten),2, pct.point Na tiona lba nke ns sa tse r: Re nte på 1 - å rige sta tsobliga tione r, pc t. Diskonto, p.a.:, pct.point USA 2,65 -,9 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,7, pct.point Indskudsbeviser -,1, pct.point Tyskland 1,83 -,1 pct.point Udlån,2, pct.point Storbritannien 2,75 -,17 pct.point Re nte spænd til Tyskla nd (pc t.- point): V a luta kurse r 2 : Kort (3- md.) -,2,15 pct.point USD/JPY 3 98,97 -,33 pct. Langt (1- årigt),16 -,2 pct.point GBP/USD 62,35 -,21 pct. Aktie kurse r (kursinde ks): OMXC2 (3/7-89 = 1) 567,53 EUR/USD 134,88 -,25 pct. - 1,72 pct. Aktie kurse r (kursinde ks): USD, S&P ,66 pct. V a luta kurse r 2 : Japan, Nikkei ,12 pct. EUR/DKK 745,79,1 pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 552,9,28 pct. indeks 296 -,3 pct. SEK/DKK 86,23 -,43 pct. Storbritannien, FTSE ,47 pct. NOK/DKK 92,46 -,52 pct. GBP/DKK 887,53,48 pct. Olie prise r: JPY/DKK 5,59,61 pct. Brent (USD) 18,89-1,28 USD Effektiv kronekursindeks (198 = 1) 12,9, point Brent (DKK) 62-1, DKK 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og 2-årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. 2) X/Y betyder pris i valuta Y for 1 enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). 3) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank 1

11 Figur 3.1 Pengepolitisk rente Figur 3.2 Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct Pct. 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, aug 11 nov 11 feb 12 maj 12 aug 12 nov 12 feb 13 maj 13 Pct.-point aug 13 1,,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 -,8-1, USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin 1-årig, rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk 3-mdr., rentespænd (h.a.) 3-mdr., dansk Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3.4 Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point jan 11 sep 11 maj 12 jan 13 sep 13 Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar aug 11 dec 11 apr 12 aug 12 dec 12 apr 13 aug 13 Euro Dollar (h. akse) Figur 3.5 Udvalgte aktieindeks Figur 3.6 Udvalgte valutakurser Indeks (25=1) Indeks (25=1) aug 11 dec 11 apr 12 aug 12 dec 12 apr 13 aug 13 USD/EUR USD/JPY,9 15,85 1,8 95,75 9,7 85,65 8,6 75 aug 11 dec 11 apr 12 aug 12 dec 12 apr 13 aug 13 Eurostoxx OMX C2 Nikkei 225 S&P 5 USD/EUR USD/JPY (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin 11

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge. november 9. november Danmark Fremgang i BNP i. kvartal Ny metode opjusterer opgørelsen af offentlig produktion Bruttoledigheden er stort set uændret i oktober Stigende beskæftigelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Bruttoledigheden faldt i juli Uændret niveau i konjunkturbarometre for serviceerhvervene og industri, mens bygge og anlæg

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge 7. maj 1. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal Bruttoledigheden steg i april Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 8. oktober 1. november 1 Danmark Bruttoledigheden steg svagt i september efter noget større fald i august Stigende AKU-beskæftigelse og AKU-ledighed ifølge ny månedlig statistik Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar. marts Danmark Tilbagegang i dansk økonomi i. kvartal Faldende bruttoledighed i januar Fald i F ledigheden i januar Positive konjunkturbarometre for detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge. november 8. november 13 Danmark Fremgang i industriproduktion i 3. kvartal blandt andet trukket af medicinalindustrien Fald i det påbegyndte byggeri i 3. kvartal Færre varslede afskedigelser

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 2. september 6. september 213 Danmark Industriproduktionen tilbage på 2-niveauet i juli Stor stigning i antallet af ledige stillinger i 2. kvartal Flere varslede afskedigelser Stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar. februar Danmark Fald i BNP i. kvartal, men vækst på, pct. for året som helhed Fald i bruttoledigheden i januar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat stigende tendens

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december. december 3 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal Lille underskud på de offentlige finanser i 3. kvartal 3 Stor stigning i detailomsætningsindekset i november Stadig høj forbrugertillid

Læs mere