Vedtægter for EJERFORENINGEN ROSAGÅRDEN 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for EJERFORENINGEN ROSAGÅRDEN 8"

Transkript

1 Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: /BR Ejerlav: Vestermarken Roskilde Jorder Matr.nr.: 12 BC Beliggende:Vognmandsmarken Roskilde Anmelder: Hansen Sønderby & co., advokatfirma Middelgade Randers tlf. nr CVR-nr Vedtægter for EJERFORENINGEN ROSAGÅRDEN 8 VOGNMANDSMARKEN 2-4, 4000 ROSKILDE U 1. Navn: 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Rosagården 8. U 2. Hjemsted og værneting: 2.1 Foreningens hjemsted er Roskilde kommune 2.2 Foreningens værneting er Retten i Roskilde for alle tvistigheder i ejerlejlighedsanliggender, såvel mellem ejerlejlighedsejerne i det følgende kaldet medlemmerne - indbyrdes som mellem foreningen og medlemmerne. Foreningen ved dennes formand er som sådan rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i foreningens anliggender. U 3. Formål: 3.1 Foreningens formål er at administrere ejendommen matr. nr. 12 BC Vestermarken, Roskilde Jorder, beliggende Vognmandsmarken 2-4, 4000 Roskilde - i det følgende kaldet ejendommen - og at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser. 3.2 Foreningen er i forbindelse med varetagelsen af det i 3.1 omhandlede formål blandt andet berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med disse vedtægter at opkræve fællesbidrag, at betale fælles udgifter, at tegne sædvanlige forsikringer, at sørge for renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang dette efter ejendommens karakter må anses for påkrævet samt at sørge for, at der opretholdes ro og orden i ejendommen.

2 3.3 Foreningen er, i henhold til en herom oprettet og tinglyst deklaration, pligtmæssigt medlem af Ejerlavet Rosagården Nord og dermed forpligtet til at deltage i et driftsfællesskab med de øvrige medlemmer af ejerlavet vedrørende blandt andet: de på de omfattede ejendomme værende firarealer i form af adgangsveje, parkeringsarealer, grønne områder o. lign, de på de omfattede ejendomme værende fælles vaskerier, og de på de omfattede ejendomme værende car-porte, skure o. lign. Medlemmer af ejerlavet er ejerforeningerne på matr. nr. 12 BC, 12 EG og 12 EH Vestermarken, Roskilde Jorder U 4. Medlemmer: 4.1 Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejerlejligheder i ejendommen. 4.2 Medlemskab af foreningen er pligtmæssigt og indtræder den dag, hvor skødet anmeldes til tinglysning, uanset om det er betinget eller endeligt. Såfremt den pågældende overtager ejerlejligheden inden dette tidspunkt indtræder medlemskabet dog på overtagelsesdagen. Den nye ejer kan dog først udøve stemmeret på foreningens generalforsamling, når overtagelsesdagen er passeret og foreningen har modtaget skriftlig underretning om ejerskiftet. 4.3 Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med, at den nye ejers medlemskab indtræder; men den tidligere ejers forpligtelser over for foreningen ophører først, når den nye ejers skøde er endeligt tinglyst og når samtlige forpligtelser over for foreningen pr. overtagelsesdagen er opfyldt. 4.4 Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed under foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen og hæfter således blandt andet for den tidligere ejers restancer til foreningen. U 5. Hæftelsesforhold: 5.1 Medlemmerne hæfter subsidiært og solidarisk for foreningens forpligtelser over for tredjemand. 5.2 Medlemmerne er berettiget og forpligtet over for foreningen i forhold til ejerlejlighedens fordelingstal. side 2 af 12

3 U 6. Generalforsamling: 6.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 6.2 De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, som afgørelsen direkte vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Begæring om indbringelse for generalforsamlingen har normalt opsættende virkning for den trufne afgørelse, såfremt begæringen afgives senest en uge efter, at afgørelsen er meddelt det pågældende medlem. 6.3 Foreningens generalforsamlinger afholdes i hjemstedskommunen, jfr Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af april måned. 6.5 Generalforsamlingen kan beslutte, at give en eller flere repræsentanter for eventuelle lejere i restejendommen adgang til at overvære generalforsamlingen. Disse repræsentanter skal være berettiget til at stille forslag og til at tale på generalforsamlingen; men har ikke stemmeret. Restejendommen er de ejerlejligheder i ejendommen, som på tidspunktet for opdelingen i ejerlejligheder var på opdelerens hænder og som efter opdelingen i ejerlejligheder kun har været overdraget sammen med et flertal af de ejerlejligheder i ejendommen, som ikke har været overdraget enkeltvis. U 7. Indkaldelse til generalforsamling: 7.1 Indkaldelse af medlemmerne til foreningens ordinære generalforsamling sker skriftligt af foreningens bestyrelse eller administrator, med et varsel på mindst 2 uger og højst 4 uger. 7.2 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt dens dagsorden. 7.3 Med indkaldelsen skal følge en kopi af den reviderede årsrapport for det senest forløbne regnskabsår, samt bestyrelsens forslag til budget for det indeværende regnskabsår. Endvidere skal medfølge forslag, som agtes stillet på generalforsamlingen. 7.4 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være indgivet til skriftligt til bestyrelsens formand eller administrator senest inden udgangen af februar måned. Bestyrelsen skal medsende forslaget i indkaldelsen. side 3 af 12

4 U 8. Dagsorden: 8.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen beretning for det senest forløbne regnskabsår. 3. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport og status med påtegning af revisor. 4. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår. 5. Valg af formand for bestyrelsen. 6. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Indkomne forslag. 10. Eventuelt. U 9. Ekstraordinær generalforsamling: 9.1 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst halvdelen af foreningens medlemmer, enten efter fordelingstal eller efter antal lejligheder, en tidligere generalforsamling har besluttet det, eller når administrator forlanger det. 9.2 Indkaldelse af medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt af bestyrelsen eller af administrator med et varsel på mindst 1 og højst 2 uger. 9.3 Med indkaldelsen skal følge det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling. U 10. Generalforsamlingens ledelse: 10.1 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af de mødte stemmeberettigede medlemmer i henhold til Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovlig og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og stemmeafgivningers resultat Dirigenten drager omsorg for, at der inden generalforsamlingen påbegynder behandlingen af dagsordenens punkter, til brug i forbindelse med afstemninger, udarbejdes en liste over, hvilke ejerlejligheder der er repræsenteret på generalforsamlingen og en opgørelse over det således repræsenterede fordelingstal. side 4 af 12

5 U 11. Stemmeret og stemmeregler: 11.1 Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, dog med de begrænsninger, der følger af loven, p.t. ejerlejlighedslovens 2, stk. 4. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle, eller af en anden myndig person, som medlemmer har meddelt skriftlig fuldmagt hertil Hvis foreningen ejer lejligheder, f. eks. funktionærboliger, ses der bort fra de stemmer, som tilkommer disse lejligheder Beslutninger på generalforsamlinger træffes, hvor disse vedtægter eller lovgivningen ikke bestemmer andet, ved stemmeflerhed efter fordelingstal Til beslutninger om ændring af disse vedtægter, om væsentlige forandringer af ejendommens fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse kræves dog, at mindst 2/3 af det samlede antal stemmer, såvel efter fordelingstal som efter antal, er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de således repræsenterede, såvel efter fordelingstal som efter antal, stemmer for forslaget. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede såvel efter fordelingstal som efter antal, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget uanset antallet af fremmødte vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel efter fordelingstal som efter antal. U 12. Forhandlingsprotokol: 12.1 I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen. Beretningen underskrives af dirigenten og af foreningens formand, og en kopi udsendes snarest muligt til alle foreningens medlemmer. U 13. Bestyrelsen: 13.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer, herunder formanden der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter Genvalg kan finde sted Funktionsperioden er 2 år. I lige år afgår formanden og et af de øvrige medlemmer og i ulige år afgår tre af de øvrige medlemmer Såfremt formanden fratræder sit hverv i en valgperiode vælger den øvrige bestyrelse en ny formand, der fungerer indtil den næste generalforsamling. Såfremt et af de øvrige medlemmer fratræder sit hverv i en valgperiode, indtræder en af de af generalforsamlingen valgte suppleanter i den pågældendes sted for resten af den fratrådtes funktionsperiode Valgbare er foreningen medlemmer og disses ægtefæller eller andre medlemmer af et medlems husstand, som på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse og i mindst 6 måneder forud for denne haft fast bopæl i det pågældende medlems lejlighed i ejendommen. side 5 af 12

6 U 14. Bestyrelsens arbejde: 14.1 Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter, generalforsamlingens beslutninger og den til enhver tid gældende lovgivning Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte der er anledning hertil. Ethvert medlem af bestyrelsen, såvel som foreningens administrator og revisor, kan når som helst kræve, at der indkaldes til bestyrelsesmøde Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede Beslutninger træffes af de mødte bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed efter antal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende I en af bestyrelsen autoriseret forhandlingsprotokol optages en kort beretning om forhandlingerne på bestyrelsesmødet. Protokollen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit arbejde. U 15. Administrator: 15.1 Bestyrelsen skal, med mindre andet bestemmes af generalforsamlingen i henhold til reglerne i 11.4, antage en administrator til at forestå den daglige drift og foreningens bogholderi Bestyrelsen meddeler administrator sædvanlig administrationsfuldmagt, således at administrator befuldmægtiges til at handle på foreningens vegne i alle forhold, der vedrører foreningens daglige drift Administrator fører et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisors kontrol Administrators honorar afholdes som en fællesudgift. U 16. Tegningsret: 16.1 Foreningen tegnes ved underskrift af foreningens formand i forening med to andre medlemmer af bestyrelsen. U 17. Årsrapport: 17.1 Foreningens regnskabsår er kaldenderåret Den af bestyrelsen udarbejdede og vedtagne årsrapport underskrives af bestyrelsen og påtegnes af foreningens revisor. side 6 af 12

7 U 18. Revision: 18.1 Foreningens årsrapport revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, som vælges af generalforsamlingen Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som revisor finder af betydning for udførelsen af sit hverv Revisor fører en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af årsrapporten skal revisor angive, hvorvidt forretningsgangen findes betryggende. Når indførsel i revisionsprotokollen har fundet sted, skal den fremlægges på bestyrelsens førstkommende møde, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal ved deres underskrifter bekræfte, at de har gjort sig bekendt med det protokollens indhold. U 19. Kapitalforhold: 19.1 Foreningen skal, bortset fra en eventuel grundfond, jfr. 23, og en i forhold til udgifterne rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue; men i stedet hos medlemmerne løbende opkræve de til dækning af udgifterne nødvendige bidrag Generalforsamlingen kan, uanset det i 19.1 anførte, beslutte at der skal ske henlæggelse til nærmere bestemte formål, f. eks. fornyelser og istandsættelser Generalforsamlingen kan beslutte, at foreningen optager fælleslån. En sådan beslutning bemyndiger bestyrelsen til at optage lånet på foreningens og dens medlemmer vegne. Samtlige foreningens medlemmer på tidspunktet for lånets optagelse hæfter med mindre andet fremgår af generalforsamlingens beslutning eller af foreningens aftale med långiveren - direkte, personligt og solidarisk over for långiveren. Ved ejerskifte hæfter nye medlemmer fra medlemskabets indtræden. Tidligere medlemmer af foreningen hæfter tilsvarende indtil långiveren har frigjort den pågældende fra hæftelsen Foreningens kontante midler skal være anbragt i et pengeinstitut. Dog skal det være administrator tilladt, at have en kontant kassebeholdning af en i forhold til den daglige drift passende størrelse. side 7 af 12

8 U 20. Budget og medlemsbidrag: 20.1 Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede indtægter og udgifter. Budgettet forelægges generalforsamlingen til godkendelse Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne i forhold til de for ejerlejlighederne fastsatte fordelingstal en årlig ydelse, hvis størrelse fastsættes på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede, og af generalforsamlingen godkendte, driftsbudget Den årlige ydelse betales månedsvis forud i lige store rater til administrator, efter bestyrelsens nærmere bestemmelser I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve ekstraordinære bidrag fra medlemmerne, eller til at forhøje de ydelser der opkræves i henhold til Efter godkendelse af årsrapporten på foreningens generalforsamling skal ethvert medlem indbetale et eventuelt restbidrag senest 14 dage efter påkrav Vand-, varme- og varmtvandsforsyningen drives for fælles regning. Hvert medlem betaler á conto et af bestyrelsen fastsat beløb til dækning af ejerlejlighedens andel af udgifterne. Udgifterne fordeles mellem ejerne og afregnes i øvrigt i overensstemmelse med principperne i lejelovgivningen. U 21. Påkravsgebyrer og morarenter: 21.1 Ved fremsættelse af skriftligt påkrav som følge af for sen betaling af pligtige ydelser til foreningen, er foreningen berettiget til at opkræve et gebyr på kr. 500,00. Beløbet reguleres i.h.t. nettoprisindekset, idet nettoprisindekset pr = Ethvert beløb, som et medlem måtte være foreningen skyldig ud over forfaldsdagen, forrentes med den til enhver tid i Lov om renter ved forsinket betaling fastsatte rentesats. Renten beregnes fra forfaldsdagen og indtil betaling er modtaget af foreningen. U 22. Panteret: 22.1 Til sikkerhed for betaling af fælles udgifter i henhold til 20, og i øvrigt for ethvert krav som foreningen måtte få mod et medlem, herunder enhver udgift og ethvert tab som udspringer af et medlems misligholdelse af sine forpligtelser over for foreningen, vil disse vedtægter være at tinglyse som pantstiftende på hver enkelt ejerlejlighed for et beløb på kr ,00 skrive firetitusinde kroner 00 øre Panteretten respekterer de på ejerlejlighederne hvilende servitutter og byrder; men respekterer ingen pantegæld. side 8 af 12

9 U 23. Grundfond: 23.1 Når det begæres af mindst ¼ af foreningens medlemmer efter fordelingstal eller efter antal, skal der til bestridelse af af de fælles udgifter oprettes en grundfond, hvortil ejerne årligt skal bidrage med 1 % af ejendomsværdien indtil fondens størrelse udgør 4 % af denne Beslutning i henhold til 23.1 kan dog, indtil restejendommen udgør mindre end halvdelen af ejendommens samlede fordelingstal, kun træffes såfremt ejeren af restejendommen samtykker heri. U 24. Vedligeholdelse: 24.1 Den indvendige vedligeholdelse og modernisering af den enkelte ejerlejlighed påhviler det enkelte medlem. Al anden vedligeholdelse og modernisering foranstaltes af foreningen for dennes regning og afholdes som fælles udgifter Ved indvendig vedligeholdelse og modernisering forstås idet den følgende opregning ikke er udtømmende såvel maling, hvidtning og tapetsering som vedligeholdelse og udskiftning af gulve, træværk, murværk og puds, som den indvendige side af døre og vinduer, som alt lejlighedens udstyr, herunder elektriske installationer, gas- og vandhaner, radiatorer, radiatorventiler og sanitetsinstallationer som tilgangs- og afløbsrør ud til fællesstammer. Ved fællesstammer forstås lodrette rør og disses T- stykker/forgreninger og disse vedligeholdes af ejerforeningen, alt andet vedligeholdes, udskiftes og fornyes inkl. eventuelle følgeskader af den enkelte ejerlejlighedsejer, herunder gulvafløb på badeværelser m.v. Ved følgeskader forstås også skader på fællesarealer og/eller i lejligheder som støder op til den ejerlejlighed, hvor skaden er opstået Såfremt foreningen efter godkendelse på en generalforsamling foranstalter udført udvendige vedligeholdelses- eller moderniseringsarbejder, hvor det efter foreningens skøn findes nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at der samtidig hermed udføres følgearbejder i den enkelte ejerlejlighed, er det enkelte medlem forpligtet til at lade disse udføre Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en nærmere fastsat, rimelig frist. Oversiddes denne frist, kan bestyrelsen sætte den pågældende ejerlejlighed i stand for medlemmets regning og om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens pant i henhold til 22. Om nødvendigt kan bestyrelsen forlange, at det pågældende medlem fraflytter lejligheden, så længe arbejderne pågår Ethvert medlem er pligtig at give de af bestyrelsen valgte håndværkere adgang til sin ejerlejlighed, når det er påkrævet af hensyn til reparationer, moderniseringer m.v. eller af hensyn til ombygninger Vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder, der skal foranstaltes af foreningen for dennes regning, skal efter endt udførelse besigtiges af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, og regninger vedrørende arbejdets udførelse skal anvises til betaling af disse. side 9 af 12

10 U 25. Større anlægs- og driftsudgifter: 25.1 Ethvert medlem er pligtig at medvirke til og betale en forholdsmæssig andel af større anlægs- og driftsudgifter ved moderniseringer, nyinstallationer, vedligeholdelse, istandsættelse m.v., som vedtages af generalforsamlingen med det i 11.3 anførte flertal Udgiftsfordelingen sker efter fordelingstal, medmindre det godtgøres, at en sådan fordeling vil være åbenbart urimelig for en eller flere ejerlejlighedsejere Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed skal respektere, at Rosagården ApS, CVR.nr eller hvem dette selskab måtte overdrage sin ret til uden vederlag eller lignende til de til de til enhver tid værende ejere og/eller ejerforeninger, kan bygge en etage på bygningerne og dér etablere lejligheder og/eller opsætte antenner til mobiltelefoni eller lignende på taget af ejendommene, i det omfang offentligretlige planer ikke måtte være til hinder herfor. Det respekteres ligeledes at indtægter fra salg og/eller udlejning af de ovennævnte arealer i øvrigt uanset om der kan ske opdeling af arealerne i ejerlejligheder eller ej alene tilfalder Rosagården ApS eller den/de til hvem nærværende ret eventuelt overdrages. I forbindelse med udførelse af de ovenfornævnte arbejder, er de til enhver tid værende ejere af ejerlejlighederne og/eller ejerforeningen pligtig at tåle enhver bygningsmæssig foranstaltning og anden gene mens byggeriet pågår der måtte være påkrævet i forbindelse med opførelse af en yderligere etage indrettet til/med lejligheder og/eller antenner herunder rør- og ledningsføring m.v. ligesom disse er forpligtet til at medvirke til de ekspeditioner/handlinger, der til enhver tid måtte være påkrævet for gennemførelse af de omhandlende projekter/arbejder. Ændringer af denne paragraf kræver enstemmighed. U 26. Fællesantenneanlæg: 26.1 Ethvert medlem er pligtig at tilslutte sig fællesantenneanlæg og andre lignende anlæg og betale en forholdsmæssig andel af anlægs- og driftsudgifterne, for så vidt et flertal som omhandlet i 11.3 på en generalforsamling træffer beslutning herom. U 27. Udlejning: 27.1 Bortset fra ejerlejligheder, som indgår i restejendommen, må udlejning af ejerlejligheder i ejendommen kun finde sted med bestyrelsens forudgående, skriftlige godkendelse Tilladelse til udlejning kan ikke nægtes, hvis lejen dækker ejerlejlighedens nødvendige udgifter, herunder terminsydelser og fællesomkostninger, med mindre bestyrelsen kan rette berettige indvendinger mod lejeren på grundlag af dennes vandel Når en ejerlejlighed, som ikke indgår i restejendommen, er udlejet skal foreningen over for lejeren have samme beføjelser i tilfælde af lejerens misligholdelse af de lejeren påhvilende forpligtelser som en udlejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren. side 10 af 12

11 U 28. Ordensforskrifter: 28.1 Ethvert medlem og de personer, der opholder sig i medlemmets lejlighed, skal overholde de af bestyrelsen eller generalforsamlingen fastsatte ordensregler Medmindre andet vedtages af generalforsamlingen, er det forbudt medlemmerne og andre beboere i ejendommen at holde hund, kat eller nogen form for krybdyr i ejendommen Medlemmerne må ikke uden bestyrelsens samtykke foretage ændringer, reparationer eller maling af eller i ejendommen uden for den pågældendes egen lejlighed, herunder maling af vinduer, døre eller altaner eller opsætte skilte, reklamer udvendige antenner m.v Et medlem er berettiget til at ændre, modernisere og forbedre sin ejerlejlighed, herunder flytte eller fjerne ikke bærende skillerum, i det omfang dette ikke er til gene eller medfører tab eller udgifter for andre ejerlejlighedsejere En ejerlejlighed, som ved ejendommens opdeling i ejerlejligheder anvendtes til beboelse, må ikke uden bestyrelsens forudgående tilladelse anvendes til erhvervsmæssige formål. Bestyrelsen kan kun meddele tilladelse til en sådan erhvervsmæssig anvendelse i det omfang det er sædvanligt for tilsvarende lejligheder i området og kun hvis det ikke er til gene for andre beboere i ejendommen. Bestyrelsens samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med 3 måneders varsel, hvis den erhvervsmæssige udnyttelse giver anledning til berettigede klager fra andre medlemmer eller fra beboere i ejendommen. U 29. Misligholdelse: 29.1 Hvis et medlem væsentligt misligholder sine forpligtelser over for ejerforeningen, herunder ved manglende betaling af de påhvilende økonomiske ydelser til foreningen, ved ikke at efterkomme lovlige påbud fra bestyrelsen eller generalforsamlingen, ved gentagen krænkelse af husordenen eller ved hensynsløs adfærd over for andre ejerlejlighedsejere eller beboere i ejendommen, kan bestyrelsen forlange at det pågældende medlem og medlemmets husstand fraflytter lejligheden med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Bestyrelsen er berettiget til, om fornødent at lade medlemmer og dettes husstand udsætte af lejligheden med fogedens bistand. U 30. Opløsning: 30.1 Da foreningen er oprettet i henhold til præceptiv lovgivning, kan den kun opløses i forbindelse med at opdelingen i ejerlejligheder ophæves. U 31. Påtaleret: 31.1 Påtaleberettiget i henhold til disse vedtægter er foreningen ved dens bestyrelse og ethvert medlem. side 11 af 12

12 U 32. Tinglysning: 32.1 Vedtægterne begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen, matr. nr. 12 BC Vestermarken, Roskilde Jorder I henhold til vedtægternes 22 begæres disse endvidere tinglyst pantstiftende Med hensyn til servitutter og pantehæftelser henvises til tingbogen. København, den 5. oktober Vedtægterne er underskrevet af Søren Krambeck Nielsen og Per Rosendahl. Vedtægterne er tinglyst den 24. november Vedtægternes 24.2 er ændret den 12. marts Der er indsat en 25.3 den 12. marts Vedtægternes 22.1 og 22.2 er ændret den 29. april side 12 af 12

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet 1. Foreningens navn er Hillside Bektas beliggende i Alanya, Tyrkiet 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Alanya, Tyrkiet 2.2 Foreningens værneting

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83.

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83. Matr.nr.: 38 b Sdr. Køge Retsafgift kr. 1.400,00 Ejerlejlighederne: 1-327 Beliggende: Boholtevej 1-83 ANMELDER: 4600 Køge Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 V E D

Læs mere

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33.

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33. er VEDTÆGTER for "EjerlejlighedsforeningenH. Schneeklots Vej 31-33". Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen H. Schneekloths Vej 31-33. " Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14-06-2011 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ejerforeningen Frederiks Have. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby.

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Vedtægter for Ejerforeningen Bakkegaarden. Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Foreningens formål: 2. Foreningen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Vedtægt For Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6 2300 København S 14. april 2013 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst,

Læs mere

VEDTÆGT for VESTERBROHUS

VEDTÆGT for VESTERBROHUS VEDTÆGT for Ejerforeningen VESTERBROHUS Matr.nr. 332, Aalborg bygrunde Vesterbro 39 / Kirkegårdsgade 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 4 Stk. 2 Formål. Stk. 3 Medlemmer. 4 Stk. 4 Hæftelse. 4 Stk.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015

Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015 Vedtægter for Ejerforeningen Havneholmen April 2015 Side 2 1 Navn 1.1 Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Havneholmen (herefter kaldet Ejerforeningen ). 2 Formål og hjemsted 2.1 Ejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN E/F UNGARNSGADE 35-41 M.FL. CVR nr. 27448518 Beliggende Albaniensgade 2 og Ungarnsgade 35-41 (matr.nr. 3489 Sundbyøster), samt Østrigsgade 32-38 og Albaniensgade 4 (matr.nr.

Læs mere

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune.

under Stævnen matr.nr. 537b og Broen matr.nr.537c.beliggende på matr.nr. 537 a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER FOR PARKERINGSLAUGET PROMENADEN FOR PARKERINGSLAUGET [*] F Bilag 1: 1. NAVN Bilag 1: 1.1 Parkeringslaugets navn er Parkeringslauget Promenaden (i det følgende kaldet Lauget ). 2. FORMÅL OG HJEMSTED

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN AMALIEGAARDEN. Navn og beliggenhed 1

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN AMALIEGAARDEN. Navn og beliggenhed 1 Matr. nr.: 143 Sankt Annæ Øster Kvarter, København. 19022016 Ejerlejlighed nr.: 1-35 Beliggende: Amaliegade 23-25 1256 København K VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN AMALIEGAARDEN Navn og beliggenhed 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken Dato: 18042002 Matr. Nr. 75 a Ølstykke by, Ølstykke Lejlighedsnumre 1-28 Beliggende: Bryggerparken 1-28. 3650 Ølstykke Amnelder: Carsten Ringgård Advokat Østbanegade 55 2100 København ø 35 44 70 00 Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 53 c Hillerød Bygrunde. Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Hillerød kommune.

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Skærgårdsparken Nuværende tekst + fremsatte forslag

Vedtægter for Ejerforeningen Skærgårdsparken Nuværende tekst + fremsatte forslag Ejerlav: Skæring By, Egå Matr. nr.: 10 cn, ejerl.1-43 Beliggenhed: Skærgårdsparken nr. 10-42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

U D K A S T af 11. februar 2010

U D K A S T af 11. februar 2010 Ejendommen: matr. nr. 17 f Eskelund by, Brørup Beliggende: Fredensvej 3 A, 6650 Brørup U D K A S T af 11. februar 2010 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Brørup Sundhedscenter Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Stiftelsesoverenskomst og vedtægter.

Stiftelsesoverenskomst og vedtægter. Stiftelsesoverenskomst og vedtægter. For følgende ejendomme er omtattet at byfornyelsesbeslutningen for Markuskarréen: Matr.nr.: Ejerlejl. nr.: Gade og nr.: 5 mi 5km 1-20 1-12 aile at Aalborg Markjorder,

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN KØGE PARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN KØGE PARK Frederiksberg, 15-08-2015 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN KØGE PARK Vedtægter for Ejerforeningen Køge Park 1 / 12 1. Navn, hjemsted og værneting Foreningens navn er Ejerforeningen Køge Park. Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab.

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. 1. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Medlemskabet indtræder, når en ejers endelige skøde er tinglyst uden Præjudicerende

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej.

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. 1. Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Marinavej og foreningens hjemsted er Broager kommune. 2. Formål: Foreningen har til formål: o at varetage medlemmernes

Læs mere

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html Side 1 af 5 Vedtægter for KLEJTRUP VANDVÆRK An/S Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. November 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Klejtrup Vandværk An/S Selskabet har hjemsted i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lottrupgården

Vedtægter for. Ejerforeningen Lottrupgården Ejerlav: Matr.nr.: Århus Bygrunde 1276h Ejerlejlighed nr.: 1-134 Beliggenhed: Ceresbyen 31-39 & Silkeborgvej 3-7 8000 Aarhus C Den 5. november 2015 Vedtægter for Ejerforeningen Lottrupgården Vedtægter

Læs mere

EJERLEJLIGHEDS FORENINGEN BELLEVUE 4 VEDTÆGTER FOR. FOTOKOPI IgEMS SE: 12 12 54 10. Tlf. 74 65 11 40. Side 1/12. Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl

EJERLEJLIGHEDS FORENINGEN BELLEVUE 4 VEDTÆGTER FOR. FOTOKOPI IgEMS SE: 12 12 54 10. Tlf. 74 65 11 40. Side 1/12. Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl . Ejerlav: GrAsten, GrAsten-Adsbøl SE: 12 12 54 10 Anmelder: Matr.nr. 779 d Advokatflrmaet Kjems A/S Beliggenhed: Bellevue 4 6300 Gr~sten Palæet, Ahlefeldvej 5 6300 GrAsten Tlf. 74 65 11 40 J.nr. 140033

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Nørholmsvej 16 0001g 0001fy 0014hq 0001fz Adresse: Nørholmsvej 13 0011c 0012i 0017be 0018v ANMODER:

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6 J.nr. 257869/JNI/JNJ 21. november 2014 Ejerlav: Århus Markjorder Matr.nr.: 1 BN Ejerl.nr.: 1-36 Beliggende: Åparken 6, 8000 Århus C Advokatpartnerselskab Åboulevarden 13 DK-8000 Aarhus C T +45 7011 1122

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar 1. ANDELSSELSKAB, NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Navnet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

Vedtægter for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B Vedtægter for Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B Indhold 1. Navn, hjemsted og værneting... 2 2. Formål, medlemsbidrag og hæftelse... 2 3. Medlemskab og fordelingstal... 3 4. Generalforsamling... 3 5.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken.

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Rytterdamsparken Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. 1.2. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune og adressen er den til

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemmernes rettigheder... 2 5 Medlemmernes forpligtigelser... 2 6 Udtræden af selskabet...

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup Vedtægter for "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 1 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 2. Foreningens hjemsted er Randers

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang 1 Hjemsted Foreningens navn er Parcelforeningen Kongevang (P/F Kongevang). Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

VEDTÆGTER SKOMAGER-KARREENS GÅRDLAUG FORMÅL OG AFGRÆNSNING

VEDTÆGTER SKOMAGER-KARREENS GÅRDLAUG FORMÅL OG AFGRÆNSNING Mr. Nr.e.: Anmelder: 70 l, 70 k, 70 i, 70 h, 70 o, 70 n, 127 Byfornyelsen København s.m.b.a. 152, 196, Udenbys Vester Kvarter H.C. Andersens Boulevard 40 1553 København V Tlf. 33 76 60 00 Beliggende: Gasværksvej

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

2. januar 2007 FM2007/22

2. januar 2007 FM2007/22 2. januar 2007 FM2007/22 Forslag til Landstingsforordning om ejerlejligheder. I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes:

Læs mere

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A.

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A. Vedtægter for Helsinge vandværk S.M.B.A. Side 1 af 11 1. 1.1 Selskabets navn er Helsinge Vandværk s.m.b.a. 1.2 Selskabet er et selskab med begrænset ansvar. 2. 2.1 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Poppelen

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Poppelen VEDTÆGTER Grundejerforeningen Poppelen 1 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 3 2 Område... 3 3 Formål... 3 4 Medlemskab og ejerskifte... 3 5 Hæftelse... 4 6 Administration... 4 7 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

med kommentarer Ingen ændringer 2 Formål

med kommentarer Ingen ændringer 2 Formål Bilag 4 Kolonne 1 er de bestående vedtægter 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Egedal Kommune. Kolonne 2 er bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 1 V E D T Æ G T E R 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Harrestrup Å. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Garager

Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtægter for Nivåvænge Garager Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 1972 og ændret på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. oktober 1977, den 7. oktober 1982, den 26. august 1998

Læs mere

Matr.nr. Anmelder: 3 bn Advokat Claus Clausen Nørregade 7A, 2. ty. Ejerlav: P.O. 2206 Ordrup by og sogn 1018 København K Tlf.nr.

Matr.nr. Anmelder: 3 bn Advokat Claus Clausen Nørregade 7A, 2. ty. Ejerlav: P.O. 2206 Ordrup by og sogn 1018 København K Tlf.nr. Matr.nr. Anmelder: 3 bn Advokat Claus Clausen Nørregade 7A, 2. ty. Ejerlav: P.O. 2206 Ordrup by og sogn 1018 København K Tlf.nr.: 33 12 37 36 Beliggende: Brannersvej 13-17 2920 Charlottenlund Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 Matr.nr. 3583, 6100 Haderslev Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov

Læs mere

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION =============

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION ============= Ejerlejligheder nr. 1-6 af Matr. nr. 89 Nørre Kvarter Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde 22 Anmelder: 1454 København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v. 1454 København K DEKLARATION =============

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen.

Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen. Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen. V E D T Æ G T FOR Egå Vandværk a.m.b.a. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 20. februar 1962, er et ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR, hvis navn er: Dets formål er: MELØSE VANDVÆRK

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481

- at administrere og vedligeholde de veje, der er nævnt i deklaration 6481 KORSHAGE GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER Paragraf 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Korshage Grundejerforening. Foreningen har hjemsted i Odsherred Kommune. Paragraf 2 Medlemmerne Medlemmer af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup 1 Foreningens hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Grundejerforeningens område er Dannevang

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002 Vedtægter (tinglyst den 29. marts 1978, med ændringer tinglyst den 26. november 1980, 26. april 1983, 30. april 1985, 23. august 2000 og 8. juli 2002) for Ejerforeningen Strandbo II (Strandboulevarden

Læs mere

VEDTIEGTER for "EJERFORENINGEN. ROMO STRAND med begmenset ansvar"

VEDTIEGTER for EJERFORENINGEN. ROMO STRAND med begmenset ansvar GORGE NIELSEN HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 381432 HCN/US/ah 03-04-03 P. ROSS JENSEN (L) JENS BJERREGAARD (H) PEDER FIHL (H) H. CALUM NIELSEN (H), M.C.L. MORTEN JENSEN

Læs mere