Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Odder Kommune Godkendt version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Odder Kommune 2011-2014. Godkendt version"

Transkript

1 Lokal Sundhedsaftale Region Midtjylland og Odder Kommune Godkendt version

2 Indledning Indledning Odder Kommune og Region Midtjylland er enige om, at den generelle aftale for Region Midtjylland, godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 10. juni 2010, udgør den fælles ramme for samarbejdet på sundheds- og psykiatriområdet. Det vil sige, at alle parter tilslutter sig de mål, krav, procedurer og den organisatoriske struktur, der angives i såvel den politiske som den sundhedsfaglige aftale. Nærværende tillæg til den generelle aftale angiver præciseringer, justeringer og frivillige supplerende aftaler mellem Region Midtjylland herunder hospital(er) og almen praksis og kommunen samt de klynger, kommunen indgår i. Somatik: Odder Kommune deltager i Horsensklyngen, som består af Horsens Kommune, Ikast-Brande Kommune, Odder Kommune, Hedensted Kommune og Skanderborg Kommune, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup og almen praksis. Voksenpsykiatri: Odder Kommune deltager i Horsensklyngen, som består af Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder Kommune, Skanderborg Kommune samt Regionspsykiatrien Horsens og praksis. Børnepsykiatri: Odder Kommune deltager i Østklyngen, som består af Favrskov Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Norddjurs Kommune, Odder Kommune, Randers Kommune, Samsø Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune, Syddjurs Kommune, Århus Kommune, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og praksis. I den somatiske del af aftalen henvises der i forlængelse af overskrifterne til de relevante afsnit i den generelle aftale. Side 2

3 Særlige tværgående udviklingsprojekter, der understøtter samarbejde på sundhedsområdet Særlige tværgående udviklingsprojekter, der understøtter samarbejde på sundhedsområdet Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Horsensklyngen har udarbejdet et forløbsprogram for patienter med hoftebrud. Hensigten med programmet er at optimere forløbet og følge borgeren både før, under og efter et eventuelt hoftebrud og indlæggelse. Kommunerne arbejder således med faldforebyggelse inden et hoftebrud og med rehabilitering i hjemmet efter et hoftebrud. Fælles kompetenceudvikling og vidensdeling mellem sektorerne Horsensklyngen ønsker, at samarbejdet omkring fælles kompetenceudvikling i højere grad bliver formaliseret og struktureret. Medarbejdernes kompetencer skal udvikles gennem en fælles forståelse af de tværsektorielle opgaver. Konkret arbejdes der med implementering af I-S-B-A-R. Herudover kan der f.eks. være tale om kompetenceudvikling i relation til forløbsprogrammerne for borgere med kronisk sygdom, sårbehandling, palliativ sygepleje, dialyse- og respiratorpatienter, hjælpemidler, hygiejne m.v. Emnerne aftales mellem samarbejdspartnerne i klyngen i regi af styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsensklyngen. Samarbejde omkring videokonference ved udskrivning Odder Kommune og Regionshospitalet Horsens og Brædstrup planlægger et udviklingsarbejde i forhold til indførelse af videokonferencer i forbindelse med koordinering og udskrivelse vedrørende borgere fra Odder Kommune. Formålet er at gøre den tværsektorielle planlægning samt gennemførelsen af udskrivelseskonferencer mere fleksible og mindre resursekrævende. Samtidig opnås en højnelse af kvaliteten. Aftale om vagtberedskab i Odder Kommune for Odder Kommune og Region Midtjylland ønsker i et samarbejde fleksible løsninger i lokalmiljøet for borgere med et akut behov, hvor der ikke kræves sygehusindlæggelse. Aftalen bygger på en fælles holdning om at styrke den forebyggende indsats for ældre borgere, der befinder sig i en akut situation. Borgeren har således mulighed for at forblive i vante omgivelser, så længe det kan lade sig gøre både praktisk og sundhedsmæssigt forsvarligt. Formål At sikre den ældre borger en individuel tilpasset løsning med udgangspunkt i Sundhedsaftalen. At sikre den ældre borger akut hjælp/bistand ud fra den enkeltes behov i en Side 3

4 Særlige tværgående udviklingsprojekter, der understøtter samarbejde på sundhedsområdet afgrænset periode - perioden er afhængig af tilbuddet. At undgå unødvendige indlæggelser/genindlæggelser. Målgruppe Ældre borgere i Odder Kommune, som af fysisk, psykisk eller social årsag ikke kan klare sig i eget hjem med hjemmepleje, men som har behov for sygepleje, observation, vurdering, træning eller behandling uden at der kræves hospitalsindlæggelse. Målgruppen kan også være terminale/døende, der ønsker at være i eget hjem, hvor ordningen kan være aflastning for pårørende med plejeorlov. Borgeren kan tilbydes vagtberedskab/fast vagt i hjemmet i en kortere periode for at se tiden an. Praktiserende læge kan evt. aftale tid på Regionshospitalet Horsens og Brædstrup dagen efter til nærmere udredning/undersøgelse. Praktiserende læge kan også rekvirere besøg fra det geriatriske team, som er specialister i sygdomme og sygdomsforløb hos ældre. Her må dog beregnes ventetid på cirka en uge. Lokal forankring af tilbuddene Vagtberedskabet er en ordning, der giver de praktiserende læger/vagtlæger mulighed for i et samarbejde med hjemmeplejen at rekvirere fast vagt til borgere i eget hjem. Vagtberedskabet er forankret lokalt, med fysisk placering på Odder Kommunes Sundhedscenter. Det giver mulighed for at skabe en god sammenhæng til Odder Kommunes tilbud om korttidspladser, som også fysisk er placeret på Odder Kommunes Sundhedscenter. En lokal forankring af tilbuddene giver større mulighed for samspil mellem de forskellige lokale tilbud - og optimal udnyttelse af personaleressourcerne. Ansættelse af personale til vagtberedskabet vil ske i Odder Kommunes vikarkorps og på Odder Kommunes Sundhedscenter. Tilbud om fast vagt via vagtberedskab Det er de praktiserende læger og vagtlæger, der kan rekvirere fast vagt. Rekvirering af fast vagt bør ske i samarbejde med hjemmeplejen, således at de får mulighed for at vurdere, om de selv kan løse opgaven, inden der tages kontakt til vagtberedskabsordningen. Læger fra geriatrisk team og det palliative team kan ligeledes rekvirere fast vagt til borgere i hjemmet. Der er følgende kriterier for bestilling af fast vagt: Der skal være tale om en akut opstået situation. Den faste vagt kan rekvireres af den praktiserende læge/vagtlæge. Patienten skal være vurderet af egen læge eller læge fra det geriatriske eller palliative team. Er det vagtlæge eller vikarlæge, der ønsker at rekvirere en fast vagt til en patient/borger, skal patienten/borgeren være tilset af en læge indenfor de Side 4

5 Særlige tværgående udviklingsprojekter, der understøtter samarbejde på sundhedsområdet seneste 24 timer. Patienten/borgeren skal som hovedregel være fyldt 60 år. Der er dog mulighed for dispensation i tilfælde af terminalfaseproblematik. Den faste vagt kan maksimalt rekvireres for 3 sammenhængende aftener og nætter svarende til i alt 6 vagter. Det er også muligt kun at rekvirere f.eks. nattevagter. Der er følgende kriterier for genbestilling af faste vagter: Genbestilling kan imødekommes ved forværring eller ændring i patientens/borgerens tilstand. Ved genbestilling skal egen læge vurdere behov for evt. tilsyn af geriatrisk team. Finansiering Aftalen videreføres som en rammeaftale, hvor Region Midtjylland finansierer op til kr. pr. år. Udgifter over finansieres af Odder Kommune. Odder Kommune har finansieret en ekstra akut korttidsplads ( kr.). De nævnte beløb er i 2010-priser. Beløbene fremskrives hvert år den 1. januar med KL s lønfremskrivningsprocent. Evaluering Der udarbejdes månedsvis opgørelser over forbruget af vagtberedskabet her skal bl.a. fremgå, hvem der rekvirerer ydelserne. Odder Kommune har ansvaret for en månedsvis rapportering af forbrug og budgetopfølgning til Region Midtjylland (Regionalt Sundhedssamarbejde). Side 5

6 Indlæggelse og udskrivelse Indlæggelse og udskrivelse Administrativ del Implementering af I-S-B-A-R (Identifikation, Situation, Baggrund, Analyse, Råd) (afsnit 2.2) Parterne er enige om, at metoden I-S-B-A-R (Identifikation, Situation, Baggrund, Analyse, Råd) implementeres gennem fælles kompetenceudvikling. Sundhedsfaglig del (udskrivelse) Løbende dialog ved udskrivelsesforløb af typen 2.B.3 (afsnit 5) I forbindelse med udskrivelsesforløb af typen 2.B.3 (patienter med nedsat funktionsevne og behov for større/specielle hjælpemidler og boligændringer) er det vigtigt, at løbende dialog mellem parterne starter umiddelbart efter indlæggelsen. Medgivelse af medicin ved udskrivelse (afsnit 6) Parterne i Horsensklyngen er enige om, at proceduren for medicinudlevering følges med den tilføjelse, at afbestilling af dosisdispensering beror på en konkret individuel vurdering. Side 6

7 Børn, unge og gravide Børn, unge og gravide Politisk del Sundhedsplejersketelefonen (afsnit 3.2) Udgiften til sundhedsplejersketelefonen deles ligeligt mellem Region Midtjylland (50 %) og kommunerne (50 %). Administrativ del Besøg eller kontakt af sundhedsplejen (afsnit 3.1.2) Af den generelle sundhedsaftale fremgår, at sundhedsplejen besøger/kontakter familien i den første uge efter udskrivelsen. Parterne har valgt at fastholde denne formulering. Tilsyn på hospitalet (afsnit 3.1.2) I den generelle aftale er det aftalt, at fødestedet har ansvaret for den nyfødte og moderen efter udskrivelse, indtil familien har haft personlig kontakt/besøg af sundhedsplejersken. Dette sker senest 5-7 dage efter udskrivelsen. Fødestedet kan kontaktes alle dage hele døgnet. Parterne er endvidere enige om, at barnet kan blive tilset på hospitalet, hvis der er behov for det. Sundhedsfaglig del Tilsyn på hospitalet (afsnit 1) Se ovenfor Orientering af sundhedsplejen, hvis barnet overflyttes til Pædiatrisk Afdeling (afsnit 1) Af den generelle aftale fremgår, at fødestedet ved sundhedsfaglige problemer med mor eller barn videreformidler dette til den kommunale sundhedstjeneste (efter tilladelse fra moderen). I den forbindelse er parterne enige om, at fødestedet orienterer sundhedsplejen, når et barn overflyttes til en pædiatrisk afdeling. Side 7

8 Træning Træning Administrativ del Planlægning og kapacitet (afsnit 5) I den generelle aftale er der aftalt en gensidig varslingsfrist på 6 måneder. Parterne i Horsensklyngen ønsker at fastholde denne varslingsfrist. Procedure ved modtagelse af genoptræningsplan, der ikke er udfyldt fyldestgørende (afsnit 4) Følgende er aftalt i den generelle aftale: Er en genoptræningsplan ikke udfyldt fyldestgørende, kan det pågældende hospital kontaktes telefonisk eller genoptræningsplanen kan sendes tilbage med henblik på skriftlig afklaring af tvivlsspørgsmål Parterne i Horsensklyngen er enige om, at dette ikke må være medvirkende til, at borgerens/patientens genoptræningsforløb forsinkes. Sundhedsfaglig del Procedure ved modtagelse af genoptræningsplan, der ikke er udfyldt fyldestgørende (afsnit 4) Se ovenfor. Slutstatus (afsnit 4) Hospitalet fremsender efter aftale slutstatus ved afslutning af patientens genoptræningsforløb til kommune og praktiserende læge. Kommunen fremsender efter aftale slutstatus ved afslutning af patientens genoptræningsforløb til hospital og praktiserende læge. Side 8

9 Behandlingsredskaber og hjælpemidler Behandlingsredskaber og hjælpemidler Politisk del Etablering af lokal samarbejdsstruktur på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber (afsnit 2) Der er etableret en lokal følgegruppe på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Sundhedsfaglig del Samarbejdsaftale i afklaringskataloget på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber Horsensklyngen forventer at tiltræde samarbejdsaftale i Vejledende afklaringskatalog på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber i Region Midtjylland. Dette afklares endeligt i følgegruppen for hjælpemidler og behandlingsredskaber. Der tages til enhver tid udgangspunkt i det opdaterede afklaringskatalog. Side 9

10 Sundhedsfremme og forebyggelse - herunder patientrettet forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse herunder patientrettet forebyggelse Politisk del Realisering af målet om et fald i antallet af daglige rygere (afsnit 2) For at realisere målet om et fald i antallet af daglige rygere til 20 % i 2013 gøres følgende: Regionshospitalet Horsens og Brædstrup: Voksne patienter tobaksscreenes for deres rygevaner ved kontakt med hospitalet enten som indkaldt patient eller som akut indlagt via indlæggelsesjournalen. Ambulante patienter får foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt screening er relevant ved første besøg i ambulatoriet. Ved udskrivning noteres i epikrisen, om patienten er tobaksscreenet, og om patienten ønsker tilbud om rygestopkursus. Almen praksis: Almen praksis skal følge op på hospitalets tobaksscreening og skal, såfremt patienten er interesseret i et rygestopkursus, vejlede om det kommunale rygestoptilbud via praksis.dk eller tilbyde patienten rygestopkursus i eget regi. Kommunerne: Patienten informeres om de kommunale tilbud om rygestopkurser via folderen Vil du være røgfri?, der udgives af Region Midtjylland. Folderen findes på dette link. Kommunerne kan tilbyde borgere, herunder patienter, rygestopkurser som gruppeeller individuelle forløb. Kommunerne offentliggør tilbud om rygestopforløb på egen hjemmeside og praksis.dk. Administrativ del Realisering af målet om et fald i antallet af daglige rygere (afsnit 4.1) Se ovenfor Patientrettede forebyggelsestilbud (afsnit 3) Patientrettede forebyggelsestilbud beskrives på praksis.dk Sammenhængende forløb for mennesker med kronisk sygdom (afsnit 4.2.1) Vedrørende samarbejdet om tilbud til mennesker med kronisk sygdom, er der i Horsensklyngen blevet arbejdet med Forløbsprogrammet for kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), og der er nedsat en implementeringsgruppe. Der er endvidere nedsat en implementeringsgruppe for Forløbsprogrammet for type 2 diabetes, og i løbet af 2010 nedsættes en implementeringsgruppe for Forløbsprogrammet for hjertekarsygdomme. Side 10

11 Sundhedsfremme og forebyggelse - herunder patientrettet forebyggelse Patientuddannelse (afsnit 4.2.2) Kommunernes patientuddannelsestilbud til kroniske syge er beskrevet på praksis.dk. Hospitalets patientuddannelsestilbud er beskrevet i patientpjecer samt på hospitalets hjemmeside under de respektive afdelinger/afsnit. Side 11

12 Mennesker med psykisk sygdom Mennesker med psykisk sygdom Voksne med psykisk sygdom Politisk del Politiske målsætninger (prioriteret af Sundhedskoordinationsudvalget) 1. Styrke en sammenhængende og koordineret indsats for borgere med psykisk sygdom (effekt) Heri indgår forebyggelse af akutte indlæggelser på uhensigtsmæssige tidspunkter af patienter, der er kendt i regionspsykiatri og kommuner, og styrkelse af det tværsektorielle samarbejde for de patienter, der har størst risiko for at droppe ud af behandling og sociale tilbud Region Midtjylland og kommunerne i regionen er enige om, at der er behov for en løbende monitorering af indlæggelsesmønstret. Region Midtjylland leverer disse data (indlæggelsesform, tidspunkt for indlæggelse, evt. diagnoser) til klyngemøderne. På baggrund af en analyse af datamaterialet beslutter klyngen, om der er behov for konkrete initiativer. Det er klyngen, der træffer beslutning om, hvilke initiativer der skal iværksættes. Region Midtjylland etablerer en regionsdækkende og døgnåben telefonlinje, der kan levere rådgivning og vejledning i konkrete situationer. Målgruppen er den psykisk syge person (både børn, unge og voksne) og pårørende, praktiserende læger/vagtlæger, politiet mv. Region Midtjylland og kommunerne i regionen er enige om, at udskrivningsaftaler og koordinationsplaner er et godt samarbejdsredskab. Der skal gennemføres audit ift. aftalernes og planernes effekt mhp. at konstatere, hvorvidt de virker efter hensigten. Regionspsykiatrien Horsens har fået satspuljemidler til projekt vedr. Den gode psykiatriske afdeling. Formålet er styrke kvaliteten af den psykiatriske undersøgelse, behandling og opfølgning via udviklingen af en model for den gode psykiatriske afdeling. Projektet har fokus på overgange ift. kommuner og praksis, samt kompetenceudvikling, miljøterapi, motion og formidling. Odder Kommune har ved sundhedsaftalens indgåelse ikke nogen døgntelefon, der særskilt tager sig af henvendelser vedr. psykiatri. Henvendelser vedr. voksne med psykiatriske problemstillinger rettes uden for almindelig åbningstid til døgnplejens døgntelefon. Odder Kommune tilbyder mellem kl kun planlagte sygeplejerskeopgaver. Der er ikke en vagthavende sygeplejerske i dette tidsrum, med mindre der foreligger kendte opgaver. Side 12

13 Mennesker med psykisk sygdom I tilfælde af akutte problemer uden for almindelig åbningstid af mere social karakter vedr. børn og unge, rettes henvendelse til Børn og Unge-vagten i Århus Kommune. Region Midtjylland og kommunerne i regionen er enige om, at udskrivningsaftaler og koordinationsplaner er et godt samarbejdsredskab. Der skal gennemføres audit ift. aftalernes og planernes effekt mhp. at konstatere, hvorvidt de virker efter hensigten. 2. Fremme sundhed og trivsel blandt borgere med psykisk sygdom (indsatsområder) gennem nedbringelse af overdødeligheden blandt mennesker med psykiske lidelser Region Midtjylland og kommunerne i regionen er enige om, at området skal prioriteres højt. Ved udgangen af 2011 iværksættes der i hver klynge som minimum ét projekt (initiativ) ift. denne målsætning. Igangsatte initiativer kan foregå i en enkelt kommune eller som et samarbejde mellem flere parter. Der vidensdeles om igangsatte projekter på klyngemøderne. Status afrapporteres til temagruppen for voksenpsykiatri første kvartal Administrativ del Indsatsområder (prioriteret af Temagruppen for voksenpsykiatri) 1. Patient- og pårørendetilfredshed med aftaler ifm. udskrivning Region Midtjylland undersøger, hvorvidt spørgsmålene i de landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser kan afdække patienternes og de pårørendes tilfredshed med overgangene mellem sektorerne. Der er behov for, at spørgsmålene giver svar på kommuneniveau. 2. Håndtering af flere psykisk syge i den primære sektor (tidlig indsats) Både Region Midtjylland og kommunerne i regionen er enige om, at området er vigtigt. Temagruppen for voksenpsykiatri leverer forslag til indsatsen på området. 3. Bedre sammenhæng mellem regionspsykiatri og arbejdsmarkedsindsats Region Midtjylland tager initiativ til, at der etableres samarbejde på overordnet niveau mellem regionspsykiatrien og arbejdsmarkedsområdet i kommunerne. Børn og unge med psykisk sygdom Politisk del Politiske målsætninger (prioriteret af Sundhedskoordinationsudvalget): Overordnet politisk målsætning Kvalificering af henvisningsforløbet og af henvisningen. Det er aftalt, at Region Midtjylland på de halvårlige klyngemøder leverer data over antal henvisninger og afviste henvisninger fordelt på henvisere og kommuner. Side 13

14 Mennesker med psykisk sygdom 1. At der internt i kommunerne etableres procedurer for at sikre, at alle relevante indsatser er overvejet/afprøvet før en henvisning. Den kommunale indsats/overvejelser inden en henvisning skal dokumenteres i henvisningen Opfølgning foretages på klyngemøderne. Der foretages en audit på henvisninger mhp. at afdække, hvorvidt de kommunale indsatser/overvejelser er dokumenteret. Auditten gennemføres første gang i anden halvdel af I Odder Kommune er der etableret procedurer, der sikrer overvejelse/afprøvning før en henvisning, samt dokumentation af denne. 2. Øget inddragelse af praktiserende læger, f.eks. gennem deltagelse af kommunale og regionale praksiskonsulenter på klyngemøder. Kvalificering af henvisninger fra praktiserende læger Der udarbejdes pr. 1. januar 2011 en henvisningsvejledning til brug for de praktiserende læger. Af vejledningen skal det fremgå, hvordan de praktiserende læger og kommunen kan samarbejde ift. at samle allerede eksisterende relevante oplysninger om det konkrete barn/den unge. Desuden udarbejdes en vejledning til det gode samarbejde på dette område mellem almen praksis og kommunerne. 3. Der udvikles modeller for at bedre samarbejdet mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (Region Midtjylland), kommunerne og praktiserende læger, f.eks. via fremskudt team, tværgående visitationsteam el. lign. Region Midtjylland og kommunerne i regionen er enige om at arbejde hen imod at etablere et Børnepsykiatrisk Vidensteam. Hensigten med teamet er at yde faglig støtte og bistand til fagfolk fra det sociale børne- og familieområde og undervisningssektoren i kommunerne og praktiserende læger i vurderingen af børnepsykiatriske sager, hvor der er tvivl om, hvorvidt der er behov for en hospitalsbaseret indsats eller en mindre indgribende indsats i primærsektoren. Side 14

15 Opfølgning på rapportering af utilsigtede hændelser i sektorovergange Opfølgning på rapportering af utilsigtede hændelser i sektorovergange Administrativ del Udpegning af kommunale og regionale risikomanagere/nøglepersoner (afsnit 3) Der er udpeget kommunale og regionale risikomanagere/nøglepersoner til at varetage det tværsektorielle samarbejde omkring hændelsesforløbene. Side 15

16 Samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer Samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer Parterne i klyngen er enige om ved opgaveoverdragelser at anvende samarbejdsmodellen, der er beskrevet i aftalen om samarbejde ved opgaveoverdragelse mellem sektorer. Side 16

17 Økonomi og opfølgning Økonomi og opfølgning Administrativ del Oversigt over organiseringen i klyngen somatik (afsnit 3.1) Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsensklyngen Den faglige følgegruppe for sundhedsaftalerne i Horsensklyngen Forløbsprogram for KOL Forløbsprogram for diabetes Forløbsprogram for hjerte-kar Forløbsprogram hoftebrud Genoptræning Hjælpemidler/behandlingsredsk. Elektronisk kommunikation Horsensklyngen er organiseret med en styregruppe og en faglig følgegruppe. Kommunerne, almen praksis, hospitalet og regionen er repræsenteret i begge grupper. Den faglige følgegruppe refererer til styregruppen og har kompetence til at nedsætte ad-hoc-arbejdsgrupper. Eksempler på ad-hoc-grupper er de nuværende implementeringsgrupper for forløbsprogrammerne for hhv. KOL, type 2 diabetes og hjertekarsygdomme. Derudover er der pt. nedsat arbejdsgrupper vedrørende hjælpemidler og behandlingsredskaber, genoptræning, elektronisk kommunikation og evaluering af forløbsprogrammet for patienter med hoftebrud. Oversigt over organiseringen i klyngen psykiatri (afsnit 3.2) Voksenpsykiatri Nedenfor ses illustreret organisationsdiagram for sundhedsaftaler i Horsensklyngen: Side 17

18 Økonomi og opfølgning Styregruppe Horsensklyngen Ad-hocskrivegrupper Lokale samarbejdsfora Klyngestyregruppen Klyngestyregruppen er et beslutningsorgan, hvor sundhedsaftalen løbende implementeres, og hvor der indgås konkrete samarbejdsaftaler. Klyngen/styregruppen fungerer desuden som et forum for idéudvikling og tværgående erfaringsudveksling. Formålet med styregruppen er at sikre et fortsat tæt samarbejde mellem kommunerne og regionspsykiatrien. Styregruppen har følgende opgaver: Implementering af sundhedsaftalerne Evaluering, opfølgning og udvikling i forhold til sundhedsaftalerne generelt og de fælles projekter i særdeleshed Træffe beslutninger i sager af betydning for det tværsektorielle samarbejde Udvikling af idéer til nye samarbejdsprojekter Behandling af principielle spørgsmål i relation til samarbejdet lokalt, ikke konkrete sager Beskrive og afklare faglige tvister af principiel, faglig og tværgående karakter vedr. sundhedsaftalerne Gensidig information om områder i relation til sundhedsaftalen Klyngen/styregruppen kan rejse spørgsmål til Den Administrative Styregruppe/Sundhedsstyregruppen under Region Midtjylland Styregruppen kan nedsætte kontaktgrupper. Der afholdes 2 møder årligt. Side 18

19 Økonomi og opfølgning Deltagere i styregruppen: Repræsentanter for den lokale psykiatriske afdelingsledelse Den regionale praksiskonsulent Repræsentanter for de lokale kommunale psykiatriledelser 2 repræsentanter for Psykiatri- og Socialledelsen Repræsentanter fra Regionalt Sundhedssamarbejde Med henblik på at sikre, at der sker en tættere koordinering mellem psykiatriområdet og det øvrige sundhedsområde foreslås det, at der lokalt afholdes et årligt fællesmøde mellem den stedlige styregruppe på psykiatriområdet og den stedlige styregruppe på det somatiske område. Fællesmøde kunne afholdes i tilknytning til det ene af 2 årlige styregruppemøder. Ovennævnte fællesmøde kunne bestå af punkter, som har begge klyngers interesse det kunne være demens, misbrug og sygedagpengeområdet m.m. Den somatiske hospitalsledelse er mødeleder på fællesmøderne, og sekretariatsfunktionen varetages af Regionalt Sundhedssamarbejde. Én repræsentant fra Regionalt Sundhedssamarbejde er genganger både i den somatiske og den psykiatriske styregruppe. Kontaktgruppen Formålet med kontaktgruppen er at skabe et samarbejdsforum mellem den enkelte regionspsykiatri og en eller flere kommuner i klyngen for at sikre det løbende samarbejde i dagligdagen. Kontaktgruppen har følgende opgaver: Opfølgning på det løbende samarbejde ud fra sundhedsaftalernes målsætninger og intentioner Afklaring af lokale problematikker og tvister Tilbagemelding til klyngegruppen i forhold til erfaringer med og behovet for justeringer i sundheds-/samarbejdsaftaler Opfølgning på/igangsættelse af konkrete samarbejdsprojekter Deltagere i kontaktgruppen: Repræsentanter fra den lokale regionspsykiatri Repræsentanter fra de relevante afdelinger i kommunerne Praksiskonsulent, hvor det er relevant Side 19

20 Økonomi og opfølgning For at sikre beslutningskompetencen i kontaktgruppen og sammenhængen til styregruppen deltager gennemgående personer på ledelsesniveau både fra regionspsykiatrien og kommunerne. Kontaktgruppen aftaler selv mødehyppighed og sekretariatsbetjeningen. Børne-unge psykiatri Det er aftalt, at samarbejdet om sundhedsaftalen i Øst-klyngen organiseres i en klynge/styregruppe. Klyngen er et beslutningsorgan (styregruppe), hvor sundhedsaftalen løbende implementeres, og hvor der indgås konkrete samarbejdsaftaler. Klyngen/styregruppen skal desuden fungere som et forum for idéudvikling og tværgående erfaringsudveksling. Formålet med strukturen er at sikre et fortsat tæt samarbejde mellem kommunerne og regionspsykiatrien. Klyngen/styregruppen har følgende opgaver: Implementering af sundhedsaftalerne Evaluering, opfølgning og udvikling i forhold til sundhedsaftalerne generelt og de fælles projekter i særdeleshed Træffe beslutninger i sager af betydning for det tværsektorielle samarbejde Udvikling af idéer til nye samarbejdsprojekter Behandling af principielle spørgsmål i relation til samarbejdet lokalt, ikke konkrete sager Beskrive og afklare faglige tvister af principiel, faglig og tværgående karakter vedr. sundhedsaftalerne Gensidig information om områder i relation til sundhedsaftalen Rejse spørgsmål til Den Administrative Styregruppe/Sundhedsstyregruppen under Region Midtjylland Klyngen kan nedsætte ad hoc arbejdsgruppe/faglige følgegrupper ved behov. Der afholdes 2 møder årligt. Deltagere i klyngen/styregruppen: Centerledelsen fra BUC Den regionale praksiskonsulent Ledelsesrepræsentanter fra kommunernes børne- og ungeindsatser 2 repræsentanter for Psykiatri- og Socialledelsen Repræsentanter fra Regionalt Sundhedssamarbejde Side 20

21 Økonomi og opfølgning Sammenhæng til somatikken: Med henblik på at sikre, at der sker en tættere koordinering og samarbejde mellem psykiatriområdet og det øvrige sundhedsområde vil der på klyngemøderne være repræsentanter fra Regionalt Sundhedssamarbejde. Side 21

22 Yderligere aftaleområder Yderligere aftaleområder Hjerneskadeområdet Horsensklyngen har ingen tilføjelser til hjerneskadeområdet. Det gode elektroniske patientforløb Fælles plan for elektronisk kommunikation mellem almen praksis, kommuner og regionshospitaler Odder Kommune samt Regionshospitalet Horsens og Brædstrup har sammen med kommunerne Hedensted, Skanderborg og Horsens etableret en fælles arbejdsgruppe med særligt fokus på elektronisk kommunikation. Gruppen mødes løbende med henblik på vidensdeling og fortsat udvikling af området. Gruppen består af relevante fagpersoner fra kommunerne, hospitalet samt Region Midtjylland. Regionshospitalet er ansvarlig for indkaldelse. Regionshospitalet Horsens og Brædstrup har haft en række tekniske og organisatoriske problemer i forhold til den elektroniske kommunikation. Parterne er enige om, at disse problemer skal løses før der kan komme skub i den videre udvikling på området. Hospitalets anvendelse af advis skal gennemgås, og det undersøges, hvorvidt det er muligt, at kommunerne modtager ét indlæggelsesadvis og ét udskrivningsadvis pr. indlæggelse. Det undersøges også, hvorvidt det er muligt, at overflytninger bliver adviseret som en advis om overflytning. Mapningen af afsendelse af advis undersøges af hospitalet. Dette tages op på næste møde i arbejdsgruppen. Hospitalet har tekniske problemer med videreformidlingen af såvel genoptræningsplaner som korrespondancemeddelelser. Hospitalet er i dag i stand til at afsende meddelelserne, men formidlingen af dem går over Region Syddanmark, hvis server ikke kan håndtere det nyere format (.xml), som Regionshospitalet Horsens afsender i. Region Midtjylland undersøger omkostninger og procedurer for løsningen af dette problem. Dette tages op på næste møde i arbejdsgruppen. Nedenfor ses den plan, som parterne i fællesskab har lagt: Side 22

23 Yderligere aftaleområder Kommunikation: Hospitaler og kommuner Standard Indlæggelsesadvis (afsende) Indlæggelsesadvis (modtage) Udskrivningsadvis (afsende) Udskrivningsadvis (modtage) Afsendelse af Genoptræningsplan Modtagelse af genoptræningsplan i korrespondance eller som DGOP Indlæggelsessvar fra kommune til hospital Modtagelse af LÆblanketter i kommuner 1. Halvår Std. Std. 2. halvår Std. 1 Std. 2 Korr. Std. 1. halvår 2. halvår 1. halvår Std halvår 1. halvår Parterne har ikke påbegyndt implementering heraf Indlæggelsesrapport Korr. Std. afventer Midt- EPJ Fødselsanmeldelsen i korrespondance (modtage og sende) Melding om færdigbehandling (modtage og sende) Varsling om færdigbehandling/pl ejeforløbsplan (modtage og sende) Korr. Std. - afventer MidtEPJ Korr. Std. - afventer MidtEPJ Korr. Std. - afventer MidtEPJ Udskrivningsrapport Korr. Std. - afventer (epikrise) (modtage Midtog sende) EPJ Teknisk og organisatorisk implementeret Teknisk implementeret Forskel fra plan for elektronisk kommunikation 2. halvår 1 Alle kommuner kan modtage advis, men nytten er begrænset som følge af ovenfor beskrevne problematik. 2 Alle kommuner kan modtage advis, men nytten er begrænset som følge af ovenfor beskrevne problematik. 3 Regionshospitalet Horsens og Brædstrup har som beskrevet ovenfor problemer med videreformidlingen af standarder i.xml. Side 23

24 Yderligere aftaleområder Parterne er opmærksomme på, at den generelle tidsplan ikke overholdes. Dette bunder særligt i en række tekniske og organisatoriske udfordringer på hospitalet. Man afventer endvidere udrulning af MidtEPJ i relation til indlæggelsesrapporten, melding om færdigbehandling, varsling om færdigbehandling samt udskrivningsrapporten. Fødselsanmeldelsen vil parterne gerne til at anvende, men parterne vurderer, at prioriteten må fokuseres hen mod at få advis, genoptræningsplan som korrespondancemeddelelse til at fungere først. Nedenfor skitseres de særlige initiativer som kommunen igangsætter sammen med Regionshospitalet Horsens og Brædstrup. Tidstro registrering på hospitalet Regionshospitalet Horsens og Brædstrup har arbejdet målrettet på at sikre, at der registreres tidstro særligt når patienter udskrives. Hospitalet fortsætter denne proces ligesom der arbejdes målrettet på, at sikre, at kommunerne har klar besked om hvornår en patient er hhv. udskrevet og overflyttet. Hospitalet undersøger den konkrete problematik ift. adviskommunikationen. Når problemet er identificeret vil den nedsatte arbejdsgruppe drøfte mulige tiltag til afhjælpning heraf. Samtykke Når hospitalet indhenter information om en given borgers forhold eksempelvis i form af en korrespondance som den ovenfor beskrevne - skal man fra hospitalets side sikre sig, at borgeren har givet samtykke hertil (se afsnit 9 i Det gode elektroniske patientforløb Fælles plan for elektronisk kommunikation mellem almen praksis, kommuner og regionshospitaler samt Sundhedsloven kap ff). Samtykket kan være enten skriftligt eller mundtligt og indføres i journalen. Kommunen og Regionshospitalet Horsens og Brædstrup indgår aftale om, at hospitalet i alle tilfælde, hvor man indhenter oplysninger om en borgers personlige og helbredsmæssige forhold sikrer sig at borgeren har givet samtykke hertil. Denne aftale gælder tillige, hvis parterne i aftaleperioden påbegynder yderligere deling af oplysninger herunder de kommende hjemmepleje-sygehus standarder. Organisering og koordinering på tandplejeområdet Horsensklyngen har ingen tilføjelser til tandplejeområdet. Side 24

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Herning Kommune 2011-2014. Godkendt version

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Herning Kommune 2011-2014. Godkendt version Lokal Sundhedsaftale Region Midtjylland og Herning Kommune 2011-2014 Godkendt version Indledning Herning Kommune og Region Midtjylland er enige om, at den generelle sundhedsaftale for Region Midtjylland,

Læs mere

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Hedensted Kommune Godkendt version

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Hedensted Kommune Godkendt version Lokal Sundhedsaftale Region Midtjylland og Hedensted Kommune 2011-2014 Godkendt version Indledning Indledning Hedensted Kommune og Region Midtjylland er enige om, at den generelle aftale for Region Midtjylland,

Læs mere

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Holstebro Kommune 2011-2014. Godkendt version

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Holstebro Kommune 2011-2014. Godkendt version Lokal Sundhedsaftale Region Midtjylland og Holstebro Kommune 2011-2014 Godkendt version Indledning Holstebro Kommune og Region Midtjylland er enige om, at den generelle sundhedsaftale for Region Midtjylland,

Læs mere

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Århus Kommune Kommune 2011-2014. Sundhedsaftale godkendt den:

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Århus Kommune Kommune 2011-2014. Sundhedsaftale godkendt den: Lokal Sundhedsaftale Region Midtjylland og Århus Kommune Kommune 2011-2014 Sundhedsaftale godkendt den: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Særlige tværgående udviklingsprojekter, der

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Skive Kommune 2011-2014. Godkendt version

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Skive Kommune 2011-2014. Godkendt version Lokal Sundhedsaftale Region Midtjylland og Skive Kommune 2011-2014 Godkendt version Indledning Skive Kommune og Region Midtjylland er enige om, at den generelle sundhedsaftale for Region Midtjylland, godkendt

Læs mere

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Samsø Kommune 2011-2014. Lokalaftale godkendt den:

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Samsø Kommune 2011-2014. Lokalaftale godkendt den: Lokal Sundhedsaftale Region Midtjylland og Samsø Kommune 2011-2014 Lokalaftale godkendt den: Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Særlige tværgående udviklingsprojekter, der understøtter samarbejde på sundhedsområdet...

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Viborg Kommune 2011-2014. Godkendt version

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Viborg Kommune 2011-2014. Godkendt version Lokal Sundhedsaftale Region Midtjylland og Viborg Kommune 2011-2014 Godkendt version Indledning Viborg Kommune og Region Midtjylland er enige om, at den generelle sundhedsaftale for Region Midtjylland,

Læs mere

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Skanderborg Kommune 2011-2014. Godkendt version

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Skanderborg Kommune 2011-2014. Godkendt version Lokal Sundhedsaftale Region Midtjylland og Skanderborg Kommune 2011-2014 Godkendt version Indledning Indledning Skanderborg Kommune og Region Midtjylland er enige om, at den generelle sundhedsaftale for

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for samarbejdet mellem hospital, kommune og praktiserende læger i Horsens-klyngen.

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Favrskov Kommune 2011-2014. Godkendt version

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Favrskov Kommune 2011-2014. Godkendt version Lokal Sundhedsaftale Region Midtjylland og Favrskov Kommune 2011-2014 Godkendt version Indledning Indledning Favrskov Kommune og Region Midtjylland er enige om, at den generelle sundhedsaftale for Region

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Ikast-Brande Kommune Godkendt version

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Ikast-Brande Kommune Godkendt version Lokal Sundhedsaftale Region Midtjylland og Ikast-Brande Kommune 2011-2014 Godkendt version Indholdsfortegnelse Indledning 3 Særlige tværgående udviklingsprojekter, der understøtter samarbejde på sundhedsområdet

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Fælles værdier som grundlag for det gode patientforløb. Jens Peter Hegelund Jensen Direktør Silkeborg Kommune

Fælles værdier som grundlag for det gode patientforløb. Jens Peter Hegelund Jensen Direktør Silkeborg Kommune Fælles værdier som grundlag for det gode patientforløb Jens Peter Hegelund Jensen Direktør Silkeborg Kommune Lidt om Silkeborg Kommune Danmarks 11. største kommune 87.000 borgere 7500 ansatte Fusion af

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN LYNGBY-TRBÆK KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

UDKAST TIL SUNDHEDSAFTALE MELLEM ÅRHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL SUNDHEDSAFTALE MELLEM ÅRHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL SUNDHEDSAFTALE MELLEM ÅRHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse Generelle sundhedsaftaler, baggrund, forhandlinger, opmærksomhedspunkter og Samarbejdsstruktur 3 Udkast til aftale

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Udkast til Lokal Sundhedsaftale

Udkast til Lokal Sundhedsaftale Udkast til Lokal Sundhedsaftale Norddjurs Kommune og Region Midtjylland 2011-2014 Godkendt den: Indledning Indledning Norddjurs Kommune og Region Midtjylland er enige om, at den generelle sundhedsaftale

Læs mere

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser

Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser Indsatsområdet - Opfølgning på utilsigtede hændelser 1. Formål Kommunerne og Region Sjælland er enige om, at det overordnede formål er at forbedre patientsikkerheden gennem en systematisk registrering,

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016

Arbejdsplan for 2016 Maj 2016 Opgaver i arbejdsgruppe vedr., rehabilitering og hjælpemidler Arbejdsplan for Maj Opgaver der videreføres fra tidligere arbejdsgrupper eller nye opgaver til gruppen Uddybende beskrivelse Status Opgaver

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale

Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale Nærværende bilag indeholder input til de politiske målsætninger, som temagrupperne ser relevante for deres pågældende delområde.

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser

Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser Patientrettede forebyggelsesindsatser - Foreslåede indsatser I notatet beskrives nuværende og foreslåede indsatser i forhold til bevilligede beløb til den patientrettede forebyggelsesindsats: I 2013 er

Læs mere

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Horsens Kommune 2011-2014. Godkendt version

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Horsens Kommune 2011-2014. Godkendt version Lokal Sundhedsaftale Region Midtjylland og Horsens Kommune 2011-2014 Godkendt version Indledning Indledning Horsens Kommune og Region Midtjylland er enige om, at den generelle aftale for Region Midtjylland,

Læs mere

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg.

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg. NOTAT Statusnotat/udkast til projektoplæg: Integreret psykiatri i Region Sjælland (Trieste-projekt) Region Sjælland har i Budget 2014 afsat 2 mio.kr. til forberedelse af et forsøg med etablering af integreret

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Odder Kommune. Region Midtjylland

Odder Kommune. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Struer Kommune Godkendt version

Lokal Sundhedsaftale. Region Midtjylland og Struer Kommune Godkendt version Lokal Sundhedsaftale Region Midtjylland og Struer Kommune 2011-2014 Godkendt version Indledning Struer Kommune og Region Midtjylland er enige om, at den generelle sundhedsaftale for Region Midtjylland,

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv.

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. 13.oktober 2013 Ida Götke www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud.

Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Krav 2. Hvordan parterne sikrer sammenhæng mellem de regionale og kommunale forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud. Grundaftaler for Region Syddanmark og kommuner 2.1. Sammenhæng mellem tilbud Der lægges

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Region Kommune Tilbud Type Drift Udbredelse Finansiering. Patientuddannelse / Vejledning Rehabilitering Andet

Region Kommune Tilbud Type Drift Udbredelse Finansiering. Patientuddannelse / Vejledning Rehabilitering Andet I t I t Hovedstaden Bornholm Hovedstaden Brøndby Hovedstaden Brøndby Kræftrehabiliteringskurset: I gang igen Kurset 'I gang igen' er et tilbud til patienter, der har fået en kræftdiagnose og deres pårørende.kurset

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis Chefkonsulent Hanne Linnemann,, Magistratsafdelingen for Hvad er en sundhedsaftale? En politisk aftale mellem region og kommuner i regionen

Læs mere

Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen (27. marts 2015) (rev. 8. juni 2015)

Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen (27. marts 2015) (rev. 8. juni 2015) Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen -2018 (27. marts ) (rev. 8. juni ) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

Samsø Kommune. Region Midtjylland

Samsø Kommune. Region Midtjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter

Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter Implementering af forløbsprogram for lænderygsmerter v. Jens Bejer Damgaard, kontorchef, Nære Sundhedstilbud www.regionmidtjylland.dk Disposition Kort oprids af grundlaget for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Den Generelle Sundhedsaftale

Den Generelle Sundhedsaftale Den Generelle Sundhedsaftale 2 Den Generelle Sundhedsaftale Indledning Den generelle Sundhedsaftale Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patient-forløb,

Læs mere

Kombinationsstillinger

Kombinationsstillinger Kombinationsstillinger -et eksempel fra Viborg-klyngen på et konkret samarbejde mellem hospital og kommuner fra projekt til permanent ordning Forløbskoordinator, sygeplejerske Else Holm Regionshospitalet

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 14. januar 2013 Torben Gaarskær 1 Sundhedsaftalen 2010-2014 14. januar 2013 Torben Gaarskær 2 Målsætninger inden for 5 hovedområder Styrke

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt 1. Fælles audit af fase

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens Demens som kronisk sygdom Mangeårigt forløb med behov for både sundhedsfaglig og social

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP)

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) 1. Baggrund og indledning Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere