CRAMO LEJEGUIDE BYGGEMASKINER HEJS OG LIFTE ANLÆGSMASKINER MODULER OG SKURE BYGGEPLADSETABLERING PAVILLONLØSNINGER CRAMO SERVICES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CRAMO LEJEGUIDE BYGGEMASKINER HEJS OG LIFTE ANLÆGSMASKINER MODULER OG SKURE BYGGEPLADSETABLERING PAVILLONLØSNINGER CRAMO SERVICES"

Transkript

1 CRAMO LEJEGUIDE BYGGEMASKINER HEJS OG LIFTE ANLÆGSMASKINER MODULER OG SKURE BYGGEPLADSETABLERING PAVILLONLØSNINGER CRAMO SERVICES

2 2

3 Hvorfor leje hos Cramo A/S GENNEMSIGTIGHED OMKOSTNINGS OPTIMERING FOKUS PÅ KERNEFORRETNINGEN Når du lejer maskiner, får du et klart billede af udgifterne, der er forbundet med det enkelte materiel. Budgettering og kontrol bliver simplificeret, og skjulte omkostninger bliver synlige. At eje maskiner med lav årlig belægning er ikke en god ide. Med en lejeløsning fra Cramo deler mange brugere kapital og vedligeholdelse, hvilket medfører en bemærkelsværdig stor besparelse for alle. For de fleste firmaer er maskinparken ikke en del af deres kerneforretning, men det er det for os. Vi kan hjælpe dit firma med at holde fokus på det som I er bedst til, mens vi tager os af supportfunktionen med at levere maskiner og udstyr. Dette giver jer mulighed for at koncentrere jer om at generere forretningsmuligheder, nye koncepter og løsninger, som kan have en positiv indvirkning på hele jeres forretning. FLEKSIBILITET KVALITET, SIKKERHED OG MILJØ ØGET ADGANG En lejeløsning fra Cramo giver dig mulighed for at udvide og reducere din flåde af maskiner afhængigt af det pågældende behov. Flere maskiner af den samme type eller af en anden type gør ingen forskel, kontakt blot nærmeste Cramo afdeling. Det er vores job som udlejningsvirksomhed at holde os informeret om nyudvikling og ændringer i regler og love. Udnytte dette og de bedste metoder med den mindste miljøpåvirkning, tages i brug. Undgå at investere i teknologier som hurtigt bliver forældet. Der er over udlejningsendheder, som står til deres rådighed, fordelt på 250 afdelinger i 10 lande. Firmaer, som lejer deres maskiner og udstyr hos Cramo, har fuld adgang til dette udstyr. Velkommen til Cramo A/S vi udbyder totale lejeløsninger. Vores mission er at tilbyde udlejningsløsninger for at hjælpe vores kunder til at forbedre deres konkurrenceevne. Hvorfor leje hos CRAMO A/S 3

4 Leje- og forsikringsbetingelser ALMINDELIGE BETINGELSER 1.1 Såfremt andet ikke er aftalt, finder nedenstående betingelser og de i vor Lejeguide angivne informationer anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med Cramo A/S, vedrørende det i lejekontrakten anførte materiel (herefter kaldet Det Lejede Materiel ). 1.2 Skaffevarer, hvorved forstås varer, som indlejes ved underleverandører, og hvortil der ikke er fastsat listepris, faktureres til gældende dagspriser. 1.3 Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. 1.4 Disse leje- og forsikringsbetingelser annullerer hermed alle tidligere Lejeguider samt leje- og forsikringsbetingelser og skal være gældende for alle lejeforhold, som indgås efter 4. september 2015, uanset om der i samarbejdsaftaler eller på anden vis måtte være henvisning til tidligere versioner af Cramo A/S Lejeguide. 2.0 LEJEMÅLETS VARIGHED OG BEREGNING 2.1 Lejemålet regnes fra og med den dag, Det Lejede Materiel forlader Afhentnings- og afleveringsstedet, som nærmere angivet i Lejekontrakten (herefter kaldet Vor Plads ), til og med den dag, Det Lejede Materiel tilbageleveres på Vor Plads. 2.2 Den daglige leje beregnes for hele Lejeperioden, uanset om Det Lejede Materiel benyttes eller ej. Der regnes normalt med 5-dages arbejdsuge á 8 timer fra kl. 7-15, hvor andet ikke er aftalt. For Varme- og/eller El-udstyr beregnes normalt 7-dages uge. I det omfang Det Lejede Materiel, som ikke er Varme- og/ eller El-udstyr, benyttes lørdag-søndag eller helligdage, beregnes tillige lejeafgift for disse dage, medmindre lejen er aftalt på uge- eller månedsbasis. Lejer er derfor forpligtiget til uopfordret og på tro og love at erklære overfor Cramo A/S, hvorvidt Det Lejede Materiel i Lejeperioden er anvendt lørdag-søndag eller helligdage. 2.3 Cramo A/S er berettiget til leje, uanset om Det Lejede Materiel benyttes på hverdage eller ej. 2.4 Minimumslejeperioden for moduler og skurvogne er 1 måned. Opsigelse af et løbende lejemål vedrørende moduler og/eller skurvogne skal ske med et varsel på min. 2 arbejdsdage. 3.0 DEPOSITUM OG LEGITIMATION 3.1 Cramo A/S kan til enhver tid forlange indbetaling af depositum udover det i Lejekontrakten anførte, således at depositum til enhver tid svarer til Det Lejede Materiels værdi. 3.2 Lejer skal på opfordring kunne fremvise gyldig billedlegitimation. 4.0 MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER 4.1 Det Lejede Materiel leveres i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer erklærer ved sin underskrift på den indgåede Lejekontrakt at have undersøgt materiellet, og at dets tilstand og egenskaber ikke giver anledning til indsigelser. 4.2 I tilfælde af mangler ved Det lejede Materiel, som ikke skyldes Lejers forhold eller brug, er Lejer alene berettiget til at kræve disse afhjulpet af Cramo A/S. Afhjælpningen skal så vidt det er muligt for Cramo A/S ske inden for rimelig tid og uden væsentlig ulempe for Lejer, medmindre afhjælpning må anses at påføre Cramo A/S uforholdsmæssige omkostninger. Udover afhjælpning er Lejer ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder krav om ophævelse, erstatning og/ eller omlevering. Dette gælder også Lejers tab i anledning af forsinkelse i levering. 4.3 I tilfælde af fejl, som skyldes Lejers forhold eller brug af Det Lejede Materiel, er Lejer forpligtiget til straks at kontakte Cramo A/S med henblik på udbedring og afregning, herunder for den forlængelse af Lejeperioden, som udbedringen måtte medføre. Lejer må ikke i nogen tilfælde uden forudgående skriftligt samtykke fra Cramo A/S lade Det Lejede Materiel reparere af egne folk eller tredjemand. 5.0 ANSVARSFRASKRIVELSE 5.1 Lejer påtager sig i Lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med Det Lejede Materiels benyttelse, herunder for skader på Lejers og/eller tredjemands person, ting eller materiel, herunder men ikke begrænset til skader opstået som følge af forkerte vægtangivelser, urigtige oplysninger om jordens/ underlagets bæreevne, forkerte mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder Det Lejede Materiel skal anvendes, og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af Det Lejede Materiel. 5.2 Lejer er ikke berettiget til erstatning for tab opstået i forbindelse med brug af Det Lejede Materiel eller forsinket levering, herunder men ikke begrænset til driftstab og tabt avance. Enhver omkostning i tilfælde af arbejdsstandsning på grund af fejl på eller havari af Det Lejede Materiel, er således Cramo A/S uvedkommende. I denne sammenhæng anses som driftstab ethvert direkte eller indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab opstået som følge af skade i forbindelse med brug af Det Lejede Materiel eller enhver form for driftsnedbrud, herunder følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til Det Lejede Materiel. 5.3 Vedrørende ansvar for Det Lejede Materiels farlige egenskaber, henvises til den til enhver tid gældende lov om produktansvar. 5.4 Lejer bærer endvidere risikoen for skader på tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske installationer og lignende. 5.5 Cramo A/S er ikke ansvarlig for tab opstået i anledning af force majeure og andre udefrakommende og upåregnelige hændelser, herunder men ikke begrænset til arbejdsnedlæggelser, lovlige eller ulovlige strejker, maskinskader, forsinkelser, mv. opstået i anledning af krig, optøjer, brand, myndighedsindgreb, lockout samt vejrlig, herunder lav temperatur, nedbør, kraftig vind samt lignende omstændigheder. 6.0 BRUG AF DET LEJEDE MATERIEL 6.1 Cramo A/S produkter og materiel er baseret på udlejning til faglærte brugere, hvorfor der alene gives mundtlig vejledning. Der forefindes skriftlig vejledning på materiellet. Lejer bærer risikoen og ansvaret for skade, som måtte følge af ukurant eller ukyndig brug af Det Lejede Materiel. Der må ikke foretages forandringer eller reparationer på Det Lejede Materiel uden samtykke fra Cramo A/S. 6.2 Det Lejede Materiel tilbageleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Når Det Lejede Materiel er modtaget på Vor Plads, foretager Cramo eftersyn af Det Lejede Materiel. Eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende samt mangelfuld rengøring og sandblæsning betales af Lejer. 6.3 Lejer er ansvarlig for lovmæssig anvendelse af Det Lejede Materiel og er forpligtet til at sørge for anmeldelse til alle relevante myndigheder, herunder f.eks. Arbejdstilsynet, samt til eventuelle kabel- og ledningsejere. 6.4 Lejer er forpligtet til at sikre, at materiel, hvortil der kræves førercertifikat, kun anvendes af personer med gyldigt certifikat, ligesom øvrigt materiel alene må betjenes af personale, der besidder de fornødne kundskaber hertil. Lejer er herudover forpligtiget til at drage omsorg for, at de medarbejdere hos Lejer, der anvender Det Lejede Materiel, modtager den fornødne instruktion og oplysning om sikkerhedsmæssige forhold, som efter producentens eller offentlige myndigheders forskrifter skal iagttages ved brug af det pågældende materiel. 4 Leje- og forsikringsbetingelser 2015

5 6.5 Lejer er i Lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssig og driftsmæssig vedligeholdelse af Det Lejede Materiel, herunder men ikke begrænset til at sikre fornøden smøring, renholdelse samt opladning af batterier mv. 6.6 Lejer må ikke uden forudgående skriftligt samtykke fra Cramo A/S lade Det Lejede Materiel udføre af Danmark. 6.7 Det Lejede Materiel må ikke flyttes til anden arbejdsplads end den i Lejekontrakten anførte uden meddelelse til Cramo A/S, ligesom Det Lejede Materiel ikke må fremlejes eller udlånes til tredjemand uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Cramo A/S. 7.0 EJENDOMSRET 7.1 Det Lejede Materiel forbliver i Lejeperioden Cramo A/S ejendom og må ikke pantsættes eller på anden måde stilles til sikkerhed overfor tredjemand. Det påhviler Lejer til enhver tid at påse, at Cramo A/S identifikationsmærker er intakte og ikke fjernes i Lejeperioden. 7.2 Cramo A/S eller dennes repræsentant har til enhver tid ret men ikke pligt til at besigtige Det Lejede Materiel. 8.0 MISLIGHOLDELSE 8.1 I tilfælde af Lejers væsentlige misligholdelse af nærværende aftale eller andre aftaler indgået med Cramo A/S, er Cramo A/S berettiget til at hæve aftalen og afhente Det Lejede Materiel, ligesom Lejer på anfordring er forpligtet til at udlevere dette til Cramo A/S eller dennes repræsentant. 8.2 Som væsentlig misligholdelse anses i denne aftale: afsigelse af konkursdekret eller indledning af akkordforhandlinger overfor Lejer; Lejers indtræden i rekonstruktion; udlån eller udlejning af Det Lejede Materiel til tredjemand uden Cramo A/S udtrykkelige samtykke, jf. pkt. 7.3; fjernelse eller væsentlig beskadigelse af identifikationsmærker; iværksættelse af forandringer; anden misbrug af Det Lejede Materiel, herunder men ikke begrænset til ikke-forskriftsmæssig anvendelse; samt enhver betalingsmisligholdelse. 8.3 Demontering og tilbagetransport af Det Lejede Materiel sker i tilfælde af ophævelse for Lejers regning og risiko. 9.0 DRIFTSUDGIFTER 9.1 Lejer afholder alle udgifter til Det Lejede Materiels montering, demontering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende. Hvor Det Lejede Materiel leveres til aftalt tid, og der af årsager, som ikke skyldes Cramo A/S, opstår ventetid, inden aflæsning kan finde sted, vil denne ventetid blive debiteret Lejer LEJERS ANSVAR FOR DET LEJEDE MATERIEL 10.1 Det Lejede Materiel skal stedse og under hele Lejeperioden være behørigt forsikret af Lejer Lejer bærer enhver risiko og ansvar for skade forvoldt af og på Det Lejede Materiel, herunder for dets betjening i hele Lejeperioden, og indtil Det Lejede Materiel er afhentet af Cramo A/S eller afleveret på Vor Plads. Lejer er forpligtet til at tegne forsikring hos det af Cramo A/S anviste forsikringsselskab for hele Lejeperioden, medmindre Lejer dokumenterer, i) at der for hele Lejeperioden er tegnet en forsikring i et af Cramo A/S anerkendt dansk forsikringsselskab, som dækker Det Lejede Materiel og alle de risici, som Lejer efter denne aftale har, og ii) at præmien for hele Lejeperioden er betalt Enhver beskadigelse, som ikke fuldt ud dækkes af forsikringen, betales/erstattes af Lejer. Enhver skade skal straks anmeldes til Cramo A/S. Hærværk, tyveri eller anden kriminalitet skal tillige anmeldes til politiet med anmodning om, at rapport sendes til Cramo A/S senest indenfor 48 timer efter anmeldelsen. Anmeldelse til politiet skal ske senest 24 timer efter hændelsen FORSIKRINGSFORHOLD FOR MATERIEL LEJET I DANMARK 11.1 Lejer er forpligtet til at tegne forsikring hos Cramo A/S for hele Lejeperioden. Præmien er inkluderet i lejeprisen og specificeres derfor ikke særskilt på fakturaen Forsikringen (tingsforsikringen), der er tegnet af Cramo A/S, dækker brand, tyveri, hærværk samt skader, som opstår som følge af en pludselig udefrakommende årsag, eksempelvis påkørsel, nedstyrtende genstande og beskadigelse af karosseri. Forsikringen dækker ikke nogen former for mekanisk/hydraulisk skade eller hærværk på skure, moduler og letvogne. Dog dækkes vandskade på lejede skurvogne, såfremt skaden opstår som følge af utætheder i vognens tilsluttede vandinstallationer, eller nedbør som trænger ind i vognen som følge af skybrud eller stormskade på den lejede vogn. Tyveri er udelukkende dækket, såfremt det lejede befinder sig i aflåst bygning eller bag minimum 2 meter højt hegn og aflåst stålport Motorkøretøjer er ansvarsforsikret (motoransvar) i henhold til færdselsloven. Ansvarsforsikringen dækker skader forvoldt overfor tredjemand, når motorkøretøjet er i brug som køretøj på færdselslovens område Ansvarsforsikringen (Motoransvar) dækker ikke, når motorkøretøjet anvendes i en arbejdssituation, og køretøjet i situationen benyttes som arbejdsredskab Lejer bærer endvidere risikoen for skader på tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske installationer o.lign. Disse skader dækkes ikke af den hos Cramo A/S tegnede forsikring Forsikringen begrænser ikke ansvaret hos Lejer til de nævnte summer. Overskrider skaden således forsikringssummen, er Lejer ansvarlig for det tab, Cramo A/S lider Lejer hæfter for skader på Det Lejede Materiel med følgende beløb beregnet i forhold til Det Lejede Materiels nyværdi: Produkter Nyværdi Selvrisiko pr. fra (kr.) til (kr.) begivenhed Maskiner og lifte kr Maskiner og lifte kr Maskiner og lifte kr Maskiner og lifte kr Maskiner og lifte kr Maskiner og lifte kr Maskiner og lifte kr Skurvogne Uanset nyværdi kr Såfremt materiel, der er sikret med overvågningsudstyr, kommer til veje igen, betaler Lejer kun halv selvrisiko Alle skader, der opstår i Lejeperioden, skal uden ophold anmeldes til Cramo A/S. Lejer har pligt til umiddelbart efter skaden er sket at udfylde og aflevere til Cramo A/S en skadeanmeldelse, som indeholder oplysninger om skadedato, skadested og årsag til skadens opståen. Skader sket som følge af tyveri, hærværk og anden kriminalitet, skal anmeldes af Lejer til politiet indenfor 24 timer, og Lejer skal sørge for, at politirapport sendes til Cramo A/S Såfremt Lejer kan dokumentere I) at have tegnet tingsforsikring for Det Lejede Materiel svarende til Cramo A/S tingsforsikring, og II) at forsikringen er i kraft, og præmien er betalt i Lejeperioden, kan denne forsikring efter nærmere aftale med Cramo A/S træde i stedet for Cramo A/S tingsforsikring. Ved udbetaling af skadeserstatning fra Lejers forsikringsgiver, skal udbetaling udelukkende ske til Cramo A/S. Fortsættes på næste side > Leje- og forsikringsbetingelser

6 11.11 Lejer er under alle omstændigheder forpligtiget til, at have tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring, samt arbejdsskadeforsikring BETALINGSBETINGELSER 12.1 Betaling sker senest på de(t) i Lejekontrakten fastsatte tidspunkt(er). Såfremt betaling ikke er sket rettidigt for én leverance, er Cramo A/S berettiget til uden ansvar at tilbageholde alle yderligere leverancer til Lejer, indtil betaling er sket, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng Eventuelle rabatter, uanset art, ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en leverance, hvor der har været tilknyttet en rabat, forbeholder Cramo A/S sig ret til at fakturere listepris på leverancen I tilfælde af misligholdelse af betalingsbetingelserne er Cramo A/S berettiget til, eventuelt ved fogedrettens mellemkomst, at afhente Det Lejede Materiel Cramo A/S kan til enhver tid forlange forudbetaling af lejeafgiften VAGTORDNING 13.1 Lejer kan altid komme i kontakt med Cramo A/S på telefon Benyttes servicen udenfor normal åbningstid, debiteres Lejer efter de til enhver tid gældende takster. Både takster og åbningstider findes på ÆNDRINGER 14.1 Cramo A/S forbeholder sig retten til at ændre nærværende Leje- og Forsikringsbetingelser samt lejepriser uden forudgående varsel, bortset fra løbende aftaleforhold hvor ændringerne træder i kraft med en måneds varsel. Den senest opdaterede version vil altid findes på Lovvalg og værneting 15.1 Enhver tvist, som ikke løses i mindelighed Cramo A/S og Lejer imellem, herunder tvister vedrørende disse vilkårs gyldighed, skal afgøres ved de almindelige domstole med Retten i Glostrup som 1. instans Aftalen er underlagt dansk ret. August Leje- og forsikringsbetingelser 2015

7 INDLEDNING 3-10 Hvorfor leje hos CRAMO A/S 3 Leje- og forsikringsbetingelser 4-6 Indeks 7-9 CRAMO lejeguide 10 Sikkerhed 10 BYGGEMASKINER Grønne maskiner Buskrydder/kratrydder 13 Brændekløver 13 Flishugger 13 Stubfræser 13 Jordbor 13 Kompakttraktor 14 Fræsemaskine/Basistraktor 14 Såmaskine 14 Vertikalskærer 14 Motorbør 14 Fliseklipper 15 Fliselægger 15 Komprimeringsmaskiner Vibrationsstamper 15 Fremadkørende pladevibrator 15 Frem- og tilbagekørende pladevibrator 16 Pumper Slampumpe 16 Centrifugalpumpe, benzin 16 Dykpumpe, el 16 Måle- og kontrolinstrumenter Laser 17 Rørlægningslaser 17 Beton Betonblander 17 Puds- og mørtelblander 18 Tvangsblander 18 Betonspande og materialekasser 18 Transportbånd 18 Stavvibrator 19 Betonglittemaskiner 19 Armeringsklippe- og bukkemaskiner 19 Armeringsbindere 19 Nedbrydningshammer, el og benzin 20 Nedbrydningshammer, luft 20 Vinduesløftere Hydraulisk vinduesløfter, 2,72 m 21 Hydraulisk vinduesløfter, 2,8 m 21 Hydraulisk vinduesløfter, 2,72 m 22 Hydraulisk vinduesløfter, 4,2 m 22 Hydraulisk vinduesløfter, 3,0 m 23 Slibe- skære og fræsemaskiner Kapmaskiner/Kapsave 24 Gulvsave 24 Fugeskæremaskiner 24 Betonfræser 24 Betonrilleskærer 24 Facadefræser 24 Gulvstripper / hårdstripper 24 Gulvslibemaskine, træ 25 Betonslibemaskine 25 Slibemaskine, til beton 25 Slibemaskine, til gips 25 Vinkelslibere 26 Skæreborde 26 Bajonetsave 26 Stiksave 26 Håndrundsave 26 Skrue- og sømværktøj Boremaskiner, batteri 26 Borehammer 27 Kombihammer 27 Kerneboremaskine 27 Boltpistoler 28 Kompressor 28 Byggestrøm Byggestrøm 29 Generatorer 29 Trafiksignaler, skilte, værn Belysningsmaster 30 Signallys 30 Påbudsskilte 30 Skiltevogn 30 Skiltevogn på trailer 30 Trafikværn/autoværn 30 Varme og ventilation Varmesystemer Diesel 31 Varmeblæsere, elektriske 31 Varmtvandsblæsere 31 Tanke 31 Affugtere 32 Ventilatorer 32 VVS udstyr Kloak TV 33 Rørål 33 Afspærringsballon 33 Løftehjælpemidler Pladevogn 33 Gipspladebord 33 Gipspladehejs 33 Ladvogn 33 Fodervogn 33 Stillads Letmetal stillads, smalt 34 Letmetal stillads, bredt 34 Hegn 34 Løfte-, støtte- og sikkerhedsmidler Combisafe sikkerhedsløsninger 35 Donkrafte 37 Rørløftetang 37 Dæk- og skråstøtter 37 Trailere Trailere 38 Gangbro 38 Rengøringsudstyr Støvsugere 39 Vådsugere 39 Øvrigt rengøringsudstyr 39 Højtryksrenser 39 Luftrenser 39 Guide til den rette snavsudskiller 40 HEJS OG LIFTE Hejs Stigelift 43 Materiale hejs 43 Person- og materialehejs 43 Saxlifte Saxlift, batteri, 5,48 m 45 Saxlift, batteri, 5,66 m 45 Saxlift, batteri, 5,8 m 45 Saxlift, battert, 7,8 m 45 Saxlift, batteri, 8,1 m 45 Saxlift, batteri, 9,9 m 45 Saxlift, diesel, 9,9 m 46 Saxlift, batteri, 11,8 m 46 Saxlift, diesel, 12,1 m 47 Saxlift, batteri, 14 m 47 Saxlift, diesel, 15,1-18,3 m 47 Søjlelift Søjlelift, batteri, 8-12 m 48 Bomlift Bomlift, batteri, 13,5 m 48 Bomlift, batteri, 14,2 m 49 Bomlift, diesel, 15,7 m 50 Bomlift, diesel, 16 m 51 Bomlift, batteri, 20,3 m 51 Bomlift, diesel, 17,6 m 52 Bomlift, diesel, 17,8 m 52 Bomlift, diesel, 21,8 m 53 Bomlift, diesel, 22,1 m 53 Bomlift, diesel, 26,4 m 54 Bomlift, diesel, 26,4 m 54 Bomlift, diesel, 27,9 m 55 Trailerlift Trailerlift, batteri, 12 m 55 Trailerlift, batteri, 15,4 m 56 Trailerlift, batteri, 18,3 m 56 Lastbillift Lastbillift, diesel, 20 m 57 Lastbillift, diesel, 22,8 m 57 Lastbillift, diesel, 22 m 58 Lastbillift, diesel, 25,8 m 58 Bæltelift Bæltelift, Diesel, 25,8 m 59 Teleskoplæssere Teleskoplæssere 59 Fortsættes > Indeks 7

8 LAGERFØRENDE ANLÆGSMASKINER Vi er lagerførende og kan derfor levere fx boligløsninger til akut og/eller kortvarig beboelse på bare 24 timer eller inden for få Dumpere installere komplette 62 bebyggelser til beboelse, kontorer, institutioner, skoler eller noget helt andet. Rendegravere 62 Gravekasser 62 Minigravemaskiner Toiletvogn med spildevandstank 82 Handicaptoiletvogn 83 Flexi moduler 84 Containere 85 Guide til tilbehør Guide - den samlede løsning Forklaring af ikoner og symboler 96 NEM OG HURTIG LØSNING PÅ MIDLERTIDIG GENHUSNING Gravemaskiner Gravemaskine, Yanmar VIO Gravemaskine, Yanmar VIO Gravemaskine, Yanmar SV Gravemaskine, Komatsu PC138US-8 66 Gravemaskine, Volvo EC210 C 67 Minilæssere 68 ADAPTEO MODULLØSNINGER Gummihjullæssere 68 Midlertidige pavilloner 99 Dieseldrevne generatorer 70 EKSTERIØR Moduler 100 Dieseldrevne kompressorer 70 Moduler, institutioner 101 Tromler PÆNT DESIGN 70 Moduler, skoler 102 Uanset om din genhusning er en udvidelse af en eksisterende bygning Moduler, kontorer 103 eller står for sig selv, skræddersyr vi det, så bygningen falder naturligt ind i miljøet. Moduler, beboelse 104 Produkter FACILITY MANAGEMENT VI KAN HJÆLPE MED DET HELE Til større pavillonløsninger kan vi tilbyde hele facili lejede. Vi har samarbejdsaftaler med store velreno heder, som kan varetage alt fra rengøring, tilbered måltider, vicevært funktioner m.m., som gør hverda Services MODULER, SKURE & BYGGEPLADS- ETABLERING CRAMO Skurguide Mandskabsvogne Mandskabsvogn, UMT10/2 76 Mandskabsvogn, K10 76 Beboelsesvogne Beboelsesvogn, 4 mands 77 Letvogne Letvogn, M2000, 4 mands 78 Køletrailer 78 Pionervogn Lejeguide_DK_input_okt15.indd Bad- og toiletvogne Badmobil, 1-3 rums 80 Trailermonteret toiletvogn, 2+1 rum 81 Trailermonteret toiletvogn, 4+1 rum 81 Trailermonteret toiletvogn, 10 wc 81 NOTER Notesider RÅDGIVNING VI KAN PÅTAGE OS RÅDGIVNINGSPROCESSEN FR Med vores mangeårige erfaringer, hvor vi kender a for bygge- og brandkrav, kan du trygt bruge vores r tise. Hvis du er usikker på, hvad lige præcis dit byggeri k os for at få en snak om dine muligheder. 8 Indeks

9 Indeks 9

10 Cramo lejeguide Lejeguiden viser et udvalg af det sortiment, der er tilgængeligt i vores udlejningsafdelinger. Du kan få supplerende information direkte hos vores udlejningspersonale. Desuden præsenteres en række andre virksomheder og tjenester inden for Cramo koncernen, som du kan have glæde af at have kendskab til som kunde i Cramo. Lejeguide på internettet Med vores online lejeguide på kan du søge efter vores produkter, få teknisk information, samt se billeder og kapacitetsdiagrammer. Sikkerhed Mange af vores udlejningsmaskiner stiller særlige krav til dig som bruger, enten i form af uddannelse eller forholdsregler. Med nogle symboler gør vi dig opmærksom på nogle vigtige sikkerhedsaspekter og forslag til passende beskyttelsesudstyr. Uddannelse Udstyr, der er mere krævende at anvende. Og vi vil derfor have, at brugeren har erfaring, fået særlig oplæring eller har dokumenteret uddannelse for at forebygge skader. Sikkerhedssko Produkter, der kan give større klemmeskader pga. dets tyngde eller kraft. Vi anbefaler derfor, at brugeren anvender sikkerhedssko for at forbygge skader. Skarpt værktøj Udstyr, der kan give større skader pga. dets roterende/ skærende maskindele og klinger. Vi anbefaler derfor brugeren at være ekstra opmærksom for at mindske skaderne. Beskyttelsesbriller Nogle maskiner spreder flis eller spåner. Vi anbefaler derfor, at brugeren benytter beskyttelsesbriller for at mindske risikoen for øjenskader. Tænk også på dine omgivelser. Vibrerende værktøj Ved længere brug er der risiko for vibrationsskader, fx. hvide fingre. Disse maskiner skal derfor ikke benyttes kontinuerligt i længere perioder. Vi anbefaler desuden, at brugeren benytter vibrationsdæmpende handsker for at forebygge skaderne. Klart og tydeligt Formålet med Lejeguiden er at lette dit arbejde med planlægning, kalkulation og budgettering. Tips og gode råd Vi har lagt mange råd ind om planlægning, dimensionering, effektbehov eller tips om passende tilbehør, der kan gøre arbejdet nemmere. Fakta rubrikker Guider og tabeller hjælper dig til at vælge det rigtige udstyr i enhver tænkelig situation. Let at finde rundt Lejeguiden er opbygget efter produktområder. For dem, der søger en specifik maskine, går det hurtigst at anvende det alfabetiske register på side 141. Ved leje over længere periode, kontakt venligst en af vores afdelinger, for at få et tilbud eller få oprettet en samarbejdsaftale. Brandrisiko Udstyr med dette symbol kan være ophav til brand pga. gnister og åben flamme. Vær ekstra opmærksom på, hvordan du retter flammen og gnisterne. Vi anbefaler, at et brandslukningsudstyr er i nærheden, når dette udstyr anvendes. Høreværn Anbefales ved brug i længere perioder, hvor der er risiko for høreskader. Vi anbefaler, at brugeren og personer i dens omgivelser bærer høreværn for at forebygge høreskader. Åndedrætsværn Brugeren skal bruge åndedrætsværnet straks fra arbejdets begyndelse og under hele dets varighed. Brugeren skal medvirke til, at udstyret virker efter hensigten, og meddele fejl og mangler til arbejdsgiveren, arbejdslederen eller sikkerhedsorganisationen.. Faldsikring Sele skal anvendes alle steder, hvor der er risiko for et frit fald. Bælter er kun beregnet som støttesikring, så brugeren kan have begge hænder fri til arbejdet. Alle Cramos trailerlifte og bomlifte er udstyret med bælter. Sikkerhedshjelm Hjelmen skal anvendes alle steder, hvor der er risiko for hovedskader. På byggepladser er den obligatorisk. 10 Sikkerhed

11 BYGGE- MASKINER Byggemaskiner 11

12 BYGGEMASKINER Byggemaskiner Side Byggemaskiner Side Grønne maskiner Buskrydder/kratrydder...13 Brændekløver...13 Flishugger...13 Stubfræser...13 Jordbor...13 Kompakttraktor...14 Fræsemaskine/Basistraktor...14 Såmaskine...14 Vertikalskærer...14 Motorbør...14 Fliseklipper...15 Fliselægger...15 Komprimeringsmaskiner Vibrationsstamper...15 Fremadkørende pladevibrator...15 Frem- og tilbagekørende pladevibrator...16 Pumper Slampumpe...16 Centrifugalpumpe, benzin...16 Dykpumpe, el...16 Måle- og kontrolinstrumenter Laser...17 Rørlægningslaser...17 Beton Betonblander...17 Puds- og mørtelblander...18 Tvangsblander...18 Betonspande og materialekasser...18 Transportbånd...18 Stavvibrator...19 Betonglittemaskiner...19 Armeringsklippe- og bukkemaskiner...19 Armeringsbindere...19 Nedbrydningshammer, el og benzin...20 Nedbrydningshammer, luft...20 Vinduesløftere Hydraulisk vinduesløfter, 2,72 m...21 Hydraulisk vinduesløfter, 2,8 m...21 Hydraulisk vinduesløfter, 2,72 m...22 Hydraulisk vinduesløfter, 4,2 m...22 Hydraulisk vinduesløfter, 3,0 m...23 Slibe- skære og fræsemaskiner Kapmaskiner/Kapsave 24 Gulvsave...24 Fugeskæremaskiner...24 Betonfræser...24 Betonrilleskærer...24 Facadefræser...24 Gulvstripper / hårdstripper...24 Gulvslibemaskine, træ...25 Betonslibemaskine...25 Slibemaskine, til beton...25 Slibemaskine, til gips...25 Vinkelslibere...26 Skæreborde...26 Bajonetsave...26 Stiksave...26 Håndrundsave...26 Skrue- og sømværktøj Boremaskiner, batteri...26 Borehammer...27 Kombihammer...27 Kerneboremaskine...27 Boltpistoler...28 Kompressor...28 Byggestrøm Byggestrøm...29 Generatorer...29 Trafiksignaler, skilte, værn Belysningsmaster...30 Signallys...30 Påbudsskilte...30 Skiltevogn...30 Skiltevogn på trailer...30 Trafikværn/autoværn...30 Varme og ventilation Varmesystemer Diesel...31 Varmeblæsere, elektriske...31 Varmtvandsblæsere...31 Tanke...31 Affugtere...32 Ventilatorer...32 VVS udstyr Kloak TV...33 Rørål...33 Afspærringsballon...33 Løftehjælpemidler Pladevogn...33 Gipspladebord...33 Gipspladehejs...33 Ladvogn...33 Fodervogn...33 Stillads Letmetal stillads, smalt...34 Letmetal stillads, bredt...34 Hegn...34 Løfte-, støtte- og sikkerhedsmidler Combisafe sikkerhedsløsninger...35 Donkrafte...37 Rørløftetang...37 Dæk- og skråstøtter...37 Trailere Trailere...38 Gangbro...38 Rengøringsudstyr Støvsugere...39 Vådsugere...39 Øvrigt rengøringsudstyr...39 Højtryksrenser...39 Luftrenser...39 Guide til den rette snavsudskiller Byggemaskiner

13 BUSKRYDDER/KRATRYDDER Produktnr. Betegnelse Vægt Motor Buskrydder, med klinge eller snøre 8 kg Olieblandet Benzin BRÆNDEKLØVER Produktnr. Betegnelse Vægt Kapacitet Motor Brændekløver, synsfri træk, MTD* 238 kg 25 tons Benzin * Ikke indregistreret. Max. 30 km/t FLISHUGGER Produktnr. Betegnelse Vægt Kapacitet Motor Flishugger TP150, synsfritræk 800 kg 150 mm Diesel Flishugger TP200, synsfritræk 1350 kg 200 mm Diesel STUBFRÆSER Produktnr. Betegnelse Vægt Kapacitet Motor Stubfræser 670 kg 1350 mm Diesel JORDBOR Produktnr. Betegnelse Vægt Motor Jordbor 31,5 kg Olieblandet Benzin Bor i størrelser fra 100 til 350 mm og alt derimellem Byggemaskiner 13

14 KOMPAKTTRAKTOR Produktnr. Betegnelse Vægt Motor Minitraktor 1450 kg Diesel FRÆSEMASKINE / BASISTRAKTOR Produktnr. Betegnelse Vægt Motor Basistraktor 14 hk 250 kg Diesel Fejekost til basistraktor 100 cm Til basistraktor Stenrive til basistraktor Til basistraktor Fræser til basistraktor 83 cm Til basistraktor Rotorhave med såkasse Til basistraktor SÅMASKINE Produktnr. Betegnelse Vægt Motor Såmaskine 80 kg Benzin VERTIKALSKÆRER Produktnr. Betegnelse Vægt Kapacitet Motor Vertikalskærer 85 kg 450 mm Benzin MOTORBØR HJUL BÆLTER Produktnr. Betegnelse Lastvol m 3 Vægt Motor Hinowa HP 1100 på bælter 0,4 620 kg Benzin Superskub, hydraulisk tip 0,4 295 kg Benzin 14 Byggemaskiner

15 KLIPPERE FLISE MURSTEN BLOKSTEN Produktnr. Betegnelse Kapacitet Vægt Fliseklipper, Orit 3300 B=33, H=12 cm 38 kg Fliseklipper, MK423 B=42, H=12 cm 52 kg Murstensklipper B=20 cm 4 kg FLISELÆGGER Produktnr. Betegnelse Flisenedlægningsvogn, SF-Sten Flisenedlægningsvogn, Multilay VIBRATIONSSTAMPER Produktnr. Type Vægt Bundplade BxL Motor Ydermål BxHxL Wacker BS kg 28x32 cm Olieblandet benzin 35x97x68 cm FREMADKØRENDE PLADEVIBRATORER Produktnr. Betegnelse Vægt Bundpladens Motor Ydermål størrelse BxL BxHxL Wacker VP1030A 50 kg 30x48 cm Benzin 30x90,5x85,5 cm Wacker VP1135 AW 62 kg 35x52 cm Benzin 35x95,5x88 cm Dynapac LF15A 80 kg 52x53 cm Benzin 55x70x84 cm Wacker WP1550 AW 88 kg 50x59 cm Benzin 55x70x84 cm Byggemaskiner 15

16 FREM- OG TILBAGEKØRENDE PLADEVIBRATORER Produktnr. Betegnelse Vægt Bundpladens Motor Ydermål størrelse BxL BxHxL Wacker BPU kg 40x70 cm Benzin 47x76x129 cm Wacker DPU 3060H 190 kg 60x70 cm Diesel 67x130x76 cm Wacker DPU 5545HE, Elstart 410 kg 46x72 cm Diesel 68x150x114 cm Wacker DPU 6555HE, Elstart 478 kg 56x90 cm Diesel 80x150x117 cm Wacker DPU 7060m/fjernbetjening 615 kg 63x80 cm Diesel 77x125x79,5 cm Wacker DPU 130/fjernbetjening 1185 kg 120x119 xm Diesel 120x99x119 cm Pladevibrator til gravemaskine Hydraulik SLAMPUMPER Ved forskellige slags arbejde opstår der ofte problemer med tilstrømmende vand, der sinker eller forhindrer arbejdet med øgede udgifter til følge. Vores brede pumpeprogram bestående af slampumper og dykpumper med en kapacitet på mellem 300 og 1800 l/min passer udmærket til alle typer pumpejob, til kontinuerlig drift eller specifikke job. Produktnr. Betegnelse Maks. flow Motor Maks. pumpehøjde Vægt Ydermål ØxH Salvador l/min 400 V 15 m 27 kg Ø29x54 cm Senior l/min 400 V 9 m 55 kg Ø29x54 cm Senior V 38 kg Ø29x50 cm CENTRIFUGALPUMPE BENZIN Produktnr. Betegnelse Maks. flow Motor Maks. pumpehøjde Vægt Ydermål BxHxL Honda WT20X 600 l/min Benzin 20 m 21 kg 35x36x47 cm DYKPUMPE EL Produktnr. Betegnelse Maks. flow Drev Maks. højde Vægt Ydermål ØxH , Grindex Minex 500 l/min 220V/16A 15 m 17 kg Ø24x52 cm , Grindex Minette 900 l/min 400V/16A 18 m 25 kg Ø29x54 cm , Grindex Major 2300 l/min 400V/16A 27 m 50 kg Ø33x72 cm 16 Byggemaskiner

17 LASER Produktnr. Betegnelse Nøjagtighed Radius Rotorlaser, Hilti PR25 +/-0,75 mm ved 10 m 150 m Falds, Hilti PR28 +/-0,5 mm ved 10 m 250 m Kombilaser, Streg og punkt laser RØRLÆGNINGSLASER Produktnr. Betegnelse Nøjagtighed HO Kommentar Rørlaser, Spectra DG511* +/-1,5 mm ved 30 m -15%-40% Vandtæt til 3 m Rørlaser, Hilti PP11Grøn* +/-2,4 mm ved 50 m +/-0,5 v/10m -15%-40% Vandtæt til 5 m * Kan også vise mål i promille ( ) BETONBLANDER Produktnr. Type Maks.volumen Vægt BxHxL Motor Fritfaldsblander 140 l 63 kg 65x125x125 cm 220V Byggemaskiner 17

18 PUDS- OG MØRTELBLANDER Produktnr. Betegnelse Maks. volumen Vægt BxHxL Motor Spartel- og puds 80 liter 65 kg 60x106x75 220V TVANGSBLANDER Produktnr. Betegnelse Maks. volumen Vægt BxHxL Motor Tvangsblander, 3-faset 300 liter 249 kg 100x137x V/16A BETONSPANDE OG MATERIALEKASSER Produktnr. Betegnelse Volumen Betonspand 750 ltr Betonspand 2000 ltr. TRANSPORTBÅND Produktnr. Betegnelse Længde Vægt Motor Transportbånd 3,3 m 45 kg 230V Transportbånd 4,5 m 65 kg 230V Transportbånd 6 m 80 kg 230V Transportbånd 8 m 100 kg 230V 18 Byggemaskiner

19 STAVVIBRATOR Stavvibrator Produktnr. Betegnelse Diameter Længde Vægt Motor Stavvibrator, inkl. motor, 230V Dynapac AH15 29 mm 5,5 m 13 kg 230 V Stavvibrator 37 mm 5,8 m 19 kg 230 V Stavvibratorer til højfrekvenser Produktnr. Betegnelse Diameter Længde Vægt Motor Stavvibrator, Wacker, med indbygget omformer 45 mm 5,8 m 13 kg 230 V Stavvibrator, 1-faset, med indbygget omformer 57 mm 5,8 m 20 kg 230 V BETONGLITTEMASKINER Produktnr. Betegnelse Diameter Vægt Motor Glittemaskine Dynapac BG33E 85 cm 77 kg 400 V Glittemaskine Wacker CT36-400E 96 cm 74 kg 400 V Glittemaskine Dynapac BG39B 83 cm 88 kg Benzin Tallerken til glitter Kantgitter 60 cm 72 kg Benzin ARMERINGSKLIPPE- OG BUKKEMASKINER Produktnr. Betegnelse Kapacitet Vægt Armeringsklipper, Wacker RCP16 16 mm 8 kg Armeringsklipper, Bendorf DC20 20 mm 13,7 kg Armeringsklipper, Wacker RCP20 20 mm 13,7 kg Armeringsklipper 25 mm 13 kg ARMERINGSBINDERE Produktnr. Betegnelse Trådtykkelse Vægt Armeringsbindere RB397 0,8 mm 2,4 kg Armeringsbindere DF16 1,1 mm 2,2 kg Byggemaskiner 19

20 NEDBRYDNINGSHAMMER, EL OG BENZIN Produktnr. Betegnelse Slagenergi Effekt Vægt Mejselhammer, Hilti TE 500 AVR 7,5 Joule 1100 W 5,7 kg Mejselhammer, Wacker EH 23 Lav vib. 50 Joule 2200W 22,4 kg Mejselhammer, Bosch GSH Joule 1900 W 29 kg Mejselhammer, Hilti TE1000-AVR 26 Joule 1600 W 12,5 kg Mejselhammer, Hilti TE3000-AVR 68 Joule 2100 W 30 kg Benzinhammer, Cobra MKI 60 Joule 2,7 HK 26 kg Benzinhammer, Wacker BH 24 Lav vib. 55 Joule 2,7 HK 24 kg NEDBRYDNINGSHAMMER, LUFT Produktnr. Betegnelse Motor Forbrug Vægt Nålehammer, Von Arx NP34* Luft 0,15m 3 /min 3,4 kg Lufthammer, RRD57 Luft 0,6m 3 /min 3,4 kg Lufthammer, TEX12 Luft 1,2m 3 /min 11 kg Lufthammer, TXE15/TEX15PE Luft 1,2m 3 /min 15 kg Lufthammer, TEX23 Luft 1,5m 3 /min 27 kg * Leveret med lille luftkobling (ikke klokobling) 20 Byggemaskiner

21 HYDRAULISK VINDUESLØFTER ELEKTRISK 2,72 M En kompakt og smart vinduesløfter, der er meget alsidigt. Frontsystemet kan tiltes 20 grader frem og 30 grader bagud for bedre at kunne monterer vinduet. Desuden kan den justeres 50 mm til begge sider for bedre tilpasning i vindueshullet. Et uundværligt værktøj ved større vindues-montager. Type Glaslift 250 Produkt nr Total længde 1,78 Transportbredde 0,88/0,68 Transporthøjde 1,27 Maks. højde ved løft 2,72 Vægt, kg 410 Kapacitet, 0 modvægt 100 kg Kapacitet, 1 modvægt 125 kg Kapacitet, 2 modvægt 150 kg Kapacitet, 3 modvægt 175 kg Kapacitet, 4 modvægt 200 kg Kapacitet, 5 modvægt 225 kg Kapacitet, 6 modvægt 250 kg Dæktype Luftgummi Drivmiddel Batteri Udstyr 4x3 sugekopper 4 x vaccumsug ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR HYDRAULISK VINDUESLØFTER WINLET 350 ELEKTRISK 2,8 M Winlet 350 kan med en bredde på kun 690 mm anvendes til transport og montage af vinduer i områder hvor andre maskiner må give op. Winlet 350 kan på grund af sit kompakte design og unikke kapacitet let og ubesværet håndtere elementer på op til 200 kg på siden af maskinen, hvilket muliggør transport gennem smalle gange og andre steder på byggepladsen, hvor pladsen er trang. Type Winlet 350 Produkt nr Total længde 145 cm Transportbredde 69 cm Maks. højde ved løft 280 cm Maks. løftekapacitet 350 kg Egenvægt (med kontravægte) 495 kg Egenvægt (uden kontravægte) 390 kg Sideskift 100 mm Hydraulisk finhejs - lodret 500 mm Hydraulisk tilt-funktion 3 meter 180 Rotation (endeløst) 360 Sugekopper 2 4 x ø270 mm Batterier 250kg 350kg 2 x 95 Ah 1 200kg 300kg 3 meter meter kg 350kg 200kg 300kg kg 1 0 ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR Byggemaskiner 21

22 HYDRAULISK VINDUESLØFTER SL380 ELEKTRISK 2,72 M 3 2, KG SL 380 Outdoor er unik i terrænet og kan bruges til både inden- og udendørs brug. SL 380 Outdoor er velegnet til løfteopgaver på byggepladser. Liften løfter op til 380 kg både indendørs og i terrænet. 2 1,5 1 0,5 M M Type Smartlift SL380 Produkt nr Total længde 182 cm Transportbredde 80 cm Transporthøjde 139 cm Maks. højde ved løft 272 cm Totalvægt, kg 620 kg Dæktype (Twindæk) Luft Drivmiddel Batteri Udstyr 4 x vacuumsug ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR HYDRAULISK VINDUESLØFTER ELEKTRISK 4,2 M Den store løftehøjde og lange rækkevidde, som er unik for denne type lift, medfører en lang række af muligheder indenfor alle tænkelige og utænkelige løfteopgaver. Eksempelvis totaludskiftning af vinduer i et parcelhus, hvor der ofte er behov for lang rækkevidde og stor løftehøjde. Type Giant SL 780 Produkt nr Total længde, m 2,82 Transportbredde 0,88/0,68 Transporthøjde 1,55 Maks. højde ved løft 2,72 Vægt, kg 1300 Dæktype Luftgummi Drivmiddel Batteri Udstyr 4x400mm sugekopper 2x300mm sugekopper 2 x vaccumpumper ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR 22 Byggemaskiner

23 Sky Lifter HYDRAULISK VINDUESLØFTER SL400 ELEKTRISK SL 3,0 M400 Mål Max 630 mm 690 mm midige bevæ er går igen i ation, tilt og bløde, trinløse Den er et redskab, der styres fra en fjernbetjening Max og 1070 kanmm arbejde med meget stor nøjagtighed. Det betyder, at det manuelle arbejde med at få vinduespartier eller facadeplader på plads er minimeret. Det giver både højere effektivitet og bedre arbejdsmiljø. Max 300 mm 1115 mm SL 400 Sky Lifter er et redskab til vakuumløft, som er beregnet til montering på basismaskiner som teleskoplæssere, kraner og minilæssere. Max 1020 mm Min 880 mm Sky Lifter SL 400 De Max seks frihedsgrader 630 mm mm Max 300 mm 300 mm Max 1070 mm 22 Type Skylifter SL 400 Produkt nr Total længde 141,5 cm 180 mmtransportbredde 88 cm Transporthøjde 69 cm Maks. højde ved løft 300 cm Totalvægt, kg 350 kg Dæktype (Twindæk) Luft Drivmiddel Batteri 180 mm Udstyr 4 x vacuumsug 100 mm 0 mm 5 mm ANBEFALET 22 SIKKERHEDSUDSTYR mm 7 0 mm 5 Amp mm 0,25 Ah grader Emner er ** Sky Lifter håndterer en lang række emner lige fra gipsplader til 180 mm branddøre og vægpaneler. ek. 100 mm Træ-/gipspaneler Vægpaneler Gummiplader Sten-/betonplader 22 s arbejdsdag og max last 6 g. 100 mm Bordplader 7 Branddøre 100 en lang gipsplader til æssere Lastbilkraner Minilæssere neler. Træ-/gipspaneler Vægpaneler Branddøre æssere Gummiplader Gaffeltruck Gaffeltruck Spider-kraner Sten-/betonplader Spider-kraner Byggemaskiner 23

24 KAPSAVE, GULVSAVE, FUGESKÆREMASKINER Save til murværk og beton Produktnr. Betegnelse Motor Klinge str Kapacitet Vægt Kapsav, Husquarna K950 Benzin Ø=350 mm 125 mm 9,7 kg Kapsav, Husquarna K970 Benzin Ø=400 mm 165 mm 9,7 kg Gulvsave beton/asfalt Fugeskæremaskine, FS 400 LV Benzin Ø450 mm 165 mm 99 kg Fugeskæremaskine, Gölz FS 170 Benzin Ø350 mm 155 mm 99 kg Fugeskæremaskine, Wacker BFS 1345 Benzin Ø450 mm 170 mm 95 kg Fugeskærer, Husquarna, El Ø500 mm 200 mm 95 kg BETONFRÆSER Produktnr. Betegnelse Fræseflade Effekt Vægt Motor Betonfræser BEF 201E 200 mm 2200 W 60 kg 230V Betonfræser BEF 201B 200 mm 62 kg Benzin Betonfræser VA30S 300 mm 7500 W 175 kg 400V/16A Betonfræser VA mm 175 kg Benzin Betonfræser BEF301 S 300 mm 7500 W 300 kg 400V/16A BETONRILLESKÆRER FACADEFRÆSER Produktnr. Betegnelse Kapacitet Effekt Vægt Facadefræser, Festo, SAF 750E, håndholdt, 1-faset 80 mm 750 W 3,7 kg Betonrilleskærer, Baier, BDN /46 mm 1950 W 5,6 kg Betonrilleskærer Hilti DCH-SL180 Hilti DCH180-SL 60 mm 2600 W 9,2 kg Betonrilleskærer, Hilti DCH mm 2600 W 9,4 kg GULVSTRIPPER / HÅRDSTRIPPER Produktnr. Betegnelse Knivbredde Vægt Gulvstripper, Multiflex 320 mm 59 kg Håndstripper, Model mm 11 kg 24 Byggemaskiner

25 GULVSLIBEMASKINER, TRÆ Produktnr. Betegnelse Slibebredde Effekt Vægt Slibemaskine til trægulv 200 mm 1500 W 58 kg Kantsliber til trægulv 150 mm 2000 W 15 kg BETONSLIBEMASKINE Produktnr. Betegnelse Slibeoverflade Effekt Vægt Betonslibemaskine til gulv, el, HTC mm 2200 W 85 kg Betonslibemaskine til gulv, el, HTC mm 5500 W 240 kg Kantsliber, el, HTC 130/ mm 2200 W 20 kg Betonslibemaskine til gulv, HTC mm 131 kg SLIBEMASKINE TIL BETON Produktnr. Betegnelse Slibeoverflade Effekt Vægt Diamantsliber, Hilti DG 150 eller tilsvarende 150 mm 2100 W 4,1 kg Tilbehør Hilti støvsuger SLIBEMASKINE TIL GIPS Håndholdte slibemaskiner Produktnr. Betegnelse Slibeoverflade Effekt Vægt Girafsliber 225 mm 400 W 3,8 kg Byggemaskiner 25

26 VINKELSLIBER Produktnr. Betegnelse Skivediameter Effekt Omdrejningstal Vinkelsliber, DCG 125-S, Hilti 125 mm 1400 W 11000/min Vinkelsliber, DCG 230-S, Hilti 230 mm 2600 W 6500/min Vinkelsliber, 4112 HS, Makita, m. sug 300 mm 2400 W 5000/min SKÆREBORDE Produktnr. Betegnelse Skæredybde Klingediameter Vægt Skærebord TS 350 E 100 mm 350 mm 82 kg Gasbetonsav Podek mm 470 mm 85 kg Diamantforbrug: Faktureres pr. 1/10 mm af diamantskiven BAJONETSAVE / STIKSAVE / HÅNDRUNDSAVE Produktnr. Betegnelse Effekt Skæredybde Vægt Bajonetsav Hilti WSR22A 2200 W 4,2 kg Pendulstiksav WSJ750-EB 750 W 2,6 kg Håndrundsav SCW22-A akku 57 mm 3,0 kg Bajonetsav 24V akku BOREMASKINER, BATTERI Produktnr. Betegnelse Effekt Vægt Boremaskine, SF22-A, batteri, Hilti 22V 1,9 kg 26 Byggemaskiner

27 BOREHAMMER Borehammere, elektriske Produktnr. Betegnelse Borekapacitet Effekt Slagenergi Vægt (beton) Borehammer Hilti TE4-A mm 650 W 1,8 J 2,8 kg Borehammer Hilti TE6-A36-AVR 6-16 mm akku 2,0 J 4 kg Borehammer Hilti TE15-C 4-28 mm 710 W 2,2 J 4,3 kg Borehammer Hilti TE7C 6-16 mm 720 W 2,6 J 7 kg KOMBIHAMMER Borehammere, elektriske Produktnr. Betegnelse Effekt Slagenergi Vægt Kombihammer TE60-ATL AVR 7,3 J 7,5 kg Kombihammer TE80-ATL AVR 11,5 J 9,7 kg Kombihammer Makita HR3000C 4-30 mm 850 W 5,3 J 4,6 kg KERNEBOREMASKINER Produktnr. Betegnelse Borekapacitet Borekapacitet Effekt Vægt Tegl/beton Kerneboremaskine, Hilti DD130/DD150-U mm mm 1900 W 7,7 kg Kerneboremaskine, Hilti DD mm mm 2600 W 12,7 kg Tilbehør Bor mm Bor mm Bor mm Bor mm Bor mm Diamantforbrug: Faktureres pr. 1/10 mm af segmentet. Byggemaskiner 27

28 BOLTPISTOLER Produktnr. Betegnelse Kapacitet Vægt Boltpistol, patrondreven, Hilti DX mm 2,4 / 3,3 kg KOMPRESSORER Produktnr. Betegnelse Max. afgivet luft El BxHxL Vægt Kompressor 150 l/min 1-faset 30x48x45 cm 20 kg 28 Byggemaskiner

29 BYGGESTRØM Byggestrøm En fejlfri og sikker elforsyning er vigtig for at byggeriet kan forløbe så smidigt som muligt. Vi kortlægger projektets behov for byggekraft fra start til slut og hjælper dig med beregninger, dimensionering og leverance som udføres af autoriserede elektrikere. Vores tjenester kan omfatte følgende: Start- og færdiganmeldelse til netforsyningsselskabet. Autoriseret elinstallatør udvalgt af Cramo. Leverance, returtransport, indkobling, egnede centraler, kabler og ledninger m.m. Dimensionering af tråddimensioner, sikringsstørrelser og udløsningsvilkår. Planlægning af strækninger og ledningsføring. Dokumentation og beregningsresultat. Bemærk: Elcentralerne er udstyret med jordfejlsafbrydere. Produktnr. Betegnelse Kapacitet Antal udtag Bimåler Vægt HPFI 16A/230V 16A/400V 32A/400V 63A/400V 12A/400V plads til kg Undertavle 16 Amp , Hovedtavle 32 Amp Hovedtavle 32 Amp Hovedtavle 63 Amp Hovedtavle 63 Amp Hovedtavle 63 Amp Hovedtavle 125 Amp Hovedtavle 160 Amp Hovedtavle 250 Amp Hovedtavle 630 Amp GENERATORER 1-fasede generatorer Produktnr. Betegnelse Kontinuerlig effekt Strøm Drifttid* BxHxL Vægt Kuffertmodel, Honda EU20i 1,6 kva 230 V ca. 2,8 t 29x42,5x51 cm 21 kg Honda ECM 2800, benzin 2,5 kva 230 V ca. 9 t 44x49x65 cm 36 kg SDMO HX kva 230 V ca. 3 t 44x49x65 cm 41 kg 3-fasede generatorer (Benzin) Honda ECT 6500, benzin 6,5 kva 400 V ca. 8 t 55x56x75 cm 88 kg SDMO SH7500TE 7,5 kva 400 V ca. 8 t 55x59x72 cm 85 kg Honda ECMT 6500, benzin 6,5 kva 400 V ca. 8 t 55x56x75,5 cm 100 kg Drifttid* Hvor lang tid den kan køre på fuld tank Byggemaskiner 29

30 BELYSNINGSMASTER SIGNALLYS SKILTEVOGN Produktnr. Betegnelse Kapacitet Kommentar Lysmast, transportabel 12 m 3 x 1500 W halogen, hjulramme Lysmast m. generator (OPS 20) Med LED lys Signallys 6 m Inkl. Batteri Signallys, med nedtæller og LED lys Inkl. Batteri PÅBUDSSKILTE Produktnr. Betegnelse Vejskilte Skiltestander m/clips SKILTEVOGN PÅ TRAILER Produktnr. Betegnelse Kommentar Skiltevogn med fjernbetjening Godkendt til motorvej TRAFIKVÆRN AUTOVÆRN Produktnr. Betegnelse LxB cm Vægt Kommentar Beton autoværn 2,40x40 m 540 kg med løfteøjer 30 Byggemaskiner

31 VARMESYSTEMER, DIESEL Produktnr. Betegnelse Maks. Kapacitet Brændstofs- Luftmængde Vægt varmeeffekt Kcal forbrug Pureheater HPH 252 Ring for info 2900 kg Groundheater HSH 350 Ring for info 1275 kg Groundheater HSH 700 Ring for info 3350 kg Varmekanon D kw ,9 l/t 1800 m³/t 177 kg Varmekanon Infrarød XL9ER 40 kw ,75 l/t 62 kg Varmekanon D30 29 kw ,95 l/t 2800 m³/t 92 kg Varmekanon HI90 90 kw ,64 l/t 4300 m³/t 110 kg VARMEBLÆSERE, ELEKTRISKE Produktnr. Betegnelse Effekt Kapacitet El Luftmængde Vægt Varmluftsblæser, 220V 2 kw faset, 230V, 10A 250 m³/t 6 kg Varmeblæser, 400V 9 kw faset,400V, 16A 750 m³/t 12 kg Varmeblæser, 400V 15 kw faset, 400V, 32A 1200 m³/t 15 kg VARMTVANDSBLÆSERE Produktnr. Betegnelse Maks. varmeeffekt Kapacitet Luftmængde Vægt TF18 18 kw kccl 1700 m 3 /t 70 kg TF30 30 kw kccl 2100 m 3 /t 75 kg TANKE Produktnr. Betegnelse Volumen Vægt Dieseltank, IBC med pumpe 1500 liter 422 kg Dieseltank ABG. ADR 2000 med pumpe 2000 liter 660 kg Dielseltank m. pumpe, ADR 500 liter 180 kg Byggemaskiner 31

32 AFFUGTERE Produktnr. Betegnelse Kapacitet El Effekt BxHxD Vægt Affugter CDT 30S* 30l/ døgn 230V 1-faset, 10A 860 W 41,4x73,6x50,6 cm 34 kg Affugter CDT40S* 38 l/døgn 230V 1-faset, 10A 830 W 53x82,2x53,9 cm 46 kg Adsorptionsaffugter 50 l/døgn 230V 1-faset, 10A 940 W 33x39,6x35,9 cm 18 kg * Med varme VENTILATORER Produktnr. Betegnelse Vægt Kapacitet Luftmængde Ventilationsblæser, Vortex 15 kg 0,75 kw 3600 m 3 /t Ventilationsslange, Stop & Go Starring ventilationsblæser, VAF Byggemaskiner

33 KLOAK TV Produktnr. Betegnelse Kapacitet Kloak TV / USB med søger 30 meter slange RØRÅL Produktnr. Betegnelse Kapacitet Rørål, Ø10 60 m Rørål, Ø m AFSPÆRRINGSBALLON Produktnr. Betegnelse Kapacitet Afspærringsballon Ø300 mm Afspærringsballon Ø600 mm Afspærringsballon Ø1000 mm PLADEVOGN GIPSPLADEBORD GIPSPLADEHEJS Produktnr. Betegnelse Maks. last BxHxL Vægt Gipsvogn, vendbar 500 kg 70x87x kg Produktnr. Betegnelse Løftehøjde Maks. løftevægt Vægt Gipspladehejs Loftlift 3,2 m 70 kg 40 kg Gipspladehejs Arvid* 3,6 m 100kg m. forlænger 50 kg 54 kg *Kan bruges til skrå vægge LADVOGN FODERVOGN Produktnr. Betegnelse Max. last BxHxL Vægt Trækvogn, Arvid 1500 kg Lad 70x160 cm 155 kg Trækvogn, Hydraulisk, Arvid 1500 kg 70x172 cm 125 kg Gipsvogn, el-drevet 1600 kg 70x118 cm 320 kg Byggemaskiner 33

34 LETMETAL STILLADS SMALT Ved højder over 2,5 m kræves støtteben. Produktnr. Betegnelse Længde Bredde Højde mtr Rullestillads 2,45 0, Rullestillads 2,45 0, Rullestillads 2,45 0, Rullestillads 2,45 0, Rullestillads 2,45 0, Rullestillads 2,45 0, Rullestillads 2,45 0, Rullestillads 2,45 0, Rullestillads 2,45 0, Rullestillads 2,45 0, Rullestillads 2,45 0,75 12 LETMETAL STILLADS BREDT Ved højder over 4 m kræves støtteben. Produktnr. Betegnelse Længde Bredde Højde mtr Rullestillads 2,45 1, Rullestillads 2,45 1, Rullestillads 2,45 1, Rullestillads 2,45 1, Rullestillads 2,45 1, Rullestillads 2,45 1, Rullestillads 2,45 1, Rullestillads 2,45 1, Rullestillads 2,45 1, Rullestillads 2,45 1, Rullestillads 2,45 1,5 12 HEGN Produktnr. Betegnelse HxL Byggepladshegn 2,0x3,5 m Betonfod til hegn, vægt ca. 24 kg Låselaske til byggepladshegn 34 Byggemaskiner

35 COMBISAFE FALDSIKRING OG SIKKERHEDSLØSNINGER Vores løsninger inden for COMBISAFE FALDSIKRING OG SIKKERHEDSLØSNINGER Vi hjælper dig med at øge sikkerheden I dag er sikkerheden på byggepladsen en vigtig del i byggeplanlægningen. Krav om højere effektivitet og personsikkerhed er i stigende fokus. Cramo tilbyder en komplet pakke med produkter og tjenester, som forenkler og forbedrer din hverdag. Personligt faldsikringsudstyr Arbejde i højden øger risikoen for alvorlige faldskader og kræver kantbeskyttelsesløsninger. Vi tilbyder midlertidige og personlige faldsikringer fra Combisafe. Vi tilbyder ydelser inden for montering/demontering, uddannelse, hjælp med risikoanalyser og arbejdsmiljøplaner m.m. Her findes også løsninger til adgangsveje, såsom trapper og arbejdsbroer. Ny standard i Europa EN13374 er den nye europa-standard for midlertidige kantbeskyttelsesløsninger. Løsningerne inden for COMBISAFE sortimentet opfylder denne standard. Vi tilbyder sikre, godkendte og prøvede løsninger. I vores anden brochure der hedder Cramo sikkerhed, kvalitet og miljø tilbyder vi produkter/løsninger som gør ethvert arbejde mere effektivt og sikkert. Produktnr. Betegnelse B x H x L CombiSafe stolpe 1.2 m CombiSafe stolpe 1,5 m CombiSafe multifod CombiSafe fodlistholder CombiSafe multitvinge CombiSafe frontbeslag (forskalling- elementbeslag) Flexfæste Forlængerstolpe Balkonfæste Frontfæste Verticaltvinge Trappebeslag Vinkelfæste CombiSafe drage- bjælketvinge CombiSafe hegn 2,60 x 1,15 m CombiSafe hegn 1,40 x 1,15 m Byggemaskiner 35

36 36 Byggemaskiner

37 DONKRAFTE Der er ofte brug for at løfte eller flytte tunge genstande på mindre afstande, f.eks. ved reparation eller nedtagning. Cramo tilbyder et bredt sortiment af donkrafte, rørløftetænger og dækstøtter med forskellige kapaciteter for forskellige arbejdssituationer. Vær omhyggelig med at kontrollere, at hejseværket er godt forankret, inden løftet sker, da selv små løftehøjder kan give omfattende klemskader. Produktnr. Betegnelse Kapacitet Manuel donkraft (kaffemølle) RØRLØFTETANG Produktnr. Betegnelse Kapacitet Rørløftetang RB 30/ cm DÆK- OG SKRÅSTØTTER Dækstøtter bruges til dækforskalling og afstivning. Skråstøtter bruges til afstivning af betonelementer. Både forskalling og alle skråstøtter har skjult gevind og er teleskopisk. Produktnr. Betegnelse Kapacitet Vægt Rørstøtter 1,0-1,5 mtr Rørstøtter/soldater, Belastning = 30 kn Højde 1,5-2,5 m ca. 16 kg Rørstøtter/soldater, Belastning = 30 kn Højde 2,0-3,5 m ca. 21 kg Rørstøtter/soldater, Belastning = 20 kn Højde 2,8-5,5 m ca. 32 kg Barrel L 1,40 m, B 0,70 m ca. 38 kg Trefod/opstillingsstøtte ca. 12 kg Gafler til støtter ca. 3 kg Skråstøtter/elementstøtter, P 330 L 2,07-3,30 m ca. 14 kg Skråstøtter/elementstøtter, K 460 L 3,40-4,60 m ca. 21 kg Skråstøtter/elementstøtter, K 600 L 5,00-6,00 m ca. 30 kg Skråstøtter/elementstøtter, K 760 L 5,40-7,60 m ca. 45 kg Klikbeslag f/elementstøtter Byggemaskiner 37

38 TRAILERE Produktnr. Betegnelse Max. lastekap. Totalvægt Trailer, Brenderup kg 500 kg Flyttetrailer, Brenderup kg 750 kg Trailer, Brenderup 230 S 950 kg 1300 kg Trailer, Brenderup kg 1600 kg Maskintrailer, Forwilliams GP84GTA 1875 kg 2350 kg Maskintrailer, Brenderup MT kg 2700 kg Maskintrailer, Brenderup MT kg 3500 kg Maskintrailer, Brenderup 3505 UX 2700 kg 3500 kg Kabeltrailer med spil PMV kg (Kan håndtere kabeltromler fra 70mm - 120mm) GANGBRO Produktnr. Betegnelse Max. lastekap. Længde/Bredde Totalvægt Gangbro 2 tons 2 x 1 m 38 Byggemaskiner

39 STØVSUGERE Produktnr. Betegnelse Sugekapacitet Indløb dia Volumen Motor Vægt Støvsuger, Hilti VC20-UM 180 m 3 /h 36 mm 21 l 230V 23 kg Støvsuger, Hilti VC40-U 180 m 3 /h 36 mm 40 l 230 V 23 kg Støvsuger, Hilti VCD 50. 2,1 kw 180 m 3 /h 36 mm 50 l 230V 22 kg Støvsuger, Dustcontrol DC2800C/ m 3 /h 38 mm 11 l 230V 14 kg Støvsuger, Dustcontrol DC3800C/ m 3 /h 50 mm 30 l 230V 35 kg Støvsuger, Dustcontrol DC5800C 470 m 3 /h 76 mm 30 l 400 V 205 kg HTC 55 D 600 m 3 /h 400 V 230 kg VÅDSUGERE Produktnr. Betegnelse Pumpekapacitet Opsamlingsvolume Vægt Alto SQ651-11, m. lænsepumpe 300 l/min 64 l 25 kg ØVRIGE RENGØRINGSUDSTYR Produktnr. Betegnelse Vol. Arbejdsbredde Kommentar Vægt Gulvvasker Nilfisk Alto Scrubbtec ltr. 430 mm 1720 m 2 26,5 kg Produktnr. Betegnelse Pumpekapacitet Skurebredde Vægt Gulvplejemaskine NMD100-OS l/min 450 mm 32 kg HØJTRYKSRENSER Produktnr. Betegnelse Motor Tryk Vandmængde Vægt Højtryksspuler Nilfisk Alto Poseidon V 120 bar 470 ltr./time 23,5 kg Mobil højtryksrenser, Aquila TD303 diesel 300 bar 1800 ltr./time 900 kg Mobil højtryksrenser, Dynajet 350 TH diesel 350 bar 960 ltr./time 720 kg LUFTRENSER Produktnr. Betegnelse Luftmængde BxHxL mm Kommentar Vægt Luftrenser Dustcontrol Aircube 500 m 3 /t 380x380x340 2 hastigheder 13 kg Luftrenser Dustcontrol Aircube x m 3 /t 485x850x365 2 hastigheder 30 kg Byggemaskiner 39

40 GUIDE TIL DEN RETTE SNAVSUDSKILLER TYPE ARBEJDE MASKINTYPE STØVSUGER TILBEHØR SNAVSUDSKILLER Tilhugning Slaghammere, mejselhammere DC 2800/DC1800/ VCD50 ø 38mm max. 10m ø 50mm max. 15m DC AirCube & Sugekappe bælg Boring Kombihammere, Borehammere DC 2800/DC1800/ VCD50 ø 38mm max. 10m Sugekappe & DC AirCube Gulvfræsning 250 mm =>350 mm DC3800 DC5800 ø 50mm max. 15m ø 50mm max. 30m DCF Trillebør DCF Trillebør Gulvslibning ABS 883 HTC 400 HTC 650 DC3800 DC3800 Twin DC5800 ø 50mm max. 15m ø 50mm max. 20m ø 50mm max. 30m DCF Cyklon/DCF Trillebør DCF Cyklon/DCF Trillebør Kerneboring Kernebor vådt Kernebor tørt DC2800 W DC2800 C/VCD50 ø 38mm max. 10m ø 38mm max. 10m Materialetranport Udsugning af høvlspåner eller andet materiale DC ,2kW Sugelanse ø76mm Forudskiller for udledning i åben container Nedrivning Mukkert Huggemaskine Kapmaskine DC2800/ DC1800/ VCD50/ DC2800/DC3800 Twin ø 38mm max. 10m ø 38mm max. 10m ø 50mm max. 20m AirCube & Sugekappe Rengøring Let Tung DC2800/DC1800 DC3800/DC5800 ø 38mm max. 10m ø 50mm max m Ved det centrale system; DCF trillebør Savning/skæring Kap-/geringssav Håndholdt Stiksav Rundsav Geringssav Partnerkapning Vinkelkapning ø mm DC2800/DC1800 DC2800/DC1800 DC2800/DC1800 DC2800/DC1800 DC2800/DC1800 DC3800Twin DC3800 ø 38mm max. 10m ø 38mm max. 10m ø 38mm max. 10m ø 38mm max. 10m ø 38mm max. 10m ø 50mm max. 10m ø 50mm max. 10m DC AirCube * * * * * * Vægslibning/fræsning Slibemaskine ø mm Giraff Båndsliber Oscillerende slibning Håndoverfræser Betonsporfræser Elhøvl DC2800/VCD50 DC2800/DC1800 DC2800/DC1800 DC2800/DC1800 DC2800/DC1800 DC2800 DC2800/DC1800 ø 38mm max. 5m ø 38mm max. 10m ø 38mm max. 10m ø 38mm max. 10m ø 38mm max. 10m ø 38mm max. 10m ø 38mm max. 10m DCF 2800 & AirCube AirCube * * * * * Hvad adskiller en støvsuger fra en snavsudskiller? Den største forskel er udskilningsgraden. Snavsudskillere er udstyret med to filtersystemer, mens støvsugere oftest kun har ét. Snavsudskillerens filtersystem er opbygget med et fint filter og et mikrofilter. Kombinationen af de to filtre øger rensningsgraden væsentligt. Det fine filter tager sig af størstedelen af alle partikler bortset fra de mindste og dermed det sundhedsskadelige snavs som mikrofiltret fjerner. Alle Cramos snavsudskillere er udstyret med mikrofilter, hvilket giver en udskilningsgrad på 99,995% (iht. DOP test). Snavsudskilleren er i stand til at håndtere al slags affald som betonstøv, træ, asbest og PCB. Støvsugere er kun udstyret med et fint filter, hvilket gør dem sundhedsfarlige ved støvsugning af betonstøv, kvarts, asbest eller PCB. De egner sig kun til anvendelse ved træstøv, træspån og fin rengøring. Snavsudskillerne har ofte større opsamlingskapacitet end støvsugerne. I kombination med snavsudskillere er der ofte brug for en eller flere luftrensere. Disse har til opgave at rense luften for snavs og partikler, der hvirvles op under nedrivningsarbejde og byggeri. Luftrenserne er udstyret med et forfilter og et mikrofilter. OBS! Hvis snavsudskilleren skal anvendes til asbest eller PCB sanering, kræves særlig tilladelse fra Cramo. 40 Byggemaskiner

41 HEJS OG LIFTE Hejs og lifte 41

42 HEJS OG LIFTE Hejs og lifte Side Hejs Stigelift...43 Materiale hejs...43 Person- og materialehejs...43 Saxlifte Saxlift, batteri, 5,48 m 45 Saxlift, batteri, 5,66 m...45 Saxlift, batteri, 5,8 m...45 Saxlift, battert, 7,8 m...45 Saxlift, batteri, 8,1 m...45 Saxlift, batteri, 9,9 m...45 Saxlift, diesel, 9,9 m...46 Saxlift, batteri, 11,8 m...46 Saxlift, diesel, 12,1 m...47 Saxlift, batteri, 14 m...47 Saxlift, diesel, 15,1-18,3 m...47 Søjlelift Søjlelift, batteri, 8-12 m...48 Bomlift Bomlift, batteri, 13,5 m 48 Bomlift, batteri, 14,2 m 49 Bomlift, diesel, 15,7 m 50 Bomlift, diesel, 16 m 51 Bomlift, batteri, 20,3 m 51 Bomlift, diesel, 17,6 m 52 Bomlift, diesel, 17,8 m 52 Bomlift, diesel, 21,8 m 53 Bomlift, diesel, 22,1 m 53 Bomlift, diesel, 26,4 m 54 Bomlift, diesel, 26,4 m 54 Bomlift, diesel, 27,9 m 55 Trailerlift Trailerlift, batteri, 12 m 55 Trailerlift, batteri, 15,4 m 56 Trailerlift, batteri, 18,3 m 56 Lastbillift Lastbillift, diesel, 20 m 57 Lastbillift, diesel, 22,8 m 57 Lastbillift, diesel, 22 m 58 Lastbillift, diesel, 25,8 m 58 Bæltelift Bæltelift, diesel, 25,8 m 59 Teleskoplæssere Teleskoplæssere Hejs og lifte

43 STIGELIFT Produktnr. Betegnelse Kapacitet Vægt Højde Stigelift Haki 200 kg 110 kg 13 m MATERIALE HEJS BØCKER LM 575 age-lifte LM-Serie Produktnr LM 575 A Løfte højde, Gaffel oppe (mm) 5720 ALP-Montage-Lifte LM-Serie B Løfte højde, Gaffel nede (mm) 5330 Bæreevne (kg) 300 Stand 07/2010 H Længde på gaflerne (mm) 650 I Bredde på gaflerne (mm) 560 E Længde på chassis (mm) 1785 F Bredde på chassis (mm) / 1 G Bredde på chassis, inkl. aflægger (mm) 1800 C Mastehøjde (mm) 2197 D Transport længde (mm) 830 F Transport Bredde (mm) 760 Nettovægt uden forlænger (kg) 158 Ændringer i mål og specifikationer kan forekomme! E A C B C G F I D E Merkmale \ Typ A Anbefalet Hebehöhe, sikkerhedsudstyr Lastgabel oben mm B Hebehöhe, Lastgaben unten mm Tragfähigkeit kg H Länge Lastgabel mm PERSON- OG MATERIALEHEJS I Breite Lastgabel mm Produktnr. E Länge Fahrgestell Kapacitet Maks. højde mm 1585 Stol DxB F Geda Breite Multilift Fahrgestell P kg/12 pers. 150 m mm 760 3,20 x 1,40 m 760 G Pladsforbrug: Breite Fahrgestell 4,10x2,50 M - El inkl. forsyning: Ausleger 400 V 32A - Løftehastighed: mm 40 M 1800 /min 1800 C Masthöhe mm \ Typ D Transportlänge mm , Lastgabel oben mm F Anbefalet Transportbreite sikkerhedsudstyr mm , Lastgaben unten mm 3570 Se forklaring side Eigengewicht ohne Ausleger kg keit kg Änderungen der Maße und technischen Daten vorbehalten! tgabel mm tgabel mm hrgestell mm rgestell mm 760 Hejs 760 og lifte

44 44 Hejs og lifte

45 SØJLE-/SAXLIFT BATTERI 5,48 M, 5,66 & 5,8 M Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde maks., m Platformshøjde min, m Platformsstørrelse, m Rækkevidde, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype Skyjack SJ ,48 3,65 0,45 0,67x0, ,37 0,76 1, massive/afsmitningsfri Genie GRC ,66 3,66 0,39 0,75x0, ,37 0,80 1, JLG 1230ES ,8 3,8 0,56 0,69x1, ,36 0,76 1, massive/afsmitningsfri ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 SAXLIFT BATTERI 7,8 M & 8,1 M Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde maks., m Platformshøjde min, m Platformsstørrelse, m Platformsudskud, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype JLG 1930ES ,8 5,8 0,86 0,75x1,87 0, ,87 0,76 1, massive/ afsmitningsfri Genie GS ,8 5,8 0,98 0,76x1,63 1, ,83 0,76 2, massive/ afsmitningsfri JLG 2030ES ,1 6,1 1,1 0,76x230 0, ,30 0,76 2, massive/ afsmitningsfri ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 SAXLIFT BATTERI 9,9 M Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde maks., m Platformshøjde min, m Platformsstørrelse, m Platformsudskud, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype JLG 2630ES ,9 7,9 1,23 0,76x2,30 0, ,30 0,76 1,94/2, massiveafsmitningsfri JLG 2646ES ,9 7,9 1,13 1,07x2,39 0, ,54 1,17 1,90/2, massive/afsmitningsfri ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 Hejs og lifte 45

46 SAXLIFT DIESEL 9,9 M Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde maks., m Platformshøjde min, m Platformsstørrelse, m Platformsudskud, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype Drift Udstyr Genie GS2668RT ,9 7,9 1,18 1,55x2,52 1, ,40 1,73 1,83/2, Skumfyldte 4WD hydr.støtteben ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 SAXLIFT BATTERI 11,8 M Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde maks., m Platformshøjde min, m Platformsstørrelse, m Platformsudskud, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype Genie GS ,8 9,8 1,3 1,16x2,16 1, ,44 1,17 2, massive/afsmitningsfri JLG 3246ES ,8 9,8 1,26 1,12x2,50 1, ,50 1,17 1,94/2, massive/afsmitningsfri ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 46

47 SAXLIFT DIESEL 12,1 M Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde maks., m Platformshøjde min, m Platformsstørrelse, m Platformsudskud, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype Drift Udstyr Genie GS3390RT ,1 10,1 1,55 1,83x4,70 2x1, ,88 2,28 2,00/2, Skumfyldte 4WD hydr.støtteben selvnivillerende ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 SAXLIFT BATTERI 14 M Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde maks., m Platformsstørrelse, m Platformsudskud, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype Drift JLG ES ,19 12,19 1,65 x 2,92 0, ,10 1,75 2, massive afsmitningsfri Batteri ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 SAXLIFT DIESEL 15,1-18,3 M Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde maks., m Platformshøjde min, m Platformsstørrelse, m Platformsudskud, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype Drift Udstyr Genie GS4390RT ,1 13,1 1,80 1,83x4,70 2x1, ,88 2,28 2,25/2, Skumfyldte 4WD hydr.støtteben selvnivillerende Genie GS5390RT ,1 16,1 2,02 1,83x4,70 2x1, ,88 2,28 2,47/3, Skumfyldte 4WD hydr.støtteben selvnivillerende ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 47

48 SØJLELIFT BATTERI 8-12 M Eldrevne søjlelifte egner sig først og fremmest til brug indendørs og på plant underlag samt på steder hvor pladsen er trang. Liften kan roter 360 grader, og er især velegnet til butikscentre, industrien, varehuse og sygehuse, hvor behovet er en god arbejdsradius på minimal plads. Toucan 800 har en rækkevidde på 2,2 m fra centrum af liften. Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde maks., m Platformshøjde min, m Platformsstørrelse, m Rækkevidde, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype Toucan ,0 6,00 2,20 0,90 x 0,70 6, ,90 0,99 1, massive/afsmitningsfri Toucan ,0 10,0 0,4 0,70 x 1, ,85 1,2 1, massive/afsmitningsfri ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 BOMLIFT BATTERI 13,5 M Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde, m Platformshøjde maks., m Platformsstørrelse, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype Drift Upright T3 AB ,5 11,5 0,55 x x1, ,04 1,5 2, massive/afsmitningsfri Batteri ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 48 Hejs og lifte

49 BOMLIFT BATTERI 14,2 M 15 m 12 m 9 m 6 m 3 m 0 m 0 m 3 m 6 m 9 m Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde, m Rækkevidde, m Platformsstørrelse, m Op og over, m Maks.last, kg Antal personer Transport længde, m Transport bredde, m Transport højde, m Vægt Dæktype Drivmiddel Styring Drift Udstyr JLG E400AJP ,19 12,19 6,83 0,76 x 1,22 6, ,71 1,75 2, Massive, aftryksfri Batteri 2WS 2WD jib, vertikalt +850/-550 ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 Hejs og lifte 49

50 BOMLIFT DIESEL 15,7 M Dieseldrevne knækarmslifte egner sig først og fremmest til brug udendørs og på ujævnt underlag, samt på steder hvor der er store krav til rækkevidden. Liftene kan nå op og over forhindringer takket være den leddelte bomkonstruktion. Genie Z45/25JRT er en robust maskine med en arbejdshøjde på maks. 15,7 m og en mulig horisontal rækkevidde på 7,47 m. Maskinen er udstyret med en kraftig dieselmotor og 4WD for god fremkommelighed. Den er udstyret med jib for øget rækkevidde. Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde maks., m Horisontel rækkevidde, m Op og over, m Platformsstørrelse, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype Drift Udstyr Dæktype Genie Z45/25JRT ,7 13,7 7,7 7,2 0,76x1, ,8 2,24 2, Skumfyldte 4WD jib Hvide hjul m 13,72 m 12,20 m 10,67 m 9,14 m 7,62 m 6,10 m 4,57 m 3,05 m 1,52 m 0 m -1,52 m 0 m 1,52 m 3,05 m 4,57 m 6,10 m 7,62 m ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 BOMLIFT DIESEL 15,7 M Dieseldrevne teleskopbomlifte egner sig først og fremmest til brug udendørs på ujævnt underlag, samt på steder hvor der er store krav til den vertikale /horisontale rækkevidde. Genie S45RTJ er en robust maskine med en arbejdshøjde på maks. 15,7 m og en mulig horisontal rækkevidde på 11,2 m. Maskinen er udstyret med en kraftig dieselmotor og 4WD for god fremkommelighed. Den er udstyret med jib for øget rækkevidde. Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde maks., m Horisontel rækkevidde, m Op og over, m Platformsstørrelse, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype Drift Udstyr Genie S45JRT ,7 13,7 11,20 0,76 x 1, ,50 2,30 2, Skumfyldte 4WD jib 15,24 m 13,72 m 12,19 m 10,67 m 9,14 m 7,62 m 6,10 m 4,57 m 3,05 m 1,52 m 0 m -1,52 m -1,52m 0 m 1,52 m 3,05 m 4,57 m 6,10 m 7,62 m 9,14 m 10,67 m 12,2m ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 50 Hejs og lifte

51 BOMLIFT DIESEL 16 M Dieseldre vne teleskopbomlifte egner sig først og fremmest til brug udendørs på ujævnt underlag, samt på steder hvor der er store krav til den vertikale/horisontale rækkevidde. JLG 460SJ er en robust maskine med en arbejdshøjde på maks. 16 m og en mulig horisontal rækkevidde på 12,34 m. Maskinen er udstyret med en kraftig dieselmotor og 4WD for god fremkommelighed. Den er udstyret med jib for øget rækkevidde. 15 m 12 m 9 m 6 m 3 m 0 Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde maks., m Horisontel rækkevidde, m Op og over, m Platformsstørrelse, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype Drift Udstyr JLG 460SJ ,0 14,0 12,34 0,76 x 1, ,84 2,30 2, Skumfyldte 4WD jib 0 3 m 6 m 9 m 12 m ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 BOMLIFT BATTERI M/DIESELGENERATOR 20,3 M Eldrevne knækarmslifte egner sig først og fremmest til brug indendørs og på plant underlag, samt på steder hvor der er store krav til rækkevidden. JLG M600JP er en smidig maskine med en arbejdshøjde på maks. 20,3 m og en mulig horisontal rækkevidde på 13,23 m. Maskinen er udstyret med en dieselgenerator, som starter automatisk, når batterikapaciteten er for lav. Den har en unik præstation i forhold til dens vægt. 21 m 18 m 15 m 12 m 9 m 6 m 3 m m 6 m 9 m 12 m 15 m 18 m Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde maks., m Horisontel rækkevidde, m Op og over, m Platformsstørrelse, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype Udstyr JLG M600JP ,3 18,3 13,23 0,76x1, ,91 2,44 2, Massive/afsmitningsfri jib horis. Aut. diesel -generator ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 Hejs og lifte 51

52 BOMLIFT DIESEL 17,6 M Dieseldrevne knækarmslifte egner sig først og fremmest til brug udendørs og på ujævnt underlag, samt på steder hvor der er store krav til rækkevidden. Liftene kan nå op og over forhindringer takket være den leddelte bomkonstruktion. Genie Z51/30JRT er en robust maskine med en arbejdshøjde på maks. 17,6 m og en mulig horisontal rækkevidde på 9,2 m. Maskinen er udstyret med en kraftig dieselmotor og 4WD for god fremkommelighed. Den er udstyret med jib for øget rækkevidde. Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde maks., m Horisontel rækkevidde, m Op og over, m Platformsstørrelse, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype Drift Udstyr Genie Z51/30JRT ,6 15,6 9,2 7,00 0,76x1, ,50 2,29 2, Skumfyldte 4WD jib 18 m 17 m 16 m 15 m 14 m 13 m 12 m 11 m 10 m 9 m 8 m 7 m 6 m 5 m 4 m 3 m 2 m 1 m 0 m -2 m -1 m 0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 BOMLIFT DIESEL 17,8 M Dieseldrevne knækarmslifte egner sig først og fremmest til brug udendørs og på ujævnt underlag, samt på steder hvor der er store krav til rækkevidden. Liftene kan nå op og over forhindringer takket være den leddelte bomkonstruktion. JLG 510AJ er en robust maskine med en arbejdshøjde på maks. 17,8 m og en mulig horisontal rækkevidde på 9,48 m. Maskinen er udstyret med en kraftig dieselmotor og 4WD for god fremkommelighed. Den er udstyret med jib for øget rækkevidde. Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde maks., m Horisontel rækkevidde, m Op og over, m Platformsstørrelse, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype Drift Udstyr JLG 510AJ ,8 15,8 9,48 7,63 0,76x1, ,68 2,34 2, Skumfyldte 4WD jib 18 m 16 m 14 m 12 m 10 m 8 m 6 m 4 m 2 m 0 m -4 m -2 m 0 m 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 52 Hejs og lifte

53 BOMLIFT DIESEL 21,8 M Dieseldrevne teleskopbomlifte egner sig først og fremmest til brug udendørs på ujævnt underlag, samt på steder hvor der er store krav til den vertikale/horisontale rækkevidde. Genie S65RTJ er en robust maskine med en arbejdshøjde på max. 21,8 m og en mulig horisontal rækkevidde på 17,2 m. Maskinen er udstyret med en kraftig dieselmotor og 4WD for god fremkommelighed. Den er udstyret med jib for øget rækkevidde. 18,3 m 12,2 m 6,1 m 0 m Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde maks., m Horisontel rækkevidde, m Op og over, m Platformsstørrelse, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype Drift Udstyr Genie S65RTJ ,1 19,8 17,20 0,91x2, ,40 2,40 2, Skumfyldte 4WD jib 0 m 6,1 m 12,2 m 18,3 m ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 BOMLIFT DIESEL 22,1 M Dieseldrevne teleskopbomlifte egner sig først og fremmest til brug udendørs på ujævnt underlag, samt på steder hvor der er store krav til den vertikale/horisontale rækkevidde. JLG 660SJ er en robust maskine med en arbejdshøjde på max. 22,1 m og en mulig horisontal rækkevidde på 17,3 m. Maskinen er udstyret med en kraftig dieselmotor og 4WD for god fremkommelighed. Den er udstyret med jib for øget rækkevidde. 24 m 21 m 18 m 15 m 12 m 9 m 6 m 3 m 0-3 m 0 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 18 m 21 m Fabrikat JLG Type 660SJ Produktnummer Arbejdshøjde 22,1 Platformshøjde maks., 20,1 m Horisontel rækkevidde, 17,30 m Op og over, m Platformsstørrelse, m0,91x2,40 Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype Drift Udstyr ,21 2,42 2, Skumfyldte 4WD jib ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 Hejs og lifte 53

54 BOMLIFT DIESEL 26,4 M Dieseldrevne knækarmslifte egner sig først og fremmest til brug udendørs og på ujævnt underlag, samt på steder hvor der er store krav til rækkevidden. Liftene kan nå op og over forhindringer takket være den leddelte bomkonstruktion. JLG 800AJ er en robust maskine med en arbejdshøjde på max. 26,4 m og en mulig horisontal rækkevidde på 15,74 m. Maskinen er udstyret med en kraftig dieselmotor og 4WD for god fremkommelighed. Den er udstyret med jib for øget rækkevidde. Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde maks., m Horisontel rækkevidde, m Op og over, m Platformsstørrelse, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype Drift Udstyr JLG 800AJ ,4 24,4 15,74 9,78 0,91x2, ,10 2,44 3, Skumfyldte 4WD jib 27 m 24 m 21 m 18 m 15 m 12 m 9 m 6 m 3 m 0 m -3 m -6 m 0 3 m 6 m 9 m 12 m 15 m 18 m ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 BOMLIFT DIESEL 26,4 M Dieseldrevne knækarmslifte egner sig først og fremmest til brug udendørs og på ujævnt underlag, samt på steder hvor der er store krav til rækkevidden. Liftene kan nå op og over forhindringer takket være den leddelte bomkonstruktion. Genie Z80/60 er en robust maskine med en arbejdshøjde på max. 26,4 m og en mulig horisontal rækkevidde på 18,28 m. Maskinen er udstyret med en kraftig dieselmotor og 4WD for god fremkommelighed. Den er udstyret med jib for øget rækkevidde. Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde maks., m Horisontel rækkevidde, m Op og over, m Platformsstørrelse, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype Drift Udstyr Genie Z80/ ,4 24,40 18,30 8,83 0,91x2, ,27 2,49 3, Skumfyldte 4WD, 4WS jib 27,43 m 24,38 m 21,34 m 18,29 m 15,24 m 12,19 m 9,14 m 6,1 m 3,05 0 m -3,05 m 6,1 m -3,05m 0 m 3,05 m 6,1 m 9,14 m 12,19 m 15,24 m 18,29 m ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 54 Hejs og lifte

55 BOMLIFT DIESEL 27,9 M Dieseldrevne teleskopbomlifte egner sig først og fremmest til brug udendørs på ujævnt underlag, samt på steder hvor der er store krav til den vertikale/horisontale rækkevidde. Genie S85RTJ er en robust maskine med en arbejdshøjde på max. 27,9 m og en mulig horisontal rækkevidde på 23,4 m. Maskinen er udstyret med en kraftig dieselmotor og 4WD for god fremkommelighed. Den er udstyret med jib for øget rækkevidde. Fabrikant Omme Type Genie S85RTJ Produkt nr Arbejdshøjde, m 27,90 Platformshøjde, m 25,90 Rækkevidde, m 23,40 Platformsstørrelse, m 0,91 x 2,44 Op og over, m - Max. last, kg 227 Antal personer 2 Transport længde, m 12,90 Transport bredde, m 2,40 Transport højde, m 2,80 Vægt, kg Dæktype skumfyldte Drivmiddel diesel Styring 2WS Drift 4WD Udstyr jib 27,43 m 24,38 m 21,34 m 18,29 m 15,24 m 12,19 m 9,14 m 6,1 m 3,05 0 m -3,05 m 6,1 m -3,05m 0 m 3,05 m 6,10 m 9,14 m 12,2 m 15,24 m 18,29 m 21,34 m ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 TRAILERLIFT BATTERI 12 M En smidig og alsidig lift til mindre arbejde som beskæring af træer, malearbejde og almindeligt vedligeholdelsesarbejde. Maskinen er udstyret med jib for større række vidde, hvilket er unikt for klassen. Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde maks., m Horisontel rækkevidde, m Op og over, m Platformsstørrelse, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype Drift Opstillingsmål, m Udstyr Omme 12EZ ,9 9,9 7,85 0,70x0, ,99 0,99/1,50 1, Luft 230V 3,20x3,20 Hydr.støtteben Robsondrive 12 m 11 m 10 m 9 m 8 m 7 m 6 m 5 m 4 m 3 m 2 m 1 m 0 m -2m -1m 0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 Hejs og lifte 55

56 TRAILERLIFT BATTERI 15,4 M Omme 1550 EBZX er en trailerlift, hvor den lige teleskopbom kombineres med en saksedel for forøget rækkevidde over forhindringer. Bomkonstruktionen gør, at den passer udmærket til arbejder ind over tag eller hvor andre forhindringer gør den lige bom mindre egnet. Liften er også meget kompakt for enkel transport. 16 m 15 m 14 m 13 m 12 m 11 m 10 m 9 m 8 m 7 m 6 m 5 m 4 m 3 m 2 m 1 m 0 m -2m -1m 0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde maks., m Horisontel rækkevidde, m Op og over, m Platformsstørrelse, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype Drift Opstillingsmål, m Udstyr Omme 1550EBZX ,4 13,4 8,5 4,5 0,80x1, ,25 1,60 1, Luft Batteri/230V 4,10x4,10 Hydr.støtteben Robsondrive ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 TRAILERLIFT BATTERI 18,3 M Omme 1830EBZX er en trailerlift, hvor den lige teleskopbom kombineres med en saksedel for forøget rækkevidde over forhindringer. Bomkonstruktionen gør, at den passer udmærket til arbejder ind over tag eller hvor andre forhindringer gør den lige bom mindre egnet. Maskinen er udstyret med 230 V og batteridrift. 20 m 19 m 18 m 17 m 16 m 15 m 14 m 13 m 12 m 11 m 10 m 9 m 8 m 7 m 6 m 5 m 4 m 3 m Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Platformshøjde maks., m Horisontel rækkevidde, m Op og over, m Platformsstørrelse, m Maks.last, kg Total længde Total bredde Total højde Vægt Dæktype Drift Opstillingsmål, m Udstyr Omme 1830EBZX ,3 16,3 10,15 4,5 0,80x1, ,7 1,6 1, Luft Batteri/230V 4,21x4,21 Hydr.støtteben Robsondrive 2 m 1 m 0 m -2m -1m 0m 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 56 Hejs og lifte

57 Technical Specifications Installation Plan/Work Area Accessories Photo Gallery/Videos LASTBILLIFT DIESEL SNAKE M ITEM Max working height with 2 operators(m) 20 (200 Kg) Standing engine height(mm) 2400 Slewing turret 360 Slewing platform 90 dx + 90 sx Platform floor height with 2 operators (m) 18 (200 Kg) Standing engine lenght(mm) 6310 Platform 1400x700xh1100 mm - Alluminio Pantograph Doppia barra in acciaio Max working outreach with 2 operators(m) 8.5 (200 Kg) Standing engine width (mm) 2100 Controls di tipo idraulico-proporzionali STabilizers Tipo ad A Type Snake 2010 Produktnummer Arbejdshøjde, m 20,0 Platformshøjde, m 18,0 Rækkevide, m 10,8 Platformsstørrelse, m 0,70*1,20 Kapacitet kurv, kg 200 Antal personer 2 Transport længde, m 6,31 m Transport bredde, m 2,10 m Transport højde, m 2,40 m Vægt, kg 3500 kg Dæktype luftgummi Drivmiddel diesel Udstyr drejbar alu kurv Blitzlys på støtteben Minimum installation(t) 3.5 t ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 NEW snake compact rel ITA ENG ESP FRA DEU LASTBILLIFT DIESEL SNAKE ,8 M Type Snake 2311 Produktnummer Arbejdshøjde, m 22,8 Platformshøjde, m 20,8 Rækkevide, m 10,3 Platformsstørrelse, m 0,70*1,20 Kapacitet kurv, kg 200 Antal personer 2 Transport længde, m 6,49 m Transport bredde, m 2,10 m Transport højde, m 2,40 m Vægt, kg 3500 kg Dæktype luftgummi Drivmiddel diesel Udstyr drejbar alu kurv Blitzlys på støtteben ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 Hejs og lifte 57

58 LASTBILLIFT DIESEL WUMAG WT M ITEM Wumag WTB220 har en kapacitet på max. 22 m arbejdshøjde. Den er udstyret med selvnivellerende støttebensfunktion der ved enkelte tryk, hurtigt og nemt opstiller liften. Liften er isoleret til 1000 volt. De bagerste støtteben skal enten være udskudt helt eller trukket helt ind, liftens rækkevidde reguleres automatisk efter hvilken støttebens position der vælges. Yderligere har den en unik funktion hvor man med tryk på en enkel knap pakker sig selv sammen efter endt arbejde. Lastbilliften kan køres med almindelig kørekort. Kurvebelastning 120 kg Kurvebelastning 200 kg Type Wumag WTB220 Produktnummer Arbejdshøjde, m 22,0 Platformshøjde, m 20,0 Rækkevidde, m 14,0 Platformsstørrelse, m 0,70x1,40 Kapacitet kurv, kg 200 Antal personer 2 Transport længde, m 7,20 Transport bredde, m 2,16 Transport højde, m 3,00 Vægt, kg 3500 Dæktype luftgummi Drivmiddel diesel Udstyr drejbar alu kurv blitzlys på støtteben ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 LASTBILLIFT DIESEL 25,8 M ITEM Palfinger P 260 B har en kapacitet på max. 25,8 m arbejdshøjde. Den er udstyret med selvnivellerende støttebensfunktion der ved enkelte tryk, hurtigt og nemt opstiller liften. Liften er isoleret til 1000 volt. De bagerste støtteben skal enten være udskudt helt eller trukket helt ind, liftens rækkevidde reguleres automatisk efter hvilken støttebens position der vælges. Yderligere har den en unik funktion hvor man med tryk på en enkel knap pakker sig selv sammen efter endt arbejde. Lastbilliften kan køres med almindelig kørekort. Type Palfinger P 260 B Produktnummer Arbejdshøjde, m 25,8 Platformshøjde, m 23,8 Rækkevidde, m 13,5 Platformsstørrelse, m 1,4 x 0,7 x 1,1 m Kapacitet kurv, kg 200 Antal personer 2 Transport længde, m 6,68 Transport bredde, m 2,16 Transport højde, m 3,00 Vægt, kg 3500 Dæktype luftgummi Drivmiddel diesel Udstyr drejbar alu kurv blitzlys på støtteben ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 58 Hejs og lifte

59 BÆLTELIFT DIESEL 25,8 M ITEM Teleskoplæssere Fabrikat Type Produktnummer Arbejdshøjde Arbejdsradius maks. Kurvstørrelse Transportlængde Transporthøjde Arbejdsbredde Larvefodslængde Batteri Ladeapperat Transformer Generator Drejbar kurv Drejning Stigning over skråning Stigningsevne Opstillingsevne Antal støtteruller Max. kurvelast Totalvægt, ca Dieselmotor Omme 2600 RBD ,8 12,6 m 1,25x0,8x1,1 m 7,2/6,45 m 1,99 m 1,10 m 1,74 m 24 V 200 Ah/5h 24 V 30 A 24 V 22 A % 14,0 35% 19,3 40% 21, kg 3625 kg 14kW 18,8 hk ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 TELESKOPLÆSSERE DIESEL Teleskoplæssere Teleskoplæsseren er en alsidig maskine, der egner sig godt til mange byggearbejdspladser. Den kan udstyres med gafler, skovl eller kranarm og kan komme frem overalt takket være de store hjul. Firehjulsdrift og firehjulsstyring er yderligere finesser, der øger smidigheden og fremkommeligheden. At flytte grus med skovlen, læsse paller med gaflerne eller løfte spær op med kranarmen er blot nogle eksempler på arbejde, som denne type maskine klarer. Produktnr. Type LxBxH Vægt Løftehøjde MT62ST 389x182x kg 5,85 m MT x242x kg 17,55 m hjulet teleskoplæsser ANBEFALET SIKKERHEDSUDSTYR se forklaring på side 7 Hejs og lifte 59

60 ANLÆGS- MASKINER 60 Anlægsmaskiner

61 ANLÆGSMASKINER ANLÆGSMASKINER SIDE Dumpere 62 Rendegravere 62 Gravekasser 62 Minigravemaskiner Gravemaskiner Gravemaskine, Yanmar VIO Gravemaskine, Yanmar VIO Gravemaskine, Yanmar SV Gravemaskine, Komatsu PC138US-8 66 Gravemaskine, Volvo EC210 C 67 Minilæssere 68 Gummihjullæssere 68 Dieseldrevne generatorer 70 Dieseldrevne kompressorer 70 Tromler 70 Anlægsmaskiner 61

62 DUMPERE Produktnr. Type L x B x H Vægt Lastkap. Lastvol Dumper Thwaites 1 Ton, Højtip 303*98* kg kg 0,5 m Dumper Thwaites 1,5 Ton, Høj-og sidetip 362*146* kg kg 0,9 m Dumper Neuson 2 Ton, Sidetip 342*148,5* kg kg 1,1 m Dumper Neuson 3 Ton, Høj-og sidetip 414*178,5* kg kg 1,7 m Dumper Neuson 5 ton, Sidetip 439*199* kg kg 3,0 m Dumper Neuson 6 Ton, Fronttip 475*224* kg kg 3,2 m Dumper Thwaites 6 Ton, Fronttip 475*224* kg kg 3,2 m Dumper Hydrema 10 Ton, Multitip 590*247* kg kg 5,6 m Dumper m/sandudlægger Hydrema 10 Ton 1024*247* kg kg 5,6 m3 RENDEGRAVERE Produktnr. Type L x B x H Vægt Gravedybde Rækkevidde Rendegraver JCB 8 Ton 562*235* kg 5,46 mtr 6,52 mtr Rendegraver JCB 9 Ton 591*236* kg 5,53 mtr 6,54 mtr Rendegraver Komatsu 9 Ton 589*232* kg 6,46 mtr 7,17 mtr GRAVEKASSER Ved udgravninger kan Cramos gravekasse forhindre farlige sammenstyrtninger. I vores sortiment har vi også letvægts gravekasser med tilhørende spindler og løftekæder. Betegnelse L x H Vægt Bemærkninger Grundsektion 3,4 x 2,6 m kg Oversektion 3,4 x 1,3 m kg Grundsektion 3,0 x 1,95 m kg Letvægts Oversektion 3,0 x 0,95 m 685 kg Letvægts Spindel Mål på gravekasse: Spindel Udvendig mm Indvendig mm Spindel + 1 rør Udvendig mm Indvendig mm Spindel + 2 rør Udvendig mm Indvendig mm Mål på letvægts gravekasse: Spindel A mm Spindel B mm Spindel C mm Spindel D mm 62 Anlægsmaskiner

63 MINIGRAVEMASKINER Hos Cramo får du adgang til markedets største og bredeste sortiment af minigravemaskiner. Til de allermindste job findes maskiner med en arbejdsvægt på kun 800 kg. En tilhørende trailer forenkler transporten til og fra arbejdspladsen, og der kræves kun B-kørekort og en mellemstor personbil. Alle minigravemaskiner har tilbehør bestående af graveskovl, risteskovl og planeringsskovl. De er alle udstyret med lynkoblinger, som gør skovlombytningen hurtig og enkel. Produktnr. Type Bemærkning Længde Bredde Højde Vægt Minigraver 0,8 Ton Kubota K008-Electric Elektrisk u/kabine kg Minigraver 0,8-1 Ton Takeuchi TB108 Uden kabine kg Minigraver 0,8-1 Ton Yanmar SV008-1A Uden kabine kg Minigraver 1,1-2,0 Ton Cat 301.8C kg Minigraver 1,1-2,0 Ton Kubota KX kg Minigraver 1,1-2,0 Ton Yanmar SV kg Minigraver 1,1-2,0 Ton Yanmar SV kg Minigraver 1,5 Ton Takeuchi TB kg Minigraver 2,0-2,5 Ton Cat 302,5C kg Minigraver 2,0-2,5 Ton Kubota U25-3S Kompakt radius kg Minigraver 2,0-2,5 Ton Neuson 2503RD kg Minigraver 2,0-2,5 Ton Yanmar SV kg Minigraver 2,5 Ton Yanmar VIO25 Kompakt radius kg Minigraver 2,5 Ton Yanmar SV kg Minigraver 3,5-4,0 Ton Cat 303CCR Kompakt radius kg Minigraver 3,5-4,0 Ton Takeuchi TB138FR Kompakt radius kg Minigraver 3,5-4,0 Ton Kubota U kg Minigraver 3,5-4,0 Ton Yanmar VIO38U Kompakt radius kg Minigraver 4,5-5,0 Ton Cat 304CCR Kompakt radius kg Minigraver 4,5-5,0 Ton Kubota U50-3 Kompakt radius kg Anlægsmaskiner 63

64 C. Maks. rækkevidde (mm) B. Maks. tømningshøjde (mm) A. Maks. gravedybde (mm) Gravekraft stik (kn) Brydekraft, skovl (kn) Hastighed (km/t) Model Minigraver 0,8 Ton Kubota K008-Electric 2 9,8 4, Minigraver 0,8-1 Ton Takeuchi TB108 3,9 10,2 5, Minigraver 0,8-1 Ton Yanmar SV008-1A 1,8 9,9 5, Minigraver 1,1-2,0 Ton Cat 301.8C 4,5 15,4 8, Minigraver 1,1-2,0 Ton Kubota KX , Minigraver 1,1-2,0 Ton Yanmar SV17 4,3 8,5 15, Minigraver 1,1-2,0 Ton Yanmar SV18 4,1 7,4 15, Minigraver 1,5 Ton Takeuchi TB016 4,6 13, Minigraver 2,0-2,5 Ton Cat 302,5C 4, , Minigraver 2,0-2,5 Ton Kubota U25-3S 4,5 23,8 12, Minigraver 2,0-2,5 Ton Neuson 2503RD 4, Minigraver 2,0-2,5 Ton Yanmar SV20 4, , Minigraver 2,5 Ton Yanmar VIO25 3,8 24,5 14, Minigraver 2,5 Ton Yanmar SV26 4,8 24,5 14, Minigraver 3,5-4,0 Ton Cat 303CCR 4, , Minigraver 3,5-4,0 Ton Takeuchi TB138FR 4,5 26, Minigraver 3,5-4,0 Ton Kubota U35-3 4,1 31, Minigraver 3,5-4,0 Ton Yanmar VIO38U 4, , Minigraver 4,5-5,0 Ton Cat 304CCR 4,6 36,6 20, Minigraver 4,5-5,0 Ton Kubota U50-3 4,6 32,9 20, Trailere til transport Cramo tilbyder bredt sortiment af trailere til transport af gravemaskiner og andet udstyr. Trailerne findes i alle størrelser, fra en totalvægt på 500 kg til de store maskintrailere med en totalvægt på 3500 kg. Afhængig af trailerens størrelse kan man vælge sin egen pakkeløsning. Pakken kunne bestå af en 1,8 tons minigravemaskine, en motorbør, en pladevibrator og en fliseklipper, så er man sin egen lille mobile brolægger. Kontakt vores kundecenter for yderligere informationer om netop den pakkeløsning, der passer til dit job på tlf Anlægsmaskiner

65 GRAVEMASKINE YANMAR VIO 75 8 TONS Type Yanmar VIO75 Produktnr Transportlængde, mm Transportbredde Transporthøjde Arbejdsvægt, kg Hydraulisk lynkobling J Fæste SMP S50 Bom Monobloc Bomsving J Bæltetype Gummi A. Maks. gravedybde, mm B. Maks. rækkevidde C. Maks. tømningshøjde Brydekraft skovl, kn 65 Gravekraft 38 Hastighed, km/t 4,5 TECHNICAL SPECIFICATIONS GRAVEMASKINE YANMAR VIO 80 8 TONS Type Yanmar Vio 80 Operating weight +-2% (EC Norms): Produktnr. 8065/8125 kg (rubber crawlers/steel Transportlængde, crawlers without mm hydraulic quick coupler) Transportbredde 8225/8285 kg (rubber crawlers/steel Transporthøjde crawlers with hydraulic quick coupler) Arbejdsvægt, Transport kg weight +-2%: Hydraulisk 7990/8050 lynkobling kg (rubber crawlers/steel J Fæste crawlers without hydraulic quick SMP S50 coupler) 8150/8210 kg (rubber crawlers/steel Bom crawlers with hydraulic quick Monobloc coupler) Bomsving J Bæltetype Gummi A. Maks. gravedybde, mm B. Maks. rækkevidde C. Maks. tømningshøjde Brydekraft skovl, kn 71,0 Hastighed, km/t 4, (2130 mm with boom swing) R Subject to any technical modifications. Dimensions given in mm with standard Yanmar bucket. ViO80U Type 4TNV98-ZWBV1 Anbefalet Rated sikkerhedsudstyr output 4-cylinder 40.7 kw/55.3 HP/2000 rpm (DIN 6270B) Yanmar engine Displacement 3318 cm 3 Max. torque 248 N.m./1300 rpm System capacity 112 l Max. pressure 255 bar Hydraulic circuit 2 variable displacement piston pumps 1 fixed displacement piston pump 2 x 70.3 l/mn 53 l/mn 1 gear pump 20.9 l/mn PTO Blade on ground Theoretical Data Pressure 1900 r 0 ~ 240 bar 123 ~ ~ 240 bar 123 ~ 53. The output reduces as the pressure inc Machine with cabin, rubber crawlers, without bucket A: Overhang from rational axis (m). B: Height of hooking point (m). C: Safe working load (kg). Tipping load, ra over front Tipping load, ra over side 90 A Maxi Anlægsmaskiner 65

66 GRAVEMASKINE YANMAR SV TONS Type Yanmar SV 100 Produkt nr Transportlængde, mm Transportbredde, mm Transporthøjde, mm Arbejdsvægt, kg Hydraulisk lynkobling J Fæste CV20 Bæltetype Gummipads, 500 mm Maks. Gravedybde, mm Maks. Rækkevidde Maks. Tømningshøjde Brydekraft skovl, kn 78,0 Gravekraft, kn 55,0 Hastighed, km/t 2,4-4,3 Tilbehør Se side 75 Graveskovl Risteskovl Kipbar planeringsskovl Grubetand Pladevibrator Hydraulikhammer GRAVEMASKINE KOMATSU PC138US-8 15 TONS Type Komatsu PC138US-8 Produkt nr Transportlængde, mm Transportbredde, mm Transporthøjde, mm Arbejdsvægt, kg Hydraulisk lynkobling J Fæste CV20 Bæltetype Gummipads, 500 mm Maks. Gravedybde, mm Maks. Rækkevidde Maks. Tømningshøjde 0 Brydekraft skovl, kn 88,0 Gravekraft 62,0 Hastighed, km/t 5,1 Tilbehør Se side 75 Graveskovl Risteskovl Kipbar planeringsskovl Grubetand Pladevibrator Hydraulikhammer 66 Anlægsmaskiner

67 Working ranges & digging force GRAVEMASKINE VOLVO EC210 C 21 TONS Type Volvo EC210 C Produkt nr Transportlængde, mm Transportbredde, mm Transporthøjde, mm Arbejdsvægt, kg Hydraulisk lynkobling J Fæste S2 Bæltetype Stål Maks. gravedybde Maks. rækkevidde Maks. tømningshøjde Brydekraft skovl, kn 130,4 Gravekraft, kn 103,0 Hastighed, km/t 5,5 F G A B H C D E 2,44 m (m) Machine with direct fit bucket A. Max. digging reach B. Max. digging reach on ground C. Max. digging depth D. Max. digging depth (2,44 m level) E. Max. vertical wall digging depth F. Max. cutting height G. Max. dumping height H. Min. front swing radius 5,7 m boom Unit 2,5 m arm 2,9 m arm 3,5 m arm mm mm mm mm mm mm mm mm Digging forces with direct fit bucket Unit 5,7 m boom 2,5 m arm 2,9 m arm 3,5 m arm Bucket radius Breakout force - bucket (Normal/Power boost) Tearout force - arm (Normal/Power boost) Rotation angle, bucket mm SAE J1179 kn 122,6 / 130,4 122,6 / 130,4 122,6 / 130,4 ISO 6015 kn 136,3 / 147,1 136,3 / 147,1 136,3 / 147,1 SAE J1179 kn 110,4 / 117,2 95,6 / 103,0 88,0 / 93,0 ISO 6015 kn 113,7 / 120,7 98,2 / 104,9 89,0 / 95,0 deg Anlægsmaskiner 67

68 MINILÆSSERE Minilæssere Produktnr. Produktbeskrivelse Anmærkning L x B x H Vægt Minilæsser 1,5 Ton Kramer 250 4WD u/kabine 389*120* kg Minilæsser 1,9 Ton Kramer 180 4WD 381*115* kg Minilæsser 3,3 Ton Kramer 280 4WD 461*150* kg Minilæsser 3,3 Ton Weidemann 2070CX 4WD 496*162* kg Minilæsser 3,3 Ton Kramer 550 4WD 495*159* kg GUMMIHJULLÆSSERE Produktnr. Type L x B x H Skovlvolumen Skovlbredde Vægt Gummihjulslæsser 5 Ton Kramer *185* ltr 185 cm kg Gummihjulslæsser 5 Ton Cat *175* ltr 190 cm kg Gummihjulslæsser 5 Ton Komatsu WA *163* ltr 180 cm kg Gummihjulslæsser 5 Ton Weidemann 4070CX 597*175* ltr 195 cm kg Gummihjulslæsser 8 Ton Komatsu WA *215* ltr 220 cm kg 68 Anlægsmaskiner

69 Anlægsmaskiner 69

70 DIESELDREVNE GENERATORER LEJEPRIS PR. KALENDERDAG OG VED 8 TIMERS DRIFT Produktnr. Produktbeskrivelse L x B x H Effekt kont. Tankvol. L /time Vægt Generator Atlas Copco QAX30 Trailer 362*141* (24) 80 ltr 5, kg Generator Atlas Copco QAS40KD 210*85* (32) 92 ltr 7, kg Generator Atlas Copco QAX40 Trailer 365*167* (32) 80 ltr 7, kg Generator Atlas Copco QAS30 245*110* (24) 92 ltr 5, kg Generator Atlas Copco QAX60 440*175* (48) 135 ltr 9, kg Generator Atlas Copco QAS80 285*110* (64) 230 ltr kg Generator Atlas Copco QAS *110* (80) 120 ltr 16, kg Vejledning til korrekt 3-faset generator For at man hurtigt kan beregne den krævede generatorstørrelse til at drive en bestemt 3-faset forbruger, kan den nødvendige generatoreffekt overslagsberegnes på følgende måde: Til drift af 3-faset svejseaggregat* Hvis svaret ønskes i kva: Multiplicer aggregatets mærkestrøm (ampere) med 0,14. Eksempel: Et svejseaggregatet er på 200 A; 200 x 0,14 = 28 kva. Hvis svaret ønskes i kw: Multiplicer aggregatets mærkestrøm (ampere) med 0,11. Eksempel: Et svejseaggregatet er på 200 A; 200 x 0,11 = 22 kw. *) Svejseaggregat uden kondensatorbatteri kræver den dobbelte generatoreffekt. Til drift af 3-fasede elmotorer med direkte start Hvis svaret ønskes i kva: Multiplicer motorens mærkestrøm (ampere) med 1,85. Eksempel: En motor er på 25 A; 25 x 1,85 = 46 kva. Hvis svaret ønskes i kw: Multiplicer motorens mærkestrøm (ampere) med 1,48. Eksempel: En motor er på 25 A; 25 x 1,48 = 37 kw. Til drift af 3-fasede elmotorer med 2-trins start Hvis svaret ønskes i kva: Multiplicer motorens mærkestrøm (ampere) med 0,95. Eksempel: En motor er på 25 A; 25 x 0,95 = 23,75 = 24 kva. Hvis svaret ønskes i kw: Multiplicer motorens mærkestrøm (ampere) med 0,75. Eksempel: En motor er på 25 A; 25 x 0,75 = 18,75 = 19 kw. DIESELDREVNE KOMPRESSORER Produktnr. Type L x B x H M3 Bar Vægt Kompressor Kaeser M26 152*126*120 2,6 7,0 498 kg Kompressor Atlas Copco XAS36 330*140*120 3,7 7,0 680 kg Kompressor Atlas Copco XAS67DD 312*141*125 3,7 7,0 940 kg Kompressor Atlas Copco XAS66 310*140*130 3,7 7,0 835 kg Kompressor Atlas Copco XAS97DD 312*141*125 5,3 7,0 950 kg Kompressor Kaeser M43 365*141*125 4,2 7,0 790 kg Kompressor Kaeser M57 410*168*154 5,6 7, kg Kompressor Kaeser M80 460*178*154 8,1 7, kg Kompressor Kaeser M *188*160 10,0 10, kg Kompressor Kaeser M *188*160 10,0 10, kg TROMLER Produktnr. Produktbeskrivelse L x B x H Valsebredde Vægt Vibrationstromle Weber DVH550L 174*66* cm 365 kg Vibrationstromle Weber DVH *75* cm 420 kg Råjordskompaktor Wacker RT82-SC 185*82* cm kg Tandemtromle Dynapac CC *97* cm kg Tandemtromle Hamm HD8VV 217*85* cm kg Tandemtromle Hamm HD12VV 246*131* cm kg Valsetog Hamm *210* cm kg Valsetog Hamm H13IX 214 cm kg 70 Anlægsmaskiner

71 MODULER, SKURE & BYGGEPLADS- ETABLERING Moduler, skure & byggepladsetablering 71

72 SKURGUIDE INDHOLD SIDE CRAMO Skurguide Mandskabsvogne... Mandskabsvogn, UMT10/ Mandskabsvogn, K Beboelsesvogne Beboelsesvogn, 4 mands Letvogne Letvogn, M2000, 4 mands Køletrailer...78 Pionervogn...79 Bad- og toiletvogne Badmobil, 1-3 rums Trailermonteret toiletvogn, 2+1 rum Trailermonteret toiletvogn, 4+1 rum Trailermonteret toiletvogn, 10 wc Toiletvogn med spildevandstank...82 Handicaptoiletvogn...83 Flexi moduler...84 Containere...85 Guide til tilbehør Guide - den samlede løsning Forklaring af ikoner og symboler Moduler, skure & byggepladsetablering

73 1. VÆRD AT VIDE OM SKURE, LETVOGNE, FLEXI & CONTAINERE Når man skal leje skure ud, er der mange forhold, der skal tages i betragtning, før man kan afgive tilbud til kunden. Det er vigtigt, at kunden for det rigtige produkt til den rigtige pris. Hvis man ikke får afdækket kundens behov og tager alle vigtige forhold i betragtning, ender et skurprojekt ofte som en dårlig forretning. Og værst af alt, det kan resultere i, at kunden får en dårlig oplevelse ved at handle med Cramo. Den rigtige løsning til den rigtig pris er en kombination af lejemålets længde, projektets størrelse og kompleksitet, hvor projektet skal stilles op og hvordan forholdende er det pågældende sted. Det spiller også ind, hvor mange ekstra services kunden vælger at få med. I det følgende vil der være en gennemgang af hele processen, når man skal leje skure, letvogne, Flexi, eller containere ud. Der vil bl.a. være en afdækning af de faldgruber, der kan opstå undervejs, beskrivelse af produkter, og hvordan man kontrollerer vigtige forhold. 1.1 Hvornår anvendes skure, letvogne, containere og Flexi? Når en kunde har behov for midlertidig plads til kontorer, kantiner, toilet og bad, eller kortvarig beboelse i forbindelse med en byggeplads, kan dette løses med skure, letvogne, containere, og flexi. I store træk kan man sige, at skure, letvogne, flexi, og containere kan opfylde alle behov for indendørsfaciliteter og opbevaring på en byggeplads. Yderligere er skure, containere, letvogne og bad- og toiletvogne også meget anvendelige ved festivaller og andre større udendørsarrangementer. 1.2 Typiske anvendelsesområder - Hvad skal skurene bruges til? Der findes forskellige skurtyper, som hver især dækker forskellige behov. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvad det er for nogle behov der skal dækkes, så kunden får den bedst mulige løsning. Det er vigtigt at kende de forskellige modeller, deres størrelse, mål, og hvor de forskellige udtag til el, afløb og vand sidder, når man skal sammensætte flere kasser til en større skuropstilling Kontorvogn Som navnet fortæller anvendes kontorvogne, når kunden har behov for kontor- og mødefaciliteter i forbindelse med byggerier. De findes i flere varianter og kan bygges sammen så kunden får opfyldt sine behov for mødelokaler, kontorer, bad- og toiletfaciliteter, samt et lille køkken. De fleste kontorvognene kan stables i op til 3 etagers højde. Vær dog opmærksom på, at typen K1 (som er et stort rum) ikke kan bære 2 skure, og derfor heller ikke kan placeres nederst i de tilfælde, hvor man bygger i 3 etager. Kontorvognene findes i forskellige typer med bl.a. 1 stort rum, 2 opdelte rum, med og uden toilet og køkken. De nyeste typer kaldes PK-2000 og med dem er arbejdsmiljøet blevet bedre. Lysere indretning, individuel ventilation, og forbedret lydisolering er nogle af de vigtigste forbedringer som PK-2000 tilbyder. Bemærk at PK-2000 har en bredde på 3,30 mtr mod 3,00 mtr for de øvrige skure. Dette er vigtigt når man skal sammensætte skurene i større løsninger. Moduler, skure & byggepladsetablering 73

74 74 Moduler, skure & byggepladsetablering

75 Ved større skuropstillinger er det også vigtigt at vide, hvor tilslutninger til afløb, el, og vand sidder. Placeringen af tilslutningerne skal tænkes ind, så de er tilgængelige og sammenkørte i den samlede løsning til kunden. Der er forskelliger modeller med forskellig placering af tilslutningerne, men som retningslinie kan følgende benyttes: På alle modeller sidder el-udtaget i den ene gavl, enten oppe eller nede. Tilslutninger til afløb og vand sidder også altid nederst i samme gavl som el-udtaget, men kan være placeret i begge sider. Nedenfor ses 3 modeller og placering af de forskellige udtag er markeret på tegningen. K1M4 UST1 Tilslutning til vand og afløb sidder nederst i gavlen til venstre. El-tilslutningen sidder øverst i samme gavl. UST2 Tilslutning til vand og afløb sidder nederst i gavlen til venstre. El-tilslutningen sidder øverst i samme gavl. Moduler, skure & byggepladsetablering 75

76 1.2.2 Mandskabsvogn En mandskabsvogn anvendes hovedsagligt til bad- og omklædningsfaciliteter, samt køkken og frokoststue. Mandskabsvognene har plads til 10 personer og kaldes i daglig tale altid K10 er. Hvis der er behov for plads til mere end 10 personer kan vognene stables i op til 3 etager. Når man sammensætter et projekt med mandskabsvogne er det meget vigtigt, at man tænker over følgende: Hvor er udtag til afløb placeret? Der er forskel på, hvor afløb til kloak sidder i de forskellige modeller. Det er meget fordelagtigt, at afløb sidder i de samme hjørner, så man kan serieforbinde afløbsinstalla tioner. Hvor sidder tilslutninger til vand og el? Vær opmærksom på, at tilslutning til vand altid sidder nederst i gavlen i samme side som langsidedøren (sammen med tilslutning til afløb). El-tilslutning sidder i samme gavl og side som vand og afløb, men kan både være placeret oppe og nede. Hvilken størrelse og bredde skal bruges? Mandskabsvognene findes i forskellige størrelser: - UMT10/2 = > 3,00 mtr bred / H = 2,75 mtr - K10 => 3,00 mtr bred / 3,00 mtr - PK 2000 => 3,30 mtr bred / 3,00 mtr høj. Dette er vigtigt at tage højde for, når man skal sammensætte en større løsning, hvor man bygger skurene sammen. Højre og Venstre modeller? Tag højde for højre- og venstremodeller. Alle mandskabsvogne findes som højreog venstremodeller. Forskellen er, i hvilken langside døren er placeret. De to varianter er helt ens indrettet, men spejlvendte i forhold til placeringen af døre og tilslutninger. På en højremodel sidder tilslutning til vand og afløb i højre side af gavlen og døren sidder i højre langside. På en venstremodel er det omvendt. Her sidder vand og afløb i venstre side og døren sidder i venstre langside. UMT10/2 - Venstremodel K10 - Højremodel På tegningerne her ses K10 / PK2000 vist som en højremodel. Bemærk at K10 og PK2000 er ens indrettet, men at PK2000 er bredere end K10! På den anden tegning ses en UMT10/2 vist som venstremodel. 76 Moduler, skure & byggepladsetablering

77 1.2.3 Beboelsesvogn Beboelsesvognene anvendes, som navnet fortæller, til midlertidig beboelse. De er udstyret med alt, hvad der er behov for til midlertidig indkvartering. Der er bad og toilet, køkken med opvaskemaskine og komfur som standard, samt sovepladser til 4 personer. Der er forberedt til vaskemaskine og tørretumbler, som kunden kan få med i pakken mod ekstra betaling. Udover standard udrustningen kan kunden vælge diverse tilbehørspakker som indeholder bl.a. service, gryder, potter & pander og diverse køkkengrej. Se afsnit 2.1 for beskrivelse af Tilbehørspakker. Beboelsesvognene er bl.a. velegnede til festivaller og genhusningsprojekter i forbindelse med forsikringssager og/eller renoveringsprojekter, hvor familier må flytte midlertidigt ud af deres hjem. Tilslutning til vand, afløb og el er placeret samlet nederst til højre i gavlen, hvor døren sidder i venstre langside (se tegning). De vigtige spørgsmål at svare på er derfor: hvormeget inventar skal kunden have med og hvilket? hvormeget tilbehør skal kunden have? hvor sidder tilslutninger i forhold til hensigtsmæssig placering af vognen? 4-mands - Beboelsesvogn Letvogn En tommelfingerregel for, hvornår man anvender letvogne i stedet for skure er, at det er til kortere lejemål. Letvognene findes som: kontor beboelse omklædning/bad/ophold/køkken Letvognene er alle trailermonterede, mindre og lettere end skurvogne. Det betyder at de er lettere at transportere og at de kræver mindre plads. De skal heller ikke leveres med kranbil som alle skurene skal. Til gengæld kan letvogne ikke stables i etager, og der er derfor begrænsninger for, hvor mange personer man kan lave faciliteter til med letvogne. Alle modeller har tilslutning for strøm, vand og afløb. De findes både til kontorfaciliteter og beboelse. Der er forskel på, om letvognene er udstyret med vand- og spildevandstanke eller om de har mulighed for tilslutning til eksisterende kloak- og vandsystemer. Der er også forskel på, hvor på vognen udtagene til vand, el og afløb sidder. Moduler, skure & byggepladsetablering 77

78 Det er vigtigt at tænke placeringen af udtagene ind fra start, så man for placeret vognen hensigtsmæssigt ude hos kunden. Nedenfor ses et eksempel på en M2000 letvogn til 4 personer. Her sidder et teknikrum med alle udtagene samme sted. Letvogn M2000 YDRE MÅL INKL. ANHÆNGERTRÆK PÅ LETVOGN, BADMOBILER OG TOILETVOGNE Letvogne Beboelse 4-mands 4-mands, M mands, M2000 Miljø & Pioner Miljøletvogn Pionervogn Kontor Badmobil 1 rum 2 rum 3 rum Toiletvogne wc 2 rums Toiletsøjle, 1 rum Længde i meter 7,40 7,40 9,00 8,30 9,00 5,90 7,90 8,30 4,10 5,90 7,40 5,90 6,90 9,00 6,90 1,10 Bredde i meter 2,30 2,30 2,50 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,50 2,50 2,30 1,60 Højde i meter 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,40 Køletrailer HVAD KAN KøLE- Og frysetraileren LøSE for DIg? KøLE- Og frysetralier CRAMO PRODUKTBESKRIVELSE Når noget skal holdes koldt, kan man anvende en køle- og frysetrailer. Køletraileren anvendes ofte ved events, festivaler og andre begivenheder, hvor der er behov for at kunne holde mad og drikkevarer kolde. Den er monteret på en trailer med synsfrit træk og kører på 230V / 16 A / CEE stik. Den har en kapacitet på 6 Europa paller med en lasteevne på kg og en egenvægt på 950 kg. 78 Moduler, skure & byggepladsetablering

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Ligahockey ApS Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre Frederiksberg, den 13-04-2011 Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse

Læs mere

MATERIEL UDLEJNING Prisliste dec. 2015

MATERIEL UDLEJNING Prisliste dec. 2015 MATERIEL UDLEJNING Prisliste dec. 2015 STIKORDSREGISTER A Affugter...8 Afkorter...5 Afretningssæt...6 B Båndpudser Makita...6 Betonhammer...4 Betonhammer Hilti...4 Betonsliber...6 Blokstensklipper...6

Læs mere

MATERIEL- & PRISLISTE

MATERIEL- & PRISLISTE MATERIEL- & PRISLISTE PR. 1. JUNI 2013 TRANSPORTBUEN 5 7400 HERNING TLF. 97 25 09 00 www.abc-ikast.dk ATERIEL Hilti EL-, TRYKLUFT Wacker Soroto OG Tromleblander ATERIEL EL-, B E TRYKLUFT T O N M AT OG

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

CRAMO MINILEJEGUIDE TIL GØR-DET-SELV FOLKET

CRAMO MINILEJEGUIDE TIL GØR-DET-SELV FOLKET Tilbuddet er gældende i 2008. CRAMO MINILEJEGUIDE TIL GØR-DET-SELV FOLKET Super tilbud! *Lej 7 dage betal kun for 4! *De 4 dage beregnes ud fra dagslejen i minilejeguiden. Tilbuddet er gældende i 2008.

Læs mere

PROFESSIONEL UDLEJNING TIL VIRKSOMHEDER

PROFESSIONEL UDLEJNING TIL VIRKSOMHEDER PRISLISTE MAJ 2016 Avedøreholmen 51 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 48 18 salg@ah-lift.dk www.ah-lift.dk PROFESSIONEL UDLEJNING TIL VIRKSOMHEDER 1 Prisliste gældende fra 01.05.2016 2 INDHOLD Zonekort... 2 Prisliste...

Læs mere

John Larsson. Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016.

John Larsson. Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016. 1. Generelle Betingelser. John Larsson Gældende lejebetingelser pr. 1. maj 2016. Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående regler og den til enhver tid gældende prisliste anvendelse for

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Arbejde i højden. Garant Udlejning A/S. www.garant.dk. Bestil online eller ring til en af vores afdelinger...

Arbejde i højden. Garant Udlejning A/S. www.garant.dk. Bestil online eller ring til en af vores afdelinger... Bestil online eller ring til en af vores afdelinger... Arbejde i højden Garant Udlejning A/S Fabriksparken 18 2600 Glostrup Tlf. 43 63 03 06 E-mail: garant@garant.dk Klokkestøbervej 3 5230 Odense Tlf.

Læs mere

Arbejde i højden. Garant Udlejning A/S. www.garant.dk. Bestil online eller ring til en af vores afdelinger...

Arbejde i højden. Garant Udlejning A/S. www.garant.dk. Bestil online eller ring til en af vores afdelinger... Arbejde i højden Bestil online eller ring til en af vores afdelinger... Garant Udlejning A/S Fabriksparken 18 2600 Glostrup Tlf. 43 63 03 06 E-mail: garant@garant.dk Klokkestøbervej 3 5230 Odense Tlf.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER TRAXCAVATOR GUMMIGEDER

GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER TRAXCAVATOR GUMMIGEDER www.barslund.as GRAVEMASKINER GUMMIHJULSMASKINER DUMPERE TRAXCAVATOR GRADERE GUMMIGEDER DOZERE TROMLER TILBEHØR Gældende fra 1. april 2015 - revideres årligt SKOVLKAPACITET VÆGT PR. TIME PR. DAG HYDRAULISKE

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Afhentning og aflevering af materiel efter aftale. Vestsjællands Materieludlejning Slagelsevej 235A 4400 Kalundborg Tlf. 40312670

Afhentning og aflevering af materiel efter aftale. Vestsjællands Materieludlejning Slagelsevej 235A 4400 Kalundborg Tlf. 40312670 Afhentning og aflevering af materiel efter aftale. Vestsjællands Materieludlejning Slagelsevej 235A 4400 Kalundborg Tlf. 40312670 Prisliste gældende fra 1. januar 2006 Lejebetingelser Såfremt andet ikke

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Gravemaskiner 18-46 tons Side 3. Minigravemaskiner 0,8-14 tons Side 4. Rendegravere Side 5. Minilæssere - gummihjulslæssere Side 6

Gravemaskiner 18-46 tons Side 3. Minigravemaskiner 0,8-14 tons Side 4. Rendegravere Side 5. Minilæssere - gummihjulslæssere Side 6 Gældende fra 1. marts 2012 Prisliste 2012 Indholdsfortegnelse Gravemaskiner 18-46 tons Side 3 Gravemaskiner på bånd Gravemaskiner på gummihjul Minigravemaskiner 0,8-14 tons Side 4 Minigravemaskiner Rendegravere

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

RINGSTED LIFTUDLEJNING

RINGSTED LIFTUDLEJNING RINGSTED LIFTUDLEJNING Prisliste & Brochure pr. 1. april 2015 - Prislisten gælder kun slutbrugere af lifte - Over 185 lifte i højden fra 5,7-55 meter Lastvognslifte med betjening Lastvognslifte uden betjening

Læs mere

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening Retningslinjer og vejledning for Hobro Boligforening Retningslinier og vejledning Retningslinier og vejledning i forbindelse med vedligeholdelse, forbedringer, ændringer og moderniseringer af boligforeningens

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Materiel- & prisliste pr. 1. juni 2013

Materiel- & prisliste pr. 1. juni 2013 Materiel- & prisliste pr. 1. juni 2013 TRANSPORTBUEN 5 7400 Herning Tlf. 97 25 09 00 www.abc-ikast.dk UDLEJNING UDLEJNING UDLEJNING UDLEJNING NING UDLEJNING UDLEJNING UDLEJNING UDLEJ INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kontrakt om leje af dele af Egeparken

Kontrakt om leje af dele af Egeparken Kultur Kontrakt om leje af dele af Egeparken Til opførelse og drift af klatrepark i dele af Egeparken 16. febuar 2016 15/34553 1 af 9 Partnere Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Kommune CVR:

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

FEST UDLEJNING. Service Borde Stole Lys Telte Køle-/frysetrailer Toiletter

FEST UDLEJNING. Service Borde Stole Lys Telte Køle-/frysetrailer Toiletter FEST UDLEJNING. Service Borde Stole Lys Telte Køle-/frysetrailer Toiletter Velkommen hos Hollænder Group ApS Som altid er klar til at betjene nye som nuværende kunder, vi har alt, hvad man altid lige står

Læs mere

Lejekontrakt Trailer

Lejekontrakt Trailer Lejekontrakt Trailer De generelle lejebetingelser, som kan indeholde betingelser, der kan være særligt byrdefulde for lejer, er gældende, medmindre de er fraveget ved de individuelle eller særligt, skriftligt

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Skal vi leje sammen..

Skal vi leje sammen.. Skal vi leje sammen.. Ring til os vi løser alle opgaver med eller uden fører.. www.jl-maskinudlejning.dk 70 20 55 84 MINIGRAVER 8-14 tons Vi er leveringsdygtige i minigraver fra 8-14 tons med eller uden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Renault Care via Santander / Renault Finance: Kundens underskrift

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Renault Care via Santander / Renault Finance: Kundens underskrift via Santander / Renault Finance:, Box 1028, SE-164 21 Kista, Sollentuna, SWEDEN Kundekopi via Santander / Renault Finance: Sendes til: Service Contracts Box 1028 SE-164 74 KISTA, Box 1028, SE-164 21 Kista,

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH BASIS: Indhold: DAH BASIS abonnement:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Trailerlifte op til 23,5m Bomlifte op til 26,4m Saxlifte op til 12m. Se alt materiel på www.mjlift.dk. Liftudlejning Tlf.40107414

Trailerlifte op til 23,5m Bomlifte op til 26,4m Saxlifte op til 12m. Se alt materiel på www.mjlift.dk. Liftudlejning Tlf.40107414 Trailerlifte op til 23,5m Bomlifte op til 26,4m Saxlifte op til 12m Se alt materiel på www.mjlift.dk Alle Lifte kan selvfølgelig lejes med Betjening og liftføreren hjælper selvfølgelig til med arbejdet

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Vognmandskørsel & Maskinudlejning

Vognmandskørsel & Maskinudlejning Vognmandskørsel & Maskinudlejning Prisliste gældende fra den 15.3.2012. Alsidige transportmuligheder & maskiner til enhver opgave Prisliste for tip- og kranbiler Pr. time 3 akslet solo-bil 660,00 kr. 4

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Dacia Care via Renault Finance: Kundens underskrift

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Dacia Care via Renault Finance: Kundens underskrift CPR/CVR/EAN nummer :... Virksomhedsnavn :... Navn :... Adresse :... Nummer :... Postnr :... By :... Tlf. :... Modelbetegnelse :... Første registreringsdato (dd mm åååå) :... via Renault Finance:, Box 1028,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Cemage ApS Hedegaardsvej 3 DK 2300 København S Tlf

Cemage ApS Hedegaardsvej 3 DK 2300 København S Tlf 8. juni 2017 Udlejning Cemage ApS Cemage ApS Hedegaardsvej 3 DK 2300 København S 8. juni 2017 Udlejning Cemage ApS Rense unit BT30 / SK30 Ref: 1100-010 Første dag 625,00 kr. Yderligere dage 595,00 kr.

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Maskin udlejning til private og erhverv

Maskin udlejning til private og erhverv Maskin udlejning til private og erhverv 2012 / 2013 Reklame Vi udlejer Minigraver, Lifte, Motorbør, Have maskiner, Trailere, oma. Kig ind på vores hjemme side www.lejma.dk for mere info Vi har åbent alle

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 1 27-02-2014 07-03-2014 Delaftale 2 kontokortordning til tankstationer

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger.

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger. AUKTIONSVILKÅR ON-LINE AUKTIONER. 1. Forord: 1.1.Ethvert salg på Hillerød Auktioners on-line auktionsside (i det følgende kaldet online) er underlagt den til enhver tid gældende danske lovgivning. 1.2.Betingelserne

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR Vakuumaggregat Indholdsfortegnelse Denne Manual... Side 2 Forord.. Side 3 Vigtigt. Side 3 Sikkerhedsforeskrifter. Side 4 Montering på maskinen... Side 5 Opstilling... Side 6

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

3-i-1 muskelbundet! Universalmaskinen til enhver hobbyhåndværker: Uneo Maxx og Uneo til hamring, boring og skruning.

3-i-1 muskelbundet! Universalmaskinen til enhver hobbyhåndværker: Uneo Maxx og Uneo til hamring, boring og skruning. 3-i-1 muskelbundet! Universalmaskinen til enhver hobbyhåndværker: Uneo Maxx og Uneo til hamring, boring og skruning. Uneo Maxx og Uneo fra Bosch. Verdens mindste borehamre med pneumatisk slagværk til hamring,

Læs mere

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse:

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Standardvilkår for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015 Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere