Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring"

Transkript

1 Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har tegnet denne lønsikring. Forsikringsgiver: Forsikringsselskabet er AmTrust International Underwriters Ltd., 40 Westland Row, Dublin 2, Irland (herefter kaldet AmTrust, vi eller os ), der er autoriseret og reguleret af den Irske Centralbank og registreret i Irland med Company No Denne forsikring er formidlet til dig igennem FTF-A. Det er FTF-A, du skal kontakte, hvis du vil anmelde en skade på denne forsikring. Se nærmere under afsnit 7 Sådan anmelder du en skade. Administrator: Marsh & McLennan Agency A/S (herefter kaldet MMA), der administrerer forsikringen for os. 2. Hvad dækker denne forsikring? Denne forsikring omfatter ufrivillig arbejdsløshed. 3. Hvem kan tegne denne forsikring? Du kan tegne forsikringen, når du opfylder følgende betingelser: Er medlem af FTF-A Er fyldt 18 år, men ikke 60 år Har et dansk CPR-nr. Er ansat lønmodtager i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) i mindst 6 måneder inden tegningsdagen og aflønnet for mindst 16 timer pr. uge og ikke er vikar eller ansat i fleksjob eller Er selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark og driver virksomheden som din hovedbeskæftigelse Ikke har og ikke burde have kendskab til kommende arbejdsløshed Vurderingen af, om du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende*, afgøres efter reglerne i arbejdsløshedsforsikringslovgivningen samt de for denne forsikring særskilte definitioner i afsnittet ordforklaringer. 4. Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringen træder i kraft den 1. i måneden efter forsikringens tegning. Ved forsikringens ikrafttrædelse begynder kvalifikationsperioden - se afsnit 17 nedenfor. Forsikringsdækningen gælder for ét kvartal ad gangen, og fornys automatisk hvert kvartal medmindre forsikringen ophører af andre grunde. Ændres forsikringsydelsen i forsikringens løbetid, træder ændringen i kraft den 1. i måneden efter. Forhøjes forsikringsydelsen, gælder der en ny kvalifikationsperiode for forhøjelsen, og du skal på ændringstidspunktet opfylde alle betingelserne i afsnit 3 for at forhøje forsikringsydelsen. 5. Forsikringspræmie Præmien betales kvartalsvis forud og svarer til en procentdel af den valgte forsikringsydelse. Den månedlige præmie kan ændres med et varsel på løbende måned + 30 dage. Du skal også betale den løbende præmie i perioder, hvor der udbetales forsikringsydelser fra forsikringen. Skadeforsikringsafgiften til staten betales sammen med hver præmiebetaling. Hvis du opsiger forsikringen indenfor fortrydelsesfristen på 14 dage*, får du hele det indbetalte beløb tilbage. Præmien for ufrivillig arbejdsløshed er fradragsberettiget efter de til enhver tid gældende regler - og vi indberetter indbetalte præmier til SKAT. 6. Udbetaling af forsikringsydelser Alle udbetalinger af forsikringsydelser ved ufrivillig arbejdsløshed sker til dig som forsikringstager og indbetales på den anviste konto i et dansk pengeinstitut. Forsikringsydelserne for ufrivillig arbejdsløshed er skattepligtige efter de til enhver tid gældende regler - vi tilbageholder skatten og afregner den til SKAT. 7. Sådan anmelder du en skade Du, dine arvinger eller boet efter dig, skal hurtigst muligt anmelde enhver skade til FTF-A, der behandler skaden på vegne af os, indstiller til godkendelse og udbetaling hos vores administrator MMA. Skadesanmeldelsen findes på eller fås ved henvendelse til: FTF-A Snorresgade København S Udbetaling af forsikringsydelser forudsætter, at FTF-A modtager de oplysninger, der er nødvendige for at kunne behandle anmeldelsen. For eksempel: Korrekt udfyldt anmeldelse Kopi af opsigelse fra din arbejdsgiver eller anden dokumentation, som af os kan sidestilles hermed Forsikringsbetingelser nr af Side 1 af 7

2 Dokumentation for ansættelsesforhold og aflønning hos arbejdsgiver igennem minimum 12 måneder Lægeerklæring fra praktiserende læge i Danmark Du skal selv betale de direkte omkostninger til fremskaffelse af nødvendige oplysninger i forbindelse med anmeldelse af en forsikringshændelse. Når din anmeldelse er godkendt, skal der for hver optjeningsperiode - og så længe du har krav på udbetaling af forsikringsydelser - afgives en fornyet anmeldelse til FTF-A. Har du tegnet en tilsvarende forsikring ved ufrivillig arbejdsløshed i et andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring. Ved ufrivillig arbejdsløshed skal du oplyse os om den anden forsikring. Du skal ligeledes anmelde den ufrivillige arbejdsløshed til dit andet forsikringsselskab. Hvis det andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, fordeles erstatningspligten efter reglerne i Forsikringsaftaleloven. 8. Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede forsikringsaftale efter forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes som udgangspunkt fra den dag* forsikringsaftalen træder ikraft. Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger (Faktaoplysninger om FTF-A Lønsikring), om bl.a. fortrydelsesretten og om den bestilte lønsikring. Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du skriftligt pr. brev eller underrette FTF-A om, at du har fortrudt forsikringsaftalen: FTF-A Snorresgade København S 9. Opsigelse af forsikringen Udover fortrydelesesretten har du ret til når som helst at opsige forsikringen skriftligt med et varsel på løbende måned + 30 dage. Opsigelsen skal sendes til FTF-A Vi har ret til, når som helst, at opsige forsikringen med et skriftligt varsel på 30 dage til en betalingsdato. Derudover kan vi opsige forsikringen uden varsel, hvis du ved forsikringens etablering eller ved en skade har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger om eller fortier omstændigheder, som er af betydning for os. 10. Ophør af forsikringen Forsikringsdækningen ophører, når du: ikke længere er medlem af FTF-A ikke har indbetalt forsikringspræmien går på folkepension, seniorførtidspension, førtidspension, efterløn, bliver bevilliget ledighedsydelse eller fleksjob. Du er forpligtet til omgående at orientere FTF-A herom afgår ved døden fylder 65 år (ved månedens udgang) har modtaget sammenlagt 36 forsikringsydelser for ufrivillig arbejdsløshed 11. Ændring af forsikringsbetingelserne Vi er berettiget til at foretage ændringer i forsikringsbetingelserne med et skriftligt varsel på løbende måned + 30 dage*. 12. Behandling af oplysninger Ved tegningen af forsikringen tilkendegiver du udtrykkelig accept af, at de afgivne oplysninger kan behandles af såvel FTF-A, AmTrust & MMA til administration af forsikringen. Behandlingen af oplysninger sker til enhver tid i overensstemmelse med reglerne i Lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer). Du kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke oplysninger FTF-A, AmTrust & MMA har registreret om dig samt få oplyst formålet med registreringen af oplysningerne, hvorfra oplysningerne stammer, og til hvem oplysningerne eventuelt er videregivet. Du kan endvidere til enhver tid anmode om, at bestemte registrerede oplysninger om dig ikke længere gøres til genstand for behandling. Hvis din indsigelse findes at være berettiget, vil behandlingen af disse oplysninger straks ophøre. 13. Klageadgang Det er muligt at klage over en afgørelse fra FTF-A Lønsikring. Er du utilfreds med en afgørelse skal du først gøre indsigelse over for afgørelsen til FTF-A Lønsikring. Opnås der ikke enighed, vil FTF-A Lønsikring forelægge klagen for den klageansvarlige: FTF-As Klagenævn Snorresgade København S FTF-As Klagenævn er sammensat af et ligeligt antal repræsentanter fra AmTrust, FTF-A og MMA. Forsikringsbetingelser nr af Side 2 af 7

3 Ankenævnet for Forsikring FTF-A Klagenævns afgørelser kan indbringes for: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn. I nævnet sidder repræsentanter for såvel Forbrugerrådet som forsikringserhvervet. Klagen til Ankenævnet skal sendes på et særligt skema, som kan downloades fra Sammen med klageskemaet skal klageren betale et gebyr. 14. Lovgivning Eventuelle tvister, der indbringes for en retlig instans vedrørende nærværende forsikringsbetingelser og den indgåede forsikringsaftale, afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. 15. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsdækningen gælder udelukkende, hvis den ufrivillige arbejdsløshed indtræder i forsikringens løbetid og under forudsætning af, at du har været aflønnet for min. 16 timer pr. uge i en periode på mindst 12 måneder umiddelbart før første arbejdsløsheds indtræden - og dermed berettiget til udbetaling af forsikringsydelser. Arbejdsløshedsperioder på sammenlagt 14 dage* eller mindre afbryder ikke denne 12 måneders periode. Perioder, hvor du er på supplerende dagpenge, tæller ikke med i beregningen af de 12 måneder. Udbetaling af forsikringsydelser er betinget af, at du er ufrivilligt arbejdsløs, er tilmeldt jobcentret, står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked, er berettiget til at modtage dagpenge og ikke har fået karantæne for selvforskyldt ledighed af a-kassen. Bliver du ufrivilligt arbejdsløs på grund af midlertidig uarbejdsdygtighed og dermed ikke kan stå til rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked, vil du dog alligevel være berettiget til at modtage forsikringsydelser for ufrivillig arbejdsløshed. Bliver du midlertidig uarbejdsdygtig i en arbejdsløshedsperiode, og dermed ikke kan stå til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked, vil udbetalingen af forsikringsydelser fortsætte. I disse tilfælde er der ikke krav om tilmelding til jobcentret, i den periode du er midlertidig uarbejdsdygtig. Hvis du ved etableringen af forsikringen havde kendskab til, eller burde have kendskab til sygdom eller personskade, som medfører den midlertidige uarbejdsdygtighed, er der dog ikke dækning herfor. Tidligere færdigbehandlede sygdomme eller følgesygdomme er dog dækket, hvis du har været raskmeldt og symptomfri* i mindst 12 måneder. Dette gælder dog ikke, hvis sygdommen er af ofte tilbagevendende karakter (visse kræftsygdomme og psykiske sygdomme efter en lægefaglig vurdering). Kommer du i aktivering i et offentligt løntilskudsjob, vil du kunne fortsætte med udbetaling af forsikringsydelser. Kommer du i aktivering i et privat løntilskudsjob, vil udbetalingen af forsikringsydelser ophøre. Ved ufrivillig arbejdsløshed kan retten til udbetaling fra forsikringen bevares i op til 3 måneder under jobsøgning i et andet EØS-land. Det et er krav, at du i denne periode står til rådighed for arbejdsmarkedet i det pågældende land, og at FTF-A har godkendt jobsøgningen. 16. Ufrivillig arbejdsløshed "Ufrivillig arbejdsløshed" betyder, at du er blevet afskediget fra dit job, og at din ansættelse herefter ufrivilligt er ophørt efter udløbet af gældende opsigelsesvarsel. Det er en betingelse, at afskedigelsen kan dokumenteres i form af skriftlig opsigelse fra din arbejdsgiver eller anden dokumentation, som af os kan sidestilles hermed. Det er i denne forbindelse uden betydning, om du reelt har været på arbejde, på ferie, fritstillet eller lignende i opsigelsesperioden. Arbejdsløshed, der skyldes, at du selv har opsagt dit job, eller skyldes berettiget bortvisning, er som hovedregel ikke omfattet af begrebet "ufrivillig arbejdsløshed". Vurderingen af, om du er ufrivilligt arbejdsløs, følger dog arbejdsløshedsforsikringslovens regler om karantæne ved selvforskyldt ledighed. Derudover er udbetaling af forsikringsydelser betinget af, at du er til rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked og tilmeldt dit lokale jobcenter. Ved lægedokumenteret sygdom er det en betingelse, at sygdommen er diagnosticeret og ikke er en direkte eller indirekte følge af en sygdom, som var kendt ved forsikringens etablering. Tidligere færdigbehandlede sygdomme eller følgesygdomme er dog dækket, hvis du har været raskmeldt og symptomfri* i mindst 12 måneder. Dette gælder dog ikke, hvis sygdommen er af ofte tilbagevendende karakter (visse kræftsygdomme og psykiske sygdomme efter en lægefaglig vurdering). Ved konkurs hos arbejdsgiveren indtræder den ufrivillige arbejdsløshed ved konkursens indtræden, og der ses derved bort fra den normale opsigelsesperiode. Hvis du modtager ydelser fra Lønmodtagernes Garantifond eller konkursboet, regnes arbejdsløsheden for indtrådt, når disse ydelser ophører, og du samtidig står til rådighed for arbejdsmarkedet. Forsikringsbetingelser nr af Side 3 af 7

4 Er du selvstændig erhvervsdrivende*, er det en forudsætning for at opnå dækning, at din virksomhed er: Erklæret konkurs, Ophørt ved tvangsauktion, eller Panthaver har overtaget driften af din virksomhed inden tvangsauktion 17. Kvalifikationsperiode Ufrivillig arbejdsløshed, der indtræder 1. indenfor kvalifikationsperioden - de første 6 måneder efter forsikringen er trådt i kraft - eller 2. som følge af opsigelse - samt enhver form for mundtligt eller skriftligt besked om, at du med overvejende sandsynlighed bliver arbejdsløs - der afgives indenfor kvalifikationsperioden i de første 6 måneder efter forsikringen er trådt i kraft er ikke omfattet af forsikringen og kan derfor ikke medføre ret til udbetaling af forsikringsydelser. Det er uden betydning, om meddelelsen er mundtlig eller skriftlig. 18. Overførsel af anciennitet fra anden forsikring og bortfald af beskæftigelseskrav Har du, som forsikringstager, haft en tilsvarende forsikring* i et andet forsikringsselskab, kan din kvalifikationsperiode for denne forsikring reduceres eller helt bortfalde. Det er dog en betingelse for overførslen af anciennitet, at FTF-A Lønsikringer er trådt ikraft senest 1 måned efter den tidligere forsikring er ophørt. Kvalifikationsperioden på de 6 måneder reduceres med det antal dage*, som den tidligere forsikring har været i kraft. Efter 6 måneder bortfalder kvalifikationsperioden helt for denne forsikring. Hvis forsikringsydelsen eller udbetalingsperioden i FTF-A Lønsikring overstiger betingelserne fra den tidligere forsikring, gælder der en kvalifikationsperiode på 6 måneder for den overskydende del. Undtagelserne for nærværende forsikringsdækning, jf. afsnit 25, er stadig gældende, uanset reduktion i kvalifikationsperiode. Du skal selv sørge for, at den fornødne dokumentation herfor fremskaffes ved anmeldelsen af ufrivillig arbejdsløshed. Såfremt denne forsikring afløser en tilsvarende forsikring* i et andet forsikringsselskab, ses der bort fra beskæftigelseskravet på de 6 måneder inden tegningen, der normalt er gældende, når du i øvrigt opfylder betingelserne for tegningen se afsnit 3. Bortfald af beskæftigelseskravet* gælder dog maksimalt for en tilsvarende forsikring*. Hvis forsikringsydelse og/eller udbetalingsperiode på denne forsikring overstiger betingelserne på den tidligere forsikring, er der alene dækning for en forsikringsydelse og/eller en udbetalingsperiode svarende til den tidligere forsikring, indtil du har været i beskæftigelse i 6 måneder efter forsikringens ikrafttrædelse. 19. Selvrisikoperiode* og optjeningsperiode* De første 30 hele dage* efter, at den ufrivillige arbejdsløshed er indtrådt, er en selvrisikoperiode*, som beregnes fra den dag, du har ret til dagpenge eller sygedagpenge. Efter udløb af selvrisikoperioden* starter optjeningsperioden*, der er den samme som den periode dagpengekortet dækker. Dog ikke første og sidste udbetaling, hvor vi vil udbetale for de antal dage, du er berettiget til. Du skal for hver optjeningsperiode indsende Erklæring om fortsat arbejdsløs til FTF-A lønsikring 20. Udbetaling af forsikringsydelser Efter udløb af selvrisikoperioden* og optjeningsperioden* er du berettiget til udbetaling af et beløb med udgangspunkt i den aftalte forsikringsydelse*. Udbetalingen kan tidligst ske, når vi har godkendt din anmeldelse, selvrisikoperioden* er afholdt, og vi har modtaget dokumentation for din ufrivillige arbejdsløshed i perioden. Beregningen af udbetalingen sker på timebasis med udgangspunkt i din forsikringsydelse. Udbetalingen reduceres forholdsmæssigt for de timer i ugen, hvor der ikke er udbetalt dagpenge for - uanset årsag hertil. Vi betaler op til 12 forsikringsydelser pr. udbetalingsperiode og i alt op til 36 forsikringsydelser ved flere adskilte arbejdsløshedsperioder. Ved flere arbejdsløshedsperioder se afsnit Dækningsmaksimum Den løbende udbetaling af forsikringsydelser ved ufrivillig arbejdsløshed kan aldrig overstige kr. pr. måned. Udbetalinger af forsikringsydelser kan sammen med udbetalinger fra et ansættelsesforhold samt dagpenge fra a-kassen, sygedagpenge og pensions-/forsikringsbeløb, som udbetales som følge af den ufrivillige arbejdsløshed, maksimalt udgøre 90 % af den hidtidige løn efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Det uanset om den valgte forsikringsydelse er højere. 22. Flere arbejdsløshedsperioder For at opnå ret til en ny udbetalingsperiode af maksimalt 12 forsikringsydelser, skal du igen have været beskæftiget, som lønmodtager i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder og aflønnet for mindst 16 timer om ugen uden udbetaling af supplerende Forsikringsbetingelser nr af Side 4 af 7

5 dagpenge. For hver ny udbetalingsperiode starter en ny selvrisikoperiode på 30 dage*. Hvis der er mindre end 6 måneder mellem to arbejdsløshedsperioder vil de to perioder blive behandlet som én periode, hvor der højst kan udbetales op til 12 forsikringsydelser. Ved midlertidigt arbejde på mindre end 12 måneder, hvor du ikke modtager supplerende dagpenge, har du ret til at få fortsætte den tidligere udbetalingsperiode. Vi udbetaler op til 12 forsikringsydelser i alt, hvori udbetalingerne før og efter din arbejdsperiode bliver medregnet. Du skal skriftligt meddele os herom, inden du påbegyder det midlertidige arbejde. Midlertidigt arbejde på mere end 12 måneder afbryder udbetalingsperioden. En ny udbetalingsperiode kræver, mindst 6 måneders arbejde som lønmodtager* med min. 16 timer pr. uge. 23. Arbejde i udlandet Forsikringen kan bevares, når forsikrede tager nyt arbejde, udstationeres i udlandet eller arbejdspladsen flytter til udlandet uanset om forsikrede kan bevare sit medlemskab af FTF-A. Du skal skriftligt meddele FTF-A om arbejde i udlandet inden afrejse. Det er en forudsætning for udbetaling af forsikringsydelse, at: Præmie kan opkræves og betales i Danmark, mens forsikrede er i udlandet Forsikrede genoptager sit medlemskab af FTF-A ved hjemkomst Forsikrede er berettiget til dagpenge i Danmark. Se tillige afsnit Supplerende dagpenge Er udbetalingen af lønsikringen startet, og bliver du berettiget til udbetaling af supplerende dagpenge ved arbejde på nedsat tid hos en ny arbejdsgiver, vil du samtidig kunne få udbetalt forsikringsydelse. Du skal skriftligt meddele os ansættelsesvilkårene på dit nye job, før du starter med at arbejde på nedsat tid. Udbetalingen skal, sammen med løn og andre udbetalinger, kunne holde sig indenfor 90 % af den hidtidige løn efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. 25. Ferie og orlov Afholdelse af normalt optjent ferie modregnes i forsikringsydelserne på samme måde som ved udbetalingen af dagpengene. Afholdelse af barselsorlov og forældreorlov indenfor arbejdsløshedsperioden, afbryder selvrisikoperioden* og udbetaling af forsikringsydelser. Efter endt orlov af en samlet varighed på maksimalt 12 måneder kan udbetalingen genoptages, hvis de almindelige betingelser er opfyldt og hvor udbetalinger før og efter orloven bliver medregnet i ydelsesperioden. Afholder du andre typer orlov i en arbejdsløshedsperiode, mister du retten til yderligere forsikringsydelser, indtil du igen har været beskæftiget som lønmodtager* og ansat i et lønmodtager* job - i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder og aflønnet for mindst 16 timer om ugen. 26. Hvad dækker forsikringen ikke? Vi udbetaler ikke forsikringsydelser ved arbejdsløshed, hvis: Du ikke har været beskæftiget som lønmodtager* (aflønnet for min. 16 timer pr. uge) i en periode af 12 måneder umiddelbart før første arbejdsløsheds indtræden. Arbejdsløshedsperioder på sammenlagt 14 dage* eller mindre afbryder ikke perioden Du indenfor de første 6 måneder efter at forsikringen er trådt i kraft bliver arbejdsløs, opsagt, eller modtager enhver form for mundlig eller skriftlig besked om, at du med overvejende sandsynlighed bliver arbejdsløs Du på tidspunktet for forsikringens etablering havde kendskab til eller burde have haft kendskab til kommende arbejdsløshed Du ikke modtager dagpenge fra a-kassen Du har fået karantæne i a-kassen som følge af selvforskyldt ledighed Du ved forsikringens etablering eller senere har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for forsikringsdækningen Du selv har opsagt dit job, eller berettiget er blevet bortvist af din arbejdsgiver, medmindre du ikke er idømt karantæne efter arbejdsløshedsforsikringslovens regler Du er blevet arbejdsløs, helt eller delvist, som følge af en sygdom eller lidelse, som du havde eller burde have kendskab til på tidspunktet for forsikringens ikrafttrædelse, eller som du har søgt læge for indenfor 12 måneder før forsikringens ikrafttræden Du arbejder på et specifikt projekt, der planmæssigt forventes afsluttet indenfor en periode på 2 år efter forsikringens ikrafttrædelsesdato, og ansættelsesforholdet herefter afsluttes Du arbejder i henhold til en tidsbegrænset kontrakt, hvorefter ansættelsesforholdet afsluttes indenfor en periode på 2 år efter forsikringens ikrafttrædelsesdato. En eventuel arbejdsløshedsperiode mellem to tidsbegrænsede kontrakter for eksempel ved turnusordninger eller undervisningskontrakter - på maksimalt selvrisikoperiodens længde - afskærer dig ikke fra en udbetaling, så længe den sidste kontrakt ophører 2 år eller mere efter forsikringens ikrafttrædelsesdato Din beskæftigelse er sæsonbetonet og arbejdsløshed er en normal del deraf eller arbejdsløshed indtræffer regelmæssigt i forbindelse med dit arbejde Arbejdsløsheden opstår som følge af en ulovlig eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse Forsikringsbetingelser nr af Side 5 af 7

6 Arbejdsløsheden indtræder direkte eller indirekte som følge af frihedsberøvelse, der er foretaget af en offentlig myndighed Arbejdsløsheden indtræder direkte eller indirekte som følge af krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning Du er selvstændig erhvervsdrivende* og driften af din virksomhed midlertidigt ophører 27. Undtagelser Vi udbetaler ikke forsikringsydelser, som følge af midlertidig uarbejdsdygtighed*, hvis årsagen til den midlertidige uarbejdsdygtighed er opstået som en direkte eller indirekte følge af: Sygdom eller legemsbeskadigelse, som du har forårsaget med forsæt eller grov uagtsomhed Sygdom eller personskade, som du var eller burde have været bekendt med enten har fejlet det før forsikringens tegning eller sygdommen er af ofte tilbagevendende karakter eller sygdom, som du har søgt læge for, indenfor 12 måneder før forsikringens ikrafttræden Selvforskyldt beruselse, misbrug af alkohol, medicin, narkotika og lignende stoffer Enhver tilstand, der opstår under eller i forbindelse med ophør af arbejdet/udstationeringen i udlandet Epidemier, der er taget under offentlig behandling Krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning Forsikringsbetingelser nr af Side 6 af 7

7 28. Ordforklaringer I disse forsikringsbetingelser har nedennævnte ord følgende betydning: Beskæftigelseskrav er krav om, at du har været i beskæftigelse, før du kan tegne forsikringen. Dag forstås som kalenderdage, således at en uge svarer til 7 dage, og et år til 365 (366) dage. Fastansat se definition under lønmodtager. Forsikringens løbetid betyder den periode, hvor forsikringen er i kraft (fra ikrafttrædelsestidspunkt til tidspunktet for forsikringens ophør). Forsikringsydelse" betyder betaling for en optjeningsperiode, uanset forsikringsydelsens størrelse. Fuldt til rådighed betyder, at du til enhver tid står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked. Ved vurderingen heraf anvendes de i medfør af arbejdsløshedsforsikringslovens udstedte bekendtgørelser om rådighed, som a-kassen har pligt til at tilse bliver overholdt. Løn betyder ved arbejdsløshed den indkomst, som a-kassen opgør som grundlag for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge i henhold til gældende lovgivning og bekendtgørelser. Optjeningsperiode er hver dag du er arbejdsløs efter udløbet af selvrisikoperioden*. Optjeningsperioderne følger FTF-A s udbetalingsperioder. Selvrisikoperiode er de første 30 hele dage efter, at den ufrivillige arbejdsløshed er indtrådt og som beregnes fra den dag, du har ret til dagpenge eller sygedagpenge. Selvstændig erhvervsdrivende betyder, at du har din hovedbeskæftigelse, det vil sige bruger hovedparten af din arbejdstid, i din egen virksomhed i Danmark, hvad enten denne drives som personligt ejet virksomhed, som interessentskab eller som anpartsselskab, aktieselskab eller kommanditselskab med afgørende indflydelse, jf. bekendtgørelse om optagelse i arbejdsløshedskasse for selvstændige erhvervsdrivende. Symptomfri betyder, at du ikke har haft de typiske tegn på den pågældende sygdom og ikke har været i medicinsk behandling. Dette gælder dog ikke, hvis sygdommen er af ofte tilbagevendende karakter (visse kræftsygdomme og psykiske sygdomme efter en lægefaglig vurdering). Tilsvarende forsikring Betyder samme forsikringssum, udbetalingsperiode, selvrisikoperiode*. Lønmodtager betyder, at du har en ansættelsesaftale med en arbejdsgiver uden en på forhånd aftalt udløbsdato, eller en ansættelsesaftale af mindst 2 års varighed, og at du er aflønnet for mindst 16 timers arbejde pr. uge. Er ansættelsesaftalens udløbsdato senere end 2 år efter policens ikrafttrædelse, betragtes ansættelsesaftalen som værende uden aftalt udløbsdato. Er du ansat som lønmodtager i en virksomhed, uanset organisationsform, og du, dine nærmeste pårørende eller andre nærtstående* udøver afgørende indflydelse på denne virksomhed, er du ikke lønmodtager i relation til denne forsikring, men betragtes som selvstændig erhvervsdrivende*. Midlertidig uarbejdsdygtighed betyder, at du på grund af sygdom eller en ulykke, er fuldstændigt forhindret i at udføre dit almindelige, lønnede arbejde. Det er samtidig en betingelse, at du, mens du er uarbejdsdygtig, ikke udfører noget andet arbejde, som er lønnet eller som normalt ville være det, og at du er undergivet jævnlig og løbende lægelig behandling mod sygdommen eller ulykkens følger. Nærtstående omfatter ægtefæller, børn, forældre, søskende, samlevere og registrerede partnere. Forsikringsbetingelser nr af Side 7 af 7

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er lønmodtagere, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lønsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er låntager hos realkreditinstituttet, og som har tegnet denne Realkreditforsikring. Forsikringsgiver: AXA France IARD, registreringsnummer 722 057 460

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 1.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 1.2 Hvad dækker forsikringen... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen... 2 1.4 Hvornår dækker forsikringen...

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job 2013 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring sikrer dig økonomisk, hvis du mister dit job. Den store nedgang i indtjeningen

Læs mere

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 Indholdsfortegnelse Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 For Lønmodtagere 4. Ledighedsforsikring side 7 5. Uarbejdsdygtighedsforsikring side 9 For

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Indtræden i forsikringsordningen... 2 2.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 3. Definitioner... 2 4. Forsikringsdækning... 3 4.1 Forsikring ved Ufrivillig Arbejdsløshed...

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de samlede forsikringsbetingelser for Lønsikring 60+. Forsikringen gælder for lønmodtagere, der

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Løndækning - for kunder i GE Money Bank

Løndækning - for kunder i GE Money Bank Nr. 1000-062 Forsikringsbetingelser Løndækning - for kunder i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Løndækning, som gælder for kunder i GE Money Bank. Vi anbefaler,

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Serviceforbundets Lønforsikring

Serviceforbundets Lønforsikring Serviceforbundets Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. DF-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Nr. 30000-001 Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din Santander Safe tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

DSA Tillægsforsikring

DSA Tillægsforsikring LB KONCERNEN DSA Tillægsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 28-1, juni 2005 BAUTA FORSIKRING A/S Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk Forsikringsbetingelser for DSA Tillægsforsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede ØkonomiSikring Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr. 19000-003 1 Forsikringstager 1.1 Forsikringstager er den forsikrede kunde i et pengeinstitut, der har formidlet denne forsikring på vegne

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring 1. Parterne Forsikringstager: OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK). Forsikrede: Dig som er kunde hos OK og har et OK Benzinkort, og som har tegnet denne OK Benzinkortforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters

Læs mere

LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser

LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Nr. 1000-071B LåneSikring Basis for kunder i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for LåneSikring Basis, som gælder i forbindelse

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er kunde hos OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK), og som har tegnet denne OK Lønforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters Ltd Lloyd s of London

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-087B AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Nr. 1000-073B Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 01.12.2016 SC2b-2 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Indholdsfortegnelse 1. Lønsikringens

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 02BD BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 02BD BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank Nr. 1000-073 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lånesikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere