HORSENS BYRUMSPLAN udfordringen i horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HORSENS BYRUMSPLAN udfordringen i horsens"

Transkript

1 vision Byrumsplanens visioner bygger videre på kommunens overordnede visioner en sund by Horsens skal være en god by at gå og cykle i. Byen skal inwwmere sport, idræt og fysisk udfoldelse i spændende og aktiviterende byrum. en dynamisk by Horsens skal være en by der hele tiden udvikler sig. Der skabes rum for kreativitet, vækst og vidensudvikling. I Horsens tør man være i front og afprøve nye, visionære tiltag. en bæredygtig by Horsens skal være en bæredygtig by, hvor social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en god by at bo i Horsens skal være en dejlig by at bo i for alle aldersgrupper. Gode rekreative byrum inviterer og tilgodeser det daglige, lokale liv. En tryg by. en kulturel by Horsens styrker sin kulturelle profil. Viften af arrangementer bredes ud både i forhold til brugergrupper, årstider og typer af events. Flere af byens rum indtages til kulturelle begivenheder. en by for alle Horsens skal være en by, hvor alle brugere føler sig velkomne. Udbudet af aktiviteter og designet af byrum skal tilgodese tilgængelighed for alle. en handels by Horsens skal fortsat være en attraktiv handelsby. I fremtidens byrum sker der en støre udveksling mellem byens kommercielle aktiviteter og bylivet. Gode boliger i midtbyen En historisk by og en by af tiden En by med masser af grønt Kommercielle tilbud af høj kvalitet Smukke byrum Urban havnefront Gode rekreative byrum Leg med vand Nemt at komme til stationen Tryg by om natten Kultur i byens rum Attraktive byrum Byen inviterer til fysisk aktivitet - for alle aldre Spændende markedsdage En god by at vokse op i Herlige siddepladser i solen God by for både cyklister og gående Dejlig by at besøge Aktiv og rekreativ havnefront HORSENS BYRUMSLAN udfordringen i horsens en byrumsplan for horsens Horsens Bymidte karakteriseres i dag af en række gaderum og pladser af vekslende kvalitet. Flere byrum er af ældre dato, er utidsvarende udformet og domineret af trafik og. Samtidig er det ønskværdigt at midtbyen inviterer til et mere varieret byliv. Byrumsplanens fokuserer på at skabe en bedre, livligere, mere interessant, bæredygtig og spændende by for alle. Horsens Kommune har sat fokus på en byomdannelse i bymidten. å havnen og den tidligere slagterigrund er To større projekter sat igang. Disse projekter tydeliggør en manglende sammenhængskraft i midtbyen. Et af byrumsplanens fokusområder er at skabe en stærk forbindelse fra stationen til gågadenetværket og videre til havnen. Ydermere skal byrumsplanen skabe det ønskede overblik over de eksisterende byrum og udstikke anbefalinger for den videre udvikling. Byrumsplanen er en langtidsvision. Byrumsplanen tager udgangspunkt i Horsens Kommunes visioner og opstiller rammer for, hvorledes disse kan materialisere sig i fysiske rum. Byrumsplanen bestræber sig på at skabe overblik og derved grobund for større sammenhængskraft i byen. Den er et visionært og strategisk styringsværktøj, der sætter det enkelte byrum ind i en større kontekst. midtbyen skal være en god ramme om det lokale liv, og samtidig fortælle om det, som gør Horsens til noget særligt - og om det, som Horsens ønsker skal være særligt i fremtiden. potentialer NETVÆRK UNDER UDVIKLING Horsens har mange ambitiøse projekter på tegnebrættet - den tidligere slagterigrund og havnen - men midtbyen skal udvikles yderligere for at kunne møde den nye bydannelse. De nye områder ligger godt i netværket. NATUR & HISTORIENS VINGESUS Horsens historiske bykerne er en stor attraktion. Samtidig er Horsens omgivet af strand, skov og natur. Det ville være en stor gevinst for byen at skabe bedre koblinger mellem midtbyen og disse naturherligheder. BYRUM MED OTENTIALE Horsens torve og pladser fungerer ikke optimalt idag, men de har et stort potentiale. Byrummene ligger fint placeret i byen, og der er potentiale for at skabe et netværk af byrum, der inviterer til mange forskellige aktiviteter. STRÆDER OG ASSAGER ER BYENS SKAT Horsens har et findelt netværk af stræder og passager, og det er lidt som at finde en skatkiste. Stræderne og passagerne kan tilføre et af ekstra lag, der kan gøre Horsens til noget helt særligt. HORSENS STÆRK Å KULTUR Horsens er idag stærk på det kulturelle område. Horsens står som vært for en mængde arrangementer; ligefra store koncerter over middelalderfestival til børneteaterfestival. Horsens har potentiale til at være en kulturel by hele året rundt. HORSENS STÆRK Å IDRÆT Horsens er stærk på sport og idræt både på amatørplan og professionelt niveau. Der ligger et stort potentiale i at udnytte denne ressource. I Horsens er det oplagt at sport, idræt og bevægelse får meget større vægt i midtbyen. udfordringer + BYEN ODELT I Ø ER Horsens byggede miljø er det opdelt i ø er. Udfordringen er, at nogle områder fungerer godt, og har en tæthed og urban struktur, som gør, at bylivet lever næsten af sig selv. Andre områder er problematiske, da de er planlagt på en måde, der gør det meget vanskeligt at skabe byliv. RINGE FORBINDELSER TIL VANDET Havnen ligger som umiddelbar nabo til midtbyen, men forbindelserne til den er dårlige, så hverken havn eller midtby idag har glæde af hinanden. Styrkes havnens rekreative potentiale vil den blive et stærkt aktiv for byen - og så er der brug for bedre forbindelser. TRAFIKALE BARRIERER å byniveau danner store trafikårer barrierer. Samtidig er stort set alle byrum og gader i Horsens domineret af kørende såvel som parkerede biler. LAV LÆSBARHED AF BYENS NETVÆRK Netværksmæssigt er forbindelsen fra stationen til vandet svag. Gågadenetværket aflæses forholdsvis klart, men vigtige strækninger udenfor gågadenetværket er helt uartikulerede, og man inviteres ikke til at gå videre. + LAV KVALITET AF BYENS RUM Kvaliteten af byens gader og pladser er generelt lav. ladser, torve og parker er traditionelt set de rum i byen, som man har mulighed for at bruge på en rekreativ måde, men det inviterer stort set ingen af disse rum til i Horsens. ENSIDIGT BYLIV I Horsens er det en udfordring, i lighed med mange andre byer, at holde gang i bylivet udenfor butikkernes åbningstid. Bylivet domineres af kommercielle aktiviteter, og mængden af mennesker, der vælger at bruge Horsens til rekreative formål er generelt lav. AREA STUDIEOMRÅDET: 5340 M2 LÆNGD SØNDERGADE: 428 M analyse byens rum DEN TIDLIGERE slagterigrund 0 m 6 min studieområde 1 km 12 min havnen bilka-området Havnen og vandet er ikke en integreret del af byen studieområde Studieområdet er udvalgt i samarbejde med Horsens Kommune, og dækker den centrale midtby fra stationen og ned til fjorden. En væsentlig del af opgaven er at lave strategi for, hvorledes den centrale midtby, hægter op til den tidligere slagterigrund, Havnen og detailhandelområdet med Bilka o.a. Byrumsplanen går dog ikke ind og laver strategier for disse områder. Koblingen mellem stationen og vandet er for dårlig Trafikken er for dominerende og mange gader er uattraktive for fodgængere.

2 optimér herlighedsværdierne 0 TRÆER Å 10 ÅR... T NÆSSE Det handler om at få det maksimale ud af alt det gode, der allerede findes. I Horsens kan de vigtigste herlighedsværdier inddeles i 3 kategorier; et vand tema, som udnytter vandets herligheder og intro- ducerer nye vandelementer. en naturgrønt tema, som maksimerer de grønne strukturer i og omkring byen. et historisk tema, som dyrker byens markante historiske træk. gør naturen tilgængelig Den omgivende natur er ligeså stor en del af Horsens identitet, som den historiske midtby, og der er meget at vinde ved at gøre den mere tilgængelig. Skab f.eks. attraktive cykelruter helt inde fra midtbyen. fremhæv de historiske spor Historien er tilstede på mange forskellige måder i Horsens. Den spænder vidt fra bindingsværkshuse til industrialiseringens spor med jernbaner og kraner. Historien skal fremhæves og dyrkes i det fremtidige Horsens, men der skal samtidig skabes plads til nutidens historie. Det handler om at finde en god balance. lad vandet komme til byen Horsens er en by ved vand, og temaet vand bør tydeliggøres i byen som helhed. Åen er allerede et markant vandelement i byen, som bør dyrkes og forherliges. I tillæg hertil kan vand som element trækkes med op i byens rum. REKREATIV Havnepromenade Havneudviklingen bør struktureres omkring en smuk og rekreativ offentlig havnepromenade, der inviterer folk ned til vandet. intensiver det grønne Gør Horsens til en grøn by, og gør de grønne elementer mere markante i byen som helhed. lant flere træer og skab flere grønne forbindelser. fredeliggør byens hjerte Fredelig zone km/t, fortorv, cykelstier, i kanten langstids 30 min Sivegade zone ( ) 2 tim langtids - biltrafik 30 km/t, cykler, gående og biler deles om fladen, korttids Gågade zone - ingen bilkørsel, kun varelevering 8-11, ingen Cykelstier Cykelspor i sivegade Kollektivtrafik Gennemkørende biltrafik Horsens skal være en tillgængelig, attraktiv og bæredygtig by for alle brugere gennem at prioritere fodgængere og cyklister og stadig sørge for tilgænglighed med bil. Byens hjerte fredeliggøres gennem en langsigtet strategi med fokus på; nye -huse en fredelig zone med lav hastighed et større gågadenetværk, og sivegader i midtbyen en stærk sstrategi, som omskaber storve til bylivspladser og etablerer nye smuligheder udvikle et velfungerende cykelnetværk 30 min 2 tim langtids rincipsnit af Niels Gyldings gade. 30 bløde trafikanter prioriteres Hvis fodgængere og cyklister skal prioriteres i det fredelige område, så skal biltrafikkens kørehastighed være lav. ingen gennemkørsel i bil Antallet af biler i det fredelige hjerte sænkes på en naturlig måde ved at sætte hastigheden ned, og kun tillade gennemkørsel nogle få steder. skab et attraktivt cykelnetværk Hvis Horsens skal udvikles til en rigtig god cykel by bør cyklerne prioriteres i højere grad. Alle brugergrupper, fra børn til gamle skal kunne føle sig trygge på cykel i trafikken. restriktioner for Et fredeliggjort hjerte kræver en stærk sstrategi, der håndhæves. i midtbyen prioriteres korttids, tilgengæld etableres attraktiv langtids i det fredelige hjertes kant. optimer den offentlige transport rincippet for den offentlige transport bør være at skabe størst mulig tilgængelighed til midtbyen uden at bustrafikken dominerer og påvirker byrummene negativt. Den nye busstation ved stationen bliver det primære knudepunkt for offentlig transport. Niels gyldings gade som Byboulevard Gyldings gade udfylder en vigtig trafikal funk Niels tion. Den bør også i fremtiden kunne ivaretage en høj trafik belastning, men den bør redesig forholdsvis 30 min nes, så den får en mere menneskevenlig karakter, og i samme grad udgør en barriere i byen. Den bør ikke planlægges 2 tim for lavere kørehastighed, og omskabes til en langtids byboulevard. fremhæv kvartersidentiteter Midtbyen - det historiske hjerte stationsbyen - den grønne oase Tidligere slagterigrund Stationsbyen - den grønne oase Midtbyen - det historiske hjerte Havnebyen Horsens er udbygget over flere århundreder, og det fremgår af den byggede struktur. Det er muligt at definere en række kvarterer på baggrund af byggestil, planlægningsprincip og typen af aktivitet. Det vil styrke den samlede oplevelse af Horsens centrale del, hvis hvert af disse kvarterers identitet defineres og videreudvikles Den kollektive trafik kan optimeres, så den fungerer bedre arkerede biler optager plads på byens pladser og torve selv på gågaden! byg byen færdig mod syd Midtbyen har idag et åbent sår mod syd, og den savner at blive bygget færdig. Man bør fortsætte alt det, som allerede fungerer godt i den eksisterende midtby; det historiske gadenetværk, bygningernes skala og tætheden er områdets store styrke. Disse principper bør videreføres og tolkes i en nutidig struktur. Cykelnetværket er underudviklet, og der mangler rekreative ruter fra midtbyen og ud i naturen Skab bydel med flere boliger Midtbyen bør i endnu højere grad være et varieret område. Idag er bydelen kommercielt domineret. Flere boliger ville skabe en mere levende og tryg bydel på alle tider af døgnet. dyrk bydelens grønne og blå potentiale Forstærk bydelens eksisterende kvaliteter. Dyrk bydelens grønne og blå potentialer, og inviter til mere liv og aktivitet. Der er ingen steder, der inviterer til sportslige udfoldelser Der er for få attraktive byrum, og den visuelle kvalitet af byens rum er generelt lav Byens parker inviterer til for få aktiviteter Der er ingen steder for børn styrk den kommercielle forbindelse Styrk forbindelsen mellem stationen og Søndergade. Bydelen har mange boliger, men mangler flere kommercielle aktiviteter. Tilføj nye kommercielle aktiviteter, og skab mere aktive stueetager langs forbindelsen. Horsens historiske bydel er velholdt og skaber en særlig identitet De mange fine passager & stræder tilfører byen særlige kvaliteter

3 skab et godt fodgængernetværk Den urbane forbindelse - kommercielt og rekreativt hovedstrøg Liv: Horsens hovedgade med livlig kommerciel aktivitet, og gode rekreative opholdsmuligheder Rum: Det pompøse gågaderum opgraderes, så det står rent og tydeligt frem med en elegant indretning. Netværket skal strækkes ud, så det får fat i både stationen og den tidligere slagterigrund i vest og havnen og fjorden i øst. Der bør arbejdes for at; der udvikles et godt fodgængernetværk, som er attraktivt og tilgængeligt for alle Gader og passager fremstår med en klarere identitet der skabes mere variation i forbindelserne flere strækninger omskabes til rekreative byrum Den urbane forbindelse - urbant og grønt hovedstrøg Liv: Rekreativ gade med få, attraktive kommercielle tilbud. Rum: Kongensgade omdannes til en urban grøn forbindelse, og de tilstødende grønne rum styrker denne identitet. Den blå forbindelse Liv: vand, leg, sport for alle. Rum: Åboulevarden omdannes til en rekreativ forbindelse med et vandtema, hvor vand springer, bobler, pibler, damper og flyder. Lav trafikmængde og gode cykelforhhold. Den kreative forbindelse Liv: En gade hvor kreativitet og innovation får plads. Små nye virksomheder, kulturelle institutioner, gallerier, kunsthåndværk, teater, antikvariater mv. Rum: Fin bygade med klar prioritering af fodgængere og cyklister. Smuk belægning og byrumsudstyr af højkvalitet. fra togspor til Sportsspor Liv: løbe, hoppe, springe, rulleskøjte, skate mv. Rum: De gamle togskinner gøres til en alternativ rute med fokus på leg, sport og bevægelse. Historiske stræder Liv: de varierer nogle er boliggader og andre butiks og café stræder. Rum: Har allerede i dag en stærk identitet, som skal bibeholdes og forstærkes. Havnepromenade Liv: romenade hvor man kan gå, sidde og ligger. Herfra kan man hoppe i vandet. Rum: smuk havnepromenade med en god bygningskant som aktiverer livet langs vandet. Byboulevard assager Liv: anderledes byliv i mange farver. Nogle passager rummer offentlige tilbud, nogle kunstoplevelser og andre er rekreative uderum for tilstødende boliger. Rum: I passagerne eksperimenteres. De varierer i identitet med det grønne, det legende, det kreative og det overraskende i centrum. Liv: God cykelrute, og behagelig for fodgængere. Bilister forstår straks, at nu er de inde i midtbyen. Den urbane forbindelse - kommercielt & rekreativt hovedstrøg Rum: Niels Gyldingsgade er en vigtig trafikåre, men ændrer karakter fra indfaldsvej til byboulevard. Den urbane forbindelse - urbant & grønt hovedstrøg Den blå forbindelse - rekretive strækning med vandtema Den kreative forbindelse - innovativ, kreativ og kulturel handelsgade Byboulevard Rekreativt åløb Liv: Kanoer og kajakker i vandet, gående og joggere langs kanten. Oplevelser med flora og fauna Rum: En rute med fokus på vand og frodig natur. Gode stier langs åens kanter. Handelstræder assager 153 Grøn gade Sportsspor byens liv Midtbyen inviterer kun få fodgængere sammenlignet med andre byer (Vejle og Svendborg) 5 Fysiske aktiviteter Svanes Torv Andr. Steensberg lads 2 Teatertorvet Kulturelle aktiviteter Kommercielle aktiviteter vitus Berings lads Vitus Berings park Søndergade Torvet Legende børn Liggende Klosterkirkegården Rådhustorvet Siddende sekundært Siddende på caféstol 7 Rådhusparken Siddende på bænk Venter på transport Stående Opholdsaktiviteter i diverse byrum og parker på en sommer hverdag. Ovenfor vises den gennemsnitlige fordeling i det enkelte byrum indenfor perioden kl

4 skab attraktive rekreative rum Horsens byrum skal have pust af nyt liv. Byrummene skal gøres til attraktive og rekreative rum. De rekreative rum skal være de glitrende perler i netværket, som samler og intensiverer de oplevelser og aktiviteter, som de nye attraktive forbindelser lægger frem; Velkomstplads med kunst og kultur Liv: Her bydes man velkommen til Horsens og til den nye Kulturstation. Gode opholdsmuligheder og aktiverende og legende elementer. Skiftende udstillinger Rum: Når man træder ud af stationen åbner et smukt pladsrum sig foran én. Rummet kommunikerer, at det ligger som startpunkt på byens vigtigste forbindelse. Optaktstorvet Liv: Et klassiske mødested inden shoppingturen. Man sidder på café, og der er boder med blomster. Rum: et lille torv, der byder velkommen til gågadenetværket. Her er aktive stueetager, og fortsættelsen på Søndergades belægning ruller den røde løber ud. Grønt opsamlingssted Liv: Et krydsningspunkt, hvor man venter på bussen og starter shoppingturen. Her snupper man en taxa efter en glad aften i stræderne. Rum: Mellem grønne stammer venter man på bussen. ladsens design løser på æstetisk vis cykel, taxaholdeplads og afsætningsspladser. Torve, pladser og parker inviterer til varieret brug og ivaretage forskellige aktiviteter. hvert enkelt byrum har en klar identitet byens rum planlægges, så de aktiverer byen over døgnet, ugen og året. byens torve og pladser bør transformeres til fodgængerrum, men enkelte torve vil stadig have krydsende biltrafik. Kulturelt mødested Liv: Samlingssted med små caféer, teatret, udendørsscenen backstage og filmforevisning under åben himmel. Et aftensted. Rum: Teatertorvet integreres med de omkringliggende passager og stræder. Mange gode opholdsmuligheder både for optrædender og et lille hvil på en bænk. Svanes Torv Teatertorvet Andreas Steensbergs plads vitus Berings lads vitus berings park Torvet klosterkirkegården Rådhustorvet Fredfyldt pause og klassiske koncerter Liv: en fredfyldt pause. å gode sommerdage er her udendørs arrangementer med korsang og klassisk musik. Rum: Kirkegården er nyligt i stand sat. Det anbefales at der opsættes flere gode bænke og måske lette flytbare stole, når der er arrangementer. rådhusparken gammel toldbod Blomstrende Oase Liv: En sansemættet oase med gode legemuligheder for børn, og behagelige opholdsmuligheder for voksne. Rum: En blomstrende park som opleves åben og indbydende. Mange fine kig og forbindelser til verden omkring gør den tryg og behagelig. Sport og rosenduft Liv: der spilles bold og leges tagfat på de store plæner. Der er picnic på græsset og ældre damer på bænkene. Blomsterhaverne dufter og lokker. Rum: de store åbne arealer udnyttes til sportslige aktiviteter, og blomsterhaverne gøres endnu mere attraktive. God cykelrute gennem parken. Ankerpunkt ved vand Liv: Med byen i ryggen opleves vandets herlighed. Man sidder i solen, på kajkanten, på trappen, man snupper en svømmetur i den rengjorte fjord... Rum: Havnepromenaden hægter sig til midtbyen i et markant vandrum, der ligger for enden af bassinet og skaber overgang mellem land og vand - mellem by og fjord. Vandsymfoni Liv: Til hverdag skaber et væld af springende vandstråler et sanseligt opholdssted. Ved arrangementer huser torvet let store menneskemængder. Rum: Rådhustorvet er tyngdepunkt på den blå forbindelse. Når springvandet slukkes er torvet en ensartet plan flade til større arrangementer. Byens hjerte Liv: Hele byens samlingssted, der både byder på kaffe i solen, masser af byliv og spændende torvedage. Rum: En smuk og intim byplads med aktive stueetager. Rummets midte ligger åben, så der her kan afholdes markedsdage. Kultur Styrk vinteraktiviteterne Flere steder at gå hen om aftenen Mere fysisk aktivitet Flere steder at lege LEGE AKTIVITETER FYSISKE AKTIVITETER - SORT OG SIL Stort set al aktivitet foregår på Søndergade resten af byen ligger øde hen KULTUR OG KUNST AKTIVITETER Der er stort set ingen legende børn i Midtbyen AFTEN AKTIVITETER Der er stort set ingen, der dyrker sport i byens rum VINTER AKTIVITETER Der er næsten ingen mennesker i byen om aftenen.

5 BYRUMSROGRAMMER LAN 1:1000 ROTERAD 25 GRADER byrumsprogrammerne skal ses som oplæg og inspiration til den forestående konkurrence om forbindelsen mellem stationen og havnen. vitus berings plads Aktive stueetager langs Kongensgade. I relation til busstoppesteder skabes gode opholdsmuligheder med noget at kigge på. Café og mødesplads. Mulighed for marked; loppefund, blomster mv. pendant til Torvets markedsdage. gågadens urbane ankerpunkt Visionen for Vitus Berings lads er, at den bliver gågadens urbane entréplads. Et mødested som styrker koblingen fra stationen til gågadenetværket ved at lade Jessensgade og Kongensgade mødes i en pladsdannelse. ladsen har potentiale til at blive et levende byrum. Visionen er en plads, der fredes fra den dominerende trafik, en plads som tilpasses den menneskelige skala og som i fremtiden udvikles til en urban oase med fokus på fodgængere. Der findes mulighed for at skabe en plads med en klarere rumlig definition ved at tilføje helt nye offentlige funktioner i ny bebyggelse mellem pladsens østlige del og Vitus Berings park. Nye aktiviteter i parken som inviterer til leg og fysisk udfoldelse for både lokale beboere og besøgende. fysiske / aktive aktiviteter leg, sport, idræt multifunktionelle aktiviteter, markedsdage, blomsterbod osv. avillion med udadvendte funktioner, som indgår aktivt i pladsens liv. Bygning eller aktivitetsfelt som aktiverer pladsen både dag og aften. Bygningen bør programmeres til en offentlig og udadvendt funktion, som udveksler med byrummet, såsom en sportsfacilitet, biograf, markedshal eller lign. kommercielle aktiviteter / café udeservering offentligt ophold rådhustorvet Interaktivt vandelement som kan tændes og slukkes og inviterer til leg Rådhustorvet er stedet man mødes til parader, demonstrationer mm. Torvet kan få ny betydning som mødested om vinteren ved at danne ramme om skøjtning. lads for store events og festivaler. Mulighed for udadvendte funktioner som isbar, café, restaurant og små butikker. hverdags herligheder og store events Eksisterende bygninger med nye funktioner og entreer till torvet. Rådhustorvet har potentiale til at udvikles til en plads, som tilbyder noget for alle byens brugere. En plads man kan nyde både til hverdag og til store arrangementer; koncerter, markereder, skøjtebane mv. Visionen om det aktive torv kræver et fleksibelt rum, som kan transformeres. Rådhustorvet ligger som højdepunkt på den blå forbindelse. Et vand tema kan blive en stærk identitet for torvet. Vandet kobler mentalt til havnen og inviterer til leg og giver samtidig ro og sanselige oplevelser. RÅDHUS LADSEN SØNDERGADE sanselige oplevelser, leg, overraskelse multifunktionelle aktiviteter, events, markedsdage, blomsterbod osv. kommercielle aktiviteter / café udeservering transparent/ aktiv kant HAVNE LADSEN Julemarked og juletræsfest om vinteren. Udendørs udstillinger koblet til Rådhusets funktioner. åboulevarden og gammel toldbod RÅDHUS LADSEN HAVNE LADSEN Kørebaner og placeres i skyggesiden, så aktivitetsarealet får de bedst mulige betingelser i solsiden Der etableres en smal bufferzone foran boligerne. Zonen er en del af det offentlige rum, men kan befolkes med blomsterpotter og en bænk el. lign. 1:1000 Ophold med gode muligheder for social samvær og med udsyn til livet i rummet. lads for udeservering og kommercielle aktiviteter langs den sydvendte bygningskant. Skabe nye bygningskanter som definerer rummet og samtidigt tillføjer aktive kanter til byrummet. byens aktive kobling til vandet Med Åboulevarden og Gammel Toldbod har midtbyen mulighed for at etablere en ny stærk kobling til fjorden - den blå forbindelse. åboulevardens store udfordring kan vendes til en fordel. Dens bredde kan bruges til at skabe en helt anderledes og ny type gaderum i Horsens. Visionen er at udvikle både aktive og passive rekreative aktiviteter, så boulevarden bliver en aktivitetsforbindelse med mulighed for sport, spil, leg og ophold. Et vandtema kan understøtte Åboulevarden som forbindelse til vandet. En plads som åbner op til fjorden og inviterer til ophold tæt på vand. Vandelementer tilbyder alle sanselige oplevelser og invitere børn og barnlige sjæle til leg. Aktivitetsfelter med både aktiv og passiv rekreation ophold bufferzone ved boliger multifunktionelle aktiviteter Vand aktiviteter, event plads kommercielle aktiviteter / udeservering Aktivitetsfelter som inviterer alle brugergrupper til aktiv fysisk udfoldelse. Offentlig eller kommerciel funktion som er med til at aktivere byrummet. Kiosk eller mindre informationsbygning Mulighed at anvende vandflden som aktivitetsplads.

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012

Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Hvad vil vi med provinsbyerne? COWI 6. marts 2012 Befolkningsudviklingens geografi under finanskrisen Befolkningsudvikling pr. år 2008 til 2012 Kilde: Danmarks Statistik De unges flyttemønster under finanskrisen

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL Introduktion INDLEDNING mulig og at der i udformningen indtænkes tryghed, olevelser og komfort i så stor grad som overhovedet

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser område 2 38 Område 2 knytter sig til Helsingørs bykerne og kystog havnearealerne med det kommende Kulturværft og søfartsmuseum samt Kronborg, Nordhavnen og Grønnehave Strand. Området strækker sig fra kysten/havnen

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning De nye byrum ved Svendborg Havn -konkretisering og afprøvning af bogen Aktiverende arkitektur og byplanlægning Svendborg Havn Havnen i Svendborg er et attraktivt

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

VALSETORVET FREDERIKSVÆRK

VALSETORVET FREDERIKSVÆRK VALSETORVET FREDERIKSVÆRK Revideret Dispositionsforslag Juni 2015 SLETH A/S ERIK BRANDT DAM Arkitekter INDHOLD Beskrivelse Opgaven Analyse Projekt Materialer BESKRIVELSE Set fra oven er Frederiksværk

Læs mere

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE Center for Bydesign Arkitektur og Byrum marts 2009 gadehjørner fortov busgade Nørrebrogade projektets fase 1 lagde sit

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi Best case eksempler byens showroom Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi VOX POP & SHOWROOM Hvad: To initiativer der giver os viden og skaber opmærksom på problematikken. VOX POP Hvad:

Læs mere

stationsforpladsen hedehusene

stationsforpladsen hedehusene stationsforpladsen hedehusene Borgermøde 19.10.2015 Arkitekter: Juul Frost Arkitekter Ingeniør: Atkins ingeniører DISPOSITION 1. VISION - Fra spredt til samlet byliv - Bedre forhold for bløde trafikanter

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN Nyt Aarhus Stadion - et nyt oplevelsesrum i skoven udarbejder ideoplæg til et Nyt Aarhus Stadion i Marselisskoven. En idé, der bryder med den sædvanlige tanke om et stadion,

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

KÆRUP PARK. Tæt på Ringsted Centrum. 41 attraktive grunde i skønne naturomgivelser. - siden 1972

KÆRUP PARK. Tæt på Ringsted Centrum. 41 attraktive grunde i skønne naturomgivelser. - siden 1972 KÆRUP PARK Tæt på Ringsted Centrum 41 attraktive grunde i skønne naturomgivelser - siden 1972 Inspiration og valgfrihed Hos HusCompagniet tilbyder vi det individuelle kvalitetshus. Hos os kan I vælge præcis

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

KLUBØEN I VEJLE - HOVEDPROJET VEJLEDENDE ILLUSTRATIONER STATUS - 08-06-2012

KLUBØEN I VEJLE - HOVEDPROJET VEJLEDENDE ILLUSTRATIONER STATUS - 08-06-2012 KLUBØEN I VEJLE - HOVEDPROJET VEJLEDENDE ILLUSTRATIONER STATUS - 08-06-2012 27-04-2012 INTRODUKTION Området for Klubøen er i dag vand og den pælebårede ø, som bærer bygningen placeres, så den danner

Læs mere

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden.

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden. NOTAT Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24. marts 2015 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan 20. april 2015 2015-001256-14 Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24.

Læs mere

STRATEGI FOR UDVIKLING AF MIDDELALDERBYEN LAD BYLIVET BLOMSTRE

STRATEGI FOR UDVIKLING AF MIDDELALDERBYEN LAD BYLIVET BLOMSTRE STRATEGI FOR UDVIKLING AF MIDDELALDERBYEN LAD BYLIVET BLOMSTRE Middelalderbyen er det centrale Københavns eget secielle og historiske navn - og det et er smukt og rart sted at være. Det emmer å sin helt

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Bjørvika. havnepromenaden bjørvika P 035

Bjørvika. havnepromenaden bjørvika P 035 Bjørvika havnepromenaden bjørvika P 035 036 Havnepromenaden bjørvika Bjørvika 38 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 54 55 - Bjørvika > Visioner - Bjørvika > Anbefalinger - Livet > Brugere - Livet > Byrumsaktiviteter

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole Udvikling af Kvarteret T BA 11 DE 4. G.0 LI 02 NT 1 FE 2.1 OF 2.0 0 Februar 2010 Introduktion Svendborg Byråd ønsker at sætte gang i en udvikling af området mellem bymidte og havn. De første skridt er

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

21-05-2014 14/20650. Indbydelse til dialogmøde om projekter ved Havbogade

21-05-2014 14/20650. Indbydelse til dialogmøde om projekter ved Havbogade 21-05-2014 14/20650 Indbydelse til dialogmøde om projekter ved Havbogade Tid: tirsdag den 3. juni 2014 kl. 19:30 21:00 Sted: Biblioteket, Kongevej 19 udstillingssalen ud mod Ahlmannsvej. Denne indbydelse

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Nye byrum ved Svendborg Havn - konkretisering og afprøvning af bogen Aktiverende arkitektur og byplanlægning Kortlægning Havnen i Svendborg er et attraktivt sted

Læs mere

ER DU VILD MED GIVSKUD?

ER DU VILD MED GIVSKUD? ER DU VILD MED? Givskud er på det mentale Danmarkskort, lokalt, regional måske enda globalt, på lige fod med Legoland i Billund og gravhøjene i Jelling. Får Givskud nok ud af denne favorable situation?

Læs mere

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder:

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder: NOTAT Byrådscentret 06-02-2013 Bystrategier for Høje Taastrup, Taastrup og Hedehusene til Byrådet. Høje Taastrup Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. Leaba 34483/13 11/30531 Et regionalt mødested for handel, erhverv

Læs mere

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Herlev Bytorv Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Skitseforslag 14.01.2016 INTRODUKTION I disse år oplever hele hovedstadsregionen en enorm udvikling. I Herlev kommer dette blandt til udtryk

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

fællesskab København

fællesskab København fællesskab København Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten i

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS

EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS EKSEMPLER PÅ BYOMDANNELSE I ÅRHUS ANTON IVERSEN ÅRHUS KOMMUNE DANMARK ÅRHUS Verdens mindste storby smilets by Århus Kommune: 300.000 indbyggere 170.000 arbejdspladser ÅRHUS VESTDANMARKS HOVEDBY EMNE: To

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer.

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer. Opsamling på byrådets temamødedrøftelse af midtbyplanen for Horsens by Mandag den 23. februar 2009 Temamødet om midtbyplanen tog udgangspunkt i Gehl-arkitekternes byrumsrapport, som bl.a. indeholder seks

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger Notat Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14 Resume af Følgegruppens holdninger Især fire forhold blev nævnt af følgegruppen: 1. Gruppen efterspørger en bedre løsning for

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Byer for mennesker - fra analyse til virkelighed

Byer for mennesker - fra analyse til virkelighed Byer for mennesker - fra analyse til virkelighed Urban Lab 1, Nr. Vosborg, 14. marts 2014 Birgitte Bundesen Svarre, PhD, MA, Gehl Architects 1. Et slag for de rette SPØRGSMÅL 2. Et slag for HVERDAGEN 3.

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

IDEE TIL BYENS FORM INDLEDNING STEDET NU

IDEE TIL BYENS FORM INDLEDNING STEDET NU IDEE TIL BYENS FORM INDLEDNING Århus er en by hvor pulsen er høj. Her er byens stemningsfulde kvarterer og ældre bygninger med til at skabe et grundlag for en by der er i udvikling og har blikket rettet

Læs mere

Vækstudvalget møde den 2. maj 2016

Vækstudvalget møde den 2. maj 2016 Vækstudvalget møde den 2. maj 2016 Billede med vejen der hen.. Byforum er et operativt forum, som skal medvirke til at skabe en levende, attraktiv, sammenhængende og unik bymidte i Holbæk med et højt aktivitetsniveau

Læs mere

Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark

Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark Gehl Architects Gehl Architects arbejder for at skabe byer som er - levende - sunde -bæredygtige -attraktive -trygge for hermed at forbedre livskvaliteten

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Befolkningsprognoser 3 4 Kamp mellem kommuner om bosætning Erkendelse af at Aabenraa

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Workshop: Input til bestyrelsens udviklingsarbejde

Workshop: Input til bestyrelsens udviklingsarbejde Referat [Vælg datoen] Workshop: Input til bestyrelsens udviklingsarbejde Ørestad Syd, Robert Jacobsens Kollegiet, den 26. november 2014 kl. 18.30 21.30 Velkomst: Oplægsholdere: Facilitator: Antal deltagere:

Læs mere

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd.

ET GRØNNERE BRYGGEN. Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. ET GRØNNERE BRYGGEN Forslag til ny grøn byrumsplan for Islands Brygge lavet af Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd. GRØNNE BYRUM PÅ BRYGGEN Amager Vest Lokaludvalg og Islands Brygges Lokalråd

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel HVALSØ BYTORV 26.10.2012 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A Baggrund - intentioner Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden. Dette

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Nem hverdag. Stærkt fællesskab.

Nem hverdag. Stærkt fællesskab. FREMTIDENS fremtidens FORSTAD forstad Nem hverdag. Stærkt fællesskab. Velkommen til en ny form for forstad, hvor hverdagslivet er nemt og fællesskabet stærkt. NærHeden er en helt ny bydel med boliger,

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Debattemaer i 1. runde Byvækst og byomdannelse i Horsens - hvilke bymæssige kvaliteter skal vi satse

Læs mere

HAVE og BAKKER. VORES mark er et fladt landskab midt i Trekantsområdet. Marken ligger lige nu og venter på at blive taget i brug.

HAVE og BAKKER. VORES mark er et fladt landskab midt i Trekantsområdet. Marken ligger lige nu og venter på at blive taget i brug. HAVE og BAKKER VORES mark er et fladt landskab midt i Trekantsområdet. Marken ligger lige nu og venter på at blive taget i brug. Min intention med marken er at skabe rum for oplevelser, kontemplation,

Læs mere

KLIMAKLAR I SKIBHUS. Hjertelig velkommen til borgermøde 8. december 2014

KLIMAKLAR I SKIBHUS. Hjertelig velkommen til borgermøde 8. december 2014 KLIMAKLAR I SKIBHUS F R A R E G N VA N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til borgermøde 8. december 2014 HVEM ER TEAM SKIBHUS? AFTENENS PROGRAM 19.10 Hvad skal der

Læs mere

SLOTSBYEN FREMTIDENS FREDENSBORG

SLOTSBYEN FREMTIDENS FREDENSBORG SLOTSBYEN FREMTIDENS FREDENSBORG november 2014 introduktion Chaloup Kongebroen Orangeriet Fredensborg slot Visitorcenter Langedam Slotsalléen Jernbanegade Busholdepladsen Stationen Fredensborg er en enestående

Læs mere

Hvidbog. Borgermøde om byrumsprogram Maribo. Maribohallerne d. 11. juni 2014

Hvidbog. Borgermøde om byrumsprogram Maribo. Maribohallerne d. 11. juni 2014 Hvidbog Borgermøde om byrumsprogram Maribo Maribohallerne d. 11. juni 2014 Borgermøde om byrumsprogram Maribo Lolland Kommune inviterede d. 11. juni alle kommunens borgere til åbent borgermøde omkring

Læs mere

Program for borgermødet

Program for borgermødet Program for borgermødet 19.00 Velkomst ved H.C. Østerby 19.10 Gennemgang af kommuneplantemaer ved Søren Hemdorff. Besvarelse af opklarende spørgsmål. 20.50 Pause med kaffe og kage. 20.10 Debat Ordstyrer:

Læs mere

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder.

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS første byrum i KLIMAkvarter Borgerdrevet byfornyelse Københavns Kommunes første klimatilpassede

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Indhold. Indledning. Projektområde - Ådalen 1:5.000 - Projektområdet 1:1.000 - Billeder fra stedet

Indhold. Indledning. Projektområde - Ådalen 1:5.000 - Projektområdet 1:1.000 - Billeder fra stedet Indhold Indledning Rekreative forbinlser i områt - Kortlægning Projektområ - Ådalen 1:5.000 - Projektområt 1:1.000 - Biller fra stet Ådalen i fremtin - Collage - Plan - Reference biller 3 Øverst: Orthofoto

Læs mere

INPUT TIL VISIONSPLAN FOR MARIBO

INPUT TIL VISIONSPLAN FOR MARIBO INPUT TIL VISIONSPLAN FOR MARIBO SAMMENFATNING PRÆSENTERET FOR BYRÅDET 27. MARTS 2014 OPLÆG TIL BORGERMØDE I MARIBOHALLERNE I MARIBO 11. JUNI 2014 BY OG LANDSKAB 1 ByogLandskab CVR 2918 5662 Axeltorv 3

Læs mere

Velkommen i nabolaget

Velkommen i nabolaget Velkommen i nabolaget Velkommen til Hillerød Kommune og livet som Hillerødborger Vi har lavet denne folder som et lille bidrag til, at du kommer godt i gang med at bo i Hillerød Kommune. På de næste sider

Læs mere