Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørlsr - Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 UDSKRIFT REG.NI. 3? s-i 1%.-/%7 a f OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL. År 1967, dn l6.fbruar, afsagd Ovrfrdningsnævnt følgnd k n d l s i sagn nr. 1819/65 vdrørnd frdning af aralr i Hostrup sogn langs sydbrddn af Vard å's udløb i Ho bugt. I dn af frdningsnævnt for Rib amtsrådskrds dn 14.juni 1965 afsagt kndls hddr dt: "Vd brv af 22.april 1964 anmodd Danmarks Naturfrdningsforning ftr samråd md frdningsplanudvalgt for Rib og Ringkøbing amtr, frdningsnævnt for Rib amtsrådskrds om, at dr rjss frdningssag for t områd vd sydbrddn af Vard å's udløb i Ho bugt. I Naturfrdningsforningns brv hd dt bl.a.: "Områdt vd Vard å's udløb r t karaktristisk vstjysk landskab, og man har fra vjn fra Billum sydpå og fra dnn vj ad vjn mod Myrthu n mgt smuk udsigt ovr Vard å og dnns omgivlsr. En dl af dtt områd nydr n dlvis frdning, mn såfrmt landskabt skal bvar sin nuværnd karaktr, vil dt vær nødvndigt at sikr områdt ydrligr." Områdt, dr mod nord bgrænss af Vard å, udgrr t ca. 500 mtr brdt bælt, strækknd sig fra Billum-Krauns vjn i nordøst til Myrthugård i sydvst. Naturfrdningsforningns påstand går i hovdtræk ud på,

4 - 2 - ~\~' at ydrligr bbyggls forbyds indn for hl områdt, hvorhos.i dr påstås indført n rækk rgulrnd bstmmlsr for bnyttl- sn af d pågældnd aralr. Af t af frdningsplanudvalgt for Rib og Ringkøbing amtr udarbjdt dtaillrt ovrsigtskort frmgår bl.a., at n bræmm af 300 mtrs brdd langs dn af Esbjrg kommun jd Myrthu plantag og drod sammnhængnd privat plantagr mod sydvst, samt n bræmm af 150 mtrs brdd langs Vard å imod nord r omfattt af bstmmlsrn i naturfrdningslovns 25, stk 2 og 4 Frdningsforslagt omfattr hlt llr dlvis følgnd jndomm i Hostrup sogn: Ejrnavn matr.nr. jrlav ca.aral hraf omfat- tt af 25 - Karl Hnning Andras Christiansn Rudolf Sørnsn Sillsn Elva Lydia Dammark Sills Sillsn Thøgr Thøgrsn 4t Nils Pdr Pdrsn 4 b Krauns 29,5 15,4 l a " 2 l " 4 g " 11 c " 12 a " 15 " l k Myrthu l l " 2 b Krauns 26,5 11,5 2 i " 4 o " 7 i " 2 m Krauns 5,5 1,0 4 i " 14 " 3 n Krauns 0,3 0,3 7 h Krauns 0,2 l c Myrthu 25,4 25,0 l a Myrthu 8,0 8,0 I ~~~==~~~~==========g~~ ===

5 - 3 - tt' Aralrn r brgnt på grundlag af dt af frdningsplanudvalgt for Rib og Ringkøbing amtr udarbjdd ovrsigtskort. Dn dtaillrd frdningspåstand for områdt r sålydnd: "l. Områdt må ikk bbyggs. Udvidls af allrd ksistrnd bygningr kan kun find std ftr frdnings- nævnts godkndls. 2. Bodr, skur, mastr og andr skæmmnd indrtningr må ikk opførs. Dt r dog tilladt udn nævnts godkndls at indrtt læskur i forbindls md allrd ksistrnd landbrug. 3. Afgravning og opfyldning r ikk tilladt. 4. Dt r i områdt ikk tilladt at indrtt losspladsr llr oplagspladsr for brugt automobilr. 5. Dt r ikk tilladt at fortag størr bplantning md nåltrær. Dog r plantning af læhgn og bplantning i havr i tilknytning til bbolssjndomm tilladt. 6. Dt r ikk tilladt udn nævnts godkndls at fortag ændringr af åbrddn." Sagn har af frdningsnævnt vært forlagt for Naturfrdningsrådt, dr i brv af 29.juli 1964 bl.a. udtalr følgnd: "Rådt har haft. ljlighd til at bsigtig områdt. Vard å's udløb frmbydr såvl fra t gografisk som fra t naturhistorisk synspunkt btydlig intrss, bl. a. fordi dr vd højvand trængr saltvand ind i åns ndr løb, hvilkt påvirkr vgtationn i ngn. Udovr dn naturhistorisk og undrvisningsmæssig

6 - 4 - intrss, dr knyttr sig til bvarlsn udn forstyrrnd indgrb af samspillt mllm ån, ngn og vadrn i Ho bugt, må frmhævs dn mgt smukk udsigt ovr dt brd å-udløb. Undr hnvisning til dt ovnstånd kan rådt anbfal, at dn forslåd frdning gnnmførs ftr påstandn. I dnn forbindls kan man navnlig pg på, at dt må anss for vigtigt, at vjn til Myrthu ikk får randbbyggls på sydsidn." Frdningsnævnt, dr undr bhandlingn af dnn sag bstår af dommr Poul Buch, Vard, amtsrådsmdlm, sognrådsformand Alfrd Jppsn, Ølgod, og gårdjr Jørgn Bang Hansn, Sjlborg, har bhandlt sagn på bhørigt indvarsld mødr dn 31.august 1964 samt dn l.fbruar og dn 5.april 1965, hvortil var indkaldt samtlig lodsjr og andr intrssrd, og hvor tillig rpræsntantr for Danmarks Naturfrdningsforning, frdningsplanudvalgt for Rib og Ringkøbing amtr, Naturfrdningsrådt, Rib amtsråd, Alslv-Hostrup kommun, Esbjrg kommun, Statns Landvindingsudvalg~ Dt dansk Hdslskab m.fl. var mødt. Nævnt har drhos bhandlt sagn intrnt dn 3. og 25.maj 1965 og har fortagt indgånd bsigtiglsr af d intrssrd aralr. Nævnt har undr sagns bhandling haft tknisk bistand af skrtær Jørgn Andrsn og landinspktør Grt Alstd, frdningsplanudvalgt, Ringkøbing. Undr sagns bhandling r dr ovr for nævnt frmsat n lang rækk protstr mod dn forslåd frdning, såvl fra d nklt lodsjr som fra Alslv-Hostrup sognråd og fra t lodsjrudvalg for inddigning af aralr vd Vard å's udløb. Gårdjr lambrt Hansn, St. Hbo, har som formand for dtt udvalg hnstillt, at ønskt om frdning af d pågældnd

7 - 5 - : «~ aralr frafalds. Han har i brv af 22.maj 1964 oplyst, at dr i n årrækk har vært arbjdt md t digprojkt md slus og højvandspumpstation vd Vard å's udløb til afvanding af aralr omkring åns ndr løb. I brvt hddr dt bl.a.: "Digt r forslåt opført md kronkot 6,0 ro og md kronbrdd 3,0 m. Dt forslåd dig skal tjn til bskyttls mod ovrsvømmls fra havt af t ca ha stort intrssrt områd, og bkostningn r anslåt (marts 1962) til 6,0 mill krft Forslagt r udarbjdt af Hdslskabt mod n garanti på kr., hvilkn garanti r stillt af Statns landvindingsudvalg, Rib amt, Alslv, Hostrup, Jandrup, Billum og Vard kommunr samt 191 lodsjr. Dt samld antal lodsjr undr plann r ca " I n af ingniør Arn Frdborg, Dt dansk Hdslskabs kulturtknisk afdling i Kolding, udarbjdt kortfattt bskrivls vdrørnd forslag til t bskyttlssdig for Vard å's ng hdd0~ dt bl~a.: "Dr har sidn 1920 I rn vært tankr frmm om n bsk~rttls af d lav aralt langs Vard å fra t stykk øst for Vard by og til åns udmunding i Ho bugt, og dr har vært udarbjdt forskllig skitsforslag, dr også har tagt sigt på bskyttls af andr lavtliggnd aralr vd Ho bugt. Fra oktobr 1930 forliggr t af Hdslskabt udarbjdt forslag til dæmning ovr Ho bugt fra Myrthu i vstlig rtning mod Ho, og dr var pårgnt byggt n afvandingsslus i dæmningn. Forslagt var iøvrigt udarbjdt på grundlag af t i 1926 tidligr udarbjdt mn hnlagt forslag. Forslagt af 1930, dr oillfattd t intrssrt aral på 3360 ha (forudn vandaralt 1600 ha) til n bkostning på 3,5 mill kr.: blv hnlagt på grund af for ring

8 - 6 - tt tilslutning blandt d intrssrd lodsjrl mn måsk også på ( grund af usikkrhdn vdrørnd spørgsmålt om formindsklsn af vandaralt i Ho bugt og n drmd vhtul forøgls af tilsandingn i Grådyb. I 1940'rn udarbjdds af Tknisk Cntral t nyt forslag omfattnd n kombinrt færdsls- og bskyttlssdæmning md afvandings- og kammrslus, mn iøvrigt md samm dæmningslini som tidligr forslåt. Forslagt var i 1942 anslåt til 7,5 mill kr., hvortil mått læggs udgiftrn vd afvanding af n dl af dt indvundn vandområd, hvilkt i 1943 var anslåt til 3,0 mill kr. Forslagn r hnlagt på grund af vandbygningsvæsnts frygt for indflydls på Grådybs tilsanding. I blv dr vd lodsjrmødr om sagn forlagt skitsprojktr for to mulig løsningr. Dn n omfattd n bskyttlssdæmning fra Myrthu til Kjlst, hvilkn liniføring var dn vstligst, som kunn forvnts godkndt fra vandbygningsvæsnts sid, og forslagt omfattd liglds n afvandingsslus i dæmningn. Bkostningn var i 1955 anslåt til 7,0 mill.kr. Dn dsudn n kombinrt afvandingsslus og højvandspumpstation. andn løsning omfattd t bskyttlssdig langs bugtn fra Vard å's sydlig brd til højt trræn vd Kjlst, og forslagt omfattd Bkostningn var i 1955 anslåt til 4,0 mill kr. Vd lodsjrmødtrn konstatrds intrss for udarbjdls af t dtailprojkt for n dn sidst løsning, og mod/garanti på kr. fra lodsjrn, Statns landvindingsudvalg, Rib amtsråd og d omkringliggnd sognkommunr udarbjdds i 1962 af Hdslskabts kontor i Kolding på grundlag af omfattnd undrsøglsr nærværnd projkt " "Digt r ifølg dtt projkt forslåt md kronkot 6,75 m og n kronbrdd på 3,0 m. Slv kronn r forslåt bfæstt) sålds at dn kan bnytts for gånd færdsl.

9 - 7 - tf Afvandingsslusn, dr skal kunn afld afstrømningn fra Vard å's ca km 2 stor ndbørsområd, r forslåt udført sålds, at portn fungrr automatisk, og til at udpump vandt fra Vard å i d priodr, hvor vandstandn i havt ikk tilladr åbning af slusrns port, r forslåt installrt 4 stk. automatisk virknd pumpr, hvr md ydvn 9 m 3 pr. sk. vd 2:8 m ', løfthøjd. I forbindls md dig-og slusarbjdt r forslåt n mindr rgulring af Vard å på d strækningr, hvor vandløbt ikk har tilstrækklig dimnsionr til at før d størr afstrømningr. Bkostningn r i fbruar 1962 anslåt til 6,0 mill kr~ i hnhold. til kalkulatorisk ovrslag." Chfingniør E. B. Jacobsn har for Statns landvindings- ~dvalg frmhævt d btydlig landøkonomisk og offntlig intrssr, dr liggr bag afvandingsprojktt, og har hnstillt, at dr ikk Jæggs hindringr i vjn for projktts gnnmførls i dn s~st forslåd udformning. Undr forhandlingr for nævnt har dt vært drøftt, hvorvidt dr kunn tilvjbrings n løsning, dr tilgodså så~tl frdnings-som afvandingsintrssrn, og hrundr har n ændrt placring af digt vært tragt i forslag, sålds at ud8igt ~ fra Tarphagvjn kunn bvars. Ingniør Arn Frdborg har til dtt forslag bl.a. udtalt: "På grundlag af d nklt få boringr, dr r fortagt langs landvjn tværs ovr n~aralt skønnr afdlingn, at jordbundsforholdn r omtrnt tilsvarnd forholdn i dn nøjr undæsøgt diglini. Dn ny diglinis længd r omtrnt dn samm som forslagts. Jordarbjdt vd dæmningns frmstilling vil drfor

10 - 8 - muligvis vær af samm størrlssordn, som ftr forslagt, mn da i hvrt tilfæld n dl af digt nærmst slusbygværk må antags at skull fungr Som landvj, må dr pårgns n lidt størr fyldmængd hrtil, og ndlig kan dt antags, at dt mått vær ønskligt at udfør hl digt som vjdæmning, og jordarbjdt vil da bliv forøgt tilsvarnd. Da dt vil bliv nødvndigt at udfør slusbygværkt i tørlagt bygggrub udnfor dn ksistrnd Tarphagbros plads, må dr pårgns t jordarbjd vd Vard å foran og bag slusbygværkt i forbindls md n udbygning af åljt. Slv slusbygværkts dimnsionr r bstmt dls af afvandingsslusrns størrls og dls af bygværkts funktion som højvandspumpstation. Vd at forlægg digt til landvjn brørr man dt intrssrd arals størrls, og man brørr samtidig sikksrhdn mod ovrsvømmlsr af d bag digt liggnd aralr i d priodr, hvor vandstandn i havt ikk tilladr åbning af \ ' ė slusrn.. Ndgangn i dt intrssrd aral r af størrlssordnn 5% (ca. 125 ha), mdns ndgangn i d disponibl vandaraly og lavtliggnd ngaralr formindsks forholdsvis mr, sålds at sikkrhdn mod ovrsvømmls af aralrn bag digt som følg af afstrømningn fra ndbørsområdt formindsks. Dt disponibl vandaral i vandløb skønns at vær ca. 150 ha, mdns d lavtliggnd ngaralr undr kot 1,5 m andragr ca. 300 ha. Undr områdt mllm landvjn og Ho bugt andragr d tilsvarnd aralr hnholdsvis ca. 20 ha og ca. 60 ha. En formindskls af dt disponibl ovrsvømmlssområd bør kompnsrs af n forøgls af pumpkapacittn. Dt r vanskligt at ovrs spørgsmålt udn nøjr undrsøglsr og brg-

11 - 9 - ningr~ mn dt kan ftr afdlingns skøn ikk undgå at fordyr d forslåd anlæg. Skønsmæssigt vil afdlingn anslå udgiftsforøglsn til ca. 3 mill kr. ftr dt samm prisnivau; som brugt vd udrgningn af ovrslagt for bskyttlssdigt (fbruar 1962). Af dt anført bløb skønns halvdln at mdgå til dig-og vjarbjdr, idt dr r rgnt md at før landvjn på digt, hvorvd dog boærks, at afdlingn ikk har fortagt brgning af, om dt i dt hl tagt vil vær muligt at udfør vjdæmningn som forslåt. Et lignnd bløb antags at gå til udvidls af bygværk, pumpr samt rtablring af åløb o.l. Muligvis vil n dl af udgiftrn vd vjdæmningn kunn afholds md vjfondstilskud, mn hl forøglsn pårgns dog ikk at kunn bliv tilskudsbrttigt. Md foran frmført btragtningr r ikk tagt stilling til spørgsmålt om, hvorvidt dn anført løsning kan antags at vær hnsigtsmæssig. Som nævnt har dr tidligr vært undrsøgt to mulig løsningr nmlig n dæmning fra Myrthu til Kjlst md n indbyggt afvandingsslus i dæmningn, og dn valgt løsning Qd t dig langs kystn og md n kombinrt afvandingsslus og højvandspumpstation i digt. Dn sidst løsning r valgt, idt dn mått antags at vær billigr, nd dn førstnævnt, mn såfrmt ændringn vil mdfør n mrbkostning som foran anslåt, må afdlingn forbhold sig at vnd tilbag til spørgsmålt om at forslå dn andn mulig løsning md n dæmning fra Myrthu til Kjlst og udnyttols af vandaralt ~lm dæmningn og kystlinin som rsrvoir i d priodr, hvor høj vandstand i havt ikk tilladr åbning af afvandingsslusrn, idt dnn løsning da muligvis kan bliv af samm af samm bkostning som dn af ændringn foranldigd~ ligsom dn tknisk st må antags at vær lig så fordlagtig som

12 ( n løsning md højvandspumpstation." Amtsvjinspktør Arn G. Jægr, Rib, har til forslagt om n flytning af digt i brv af S.januar 1965 til frdningsplanudvalgt bl.a. udtalt: "Da ønskt om at flytt Ho bugt digt må antags at hidrør fra, at man - vd at bygg digt som forslåt i Hdslskabts projkt - vill bgræns udsigtn fra Tarphagvjn mod vst vd dn forholdsvis høj dæmning, forslog jg, at man undlod at flytt Ho bugt digt og i stdt byggd digt som oprindligt forslåt og udvidd kronbrddn på dt så mgt, at man kunn bygg n turistvj ovn på digt, ftr at dt havd sat sig og var i nognlund ro. En sådan vj kunn i først omgang byggs gansk lt, vt. udn asfaltblægning. Fra digt mått vjn sætts i forbindls md vjnttt mod nord og syd. Mrudgiftn vd diganlæggt ans19gs til ,00 kr., hrtil kommr tilslutningsvj til t bløb af ca ,00 kr. Såfrmt digvj og tilslutningsvj optags som offntlig, vil dr i all fald kunn opnås vjrfusion. Ingniør Frdborg anså dt for muligt udn størr omkostningr at ændr slusanlæg m.v. Vd n sådan ordning opnås: at udsigtn for intrssrd ikk hindrs. Vjn vil bliv mgt attraktiv md udsigt mod vst ovr Ho bugt og mod øst ovr Vard ådaln, at dn hurtiggånd - i viss tilfæld tung - trafik adskills fra dn ltt langsomtgånd turisttrafik. Dtt r i færdslsmæssig og turistmæssig hnsnd n mgt stor fordl, og at dr skabs n særdls smuk turistvj fra Esbjrg ovr Hjrting- Sjlborg-Myrthu til Oksbøl og drfra vidr til badstrandn.

13 Såfrmt man byggr vjn på digt, vil man formntlig kunn gnnmfør frdningn udn at gnr n snr gnnmførls af afvandingssagn. Frdningskndls må da indhold n bstmmls om, at afvandingssagn kan gnnmførs ftr dt udarbjdd skitsprojkt undr forudsætning af, at dr på digt anlæggs n turistvj.... " Frdningsplanudvalgt for Rib og Ringkøbing amtr har i brv af 28. januar og 12.marts 1965 bl. a. udtalt: "~~ at man vil find n løsning af dt forliggnd spørgsmål som skitsrt af amtsvj- amtsvandløbsinspktør Arn G8 Jægr, Rib, i skrivls af 8.januar 1965 til nærværnd udvalgs skrtær særdls tilfrdsstillnd, og at udvalgt drfor mgt kan anbfal n sådan løsning." ~ ~o at dt pågældnd aral bør bvars md sin nuværnd landbrugsmæssig udnyttls udn bbygglssmæssig udvikling og udn foranstaltningr, som kan ødlægg llr hindr udsigtn ovr ngn, ån og fjordn, i form af plantningr, grusgravningr, opstilling af skur, mastr tc. Såfrmt dt ftr n samlt vurdring af samtlig samfundsmæssig intrssr, dr knyttr sig til Vard å's udløb, må anss for ønskligt at fortag inddigningsarbjdr mod Ho bugt, skal man anbfal, at vntull digr, pumpstationr, fyldgrav og vjtilslutningr udførs md dn størst mulig hnsyntagn til udsigtr og landskabsformr m.v., og man hnvisr i forbindls hrmd til dt i udvalgts forannævnt skrivls af 28.januar 1965 anført vdrørnd n turistvj på t vntult dig. Man gør opmærksom på, at udgravningr langs Myrthuvjn visr spor af oldtidsbbyggls i områdt, hvorfor dt må anss

14 \ J. \ nødvndigt, at dr vd vntul fyldgravning tags nødvndigt hnsyn til mulig arkæologisk værdir." Danmarks Naturfrdningsforning har ftr dt af amtsvjinspktør Jægr frmsatt forslag til tablring af n turistvj på dt projktrd dig i brv af l.april 1965 bl.a. udtalt:.',:~.~oo~.o at dt vill vær ovrordntligt bklagligt, drsom dr givs tilladls til at opfør t dig langs Ho bugt, idt åmundingn gansk vil skift karaktr. Vard å's munding r p~aktisk talt dn sidst af d vstjydsk år, dr r tilbag og har bholdt sit særpræg. Dsudn udgør aralt, dr liggr mllm Tarphagbron og dt ptojktrd kystdig kun 5% af dt total aral; dr r projkttt afvandt i hl Vard ådal, og af diss 5 % (ca. 165 ha: vil d 20 ha stadigvæk vær vandlidnd. løvrigt r bonittn af dtt aral vistnok rt ring. Såfrmt n sikring af dt omhandld aral ikk blivr gnnmf0rt, må dt forudss, at dr blivr lagt t stærkt prs på æ~1~ighdrn md hnsyn til krav om byggtilladlsr l~~gs ~gg åbrddr, hvor d~ all~d nu har vært ansøgt om dispnsation fra såvl skovgtwnslinin som vandløbslinin til sommrhusbyggri~ hvilkn randbbyggls må anss for at vær mgt uhldig. Lok::-.lkomitnmå drfor gå ind for, at t vntult dig - så=rmt n fuldstændig frdning af hl ådaln ikk kan gnnmførs - ikk læggs læng~ mod vst nd dn nuværnd Tarphagvj" Endlig anførs, at såfrmt t dig langs kystn skal byggs, så dt kan bær kørnd trafik slv af lttr art, må dt forudss, at dr skal gå op til n sns år, før man kan vær sikkr på, at t sådant dig l~ar sat sig, idt bundn i dn ydr-

15 / st nd af ådaln r mgt blød. løvrigt skal mddls, at vort naturvidnskablig udvalg har udtalt, at man må vnd sig stærkt imod planrn om dæmning md pumpstation vd åns udløb og n drtil knyttt turistvjft Vard å's udløb r dn nst størr åudmunding i vadhavt, som ikk r forstyrrt af slusanlæg og dæmningr~ sålds at værdifuld studir om landskabsudviklingn i rlation til hav- nivaut - såvl dn tidligr som nutidig - kan fortags på dnr" lokalitt. Endvidr findr udvalgt n vt. tablring af n stor, skæmm~d pumpstation i dtt områd landskablig mgt uhldig. Dt skal ndlig tilføjs; at Danmarl.:sNaturfrdni:r-gs-- forning r indstillt på at tag op til ovrvjls at supplr dn allrd rjst frdningssag md områdr vst for dn nuværnd Tarphagvj og kystlinin." Rib amts vj- og vandinspktorat har i brv af 1goktobr 1964 bl. a. udtalt: ';atfrdningn ikk brørr ksistrnd amtsvjs intrssr, mn amtsrådt vil vt, frmtidig bliv vjbstyrls for 7'arphagvjn. For så vidt n frdning gnnmførs, bør frcningsbstmmlsrn udforms sålds, at d ikk blivr til hindr for gnnmførls, vt. fornødn ændringr og udvidlsr af dnn vj - hrundr md hnsyn til vntull anlæg af rastpladsr o.l. - og at frdningn brørr a~tsvandinspktoratts intrssr drvd, at frdningn omfattr aralrn på sydsidn af amtsvandløbt Vard å fra Tarphagbron og mod vst. Undr forudsætning af at dr ikk vd frdningn fastsætts bstmmlsr; dr kan VC,"-r til hindr for vandløbts vd-

16 \ ligholdis, hrundr oplægning af vntul oprnst fyld_ har I man intt at bmærk,t1 Undr forhandlingrn for nævnt har skovdirktør Frølund for Naturfrdningsrådt udtalt, at kun gansk få åudløb, drundr Vard å's udløb i havt f ndnu r bvart i Danmark. Hl landt har intrss i bvarls af t så smukt åudløb. Forslagt om tablring af n turistvj r ikk hlt tilfrds- stillnd, idt dr vd dts gnnmførls vil bliv grbt ind i dt smukk og uforstyrrd naturbilld vd åudløbt. Dt bør nd7idr undrsøgs og nøj fastlæggs, hvorvidt dt forliggnd afvandingsprojkt ovrhovdt vil mdfør nogn nationaløkonomisk gvinst. Naturfrdningsrådt må principilt ønsk dt nuværnd åudløb bvart uændrt. Subsidiært kan man fra rådts sid forslå, at Tarphagvjn udbyggs md t dig. Borgmstr Hnning Rasmussn har for Esbjrg byråd frmhævt ~sbjrg bys mgt stor intrssr i thvrt frdningsprojkt omkring Ho bugt og har kunnt tilslutt sig dn af Naturfrdningsforningn ndlagt påstand. Kommunn r rd til vd n frdning i rimligt omfang at udrd d bidrag, dr mått bliv pålagt kommunn. Cand. mag. Sørn Ødum har på Naturfrdningsforningns vgn anbfalt sagn til frmm i ovrnsstmmls md dn ndlagt påstand undr hnsyn til d stor napurvidnskablig, rkrativ og landskabsæsttisk intrssr og har særligt frmhævt Esbjrg by' s spcill intrssr i rkrativ områdr på dnn gn~ Dr r n usædvanlig smuk udsigt fra Tarphagvjn ovr åudløbt, hvor dr r t samspil imllm tidvand og n flodudmunding, som r nstånd for Danmark og drfor bør bvars. Han har ndvidr frmhævt, at frdningssagn ikk kan sammnblands md land-

17 \ I ønskr nogt som hlst indgrb i dn bstånd tilstand fra frd- ningsmyndighdrns sid. Dr r tilstrækkligt md frdd områdr vindingssagn, dr muligt ikk kan ralisrs forløbig, bl.a. fordi landbokommissionn ikk har afsluttt sin ovrvjlsr om dnn og andr landvindingssagrs frmm. Gårdjr Thøgr Thøgrsn har oplyst, at han og d øvrig lodsjr indn for dt af frdningspåstandn omfattd områd ikk i nabolagt, og d aralr, dr nu påstås frdd, omfattr udlukknd landbrugs jord, som dt vil vær mningsløst at frd. Advokat Duholm har for samtlig lodsjr, bortst fra Elva Dammark, protstrt imod frdningns gnnmførls. I brv af 29~marts 1965 fra advokatn hddr dt bl.a.: "Dr ndlæggs principalt påstand om, at frdning ikk gnnmførs, idt dr ikk forfinds altovrvjnd offntlig intrssr i t sådant omfang, at dt kan bgrund indgrb i jndomsrttn. Subsidiært gørs gældnd, at frdning aln skal omfatt dn dl af aralt, som liggr nord/nordvst for Myrthuvjn: idt dt formål, som ønsks opnåt md frdning kan sikrs hr ignnm. Dt må forvnts, at dr vil bliv tablrt dæmning vd Vard a's udmunding i Ho bugtn, og vd dnn dæmnings opførls vil såvl hnsyn til udsigtn som d naturvidnskablig hnsyn til ådaln ikk mr vær tilstd, og dt vil vær forkrt gnnm frdning at indskrænk lodsjrns dispositionsmulighdr for n kortr årrækk, når dt allrd nu kan forudss, at d formål, man i dag vil tilgods, ikk frmovr vil vær tilstd. Md hnsyn til rstatningsbrgningn skal jg til indldning gør gældnd, at 300 m grænsn fra skov skal tablrs

18 sålds, at dr ss bort fra d skovaralr, som r bliggnd på matr. 1~, 1 ~, 1 Q, 1~. 1 1og 1 ~ all af Myrthu, og md dnn ændring af skovgrænsn påstås dr rstatning sålds, idt dog spcill tilfæld r anført ndnfor: For så vidt angår d aralr, dr r omfattt af 150 m grænsn fra Vard å, påstås n rstatning på 0,20 kr~ m 2 For d aralr som liggr nord for Myrthuvjn, mn udn for 150 m grænsn samt for d aralr, dr liggr syd for dn anført vj i n afstand af indtil 100 m fra vjn, påstås n rstatning på 2,50 kr. pr. m 2 undr hnsyn til, at dr i områdt har kunnt gnnmførs salg af bygggrund til dn anført pris (hri undtagt dn dl af aralt syd for vjn, som liggr indn for 150 mis afstand fra ån). 2 pr. m For aralrn iøvrigt påstås n rstatning på 0,50 kr~ Spcill tilfæld: Dn dl af matr. nr. la og lk Myrthu som r skovbvokst og t aral indtil n afstand af 100 m fra skovn samt t aral på ca m 2 af matr. nr. 15 Krauns m.fl. påstås rstattt md n pris af 3 kr. pr. m 2, for dt førstnævnt arals vdkommnd som følg af skovbvoksningn og for dt sidstnævnt arals vdkommnd som følg af, at aralt på grund af særlig bvoksning og bliggnhd vil kunn anvnds til spcill formål såsom slvstændig bliggnd bbols, minkfarm llr lign." D samld rstatningskrav ftr advokat Duholmls opgørls udgør ca ,- kr. for dt af påstandn omfattd områd. Rib amtsråd har tagt forbhold om at kræv amtsrådts garantibløb vdrørnd projktringsudgiftrn til landvindings-

19 \ I~ sagn rfundrt på frdningssagn. Nævnt skal bmærk følgnd: Eftr alt forliggnd finds dn rjst frdningssag ikk at burd frmms på dt forlagt grundlag. Frdningsnævnt kan for så vidt tiltræd, at d af sagn omfattd aralr frmbydr btydlig naturvidnskablig, rkrativ og landskabsæsttisk intrss. Imidlrtid findr nævnt, at dt omhandld områd har n så nøj forbindls md Vard å's udløb og d nord drfor bliggnd aralr, at n frdning i dt nu forslåd omfang ikk finds hnsigtsmæssig. Dt bmærks hrvd, at dn undr frdningssagn omhandld landvindingssag vdrørnd aralr omkring Vard å's ndr løb, om hvilkn dr har pågåt forhandlingr og har vært udarbjdt forskllig projktr ignnm mr nd 30 år, ndnu r uafklart, sålds at nævnt ikk på indværnd tidspunkt har mulighd for at bdømm dn btydning, n ralisation af landvindingsprojktt vil kunn få for hl dt pågældnd områds frdningsmæssig status. Nævnt har ndvidr vd sin afgørls tagt i btragtning~ at d frmsatt rstatningskrav r af n sådan størrlssordn, at fordln vd at gnnmfør n frdning i dt forslåd omfang ikk ss at stå i rimligt forhold til bkostningn vd sagns gnnmførls, slvom dr fortags n passnd rduktion af d krævd rstatningr. Nævnt findr i dnn forbindls anldning til at frmhæv, at dt af sagn omfattd områds frdningsmæssig værdir i væsntligt omfang vil kunn tilgodss ignnm bbygglssrgulrnd bstmmlsr, hvoraf særligt kan frmhævs naturfrdningslovns 25, dr som følg af d lokal forhold kommr til anvndls for ca. 60 % af aralrn. Dt bmærks

20 "- t~ hrvd, at nævnt har lagt til grund, at dn i 25 stk. 2 omhandld skovbygglini strækkr sig langs privat skovstykkr af undr 20 hals størrls, når diss r sammnhængnd llr hovdsaglig sammnhængnd md offntlig skov. Dnn kndls kan indbrings til prøvls for Ovrfrdningsnævnt, adrss Nyropsgad 22, Købnhavn V, indn 4 ugr fra kndisns dato* md d draf følgnd virkningr." Konklusionn r sålydnd: lidnaf Danmarks Naturfrdningsforning bgærd frdning af områdr vd sydbrddn af Vard åls udløb i Ho bugt bør ikk nyd frmm." Dnn kndls har Danmarks Naturfrdningsforning indankt for Ovrfrdningsnævnt md påstand om frdningns gnnmførls som krævt vd nævnt. Ovrfrdningsnævnt har dn 8.juli 1966 bsigtigt d omhandld aralr og forhandlt md rpræsntantr for Danmarks Naturfrdningsforning, naturfrdningsrådt, ministrit for kulturll anliggndr, frdningsplanudvalgt for Rib og Ringkøb~ng amtr, Rib amtsråd, Alslv-Hostrup sognråd, Esbjrg og Vard byråd~ Dt dansk Hdslskab, statns landvindingsudvalg, Lodsjrudvalgt vdrørnd afvandingsprojktt samt d af frdningspåstandn omfattd lodsjr. Undr bsigtiglsn blv af Danmarks Naturfrdningsforning~ naturfrdningsrådt m.fl. blandt andt særlig frmhævt områdts btydlig frdningsværdi uafhængig af gnnmførls af n vntul afvanding. Esbjrg kommun gav - som for nævnt - udtryk for n nstmmig og stærk anbfaling af frdningn md hnvisning til

21 dnns stor rkrativ btydning for Esbjrgs bfolkningø Hdslskabts rpræsntant bmærkd undr sin rdgørls for afvandingssagn, at rgulring af åns udløb mått anss for uundgålig før llr snr - hvilkt statns landvindingsudvalg tilsluttd sig - ~ dt forliggnd afvandingsprojkt vill få rt ring indflydls på åns brddr og nærmst omgivlsr, samt at hdslskabt var villig til vd t samarbjd md frdningsmyndighdrn at søg projktt udformt så tiltalnd som muligt og md hnsyntagn til frdningsintrssrn. For d af sagn brørt lodsjr, bortst fra fru Dammark~ gntog advokat Duholm d for nævnt ndlagt rstatningspåstand. Ovrfrdningsnævnt har snr forhandlt md Esbjrg byråd, dr har lagt stor vægt på tablring af n forbindls mll~ ålandskabt og dn syd for liggnd Myrthu plantag, dr tilhørr kommunn, samt givt tilsagn om at vill udrd d md frdning af aralr syd for Myrthuvjn forbundn omkostningr. ' - Eftr Ovrfrdningsnævnts opfattls udgør Vard å's udløb md omliggnd aralr t smukt og storslåt landskab, hvortil knyttr sig btydlig vidnskablig, undrvisningsmæssig og rkr- ativ intrssr. Dn rt høj sydlig brd udgør n ikk uvæsntlig dl af dtt landskab og har hrudovr slvstændig btydning på grund af Esbjrg kommuns syd for liggnd rkrativ aralr. Ovrfrdningsnævnt har drfor bsluttt at ændr dn indankd kndls sålds, at frdning gnnmførs i ndnstånd i forhold til frdningspåstandn nogt rducrd omfang, jfr. dt kndlsn vdhæftd kort:

22 .~~ Vdrørnd frdning~omfang: Nord for ~'yrtbe:~jijn: Aralrn mllm dnn og åbrddn fra Tarphagbron mod øst til bygningrn på matr. nr. l Hostrup mod vst md undtagls af bygningr md hav på matr. nr. 2b og 4~ smst. Syd for~rthu~~n: Matr. nr. ~ Myrthu og dn syd for vjn liggnd dl af matr. nr. l samt af matr. nr. l~ smst. dn dl, som liggr nord for n forlængls mod vst af skllt mllm matr. nr. l~ og lb. Diss aralr - 19,6 ha - r all bliggnd indnfor skovbygglinin, 'ydrli2.:::"}ld frd?:1ingnsindhold: Undr dnn sag, dr angår t rt bgrænst aral, har Ovrfl'dningsnævnt ikk anst dt muligt at tag stilling til Iro-- j~tr vdrø~nd afvanding af Vard å og inddigning af d~ns udløb~ Diss projktr r mgt omfattnd og drs gnnmførls uvi0- Ovrfrdningsnævnt har drfor udformt frdningssr7i tut ~n sålds, at d~d frdning ikk hindrr gnnmførls af n som dn projktrd. Dt r hrvd forudsat, at projktt ikk vil bliv ralisrt udn omfattnd forhandling, også md frdningsmyndighdrn, og at dr vd dts vntull ralisation tags vidst muligt hnsyn til landskabts frdningsmæssig værdir. For dt frdd r vdtagt følgnd l. Områdt må ikk bbyggs. frdningsbstmmlsr: 2~ Bodr, skur, mastr og"andr skæmmnd indrtningr må ikk opfø:r-s.dt r dog tillad t udn nævnts godkndls at ind-- rtt læskur i forbindls md allrd ksistrnd landbrug.

23 -21 - ~ \.. r~ 3. Afgravning og opfyldning r ikk tilladt, ligsom dt ikk udn nævnts godkndls r tilladt at fortag ændringr af åbrddn. Såfrmt dr i forbindls md n afvanding af Vard å byggs n dæmning ovr åns udløb, skal frdningn dog ikk vær til hindr for dæmningn s tilslutning til dt frdd aral og d drmd forbundn vjarbjdr. Forindn jordarbjdrns udførls optags forhandling md frdningsnævnt for Rib amtsrådskrds om disss nærmr udformning. 4. Dt r i områdt ikk tilladt at indrtt losspladsr llr oplagspladsr for brugt automobilr og lign. 5. Dt r udn frdningsnævnts samtykk ikk tilladt at anvnd dt frdd til ljr-camping- llr parkringsplads. 6. Dt r ikk tilladt at fortag bplantning bortst fra læhgn. Vdrørnd rstatning: For dn sålds vdtagn frdning har Ovrfrdningsnæ\~t tilbudt lodsjrn d ndnfor nævnt rstatningsbløb md bmærkning om, at Ovrfrdningsnævnt hrvd har forudsat, at dr ikk vill vær blvt dispnsrt fra dn i naturfrdningslovns 25, stk. 4, forskrvn 150 m-bygglini fra år, at dr for så vidt angår aralr syd for Myrthuvjn - dr all r bliggnd indnfor 300 mis afstand fra Myrthu plantag - r tillagt dn i naturfrdningslovns 25, stk. 2, indholdt bygglini n vis btydning, samt at dr md hnsyn til aralr nord for Myrthuvjn undr hnsyn til skovns karaktr og aralrns bliggnhd ikk r tagt hnsyn til skovbygglinin. Lodsjrn har all accptrt d frmsatt rstatningstilbud, sålds som diss r angivt i følgnd opstilling ovr d

24 \'1_ r. frdd jndomm : Ejr: Matr.nr. : l. Hnning Sørnsn, 4b Krauns lk Myrthu Frdt aral i ha ca.: 7,4 6,7 Erstatning: Karl Andras Christiansn, 2b, 71 Krauns 10, Rudolf Sillsn, 14 Krauns 0,9 1~ Thøgr Thøgrsn, 12,Myrthu 19, Nils Pdr Pdrsn, la Myrthu 7, Elva Lydia Dammark, 3n.Krauns 0,3 500 ialt: 52,7 ialt: Erstatningsbløbn forrnts md 6% p.a. fra dn 14.juni 1965, til btaling skr. Brttigt til at påtal ovrtrædlsr af foranstånd bstmmlsr r frdningsnævnt for Rib amtsrådskrds og Danmarks Naturfrdningsforning. Et kort, nr. Rib.116, visnd d frdd aralr, dr ialt andragr ca. 53 ha, r vdhæftt nærværnd kndls. T h i b s t m m s: Dn af frdningsnævnt for Rib amtsrådskrds dn 14. juni 1965 afsagt kndls vil vær at ændr sålds, at d i foranstånd opstilling nævnt jndomm i Hostrup sogn frds ftr d ovnfor anført bstmmlsr. I rstatning udbtals:

25 l. Gårdjr Hnning Sørnsn, Krauns pr. Vard, kr. I 2. Gårdjr Karl Andras Christiansn, Krauns pr. Vard, kr. 3. Gårdjr Rudolf Sillsn, Kranns pr. Vard, kr. 4. Gårdjr Thøgr Jørgn ~høgrsn, Myrthu pr. Vard kr. 5. Gårdjr Nils Pdr Pdrsn, Myrthu pr. Vard kr. 6. Gårdjrsk, fru Elva Lydia Dammark, Kranns pr. Vard. 500 kr. I alt: kr. Af rstatningsudgiftrn md rntr 6% p.a. fra dn 14.juni 1965 udrds kr. md rntr af Esbjrg kommun. Rstn udrds af statskassn md 3/4, mdns 1/4 afholds af Rib amtsfond og d i amtsrådskrdsn bliggnd købstadkommunr ftr folktal i hnhold til dn snst offntliggjort folktælling. Udskriftns bkræfts. /-:. /~.- if 1;{~U'f~ G. Hrmann rigtighd

26 REG.Nl K E N D E L S E afsagt dn 14. juni 1965 af frdningsnævnt for Rib amtsrådskrds vdrørnd frdning af aralr i Hostrup sogn langs sydbrddn af Vard Å's udløb i Ha Bugt CITERET FULDT UD I OFN K AF 16/2 1967

27 ~ = "_o. "- -'" AREALER VEIJ ljdluijet AF VAtWL }i Græns f'or f'rnningspåstand I i I I, II, I Omfattt af' naturfrnningslovns 25. -"- " _It_ 22 stk. og '. 1:25000

28 KORT>

29

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen. 02982.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02982.00 Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 04-02-1964 Frdningsnævnt 17-04-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

04570.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04570.00. Fredningen vedrører: Myretue Vest. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 04570.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 04570.00 Frdningn vdrørr: Myrtu Vst Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 31-12-1968 Frdningsnævnt 01-12-1967 Kndlsr Dklarationr - OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen.

01511.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01511.00. Fredningen vedrører: Vejstrup Kirke. Domme. la ksations kom miss io nen. 01511.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01511.00 Frdningn vdrørr: Vjstrup Kirk Domm la ksations kom miss io nn Naturklagnævnt I Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 21-09-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> Navn:

Læs mere

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen. 05379.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05379.00 Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls 12-09-1977, 14-01-1972 ti Frdningsnævnt 31-08-1970

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen.

00059.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00059.00. Fredningen vedrører: Tisvildeleje Skrænt. Domme. Taksationskommissionen. , 00059.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00059.00 Frdningn vdrørr: Tisvildlj Skrænt Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrd nings nævnt 12-06-1955 Frdningsnævnt 12-09-1953 Kndlsr 19-07-1919 Dklarationr

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen.

05340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05340.00. Fredningen vedrører: Ramten og Dystrup Sø. Domme. Taksationskomm issionen. 05340.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05340.00 Frdningn vdrørr: Ramtn og Dystrup Sø Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 01-12-1971 Frdningsnævnt 16-12-1966 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07500.00. Fredningen vedrører: Sømarken. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07500.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07500.00 Frdningn vdrørr: Sømarkn Domm Taksations kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 18-06-1982 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 5 ( 1 neg. NR. 07500.000

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00978.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00978.00. Fredningen vedrører: Skovgård Klippeløkke. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00978.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 00978.00 Frdningn vdrørr: Skovgård Klippløkk Domm Taksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 13-03-1946 Frdnings'nævnt 10-12-1975, 22-06-1945 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01957.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01957.02. Fredningen vedrører: Genner Kirke. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01957.02 Afgørlsr - Rg. nr.: 01957.02 Frdningn vdrørr: Gnnr Kirk Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-05-1955, 10-09-1955 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> REG.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere