Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning"

Transkript

1 Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde Fungerende formand, Ejner K. Holst, indledte mødet ved at byde velkommen til den nytiltrådte formand, Lars Mahler. Rådet godkendte den udsendte dagsorden og referatet af REUs møde nr. 73. Ad dagsordenens pkt. 2 Meddelelser fra formanden Formanden indledte ved at give en kort præsentation af sig selv. Formanden bød herefter velkommen til Pia Antonsen, NNF, der er blevet beskikket som stedfortræder i REU. Svend Blankholm, NNF, er udtrådt af REU. Formanden orienterede om praktikpladssituationen og herunder den nye metode til opgørelse af praktikpladssituationen, som benyttes pr. januar i år. En beskrivelse af metoden og de nyeste praktikpladstal fremgår af Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside. Det er positivt, at der er en fremgang i antallet af indgåede aftaler, men udviklingen må følges nøje i lyset af den ændrede opgørelsesmetode. Simon Neergaard-Holm, DA, pointerede, at det er epokegørende, at vi har fået en ny metode til at opgøre praktikpladssituationen. Den nye måde at opgøre praktikpladstallene på udspringer af anbefalingerne fra erhvervsuddannelsesudvalget. Formålet med opgørelsesmetoden er at tegne et billede, der viser, hvilke muligheder en elev på en erhvervsuddannelse har for at gøre uddannelsen færdig. Praktikpladsstatistikken har de seneste år tegnet et billede af, at vi har en stor gruppe elever, som ikke kan gøre deres uddannelse færdig. Vi får nu tegnet et billede af, at vi har en uddannelsesgaranti, som der er brugt mange ressourcer på at opstille. Uddannelsesgarantien går ud på, at har man ikke en praktikplads i en virksomhed, så kan man gøre sin uddannelse færdig i skolepraktik og - efterhånden som de udvikles - i de nye praktikcentre. Disse praktikcentre skal løftes til et niveau, således at det bliver anerkendt som en regulær måde at blive uddannet på. Når antallet af praktikpladssøgende nu opgøres til 5000, er det altså et udtryk for, at disse elever ikke er i gang med skolepraktik. Dertil skal medtages, at af de 5000 som søger en praktikplads, er det langt de fleste, som kan fortsætte i skolepraktik, hvis de vil. Uddannelserne indeholder muligheden for skolepraktik. Det er under en procent, som ikke har mulighed for at gøre deres uddannelse færdig, fordi uddannelsen ikke har skolepraktik. Det er et vigtigt signal at sende, at vi vil indrette erhvervsuddannelserne, sådan at vi gør dem uafhængige af konjunkturerne. Vi kan ikke matche antallet af søgende og antallet af praktikpladser en til en, så vi udvikler et alternativ, der tilsiger, at man fortsætter uddannelsen og eventuelt kommer forbi et praktikcenter. Undersøgelser viser, at stort set alle elever slutter i restuddannelse. Det er et vigtigt signal, at man siger, at der faktisk ikke er nogle elever i Danmark, som ikke kommer forbi en virksomhed på et tidspunkt. Der har ikke været tilstrækkelig presseomtale af, at antallet af praktikpladssøgende er faldet med den nye opgørelsesmetode. Pressemeddelelsen fra ministeriet var kritisabel og udsendt fredag eftermiddag, hvilket medførte, at der ikke var tilstrækkelig pressemæssig omtale af den positive udvikling. 1

2 Ejner K. Holst, LO, erklærede sig enig i omlægningen af praktikpladsstatistikken. Elever, som får et kvalitetstilbud i forhold til at færdiggøre deres uddannelse, skal ikke tælles med i statistikken, idet praktikcentrene skal fungere som en fuldgod mulighed i forhold til virksomhedspraktik. Det, som vi nu laver, betyder, at man kan tage en vekseluddannelse på flere måder. Det betyder, at praktikcentrene skal sættes hurtigt i gang og indebære et kvalitetsløft i forhold til skolepraktik. Det er forventningen, at der snarest efter afholdelse af konferencen om kvalitet i skolepraktik, kommer et udspil fra ministeriet i forhold til at etablere praktikcentrene. Nanna Højlund, FOA, bemærkede, at det i forbindelse med offentliggørelsen af praktikpladstallene er nævnt, at SOSU og PAU ikke indgår. Det er positivt, at dette er bemærket i teksten, men det kunne være en ide at oprette et særligt afsnit om de dimensionerede uddannelser i statistikopgørelsen fremover. Der er forskel på systemerne i forhold til, om en uddannelse er dimensioneret eller ej - blandt andet i relation til optagelse og søgning. Lige nu famles der i blinde, fordi disse uddannelser ikke indgår i statistikkerne. Morten Ryom, EEO, bemærkede, at det er forståeligt, at der ikke har været stor presseomtale i forbindelse med offentliggørelse af den seneste praktikpladsstatik. Det er ikke nogen succes, at man tager nogle praktikpladssøgende og putter dem ned i en anden kasse. Det er snarere en bureaukratisk øvelse. Det er en del af EMMA-kriterierne, at man som elev i skolepraktik er aktivt søgende, og tallene dækker derfor ikke over en succes. Formanden pegede på baggrund af diskussionen på, at ministeriet bør sikre en opsamling på konferencen om kvalitet i skolepraktik. Det er endvidere vigtigt, at uddannelsesgarantien bliver italesat overfor elever og omverden. Ministeriet for Børn og Undervisning bemærkede, at REU snart vil få et udspil vedrørende praktikcentre i høring, da ændringerne medfører regelændringer. Praktikcentrene skal etableres i Det er vigtigt at bemærke, at de rettigheder for eleverne, som ligger i forlængelse af erhvervsuddannelsesudvalgets anbefalinger, allerede er indskrevet i lovgivningen, og de er således gældende nu. Det er vigtigt at få udbredt, at uddannelsesgarantien gælder. I forhold til praktikpladsstatistikken er det væsentligt at bemærke, at både antallet af elever i skolepraktik og praktikpladssøgende udenfor skolepraktik fremgår, og statistikken er således retvisende. Der arbejdes for, at SOSU og PAU kommer til at indgå i statistikken. Der er nogle tekniske vanskeligheder ved dette, men opfordringen bringes videre til UNI-C. Det kan diskuteres, hvorvidt disse uddannelser skal benævnes som dimensionerede, idet der reelt eksisterer et praktikpladsmarked på området, og ikke alle de berørte uddannelser er dimensionerede. Formanden orienterede endvidere om en ny rapport vedrørende eux, som er lavet af Professionshøjskolen Metropol. Der er positive takter i materialet, om end svarprocenten blandt respondenterne i undersøgelsen er lav. Rapporten fremhæver nogle problemfelter omkring kendskab og vejledning i forhold til eux. REU kunne derfor tage emnet op på et senere tidspunkt, når der eksempelvis er nogle elever, som har færdiggjort uddannelsen. Nanna Højlund, FOA, bemærkede i relation til rapporten om eux, at eksempelvis SOSU allerede opfylder et krav om almene fag og muligheder for videreuddannelse. Der er imidlertid interesse for at udvikle nogle fagrettede fag på eux-niveau. Man begrænser udviklingen af eux med den nuværende tilgang til, hvad fag på højere niveau er. Det er de faglige kompetencer, der skal løftes, og dette er også årsagen til, at der ikke er et tilbud om eux på SOSU. Formanden bemærkede, at diskussionen omkring eux er interessant, og at eux vil blive taget op igen og f.eks. indarbejdet i REUs årshjul. Ad dagsordenens pkt. 3 Meddelelser fra Ministeriet for Børn og Undervisning 2

3 Ministeriet for Børn og Undervisning redegjorde for status for implementering af anbefalingerne fra erhvervsuddannelsesudvalgets fase 1, herunder navnlig de af anbefalingerne, der har dannet grundlag for dele af den politiske aftale af 8. november 2012 om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. Ministeriet for Børn og Undervisning orienterede om regeringsudspillet Væktsplan DK og pegede på udspillets berøringsflader i forhold til erhvervsuddannelsessystemet. Erhvervsuddannelserne er et væsentligt element i regeringens mål om at skabe øget vækst. Ministeriet for Børn og Undervisning orienterede om den bebudede SU-reform og understregede, at den endnu ikke er politisk færdigforhandlet. Forhandlingerne er placeret i Uddannelsesministeriet men berører også ungdomsuddannelserne. Regeringen har således ønsket at sætte et loft for, hvor mange gange den enkelte kan påbegynde en ungdomsuddannelse med SU. I det omfang reformen vedrører REUs område, vil ministeriet komme tilbage til det på et kommende møde. Ministeriet for Børn og Undervisning orienterede endvidere om regeringens bebudede kontanthjælpsreform. Der hvor erhvervsuddannelserne, egu og produktionsskolerne kan blive berørt, er det nye krav til uddannelsespålæg, som man ønsker at hæve fra 25 til 30 år. Ligeledes indgår det i udspillet, at der strammes op på praksis i forhold til uddannelsespålæg. Dette har givet anledning til en vis bekymring i forhold til, at de erhvervsrettede uddannelser skal kunne håndtere at modtage flere personer med et uddannelsespålæg. Ministeren deler denne bekymring og lægger vægt på, at der bør ske en grundig visitering, således at de unge ikke sendes i hovedløse uddannelsestilbud, som de ikke har grundlag for at gennemføre. Erhvervsuddannelserne skal ikke blive opbevaringssted for unge på kontanthjælp, og dette er heller ikke meningen. Kommunerne får et stort ansvar i forhold til at få uddannelsespålægget til at fungere efter hensigten. Det blev bemærket at produktionsskolernes målgruppe omfatter de indtil 25-årige mens egu-målgruppen går op til 30-årige Ministeriet for Børn og Undervisning pegede også på, at der er udsendt en forsøgsbekendtgørelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen pr. 1. marts 2013, der bl.a. indeholder en bestemmelse om, at beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre gennemfører forsøg, hvorefter jobcentrene udbetaler jobrotationsydelse til arbejdsgivere i perioder, hvor den beskæftigede deltager i praktik på arbejdsgiverens virksomhed som led i sin uddannelse, såfremt betingelserne i øvrigt er opfyldt. Forsøgsperioden løber fra den 1. marts 2013 til den 31. december Dette ser ud til at betyde, at hvis man eksempelvis har en elev, der er i gang med en erhvervsuddannelse, så kan man ansætte en ekstra medarbejder med jobrotationsydelse, som kompensation for det afsavn af arbejdskraft, som uddannelsen indebærer. En autoritativ udlægning af dette kræver henvendelse til Beskæftigelsesministeriet. Ministeriet for Børn og Undervisning henviste desuden til, at erhvervs- og vækstministeren har sendt brev ud til de øvrige ministre med pålæg om, at statslige myndigheder skal benytte sociale klausuler med oprettelse af praktikpladser i forbindelse med udbud, hvor det er relevant. Ministeriet for Børn og Undervisning orienterede kort om det udsendte lockout-varsel som inden for erhvervsuddannelsesområdet berører lærerne på SOSU-skoler og tandklinikassistentuddannelsen på to skoler (universiteter). Ministeriet har oprettet et call-center til besvarelse af spørgsmål vedrørende en eventuel konflikt. Institutionerne har forpligtelse til, at der i tilfælde af en konflikt tages hånd om eleverne og uddannelserne så godt som muligt. Ejner K. Holst, LO, takkede for orienteringerne fra ministeriet og understregede i forhold til ministeriets redegørelse om status for implementering af anbefalingerne fra erhvervsuddannelsesudvalgets fase 1, at det er vigtigt, at processen omkring etablering af praktikcentre sættes i gang hurtigst muligt. Det vil være interessant at tage en diskussion af negativlisten. I den forbindelse er det relevant at understrege, at både den offentlige og private sektor bære ansvar for oprettelse af praktikpladser. I forhold til udeståender på området i den kommende tid, er det endvidere væsentligt at fremhæve, at der skal findes en løsning i forhold til forbedring tvistighedsnævnets sagsbehandlingstid. Den nuværende 3

4 behandlingstid er 14 måneder, hvilket er spild af tid for de unge mennesker, når der samtidig er en målsætning om, at de skal hurtigere igennem uddannelsessystemet. Ejner K. Holst pegede også på, at det ambitiøse udspil i forhold til erhvervsuddannelserne, der ligger i udspillet om en vækstplan, er forfriskende. Vi har behov for at skabe et system, hvor vi får unge hurtigere ind, hurtigere igennem og mindsket frafaldet i uddannelsessystemet. Erhvervsuddannelsesudvalget har en vigtig opgave i forhold til både dette og i forhold til at skabe et dobbelt uddannelsesløft. Det er endvidere rigtigt set, at vi skal have mennesker i uddannelse frem for opbevaring, sådan som der lægges op til i udspillet til en kontanthjælpsreform. Der er dog forskel på, hvornår man er ung i henholdsvis uddannelses- og beskæftigelsessystemet. Det er værd at påpege, at den opgave, som udspillet til kontanthjælpsreform medfører, spreder sig over hele palletten af ungdomsuddannelser og i den forbindelse er uddannelsesparathedsvurderinger og fornuftige adgangsveje væsentlige elementer. Henrik Bach Mortensen, DA, kvitterede for ministeriets redegørelse og bemærkede, at erhvervsuddannelserne er blevet et helt centralt politisk område. Vi skal gøre, hvad vi kan for at fastholde den politiske opmærksomhed på området. I relation til ministeriets orientering om Arbejdsmarkedsstyrelsens forsøgsbekendtgørelse, er det næsten ikke til at tro, at dette kan være tilfældet. Ordningen kan potentielt medføre konkurrenceforvridning og fortrængning af ordinært ansatte. Nanna Højlund, FOA, bemærkede, at det er godt, at der er etableret et call-center i relation til en eventuel konflikt. Der vil dog være en god ide at sende en vejledning ud til SOSU-skolerne om håndteringen af en eventuel konflikt. Jørgen Pater, FTF, efterlyste statistik om omfanget af de unges dobbeltuddannelse og spurgte endvidere, hvornår det forventes, at erhvervsuddannelsesudvalget færdiggør arbejdet? Gert Møller, Produktionsskoleforeningen, bemærkede, at alt det, der sker for tiden, er spændende også for produktionsskolerne og egu-området. Der er mange gode takter, men i forbindelse med etablering af eksempelvis en fleksuddannelse er det væsentligt at huske de uddannelseselementer, vi allerede har, som skal være med til at forberede de unge til erhvervsuddannelser. Vedrørende overenskomstforhandlingerne er der på produktionsskolerne mange spørgsmål i forhold til det lockout-varsel, der er udsendt. Produktionsskolerne er berørt på trods af, at der her eksisterer en arbejdstidsaftale, som svarer til den, som arbejdsgiversiden lægger op til på de øvrige områder. Simon Neergaard-Holm, DA, bemærkede i relation til ministeriets redegørelse for status for implementering af erhvervsuddannelsesudvalgets anbefalinger, at det praktikpladsopsøgende arbejde er vigtigt. Ikke mindst på nuværende tidspunkt hvor man kan forvente en nedgang i antallet af indgåede uddannelsesaftaler som følge af nedlæggelsen af præmie-bonus ordningen. Der bør ikke gå for lang tid inden vi skal have en opsamling på den del af fase 1, der hedder etablering af handlingsplaner for det praktikpladsopsøgende arbejde. Vi skal kunne tydeliggøre og forklare, hvad der bliver gjort for at stimulere praktikpladsområdet. Kontanthjælpsreformen er spændende og nytænkende men har stor indflydelse på uddannelserne på REUs område. Målgruppen er personer, som man umiddelbart vurderer som uddannelsesparate. Det er vigtigt at være præcis på, hvad det er, man forestiller sig, at disse personer mere konkret skal lave. Det kan lægge stort pres på den nuværende praktikpladskapacitet og i forlængelse heraf på skolepraktikkapaciteten. Praktikcentre er ikke udtænkt for at dække behovene fra tidligere kontanthjælpsmodtagere under 30 år, men fra de unge der skal ind på uddannelserne. Søren Hoppe, HL, bemærkede, at det er en god ide at kontakte elevorganisationerne i relation til den potentielle konflikt og orientere dem om, hvad konflikten betyder for eleverne. Lisbeth Højmark, Danske Regioner, bemærkede, at data vedrørende praktikpladssituationen er forsinket. Dette gør det vanskeligt at benytte tallene som styringsværktøj og udvikle politik. Formanden opsummerede rådets bemærkninger og understregede, at REU bør holdes opdateret i forhold til henholdsvis kontanthjælpsreformens og vækstplanens berøring med rådets område. 4

5 Ministeriet for Børn og Undervisning bemærkede, at det fremgår af kommissoriet for erhvervsuddannelsesudvalget, at arbejdet afsluttes til maj. Regeringen forventer anbefalinger fra udvalget medio maj. Vedrørende den potentielle konflikt ligger der information herom på ministeriets hjemmeside, som løbende opdateres. Det er skolernes ansvar at informere eleverne. I forhold til statistik om aktiviteten på uddannelser inden for REUs område, kunne det vil eventuelt være en ide at invitere UNI-C til at fortælle om, hvilke muligheder der er og ikke er. Ministeriet for Børn og Undervisning orienterede om projekt Ny Nordisk Skole. Det er et pædagogisk projekt, som skal udvikles lokalt, og hvor skolerne ideelt set inspirerer hinanden. Alle ansøgninger er nu behandlet, og alle erhvervsskoler har fået godkendt deres projekter. Der kommer en ny ansøgningsrunde i juni. Vedrørende kvalitetspatruljens arbejde er det gået ind i den sidste periode, som løber indtil 1. oktober Indsatsen evalueres nu og i de sidste måneder planlægges en række skolearrangementer. Endvidere tilbydes de skoler, som kvalitetspatruljen besøgte først, et genbesøg. Ad dagsordenens pkt. 4 Orientering fra DM i Skills 2013 Ulla Groth, Sekretariatet for SkillsDenmark, orienterede om udviklingen for DM i Skills. Derudover orienterede hun REU om en række praktiske forhold vedrørende tilmelding og deltagelse i World Skills 2013, som foregår juli i Leipzig. Slides fra oplægget er vedlagt referatet. Ejner K. Holst, LO, roste SkillsDenmark for arbejdet. Det er et vigtig arbejde, og det er en god måde at vise den faglige stolthed på erhvervsuddannelserne frem på. Nanna Højlund, FOA, bemærkede, at SOSU-området er begejstrede deltagere. Muligheder for lokale skolemesterskaber bør overvejes nærmere, da der også ligger et væsentligt vejledningselement heri. Ligeledes kan det bruges i forbindelse med rekruttering af 8. og 9. klasser. Simon Neergaard-Holm, DA, kvitterede for et enestående godt mesterskab i år og oplyste, at DA via sin jubilæumsfond stiller kr. til rådighed, som elever kan søge om til træningslejr i forbindelse med WorldSkills. Der er ansøgningsfrist den 4. april, og ansøgningen skal sendes til Simon Neergaard- Holm. Knud Henning Andersen, B-SOSU, kvitterede ligeledes for et godt mesterskab og bemærkede, at forældre eventuelt kunne tænkes mere ind i relation til rekruttering. Formanden takkede for oplægget og noterede sig særligt rekrutteringspotentialet i forhold til folkeskoleelever. Ad dagsordenens pkt. 5 De faglige udvalgs udviklingsredegørelser 2012 orientering fra ministeriet Ministeriet for Børn og Undervisning indledte dagsordenspunktet med en kort orientering om de faglige udvalgs udviklingsredegørelser På side syv i ministeriets sammenfatning af udviklingsredegørelserne fremgår det, at ministeren har sagt ja til de to ansøgninger om nedlæggelse af trin, som REU tidligere har behandlet. Nedlæggelserne kommer derfor til at indgå i de kommende bekendtgørelsesændringer. Det fremgår ligeledes, at udviklingsredegørelserne fortsat ikke ser godt ud i forhold til de faglige udvalgs praktikpladsopsøgende arbejde. Kun 32 handlingsplaner har besvaret alle de stillede spørgsmål. Der er derfor overvejelser om at indbyde de faglige udvalg til et møde med henblik på en forventningsafstemning på dette punkt. Ejner K. Holst, LO, bemærkede, at udviklingsredegørelserne viser en fantastisk dynamik i et stort system. Uddannelsessystemet skal matche et dynamisk arbejdsmarked. Formandsskabet bør diskutere 5

6 med ministeriet, hvordan vi finder et redskab til at styre udviklingen i forhold til uddannelserne, som ikke bliver begrænset af bureaukratiske forhold. Simon Neergaard-Holm, DA, bemærkede, at de faglige udvalg opfatter udviklingsredegørelserne på den måde, at alt hvad der skal fremføres overfor ministeriet, skal fremgå af udviklingsredegørelserne. Det er derfor, at udviklingsredegørelserne udvikler sig til et relativt omfattende dokument hvert år. Det bør derfor overvejes at lave en kadence for udviklingsredegørelserne, så det eksempelvis veksler mellem en stor og lille udgave hvert andet år. De faglige udvalg skal i 2013 vurdere behov og mulighed for fleksibel uddannelsestid og mulighed for at opdele sine praktikmål i mål, der kan opnås i henholdsvis skolepraktik og virksomheder. Dette er en udmøntning af erhvervsuddannelsesudvalgets anbefalinger fra fase 1 og etableringen af praktikcentre. Ministeriet beder de faglige udvalg om at aflevere bidragene i september i forbindelse med de nye udviklingsredegørelser. På dette tidspunkt er praktikcentrene dog dårligt nok etableret, så formandsskabet bør sammen med ministeriet drøfte, om dette element af udviklingsredegørelserne kan afleveres i februar 2014, da de faglige udvalg skal have et grundlag for at kunne beskrive udviklingen. Formanden afrundede diskussionen og bemærkede, at det indebærer modsatrettede elementer, når et dynamisk system som erhvervsuddannelserne møder et bureaukratisk system som udviklingsredegørelserne. REUs formandskab stiller sig til rådighed for ministeriet med henblik på at forbedre udviklingsredegørelserne som redskab. Pia Maul Andersen, 3F, opfordrede til, at man i denne forbindelse kigger på hele forløbet for udvikling af uddannelserne, herunder også kadencen for bekendtgørelsesændringer. Ministeriet for Børn og Undervisning bekræftede, at ministeriet gerne indgår i drøftelser med formandskabet vedrørende udviklingsredegørelserne. Ad dagsordenens pkt. 6 Indsatsområder for forsøgs- og udviklingsarbejdet inden for erhvervsuddannelsesområdet Formanden bemærkede indledningsvist, at der var en fejl i det udsendte materiale, idet det fremgår af bilag 3, pkt. 2, at der er afsat 10 millioner kroner til udvikling af et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag på erhvervsuddannelserne. Der skulle rettelig have stået 100 millioner kroner. REU tilsluttede sig ministeriets forslag til indsatsområder, samt prioritering af midlerne for forsøgs- og udviklingsarbejdet inden for erhvervsuddannelsesområdet Ad dagsordenens pkt. 7 Høring om godkendelse af uddannelsen til skibsmekaniker til skyggeelevtilskud REU indstillede, at ansøgningen om skyggeelevtilskud til uddannelsen til skibsmekaniker imødekommes. Ad dagsordenens pkt. 8 Evt. Formanden takkede for et godt møde. 6

Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 77 den 20. juni 2013 og møde nr.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 25. august 2010 J.nr. 067.86G.121 Baggrund I aftale om flere unge i uddannelse og job fra 5. november 2009 fremgår det, at Aftaleparterne

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti (8. november 2012) Aftaler om Finansloven for

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.) 1 I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011,

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om "Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne"

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-Lederforeningen, Danske Landbrugsskoler, de faglige udvalg

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø

Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30. Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødereferat Mødedato: Onsdag den 17. november 2010 kl. 13:00 15:30 Mødested: Campus Slagelse Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Afbud: Ulla Maria Mortensen,

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Dagsorden til møde i LUU

Dagsorden til møde i LUU Dagsorden til møde i LUU Dato: Tirsdag den 20. december 2011 kl. 9.00 13.00 i mødelokale 1 Deltagere: Medlemmer: Erna Leth, Region Midtjylland (EL) Birthe Foldbjerg, Ikast-Brande kommune (BF) Grethe Nielsen,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Afbud: Lone Kolbæk i stedet deltog Mette Høy (Region Midt), Sonja Svenkerud (elevrådsrepræsentant) og Majbritt Nielsen (FOA)

Afbud: Lone Kolbæk i stedet deltog Mette Høy (Region Midt), Sonja Svenkerud (elevrådsrepræsentant) og Majbritt Nielsen (FOA) 1 Dagsorden LUU SOSU møde den 10. september 2015 kl. 12.00 15.00 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region

Læs mere

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Referat - UDKAST Møde: APU Dato: Mandag d. 2. februar 2009 Til stede: Martin Teilmann, AC Carsten Holm, Personalestyrelsen Marianne Rønnebæk, Københavns Universitet Hanne Rathsach, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst 11-0770 - JKRO - 23.08.2011 Kontakt: Jens Krogstrup - jkro@ftf.dk - Tlf: 3336 8820 FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst Regeringens nye vækstplan indeholder en række positive elementer om

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Deltagere: Lotte Høgh, HK/Handel Benedicte Drejer, HK/Privat REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Michael Rosenberg Hansen, HK/Kommunal Benjamin Rasmussen, BILKA

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 18. marts 2015 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Anne-Mette Holm Sørensen Christian Jørgensen Anette

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 23. august kl. 16.30-18.00

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 23. august kl. 16.30-18.00 Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 23. august kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard -afbud Viceborgmester Jesper Würtzen mødte LO Næstformand Karen

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 30. aug.

Læs mere

Bedre ungdomsuddannelser

Bedre ungdomsuddannelser Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Bedre ungdomsuddannelser - en forudsætning for regional vækst og udvikling Regionerne og de regionale vækstfora har via målrettede

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Mødereferat. Mødedato 22. oktober 2014. Deltagere

Mødereferat. Mødedato 22. oktober 2014. Deltagere Mødereferat Mødedato 22. oktober 2014 Arbejdsmiljørådets sekretariat 24. oktober 2014 Ref. sekretariatet J.nr. 2014-0029762 Deltagere Afbud Fraværende Formand: Lisbeth Lollike DA: Karoline Klaksvig, Rikke

Læs mere

Det mener aktørerne om EUD-reformen

Det mener aktørerne om EUD-reformen Det mener aktørerne om EUD-reformen Af Camilla Kongsted 25. februar 2014 kl. 10:20 REFORM: Efter flere måneders forhandlinger faldt reformen af erhvervsuddannelserne på plads mandag aften. Se her, hvad

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Forslag Københavns Kommunes tværgående praktikpladsstrategi 2013-2015

Forslag Københavns Kommunes tværgående praktikpladsstrategi 2013-2015 Forslag Københavns Kommunes tværgående praktikpladsstrategi 2013-2015 Indhold Indledning... 2 Vores vision er... 3 Hovedmål... 3 En levende praktikpladsstrategi... 4 Fra vision til virkelighed... 4 Vi

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere