Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning"

Transkript

1 Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde Fungerende formand, Ejner K. Holst, indledte mødet ved at byde velkommen til den nytiltrådte formand, Lars Mahler. Rådet godkendte den udsendte dagsorden og referatet af REUs møde nr. 73. Ad dagsordenens pkt. 2 Meddelelser fra formanden Formanden indledte ved at give en kort præsentation af sig selv. Formanden bød herefter velkommen til Pia Antonsen, NNF, der er blevet beskikket som stedfortræder i REU. Svend Blankholm, NNF, er udtrådt af REU. Formanden orienterede om praktikpladssituationen og herunder den nye metode til opgørelse af praktikpladssituationen, som benyttes pr. januar i år. En beskrivelse af metoden og de nyeste praktikpladstal fremgår af Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside. Det er positivt, at der er en fremgang i antallet af indgåede aftaler, men udviklingen må følges nøje i lyset af den ændrede opgørelsesmetode. Simon Neergaard-Holm, DA, pointerede, at det er epokegørende, at vi har fået en ny metode til at opgøre praktikpladssituationen. Den nye måde at opgøre praktikpladstallene på udspringer af anbefalingerne fra erhvervsuddannelsesudvalget. Formålet med opgørelsesmetoden er at tegne et billede, der viser, hvilke muligheder en elev på en erhvervsuddannelse har for at gøre uddannelsen færdig. Praktikpladsstatistikken har de seneste år tegnet et billede af, at vi har en stor gruppe elever, som ikke kan gøre deres uddannelse færdig. Vi får nu tegnet et billede af, at vi har en uddannelsesgaranti, som der er brugt mange ressourcer på at opstille. Uddannelsesgarantien går ud på, at har man ikke en praktikplads i en virksomhed, så kan man gøre sin uddannelse færdig i skolepraktik og - efterhånden som de udvikles - i de nye praktikcentre. Disse praktikcentre skal løftes til et niveau, således at det bliver anerkendt som en regulær måde at blive uddannet på. Når antallet af praktikpladssøgende nu opgøres til 5000, er det altså et udtryk for, at disse elever ikke er i gang med skolepraktik. Dertil skal medtages, at af de 5000 som søger en praktikplads, er det langt de fleste, som kan fortsætte i skolepraktik, hvis de vil. Uddannelserne indeholder muligheden for skolepraktik. Det er under en procent, som ikke har mulighed for at gøre deres uddannelse færdig, fordi uddannelsen ikke har skolepraktik. Det er et vigtigt signal at sende, at vi vil indrette erhvervsuddannelserne, sådan at vi gør dem uafhængige af konjunkturerne. Vi kan ikke matche antallet af søgende og antallet af praktikpladser en til en, så vi udvikler et alternativ, der tilsiger, at man fortsætter uddannelsen og eventuelt kommer forbi et praktikcenter. Undersøgelser viser, at stort set alle elever slutter i restuddannelse. Det er et vigtigt signal, at man siger, at der faktisk ikke er nogle elever i Danmark, som ikke kommer forbi en virksomhed på et tidspunkt. Der har ikke været tilstrækkelig presseomtale af, at antallet af praktikpladssøgende er faldet med den nye opgørelsesmetode. Pressemeddelelsen fra ministeriet var kritisabel og udsendt fredag eftermiddag, hvilket medførte, at der ikke var tilstrækkelig pressemæssig omtale af den positive udvikling. 1

2 Ejner K. Holst, LO, erklærede sig enig i omlægningen af praktikpladsstatistikken. Elever, som får et kvalitetstilbud i forhold til at færdiggøre deres uddannelse, skal ikke tælles med i statistikken, idet praktikcentrene skal fungere som en fuldgod mulighed i forhold til virksomhedspraktik. Det, som vi nu laver, betyder, at man kan tage en vekseluddannelse på flere måder. Det betyder, at praktikcentrene skal sættes hurtigt i gang og indebære et kvalitetsløft i forhold til skolepraktik. Det er forventningen, at der snarest efter afholdelse af konferencen om kvalitet i skolepraktik, kommer et udspil fra ministeriet i forhold til at etablere praktikcentrene. Nanna Højlund, FOA, bemærkede, at det i forbindelse med offentliggørelsen af praktikpladstallene er nævnt, at SOSU og PAU ikke indgår. Det er positivt, at dette er bemærket i teksten, men det kunne være en ide at oprette et særligt afsnit om de dimensionerede uddannelser i statistikopgørelsen fremover. Der er forskel på systemerne i forhold til, om en uddannelse er dimensioneret eller ej - blandt andet i relation til optagelse og søgning. Lige nu famles der i blinde, fordi disse uddannelser ikke indgår i statistikkerne. Morten Ryom, EEO, bemærkede, at det er forståeligt, at der ikke har været stor presseomtale i forbindelse med offentliggørelse af den seneste praktikpladsstatik. Det er ikke nogen succes, at man tager nogle praktikpladssøgende og putter dem ned i en anden kasse. Det er snarere en bureaukratisk øvelse. Det er en del af EMMA-kriterierne, at man som elev i skolepraktik er aktivt søgende, og tallene dækker derfor ikke over en succes. Formanden pegede på baggrund af diskussionen på, at ministeriet bør sikre en opsamling på konferencen om kvalitet i skolepraktik. Det er endvidere vigtigt, at uddannelsesgarantien bliver italesat overfor elever og omverden. Ministeriet for Børn og Undervisning bemærkede, at REU snart vil få et udspil vedrørende praktikcentre i høring, da ændringerne medfører regelændringer. Praktikcentrene skal etableres i Det er vigtigt at bemærke, at de rettigheder for eleverne, som ligger i forlængelse af erhvervsuddannelsesudvalgets anbefalinger, allerede er indskrevet i lovgivningen, og de er således gældende nu. Det er vigtigt at få udbredt, at uddannelsesgarantien gælder. I forhold til praktikpladsstatistikken er det væsentligt at bemærke, at både antallet af elever i skolepraktik og praktikpladssøgende udenfor skolepraktik fremgår, og statistikken er således retvisende. Der arbejdes for, at SOSU og PAU kommer til at indgå i statistikken. Der er nogle tekniske vanskeligheder ved dette, men opfordringen bringes videre til UNI-C. Det kan diskuteres, hvorvidt disse uddannelser skal benævnes som dimensionerede, idet der reelt eksisterer et praktikpladsmarked på området, og ikke alle de berørte uddannelser er dimensionerede. Formanden orienterede endvidere om en ny rapport vedrørende eux, som er lavet af Professionshøjskolen Metropol. Der er positive takter i materialet, om end svarprocenten blandt respondenterne i undersøgelsen er lav. Rapporten fremhæver nogle problemfelter omkring kendskab og vejledning i forhold til eux. REU kunne derfor tage emnet op på et senere tidspunkt, når der eksempelvis er nogle elever, som har færdiggjort uddannelsen. Nanna Højlund, FOA, bemærkede i relation til rapporten om eux, at eksempelvis SOSU allerede opfylder et krav om almene fag og muligheder for videreuddannelse. Der er imidlertid interesse for at udvikle nogle fagrettede fag på eux-niveau. Man begrænser udviklingen af eux med den nuværende tilgang til, hvad fag på højere niveau er. Det er de faglige kompetencer, der skal løftes, og dette er også årsagen til, at der ikke er et tilbud om eux på SOSU. Formanden bemærkede, at diskussionen omkring eux er interessant, og at eux vil blive taget op igen og f.eks. indarbejdet i REUs årshjul. Ad dagsordenens pkt. 3 Meddelelser fra Ministeriet for Børn og Undervisning 2

3 Ministeriet for Børn og Undervisning redegjorde for status for implementering af anbefalingerne fra erhvervsuddannelsesudvalgets fase 1, herunder navnlig de af anbefalingerne, der har dannet grundlag for dele af den politiske aftale af 8. november 2012 om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. Ministeriet for Børn og Undervisning orienterede om regeringsudspillet Væktsplan DK og pegede på udspillets berøringsflader i forhold til erhvervsuddannelsessystemet. Erhvervsuddannelserne er et væsentligt element i regeringens mål om at skabe øget vækst. Ministeriet for Børn og Undervisning orienterede om den bebudede SU-reform og understregede, at den endnu ikke er politisk færdigforhandlet. Forhandlingerne er placeret i Uddannelsesministeriet men berører også ungdomsuddannelserne. Regeringen har således ønsket at sætte et loft for, hvor mange gange den enkelte kan påbegynde en ungdomsuddannelse med SU. I det omfang reformen vedrører REUs område, vil ministeriet komme tilbage til det på et kommende møde. Ministeriet for Børn og Undervisning orienterede endvidere om regeringens bebudede kontanthjælpsreform. Der hvor erhvervsuddannelserne, egu og produktionsskolerne kan blive berørt, er det nye krav til uddannelsespålæg, som man ønsker at hæve fra 25 til 30 år. Ligeledes indgår det i udspillet, at der strammes op på praksis i forhold til uddannelsespålæg. Dette har givet anledning til en vis bekymring i forhold til, at de erhvervsrettede uddannelser skal kunne håndtere at modtage flere personer med et uddannelsespålæg. Ministeren deler denne bekymring og lægger vægt på, at der bør ske en grundig visitering, således at de unge ikke sendes i hovedløse uddannelsestilbud, som de ikke har grundlag for at gennemføre. Erhvervsuddannelserne skal ikke blive opbevaringssted for unge på kontanthjælp, og dette er heller ikke meningen. Kommunerne får et stort ansvar i forhold til at få uddannelsespålægget til at fungere efter hensigten. Det blev bemærket at produktionsskolernes målgruppe omfatter de indtil 25-årige mens egu-målgruppen går op til 30-årige Ministeriet for Børn og Undervisning pegede også på, at der er udsendt en forsøgsbekendtgørelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen pr. 1. marts 2013, der bl.a. indeholder en bestemmelse om, at beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre gennemfører forsøg, hvorefter jobcentrene udbetaler jobrotationsydelse til arbejdsgivere i perioder, hvor den beskæftigede deltager i praktik på arbejdsgiverens virksomhed som led i sin uddannelse, såfremt betingelserne i øvrigt er opfyldt. Forsøgsperioden løber fra den 1. marts 2013 til den 31. december Dette ser ud til at betyde, at hvis man eksempelvis har en elev, der er i gang med en erhvervsuddannelse, så kan man ansætte en ekstra medarbejder med jobrotationsydelse, som kompensation for det afsavn af arbejdskraft, som uddannelsen indebærer. En autoritativ udlægning af dette kræver henvendelse til Beskæftigelsesministeriet. Ministeriet for Børn og Undervisning henviste desuden til, at erhvervs- og vækstministeren har sendt brev ud til de øvrige ministre med pålæg om, at statslige myndigheder skal benytte sociale klausuler med oprettelse af praktikpladser i forbindelse med udbud, hvor det er relevant. Ministeriet for Børn og Undervisning orienterede kort om det udsendte lockout-varsel som inden for erhvervsuddannelsesområdet berører lærerne på SOSU-skoler og tandklinikassistentuddannelsen på to skoler (universiteter). Ministeriet har oprettet et call-center til besvarelse af spørgsmål vedrørende en eventuel konflikt. Institutionerne har forpligtelse til, at der i tilfælde af en konflikt tages hånd om eleverne og uddannelserne så godt som muligt. Ejner K. Holst, LO, takkede for orienteringerne fra ministeriet og understregede i forhold til ministeriets redegørelse om status for implementering af anbefalingerne fra erhvervsuddannelsesudvalgets fase 1, at det er vigtigt, at processen omkring etablering af praktikcentre sættes i gang hurtigst muligt. Det vil være interessant at tage en diskussion af negativlisten. I den forbindelse er det relevant at understrege, at både den offentlige og private sektor bære ansvar for oprettelse af praktikpladser. I forhold til udeståender på området i den kommende tid, er det endvidere væsentligt at fremhæve, at der skal findes en løsning i forhold til forbedring tvistighedsnævnets sagsbehandlingstid. Den nuværende 3

4 behandlingstid er 14 måneder, hvilket er spild af tid for de unge mennesker, når der samtidig er en målsætning om, at de skal hurtigere igennem uddannelsessystemet. Ejner K. Holst pegede også på, at det ambitiøse udspil i forhold til erhvervsuddannelserne, der ligger i udspillet om en vækstplan, er forfriskende. Vi har behov for at skabe et system, hvor vi får unge hurtigere ind, hurtigere igennem og mindsket frafaldet i uddannelsessystemet. Erhvervsuddannelsesudvalget har en vigtig opgave i forhold til både dette og i forhold til at skabe et dobbelt uddannelsesløft. Det er endvidere rigtigt set, at vi skal have mennesker i uddannelse frem for opbevaring, sådan som der lægges op til i udspillet til en kontanthjælpsreform. Der er dog forskel på, hvornår man er ung i henholdsvis uddannelses- og beskæftigelsessystemet. Det er værd at påpege, at den opgave, som udspillet til kontanthjælpsreform medfører, spreder sig over hele palletten af ungdomsuddannelser og i den forbindelse er uddannelsesparathedsvurderinger og fornuftige adgangsveje væsentlige elementer. Henrik Bach Mortensen, DA, kvitterede for ministeriets redegørelse og bemærkede, at erhvervsuddannelserne er blevet et helt centralt politisk område. Vi skal gøre, hvad vi kan for at fastholde den politiske opmærksomhed på området. I relation til ministeriets orientering om Arbejdsmarkedsstyrelsens forsøgsbekendtgørelse, er det næsten ikke til at tro, at dette kan være tilfældet. Ordningen kan potentielt medføre konkurrenceforvridning og fortrængning af ordinært ansatte. Nanna Højlund, FOA, bemærkede, at det er godt, at der er etableret et call-center i relation til en eventuel konflikt. Der vil dog være en god ide at sende en vejledning ud til SOSU-skolerne om håndteringen af en eventuel konflikt. Jørgen Pater, FTF, efterlyste statistik om omfanget af de unges dobbeltuddannelse og spurgte endvidere, hvornår det forventes, at erhvervsuddannelsesudvalget færdiggør arbejdet? Gert Møller, Produktionsskoleforeningen, bemærkede, at alt det, der sker for tiden, er spændende også for produktionsskolerne og egu-området. Der er mange gode takter, men i forbindelse med etablering af eksempelvis en fleksuddannelse er det væsentligt at huske de uddannelseselementer, vi allerede har, som skal være med til at forberede de unge til erhvervsuddannelser. Vedrørende overenskomstforhandlingerne er der på produktionsskolerne mange spørgsmål i forhold til det lockout-varsel, der er udsendt. Produktionsskolerne er berørt på trods af, at der her eksisterer en arbejdstidsaftale, som svarer til den, som arbejdsgiversiden lægger op til på de øvrige områder. Simon Neergaard-Holm, DA, bemærkede i relation til ministeriets redegørelse for status for implementering af erhvervsuddannelsesudvalgets anbefalinger, at det praktikpladsopsøgende arbejde er vigtigt. Ikke mindst på nuværende tidspunkt hvor man kan forvente en nedgang i antallet af indgåede uddannelsesaftaler som følge af nedlæggelsen af præmie-bonus ordningen. Der bør ikke gå for lang tid inden vi skal have en opsamling på den del af fase 1, der hedder etablering af handlingsplaner for det praktikpladsopsøgende arbejde. Vi skal kunne tydeliggøre og forklare, hvad der bliver gjort for at stimulere praktikpladsområdet. Kontanthjælpsreformen er spændende og nytænkende men har stor indflydelse på uddannelserne på REUs område. Målgruppen er personer, som man umiddelbart vurderer som uddannelsesparate. Det er vigtigt at være præcis på, hvad det er, man forestiller sig, at disse personer mere konkret skal lave. Det kan lægge stort pres på den nuværende praktikpladskapacitet og i forlængelse heraf på skolepraktikkapaciteten. Praktikcentre er ikke udtænkt for at dække behovene fra tidligere kontanthjælpsmodtagere under 30 år, men fra de unge der skal ind på uddannelserne. Søren Hoppe, HL, bemærkede, at det er en god ide at kontakte elevorganisationerne i relation til den potentielle konflikt og orientere dem om, hvad konflikten betyder for eleverne. Lisbeth Højmark, Danske Regioner, bemærkede, at data vedrørende praktikpladssituationen er forsinket. Dette gør det vanskeligt at benytte tallene som styringsværktøj og udvikle politik. Formanden opsummerede rådets bemærkninger og understregede, at REU bør holdes opdateret i forhold til henholdsvis kontanthjælpsreformens og vækstplanens berøring med rådets område. 4

5 Ministeriet for Børn og Undervisning bemærkede, at det fremgår af kommissoriet for erhvervsuddannelsesudvalget, at arbejdet afsluttes til maj. Regeringen forventer anbefalinger fra udvalget medio maj. Vedrørende den potentielle konflikt ligger der information herom på ministeriets hjemmeside, som løbende opdateres. Det er skolernes ansvar at informere eleverne. I forhold til statistik om aktiviteten på uddannelser inden for REUs område, kunne det vil eventuelt være en ide at invitere UNI-C til at fortælle om, hvilke muligheder der er og ikke er. Ministeriet for Børn og Undervisning orienterede om projekt Ny Nordisk Skole. Det er et pædagogisk projekt, som skal udvikles lokalt, og hvor skolerne ideelt set inspirerer hinanden. Alle ansøgninger er nu behandlet, og alle erhvervsskoler har fået godkendt deres projekter. Der kommer en ny ansøgningsrunde i juni. Vedrørende kvalitetspatruljens arbejde er det gået ind i den sidste periode, som løber indtil 1. oktober Indsatsen evalueres nu og i de sidste måneder planlægges en række skolearrangementer. Endvidere tilbydes de skoler, som kvalitetspatruljen besøgte først, et genbesøg. Ad dagsordenens pkt. 4 Orientering fra DM i Skills 2013 Ulla Groth, Sekretariatet for SkillsDenmark, orienterede om udviklingen for DM i Skills. Derudover orienterede hun REU om en række praktiske forhold vedrørende tilmelding og deltagelse i World Skills 2013, som foregår juli i Leipzig. Slides fra oplægget er vedlagt referatet. Ejner K. Holst, LO, roste SkillsDenmark for arbejdet. Det er et vigtig arbejde, og det er en god måde at vise den faglige stolthed på erhvervsuddannelserne frem på. Nanna Højlund, FOA, bemærkede, at SOSU-området er begejstrede deltagere. Muligheder for lokale skolemesterskaber bør overvejes nærmere, da der også ligger et væsentligt vejledningselement heri. Ligeledes kan det bruges i forbindelse med rekruttering af 8. og 9. klasser. Simon Neergaard-Holm, DA, kvitterede for et enestående godt mesterskab i år og oplyste, at DA via sin jubilæumsfond stiller kr. til rådighed, som elever kan søge om til træningslejr i forbindelse med WorldSkills. Der er ansøgningsfrist den 4. april, og ansøgningen skal sendes til Simon Neergaard- Holm. Knud Henning Andersen, B-SOSU, kvitterede ligeledes for et godt mesterskab og bemærkede, at forældre eventuelt kunne tænkes mere ind i relation til rekruttering. Formanden takkede for oplægget og noterede sig særligt rekrutteringspotentialet i forhold til folkeskoleelever. Ad dagsordenens pkt. 5 De faglige udvalgs udviklingsredegørelser 2012 orientering fra ministeriet Ministeriet for Børn og Undervisning indledte dagsordenspunktet med en kort orientering om de faglige udvalgs udviklingsredegørelser På side syv i ministeriets sammenfatning af udviklingsredegørelserne fremgår det, at ministeren har sagt ja til de to ansøgninger om nedlæggelse af trin, som REU tidligere har behandlet. Nedlæggelserne kommer derfor til at indgå i de kommende bekendtgørelsesændringer. Det fremgår ligeledes, at udviklingsredegørelserne fortsat ikke ser godt ud i forhold til de faglige udvalgs praktikpladsopsøgende arbejde. Kun 32 handlingsplaner har besvaret alle de stillede spørgsmål. Der er derfor overvejelser om at indbyde de faglige udvalg til et møde med henblik på en forventningsafstemning på dette punkt. Ejner K. Holst, LO, bemærkede, at udviklingsredegørelserne viser en fantastisk dynamik i et stort system. Uddannelsessystemet skal matche et dynamisk arbejdsmarked. Formandsskabet bør diskutere 5

6 med ministeriet, hvordan vi finder et redskab til at styre udviklingen i forhold til uddannelserne, som ikke bliver begrænset af bureaukratiske forhold. Simon Neergaard-Holm, DA, bemærkede, at de faglige udvalg opfatter udviklingsredegørelserne på den måde, at alt hvad der skal fremføres overfor ministeriet, skal fremgå af udviklingsredegørelserne. Det er derfor, at udviklingsredegørelserne udvikler sig til et relativt omfattende dokument hvert år. Det bør derfor overvejes at lave en kadence for udviklingsredegørelserne, så det eksempelvis veksler mellem en stor og lille udgave hvert andet år. De faglige udvalg skal i 2013 vurdere behov og mulighed for fleksibel uddannelsestid og mulighed for at opdele sine praktikmål i mål, der kan opnås i henholdsvis skolepraktik og virksomheder. Dette er en udmøntning af erhvervsuddannelsesudvalgets anbefalinger fra fase 1 og etableringen af praktikcentre. Ministeriet beder de faglige udvalg om at aflevere bidragene i september i forbindelse med de nye udviklingsredegørelser. På dette tidspunkt er praktikcentrene dog dårligt nok etableret, så formandsskabet bør sammen med ministeriet drøfte, om dette element af udviklingsredegørelserne kan afleveres i februar 2014, da de faglige udvalg skal have et grundlag for at kunne beskrive udviklingen. Formanden afrundede diskussionen og bemærkede, at det indebærer modsatrettede elementer, når et dynamisk system som erhvervsuddannelserne møder et bureaukratisk system som udviklingsredegørelserne. REUs formandskab stiller sig til rådighed for ministeriet med henblik på at forbedre udviklingsredegørelserne som redskab. Pia Maul Andersen, 3F, opfordrede til, at man i denne forbindelse kigger på hele forløbet for udvikling af uddannelserne, herunder også kadencen for bekendtgørelsesændringer. Ministeriet for Børn og Undervisning bekræftede, at ministeriet gerne indgår i drøftelser med formandskabet vedrørende udviklingsredegørelserne. Ad dagsordenens pkt. 6 Indsatsområder for forsøgs- og udviklingsarbejdet inden for erhvervsuddannelsesområdet Formanden bemærkede indledningsvist, at der var en fejl i det udsendte materiale, idet det fremgår af bilag 3, pkt. 2, at der er afsat 10 millioner kroner til udvikling af et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag på erhvervsuddannelserne. Der skulle rettelig have stået 100 millioner kroner. REU tilsluttede sig ministeriets forslag til indsatsområder, samt prioritering af midlerne for forsøgs- og udviklingsarbejdet inden for erhvervsuddannelsesområdet Ad dagsordenens pkt. 7 Høring om godkendelse af uddannelsen til skibsmekaniker til skyggeelevtilskud REU indstillede, at ansøgningen om skyggeelevtilskud til uddannelsen til skibsmekaniker imødekommes. Ad dagsordenens pkt. 8 Evt. Formanden takkede for et godt møde. 6

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Verdens bedste erhvervsuddannelser

Verdens bedste erhvervsuddannelser Verdens bedste erhvervsuddannelser Indhold Forord 1 1 Elevernes valg af uddannelse 2 Garanti for at kunne fuldføre den ønskede uddannelse 2 Tættere samarbejde mellem erhvervsskoler, produktionsskoler og

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere