Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning"

Transkript

1 Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde Fungerende formand, Ejner K. Holst, indledte mødet ved at byde velkommen til den nytiltrådte formand, Lars Mahler. Rådet godkendte den udsendte dagsorden og referatet af REUs møde nr. 73. Ad dagsordenens pkt. 2 Meddelelser fra formanden Formanden indledte ved at give en kort præsentation af sig selv. Formanden bød herefter velkommen til Pia Antonsen, NNF, der er blevet beskikket som stedfortræder i REU. Svend Blankholm, NNF, er udtrådt af REU. Formanden orienterede om praktikpladssituationen og herunder den nye metode til opgørelse af praktikpladssituationen, som benyttes pr. januar i år. En beskrivelse af metoden og de nyeste praktikpladstal fremgår af Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside. Det er positivt, at der er en fremgang i antallet af indgåede aftaler, men udviklingen må følges nøje i lyset af den ændrede opgørelsesmetode. Simon Neergaard-Holm, DA, pointerede, at det er epokegørende, at vi har fået en ny metode til at opgøre praktikpladssituationen. Den nye måde at opgøre praktikpladstallene på udspringer af anbefalingerne fra erhvervsuddannelsesudvalget. Formålet med opgørelsesmetoden er at tegne et billede, der viser, hvilke muligheder en elev på en erhvervsuddannelse har for at gøre uddannelsen færdig. Praktikpladsstatistikken har de seneste år tegnet et billede af, at vi har en stor gruppe elever, som ikke kan gøre deres uddannelse færdig. Vi får nu tegnet et billede af, at vi har en uddannelsesgaranti, som der er brugt mange ressourcer på at opstille. Uddannelsesgarantien går ud på, at har man ikke en praktikplads i en virksomhed, så kan man gøre sin uddannelse færdig i skolepraktik og - efterhånden som de udvikles - i de nye praktikcentre. Disse praktikcentre skal løftes til et niveau, således at det bliver anerkendt som en regulær måde at blive uddannet på. Når antallet af praktikpladssøgende nu opgøres til 5000, er det altså et udtryk for, at disse elever ikke er i gang med skolepraktik. Dertil skal medtages, at af de 5000 som søger en praktikplads, er det langt de fleste, som kan fortsætte i skolepraktik, hvis de vil. Uddannelserne indeholder muligheden for skolepraktik. Det er under en procent, som ikke har mulighed for at gøre deres uddannelse færdig, fordi uddannelsen ikke har skolepraktik. Det er et vigtigt signal at sende, at vi vil indrette erhvervsuddannelserne, sådan at vi gør dem uafhængige af konjunkturerne. Vi kan ikke matche antallet af søgende og antallet af praktikpladser en til en, så vi udvikler et alternativ, der tilsiger, at man fortsætter uddannelsen og eventuelt kommer forbi et praktikcenter. Undersøgelser viser, at stort set alle elever slutter i restuddannelse. Det er et vigtigt signal, at man siger, at der faktisk ikke er nogle elever i Danmark, som ikke kommer forbi en virksomhed på et tidspunkt. Der har ikke været tilstrækkelig presseomtale af, at antallet af praktikpladssøgende er faldet med den nye opgørelsesmetode. Pressemeddelelsen fra ministeriet var kritisabel og udsendt fredag eftermiddag, hvilket medførte, at der ikke var tilstrækkelig pressemæssig omtale af den positive udvikling. 1

2 Ejner K. Holst, LO, erklærede sig enig i omlægningen af praktikpladsstatistikken. Elever, som får et kvalitetstilbud i forhold til at færdiggøre deres uddannelse, skal ikke tælles med i statistikken, idet praktikcentrene skal fungere som en fuldgod mulighed i forhold til virksomhedspraktik. Det, som vi nu laver, betyder, at man kan tage en vekseluddannelse på flere måder. Det betyder, at praktikcentrene skal sættes hurtigt i gang og indebære et kvalitetsløft i forhold til skolepraktik. Det er forventningen, at der snarest efter afholdelse af konferencen om kvalitet i skolepraktik, kommer et udspil fra ministeriet i forhold til at etablere praktikcentrene. Nanna Højlund, FOA, bemærkede, at det i forbindelse med offentliggørelsen af praktikpladstallene er nævnt, at SOSU og PAU ikke indgår. Det er positivt, at dette er bemærket i teksten, men det kunne være en ide at oprette et særligt afsnit om de dimensionerede uddannelser i statistikopgørelsen fremover. Der er forskel på systemerne i forhold til, om en uddannelse er dimensioneret eller ej - blandt andet i relation til optagelse og søgning. Lige nu famles der i blinde, fordi disse uddannelser ikke indgår i statistikkerne. Morten Ryom, EEO, bemærkede, at det er forståeligt, at der ikke har været stor presseomtale i forbindelse med offentliggørelse af den seneste praktikpladsstatik. Det er ikke nogen succes, at man tager nogle praktikpladssøgende og putter dem ned i en anden kasse. Det er snarere en bureaukratisk øvelse. Det er en del af EMMA-kriterierne, at man som elev i skolepraktik er aktivt søgende, og tallene dækker derfor ikke over en succes. Formanden pegede på baggrund af diskussionen på, at ministeriet bør sikre en opsamling på konferencen om kvalitet i skolepraktik. Det er endvidere vigtigt, at uddannelsesgarantien bliver italesat overfor elever og omverden. Ministeriet for Børn og Undervisning bemærkede, at REU snart vil få et udspil vedrørende praktikcentre i høring, da ændringerne medfører regelændringer. Praktikcentrene skal etableres i Det er vigtigt at bemærke, at de rettigheder for eleverne, som ligger i forlængelse af erhvervsuddannelsesudvalgets anbefalinger, allerede er indskrevet i lovgivningen, og de er således gældende nu. Det er vigtigt at få udbredt, at uddannelsesgarantien gælder. I forhold til praktikpladsstatistikken er det væsentligt at bemærke, at både antallet af elever i skolepraktik og praktikpladssøgende udenfor skolepraktik fremgår, og statistikken er således retvisende. Der arbejdes for, at SOSU og PAU kommer til at indgå i statistikken. Der er nogle tekniske vanskeligheder ved dette, men opfordringen bringes videre til UNI-C. Det kan diskuteres, hvorvidt disse uddannelser skal benævnes som dimensionerede, idet der reelt eksisterer et praktikpladsmarked på området, og ikke alle de berørte uddannelser er dimensionerede. Formanden orienterede endvidere om en ny rapport vedrørende eux, som er lavet af Professionshøjskolen Metropol. Der er positive takter i materialet, om end svarprocenten blandt respondenterne i undersøgelsen er lav. Rapporten fremhæver nogle problemfelter omkring kendskab og vejledning i forhold til eux. REU kunne derfor tage emnet op på et senere tidspunkt, når der eksempelvis er nogle elever, som har færdiggjort uddannelsen. Nanna Højlund, FOA, bemærkede i relation til rapporten om eux, at eksempelvis SOSU allerede opfylder et krav om almene fag og muligheder for videreuddannelse. Der er imidlertid interesse for at udvikle nogle fagrettede fag på eux-niveau. Man begrænser udviklingen af eux med den nuværende tilgang til, hvad fag på højere niveau er. Det er de faglige kompetencer, der skal løftes, og dette er også årsagen til, at der ikke er et tilbud om eux på SOSU. Formanden bemærkede, at diskussionen omkring eux er interessant, og at eux vil blive taget op igen og f.eks. indarbejdet i REUs årshjul. Ad dagsordenens pkt. 3 Meddelelser fra Ministeriet for Børn og Undervisning 2

3 Ministeriet for Børn og Undervisning redegjorde for status for implementering af anbefalingerne fra erhvervsuddannelsesudvalgets fase 1, herunder navnlig de af anbefalingerne, der har dannet grundlag for dele af den politiske aftale af 8. november 2012 om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. Ministeriet for Børn og Undervisning orienterede om regeringsudspillet Væktsplan DK og pegede på udspillets berøringsflader i forhold til erhvervsuddannelsessystemet. Erhvervsuddannelserne er et væsentligt element i regeringens mål om at skabe øget vækst. Ministeriet for Børn og Undervisning orienterede om den bebudede SU-reform og understregede, at den endnu ikke er politisk færdigforhandlet. Forhandlingerne er placeret i Uddannelsesministeriet men berører også ungdomsuddannelserne. Regeringen har således ønsket at sætte et loft for, hvor mange gange den enkelte kan påbegynde en ungdomsuddannelse med SU. I det omfang reformen vedrører REUs område, vil ministeriet komme tilbage til det på et kommende møde. Ministeriet for Børn og Undervisning orienterede endvidere om regeringens bebudede kontanthjælpsreform. Der hvor erhvervsuddannelserne, egu og produktionsskolerne kan blive berørt, er det nye krav til uddannelsespålæg, som man ønsker at hæve fra 25 til 30 år. Ligeledes indgår det i udspillet, at der strammes op på praksis i forhold til uddannelsespålæg. Dette har givet anledning til en vis bekymring i forhold til, at de erhvervsrettede uddannelser skal kunne håndtere at modtage flere personer med et uddannelsespålæg. Ministeren deler denne bekymring og lægger vægt på, at der bør ske en grundig visitering, således at de unge ikke sendes i hovedløse uddannelsestilbud, som de ikke har grundlag for at gennemføre. Erhvervsuddannelserne skal ikke blive opbevaringssted for unge på kontanthjælp, og dette er heller ikke meningen. Kommunerne får et stort ansvar i forhold til at få uddannelsespålægget til at fungere efter hensigten. Det blev bemærket at produktionsskolernes målgruppe omfatter de indtil 25-årige mens egu-målgruppen går op til 30-årige Ministeriet for Børn og Undervisning pegede også på, at der er udsendt en forsøgsbekendtgørelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen pr. 1. marts 2013, der bl.a. indeholder en bestemmelse om, at beskæftigelsesministeren har givet tilladelse til, at alle jobcentre gennemfører forsøg, hvorefter jobcentrene udbetaler jobrotationsydelse til arbejdsgivere i perioder, hvor den beskæftigede deltager i praktik på arbejdsgiverens virksomhed som led i sin uddannelse, såfremt betingelserne i øvrigt er opfyldt. Forsøgsperioden løber fra den 1. marts 2013 til den 31. december Dette ser ud til at betyde, at hvis man eksempelvis har en elev, der er i gang med en erhvervsuddannelse, så kan man ansætte en ekstra medarbejder med jobrotationsydelse, som kompensation for det afsavn af arbejdskraft, som uddannelsen indebærer. En autoritativ udlægning af dette kræver henvendelse til Beskæftigelsesministeriet. Ministeriet for Børn og Undervisning henviste desuden til, at erhvervs- og vækstministeren har sendt brev ud til de øvrige ministre med pålæg om, at statslige myndigheder skal benytte sociale klausuler med oprettelse af praktikpladser i forbindelse med udbud, hvor det er relevant. Ministeriet for Børn og Undervisning orienterede kort om det udsendte lockout-varsel som inden for erhvervsuddannelsesområdet berører lærerne på SOSU-skoler og tandklinikassistentuddannelsen på to skoler (universiteter). Ministeriet har oprettet et call-center til besvarelse af spørgsmål vedrørende en eventuel konflikt. Institutionerne har forpligtelse til, at der i tilfælde af en konflikt tages hånd om eleverne og uddannelserne så godt som muligt. Ejner K. Holst, LO, takkede for orienteringerne fra ministeriet og understregede i forhold til ministeriets redegørelse om status for implementering af anbefalingerne fra erhvervsuddannelsesudvalgets fase 1, at det er vigtigt, at processen omkring etablering af praktikcentre sættes i gang hurtigst muligt. Det vil være interessant at tage en diskussion af negativlisten. I den forbindelse er det relevant at understrege, at både den offentlige og private sektor bære ansvar for oprettelse af praktikpladser. I forhold til udeståender på området i den kommende tid, er det endvidere væsentligt at fremhæve, at der skal findes en løsning i forhold til forbedring tvistighedsnævnets sagsbehandlingstid. Den nuværende 3

4 behandlingstid er 14 måneder, hvilket er spild af tid for de unge mennesker, når der samtidig er en målsætning om, at de skal hurtigere igennem uddannelsessystemet. Ejner K. Holst pegede også på, at det ambitiøse udspil i forhold til erhvervsuddannelserne, der ligger i udspillet om en vækstplan, er forfriskende. Vi har behov for at skabe et system, hvor vi får unge hurtigere ind, hurtigere igennem og mindsket frafaldet i uddannelsessystemet. Erhvervsuddannelsesudvalget har en vigtig opgave i forhold til både dette og i forhold til at skabe et dobbelt uddannelsesløft. Det er endvidere rigtigt set, at vi skal have mennesker i uddannelse frem for opbevaring, sådan som der lægges op til i udspillet til en kontanthjælpsreform. Der er dog forskel på, hvornår man er ung i henholdsvis uddannelses- og beskæftigelsessystemet. Det er værd at påpege, at den opgave, som udspillet til kontanthjælpsreform medfører, spreder sig over hele palletten af ungdomsuddannelser og i den forbindelse er uddannelsesparathedsvurderinger og fornuftige adgangsveje væsentlige elementer. Henrik Bach Mortensen, DA, kvitterede for ministeriets redegørelse og bemærkede, at erhvervsuddannelserne er blevet et helt centralt politisk område. Vi skal gøre, hvad vi kan for at fastholde den politiske opmærksomhed på området. I relation til ministeriets orientering om Arbejdsmarkedsstyrelsens forsøgsbekendtgørelse, er det næsten ikke til at tro, at dette kan være tilfældet. Ordningen kan potentielt medføre konkurrenceforvridning og fortrængning af ordinært ansatte. Nanna Højlund, FOA, bemærkede, at det er godt, at der er etableret et call-center i relation til en eventuel konflikt. Der vil dog være en god ide at sende en vejledning ud til SOSU-skolerne om håndteringen af en eventuel konflikt. Jørgen Pater, FTF, efterlyste statistik om omfanget af de unges dobbeltuddannelse og spurgte endvidere, hvornår det forventes, at erhvervsuddannelsesudvalget færdiggør arbejdet? Gert Møller, Produktionsskoleforeningen, bemærkede, at alt det, der sker for tiden, er spændende også for produktionsskolerne og egu-området. Der er mange gode takter, men i forbindelse med etablering af eksempelvis en fleksuddannelse er det væsentligt at huske de uddannelseselementer, vi allerede har, som skal være med til at forberede de unge til erhvervsuddannelser. Vedrørende overenskomstforhandlingerne er der på produktionsskolerne mange spørgsmål i forhold til det lockout-varsel, der er udsendt. Produktionsskolerne er berørt på trods af, at der her eksisterer en arbejdstidsaftale, som svarer til den, som arbejdsgiversiden lægger op til på de øvrige områder. Simon Neergaard-Holm, DA, bemærkede i relation til ministeriets redegørelse for status for implementering af erhvervsuddannelsesudvalgets anbefalinger, at det praktikpladsopsøgende arbejde er vigtigt. Ikke mindst på nuværende tidspunkt hvor man kan forvente en nedgang i antallet af indgåede uddannelsesaftaler som følge af nedlæggelsen af præmie-bonus ordningen. Der bør ikke gå for lang tid inden vi skal have en opsamling på den del af fase 1, der hedder etablering af handlingsplaner for det praktikpladsopsøgende arbejde. Vi skal kunne tydeliggøre og forklare, hvad der bliver gjort for at stimulere praktikpladsområdet. Kontanthjælpsreformen er spændende og nytænkende men har stor indflydelse på uddannelserne på REUs område. Målgruppen er personer, som man umiddelbart vurderer som uddannelsesparate. Det er vigtigt at være præcis på, hvad det er, man forestiller sig, at disse personer mere konkret skal lave. Det kan lægge stort pres på den nuværende praktikpladskapacitet og i forlængelse heraf på skolepraktikkapaciteten. Praktikcentre er ikke udtænkt for at dække behovene fra tidligere kontanthjælpsmodtagere under 30 år, men fra de unge der skal ind på uddannelserne. Søren Hoppe, HL, bemærkede, at det er en god ide at kontakte elevorganisationerne i relation til den potentielle konflikt og orientere dem om, hvad konflikten betyder for eleverne. Lisbeth Højmark, Danske Regioner, bemærkede, at data vedrørende praktikpladssituationen er forsinket. Dette gør det vanskeligt at benytte tallene som styringsværktøj og udvikle politik. Formanden opsummerede rådets bemærkninger og understregede, at REU bør holdes opdateret i forhold til henholdsvis kontanthjælpsreformens og vækstplanens berøring med rådets område. 4

5 Ministeriet for Børn og Undervisning bemærkede, at det fremgår af kommissoriet for erhvervsuddannelsesudvalget, at arbejdet afsluttes til maj. Regeringen forventer anbefalinger fra udvalget medio maj. Vedrørende den potentielle konflikt ligger der information herom på ministeriets hjemmeside, som løbende opdateres. Det er skolernes ansvar at informere eleverne. I forhold til statistik om aktiviteten på uddannelser inden for REUs område, kunne det vil eventuelt være en ide at invitere UNI-C til at fortælle om, hvilke muligheder der er og ikke er. Ministeriet for Børn og Undervisning orienterede om projekt Ny Nordisk Skole. Det er et pædagogisk projekt, som skal udvikles lokalt, og hvor skolerne ideelt set inspirerer hinanden. Alle ansøgninger er nu behandlet, og alle erhvervsskoler har fået godkendt deres projekter. Der kommer en ny ansøgningsrunde i juni. Vedrørende kvalitetspatruljens arbejde er det gået ind i den sidste periode, som løber indtil 1. oktober Indsatsen evalueres nu og i de sidste måneder planlægges en række skolearrangementer. Endvidere tilbydes de skoler, som kvalitetspatruljen besøgte først, et genbesøg. Ad dagsordenens pkt. 4 Orientering fra DM i Skills 2013 Ulla Groth, Sekretariatet for SkillsDenmark, orienterede om udviklingen for DM i Skills. Derudover orienterede hun REU om en række praktiske forhold vedrørende tilmelding og deltagelse i World Skills 2013, som foregår juli i Leipzig. Slides fra oplægget er vedlagt referatet. Ejner K. Holst, LO, roste SkillsDenmark for arbejdet. Det er et vigtig arbejde, og det er en god måde at vise den faglige stolthed på erhvervsuddannelserne frem på. Nanna Højlund, FOA, bemærkede, at SOSU-området er begejstrede deltagere. Muligheder for lokale skolemesterskaber bør overvejes nærmere, da der også ligger et væsentligt vejledningselement heri. Ligeledes kan det bruges i forbindelse med rekruttering af 8. og 9. klasser. Simon Neergaard-Holm, DA, kvitterede for et enestående godt mesterskab i år og oplyste, at DA via sin jubilæumsfond stiller kr. til rådighed, som elever kan søge om til træningslejr i forbindelse med WorldSkills. Der er ansøgningsfrist den 4. april, og ansøgningen skal sendes til Simon Neergaard- Holm. Knud Henning Andersen, B-SOSU, kvitterede ligeledes for et godt mesterskab og bemærkede, at forældre eventuelt kunne tænkes mere ind i relation til rekruttering. Formanden takkede for oplægget og noterede sig særligt rekrutteringspotentialet i forhold til folkeskoleelever. Ad dagsordenens pkt. 5 De faglige udvalgs udviklingsredegørelser 2012 orientering fra ministeriet Ministeriet for Børn og Undervisning indledte dagsordenspunktet med en kort orientering om de faglige udvalgs udviklingsredegørelser På side syv i ministeriets sammenfatning af udviklingsredegørelserne fremgår det, at ministeren har sagt ja til de to ansøgninger om nedlæggelse af trin, som REU tidligere har behandlet. Nedlæggelserne kommer derfor til at indgå i de kommende bekendtgørelsesændringer. Det fremgår ligeledes, at udviklingsredegørelserne fortsat ikke ser godt ud i forhold til de faglige udvalgs praktikpladsopsøgende arbejde. Kun 32 handlingsplaner har besvaret alle de stillede spørgsmål. Der er derfor overvejelser om at indbyde de faglige udvalg til et møde med henblik på en forventningsafstemning på dette punkt. Ejner K. Holst, LO, bemærkede, at udviklingsredegørelserne viser en fantastisk dynamik i et stort system. Uddannelsessystemet skal matche et dynamisk arbejdsmarked. Formandsskabet bør diskutere 5

6 med ministeriet, hvordan vi finder et redskab til at styre udviklingen i forhold til uddannelserne, som ikke bliver begrænset af bureaukratiske forhold. Simon Neergaard-Holm, DA, bemærkede, at de faglige udvalg opfatter udviklingsredegørelserne på den måde, at alt hvad der skal fremføres overfor ministeriet, skal fremgå af udviklingsredegørelserne. Det er derfor, at udviklingsredegørelserne udvikler sig til et relativt omfattende dokument hvert år. Det bør derfor overvejes at lave en kadence for udviklingsredegørelserne, så det eksempelvis veksler mellem en stor og lille udgave hvert andet år. De faglige udvalg skal i 2013 vurdere behov og mulighed for fleksibel uddannelsestid og mulighed for at opdele sine praktikmål i mål, der kan opnås i henholdsvis skolepraktik og virksomheder. Dette er en udmøntning af erhvervsuddannelsesudvalgets anbefalinger fra fase 1 og etableringen af praktikcentre. Ministeriet beder de faglige udvalg om at aflevere bidragene i september i forbindelse med de nye udviklingsredegørelser. På dette tidspunkt er praktikcentrene dog dårligt nok etableret, så formandsskabet bør sammen med ministeriet drøfte, om dette element af udviklingsredegørelserne kan afleveres i februar 2014, da de faglige udvalg skal have et grundlag for at kunne beskrive udviklingen. Formanden afrundede diskussionen og bemærkede, at det indebærer modsatrettede elementer, når et dynamisk system som erhvervsuddannelserne møder et bureaukratisk system som udviklingsredegørelserne. REUs formandskab stiller sig til rådighed for ministeriet med henblik på at forbedre udviklingsredegørelserne som redskab. Pia Maul Andersen, 3F, opfordrede til, at man i denne forbindelse kigger på hele forløbet for udvikling af uddannelserne, herunder også kadencen for bekendtgørelsesændringer. Ministeriet for Børn og Undervisning bekræftede, at ministeriet gerne indgår i drøftelser med formandskabet vedrørende udviklingsredegørelserne. Ad dagsordenens pkt. 6 Indsatsområder for forsøgs- og udviklingsarbejdet inden for erhvervsuddannelsesområdet Formanden bemærkede indledningsvist, at der var en fejl i det udsendte materiale, idet det fremgår af bilag 3, pkt. 2, at der er afsat 10 millioner kroner til udvikling af et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag på erhvervsuddannelserne. Der skulle rettelig have stået 100 millioner kroner. REU tilsluttede sig ministeriets forslag til indsatsområder, samt prioritering af midlerne for forsøgs- og udviklingsarbejdet inden for erhvervsuddannelsesområdet Ad dagsordenens pkt. 7 Høring om godkendelse af uddannelsen til skibsmekaniker til skyggeelevtilskud REU indstillede, at ansøgningen om skyggeelevtilskud til uddannelsen til skibsmekaniker imødekommes. Ad dagsordenens pkt. 8 Evt. Formanden takkede for et godt møde. 6

Referat af REUs Møde nr. 83 Fredag den 31. januar 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 83 Fredag den 31. januar 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 83 Fredag den 31. januar 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 82 den 13. december 2013 Formanden

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 81 Fredag den 11. oktober 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 81 Fredag den 11. oktober 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 81 Fredag den 11. oktober 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 80 den 20. september 2013. Formanden

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 77 den 20. juni 2013 og møde nr.

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 88 Fredag den 29. august 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 88 Fredag den 29. august 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 88 Fredag den 29. august 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 80 den 20. september 2013. Formanden

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 83 den 31. januar 2014 Formanden bød

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 89 den 19. september 2014. Formanden

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 82 Fredag den 13. december 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 82 Fredag den 13. december 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 82 Fredag den 13. december 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 81 den 11. oktober 2013 Formanden

Læs mere

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del.

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: John.Torben.Larsen@stukuvm.dk Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers

Læs mere

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Referat af REUs Møde nr. 53 Fredag den 21. maj 2010 Afholdt i Undervisningsministeriet Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste.

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 71 Fredag den 14. september 2012 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 71 Fredag den 14. september 2012 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning UDKAST Referat af REUs Møde nr. 71 Fredag den 14. september 2012 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske regioner

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 100 Fredag den 11. december 2015 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Referat af REUs Møde nr. 100 Fredag den 11. december 2015 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Referat af REUs Møde nr. 100 Fredag den 11. december 2015 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. Ejner K. Holst, LO, bød velkommen

Læs mere

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående.

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til stukeko@stukuvm.dk ) Rådet for de Grundlæggende

Læs mere

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Møde 2/2017 17. maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Tilstede: Afbud: Dagsorden: Per Gaunø Jensen, Kirsten Møller Christensen, Anna Anholm Egeberg, Bente

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed Arbejdsløsheden blandt de unge står højt på den politiske dagsorden. Ungdomsarbejdsløsheden ligger nu på det højeste niveau siden midten af 90 erne. Aktuelt var

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d kl

Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d kl Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d. 24.10.2013 kl. 8.30-14.00 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Opfølgning på seneste referat På det seneste bestyrelsesmøde blev foreningens

Læs mere

Bilag 2. Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl til Referat fra mødet den 17. september

Bilag 2. Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl til Referat fra mødet den 17. september Bilag 2 Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet den 17. september Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorte Sørensen,

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11

Referat. Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Referat Udvalg: PASS-udvalget Dato: Tirsdag den 23. november 2010 kl. 13-15 Emne: Referat fra mødet i den 23.11 Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Helle Nørtoft Laursen,

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer Referat fra møde i Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen torsdag den 28. jan. 2010 kl. 9 11 i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Tilstede: Nanna

Læs mere

Referat af møde i Dialogforum den 17. september september 2014 Sags nr.: K.391

Referat af møde i Dialogforum den 17. september september 2014 Sags nr.: K.391 Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af møde i Dialogforum den 17. september

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

2. januar 2013 Sags nr.: N.391. Orientering om aftale om "En styrket uddannelsesgaranti"

2. januar 2013 Sags nr.: N.391. Orientering om aftale om En styrket uddannelsesgaranti Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-lederforeningen, Danske Landbrugsskoler, de faglige udvalg

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.2: Referat fra møde den 24. november 2011

2) Godkendelse af referat fra sidste møde Bilag 2.1: Indstillingsnotat Bilag 2.2: Referat fra møde den 24. november 2011 Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 28. februar 2012 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Marianne Jensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Christian Jørgensen Angela Kühl Jensen Anne-Mette Holm Sørensen Karsten Uno Petersen Anette Byriel Andersen

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 107 Fredag den 14. oktober 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Referat af REUs Møde nr. 107 Fredag den 14. oktober 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Referat af REUs Møde nr. 107 Fredag den 14. oktober 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 106 den

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 77 Torsdag den 20. juni 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 77 Torsdag den 20. juni 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 77 Torsdag den 20. juni 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 25. august 2010 J.nr. 067.86G.121 Baggrund I aftale om flere unge i uddannelse og job fra 5. november 2009 fremgår det, at Aftaleparterne

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen, Ole Marker,

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014

Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Referat til bestyrelsesmødet på SOPU d. 24. februar 2014 Kl. 15.00 til 19.00, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale s. 26 (forkortet) Deltagere: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Tina Græsted,

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat Referat Udvalg: PASS Udvalget Dato: 30. august 2012 Emne: Referat Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Kirsten Højlyng, KL Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Gitte

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti (8. november 2012) Aftaler om Finansloven for

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Administrationsleder Ulla Hygum deltog ved punkterne 6.1, 7.1 og 7.3.

Administrationsleder Ulla Hygum deltog ved punkterne 6.1, 7.1 og 7.3. Referat af mødet i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 9. juni 2010 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Birthe Hesdorf, næstformand Inge Hynkemejer Peter Garde

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside.

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 10. maj 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Merete Lorentsen, Vibeke Kristensen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen,

Læs mere

Uddannelsesgaranti og trindeling

Uddannelsesgaranti og trindeling Sagsnr. 09-1164 Ref. MSM/bfa Den 14.6 2009 Uddannelsesgaranti og trindeling Regeringen arbejder med en begrænsning af uddannelsesgarantien i forbindelse med udvidelse af skolepraktikken. Dette er i modstrid

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 104 Fredag den 20. juni 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Referat af REUs Møde nr. 104 Fredag den 20. juni 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Referat af REUs Møde nr. 104 Fredag den 20. juni 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen til mødet, og

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl. 13.00 Frokost fra kl. 12.30 Tema (fra kl. 13.00 til 14.00): Mentorforsøget Der er tale om et kontrolleret forsøg, hvor blandt andet to nordjyske

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Referat af 28. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 18. december 2013

Referat af 28. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 18. december 2013 Rådet for Voksen og Efteruddannelse (VEU-rådet) Sekretariatet Den 25. februar 2014 Referat af 28. møde i Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) onsdag den 18. december 2013 Mødet var indkaldt

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 93 Fredag den 23. januar 2015 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 93 Fredag den 23. januar 2015 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 93 Fredag den 23. januar 2015 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 92 den 12. december 2014 Formanden

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen Møde 3/2012 13. september 2012 Referat Formandskabet og Driftsudvalget / Detail Tilstede: Afbud: Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Gorm Johansen,

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 NOTAT Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne Den 26. februar 2014 Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 Indhold Orientering om aftale om reform af erhvervsuddannelserne... 1 Aftalens

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Deltagere: Lotte Høgh, HK/Handel Benedicte Drejer, HK/Privat REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Michael Rosenberg Hansen, HK/Kommunal Benjamin Rasmussen, BILKA

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S. Svar på samrådsspørgsmål O-S. Folketingets Uddannelsesudvalg

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S. Svar på samrådsspørgsmål O-S. Folketingets Uddannelsesudvalg Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt Bilag 1 TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S Svar på samrådsspørgsmål

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00

Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede. Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG D e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter Marts 2017 De lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag.

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 23. september 2015 kl

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 23. september 2015 kl Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Carsten Ohrt Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Anette

Læs mere