Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn"

Transkript

1 Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser samt komme med forslag til, hvordan der kan foretages trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. Hvad er trivsel? Spørger man medarbejderne på de kirkelige arbejdspladser, hvad trivsel er, vil man sandsynligvis få lige så mange forskellige svar, som der er ansatte. Svar som er forskellige, fordi medarbejderne har forskellige forudsætninger og derfor møder kravene på arbejdspladsen med forskellige udgangspunkter. Trivsel på arbejdspladsen handler helt enkelt om at skabe balance mellem de ressourcer medarbejderne har, og de krav der stilles. Videnscenter for Arbejdsmiljø anvender følgende definition på trivsel: "Trivsel på arbejdet er, når vi oplever velvære og balance mellem de krav, vi stilles over for, og vores behov, kompetencer og ressourcer". (www.arbejdsmiljoeviden.dk ) For mere information om de særlige kendetegn ved trivslen i folkekirken henvises til De 6 guldkorn I Danmark anvendes en alment anerkendt model for hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Modellen med de 6 guldkorn er let at huske og anvende. Hvis man indretter arbejdspladsen ud fra disse 6 principper er man allerede nået langt med at skabe trivsel på arbejdspladsen. De 6 guldkorn Indflydelse Mening Forudsigelighed Social støtte Belønning Krav

2 Der er ingen fast formel for hvor meget indflydelse, mening og forudsigelighed, der er nødvendig for at opnå god trivsel på arbejdspladsen. Mangel på et af områderne kan opvejes af en overvægt på et af de andre områder. F.eks. kan store følelsesmæssige krav og krav til selvstændighed i arbejdets udførelse opvejes af social støtte fra kollegaerne og et meningsfuldt arbejde med mulighed for stor indflydelse. Side 2 Hvad har betydning for trivslen på arbejdspladsen? Trivslen på de kirkelige arbejdspladser er betinget af flere forskellige forhold vedrørende vilkårene i og omkring kirken og den enkelte ansattes behov og ressourcer. Ledelsen - dvs. menighedsråd - men grundet folkekirkens særlige organisation - i visse situationer også præst, provst, biskop og ministerium og særligt disses samspil - har afgørende indflydelse på trivslen fordi de definerer opgaverne og ressourcerne i og omkring kirken. Arbejdsvilkårene - herunder bl.a. det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og de organisatoriske rammer har også stor betydning for trivslen på arbejdspladsen. De sociale og personlige relationer er afgørende for trivslen på arbejdspladsen. Det er også et af de forhold som er sværest at ændre på. Derfor er det også i tilfælde med problemer i de sociale relationer, at man oftest er nødsaget til at skride til de mest drastiske løsninger. Samarbejde. Den måde hvorpå der samarbejdes om løsningen af opgaver på arbejdspladsen er af afgørende betydning. Er der f.eks. korpsånd og følelse af fælles ansvar for opgaveløsningen i og omkring kirke- og kirkegård eller passer hver ansat sit område uden at skele til helheden. Medarbejdernes udviklingsmuligheder spiller også ind på trivslen. Manglende sociale såvel som faglige udviklingsmuligheder kan aflæses direkte på trivslen på en arbejdsplads. Medarbejderens egne forventninger og evne til at håndtere udfordringerne influerer også på trivslen. Det er ikke muligt at skabe trivsel på en arbejdsplads, hvis ikke medarbejderne også selv arbejder på at højne arbejdsmiljøet og trivslen. Uanset at ledelsen har det overordnede ansvar for at sikre, at der er et ordentligt arbejdsmiljø, har hver medarbejder også ansvar for at bidrage til trivslen og det gode arbejdsmiljø. Trivselsundersøgelser Trivselsundersøgelser, medarbejdertilfredshedsundersøgelser og ledelsesevalueringer dækker med forskellige navne i grunden over det samme, nemlig undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel og holdning til vilkår og stemning på arbejdspladsen. Arbejdspladsvurderinger og trivselsundersøgelser er også på mange måder to sider af samme sag i det begge undersøgelser har betydning for trivslen og overlapper hinanden i emner. Undersøgelserne har dog forskellige formål og kan derfor ikke erstatte hinanden.

3 Formålet med arbejdspladsvurderinger, herunder vurderinger af det psykiske arbejdsmiljø, er at sikre, at arbejdspladsen er sund og sikker for den enkelte medarbejder. Det indebærer et fokus på udpegning og forebyggelse af risici, der resulterer i belastninger af medarbejderen. I trivselsmålinger er der et bredere fokus på emner med betydning for medarbejdernes motivation og jobtilfredshed, herunder f.eks. samarbejde med kollegaer og ledere. Formålet er at fremme bl.a. gode konstruktive relationer og arbejdsforhold, ikke kun til gavn for den enkelte medarbejder og arbejdsglæde, men også til gavn for et fælles mål om en kvalificeret og effektiv opgaveløsning. Arbejdspladsvurderinger og trivselsmålinger har altså forskellige formål og kan derfor ikke erstatte hinanden. De kan dog med fordel afvikles samtidig, således at trivselsundersøgelsen bliver en del af undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med arbejdspladsvurderingen. Side 3 Trivselsmålinger skal gennemføres hvert tredje år Alle offentlige arbejdspladser blev med 3-partsaftalerne fra 2007 forpligtede til at foretage trivselsmåling mindst hvert 3. Dette gælder også for de folkekirkelige arbejdspladser. Målrettet arbejde med trivsel på arbejdspladsen betaler sig Måling af trivslen på de kirkelige arbejdspladser bidrager med systematisk og overskuelig dokumentation, der gør det mere forpligtende at arbejde med hvordan trivslen opretholdes og forbedres Målrettet arbejde med trivsel på arbejdspladsen betaler sig, fordi: det skaber arbejdsglæde den enkelte medarbejder oplever større livskvalitet trivsel fremmer arbejdets kvalitet høj trivsel giver generelt lavere sygefravær trivsel er et væsentligt aktiv, når virksomheden skal fastholde og rekruttere arbejdskraft alle parter vinder ved god trivsel medarbejdere såvel som ledelse. Faser i en trivselsproces Arbejdet med trivsel på arbejdspladsen er en løbende proces som gennemgår forskellige faser: Ledelse og styring Ledelsen skal ville og tage styringen af trivselsprocessen. Selvom den enkelte også har et ansvar og medarbejderne med fordel kan inddrages i arbejdet, er det ledelsen, der bør tage initiativ til iværksættelse af processen. Forarbejde Inden iværksættelse af en trivselsundersøgelse er det vigtigt: at gøre sig klart hvad man ønsker med undersøgelsen, at vælge hvilken metode der skal

4 anvendes, at involvere medarbejderne i processen og at overveje hvordan der skal følges op. Side 4 Kortlægning Kortlægning af trivslen sker gennem en enten spørgeskemabaseret eller dialogbaseret trivselsundersøgelse. Indsigt Kortlægningen giver indsigt i trivslen. Det er vigtigt at medarbejderne inddrages i fortolkningen af undersøgelsens resultater. Spørgeskemaer bør altid følges op af dialog mellem medarbejder og ledelse - dvs. mellem menighedsrådet og de ansatte. Udvælgelse Ud fra konklusionen på trivselsundersøgelsen sker udvælgelse af en række indsatsområder - igen helst i dialog mellem menighedsråd og ansatte. Handling Til slut udføres de konkrete initiativer, som de ansatte og menighedsrådet er nået frem til at iværksætte for at forbedre trivslen. Overvejelser om valg af metode Kortlægning af trivsel på arbejdspladsen kan ske på mange forskellige måder. Der kan gennemføres en klassisk spørgeskemaundersøgelse men der kan også gøres brug af en mere dialogbaseret metode som er en særlig form for struktureret dialog. Valg af metode til foretagelse af trivselsundersøgelser skal blandt andet vælges alt efter arbejdspladsens kultur, størrelse og præferencer. Før valg af metode bør man stille sig selv følgende spørgsmål: - er arbejdspladsen stor eller lille? - er der meget forskellige medarbejdergruppe ansat? - hvilke tidligere erfaringer og ønsker er der? - hvor mange ressourcer er der til trivselsarbejdet? - hvilke metoder vil både menighedsråd og medarbejdere bakke op om?

5 En spørgeskemaundersøgelse er f.eks. ikke særligt velegnet på mindre arbejdspladser med færre end ansatte, da det kan være svært at bevare anonymiteten med kun få besvarelser. Det er derfor også kun på et fåtal af de folkekirkelige arbejdspladser den mest oplagte metode at anvende. På den anden side kan der nogle steder være problemer af en karakter, som vanskeliggør åbent at tale om trivslen, som det forudsættes med den dialogbaserede metode. Side 5 Det skal dog understreges at metoden til trivselsundersøgelse ikke nødvendigvis behøver at passe fuldstændig til arbejdskulturen. Nogen gange er det mere givende at udfordre de vante måder at tænke på. Spørgeskemaundersøgelser Spørgeskemaet er det mest velkendte værktøj til at foretage trivselsundersøgelser. En spørgeskemaundersøgelse er en kortlægning gennem besvarelse af et sæt spørgsmål om trivsel, ofte anonymt. Da spørgeskemaundersøgelsen netop kun er en kortlægning og ikke en bearbejdning af trivslen bør denne metode suppleres med en opfølgende dialog mellem menighedsråd og ansatte. Det er muligt at anvende et standardiseret spørgeskema, som er mindre ressourcekrævende at anvende, da det er klar til brug, men til gengæld også kan virke mindre vedkommende, da det ikke er tilpasset de særlige forhold, der gælder for en folkekirkelig arbejdsplads. Det er ligeledes muligt at konstruere egne spørgeskemaer tilpasset arbejdspladsen. Det kræver dog erfaring at udforme et godt spørgeskema, hvis den efterfølgende tolkning skal være entydig og gennemskuelig. Flere af de standardiserede spørgeskemaer giver også mulighed for at anvende et standardskema med mulighed for tilføjelse af egne til arbejdspladsen tilpassede spørgsmål. Det var tidligere en meget omkostningsfuld konsulentopgave at foretage trivselsmålinger på arbejdspladserne, men der er efterhånden publiceret et stort antal internetbaserede redskaber til at foretage trivselsmålinger, således at de kirkelige arbejdspladser uden de store omkostninger selv kan foretage målingerne. Blandt de standardiserede spørgeskemaer på internettet, som de folkekirkelige arbejdspladser kan anvende skal nævnes: Trivselmeter Adgang til Trivselmeter fås via Da spørgeskemaet kun er til brug for offentlige arbejdspladser skal Ministeriet for Ligestilling og Kirke kontaktes med henblik på oprettelse af log-in. Trivselmeter er et elektronisk værktøj udviklet af Personalestyrelsen, Danske regioner, KL, CFU, KTO og Sundhedskartellet i fællesskab. Det kan anvendes til at gennemføre spørgeskemaundersøgelse, bearbejde spørgeskemaresultater samt udforme handlingsplaner. Samtidig indeholder værktøjet en standardpakke med forslag til spørgsmål vedrørende trivsel samt et katalog med inspiration til andre spørgsmål inden for trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Trivselmeter gør det således muligt at kombinere det standar-

6 diserede spørgeskema med det tilpassede spørgeskema. Arbejdsgruppen vedr. sygefravær i folkekirken, som i 2010 blev nedsat under FSU for bl.a. at undersøge mulighederne for anvendelse af trivselsmeter i folkekirken vurderede at værktøjet umiddelbart ikke er velegnet til mindre arbejdspladser med færre end ca. 15 ansatte. Arbejdsgruppen fandt det derfor relevant at afdække mulighederne for andre mere kvalitative og dialogbaserede metoder til undersøgelse af trivslen på de folkekirkelige arbejdspladser. Side 6 NFAs spørgeskema vedrørende psykisk arbejdsmiljø Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (tidligere Arbejdsmiljøinstituttet) har udarbejdet et spørgeskema vedrørende psykisk arbejdsmiljø, som alle har adgang til fra NFAs hjemmeside Spørgeskemaet findes i tre forskellige udgaver - herunder en kort udgave målrettet de enkelte arbejdspladser. Skemaet er nemt tilgængeligt og der følger en udførlig vejledning til skemaet. Fordele ved spørgeskemaundersøgelser Spørgeskemaet kan udfyldes, når det passer den enkelte medarbejder De elektroniske spørgeskemaer er nemme at efterbehandle. Der er mulighed for at sammenligne resultaterne med foregående års undersøgelser og andre arbejdspladsers resultater. Anonymitet giver mulighed for ærlig kritik uden frygt for personlige konsekvenser. Samarbejdsproblemer eller krænkende adfærd kan være nemmere at omtale i et spørgeskema. Ulemper ved spørgeskemaundersøgelser Hvis trygheden i anonymiteten skal være reel, kræver metoden mindst ansatte Spørgeskemaer har en tendens til at fokusere på problemer. De giver ingen forklaring på problemerne og giver ingen indikation på en løsning. Nogle har svært ved at læse og forstå et spørgeskema. Spørgeskemaer giver et øjebliksbillede, som hurtigt kan ændre sig, derfor skal resultaterne behandles kort efter undersøgelsen er foretaget. Hvis der tidligere er gennemført spørgeskemaer, hvor opfølgningen var mangelfuld, kræver det en ekstra indsats at overbevise de ansatte om, at det er deres tid og umage værd.

7 Opfølgning på spørgeskemaundersøgelse En spørgeskemaundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø skal altid efterfølges af en dialog om resultatet - om opfattelser af problemer, årsager og løsninger. Der kan til formålet anvendes en dialogbaseret metode. Side 7 Dialogbaserede metoder Den dialogbaserede metode er en mere eller mindre struktureret samtale, hvor både ledere og medarbejdere deltager og bidrager. Ideen er, at det er medarbejdernes egne ord og forståelser, der kommer frem under samtalen. Alle får mulighed for at udtale sig og for at lytte til de andres synspunkter, hvorved kortlægning og prioritering sker i fællesskab. Metoden kan være med til at skabe en fælles forståelse og i sig selv være med til at sætte en forandring i gang. Den dialogbaserede metode er særligt velegnet til mindre arbejdspladser som de folkekirkelige, da dialogen bedst afvikles i mindre grupper med 5-10 ansatte. Dialogmetoder er konstruktive og fremadrettede og som regel anvendes den anerkendende tilgang som udgangspunkt for den dialogbaserede metode. Det vil sige, at der er fokus på det som fungerer og på arbejdspladsens ressourcer, positive erfaringer og løsninger. Med den anerkendende tilgang fokuseres der ikke på problemer, fordi det skaber negativ trivsel og er med til at undergrave de ansattes selvværd. Tanken er at ved at fokusere på og videreudvikle det som virker, øges motivationen og arbejdsglæden. Metoden skaber engagement og kan i sig selv være med til at skabe forandring. Metoden kan både anvendes til kortlægning af trivslen og til opfølgning på en f.eks. spørgeskemabaseret kortlægning af trivslen. Der findes dialogmetoder til begge dele: Til kortlægning af trivslen skal nævnes følgende internetbaserede værktøjer: Arbejdsglæde - hvor der tages afsæt i det der skaber glæde på arbejdspladsen som grundlag for trivselsarbejdet. Arbejdspladsudvikling - hvor der er sættes fokus på at udvikle drømmearbejdspladsen Dialogspil - hvor der sættes fokus på forskellige udsagn om psykisk arbejdsmiljø som udgangspunkt for trivselsarbejdet Alle de omtalte dialogmetoder til kortlægning af trivslen kræver nogenlunde samme indsats, dvs. to møder af et par timers varighed hver, hvor alle ansatte deltager samt mødeforberedelse af 3-4 timers varighed for den ansvarlige tovholder. Som opfølgning på en f.eks. spørgeskemabaseret trivselsundersøgelse kan det anbefales at anvende en af følgende dialogbaserede metoder: Kulturdialog - hvor der sættes fokus på arbejdspladskulturen.

8 Dialogmøde - hvor der på et møde prioriteres og laves handlingsforslag i fællesskab. Side 8 Vejledninger til de omtalte dialogmetoder kan findes på Som med den spørgeskemabaserede metode er der både fordele og ulemper ved at anvende den dialogbaserede metode. Fordele ved dialogbaserede metoder Der findes dialogmetoder til arbejdspladser af alle størrelser Alle kommer til orde og får lyttet til kollegaernes synspunkter om trivslen på arbejdspladsen. Metoderne identificerer løsninger, som umiddelbart kan iværksættes. Dialogen giver et fælles og nuanceret billede af arbejdspladsens trivsel. Tilgangen er løsningsorienteret, hvilket giver engagement. Ulemper ved dialogbaserede metoder Metoderne giver ikke mulighed for at sammenligne fra år til år og med andre arbejdspladser. Her-og-nu-situationer kan fylde i kortlægningen Metoderne kræver god mødeledelse og procesledelse Det kræver tillid og respekt, hvis samarbejdsproblemer skal kunne afdækkes og bearbejdes i fællesskab. Dialogmetoder er ikke velegnede til at behandle krænkende adfærd og andre prekære emner. De ansatte kan eventuelt holde sig tilbage omkring forhold, der er vanskelige at tale om i gruppen.

9 Huskeseddel til trivselsarbejdet Side 9 De langsomme forandringer er de hurtigste Trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø udvikles gennem vedvarende opmærksomhed. Sættes der kun fokus på trivslen hvert 3. år i forbindelse med den lovpligtige trivselsundersøgelse kan det være svært at opretholde en god trivsel. Det kan i længden bedre betale sig målrettet at fokusere på arbejdet med trivsel og gøre det til et tilbagevendende fokusområde på arbejdspladsen. Det gode psykiske arbejdsmiljø skal hele tiden genopfindes Det gode psykiske arbejdsmiljø skal konstant genopfindes og justeres i forhold til nye udfordringer og betingelser. Skab opbakning til trivselsundersøgelsen Det er vigtigt at få skabt opbakning til trivselsundersøgelsen. Alle medarbejdere bør være trygge ved og bakke op om undersøgelsen og den metode der vælges til trivselsundersøgelsen. Hvis formen ligger for langt fra den måde, hvorpå man plejer at arbejde på arbejdspladsen, risikerer man at møde modstand. F.eks. vil dialogmetoden være oplagt på de arbejdspladser, hvor man er vant til at tale meget åbent - mens det på andre arbejdspladser kan virke grænseoverskridende at skulle tale helt åbent. Det er afgørende at medarbejderne involveres i alle dele af trivselsprocessen. Det kan med fordel også være en af medarbejderne, der er tovholder på processen. Vær særligt opmærksom på trivslen, når bølgerne går højt Der bør være særlig opmærksomhed på trivslen, når der sker store omvæltninger med f.eks. nye overenskomster, arbejdstilrettelæggelse eller andet. I disse situationer kræver det et særligt fokus på trivslen, fordi trivslen altid er under pres, når der sker store forandringer på arbejdspladsen. Ingenting kommer af ingenting Der skal investeres tid, penge og energi i trivselsarbejdet. Lær af andre virksomheders erfaringer Der kan med fordel anvendes nogle af de efterhånden mange redskaber til trivselsarbejdet, der findes mere eller mindre frit tilgængeligt på internettet. Her kan man også læse om andre virksomheders erfaringer med trivselsarbejdet - hvad der virker godt og mindre godt.

10 Brug trivselsmålinger med omtanke Husk at trivselsmåling kun er et redskab i processen. Trivselsmålinger er ikke et mål i sig selv men et håndgribeligt afsæt for arbejdet med trivsel. Side 10 Husk at følge op på trivselsundersøgelsen Det ses desværre alt for ofte, at der iværksættes en kortlægning af trivslen uden forarbejde eller opfølgning. Hvis der ikke kan afsættes ressourcer til opsamling, bør man - under hensyn til at der skal foretages trivselsmålinger hvert 3. år - overveje at udskyde undersøgelsen. Det skaber uindfriede forventninger hos medarbejderne - og dermed manglende trivsel - at iværksætte en undersøgelse, der ikke følges op på. Det er afgørende, at trivselsmålingen følges af dialog og handling med inddragelse af alle på arbejdspladsen.

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE

TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE I HELSINGØR KOMMUNE H-MED har besluttet, at Helsingør Kommune gennemfører en fælles trivselsundersøgelse for alle ansatte hvert andet år. Særligt ved Trivselsundersøgelsen 2015: Ledere,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Metoderne til en APV om psykisk arbejdsmiljø

Metoderne til en APV om psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljøkonferencen 20.-21.10.2008, Nyborg Workshop nr. 221 Metoderne til en APV om psykisk arbejdsmiljø Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Birgit Aust, NFA Indhold 1. Kort om projektet 2. Resultater

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15

ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 13-1-2014 BJERGET EFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING 2013-15 Udarbejdet af Kurt Jensen og Steffen Krøyer Indledning Arbejdspladsvurderingen på Bjerget Efterskole udarbejdes af ArbejdsMiljøOrganisationen,

Læs mere

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter

Procesvejledning. til trivselsmålinger med Trivselmeter Procesvejledning til trivselsmålinger med Trivselmeter 1. Indledning 2. Hvorfor trivselsmåling? 3. Om Trivselmeter 4. Et overblik over processen i trivselsarbejdet 5. Fase 1: Planlægning 6. Fase 2: Måling

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

ABONNEMENTER - DER BETALER SIG

ABONNEMENTER - DER BETALER SIG ABONNEMENTER - DER BETALER SIG APV NATHOLDSTJEK KOMPETENCE APV Få det mest optimale ud af jeres APV, ved at lade SundTrivsel stå for hele processen med en APV Grundpakke og de tilvalg der passer til jeres

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse

DIALOGSPIL: Generel beskrivelse DIALOGSPIL: Generel beskrivelse Der findes mange forskellige udgaver af dialogspillet. De fleste arbejdsmiljøkonsulenter, som arbejder med psykisk arbejdsmiljø, kender denne metode og vil kunne skræddersy

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Produktivt nærvær V I R K S O M H E D E N S B E R E D S K A B

Produktivt nærvær V I R K S O M H E D E N S B E R E D S K A B Produktivt nærvær V I R K S O M H E D E N S B E R E D S K A B Når virksomhedens produktive nærvær er i frit fald... Høj motivation Nedsat fokus Sygefravær + PRODUKTIVT NÆRVÆR Ledere og medarbejdere udfordres

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KOLLEKTIVE ANALYSER AF BETINGELSER OG ÅRSAGER: FISH-BONE SOM ALTERNATIV ELLER SUPPLEMENT TIL TRIVSELSMÅLINGER

KOLLEKTIVE ANALYSER AF BETINGELSER OG ÅRSAGER: FISH-BONE SOM ALTERNATIV ELLER SUPPLEMENT TIL TRIVSELSMÅLINGER KOLLEKTIVE ANALYSER AF BETINGELSER OG ÅRSAGER: FISH-BONE SOM ALTERNATIV ELLER SUPPLEMENT TIL TRIVSELSMÅLINGER TRIVSELSMÅLINGER NYTTER DET NOGET, OG HVAD ER ALTERNATIVET? 14/1 2015 OLE H. SØRENSEN, AALBORG

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Trivselsundersøgelsen

Trivselsundersøgelsen Trivselsundersøgelsen DREJEBOG [2013] Indholdsfortegnelse FORBEREDELSE... 4 UDSENDELSE OG INDSAMLING... 5 ANALYSE OG PRIORITERING... 7 HANDLEPLAN OG OPFØLGNING... 12 BILAG... 13 Indledning Har du brug

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

TRIVSELSMÅLING 2014. CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

TRIVSELSMÅLING 2014. CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CUP Antal besvarelser: 25 TRIVSELSMÅLING 214 Svarprocent: 36% INDLEDNING 1 er en måling af trivsel og psykisk arbejdsmiljø blandt alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. I denne rapport fremlægges enhedens

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse NOTAT Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse Udarbejdet af LAU Området for Sundhedsuddannelser Endelig udgave 31.03.2015 Indhold 1. Introduktion... 1 2. Begrebsdefinitioner... 1 2.1.1 Mobning...

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Workshop om: Social kapital fra teori til handling AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Oplægsholdere: Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Tlf. : 63751590 Mail: svn@odense.dk

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere