NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG"

Transkript

1 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 6. kontor / Sagsnr.: / Dep sagsnr Den 9. februar 2009 FVM 631 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning om midlertidigt forbud mod anvendelse og salg i Grækenland af frø af sorter af genetisk modificeret majs (Zea mays L. linje MON810), der udtrykker genet Bt cry1ab, jf. artikel 54 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (EU fødevareforordningen) KOM-dokument foreligger ikke Kommissionen har med hjemmel i fødevareforordningens artikel 54 fremsat forslag om at påbyde Grækenland at ophøre med deres midlertidige nationale forbud mod anvendelse og salg af frø af majshybrider med den genetiske modifikation MON810. Forslaget behandles i forskriftskomitéprocedure i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH). Hvis der er kvalificeret flertal, vedtager Kommissionen forslaget. Opnås der ikke kvalificeret flertal, forelægger Kommissionen sagen for Rådet og underretter samtidig Europa-Parlamentet. Rådet kan med kvalificeret flertal vedtage forslaget uændret eller udtale sig imod det. Hvis der er kvalificeret flertal imod forslaget, skal Kommissionen behandle sagen på ny. Handler Rådet ikke inden en frist på højst tre måneder, kan Kommissionen vedtage forslaget. Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den februar Ifølge forslaget til Kommissionens beslutning påbydes Grækenland at ophøre med sit forbud mod anvendelse og salg af frø af majshybrider af MON810, der er opført i den fælles sortsliste. Grækenland skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme beslutningen senest 20 dage efter meddelelse af beslutningen. En vedtagelse af forslaget vurderes ikke at ville berøre beskyttelsesniveauet i Danmark. Regeringen konstaterer, at der ikke er begrundede faglige indvendinger mod Kommissionens forslag fra hverken EFSA eller de danske eksperter. Regeringen bemærker dog også, at Grækenland har begrundet sit forbud mod anvendelse og salg af frø fra MON810 med, at MON 810 er godkendt ved en Kommissionsbeslutning base-

2 2 ret på det tidligere udsætningsdirektiv (90/220/EØF), hvorfor den oprindelige vurdering af MON 810 er forældet, og at kriterierne for godkendelse i den daværende lovgivning var mindre omfattende end i den nugældende lovgivning. Regeringen bemærker i den forbindelse, at MON810 er ved at blive revurderet under forordning 1829/2003, hvorfor der i nær fremtid vil blive fremsat en fornyet risikovurdering af MON 810, der følger de harmoniserede og forbedrede risikovurderingskriterier. Regeringen agter på den baggrund på komiténiveau at undlade at stemme med henvisning til, at der bør ske en politisk drøftelse af sagen på rådsmødeniveau.

3 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 6. kontor / Sagsnr.: / Dep sagsnr Den 9. februar 2009 FVM GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning om midlertidigt forbud mod anvendelse og salg i Grækenland af frø af sorter af genetisk modificeret majs (Zea mays L. linje MON810), der udtrykker genet Bt cry1ab, jf. artikel 54 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (EU fødevareforordningen) KOM-dokument foreligger ikke Resumé Kommissionen har med hjemmel i fødevareforordningens artikel 54 fremsat forslag om at påbyde Grækenland at ophøre med deres midlertidige nationale forbud mod anvendelse og salg af frø af majshybrider med den genetiske modifikation MON810. Artikel 54 i fødevareforordningen giver medlemslandene mulighed for midlertidigt at indføre beredskabsforanstaltninger, såfremt medlemslandet officielt i henhold til forordningens artikel 53 har informeret Kommissionen om behovet for at iværksætte sådanne foranstaltninger, og Kommissionen ikke har vedtaget disse. Medlemsstaten kan opretholde de midlertidige nationale foranstaltninger, indtil der er blevet vedtaget fællesskabsforanstaltninger. Beredskabsforanstaltningerne kan ifølge artikel 53 i fødevareforordningen indføres, hvis det er åbenbart, at fødevarer eller foder med oprindelse i Fællesskabet eller importeret fra et tredjeland må formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet. Grækenland har meddelt Kommissionen, at de har nedlagt forbud mod omsætning af MON810-frø i henhold til artikel 18 i direktiv 2002/53/EF (sortslistedirektivet) og artikel 23, stk. 1 i direktiv 2001/18 (udsætningsdirektivet). En vedtagelse af forslaget vurderes ikke at ville berøre beskyttelsesniveauet i Danmark. Baggrund Kommissionen har fremlagt udkast til forslag til Kommissionens beslutning om midlertidigt forbud mod anvendelse og salg i Grækenland af frø af sorter af genetisk modificeret majs (Zea mays L. linje MON810), der udtrykker genet Bt cry1ab, jf. artikel 54 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (fødevareforordningen). Forslaget på-

4 4 byder Grækenland at ophøre med deres midlertidige nationale forbud mod anvendelse og salg af frø af majshybrider med den genetiske modifikation MON810. Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 54 i forordning 178/2002 (fødevareforordningen), der giver medlemslandene mulighed for midlertidigt at indføre beredskabsforanstaltninger. Forslaget behandles i en forskriftskomitéprocedure i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH). Hvis der er kvalificeret flertal for forslaget, udsteder Kommissionen beslutningen. Opnås der ikke kvalificeret flertal, forelægger Kommissionen sagen for Rådet og underretter samtidig Europa-Parlamentet. Rådet kan med kvalificeret flertal vedtage forslaget uændret eller udtale sig imod det. Hvis der er et kvalificeret flertal imod forslaget, skal Kommissionen behandle sagen på ny. Handler Rådet ikke inden en frist på højst tre måneder, kan Kommissionen udstede beslutningen. Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den februar Nærhedsprincippet Beslutningen skal sikre, at Grækenland gennemfører en allerede vedtaget retsakt, som giver tilladelse til markedsføring i EU af den genetisk modificerede majslinje MON810. Det vurderes derfor, at nærheds- og proportionalitetsprincippet er opfyldt. Formål og indhold Ifølge forslaget til Kommissionens beslutning påbydes Grækenland at ophøre med sit forbud mod anvendelse og salg af frø af majshybrider af MON810, der er opført i den fælles sortsliste. Grækenland skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme beslutningen senest 20 dage efter meddelelse af beslutningen. Artikel 54 i fødevareforordningen giver medlemslandene mulighed for midlertidigt at indføre beredskabsforanstaltninger, såfremt medlemslandet officielt i henhold til forordningens artikel 53 har informeret Kommissionen om behovet for at iværksætte sådanne foranstaltninger, og Kommissionen ikke har vedtaget disse. Medlemsstaten kan opretholde de midlertidige nationale foranstaltninger, indtil der er blevet vedtaget fællesskabsforanstaltninger. Grækenland har informeret Kommissionen om de iværksatte foranstaltninger. Beredskabsforanstaltningerne kan ifølge artikel 53 i fødevareforordningen indføres, hvis det er åbenbart, at fødevarer eller foder med oprindelse i Fællesskabet eller importeret fra et tredjeland må formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet. Godkendelse til markedsføring af MON810 (ansøgning C/F/95/12-02) blev givet af Grækenland den 3. august 1998 efter Kommissionsbeslutning 98/294/EF af 22. april Danmark

5 5 undlod at stemme ved afstemningen om godkendelse til markedsføring, idet den danske holdning var, at der skulle foreligge et moniteringsprogram for udvikling af resistens inden afstemningen fandt sted. Derudover havde Danmark ingen miljø- eller sundhedsmæssige betænkeligheder. I juli 2004 anmeldte Monsanto MON810 som et eksisterende produkt i henhold til reglerne i GMO-forordningen (1829/2003). Ifølge denne forordning kunne eksisterende produkter, som var omfattet af tidligere godkendelser eller som ikke havde krævet godkendelse i henhold til de tidligere regler, fortsat markedsføres, hvis de blev anmeldt til EU-kommissionen. Anmeldelsen af MON810 omfattede frø til udsæd og til videre forarbejdning til fødevarer og foder. Som følge heraf forblev MON810 og produkter fremstillet heraf lovligt på markedet, selv efter udløb af tilladelsen udstedt i henhold til udsætningsdirektivet. Monsanto indgav den 18. april 2007 en ansøgning i medfør af GMO-forordningen om forlængelse af tilladelsen for MON810, herunder for omsætning af frø til udsæd og videre anvendelse som fødevare og foder. Ifølge artikel 11, stk. 4, og artikel 23, stk. 4, i GMO-forordningen kan MON810 forblive på markedet, indtil der træffes beslutning om forlængelse af tilladelsen. I alt 93 majssorter baseret på MON810 er opført på EU s fælles sortsliste over landbrugsplantearter, som offentliggøres af Kommissionen i henhold til direktiv 2002/53/EF. I henhold til artikel 16, stk. 1, i direktivet skal medlemsstaterne tillade markedsføring af sorter opført på den fælles sortsliste. Den 3. februar 2006 meddelte de græske myndigheder Kommissionen, at Grækenland i medfør af artikel 18 i direktiv 2002/53/EF og artikel 23, stk. 1, i direktiv 2001/18/EF har nedlagt forbud mod omsætning af MON810-frø. Begrundelsen for forbuddet var ifølge de græske myndigheder i) forsigtighedsprincippet; ii) den kendsgerning, at begivenheden MON810 var godkendt ved en Kommissionsbeslutning baseret på det tidligere udsætningsdirektiv (90/220/EØF), hvorfor den oprindelige vurdering nu var forældet, og at godkendelsebetingelserne for GMO er i den daværende lovgivning var mindre omfattende end i den nugældende lovgivning; iii) den kendsgerning, at Rådet den 24. juni 2005 med kvalificeret flertal afviste flere forslag fra Kommissionen, bl.a. dens forslag om at ophæve de beskyttelsesforanstaltninger, som Østrig havde truffet vedrørende brug og markedsføring af majshybrider med MON810; iv) Grækenlands og EU s internationale forpligtelser, herunder navnlig med hensyn til gennemførelsen af Cartagena-protokollen; v) II i den græske forfatning vedrørende personlige og sociale rettigheder, særlig artikel 24 om miljøbeskyttelse; vi) de genvurderede videnskabelige data, der ifølge de græske myndigheder bekræfter den overhængende fare for miljø og sundhed, som markedsføring og dyrkning af majshybri-

6 6 der med MON810 kan medføre grundet forstyrrelser af det græske dyrelivs biodiversitet, med særlig negative virkninger for ikke-måldyrearter, grundet risikoen for krydsbestøvning af konventionel og økologisk majs i Grækenland som følge af landets højtudviklede biavl, de kraftige sommervinde og den kendsgerning, at landbrugsbedrifterne består af små, stærkt spredte parceller, grundet risikoen for udvikling af uønsket resistens over for Bt-toksinet hos de mest skadelige sommerfuglearter, som angriber sorter/hybrider af konventionel og økologisk majs og bomuld, og grundet den risiko for negative virkninger som følge af konsum af transgene majsprodukter, som den fornyede analyse af et studie med fodring af rotter synes at vise; vii) behovet for, at der ved en beslutning om risikohåndtering tages hensyn til andre faktorer, end den videnskabelige risikovurdering alene, bla. samfundsmæssige, økonomiske, traditionsmæssige, etiske og miljømæssige faktorer såvel som gennemførligheden af kontrolforanstaltninger; viii) den kendsgerning, at udsætning af GMO er i landet ikke bør medføre, at allerede etablerede dyrkningsmønstre i de omkringliggende områder skal ændres. De græske myndigheder fandt i øvrigt, at foranstaltningen var begrundet, så længe der ikke var vedtaget foranstaltninger vedrørende sameksistens i Grækenland. De græske myndigheder har løbende udvidet forbuddet til at dække nye registrerede sorter af MON810-majs og har også den 13. september 2007 udvidet forbuddet til at omfatte udsætning i miljøet af MON810. I henhold til direktiv 2002/53/EF kan en medlemsstat forbyde handel med frø eller planter af en sort på hele eller en del af sit område, hvis det konstateres, at dyrkning i en medlemsstat plantesundhedsmæssigt vil kunne skade dyrkningen af andre sorter eller arter eller udgøre en overhængende fare for menneskers sundhed eller miljøet. Tilsvarende kan en medlemsstat i henhold til udsætningsdirektivets artikel 23 midlertidigt begrænse eller forbyde brug og/eller salg af en GMO, hvis der er fremkommet nye eller supplerende oplysninger, som påvirker miljørisikovurderingen, eller som følge af revurdering af eksisterende oplysninger som giver formodning om, at en godkendt GMO udgør en risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet. Artikel 34 i GMO-forordning 1829/2003 giver ligeledes mulighed for at træffe foranstaltninger efter procedurerne i artikel 53 og 54 i forordning nr. 178/2002, såfremt et tilladt produkt må formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet. Kommissionen anfører, at det er i overensstemmelse med EF-Domstolens faste retspraksis, at hvis gennemgangen af en retsakt viser, at den har et dobbelt formål, eller at den består af to led, og det ene af disse kan bestemmes som det vigtigste eller fremherskende, mens det andet

7 7 kun er sekundært, skal retsakten have én bestemt hjemmel, nemlig den, der kræves af det vigtigste eller fremherskende formål eller led. Kommissionen finder, at de græske myndigheder, som begrundelse for deres forbud, har anført en række forskellige grunde, men kun har fremlagt videnskabelige data, som efter Grækenlands mening dokumenterer, at konsum af MON810 indebærer risiko for menneskers sundhed. Derfor er Kommissionen af den opfattelse, at den fremherskende retsakt er forordning 1829/2003. Beslutningen om beredskabsforanstaltningernes berettigelse bør derfor baseres på artikel 34 i forordning 1829/2003 (GMO-forordningen), som henviser til beskyttelsesklausulen i EU s fødevareforordnings artikel 54. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har taget stilling til de videnskabelige data, som de græske myndigheder havde forelagt vedrørende den overhængende fare for menneskers og dyrs sundhed og miljøet som følge af dyrkning af sorter af MON810 majs. EFSA konkluderede i sin udtalelse offentliggjort den 17. november 2006, at der ikke forelå nye data, som gav anledning til at ændre den oprindelige risikovurdering af MON810-majs, og at der ikke var videnskabelig dokumentation for sundheds- og miljørisici, som ville begrunde et forbud mod omsætning af MON810-frø i Grækenland. På grundlag af den yderligere dokumentation forelagt af Grækenland vurderede EFSA sagen på ny og konkluderede i sin udtalelse offentliggjort den 11. juli 2008, at der ikke forelå nye data, som afkræftede den oprindelige risikovurdering af MON810-majs, og at der ikke var videnskabelig dokumentation for sundheds- og miljørisici, som ville begrunde et forbud mod dyrkning af MON810-majs i Grækenland. Med hensyn til de andre begrundelser end sundhed og miljø, som Grækenland har anført at deres forbud var baseret på, vurderer Kommissionen, at disse ikke kan bruges som begrundelse for at påberåbe sig en beskyttelsesklausul i henhold til EU-reglerne. Udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig om forslaget. Gældende dansk ret En vedtagelse af forslaget kræver ikke implementering og har ikke lovgivningsmæssige konsekvenser i Danmark, idet beslutningen udelukkende vedrører anvendelse af MON810 i Grækenland. Konsekvenser Samfundsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser En vedtagelse af beslutningsforslaget vurderes ikke umiddelbart at få samfundsøkonomiske eller statsfinansielle konsekvenser for Danmark, idet forslaget alene er rettet mod Grækenland. Det græske forbud vedrører udelukkende markedsføring af frø af genmodificeret

8 8 MON810-majs til udsæd og dyrkning i Grækenland og begrænser således ikke importen af MON810-majs eller produkter fremstillet heraf til fødevare- og foderbrug samt anden anvendelse. Derfor vurderes det, at de handelsmæssige konsekvenser af det græske forbud i forhold til tredjelande (for eksempel USA) er begrænsede, idet forbuddet kun rammer import af frø til dyrkning. Såfremt Kommissionens forslag afvises kan det medføre gengældelsesforanstaltninger fra USA, Canada og Argentina. Der kan blive tale om substantielle gengældelsesforanstaltninger, der oftest målrettes følsomme produkter som landbrugsprodukter, og de må forventes at ramme en bred kreds af EU-lande, herunder også eksport fra Danmark. Sundhedsmæssige konsekvenser Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har vurderet, at der ikke foreligger nye data i videnskabelige forskningsresultater eller videnskabelig information, som giver anledning til at ændre tidligere risikovurderinger af MON810-majs, og at der ikke er videnskabelig dokumentation for sundheds- og miljørisici, som kan begrunde et forbud mod omsætning af MON810-frø i Grækenland. Eksperter fra DTU Fødevareinstituttet har vurderet det materiale, som er fremlagt af Grækenland vedrørende de sundhedsmæssige effekter af MON810. Fødevareinstituttet konkluderer, at der ikke er nye faglige informationer eller faglige argumentationer, der kan begrunde en opretholdelse af et nationalt forbud. Vedrørende Grækenlands toksikologiske bekymring er Fødevareinstituttet af samme opfattelse som EFSA, der anfører, at argumentationen er baseret på Seralini s arbejde med MON863. Seralini s arbejde er blevet vurderet i anden sammenhæng og har ikke givet grundlag for ændret vurdering af MON863. MON863 er ikke sammenlignelig med MON810, idet der er tale om et andet cry protein, der ikke rammer sommerfuglelarver, men billelarver. Der er foretaget et 90 dages subkronisk rotteforsøg med hybriden MON863 x MON810. Dette forsøg viste ingen uønskede effekter. Endelig påpeger EFSA, at et 90 dages subkronisk rotteforsøg ikke er obligatorisk, men behovet for et sådant forsøg vurderes case by case. Fødevareinstituttet er enig heri og enig i EFSA s konklusion af, at der ikke er grundlag for yderligere toksikologiske undersøgelser i det pågældende tilfælde. Miljømæssige konsekvenser Ifølge Fødevareinstituttet tilbageviser EFSA overbevisende Grækenlands bekymring omkring påvirkning af bi familier. Den bi-død, kaldet CCD (Colony Collapse Disorder), som man har observeret i USA er ikke knyttet til pollensamling fra MON810 majs. Desuden viser ny litteratur ifølge Fødevareinstituttet, at der ikke er grundlag for at forvente at indsamling og fodring af pollen fra GM majs indeholdende cry1 og cry3 gener vil påvirke overlevelsen af bilarver og voksne bier. Det skal sammenholdes med at MON810 indeholder meget lidt Cry1Ab protein i pollen. EFSA konkluderer at der ikke er nogen nye videnskabelige data der støtter at der kan være en uønsket effekt af MON810 majs på bi-familier og honning produktion i Græ-

9 9 kenland. Fødevareinstituttet er således enig i konklusionen fra EFSA. Plantedirektoratet er enig i denne vurdering. DMU har gennemgået EFSA s dokument vedr. eventuelle uønskede miljømæssige effekter specielt på ikke-målorganismer. DMU finder ikke at det er begrundet at særlige forhold vedrørende Grækenlands biodiversitet, der gør at denne er særlig udsat for at blive påvirket af dyrkning af MON810 med krydsninger. DMU er altså enig med EFSA i at Grækenland ikke har påvist effekter på miljø og biodiversitet der kan begrunde et forbud mod markedsføring inklusive dyrkning af MON810 i Grækenland. Forslaget skønnes således ikke at berøre beskyttelsesniveauet i Danmark Høring Sagen har blandt andet været i høring i 2-udvalget (landbrug) og Det Rådgivende Fødevareudvalg (EU- undervalget). Landbrugsraadet har noteret sig, at EFSA ud fra en konkret vurdering af de yderligere oplysninger Grækenland har fremlagt som begrundelse for det midlertidige forbud har konkluderet, at der ikke er nogen risiko for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet. Landbrugsraadet finder på den baggrund, at Danmark bør stemme for Kommissionens forslag til ophævelse af de midlertidige nationale forbud. Landbrugsraadet finder endvidere, at Danmark bør opfordre Grækenland til straks at vedtage og implementere regler for sameksistens samt opfordre Kommissionen til at fremføre dette overfor Grækenland. Danmarks Biavlerforening anfører, at de tidligere har gjort Fødevarestyrelsen opmærksom på de problemer, der kan opstå ved dyrkning af genmodificerede afgrøder, idet der for ikkefødevaregodkendte GM planter er en 0-tolerance for forekomst af pollen fra afgrøderne i honning. Det er derfor afgørende for Danmarks Biavlerforening at der ikke tillades dyrkning af ikke-fødevaregodkendte GM-planter, da dette vil kunne ødelægge biavlen. Fødevarestyrelsen bør derfor sikre, at majs MON810 er godkendt til fødevarebrug. Dansk Biotek har ingen grund til at betvivle resultatet af den sikkerhedsvurdering af MON810 majs, som er gennemført af EFSA, og som konkluderer, at der ikke er videnskabelig dokumentation for sundheds- og miljørisici, som ville kunne begrunde det græske forbud. På den baggrund er foreningen enig i Kommissionens udkast til beslutning. Helt generelt er det Dansk Bioteks opfattelse, at der er dybt beklageligt, at den europæiske godkendelsesordning for GM planter ikke fungerer efter hensigten først og fremmest fordi EU medlemslandene ikke politisk kan opnå enighed om godkendelserne. Dansk Biotek vil gerne benytte lejligheden til at opfordre til at der fra dansk side skubbes på for at få ændret på denne situation.

10 10 Biodynamisk forbrugersammenslutning anfører, at der er virkelig grund til, at udvise den allerstørste skepsis overfor GMO-varer. Dyreforsøg har igen og igen vist, at GMO-foder har negative virkninger på dyrenes organer. En tysk doktorafhandling har vist, hvordan GMOmajs er ringere end samme majs dyrket konventionelt og uden GMO-forvridninger. Foreningen er således uenig i de vurderinger, der er udført i EU af stående udvalg og såkaldte ekspertgrupper m.v., som konkluderer, at GMO-planter ikke er anderledes end ikke GMOplanter. Dette mener foreningen er bevist vha. biodynamiske billede-forskningsmetoder, som kan kende forskel i dobbelt blindforsøg mellem genmodificerede og ikke-genmodificerede planter, idet den genmodificerede planter er dårligst til at danne gode, fintformede og detaljerede billedstrukturer. Foreningen for Biodynamisk Jordbrug anbefaler, at alle lande i EU får lov til at oprette henholdsvis opretholde et forbud mod anvendelse og salg henholdsvis dyrkning af genmodificeret MON810 majs og evt. andre GMO-afgrøder. Foreningen mener, at GMO-afgrøder udgør en så massiv risiko for utilsigtet spredning af pollen, frø og/eller spildmateriale til naturen og omkringliggende jordbrug, at det er vigtigt at tage alle forsigtighedshensyn. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen mener, at spørgsmålet om nedlæggelse og ophævelse af forbud mod anvendelse af genetisk modificerede frø, afgrøder eller afledte produkter heraf med henvisning til artikel 54 i fødevareforordningen, hvori medlemsstaterne har mulighed for at indføre midlertidige nationale beredskabsforanstaltninger, såfremt det er åbenbart, at fødevarer eller foder med oprindelse i Fællesskabet eller importeret fra et tredjeland må formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, skal træffes på baggrund af videnskabelige data, der dokumenterer en overhængende fare for mennesker og dyrs sundhed eller miljøet. De videnskabelige eksperter hos EFSA, Fødevareinstituttet og Danmarks Miljøundersøgelser vurderer, at Grækenland ikke har fremlagt tilstrækkelig dokumentation som dokumenterer, at MON810 udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, som kan begrunde indførelsen af et nationalt forbud i henhold til fødevareforordningens artikel 54. Regeringen konstaterer således, at der ikke er begrundede indvendinger mod Kommissionens forslag. Regeringen bemærker dog også, at Grækenland har begrundet sit forbud mod anvendelse og salg af frø fra MON810 med, at MON 810 er godkendt ved en Kommissionsbeslutning baseret på det tidligere udsætningsdirektiv (90/220/EØF), hvorfor den oprindelige vurdering af MON 810 er forældet, og at kriterierne for godkendelse i den daværende lovgivning var mindre omfattende end i den nugældende lovgivning.

11 11 Regeringen bemærker i den forbindelse, at MON810 er ved at blive revurderet under forordning 1829/2003, hvorfor der i nær fremtid vil blive fremsat en fornyet risikovurdering af MON 810, der følger de harmoniserede og forbedrede risikovurderingskriterier. Fra dansk side tillægges det generelt stor betydning, at handelsrestriktioner på fødevareområdet er baseret på videnskabeligt grundlag. Generelle forventninger til andre landes holdninger Kommissionens forslag har endnu ikke været drøftet blandt medlemslandene. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketinget.

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 317 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 6. kontor / Sagsnr.: 2004-20-24-01595 Dep. sagsnr. 14890 Den 7. april 2009 FVM 649 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 22. juni 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 22. juni 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 246 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 22. juni 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 26157 Den 15. maj 2014 FVM 273 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kontor for husdyrsundhed/ Dep. 3.1 og 2.1 Sagsnr.: 2008-20-762-01640/ Dep sagsnr. 13650 Den 20. november 2008 Initialer HCHR/MBG/TAER FVM 607 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 167 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 167 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 167 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13. februar 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 21197 Den 1. juli 2013 FVM 169 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0815 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Den 25. januar 2008 FVM 493 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den februar 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den februar 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 142 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 6. oktober 2008 Sagsnr.: 39

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 6. oktober 2008 Sagsnr.: 39 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering forslag til Kommissionens beslutning om tilladelse til markedsføring

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./departementet 3.1/2.1 Sagsnr.: 8674 Den 28. januar 2011 FVM 857 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens

Læs mere

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Sagsnr.: 2014-29-221-02102/Dep sagsnr: 24728 Den 17. februar 2014 FVM 244 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 26424 GUH Den 6. juni 2014 FVM 285 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag III

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS Dep sagsnr.: 26429 Den 6. juni 2014 FVM 289 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II,

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 344 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt. J.nr.: PD 06-201/EU17-000006/ Den 6. juli 2006 MMO/ FVM 378 NOTAT TIL

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 66 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/Foder/JLP/Fødevarestyrelsen/HBO Sagsnr.: PD 09-2221-000010/FVST 2009-20-24-00780/Dep.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-24-00055/Dep. sagsnr. 8959 Den 6. oktober 2011 FVM 932 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 11. juli 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 11. juli 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 339 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 5. juli 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00151:/dep sagsnr:28111 Den 17. oktober 2014 FVM 326 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 184 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. marts 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01109/Dep. sagsnr. 12932 Den 8. december 2011 FVM 974 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07117/Dep sagsnr: 25735 Den 16. april 2014 FVM 269 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2012-20-24-03834/Dep. sagsnr. 15353 Den 25. april 2012 FVM 027 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. oktober 2013 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07116/Dep sagsnr: 25723 Den 16. april 2014 FVM 268 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 474 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 113 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 113 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen/ Departementet Sagsnr.: 31455 Sagsnr.: 2015-29-22-01056 Den 1. september 2015 MFVM 416

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 374./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen/ Departementet Sagsnr.: 2015-29-22-01052 / 2015-8907 Den 9. oktober 2015 MFVM 437 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 65 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./lbar/bicb/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01684/Dep. sagsnr. 7743

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 7 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2010-20-24-02188/dep. sagsnr. 15256 Den 4. oktober 2012 FVM 075 GRUNDNOTAT

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01725/Dep sagsnr: 20417 Den 18. april 2013 FVM 139 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00152 / : Dep sagsnr: 28103 Den 20. oktober 2014 FVM 328 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./ 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-24-03184/Dep. sagsnr. 12817 Den 5. december 2011 FVM 967 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2010-20-24-02237/Dep sagsnr: 21019 Den 3. juni 2013 FVM 150 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01494 og 2010-20-24-01248/ Dep sagsnr. 20496 Den 23. april 2013 FVM 142 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep/EUINT/Fødevareenheden Sagsnr.: 2012-29-25-04690/Dep sagsnr: 19078 Den 9. oktober 2013 FVM 194 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01386/Dep. sagsnr. 16926 Den 31. august 2012 FVM 063 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 26518 Den 16. juni 2014 FVM 293 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./ 2. afd., 1. kt. J.nr.: 2296 Den 31. januar 2007 MMO/LOUJ/EMFJ FVM 412

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 254 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01831/Dep. sagsnr. 8959 Den 11. februar 2011

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/AKOU Dep sagsnr: 28470 Den 17. november 2014 FVM 342 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K T 33 95 13 10 F 33 95 13 11 www.minff.dk./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering samlenotat

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 335 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2. afd., 1. kt. J.nr.: PD 06-201/EU17-000006 / Den 3. juli 2006 MMO/LBJ/EMFJ

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 305 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. juni 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 261 Offentligt MILJØstyrelsen 7. marts 2013 Pesticider og genteknologi J. nr. VM/NSH/kirst GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Kommissionsforordning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 34 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: NaturErhvervstyrelsen/Center for Jordbrug Sagsnr.: 12-41811-000002/Dep. sagsnr. 7570

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 22 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2.1 J.nr.: PD 07-201/EU17-000008 Den 12. oktober 2007 MMO/RUBJ/TAER FVM

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 208 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 208 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 208 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 27. marts 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del Bilag 267 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./hbo/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-24-01055/Dep. sagsnr. 4307 Den 1. marts 2010

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 117 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00805

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2011-20-25-02612/Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 098 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2010-20-24-02236/Dep sagsnr. 21020 Den 3. juni 2013 FVM 149 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 463 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 9614 Den 24. juni 2011 FVM 901 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 80 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 80 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2015-29-22-01053/10212 Den 9. november 2015 MFVM 448 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-35-00117 / 31537 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet Institution: NaturErhvervstyrelsen og Miljøstyrelsen Enhed/initialer: Jura/DONI; Miljø & Biodiversitet/LBO/NAAN/KMKRPE; Pesticider og Genteknologi/SOEMJ Dato: 12. oktober

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-01536/Dep. sagsnr. 15256 Den 20. april 2012 FVM 026 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/ 3.1/ 2.1 J.nr. PD 08-611/EU14-000004 8. april 2008 PLM/ LOUJ/TAER FVM

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 125 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/5. kontor J.nr.: PD 201-EU17-14/ Den 20. januar 2005 FVM 328 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 337 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 337 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 337 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. juli 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 18. februar 2008

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 18. februar 2008 Europaudvalget 2008 2849 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. januar 2008 FVM 499 SAMLENOTAT

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 564 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering forslag

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. september 2005 Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 284 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 16. september 2005 KOMITÉSAG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-24-03185/Dep. sagsnr. 12818 Den 6. december 2011 FVM 972 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 13. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 13. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 223 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 13. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. - 9. juni 2006.

Forslaget forventes sat til afstemning i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. - 9. juni 2006. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 497 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 31. maj 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/Dep. EUINT Sagsnr.: 2013-29-221-01962/Dep sagsnr: 23231 Den 8. november 2013 FVM 205 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 16. april 2012 Sagsnr.: 99

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 16. april 2012 Sagsnr.: 99 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 242 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 16. april 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0395 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0395 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0395 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-229-00025/Dep. sagsnr. 10486 Den 24. juni 2011 FVM 900 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH+MAKIR Sagsnr.: 2013-29-221-01782/Dep sagsnr. 21107 Den 11. juni 2013 FVM 151 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 001-06878 Ref. FJE/VJO Dep-kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 5. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00622 / Dep. sagsnr. 404 Den 31. maj 2010

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-014477Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 099 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Den 11. marts 2005 og Fiskeri../. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til Folketingets Europaudvalg

Den 11. marts 2005 og Fiskeri../. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til Folketingets Europaudvalg Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 54 O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 11. marts 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. juni 2014 Sagsnr.: 99 FVM 284./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00904 / Dep. sagsnr. 404 15. marts 2011 FVM 876 GRUNDNOTAT

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 208 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 208 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 208 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 19. januar 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012.

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 7 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/EU-enheden Sagsnr.: 2012-29-221-01374/dep. sagsnr. 14699 Den 20. juli 2012 FVM 058 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-010696/Dep.sagsnr. 8957 Den 29. november 2011 FVM 961 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01286/Dep. sagsnr. 8959 Den 1. juli 2011 FVM 908 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13. oktober 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/8/EF

Læs mere